31.7.2012   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 204/20


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО

между Европейския съюз и неговите държави-членки, от една страна, и Република Ирак, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,

ЧЕШКАТА РЕПУБЛИКА,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ЕСТОНИЯ,

ИРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА КИПЪР,

РЕПУБЛИКА ЛАТВИЯ,

РЕПУБЛИКА ЛИТВА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

РЕПУБЛИКА УНГАРИЯ,

МАЛТА,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

РЕПУБЛИКА ПОЛША,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РУМЪНИЯ,

РЕПУБЛИКА СЛОВЕНИЯ,

СЛОВАШКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи се страни по Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, наричани по-нататък „държавите-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ, наричан по-нататък „Съюзът“,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ИРАК, наричана по-нататък „Ирак“,

от друга страна,

заедно наричани по-нататък „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД връзките между Съюза, неговите държави-членки и Ирак и общите ценности, които споделят,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че Съюзът, неговите държави-членки и Ирак желаят да укрепят тези връзки и да установят търговия и сътрудничество, подкрепяни от политически диалог,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, която страните отдават на целите и принципите на Устава на Организацията на обединените нации, спазването на правата на човека, демократичните принципи и политическите и икономическите свободи, които представляват основата на партньорството,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ отново своя ангажимент към демократичните принципи и правата на човека и основните свободи, изложени във Всеобщата декларация за правата на човека на Организацията на обединените нации и в други приложими международни инструменти за правата на човека,

КАТО ПРИЗНАВАТ голямото значение на устойчивото и социално развитие, което следва да съпътства икономическото развитие,

КАТО ПРИЗНАВАТ значението на засиленото сътрудничество между тях и своята обща воля да затвърдят, задълбочат и разнообразят своите отношения в области от общ интерес въз основа зачитане на суверенитета, равенството, недискриминацията, правовата държава и доброто управление, естествената околна среда, както и осигуряването на взаимна полза,

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от подкрепа на усилията на Ирак да продължи политическите реформи и икономическото възстановяване и реформи, както и подобряването на условията за живот на бедната и намиращата се в неравностойно положение част от населението,

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от укрепване на ролята на жените в политическата, гражданската, социалната, икономическата и културната област, както и от борба с дискриминацията,

КАТО ЖЕЛАЯТ да създадат благоприятни условия за значително развитие и диверсифициране на търговията между Съюза и Ирак и засилване на сътрудничеството в икономическата, търговската, инвестиционната, научната и технологичната и културната област,

КАТО ЦЕЛЯТ да насърчат търговията и инвестициите и хармоничните икономически отношения между страните въз основа на принципите на пазарната икономика,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД нуждата от създаването на благоприятни условия за подобряване на стопанската дейност и инвестициите,

КАТО СЪЗНАВАТ необходимостта от подобряване на условията, засягащи стопанската дейност и инвестициите, и условията в области като установяването на дружества, труда, предоставянето на услуги и движението на капитали,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД правото на страните да регулират предоставянето на услуги в рамките на своята територия и да гарантират постигането на законни цели на обществената политика,

КАТО ВЗЕМАТ ПРЕДВИД своя ангажимент да извършват търговия в съответствие с Маракешкото споразумение за създаване на Световната търговска организация, сключено на 15 април 1994 г. (наричано по-нататък „Споразумението за СТО“), и с оглед на това, своя общ интерес от присъединяването на Ирак към това споразумение,

КАТО ПРИЗНАВАТ специалните нужди на развиващите се държави в рамките на СТО,

КАТО ПРИЗНАВАТ факта, че тероризмът, организираната престъпност, изпирането на пари и трафикът на наркотици представляват сериозна заплаха за международната стабилност и сигурност, както и за постигането на целите на своето сътрудничество,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ значението на насърчаването и укрепването на регионалното сътрудничество,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че разпоредбите от настоящото споразумение, попадащи в приложното поле на част трета, дял V на Договора за функционирането на Европейския съюз, обвързват Обединеното кралство и Ирландия като самостоятелни договарящи страни, и не като част от Европейския съюз, освен ако Европейският съюз уведоми Ирак, че някоя от тези държави е обвързана по тези въпроси като част от Европейския съюз в съответствие с Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз. Същото се прилага за Дания в съответствие с Протокол (№ 21) относно позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Установяване на партньорство

1.   Установява се партньорство между Съюза и неговите държави-членки, от една страна, и Ирак, от друга страна.

2.   Целите на това партньорство са:

а)

да осигури подходяща рамка за политическия диалог между страните, с което да се позволи развитието на политически отношения;

б)

да насърчи търговията и инвестициите, както и хармоничните икономически отношения между страните и по този начин да насърчава тяхното устойчиво икономическо развитие; и

в)

да предостави основа за законодателно, икономическо, социално, финансово и културно сътрудничество.

Член 2

Основа

Зачитането на демократичните принципи и правата на човека, изложени във Всеобщата декларация за правата на човека и други съответни международни инструменти за правата на човека, както и на принципа на правовата държава, е в основата на вътрешните и външните политики на двете страни и представлява основен елемент на настоящото споразумение.

ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ И СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА ВЪНШНАТА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКАТА НА СИГУРНОСТ

Член 3

Политически диалог

1.   Установява се редовен политически диалог между страните. Той укрепва техните отношения, допринася за развитието на партньорството и увеличава взаимното разбирателство и солидарност.

2.   Политическият диалог обхваща всички въпроси от общ интерес, и особено мира, външната политика и политиката на сигурност, националния диалог и помирение, демокрацията, правовата държава, правата на човека, доброто управление и регионалната стабилност и интеграция.

3.   Политическият диалог се осъществява ежегодно на равнище министри и на равнище висши служители.

Член 4

Борба с тероризма

Страните отново потвърждават важността на борбата срещу тероризма, и в съответствие с международните конвенции, международните права на човека, хуманитарното право и правото, свързано с убежището, и със съответното си законодателство и подзаконови актови се съгласяват да си сътрудничат в предотвратяването и възпирането на терористични актове. Те правят това по-специално:

а)

в рамките на пълното изпълнение на Резолюция 1373 (2001) на Съвета за сигурност на ООН и други съответни резолюции на ООН, Стратегията за борба с тероризма на ООН, международни конвенции и инструменти;

б)

посредством обмен на информация за терористични групи и поддържащите ги мрежи в съответствие с международното и националното право; и

в)

посредством обмен на мнения относно средствата и методите, използвани за борба с тероризма, включително в техническите области и обучението и посредством обмен на опит по отношение на предотвратяване на тероризма.

Страните продължават да са ангажирани с възможно най-скорошното постигане на споразумение по Всеобхватната конвенция за международния тероризъм на ООН.

Страните са дълбоко загрижени във връзка с подбуждането към терористични актове и подчертават своя ангажимент да предприемат всички необходими и подходящи мерки в съответствие с международното и националното право, за да намалят заплахата, свързана с него.

Член 5

Борба с разпространението на оръжия за масово унищожение

Страните считат, че разпространението на оръжия за масово унищожение (ОМУ) и средствата за доставянето им, както за държавни, така и за недържавни образувания, представлява една от най-сериозните заплахи за международната стабилност и сигурност. Ето защо страните се споразумяват да си сътрудничат и да допринасят за борбата с разпространението на ОМУ и на средствата за доставянето им чрез пълно спазване и изпълнение на национално равнище на съществуващите си задължения съгласно международните договори и споразумения за разоръжаване и неразпространение и други съответни международни задължения. Страните се споразумяват, че тази разпоредба представлява основен елемент на настоящото споразумение.

Освен това, страните се споразумяват да си сътрудничат и да допринасят за борбата с разпространението на ОМУ и средствата за доставянето им, като:

а)

предприемат стъпки за подписване, ратифициране или присъединяване, в зависимост от случая, и пълно прилагане на всички други приложими международни инструменти;

б)

създаването на ефективна система на национален контрол на износа, която да контролира износа, както и транзитното преминаване на стоки, свързани с ОМУ, включително контрол за крайната употреба на технологии с двойна употреба за създаване на ОМУ, която включва ефективни санкции за нарушения на контрола на износа.

Страните се договарят да установят редовен политически диалог, който ще съпровожда и утвърждава тези елементи.

Член 6

Малки оръжия и леко въоръжение

1.   Страните признават, че незаконното производство, прехвърляне и движение на малки оръжия и леко въоръжение (МОЛВ), включително боеприпасите за тях, както и прекаленото им натрупване, лошо управление, недостатъчно обезопасени запаси и неконтролирано разпространение продължават да представляват сериозна заплаха за мира и международната сигурност.

2.   Страните се договарят да спазват и изцяло да изпълняват съответните си задължения за справяне с незаконната търговия с МОЛВ, включително боеприпасите за тях, съгласно действащите международни споразумения и резолюциите на Съвета за сигурност на ООН, както и своите ангажименти в рамките на други международни инструменти, приложими в тази област, като Програмата за действие на ООН за предотвратяване, борба и премахване на незаконната търговия с МОЛВ във всичките ѝ аспекти.

3.   Страните се ангажират да си сътрудничат и да осигуряват съгласуване, допълване и единодействие на усилията си за справяне с незаконната търговия с МОЛВ, включително боеприпасите за тях, на глобално, регионално, подрегионално и национално равнище, и се съгласяват да установят редовен политически диалог, който ще съпровожда и утвърждава това начинание.

Член 7

Международен наказателен съд

1.   Страните отново потвърждават, че най-тежките престъпления, които засягат международната общност като цяло, не следва да остават ненаказани и че преследването им следва да е осигурено от мерки на вътрешно или на международно равнище.

2.   Страните отчитат, че Ирак все още не е държава — страна по Римския статут на Международния наказателен съд, но че Ирак разглежда възможността от присъединяване към него в бъдеще. По този начин Ирак ще предприеме стъпки за присъединяване, ратифициране и изпълнение на Римския статут и свързаните инструменти.

3.   Страните отново потвърждават своята решимост да си сътрудничат по този въпрос, включително като споделят опит от приемането на правни изменения, изисквани от съответното международно право.

ДЯЛ II

ТЪРГОВИЯ И ИНВЕСТИЦИИ

РАЗДЕЛ I

Търговия със стоки

Глава I

Общи разпоредби

Член 8

Приложно поле и обхват

Настоящата глава се прилага за търговията със стоки между страните.

Член 9

Мита

За целите на настоящата глава „мито“ включва всички мита или такси от всякакъв вид, налагани върху или във връзка с вноса или износа на стоки, включително всякаква форма на допълнително облагане или допълнителна такса, налагани върху или във връзка с такъв внос или износ. „Мито“ не включва:

а)

такса, равностойна на вътрешно облагане, налагана в съответствие с член 11;

б)

мито, налагано в съответствие с дял II, раздел 1, глава II от настоящото споразумение;

в)

мито, прилагано в съответствие с членове VI, XVI и XIX от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. (наричано по-нататък „ГАТТ 1994“), Споразумението на СТО за прилагане на член VI на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки, Споразумението на СТО за защитни мерки, член 5 от Споразумението на СТО за селското стопанство или Договореността по СТО относно правилата и процедурите за уреждане на спорове (наричана по-нататък „ДУС“);

г)

разноски или други такси, налагани съгласно вътрешното право на страната и в съответствие с член VIII от ГАТТ 1994 и Забележките и допълнителните разпоредби към него.

Член 10

Третиране „най-облагодетелствана нация“ (НОН)

1.   Страните взаимно си предоставят третиране „най-облагодетелствана нация“ в съответствие с член I, алинея 1 от ГАТТ 1994 и Забележките и допълнителните разпоредби към него.

2.   Разпоредбите на параграф 1 не се прилагат към:

а)

предимства, предоставени с оглед на създаване на митнически съюз или зона за свободна търговия в съответствие с ГАТТ 1994 или вследствие на създаването на такъв митнически съюз или зона за свободна търговия;

б)

предимства, предоставени на определени държави в съответствие с ГАТТ 1994 и с други международни споразумения в полза на развиващите се държави.

Член 11

Национално третиране

Всяка страна предоставя национално третиране по отношение на стоките на другата страна в съответствие с член III от ГАТТ 1994, включително Забележките и допълнителните разпоредби към него. За тази цел, член III от ГАТТ 1994 и Забележките и допълнителните разпоредби към него са въведени, mutatis mutandis, като част от настоящото споразумение.

Член 12

Тарифна политика

1.   За продуктите с произход от Ирак и внесени в Съюза се прилага ставката на Съюза за НОН. Към продукти с произход от Ирак и внесени в Съюза не се прилагат мита, надхвърлящи приложимите към вноса от членове на СТО в съответствие с член I от ГАТТ 1994.

2.   При внасянето им в Ирак за продуктите с произход в Съюза не се прилагат мита, надхвърлящи настоящите 8 % такса „възстановяване“ върху внесени стоки.

3.   Страните се съгласяват, че докато Ирак се присъедини към СТО, страните могат да променят равнищата на мита върху вноса, след взаимни консултации между страните.

4.   Ако след подписването на настоящото споразумение, се приложи някакво намаление на митата от страна на Ирак на основа erga omnes, в частност намаления в резултат на тарифни преговори в рамките на СТО, такива намалени мита се прилагат към вноса с произход в Съюза и заместват базовото мито или таксата „възстановяване“ от датата, от която се прилага такова намаление.

Член 13

Прилагане на съответните разпоредби на ГАТТ 1994

Следните членове от ГАТТ 1994 се въвеждат като част от настоящото споразумение и се прилагат между страните, mutatis mutandis:

а)

член V, включително Забележките и допълнителните разпоредби към него;

б)

член VII, алинеи 1, 2, 3, алинея 4, букви а), б) и г) и алинея 5, включително Забележките и допълнителните разпоредби към него, и Споразумението на СТО за прилагане на член VII от ГАТТ 1994;

в)

член VIII, включително Забележките и допълнителните разпоредби към него;

г)

член IX;

д)

член X.

Член 14

Хармонизирано описание на стоките

Класирането на стоките, търгувани между страните, е определеното в съответните тарифни номенклатури на всяка от страните, тълкувани в съответствие с Хармонизираната система на Международната конвенция по Хармонизираната система за описание и кодиране на стоките, подписана в Брюксел на 14 юни 1983 г. (наричана по-нататък „ХС“).

Член 15

Временно допускане на стоки

Без да се засягат правата и задълженията, произтичащи от международните конвенции за временното допускане на стоки, които обвързват и двете страни, всяка страна предоставя на другата страна освобождаване от вносни такси и мита за стоки, които са допуснати временно. Процедурата на временно допускане се прилага, като се отчитат условията, при които задълженията, произтичащи от такива конвенции, са били приети от въпросните страни.

Член 16

Забрана за количествени ограничения

При влизането в сила на настоящото споразумение Съюзът и Ирак премахват, а също така не въвеждат и не запазват в търговията между тях никакви ограничения върху вноса и износа, нито мерки с равностоен ефект в съответствие с член XI от ГАТТ 1994 и Забележките и допълнителните разпоредби към него. За тази цел, член XI от ГАТТ 1994 и Забележките и допълнителните разпоредби към него, са въведени, mutatis mutandis, като част от настоящото споразумение.

Член 17

Износни мита

Нито една от страните не запазва, нито въвежда каквито и да е мита, данъци или други такси и налози, наложени върху или във връзка с износа на стоки за другата страна. Нито една от страните не може да запази, нито да въведе каквито и да е вътрешни данъци, такси и налози върху стоки, изнесени за другата страна, които надхвърлят тези, наложени върху подобни продукти, предназначени за вътрешната търговия.

Глава II

Инструменти за търговска защита

Член 18

Антидъмпинг

1.   Нищо в настоящото споразумение не препятства страните да приемат антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с член VI от ГАТТ 1994, включително Забележките и допълнителните разпоредби към него, Споразумението за прилагане на член VI на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г. и Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки.

2.   За настоящия член не се прилагат разпоредбите на дял II, раздел VI от настоящото споразумение.

Член 19

Защитни мерки

1.   Нищо в настоящото споразумение не препятства страните да приемат мерки в съответствие с член XIX от ГАТТ 1994 и Споразумението на СТО за защитните мерки.

2.   За настоящия член не се прилагат разпоредбите на дял II, раздел VI от настоящото споразумение.

Глава III

Изключения

Член 20

Общи изключения

Разпоредбите на член XX от ГАТТ 1994, включително Забележките и допълнителните разпоредби към него, и на член XXI от ГАТТ 1994, които са въведени като част от настоящото споразумение, се прилагат mutatis mutandis между страните.

Глава IV

Въпроси, които не са свързани с митата

Член 21

Промишлени стандарти и оценяване на съответствието, технически регламенти

1.   Връзка със Споразумението за техническите пречки пред търговията на СТО

Разпоредбите на Споразумението на СТО за техническите пречки пред търговията (наричано по-нататък „Споразумението ТПТ“), които са въведени като част от настоящото споразумение, се прилагат mutatis mutandis между страните.

2.   Приложно поле и обхват

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат към изготвянето, приемането и прилагането на технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, както са определени в Споразумението ТПТ.

3.   Цели

Целите на сътрудничеството в областта на техническите регламенти, стандартите и процедурите за оценяване на съответствието между страните са:

а)

да се избегнат или намалят техническите пречки пред търговията с цел да се улесни търговията между страните;

б)

да се увеличи достъпът на продукти на съответните им пазари, посредством подобрения в безопасността, качеството и конкурентоспособността на продуктите;

в)

да се насърчи по-широко използване на международните технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, включително специфични за отделни сектори мерки, както и използването на международните най-добри практики за изготвянето им;

г)

да се гарантира, че изготвянето, приемането и прилагането на стандарти и технически регламенти е прозрачно и не създава ненужни пречки пред търговията между страните, в съответствие с разпоредбите на Споразумението ТПТ;

д)

да се развие инфраструктурата за техническо регулиране, стандартизация, оценяване на съответствието, акредитиране, метрология и наблюдения на пазара в Ирак;

е)

да се развият функционални връзки между институциите на Ирак и на Съюза за стандартизация, оценяване на съответствието и регулиране;

ж)

да се насърчава ефективното участие на иракските институции в международните образувания по стандартизация и в Комитета ТПТ.

4.   Технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието

а)

Страните следва да гарантират, че техническите регламенти, стандартите и процедурите за оценяване на съответствието не са изготвени, приети или прилагани с цел или с резултат създаването на ненужни пречки пред търговията между страните, при спазване на разпоредбите на Споразумението ТПТ.

б)

Страните се стремят, когато е възможно, да хармонизират своите стандарти, технически регламенти и процедури за оценяване на съответствието.

5.   Прозрачност и комуникация

а)

Между страните се прилагат задълженията, свързани със споделянето на информация за технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, предвидени в Споразумението ТПТ.

б)

Страните се съгласяват да обменят чрез звена за контакт информация по въпроси, които могат да имат значение за техните търговски отношения, включително съобщения в условията на бързо предупреждаване, научни становища и събития.

в)

Страните могат да си сътрудничат при установяването и поддържането на звена за контакт, както и при създаването и поддържането на общи бази данни.

Глава V

Санитарни и фитосанитарни мерки

Член 22

Санитарни и фитосанитарни мерки

1.   Страните си сътрудничат в областта на санитарните и фитосанитарните мерки с цел улесняване на търговията, като в същото време опазват живота или здравето на хората, животните или растенията. Разпоредбите на Споразумението на СТО за санитарните и фитосанитарните мерки (наричано по-нататък „Споразумението СФС“), които са въведени като част от настоящото споразумение, се прилагат mutatis mutandis между страните.

2.   При поискване страните могат да определят и разгледат проблемите, които се дължат на прилагането на конкретни мерки за СФС, с оглед постигането на взаимно приемливи решения.

РАЗДЕЛ II

Търговия с услуги и установяване

Член 23

Обхват

1.   Настоящият раздел определя необходимите условия за постепенното либерализиране между страните на търговията с услуги и на установяването.

2.   Настоящият раздел се прилага за мерки, засягащи търговията с услуги и установяването във всички стопански дейности, с изключение на:

а)

минно дело, производство и обработка на ядрени материали;

б)

производство или търговия с оръжия, боеприпаси и военни принадлежности;

в)

аудио-визуални услуги и културни услуги;

г)

образователни услуги;

д)

здравни и социални услуги;

е)

национален морски каботаж;

ж)

услуги на въздушния транспорт и услуги, спомагателни за въздушния транспорт, различни от:

i)

услуги по ремонт и поддръжка на въздухоплавателни средства, по време на които въздухоплавателното средство е изведено от експлоатация;

ii)

продажба и маркетинг на услуги в областта на въздушния транспорт

iii)

услуги, свързани с компютърните системи за резервация;

iv)

услуги по наземно обслужване;

v)

услуги по отдаване под наем на въздухоплавателно средство с екипаж;

vi)

услуги по експлоатацията на летище; и

з)

услуги на космическия транспорт.

3.   Нищо в настоящия раздел не се тълкува като налагане на каквото и да е задължение по отношение на възлагането на държавни поръчки.

4.   Разпоредбите на настоящия раздел не се прилагат за субсидиите, отпуснати от страните.

5.   В съответствие с разпоредбите на настоящия раздел, всяка от страните си запазва правото да регулира и да въвежда нови правила за постигане на законни цели на политиката.

Член 24

Определения

За целите на настоящия раздел:

а)

„физическо лице от Съюза“ означава гражданин на една от държавите-членки на Съюза съгласно нейното законодателство, а „физическо лице от Ирак“ означава гражданин на Ирак съгласно неговото законодателство;

б)

„юридическо лице“ означава всеки правен субект, надлежно учреден или организиран по друг начин съгласно приложимото право, с цел печалба или с друга цел, представляващ частна или държавна собственост, включително всяка корпорация, тръст, съдружие, съвместно предприятие, еднолично предприятие или сдружение;

в)

„юридическо лице от Съюза“ или „юридическо лице от Ирак“ означава юридическо лице, създадено в съответствие със законодателството съответно на държава-членка на Съюза или на Ирак, и притежаващо регистрирано седалище, централна администрация или основно място на стопанска дейност съответно на територията, на която се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, или на територията на Ирак. Ако юридическото лице притежава единствено регистрирано седалище, централна администрация или основно място на стопанска дейност съответно на територията, на която се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, или на територията на Ирак, то не се счита за юридическо лице съответно на Съюза или на Ирак, освен ако дейността му има действителна и трайна връзка съответно с икономиката на Съюза или на Ирак;

г)

независимо от буква в), корабните дружества, установени извън Съюза или Ирак, които са под контрола на граждани съответно на държава-членка на Европейския съюз или на Ирак, също се ползват от разпоредбите на настоящото споразумение, ако плавателните им съдове са регистрирани съгласно съответното им законодателство в тази държава-членка на Съюза или в Ирак и плават под знамето на държава-членка на Съюза или на Ирак;

д)

„стопанска дейност“ не включва дейности, извършвани в процеса на упражняване на държавна власт, което означава дейности, които не се извършват на търговска основа, нито в конкуренция с един или няколко икономически оператори;

е)

„дъщерно дружество“ означава юридическо лице, което се намира под ефективния контрол на друго юридическо лице;

ж)

„клон“ на юридическо лице означава място на стопанска дейност без създаването на юридическо лице, което изглежда постоянно, каквото е разширението на дружество майка, има собствено управление и е материално оборудвано да води стопански преговори с трети лица, така че последните, независимо че знаят, че при необходимост ще има правна връзка с дружеството майка, чието главно управление е в чужбина, не е необходимо да работят пряко с такова дружество майка, а могат да извършват търговски сделки на мястото на стопанска дейност, което представлява разширението;

з)

„доставчици на услуги“ от някоя от страните означава всяко физическо или юридическо лице от някоя от страните, което цели да предостави или предоставя услуга;

и)

„търговия с услуги“ се определя като доставката на услуга по следните начини:

i)

от територията на една от страните на територията на другата страна;

ii)

на територията на една от страните към потребител на услугата от другата страна;

iii)

от доставчик на услуги от една от страните посредством установяване на територията на другата страна;

iv)

от доставчик на услуги от една от страните посредством присъствие на физически лица на територията на другата страна;

й)

„мярка“ означава всяка мярка, приета от някоя от страните, независимо дали е под формата на закон, подзаконов акт, правило, процедура, решение, административно действие или под каквато и да било друга форма;

к)

„мерки, приети или запазени от някоя от страните“ означава мерки, приети от:

i)

органи на централната власт, регионални или местни органи на управление и власти; и

ii)

неправителствени организации, упражняващи правомощия, делегирани им от органи на централната власт, регионални или местни органи на управление или власти;

л)

„услуги“ включва всяка услуга във всеки сектор, освен услугите, предоставяни в процеса на упражняване на държавна власт;

м)

„установяване“ означава всеки вид стопанско или професионално установяване посредством:

i)

учредяването, придобиването или запазването на юридическо лице, или

ii)

създаването или запазването на клон или представителство

на територията на една от страните за целите на извършване на стопанска дейност;

н)

„инвеститор“ от някоя от страните означава всяко физическо или юридическо лице, което цели да извършва или извършва стопанска дейност посредством установяване;

о)

„услуга, предоставена в процеса на упражняване на държавна власт“ означава всяка услуга, която не се предоставя на търговска основа, нито в конкуренция с един или повече доставчици на услуги.

Член 25

1.   От влизането в сила на настоящото споразумение Съюзът разширява до услуги или доставчици на услуги от Ирак обхвата на третирането, предвидено в списъка със специфични задължения на Съюза и неговите държави-членки за националното третиране и достъпа до пазара по Общото споразумение по търговията с услуги (наричано по-нататък „ГАТС“).

2.   От влизането в сила на настоящото споразумение и при спазване на параграф 3, Ирак предоставя на услугите, доставчиците на услуги, предприятията и инвеститорите от Съюза в сектора на услугите и извън него, третиране, което не е по-малко благоприятно от предоставеното на подобни услуги, доставчици на услуги, предприятия и инвеститори от Ирак.

3.   Ирак може да промени третирането, предоставено на услуги, доставчици на услуги, предприятия и инвеститори от Съюза, като го обвърже с условията и квалификациите, които водят до третиране, по-неблагоприятно от предоставеното на своите подобни услуги, доставчици на услуги, организации и инвеститори. При такава промяна се спазват следните условия:

а)

третирането, предоставено на услуги, доставчици на услуги, предприятия и инвеститори от Съюза е не по-малко благоприятно от предоставеното от Ирак на подобни услуги, доставчици на услуги, предприятия и инвеститори от която и да е трета държава;

б)

Ирак нотифицира за това намерение Комисията на Европейския съюз (наричана по-нататък „Комисията“) четири месеца преди предвижданата дата за прилагане на такива условия. При поискване от страна на Комисията, Ирак предоставя подробна информация за причините, които оправдават предвижданото налагане на условия и квалификации. Тези условия и квалификации се считат за приети от Съюза, ако до Ирак не е изпратено съобщение в срок от осем седмици;

в)

при поискване от някоя от страните, предложените условия и квалификации се отнасят до Комитета за сътрудничество за разглеждане и одобрение.

4.   Без да се засягат ползите, произтичащи от третирането, предоставено на услуги, доставчици на услуги, предприятия и инвеститори от Съюза съгласно параграф 2 от настоящия член, след присъединяването си към СТО, Република Ирак също разширява до услуги или доставчици на услуги от Съюза обхвата на третирането, произтичащо от списъка ѝ със специфични задължения по ГАТС.

Член 26

1.   Третирането като най-облагодетелствана нация, предоставено в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел, не се прилага за данъчните преференции, които страните предоставят или ще предоставят в бъдеще въз основа на спогодби за избягване на двойно данъчно облагане или други данъчни договорености.

2.   Нищо в настоящия раздел не се тълкува като възпрепятстващо приемането или прилагането от страните на каквато и да е мярка, целяща предотвратяване на избягването на данъчно облагане съгласно данъчните разпоредби на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или други данъчни договорености или на вътрешното данъчно законодателство.

3.   Нищо в настоящия раздел не се тълкува като възпрепятстващо държавите-членки или Ирак да правят разлика при прилагането на съответните разпоредби на своето данъчно законодателство между данъкоплатците, които не са в еднакво положение, по-специално по отношение на мястото им на пребиваване.

Член 27

Други споразумения

Нищо в настоящия раздел не ограничава правата на инвеститорите от страните да се ползват от по-благоприятно третиране, предвидено в което и да е съществуващо или бъдещо международно споразумение, свързано с инвестиции, по което държава-членка на Съюза и Ирак са страни.

Член 28

Прозрачност

Всяка страна своевременно отговаря на всички искания на другата страна за конкретна информация относно всяка от нейните общоприложими мерки или международни споразумения, които са свързани с настоящото споразумение или го засягат. Всяка от страните също така създава едно или няколко звена за информация, които да предоставят, при поискване, конкретна информация на доставчиците на услуги от другата страна по всички такива въпроси. Такива звена за информация са изброени в ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Не е необходимо звената за информация да бъдат депозитари на закони и на подзаконови актове.

Член 29

Изключения

1.   По отношение на разпоредбите на настоящия раздел се прилагат изключенията, съдържащи се в настоящия член. При спазване на изискването такива мерки да не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произволна или неоснователна дискриминация между държавите, когато преобладават подобни условия, или прикрито ограничение на търговията с услуги, нищо в настоящия раздел не се тълкува като възпрепятстващо приемането или прилагането от която и да е от страните на мерки:

а)

необходими за защита на обществената сигурност или обществения морал, или за поддържане на обществения ред;

б)

необходими за защита на живота или здравето на хора, животни или растения;

в)

необходими, за да се гарантира спазването на законови или подзаконови актове, които са в съответствие с разпоредбите на настоящия раздел, включително тези, които се отнасят до:

i)

предотвратяването на заблуждаващи или измамни практики или справянето с последиците от неизпълнението на договори за услуги;

ii)

защита на правото на личен живот на лицата във връзка с обработването и разпространението на лични данни и защита на поверителността на лични досиета и сметки;

iii)

безопасност;

г)

несъвместими с целите на член 25, при условие че разликата в третирането цели осигуряване на ефективното или справедливото облагане или събиране на преки данъци по отношение на услуги или доставчици на услуги от другата страна;

д)

несъвместими с целите на член 25, при условие че разликата в третирането цели предотвратяване на избягването или укриването на данъци съгласно данъчните разпоредби на спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане или други данъчни договорености или на вътрешното данъчно законодателство.

2.   Разпоредбите на настоящия раздел не се прилагат по отношение на съответните системи за социална сигурност на страните или по отношение на дейности на територията на всяка от страните, които са свързани, дори и епизодично, с упражняването на публична власт.

3.   Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат по отношение на мерки, които засягат физически лица, търсещи достъп до пазара на труда на някоя от страните, нито пък се прилага към мерките, свързани с гражданство, пребиваване или заетост с безсрочен характер.

4.   Нищо в настоящия раздел не възпрепятства страните да прилагат мерки за регулиране на влизането или временното пребиваване на физически лица на своите територии, включително мерки, необходими за защита на целостта на своите граници и за гарантиране на нормалното придвижване през тях на физически лица, при условие че подобни мерки не се прилагат по такъв начин, че да доведат до отпадане или ограничаване на ползите, произтичащи за другата страна съгласно член 25.

5.   Нищо в настоящия раздел не се прилага към дейности, провеждани от централна банка или парична институция или от което и да е друго публично образувание при изпълнението на парична или валутна политика.

6.   Нищо в настоящия раздел не се тълкува като възпрепятстващо дадена страна, включително публичните ѝ образувания, да провежда изключително или да предоставя на своята територия дейности или услуги за сметка или с гаранцията на страната или на нейните публични образувания, или като използва техни финансови ресурси.

7.   Разпоредбите на настоящия раздел не засягат прилагането от всяка от страните на мерки, необходими за предотвратяване на заобикалянето посредством разпоредбите на настоящото споразумение на мерки относно достъпа на трети държави до нейния пазар.

Член 30

Изключения, свързани със сигурността

Нищо в настоящия раздел не се тълкува като:

а)

изискване към някоя от страните да предоставя каквато и да е информация, разкриването на която тя счита за противоречащо на свои основни интереси в областта на сигурността; или

б)

възпрепятстване на някоя от страните да предприеме каквото и да е действие, което тя счита за необходимо за защита на свои основни интереси в областта на сигурността, което е:

i)

свързано със стопански дейности, извършвани пряко или непряко за целите на снабдяване на военен обект;

ii)

свързано с материали за ядрен синтез или разпад или с материали, от които те се извличат;

iii)

свързано с производството или търговията с оръжие, боеприпаси и военни материали и свързано с трафика на други стоки и материали;

iv)

свързано с възлагането на държавна поръчка, която е абсолютно необходима за целите на националната сигурност или отбрана;

v)

предприето във военно време или при други извънредни ситуации в международните отношения; или

в)

възпрепятстване на някоя от страните да предприеме някакво действие в изпълнение на своите задължения по Устава на ООН с цел поддържане на международния мир и сигурност.

Член 31

Постепенно либерализиране на търговията с услуги и на установяването

Доколкото го позволяват обстоятелствата, включително обстановката, произтичаща от присъединяването на Ирак към СТО, Съветът за сътрудничество може да направи препоръки към страните да разширят постепенно търговията с услуги и установяването между тях и да осигурят пълно съответствие с разпоредбите на ГАТС, в частност с член V. Ако бъдат приети, тези препоръки могат да бъдат въведени посредством споразумения между страните.

РАЗДЕЛ III

Разпоредби относно търговията и инвестициите

Член 32

Насърчаване на инвестиции

Страните насърчават увеличаване на инвестициите от взаимна полза, като създават по-благоприятен климат за частни инвестиции.

Член 33

Звена за контакт и обмен на информация

С цел улесняване на комуникацията между страните по всички търговски въпроси, свързани с частните инвестиции, всяка страна определя звено за контакт. По искане на една от страните, звеното за контакт от другата страна посочва службата или служителя, отговорни по съответния въпрос, и оказва необходимото съдействие за улесняване на комуникацията с молещата страна.

РАЗДЕЛ IV

Текущи плащания и капитали

Член 34

Цел и приложно поле

1.   Страните целят либерализирането на текущите плащания и движенията на капитали между тях в съответствие с ангажиментите, поети в рамките на международните финансови институции.

2.   Настоящият раздел се прилага за всички текущи плащания и движения на капитали между страните.

Член 35

Текуща сметка

Страните позволяват, в свободно конвертируема валута и в съответствие с Устава на Международния валутен фонд, всички плащания и преводи по текущата сметка между страните.

Член 36

Капиталова сметка

От влизането в сила на настоящото споразумение страните позволяват свободното движение на капитали, свързано с преките инвестиции, извършени в съответствие със законодателството на приемащата държава и инвестициите, извършени в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, и ликвидирането или репатрирането на тези капитали и на всички печалби, произтичащи от тях.

Член 37

Запазване на съществуващото положение

Страните не въвеждат никакви нови ограничения за текущи плащания и движение на капитали между пребиваващите в тях лица и не правят съществуващите правила по-ограничаващи.

Член 38

Защитни мерки

1.   Когато, при изключителни обстоятелства, движението на капитали между Съюза и Ирак предизвика или заплашва да предизвика сериозни трудности за провеждането на валутната или паричната политика в Съюза или Ирак, Съюзът и Ирак съответно могат да предприемат защитни мерки по отношение на движението на капитали между Съюза и Ирак за период, който не надхвърля шест месеца, ако такива мерки са строго необходими.

2.   Страната, приела защитните мерки, информира другата страна възможно най-скоро за графика за премахването им.

Член 39

Заключителни разпоредби

1.   Нищо в настоящия раздел не ограничава правата на икономическите оператори от страните да се ползват от всяко по-благоприятно третиране, което може да е предвидено в съществуващо двустранно или многостранно споразумение, по което са страни.

2.   Страните провеждат взаимни консултации с оглед улесняване на движението на капитали между тях с цел насърчаване постигането на целите на настоящото споразумение.

РАЗДЕЛ V

Свързани с търговията въпроси

Глава I

Държавни търговски предприятия

Член 40

1.   Страните целят спазване на разпоредбите на член XVII от ГАТТ 1994, Забележките и допълнителните разпоредби към него и Договореността по СТО относно тълкуването на член ХVII на Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., които са въведени, mutatis mutandis, като част от настоящото споразумение.

2.   Когато една от страните поиска от другата страна информация относно отделни случаи, свързани с държавни търговски предприятия, начина на работа на тези предприятия и последиците от извършваните от тях дейности върху двустранната търговия, замолената страна осигурява възможно най-голяма прозрачност, без да се засяга член XVII, алинея 4, подточка (г) от ГАТТ 1994 относно поверителната информация.

3.   Всяка страна гарантира, че всяко държавно търговско предприятие, което е доставчик на стока или услуга, спазва задълженията на същата страна по настоящото споразумение.

Глава II

Обществени поръчки

Член 41

Въведение

1.   Страните признават приноса на прозрачните, конкурентни и открити процедури за възлагане на поръчки за устойчивото икономическо развитие и си поставят за цел ефективното, реципрочно и постепенно отваряне на съответните си пазари на възлагане на поръчки.

2.   За целите на настоящата глава:

а)

„търговски стоки или услуги“ означава стоки или услуги от вид, който се продава или предлага за продажба основно на търговския пазар на, и обикновено се купува от, неправителствени купувачи за неправителствени цели;

б)

„строителна услуга“ означава услуга, която има за цел реализирането по какъвто и да е начин на строителство на съоръжения и сгради, въз основа на раздел 51 на Временната централна класификация на продуктите на ООН (наричана по-нататък „CPC“);

в)

„дни“ означава календарни дни;

г)

„електронен търг“ означава повтарящ се процес, който включва електронни средства за представянето от страна на доставчиците на нови цени или на нови стойности за остойностими неценови елементи на офертата, свързани с критериите за оценка, или и двете, водещи до класирането или новото класиране на предложенията;

д)

„писмено или в писмен вид“ означава всеки израз с думи или цифри, който може да бъде прочетен, възпроизведен и по-късно съобщен. Това може да включва електронно предадена или съхранена информация;

е)

„селективна тръжна процедура“ означава метод за възлагане на поръчки, при който възложителят се свързва с доставчик или доставчици по свой избор;

ж)

„мярка“ означава всеки закон, подзаконов акт, процедура, административни насоки или практики или всяко действие на възложителя, свързано с обхванат случай на възлагане;

з)

„списък за многократно използване“ означава списък с доставчици, които даден възложител е определил като отговарящи на условията за участие в този списък, и който възложителят възнамерява да използва повече от веднъж;

и)

„обявление за планирана поръчка“ означава обявление, публикувано от възложител, с което се канят заинтересованите доставчици да подадат заявление за участие, оферта, или и двете;

й)

„компенсация“ означава всяко условие или инициатива, с които се насърчава местното развитие или се подобряват сметките на платежния баланс на дадена страна, каквото е използването на местно съдържание, лицензирането на технологии, инвестициите, насрещната търговия или подобни дейности или изисквания;

к)

„открита тръжна процедура“ означава метод, при който всички заинтересовани доставчици могат да подадат оферта;

л)

„лице“ означава всяко физическо или юридическо лице;

м)

„възложител“ означава всяко образувание по допълнение I за съответната страна на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение;

н)

„квалифициран доставчик“ означава доставчик, който даден възложител признава като отговарящ на условията за участие;

о)

„селективна тръжна процедура“ означава метод за възлагане на поръчки, при който възложителят кани само квалифицирани доставчици да подадат предложение;

п)

„услуги“ включва строителни услуги, освен ако е посочено друго;

р)

„стандарт“ означава документ, одобрен от признат орган, който предоставя за широко и многократно използване правила, указания или характеристики за стоки или услуги или свързани процеси и производствени методи, спазването на които не е задължително. Той може също така да включва или да се отнася само до изисквания за терминология, символи, опаковка, маркиране или етикетиране, които са приложими за стока, услуга, процес или производствен метод;

с)

„доставчик“ означава лице или група лица, която предоставя или може да предостави стоки или услуги; и

т)

„техническа спецификация“ означава тръжно изискване което:

i)

определя характеристиките на стоки или услуги, които да бъдат доставени, включително качество, показатели, безопасност и размери, или процесите и методите за тяхното производство или предоставяне; или

ii)

се отнася до изисквания за терминология, символи, опаковане, маркиране или етикетиране, които са приложими за стока или услуга.

Член 42

Приложно поле и обхват

1.   Настоящата глава се прилага за всяка мярка по отношение на обхванати случаи на възлагане. За целите на настоящата глава, обхванати случаи на възлагане означава възлагане на поръчка за държавни цели:

а)

на стоки, услуги или всяка комбинация от тях:

i)

както е посочено в подприложенията за всяка от страните към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение; и

ii)

която не се възлага с цел търговска продажба или препродажба или за използване при производството или доставката на стоки или услуги за търговска продажба или препродажба;

б)

посредством всички договорни средства, включително покупка, наем, финансов лизинг и лизинг със или без възможност за закупване;

в)

за които стойността достига или надхвърля съответния праг, посочен в подприложенията за всяка от страните към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 от настоящото споразумение, в момента на публикуване на обявление в съответствие с член 45;

г)

от възложител; и

д)

която не е изключена от обхвата по някакъв друг начин.

2.   С изключение на случаите, в които това е предвидено, настоящата глава не се прилага за:

а)

придобиването или наема на земя, съществуващи сгради или друга недвижима собственост или правата върху нея;

б)

извъндоговорни споразумения или каквато и да е форма на помощ, която някоя от страните предоставя, включително споразумения за сътрудничество, безвъзмездни средства, заеми, вливане на капитали, гаранции и фискални стимули;

в)

поръчката или получаването по друг начин на услуги от данъчни агенции или депозитари, услуги по ликвидация и управление на регулирани финансови институции или услуги, свързани с продажбата, обратното изкупуване и разпределянето на държавен дълг, включително заеми и държавни облигации, полици и други ценни книжа;

г)

договори за назначаване на публични служители;

д)

възлагане на поръчки:

i)

с конкретната цел за предоставяне на международна помощ, включително помощ за развитие;

ii)

съгласно особената процедура или условия на международно споразумение, свързани с разполагането на войски или свързани със съвместното прилагане на проекти от страна на подписалите държави;

iii)

съгласно особената процедура или условия на международна организация или финансирани с международни безвъзмездни средства, заеми или друг вид помощ, когато прилаганата процедура или условие ще са несъвместими с разпоредбите на настоящата глава.

3.   Всяка страна определя и посочва следната информация в своите подприложения към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение:

а)

в подприложение 1 — централни правителствени образувания, възлагането на поръчки от които е обхванато от настоящата глава;

б)

в подприложение 2 — всички други образувания, възлагането на поръчки от които е обхванато от настоящата глава;

в)

в подприложение 3 — услугите, различни от строителните, обхванати от настоящата глава;

г)

в подприложение 4 — строителните услуги, обхванати от настоящата глава;

д)

в подприложение 5 — всички общи бележки.

4.   Когато възложител, при обхванат случай на възлагане на поръчка, изисква лицата, които не са включени в подприложенията на страна към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, да възлагат поръчки в съответствие с конкретни изисквания, към такива изисквания mutatis mutandis се прилага член 43.

5.   При оценката на стойността на възлаганата поръчка за целите на проверката дали представлява обхванат случай на възлагане на поръчка, възложителят не разделя поръчката на отделни поръчки, нито избира или използва определен метод за оценка за определяне на стойността на поръчката, като цели напълно или частично да я изключи от прилагането на настоящата глава.

6.   Нищо в настоящата глава не се тълкува като възпрепятстващо която и да е страна да предприеме някакво действие или да не разкрива някаква информация, които счита за необходими за защита на своите основни интереси в областта на сигурността и които са свързани с възлагане на поръчки за оръжие, боеприпаси и военни материали или с възлагане на поръчки, които са абсолютно необходими за целите на националната сигурност или националната отбрана.

7.   При спазване на изискването, че такива мерки не се прилагат по начин, който би представлявал средство за произволна или неоснователна дискриминация между страните, когато преобладават същите условия, или прикрито ограничение на международната търговия, нищо в настоящата глава не се тълкува като възпрепятстване на която и да е от страните да налага или прилага мерки:

а)

необходими за опазването на обществения морал, ред или безопасност;

б)

необходими за защита на живота или здравето на хора, животни или растения;

в)

необходими за защита на интелектуалната собственост; или

г)

свързани със стоки или услуги на лица с увреждания, благотворителни институции или затворнически труд.

Член 43

Общи принципи

1.   По отношение на всяка мярка и всеки обхванат случай на възлагане на поръчка, всяка страна, включително нейните възложители, предоставя незабавно и безусловно на стоките и услугите от другата страна и на доставчиците от другата страна, предлагащи стоките или услугите, не по-малко благоприятно третиране в сравнение с това, което страната, включително нейните възложители, предоставя на местните стоки, услуги и доставчици.

2.   По отношение на всички мерки, свързани с обхванати случаи на възлагане на поръчка, страна, включително нейните възложители, не:

а)

третира местно установил се доставчик по-малко благоприятно от друг местно установил се доставчик въз основа степента на чуждестранно участие или собственост; нито

б)

дискриминира местно установил се доставчик въз основа на факта, че стоките или услугите, предлагани от този доставчик за определена поръчка, са стоки или услуги от другата страна.

3.   По отношение на всички закони, подзаконови актове, процедури или практики, свързани с възлагането на държавни поръчки, както и по отношение на конкретни случаи на възлагане на поръчки на органи на публичната власт, на всички равнища, открити за стоки, услуги и доставчици от трети държави, Ирак предоставя на стоките, услугите и доставчиците от Съюза не по-малко благоприятно третиране от предоставеното на стоките, услугите и доставчиците от която и да е трета държава.

4.   При провеждане с електронни средства на обхванат случай на възлагане на поръчка, възложителят:

а)

гарантира, че възлагането на поръчка се провежда чрез използването на информационни системи и софтуер, включително свързаните с автентичността и криптирането на информация, които са широко разпространени и оперативно съвместими с други широко разпространени информационни системи и софтуер; и

б)

поддържа механизми, които да гарантират качеството на заявленията за участие и предложенията, включително установяването на времето, както и разписката за получаване и предотвратяването на нерегламентирания достъп.

5.   Възложителят провежда обхванати случаи на възлагане на поръчка по прозрачен и безпристрастен начин, който избягва конфликти на интереси и предотвратява корупционни практики, и който е в съответствие с настоящата глава.

6.   За целите на обхванатите случаи на възлагане на поръчки нито една от страните не може да прилага към стоки или услуги, внесени или доставени от другата страна, правила за произход, които са различни от правилата за произход, които страната прилага по същото време при обичайни търговски условия към внос или доставки на същите стоки или услуги от същата страна.

Член 44

Публикуване на информация относно възлагането на поръчки

1.   Всяка от страните:

а)

своевременно публикува всеки закон, подзаконов акт, съдебно решение, административен акт с общо приложение, общи договорни условия, които са задължителни съгласно закон или подзаконов акт и са цитирани в обявленията и тръжната документация и процедурата по отношение на обхванат случай на възлагане на поръчки, и всички техни изменения, в официално определено електронно или печатно средство, което има широко разпространение и остава лесно достъпно за обществеността;

б)

предоставя обяснения по тях на която и да било страна, при поискване;

в)

изброява в допълнение II на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, електронните или печатни средства, в които страната публикува информацията, описана в буква а);

г)

изброява в допълнение III на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, електронните средства, в които страната публикува обявленията, изисквани по член 45, член 47, параграф 4 и член 55, параграф 2.

2.   Всяка страна своевременно уведомява другата страна за всяко изменение на информацията на страната, съдържаща се в допълнение II или III на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение.

Член 45

Публикуване на обявления

1.   Освен при обстоятелствата, описани в член 52, за всеки обхванат случай на възлагане на поръчка възложителят публикува обявление за планирана поръчка в подходящите медии, изброени в допълнение III на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение. Всяко такова обявление включва информацията, определена в допълнение IV на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение. Тези обявления са достъпни с електронни средства безплатно, през една точка за достъп.

2.   При всеки случай на предстоящо възлагане на поръчка, едновременно с публикуването на обявлението за планирана поръчка, възложителят публикува на един от езиците на СТО резюме на обявлението, което е лесно достъпно. Резюмето на обявлението съдържа най-малко следната информация:

а)

предмета на възлаганата поръчка;

б)

крайната дата за подаване на оферти или, когато е приложимо, крайна дата за подаването на заявления за участие в процедурата за възлагане на поръчка или за включването в списък за многократно използване; и

в)

адреса, на който могат да бъдат поискани документите, свързани с възлагането на поръчката.

3.   Възложителите се насърчават да публикуват възможно най-рано през всяка финансова година обявление, свързано с бъдещите им планове за възлагане на поръчки (наричано по-нататък „предварително обявление за поръчка“). Обявлението следва да включва предмета на възлагане на поръчка и очакваната дата на публикуване на обявлението за планирана поръчка.

4.   Възложител, включен в подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение може да използва предварително обявление за поръчка като обявление за планирана поръчка, при условие че то включва цялата налична информация, посочена в допълнение IV на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, както и изявление, че заинтересованите доставчици следва да изразят интереса си от поръчката пред възложителя.

Член 46

Условия за участие

1.   Възложителят ограничава условията за участие в процедура за възлагане на поръчка само до тези, които са съществени за гарантирането на това, че доставчикът разполага с правния и финансовия капацитет, както и с търговските и техническите възможности да се заеме със съответната поръчка.

2.   При оценката на това дали даден доставчик отговаря на условията за участие, възложителят:

а)

оценява финансовите, търговските и техническите възможности на доставчика, въз основа на стопанската дейност на доставчика, както на, така и извън територията на страната на възложителя;

б)

не налага като условие за участие на доставчика вече да са били възлагани една или повече поръчки от възложител от дадена страна или доставчикът да има предишен професионален опит на територията на дадена страна; и

в)

може да изисква наличието на съответен предишен опит, когато това е съществено, за да се отговори на изискванията на поръчката.

3.   При тази оценка възложителят основава преценката си на условията, които предварително е посочил в обявленията или в тръжната документация.

4.   Възложителят трябва да изключи даден доставчик на такива основания като несъстоятелност, декларации с невярно съдържание, значителни пропуски при изпълнението на някое съществено изискване или задължение по предишна поръчка или поръчки, присъди за тежки престъпления или други присъди за тежки нарушения на обществения ред, нарушаване на професионалната етика или неплащане на данъци.

Член 47

Квалифициране на доставчиците

1.   Когато възложителят възнамерява да използва селективна тръжна процедура, той:

а)

включва в обявлението за планирана поръчка най-малко информацията, посочена в точки 1, 2, 6, 7, 10 и 11 от допълнение IV на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение и приканва доставчици да подадат заявление за участие; и

б)

предоставя преди началото на периода за подаване на оферти най-малко информацията в точки 3, 4, 5, 8 и 9 от допълнение IV на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение на квалифицираните доставчици, които уведомява, както е посочено в параграф 2, буква б) от допълнение VI на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение.

2.   Възложителят признава за квалифицирани доставчици всички вътрешни доставчици и всички доставчици от другата страна, които отговарят на условията за участие в дадено възлагане на поръчка, освен ако възложителят е посочил в обявлението за планирана поръчка някакво ограничение за броя на доставчиците, които ще бъдат допуснати да подадат оферта, както и критериите за избирането на ограничения брой доставчици.

3.   Когато тръжната документация не е обществено достъпна от датата на публикуване на обявлението, посочено в параграф 1, възложителят осигурява едновременното предоставяне на тези документи на всички квалифицирани доставчици, избрани в съответствие с параграф 2.

4.   Възложител по подприложение 2 към допълнение I на приложение 1 към настоящото споразумение може да поддържа списък за многократно използване с доставчици, при условие че ежегодно се публикува обявление, с което се канят заинтересованите доставчици да кандидатстват за включване в списъка, а когато обявлението се публикува чрез електронни средства, то е достъпно непрекъснато в подходяща медия, посочена в допълнение III на приложение 1 към настоящото споразумение. Такова обявление включва информацията, определена в допълнение V на приложение 1 към настоящото споразумение.

5.   Независимо от параграф 4, когато даден списък за многократно използване ще бъде валиден три години или по-малко, възложителят по подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение може да публикува обявлението, посочено в същия параграф, само веднъж, в началото на срока на валидност на списъка, при условие че в обявлението е посочен срокът на валидност и че допълнителни обявления няма да бъдат публикувани.

6.   Възложител по подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение позволява кандидатстването на доставчици по всяко време за включване в списък за многократно използване и включва в списъка квалифицирани доставчици в разумен кратък срок.

Възложител по подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение може да използва обявление, приканващо доставчици да кандидатстват за включване в списък за многократно използване като обявление за планирана поръчка, при условие че:

а)

обявлението е публикувано в съответствие с параграф 4 и включва информацията, изисквана съгласно допълнение V на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, и цялата налична информация, изисквана съгласно допълнение IV на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, както и изявление, че представлява обявление за планирана поръчка;

б)

възложителят своевременно предоставя на доставчиците, които са изразили пред възложителя интерес във връзка с дадено възлагане на поръчка, достатъчно информация, която да им позволи да преценят своя интерес от поръчката, включително цялата останала информация, изисквана от допълнение IV на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение, доколкото има такава информация.

7.   Възложител по подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение може да допусне доставчик, който е кандидатствал за включване в списък за многократно използване в съответствие с параграф 6, да подаде оферта за дадена поръчка, когато възложителят разполага с достатъчно време, за да прецени дали доставчикът отговаря на условията за участие.

8.   Възложител по подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение своевременно информира всеки доставчик, който е подал заявление за участие или е кандидатствал за включване в списъка за многократно използване, за решението си по заявлението.

9.   Когато възложител по подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение отхвърля заявление за квалифициране на доставчик или за включването му в списък за многократно използване, престава да признава доставчик като квалифициран или изключва доставчик от списък за многократно използване, той своевременно информира доставчика и, при поискване от доставчика, своевременно предоставя на доставчика писмено обяснение на мотивите за своето решение.

Член 48

Технически спецификации

1.   Възложителят не изготвя, не приема, нито прилага каквато и да е техническа спецификация, нито установява каквато и да е процедура за оценяване на съответствието, която има за цел или резултат създаването на ненужни пречки за международната търговия.

2.   Когато е целесъобразно, при установяването на технически спецификации за стоките или услугите, за които се възлага поръчка, възложителят:

а)

определя техническите спецификации, изразени чрез показатели и функционални изисквания, а не чрез характеристики на проекта или описателни характеристики; и

б)

основава техническите спецификации на международни или европейски стандарти, когато съществуват такива; в противен случай — на национални технически регламенти, признати национални стандарти или строителни норми.

3.   Когато в техническите спецификации са използвани характеристики на проекта или описателни характеристики, възложителят посочва, когато е целесъобразно, че ще разглежда оферти за еквивалентни стоки или услуги, които явно изпълняват изискванията за възлагането на поръчка, като в тръжната документация включи думите „или еквивалентно“.

4.   Възложителят не установява технически спецификации, които изискват или посочват конкретна търговска марка или търговско наименование, патент, авторско право, дизайн, тип, конкретен произход, производител или доставчик, освен ако няма друг достатъчно точен или разбираем начин да бъдат описани изискванията за възлагането на поръчка и при условие че в такива случаи възложителят включва в тръжната документация думите „или еквивалентно“.

5.   Възложителят не иска, нито приема по начин, който ще има за резултат премахване на конкуренцията, съвет, който може да бъде използван при подготвянето на приемане на каквато и да е техническа спецификация за конкретно възлагане на поръчка, от лице, което може да има търговски интереси, свързани с възлагането на поръчката.

6.   Всяка страна, включително нейните възложители, може в съответствие с настоящия член да изготвя, приема или прилага технически спецификации за насърчаване на опазването на природните ресурси или на околната среда.

Член 49

Тръжна документация

1.   Възложителят предоставя на доставчиците тръжна документация, която включва цялата информация, необходима, за да позволи на участниците да изготвят и подадат съответстваща оферта. Освен ако вече не е дадено в обявлението за планирана поръчка, такава документация включва пълното описание на въпросите, определени в допълнение VIII на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение.

2.   При поискване, възложителят своевременно предоставя тръжната документация на всеки доставчик, който участва във възлагането на поръчка, и отговаря на всяко разумно искане за съответна информация от доставчик, който участва във възлагането на поръчка, при условие че такава информация не дава на този доставчик предимство пред конкурентите му във връзка с възлагането на поръчката.

3.   Когато преди възлагането на поръчката възложителят промени критериите или изискванията, определени в обявлението за планирана поръчка или в тръжната документация, предоставена на участващите доставчици, или измени обявление или тръжна документация, той изпраща писмено всички такива промени или изменените или повторно издадени обявление или тръжна документация:

а)

на всички доставчици, които участват в момента на изменение на информацията, когато са известни, а във всички останали случаи се действа по същия начин, както за първоначалната информация; и

б)

в достатъчен срок, за да се позволи на такива доставчици да променят и отново внесат изменени оферти, в зависимост от случая.

Член 50

Срокове

Възложителят, в съответствие със собствените си разумни нужди, предоставя достатъчно време на доставчиците да изготвят и внесат заявления за участие и съответстващи оферти, като взема предвид такива фактори като характера и сложността на поръчката, степента на очакваното използване на подизпълнители, както и времето за пристигане на оферти от места в чужбина и на собствената територия, в случаите когато не са използвани електронни средства. Тези срокове, включително всякакво удължаване на срокове, са еднакви за всички заинтересовани или участващи доставчици. Приложимите срокове са определени в допълнение VI на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение.

Член 51

Преговори

1.   Дадена страна може да предвиди нейните възложители да водят преговори:

а)

в контекста на възлагане на поръчки, за които те са изразили такова намерение в обявлението за планирана поръчка; или

б)

ако от оценката стане ясно, че нито една оферта не е очевидно най-изгодната по отношение на конкретните критерии за оценка, изложени в обявленията или в тръжната документация.

2.   Възложителят:

а)

гарантира, че всяко отпадане на доставчици, участващи в преговори, се извършва в съответствие с критериите за оценка, определени в обявленията или в тръжната документация; и

б)

в случаите, когато преговорите са приключили, предоставя общ срок на останалите доставчици да внесат нови или преработени оферти.

Член 52

Ограничена тръжна процедура

Възложителят може да използва ограничена тръжна процедура и може да избере да не прилага членове 45—47, 49—51, 53 и 54 само при следните условия:

а)

когато:

i)

не са внесени оферти или нито един доставчик не е подал заявление за участие;

ii)

нито една от подадените оферти не отговаря на съществените изисквания на тръжната документация;

iii)

нито един доставчик не отговаря на условията за участие; или

iv)

подадените оферти са съгласувани,

при условие че изискванията на тръжната документация не са изменени съществено;

б)

когато стоките или услугите могат да бъдат доставени само от даден доставчик и не съществува разумна алтернатива или заместващи стоки или услуги, защото изискването е за произведение на изкуството; поради закрилата на патенти, авторски права или други изключителни права; или поради отсъствието на конкуренция поради технически причини;

в)

за допълнителни доставки от първоначалния доставчик на стоки и услуги, които не са били включени в първоначалното възлагане на поръчка, когато промяна на доставчика за такива допълнителни стоки или услуги:

i)

не може да се извърши поради икономически или технически причини като изисквания за взаимозаменяемост или оперативна съвместимост със съществуващо оборудване, софтуер, услуги или инсталации, възложени с първоначалното възлагане на поръчка; и

ii)

би предизвикала значително неудобство или съществено дублиране на разходите на възложителя;

г)

доколкото е абсолютно необходимо, когато по крайно неотложни причини, дължащи се на събития, които възложителят не би могъл да предвиди, стоките или услугите не биха могли да се получат навреме посредством открита или селективна тръжна процедура;

д)

за стоки, закупени на стоков пазар;

е)

когато възложителят възлага прототип или първоначална стока или услуга, разработени по негово искане в хода и за целите на конкретна поръчка за изследване, опит, проучване или оригинална разработка;

ж)

за закупуване, извършено при особено изгодни условия, които възникват само за много кратък период от време, в случай на необичайно отчуждаване на активи — например ликвидация, откриване на производство по несъстоятелност или обявяване в несъстоятелност, а не за рутинно закупуване от нормални доставчици; и

з)

когато дадена поръчка е възложена на победител в конкурс за проект, при условие че конкурсът е бил организиран по начин, който е в съответствие с принципите в настоящата глава, и че участниците са оценявани от независимо жури с оглед на възлагането на поръчка за проекта на избрания победител.

Член 53

Електронни търгове

Когато възложителят възнамерява да проведе процедурата по обхванат случай на възлагане на поръчка, като използва електронен търг, възложителят предоставя на всеки участник преди началото на електронния търг:

а)

метода на автоматична оценка, включително математическата формула, основана на критериите за оценка, определени в тръжната документация, която ще бъде използвана за автоматичното класиране или повторно класиране по време на търга;

б)

резултатите от всяка първоначална оценка на елементите на неговата оферта, когато поръчката се възлага въз основа на най-изгодната оферта; и

в)

всяка друга подходяща информация, свързана с провеждането на търга.

Член 54

Разглеждане на оферти и възлагане на поръчки

1.   Възложителят получава, отваря и разглежда всички оферти съгласно процедури, които гарантират справедливостта и безпристрастността на процеса на възлагане на поръчка, както и поверителността на офертите.

2.   Възложителят не санкционира който и да е доставчик, чиято оферта е получена след срока, посочен за получаване на оферти, ако забавянето се дължи единствено на лоша организация от страна на възложителя.

3.   Когато между отварянето на офертите и възлагането на поръчката възложителят предоставя на доставчик възможността да поправи неволни формални грешки, той предоставя същата възможност на всички участващи доставчици.

4.   За да бъде разгледана с цел възлагане, дадена оферта трябва да е в писмена форма и в момента на отварянето да отговаря на съществените изисквания, определени в обявленията и тръжната документация, както и да е от доставчик, който отговаря на условията за участие.

5.   Освен ако възложителят е посочил, че възлагането на дадена поръчка противоречи на обществения интерес, възложителят възлага поръчката на доставчика, който възложителят е определил като способен да изпълни условията на поръчката и който, единствено въз основа на критериите за оценка, посочени в обявленията и тръжната документация, е подал най-изгодната оферта, или в случай че цената е единственият критерий — е предложил най-ниската цена.

6.   Когато възложителят получи оферта с цена, която е много по-ниска от цените в другите внесени оферти, той може да провери с помощта на доставчика дали последният отговаря на условията за участие и дали е способен да изпълни условията на поръчката.

7.   Възложителят не използва варианти, не отменя възлагане на поръчка, нито изменя възложените поръчки по начин, който заобикаля задълженията съгласно настоящото споразумение.

Член 55

Прозрачност на информацията за възлагане на поръчка

1.   Възложителят своевременно информира участващите доставчици за решението си относно възлагането на поръчката и, при поискване, го прави писмено. При спазване на член 56, параграфи 2 и 3, възложителят, при поискване, предоставя на неуспелия доставчик обяснение за причините, поради които възложителят не е избрал неговата оферта, и за относителните предимства на офертата на успешния доставчик.

2.   Не по-късно от 72 дни след възлагането на всяка поръчка, попадаща в приложното поле на настоящата глава, възложителят публикува обявление в подходящия вестник или електронна медия, посочени в ПРИЛОЖЕНИЕ III. Когато се използва само електронно средство, информацията трябва да остане лесно достъпна за разумен период от време. Обявлението включва най-малко информацията, определена в допълнение VII към ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение.

Член 56

Разкриване на информация

1.   При поискване от другата страна, страната предоставя своевременно всяка информация, необходима да се определи дали възлагането на поръчка е извършено справедливо, безпристрастно и в съответствие с настоящата глава, включително информация за характеристиките и относителните предимства на успешната оферта. Когато разкриването на тази информация би нарушило конкуренцията в бъдещи процедури по възлагане на поръчки, страната, която получава тази информация, не я разкрива пред никой доставчик, освен след консултация със страната, която е предоставила информацията, и след получаване на нейното съгласие.

2.   Независимо от всички други разпоредби на настоящата глава, дадена страна, включително нейните възложители, не предоставя на никой доставчик информация, която може да наруши лоялната конкуренция между доставчиците.

3.   Нищо в настоящата глава не се тълкува като изискване към страна, включително нейните възложители, власти и компетентни при обжалване органи, да разкрива поверителна информация, когато разкриването би попречило на правоприлагането, би нарушило лоялната конкуренция между доставчиците, би засегнало законните търговски интереси на конкретни лица, включително защитата на интелектуална собственост, или би било в противоречие с обществените интереси по някакъв друг начин.

Член 57

Вътрешни процедури за обжалване

1.   Всяка страна осигурява навременна, ефективна, прозрачна и недискриминационна процедура за административно или съдебно обжалване, посредством която доставчик може да оспори:

а)

нарушаване на настоящата глава; или

б)

когато доставчикът няма право да оспори пряко нарушаване на настоящата глава съгласно вътрешното право на страната — неспазване на мерки на страната за прилагането на настоящата глава,

във връзка с обхванат случай на възлагане на поръчка, от който доставчикът е или е бил заинтересован. Процесуалните правила за всички оспорвания са в писмена форма и общодостъпни.

2.   В случай на жалба на доставчик във връзка с обхванат случай възлагане на поръчка, от който доставчикът е или е бил заинтересован, за нарушение или неспазване по смисъла на параграф 1, съответната страна насърчава своя възложител и доставчика да търсят решение на жалбата посредством консултации. Възложителят безпристрастно и навременно разглежда всяка такава жалба по начин, който не влияе отрицателно върху участието на доставчика в текущото или бъдещите възлагания на поръчки или върху правото му да изисква коригиращи мерки в рамките на процедурата за административно или съдебно обжалване.

3.   На всеки доставчик се предоставя достатъчен срок за подготовка и внасяне на жалба, който в никакъв случай не трябва да е по-малък от 10 дни от момента, в който основанието за оспорване е станало известно или са налице разумни основания да се счита, че е станало известно на доставчика.

4.   Всяка страна създава или определя най-малко един безпристрастен административен или съдебен орган, който да е независим от нейните възложители и който да приема и разглежда жалби, подадени от доставчици във връзка с обхванати случаи на възлагане на поръчка.

5.   Когато първоначално жалбата се разглежда от образувание, различно от органа, посочен в параграф 4, страната осигурява възможност на доставчика да обжалва първоначалното решение пред безпристрастен административен или съдебен орган, който е независим от възложителя, възлагането на поръчка от когото е предмет на жалбата. Орган, компетентен да разгледа жалбата, различен от съд, трябва или да подлежи на съдебен контрол, или да осигурява процесуални гаранции, в съответствие с които:

а)

възложителят отговаря писмено на жалбата и разкрива всички съответни документи пред органа, компетентен да разгледа жалбата;

б)

участниците в производството (наричани по-нататък „участниците“) разполагат с правото да бъдат изслушани преди органа, компетентен да разгледа жалбата, да вземе решение по нея;

в)

участниците разполагат с правото да бъдат представлявани и придружавани;

г)

участниците имат достъп до цялото производство;

д)

участниците разполагат с правото да изискат производството да бъде публично и с възможност за участие на свидетели; и

е)

решения или препоръки, свързани с жалби от страна на доставчици, се предоставят по навременен начин, в писмена форма, мотиви за всяко решение или препоръка.

6.   Всяка страна приема или поддържа процедури, които предоставят:

а)

навременни привременни мерки за запазване на възможността на доставчика да участва във възлагането на поръчка. Такива привременни мерки могат да доведат до спиране на процедурата по възлагане на поръчка. Процедурите могат да предвиждат, че при вземането на решение дали такива мерки следва да се прилагат, може да се вземе предвид отстраняването на неблагоприятни последици за засегнатите интереси, включително обществения интерес. Мотивите за отказ от действие са писмени; и

б)

когато органът, компетентен да разгледа жалбата, е определил, че е имало нарушаване или неспазване по смисъла на параграф 1 — коригиращо действие или компенсация за претърпените щети или вреди, която може да бъде ограничена или до разходите за изготвяне на офертата, или до разходите, свързани с оспорването, или и двете.

Член 58

По-нататъшни преговори

1.   Страните ежегодно правят преглед на действието на практика на настоящата глава и на взаимното отваряне на пазарите на възлагане на поръчки. Не по-късно от една година след влизане в сила на настоящото споразумение страните встъпват в преговори за удължаване на списъка(ците) на обхванатите образувания по подприложение 1 и подприложение 2 към допълнение I на ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към настоящото споразумение.

2.   В контекста на преговорите за присъединяване към СТО Ирак признава своя ангажимент за присъединяване към многостранното Споразумение за държавните поръчки (наричано по-нататък „СДП“).

Член 59

Асиметричен режим и преходни мерки

Като взема предвид развитието, финансовите и търговските нужди, Ирак ще се ползва от следната преходна мярка: Ирак може да предвиди временна програма за ценови преференции, състояща се от ценова разлика от 5 % за стоки и услуги и 10 % за строителство, приложими към доставки и услуги от изцяло иракски доставчици;

Програмата за ценови преференции постепенно ще бъде премахната в срок от десет години след влизането в сила на настоящото споразумение.

Глава III

Защита на интелектуалната собственост

Член 60

Същност и приложно поле на задълженията

1.   В изпълнение на разпоредбите на настоящия член и на ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към настоящото споразумение, Ирак приема, в срок от пет години от влизането в сила на споразумението, законодателство, с което да осигури достатъчна и ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, в съответствие с най-високите международни стандарти, включително правилата, определени в Споразумението за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост в приложение 1В към Споразумението за СТО (наричано по-нататък „Споразумението ТРИПС“), както и ефективни средства за прилагане на такива права.

2.   В срок от три години след влизането в сила на настоящото споразумение, Ирак се присъединява към многостранните конвенции за правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочени в точка 2 от ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към настоящото споразумение, по които държавите-членки са страни или които се прилагат на практика от държавите-членки, съгласно съответните разпоредби на тези конвенции.

3.   В срок от три години след влизането в сила на настоящето споразумение Ирак постига съответствие с многостранните конвенции за правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост, посочени в точка 3 от ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към настоящото споразумение, по които една или няколко държави-членки са страни или които се прилагат на практика от една или няколко държави-членки, съгласно съответните разпоредби, включени в тези конвенции.

4.   Страните редовно правят преглед на изпълнението на настоящия член и на ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към настоящото споразумение. При изготвяне на законодателството си или в случай че възникнат проблеми в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, които засягат търговските условия, се провеждат спешни консултации по искане на която и да е от страните с оглед постигане на взаимно приемливи решения. В срок на не повече от три години от влизането в сила на настоящото споразумение, страните встъпват в преговори за по-подробни разпоредби за правата на интелектуална собственост.

5.   Всяка страна предоставя на гражданите на другата страна третиране, което не е по-малко благоприятно от това, което предоставя на своите собствени граждани по отношение на защитата на правата на интелектуална собственост, при спазване на изключенията, които вече са предвидени в международните инструменти, включени или които могат да бъдат включвани постепенно в ПРИЛОЖЕНИЕ 2 към настоящото споразумение от момента им на ратифициране от тази страна.

6.   От влизането в сила на настоящото споразумение Ирак предоставя на дружествата и гражданите на Съюза във връзка с признаването и защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост третиране, което е не по-малко благоприятно от това, предоставено от нея на всяка трета държава съгласно двустранни споразумения.

РАЗДЕЛ VI

Уреждане на спорове

Глава I

Цел и приложно поле

Член 61

Цел

Целта на настоящия раздел е избягването и уреждането между страните на всеки спор с оглед постигане, когато е възможно, на решение по взаимно съгласие.

Член 62

Приложно поле

Настоящият раздел се прилага по отношение на всеки спор, засягащ тълкуването и прилагането на разпоредбите на дял II на настоящото споразумение, освен ако изрично е предвидено друго.

Глава II

Консултации

Член 63

Консултации

1.   Страните се стремят към решаване на всеки спор във връзка с тълкуването и прилагането на разпоредбите, посочени в член 62, чрез встъпване в консултации добросъвестно, с цел постигане по взаимно съгласие на бързо и справедливо решение.

2.   Страна иска консултации посредством писмено искане до другата страна, с копие до Комитета за сътрудничество, като посочва всяка спорна мярка и разпоредбите, посочени в член 62, които счита за приложими.

3.   Консултации се провеждат в срок от 30 дни от датата на подаване на искането и се състоят, освен ако страните се договорят друго, на територията на страната, срещу която е жалбата. Консултациите се считат за приключени в срок от 30 дни от датата на подаване на искането, освен ако двете страни се договорят да ги продължат. Цялата информация, разкрита по време на консултациите, остава поверителна.

4.   Консултации по неотложни въпроси, включително тези, които са свързани с бързо развалящи се или сезонни стоки, се провеждат в срок от 15 дни от датата на подаване на искането и се считат за приключени след изтичане на 15 дни от датата на подаване на искането.

5.   Ако консултациите не са проведени в срока, предвиден съответно в параграф 3 или в параграф 4, или ако консултациите са приключили без да се стигне до решение по взаимно съгласие, страната жалбоподател може да поиска съставянето на арбитражен комитет в съответствие с член 64.

Глава III

Процедури за уреждане на спорове

Член 64

Започване на арбитражната процедура

1.   Ако страните не успеят да решат спора посредством консултации, както е предвидено в член 63, страната жалбоподател може да поиска съставянето на арбитражен комитет.

2.   Искането за съставяне на арбитражен комитет се отправя в писмен вид до страната, срещу която е жалбата, и до Комитета за сътрудничество. Страната жалбоподател посочва в своето искане конкретната спорна мярка и обяснява защо тази мярка представлява нарушение на разпоредбите, посочени в член 62, така че това да представлява достатъчно правно основание за жалбата.

Член 65

Съставяне на арбитражния комитет

1.   Арбитражният комитет се състои от трима арбитри.

2.   В срок от десет дни от датата на подаване на искането за съставяне на арбитражен комитет до Комитета за сътрудничество, страните провеждат консултации, за да постигнат съгласие относно състава на арбитражния комитет.

3.   В случай че страните не могат да се споразумеят за състава му в срока по параграф 2, всяка от страните може да поиска председателят на Комитета за сътрудничество или негов представител да избере трите члена от списъка, изготвен съгласно член 78, като един е измежду лицата, предложени от страната жалбоподател, един е измежду лицата, предложени от страната, срещу която е жалбата, и един е измежду лицата, избрани от страните да упражняват функциите на председател. Когато страните постигнат съгласие за един или повече от членовете на арбитражния комитет, останалите членове се избират по същата процедура от съответния списък за членове на арбитражния комитет.

4.   Председателят на Комитета за сътрудничество или негов представител избира арбитрите в срок от пет дни от искането, посочено в параграф 3, подадено от някоя от страните, и в присъствието на представител на всяка от страните.

5.   Датата на съставяне на арбитражния комитет е датата, на която са избрани тримата арбитри.

6.   Ако някой от списъците, предвидени в член 78, не е бил готов в момента на отправяне на искането по параграф 3, тримата арбитри се избират чрез жребий измежду лицата, които официално са били предложени от едната или и от двете страни.

Член 66

Междинен доклад на комитета

Арбитражният комитет изпраща на страните междинен доклад, съдържащ неговите констатации относно фактите, приложимостта на съответните разпоредби и основните мотиви за всички направени в него констатации и препоръки, не по-късно от 90 дни от датата на съставяне на арбитражния комитет. Всяка от страните може да отправи писмено искане арбитражният комитет да направи преглед на конкретни аспекти на междинния доклад в срок от 15 дни от неговото съобщаване. Констатациите от окончателното решение на комитета включват достатъчни мотиви по аргументите, изтъкнати по време на междинния преглед, и дават ясен отговор на въпросите и коментарите на двете страни.

Член 67

Решение на арбитражния комитет

1.   Арбитражният комитет съобщава решението си на страните и на Комитета за сътрудничество в срок от 120 дни от датата на съставяне на арбитражния комитет. Когато арбитражният комитет счете, че този срок не може да бъде спазен, председателят на арбитражния комитет уведомява страните и Комитета за сътрудничество, като посочва причините за закъснението и датата, на която комитетът предвижда да приключи своята работа. При никакви обстоятелства решението не може да бъде съобщено по-късно от 150 дни от датата на съставяне на арбитражния комитет.

2.   При неотложни случаи, включително тези, които са свързани с бързо развалящи се или сезонни стоки, арбитражният комитет прави всичко необходимо, за да се произнесе в рамките на 60 дни от датата на своето съставяне. При никакви обстоятелства това не трябва да отнема повече от 75 дни от датата на неговото съставяне. В рамките на 10 дни от своето съставяне арбитражният комитет може да се произнесе с предварително решение за това дали смята случая за неотложен.

Член 68

Изпълнение на решението на арбитражния комитет

Всяка от страните взема необходимите мерки за добросъвестно изпълнение на решението на арбитражния комитет и страните се стремят към постигане на съгласие за срока, в който да се изпълни решението.

Член 69

Разумен срок за изпълнение

1.   Не по-късно от 30 дни след съобщаването на решението на арбитражния комитет на страните, страната, срещу която е жалбата, уведомява страната жалбоподател и Комитета за сътрудничество, за срока, който ще ѝ е необходим за изпълнение (наричан по-нататък „разумен срок“), ако не е възможно незабавно изпълнение.

2.   Ако между страните има несъгласие по отношение на разумния срок за изпълнение на решението на арбитражния комитет, страната жалбоподател, в срок от 20 дни от съобщението по параграф 1 на страната, срещу която е жалбата, подава писмено искане до първоначално съставения арбитражен комитет да определи продължителността на разумния срок. За такова искане едновременно се уведомяват другата страна и Комитетът за сътрудничество. Арбитражният комитет съобщава своето решение на страните и на Комитета за сътрудничество в срок от 20 дни от датата на подаване на искането.

3.   В случай на невъзможност първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове да бъдат свикани отново, се прилагат процедурите, предвидени в член 65. Срокът за съобщаване на решението е 35 дни от датата на подаване на искането, посочено в параграф 2.

4.   Разумният срок може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.

Член 70

Преглед на мярка, предприета с цел изпълнение на решението на арбитражния комитет

1.   Страната, срещу която е жалбата, уведомява страната жалбоподател и Комитета за сътрудничество, преди края на разумния срок, за всяка мярка, която е предприела за изпълнението на решението на арбитражния комитет.

2.   В случай на несъгласие между страните относно съществуването или съвместимостта на мярка, съобщена съгласно параграф 1, с посочените в член 62 разпоредби, страната жалбоподател може да отправи писмено искане до арбитражния комитет да се произнесе по въпроса. В такова искане се посочва конкретната спорна мярка и се обяснява защо тази мярка е несъвместима с разпоредбите, посочени в член 62. Арбитражният комитет съобщава своето решение в срок от 45 дни от датата на подаване на искането.

3.   В случай на невъзможност първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове да бъдат свикани отново, се прилагат процедурите, определени в член 65. Срокът за съобщаване на решението е 60 дни от датата на подаване на искането, посочено в параграф 2.

Член 71

Временни мерки при неизпълнение

1.   Ако страната, срещу която е жалбата, не съобщи преди изтичането на разумния срок каквато и да е мярка, която е предприела за изпълнение на решението на арбитражния комитет, или ако арбитражният комитет постанови, че мярката, съобщена съгласно член 70, параграф 1, е несъвместима със задълженията на тази страна съгласно разпоредбите, посочени в член 62, страната, срещу която е жалбата, ако бъде замолена от страната жалбоподател, представя предложение за временно компенсиране.

2.   Ако не бъде постигнато споразумение за компенсация в срок от 30 дни след края на разумния срок или от решението на арбитражния комитет съгласно член 70, че дадена мярка, предприета за изпълнение, е несъвместима с посочените в член 62 разпоредби, страната жалбоподател има право, след като уведоми страната, срещу която е жалбата, и Комитета за сътрудничество, да спре изпълнението на задълженията си, произтичащи от посочените в член 62 разпоредби, в степен, равностойна на причиненото от нарушението отпадане или ограничаване на ползите по настоящото споразумение. Страната жалбоподател може да спре изпълнението 10 дни след датата на уведомлението, освен ако страната, срещу която е жалбата, е поискала арбитраж съгласно параграф 3.

3.   Ако страната, срещу която е жалбата, счита, че равнището на спряното изпълнение не съответства на причиненото от нарушението отпадане или ограничаване на ползите, тя може да отправи писмено искане до първоначално съставения арбитражен комитет да се произнесе по въпроса. За това искане се уведомяват страната жалбоподател и Комитета за сътрудничество преди изтичането на срока от 10 дни, посочен в параграф 2. Първоначално съставеният арбитражен комитет съобщава решението си относно равнището на спиране на изпълнението на задължения на страните и на Комитета за сътрудничество в срок от 30 дни от датата на подаване на искането. Изпълнението на задълженията не се спира, докато първоначално съставеният арбитражен комитет не е съобщил решението си, и всяко спиране е в съответствие с решението на арбитражния комитет.

4.   В случай че първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове не могат да бъдат свикани отново, се прилагат процедурите, посочени в член 65. Срокът за съобщаване на решението е 45 дни от датата на подаване на искането, посочено в параграф 3.

5.   Спирането на изпълнението на задълженията е временно и се прилага само докато всяка мярка, за която е установено, че е несъвместима с разпоредбите на член 62, не бъде отменена или изменена така, че да бъде в съответствие с тези разпоредби, както е предвидено в член 72, или докато страните постигнат съгласие за уреждане на спора.

Член 72

Преглед на мерки, предприети с цел изпълнение след спирането на изпълнението на задълженията

1.   Страната, срещу която е жалбата, уведомява страната жалбоподател и Комитета за сътрудничество за всяка мярка, която е предприела за изпълнение на решението на арбитражния комитет, както и за искането си за възстановяване на изпълнението на задълженията от страната жалбоподател.

2.   Ако в срок от 30 дни от датата на уведомлението, страните не постигнат споразумение относно съвместимостта на съобщената мярка с разпоредбите, посочени в член 62, страната жалбоподател отправя писмено искане до първоначално съставения арбитражен комитет да се произнесе по въпроса. За такова искане едновременно се уведомяват страната, срещу която е жалбата, и Комитета за сътрудничество. Решението на арбитражния комитет се съобщава на страните и на Комитета за сътрудничество в срок от 45 дни от датата на подаване на искането. Ако арбитражният комитет постанови, че дадена мярка, предприета за изпълнение, е в съответствие с разпоредбите, посочени в член 62, изпълнението на задълженията се възстановява.

3.   В случай че първоначално съставеният арбитражен комитет или някои от неговите членове не могат да бъдат свикани отново, се прилагат процедурите, посочени в член 65. Срокът за съобщаване на решението е 60 дни от датата на подаване на искането, посочено в параграф 2.

Член 73

Решение по взаимно съгласие

Страните могат по всяко време да стигнат до решение по взаимно съгласие на спор съгласно настоящия раздел. Те уведомяват Комитета за сътрудничество и арбитражния комитет за всяко такова решение. След уведомяване за намирането на решение по взаимно съгласие арбитражният комитет прекратява работата си и процедурата се прекратява.

Член 74

Процедурен правилник

1.   Процедурите по уреждане на спорове съгласно настоящия раздел се уреждат от процедурния правилник и етичния кодекс, които се приемат от Комитета за сътрудничество.

2.   Страните могат да решат да изменят процедурния правилник и етичния кодекс.

3.   Всяко заседание на арбитражния комитет е публично в съответствие с процедурния правилник.

Член 75

Информация и технически становища

По искане на някоя от страните или по собствена инициатива арбитражният комитет може да получи информация от всякакви източници, включително от страните по спора, ако сметне това за необходимо за арбитражната процедура. Арбитражният комитет има също така правото да потърси съответното становище на експерти, когато смята това за целесъобразно. Всяка информация, получена по този начин, трябва да бъде разкрита на всяка от страните и да им бъде представена за коментари. Заинтересовани физически или юридически лица, които са установени на териториите на страните, имат право да представят на арбитражния комитет становища amicus curiae в съответствие с процедурния правилник.

Член 76

Правила на тълкуване

Всеки арбитражен комитет тълкува разпоредбите, посочени в член 62, в съответствие с обичайните правила за тълкуване на международното публично право, включително кодифицираните във Виенската конвенция за правото на договорите. Актовете на арбитражния комитет не могат да разширяват или ограничават правата и задълженията, предвидени в посочените в член 62 разпоредби.

Член 77

Решения на арбитражния комитет

1.   Арбитражният комитет полага всички усилия за вземане на решения с консенсус. Ако въпреки това не може да се стигне до вземане на решение с консенсус, спорният въпрос се решава чрез гласуване с мнозинство. Независимо от това становищата на изразилите несъгласие арбитри в никакъв случай не се публикуват.

2.   Всяко решение на арбитражния комитет има задължителна сила за страните и не създава никакви права или задължения за физически или юридически лица. Решението съдържа констатациите на фактите, приложимостта на съответните разпоредби на споразумението и основните мотиви за всички направени в него констатации и препоръки. Комитетът за сътрудничество оповестява публично решенията на арбитражния комитет в тяхната цялост, освен ако реши да не го прави, за се осигури поверителността на поверителна търговска информация.

Глава IV

Общи разпоредби

Член 78

Списък на арбитри

1.   Не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящото споразумение Комитетът за сътрудничество съставя списък с 15 лица, които желаят и са способни да изпълняват функцията на арбитър. Всяка от страните предлага пет лица, които да изпълняват функцията на арбитър. Двете страни също така избират пет лица, които не са граждани на нито една от страните, да изпълняват функциите на председател на арбитражния комитет. Комитетът за сътрудничество следи за това списъкът да бъде винаги в това състояние.

2.   Арбитрите имат специализирани познания или опит в областта на правото и международната търговия. Те са независими, изпълняват функциите лично и не приемат указания от никоя организация или правителство, нито пък са свързани с правителството на някоя от страните, и спазват етичния кодекс.

Член 79

Връзка със задълженията по СТО

1.   Докато Ирак се присъедини към СТО, арбитражните комитети приемат тълкуване, което е изцяло в съответствие със съответните решения на Органа по уреждане на спорове на Световната търговска организация, когато вземат решение по твърдяно нарушение на разпоредба от разпоредбите, посочени в член 62, която включва или се позовава на разпоредба по Споразумението за СТО.

2.   След присъединяването на Ирак към СТО се прилагат параграфи 3—6.

3.   Използването на разпоредбите за уреждане на спорове на настоящия раздел не засяга действие в рамките на СТО, включително действие за уреждане на спор.

4.   Въпреки това, когато дадена страна е предприела по отношение на определена мярка процедура за уреждане на спор съгласно член 64, параграф 1 от настоящото споразумение или съгласно Споразумението за СТО, тя не може да предприема процедура за уреждане на спор относно същата мярка пред друга инстанция, докато не приключи първата процедура. В допълнение никоя страна не може да търси компенсации за нарушаване на задължение, което е едно и също по споразумението и по Споразумението за СТО и пред двете инстанции. В такъв случай, след започването на процедура по уреждане на спор страната не търси компенсации за нарушаването на същото задължение по другото споразумение пред другата инстанция, освен ако избраната инстанция по процедурни причини или причини, свързани с юрисдикцията, не е могла да направи констатации по искането за компенсации във връзка с това задължение.

5.   За целите на параграф 4:

а)

процедурата за уреждане на спорове съгласно Споразумението за СТО се счита за започната с искането на страна за съставяне на комитет съгласно ДУС и се счита за приключила, когато Органът за уреждане на спорове одобри доклада на групата (панела) и доклада на Апелативния орган, в зависимост от случая, съгласно член 16 и член 17, алинея 14 от ДУС;

б)

процедура за уреждане на спорове съгласно настоящия раздел се счита за започната с искането на страна за съставяне на арбитражен комитет съгласно член 64, параграф 1, и се счита за приключила, когато арбитражният комитет съобщи решението си по спора на страните и на Комитета за сътрудничество съгласно член 67.

6.   Нищо в настоящия раздел не възпрепятства страна да спре изпълнението на задължения, когато това е разрешено от органа за уреждане на спорове на СТО. Споразумението за СТО не може да служи като основание за това, страна да бъде възпрепятствана да спре изпълнението на задължения съгласно дял II на настоящото споразумение.

Член 80

Срокове

1.   Всички срокове, определени в настоящия раздел, включително сроковете, в които арбитражните комитети трябва да съобщят решенията си, се изчисляват в календарни дни, като първият ден е денят след действието или факта, за които се отнасят.

2.   Всеки срок, посочен в настоящия раздел, може да бъде удължен по взаимно съгласие на страните.

ДЯЛ III

ОБЛАСТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 81

Финансова и техническа помощ

1.   За постигане на целите на настоящото споразумение Ирак се ползва от финансова и техническа помощ от Съюза под формата на безвъзмездни средства за ускоряване на икономическото и политическото преструктуриране на Ирак.

2.   Тази помощ се включва в рамките на осъществяваното от Съюза сътрудничество за развитие, предвидено в съответните регламенти на Европейския парламент и на Съвета.

Целите и областите на помощта на Съюза се установяват в индикативна програма, отразяваща установените приоритети, които да бъдат договорени между двете страни, като се вземат предвид нуждите и стратегиите за развитие на Ирак, способността на отделните сектори за усвояване и напредъка на реформата.

3.   Страните следят оказваната от Съюза техническа помощ да бъде тясно координирана с тази от други източници. Политиката на Съюза за сътрудничество за развитие и международните действия се ръководят от Целите на хилядолетието за развитие (ЦХР) на Организацията на обединените нации и от главните цели и принципи на развитието в контекста на ООН и други компетентни международни организации. При изпълнението на политиката за развитие на Съюза изцяло се отчитат принципите за ефективност на помощта, включително Парижката декларация от 2 март 2005 г. и Програмата за действие от Акра.

4.   Без да се засягат разпоредбите за правна взаимопомощ, страната, ползваща се от техническа и финансова помощ, своевременно отговаря на искания за административно сътрудничество от компетентните органи на другата страна с оглед подпомагане на борбата срещу измамите и нарушенията във връзка с помощта от Съюза.

5.   Правителството на Ирак гарантира определянето на звено за контакт в областта на борбата с измамите. Това звено за контакт отговаря за ефективното сътрудничество с институциите и органите на Съюза, включително Европейската сметна палата и Европейската служба за борба с измамите, по-специално по отношение на изпълнението на техните одитни и контролни мерки в областта на защитата на финансовите интереси на Съюза.

Член 82

Сътрудничество за социално и хуманно развитие

Сътрудничеството в тази област ще потвърди социалното измерение на глобализацията и ще припомни връзката между социалното и икономическото развитие, както и с екологично устойчивото развитие. Сътрудничеството също така ще подчертае важността на намаляването на бедността, развитието на правата на човека и основните свободи за всички, включително уязвими групи и разселени лица, както и отговор на основни нужди за здравеопазване, образование и трудова заетост. Дейностите на сътрудничество във всички тези области ще целят по-специално съсредоточаване върху капацитета и институционалното изграждане, като се вземат предвид принципите на приобщаване, добро, стабилно и прозрачно управление.

Член 83

Образование, обучение и младеж

1.   Страните се стремят да насърчават взаимно полезното сътрудничество в областта на образованието, обучението и младежта, като вземат предвид наличността на ресурси и насърчаването на равенството между половете.

2.   Страните по-специално насърчават обмена на информация, ноу-хау, студенти, университетски преподаватели, технически ресурси, млади хора и работещи с младежите, както и укрепване на капацитета, като ползват инструментите, осигурени от съществуващите програми за сътрудничество, както и опита, който двете страни са придобили в тази област.

3.   Двете страни също така се съгласяват да ускорят сътрудничеството между институциите в областта на висшето образование посредством такива средства като програмата Erasmus Mundus, с цел подкрепата на високите достижения и интернационализирането на своите образователни системи.

Член 84

Заетост и социално развитие

1.   Страните се съгласяват да засилят сътрудничеството в областта на заетостта и социалните въпроси, включително сътрудничеството за социално сближаване, достоен труд, здравословни и безопасни условия на работното място, трудово законодателство, социален диалог, развитие на човешките ресурси и равенство между половете, с оглед насърчаването на пълна и продуктивна заетост и достоен труд за всички като ключови елементи на устойчивото развитие и на намаляването на бедността.

2.   Страните отново потвърждават своите ангажименти да насърчават и да прилагат ефективно международно признати трудови и социални стандарти. Прилагането на съответните многостранни социални и трудови споразумения се взима предвид при всички дейности, предприети от страните съгласно настоящото споразумение.

3.   Формите на сътрудничество могат да включват, inter alia, специални програми и проекти, за които има взаимно съгласие, както и диалог, изграждане на капацитет, сътрудничество и инициативи по въпроси от общ интерес на двустранно или многостранно равнище.

4.   Страните се съгласяват да включват социални партньори и други заинтересовани страни в диалога и сътрудничеството.

Член 85

Гражданско общество

Страните признават ролята и потенциалния принос на организираното гражданско общество, особено на академичните среди, и връзките между центровете за анализи, в процеса на диалог и сътрудничество съгласно настоящото споразумение и се съгласяват да насърчават ефективния диалог с организираното гражданско общество и неговото ефективно участие.

Член 86

Права на човека

1.   Страните се съгласяват да си сътрудничат при насърчаването и ефективната защита на правата на човека, включително по отношение на ратифицирането и прилагането на международни инструменти и предоставянето на техническа помощ, обучение и изграждане на капацитет по целесъобразност. Страните осъзнават, че въздействието на всяка програма за сътрудничество и развитие ще бъде ограничено, ако не тя не защитава, развива и зачита правата на човека.

2.   Сътрудничеството в областта на правата на човека може да включва, inter alia:

а)

укрепване на държавните институции, свързани с правата на човека, и неправителствените организации, които работят в тази област;

б)

осигуряване на развитието на правата на човека и на съответното образование на национално и местно ниво, особено сред публичната администрация, съдебните и правоприлагащите органи, при спазване на правата на жените и децата;

в)

развитие на законодателството на Ирак в съответствие с международното хуманитарно право и международното право за правата на човека;

г)

сътрудничество и обмен на информация в рамките на институциите на Организацията на обединените нации, свързани с правата на човека;

д)

подкрепа за усилията на правителството на Ирак да осигури подходящ стандарт на живот на иракските граждани и да зачита техните политически, икономически, социални и културни права без дискриминация;

е)

подкрепа за национално помирение и борба срещу безнаказаността;

ж)

установяване на изчерпателен диалог за правата на човека.

Член 87

Сътрудничество в политиките за промишлеността и малките и средните предприятия

1.   Целта на сътрудничеството в тази област е да улеснява преструктурирането и модернизацията на иракската промишленост, като в същото време се подпомага нейната конкурентоспособност и растеж, и да създава условия, които са благоприятни за взаимно полезно сътрудничество между промишлеността на Ирак и на Съюза.

А.   Общи положения

2.   Сътрудничеството:

а)

съдейства за изграждането на цялостна промишлена стратегия в Ирак, която отчита реалното текущо състояние на промишлените предприятия от публичния и от частния сектор;

б)

насърчава Ирак да преструктурира и модернизира своята промишленост съгласно условия, осигуряващи опазване на околната среда, устойчиво развитие и икономически растеж;

в)

спомага за среда, която благоприятства частните инициативи в промишлената област, с цел насърчаване и диверсифициране на производството за вътрешните и износните пазари;

г)

насърчава среда, благоприятна за насърчаването на растежа и диверсификацията на промишленото производство от гледна точка на устойчивото развитие;

д)

е насочено към предоставянето на информация, която служи на съвместното сътрудничество в промишлената област;

е)

насърчава използването на технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието на Съюза и на международни такива с цел да се улесни интеграцията на Ирак в глобалната икономика; установява редовен обмен между организациите на двете страни по стандартизация и нормиране;

ж)

допринася за създаване на подходяща среда за стопанска дейност на промишлеността;

з)

насърчава и подкрепя подобряването на помощните услуги в областта на информацията, като ключов елемент на потенциала за растеж на стопанската дейност и икономическото развитие;

и)

развива връзки между промишлените оператори на страните (дружества, специалисти, секторни и други стопански организации, организации на трудещите се и др.);

й)

насърчава съвместни промишлени проекти и създава съвместни предприятия и мрежи за информация.

Б.   Малки и средни предприятия

3.   Страните, като взимат предвид съответните си икономически политики и цели, се съгласяват да насърчават сътрудничеството в политиката за промишлеността във всички считани за подходящи области с оглед подобряването на конкурентоспособността на малките и средните предприятия (МСП).

4.   Страните:

а)

целят да развиват и укрепват МСП и да насърчават сътрудничеството между тях;

б)

развиват помощ, необходима на микропредприятията и МСП в области като финансиране, професионално обучение, технологии и маркетинг, иновации и други изисквания за установяване на МСП, като технологични инкубатори, и други области на развитието;

в)

подкрепят дейностите на МСП посредством създаване на съответни мрежи; и

г)

улесняват стопанското сътрудничество, подкрепят съответните дейности за сътрудничество, създадени от частните сектори от двете страни посредством подходящи връзки между оператори от частните сектори на Ирак и на Съюза с цел подобряване на потока от информация.

Член 88

Сътрудничество в областта на инвестициите

1.   Страните си сътрудничат за създаване на благоприятен климат за инвестиции — както вътрешни, така и чуждестранни, за осигуряване на достатъчна защита на инвестициите, прехвърляне на капитали и обмен на информация за възможности за инвестиране.

2.   Страните се съгласяват да подкрепят насърчаването и защитата на инвестиции въз основа на принципите на недискриминация и взаимност.

3.   Страните насърчават обмена на информация за закони, подзаконови актове и административни практики в областта на инвестициите.

4.   Страните се ангажират да насърчават сътрудничеството между своите съответни финансови институции с цел улесняване на възможностите за инвестиране.

5.   С цел улесняване на инвестирането и търговията Съюзът е готов да подпомага Ирак, ако това бъде поискано, в стремежа му за сближаване на законодателната и регулаторната рамка с тази на Съюза в областите, обхванати от настоящото споразумение.

Член 89

Промишлени стандарти и оценяване на съответствието

Страните могат да си сътрудничат в следните области на стандарти, технически регламенти и оценяване на съответствието:

1.

Насърчаване на по-широкото използване на международни стандарти в техническите регламенти и оценяването на съответствието, включително специфични за отделни сектори мерки, на териториите на страните, както и повишаване на сътрудничеството между страните във връзка с работата на съответните международни институции и организации.

2.

Подкрепа на инициативи за изграждане на капацитет в областта на стандартизацията, оценяването на съответствието, акредитирането, метрологията и наблюдението на пазара в Ирак.

3.

Насърчаване и подкрепяне на двустранно сътрудничество между организации в Ирак и в Съюза, отговарящи за стандартизацията, оценяването на съответствието, акредитирането, метрологията и наблюдението на пазара.

4.

Създаване на общо мнение относно добрите регулаторни практики, включително, но не само:

а)

прозрачност при подготовката, приемането и прилагането на технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието;

б)

необходимост и пропорционалност на регулаторните мерки и свързаните процедури за оценяване на съответствието, включително използването на декларации за съответствие от доставчиците;

в)

използване на международни стандарти като основа за изготвяне на технически регламенти, освен когато такива международни стандарти ще са неефективно или неподходящо средство за изпълнението на набелязаните законни цели;

г)

прилагане на техническите регламенти и изпълнение на дейностите по наблюдение на пазара.

5.

Засилване на регулаторното, техническото и научното сътрудничество, inter alia, чрез обмен на информация, опит и данни, с оглед на подобряване на качеството и нивото на техническите регламенти и на ефективното използване на регулаторните ресурси.

6.

Развиване на съвместимостта и сближаването на технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието.

Член 90

Сътрудничество в селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските райони

Целта е насърчаване на сътрудничеството в селското стопанство, горското стопанство и развитието на селските райони с оглед насърчаване на диверсифицирането, екологосъобразните практики, устойчивото икономическо и социално развитие и продоволствената сигурност. За тази цел страните ще проучат:

а)

изграждането на капацитет и предоставянето на обучение в рамките на публични институции;

б)

мерки, целящи повишаване на качеството на селскостопанската продукция, мерки за изграждане на капацитет за сдружения на производители и подкрепа за дейности за насърчаване на търговията;

в)

мерки за здравословна околна среда, мерки, свързани със здравето на животните и растенията и други свързани аспекти, като вземат предвид действащото законодателство и на двете страни, в съответствие със правилата на СТО и на многостранните споразумения за околната среда;

г)

мерки, свързани с устойчивото икономическо и социално развитие на селските територии, включително екологосъобразни практики, горско стопанство, научни изследвания, предаване на ноу-хау, достъп до земя, управление на водите и напояване, устойчиво развитие на селските райони и продоволствена сигурност;

д)

мерки, свързани със съхраняване на традиционни селскостопански знания, които дават на тяхното население специфичната им идентичност, включително сътрудничество в областта на географските означения, обмен на опит на местно равнище и развитие на мрежи за сътрудничество;

е)

модернизиране на селскостопанския сектор, включително фермерски практики и диверсифициране на селскостопанската продукция.

Член 91

Енергетика

1.   Страните се стремят да засилят сътрудничеството си в енергийния сектор при спазване на принципите на свободни, конкурентни и открити енергийни пазари с цел:

а)

увеличаване на енергийната сигурност, като в същото време се осигурява екологична устойчивост и се насърчава икономическият растеж;

б)

развиване на институционални, законодателни и регулаторни рамки в енергийния сектор за осигуряване на ефикасно функциониране на енергийния пазар и насърчаване на инвестициите в енергийния сектор;

в)

развитие и насърчаване на партньорства между дружества в Съюза и в Ирак в областта на проучването, производството, преработването, преноса, разпределението и услугите в енергийния сектор;

г)

развиване на редовен и ефективен диалог в енергийния сектор между страните, както и в регионалния контекст, включително посредством евро-арабския газов пазар за региона Машрек и други съответни регионални инициативи.

2.   За тази цел страните се съгласяват да насърчават взаимно полезните контакти с цел:

а)

подкрепа за разработването на подходяща енергийна политика, нейната регулаторна рамка и инфраструктура в Ирак, основана на принципите на екологична устойчивост, стабилно управление на енергийните ресурси и на свободен, конкурентен и открит пазар;

б)

сътрудничество за подобряване на административния и правния капацитет и установяване на стабилни и прозрачни правни рамкови условия за насърчаване на стопанската дейност и на международните инвестиции в енергийния сектор в Ирак;

в)

насърчаване на техническото сътрудничество за проучването и разработването на иракските запаси от нефт и природен газ, както и за развитието и модернизирането на нефтената и газовата инфраструктура, включително преносните и транзитните мрежи до региона Машрек, други съответни регионални инициативи и към пазара на Съюза;

г)

подобряване на надеждността на електроснабдителната система в Ирак;

д)

засилване на сътрудничеството за подобряване на енергийната сигурност и за борба с изменението на климата посредством насърчаването на производството на енергия от възобновяеми източници, енергийната ефективност и намаляването на използването на газови факли;

е)

улесняване на обмена на ноу-хау и трансфера на технологии и най-добри практики, както и на обучаващи специалисти;

ж)

насърчаване на участието на Ирак в процеса на регионална интеграция на енергийните пазари.

Член 92

Транспорт

1.   Страните се стремят да засилят сътрудничеството си в транспортния сектор по отношение на създаването на устойчива и ефикасна транспортна система с цел:

а)

засилване на транспортното развитие и взаимосвързаност, като в същото време се осигурява екологична устойчивост и се насърчава икономическият растеж;

б)

разработване на институционални, законодателни и регулаторни рамки във всички транспортни сектори за осигуряване на ефикасно функциониране на транспортния пазар и насърчаване на инвестициите в транспорта;

в)

развиване и насърчаване на партньорства между дружества в Съюза и в Ирак в областта на проучването, изграждането на капацитет, развитието на инфраструктура, транспортната безопасност и сигурност, както и услугите в транспортния сектор;

г)

развиване на редовен и ефективен диалог в областта на транспорта между страните, както и в регионален контекст, включително посредством евро-средиземноморското транспортно сътрудничество и други съответни регионални инициативи.

2.   За тази цел страните се съгласяват да насърчават взаимно полезните контакти с цел:

а)

подкрепа на разработването на подходяща транспортна политика за развитието на всички видове транспорт, неговата регулаторна рамка и рехабилитацията и развитието на транспортните инфраструктури в Ирак, като се подчертава значението на устойчивостта; осигуряване на интермодалност и интегриране на всички видове транспорт; изследване на възможността за по-нататъшно сближаване на законодателните и регулаторните рамки към стандартите на Съюза и международните стандарти, по-специално за безопасност и сигурност;

б)

сътрудничество за подобряване/възстановяване на административния и правния капацитет с оглед изготвянето на конкретни планове за приоритетни сектори и създаването на стабилни и прозрачни правни рамкови условия за насърчаване на транспортната стопанска дейност и международните транспортни инвестиции в Ирак въз основа на политиките и практиките на Съюза; както и изграждане на необходимите независими регулаторни органи;

в)

насърчаване на техническото сътрудничество за проучването и развитието на всички транспортни сектори в Ирак, както и за развитието и модернизирането на транспортните инфраструктури, включително взаимосвързаността с транспортните мрежи до региона Машрек, други съответни регионални инициативи и към пазара на Съюза;

г)

подобряване на надеждността на транспортните потоци към и през Ирак;

д)

улесняването на обмена на ноу-хау и трансфера на технологии и най-добри практики, както и на обучаващи специалисти, които са важни стъпки на сътрудничество и следва да се осъществяват приоритетно;

е)

насърчаване на участието на Ирак в процеса на взаимосвързване на регионалните транспортни системи;

ж)

изпълнение на национална политика за въздухоплаването, включително развитието на летищата, управлението на въздушното движение и по-нататъшното увеличаване на административния капацитет (включително създаването на независим орган за гражданско въздухоплаване като действащ регулатор); договаряне на „хоризонтално“ споразумение за въздушния транспорт с цел възстановяване на правната сигурност на двустранните споразумения за въздухоплавателни услуги; както и разглеждане на възможностите за преговори по всеобхватно въздухоплавателно споразумение Съюз—Ирак.

Член 93

Околна среда

1.   Страните постигат съгласие относно нуждата от засилване и увеличаване на усилията за опазване на околната среда, например относно изменението на климата, устойчивото управление на природни ресурси, както и запазването на биологичното разнообразие като основа за развитието на сегашните и бъдещите поколения.

2.   Страните се съгласяват, че сътрудничеството в тази област следва да насърчава опазването на околната среда като част от усилията за постигане на устойчиво развитие. Договореният резултат от Световната среща на върха за устойчиво развитие се взема предвид при всички дейности, предприети от страните съгласно настоящото споразумение.

3.   Сътрудничеството в тази област се съсредоточава, inter alia, върху:

а)

обмен на информация и експертен опит в областта на околната среда (например по въпроси, свързани с градската среда, опазването на природата, управление на водите и отпадъците, управление на бедствия и др.);

б)

подкрепяне и насърчаване на регионално сътрудничество в областта на опазването на околната среда, включително насърчаване на инвестициите в екологични проекти и програми;

в)

увеличаване на осведомеността по екологични въпроси и на участието на местните общности в усилията за опазване на околната среда и за устойчиво развитие;

г)

подпомагане на изграждането на капацитет в областта на околната среда, например за ограничаване последиците и адаптиране към изменението на климата;

д)

сътрудничество при преговорите и изпълнението на многостранни споразумения за околната среда;

е)

насърчаване на обмена на техническа помощ в изготвянето на програми в областта на околната среда и в интегрирането на съображенията, свързани с околната среда, в други области на политиката;

ж)

подпомагане на изследвания и анализи, свързани с околната среда.

Член 94

Далекосъобщения

Страните си сътрудничат с цел:

а)

да насърчават по-големия обмен на информация по отношение на приложимото законодателство и възможни бъдещи законодателни реформи в сектора на далекосъобщенията с цел това да позволи по-доброто взаимно разбиране на регулаторните рамки в далекосъобщенията;

б)

да обменят информация за развитието в информационните и комуникационните технологии и стандарти.

Член 95

Наука и технологии

1.   Страните насърчават сътрудничеството в областта на гражданските научни изследвания и технологичното развитие (ИТР) на основата на взаимна полза и като вземат предвид наличието на ресурси, достатъчния достъп до съответните им изследователски програми, при осигуряване на подходяща степен на ефективна защита на правата на интелектуална, индустриална и търговска собственост.

2.   Научно-технологичното сътрудничество обхваща:

а)

обмена на програми за научно и техническо сътрудничество;

б)

организирането на съвместни научни срещи;

в)

съвместната дейност в областта на ИТР;

г)

обучението и програмите за мобилност на учени, научни работници и техници, ангажирани с ИТР, от двете страни.

3.   Това сътрудничество се осъществява в съответствие със специалните условия, които да бъдат договорени и сключени в съответствие с процедурите от всяка страна, и които определят, inter alia, подходящи разпоредби за правата на интелектуална собственост.

Член 96

Митническо и данъчно сътрудничество

1.   Страните ще установят сътрудничество в митническата област, по-специално в областите на обучение, опростяване на митническите формалности, документация и процедури, предотвратяване, разследване и преследване на нарушения на митническите правила, с цел гарантиране на съответствие с всички разпоредби, които се предвижда да се приемат във връзка с търговията, и сближаване на иракската митническа система с тази на Съюза.

2.   Без да се засягат съответните им области на компетентност и с оглед на укрепване и развитие на икономически дейности, като в същото време се взема предвид необходимостта от разработване на подходяща регулаторна рамка, страните признават и се ангажират с прилагането на принципите на добро управление в данъчната област, а именно с принципите на прозрачност, обмен на информация и лоялна данъчна конкуренция. За тази цел, в съответствие с техните съответни области на компетентност, страните ще подобрят международното сътрудничество в данъчната област и ще разработят мерки за ефективното прилагане на посочените по-горе принципи.

Член 97

Сътрудничество в областта на статистиката

Страните се съгласяват да насърчават дейности за сътрудничество в областта на статистиката. Те ще бъдат насочени към институционално изграждане и изграждане на капацитет, както и към укрепване на националната статистическа система, включително развитието на статистически методи и изготвянето и разпространението на статистика за търговията със стоки и услуги и, по-общо, за всяка друга област, съдействаща за постигането на националните приоритети за социално и икономическо развитие, обхваната от настоящото споразумение и по отношение на която е възможна статистическа обработка.

Член 98

Макроикономическа стабилност и публични финанси

1.   Страните постигат съгласие относно значението на постигането на макроикономическа стабилност в Ирак посредством добре обмислена парична политика, целяща постигане и поддържане на стабилност на цените, както и посредством фискална политика, целяща постигане на устойчивост по отношение на дълга.

2.   Страните постигат съгласие относно значението на постигането на ефективност на публичните разходи, прозрачност и отчетност на национално и местно равнище в Ирак.

3.   Страните се съгласяват да си сътрудничат, inter alia, за подобряване на системата на Ирак за управление на публичните финанси, което цели, наред с другото, изчерпателност на бюджетното планиране и единна бюджетна сметка.

Член 99

Развитие на частния сектор

Страните се съгласяват да си сътрудничат с цел развитието на пазарна икономика в Ирак чрез подобряване на инвестиционния климат, диверсифициране на стопанската дейност, постигане на напредък по приватизационната програма и подобряване на други условия за ускоряване на създаването на работни места в частния сектор.

Член 100

Туризъм

1.   Страните призовават към полагането на усилия за подобряване на своето сътрудничество за осигуряване на балансирано и устойчиво развитие на туризма и по свързаните с него въпроси.

2.   Поради това страните се съгласяват да развиват сътрудничество в областта на туризма и по-специално да обменят информация, опит и най-добри практики по отношение на организацията на институционалната рамка в туристическия сектор и по отношение на общата среда, в която работят туристическите предприятия.

Член 101

Финансови услуги

Страните си сътрудничат с оглед сближаването на техните стандарти и правила, и по-специално:

а)

за укрепване на финансовия сектор в Ирак;

б)

за подобряване на счетоводните и надзорните и регулаторните системи в банковия, застрахователния и други финансови сектори в Ирак;

в)

за обмен на информация относно съответните закони, които са в сила или в процес на подготовка;

г)

за развитие на съвместими системи за одит.

ДЯЛ IV

ПРАВОСЪДИЕ, СВОБОДА И СИГУРНОСТ

Член 102

Правова държава

1.   При тяхното сътрудничество в областта на правосъдието, свободата и сигурността страните демонстрират постоянна ангажираност към принципите на правовата държава и им отдават специално значение, включително на независимостта на съдебната власт, достъпа до правосъдие и правото на справедлив процес.

2.   Страните ще си сътрудничат за по-нататъшното развитие на функционирането на институциите в областите на правоприлагането и правораздаването, включително чрез изграждане на капацитет.

Член 103

Правно сътрудничество

1.   Страните се съгласяват да развиват съдебно сътрудничество по гражданскоправни въпроси, по-специално по отношение на ратифицирането и изпълнението на многостранни конвенции за съдебно сътрудничество по граждански въпроси, и по-специално Конвенциите на Хагската конференция по частно международно право в областта на международното правно сътрудничество и съдопроизводство, както и закрилата на децата.

2.   Страните се съгласяват да улесняват и насърчават алтернативни средства за уреждане на граждански и търговски спорове, винаги когато това е възможно и в съответствие с действащите международни инструменти.

3.   По отношение на наказателноправните въпроси страните ще се стремят да засилят съдебното сътрудничество за правна взаимопомощ и екстрадиране. Това включва, когато е уместно, присъединяването към съответните международни инструменти на Организацията на обединените нации, включително Римския статут на Международния наказателен съд по член 7 от настоящото споразумение, и тяхното прилагането.

Член 104

Защита на лични данни

1.   Страните се съгласяват да си сътрудничат за подобряване на равнището на защита на лични данни до най-високите международни стандарти, такива като, inter alia, Насоките на Организацията на обединените нации за регулиране на компютъризирани досиета с лични данни (Резолюция 45/95 на Общото събрание на ООН от 14 декември 1990 г.).

2.   Сътрудничеството по защитата на лични данни може да включва, inter alia, техническа помощ под формата на обмен на информация и експертен опит.

Член 105

Сътрудничество в областта на миграцията и убежището

1.   Страните отново потвърждават значението на съвместното управление на миграционните потоци между своите територии. С оглед на укрепване на сътрудничеството помежду си, те установяват всеобхватен диалог по всички въпроси, свързани с миграцията, включително незаконната миграция, контрабандата на мигранти и трафика на хора, както и включването на въпросите на миграцията в националните стратегии за икономическо и социално развитие на областите на произход на мигрантите.

2.   Сътрудничеството се основава на оценка на конкретните нужди, извършена при взаимни консултации между страните и проведена съгласно съответното законодателство на Съюза и национално законодателство, което е в сила. По-специално, тя се съсредоточава върху:

а)

корените на миграция;

б)

разработването и прилагането на национално законодателство и практики по отношение на международната защита, с оглед изпълнението на разпоредбите на Женевската конвенция от 1951 г. за статута на бежанците и на Протокола от 1967 г., както и на други приложими международни инструменти, както и за осигуряване спазването на принципа на забрана за обратно връщане (non-refoulement), като се признава че Ирак все още не е страна по Женевската конвенция от 1951 г. за статута на бежанците и Протокола от 1976 г., но че обмисля възможността за присъединяване към тях за в бъдеще;

в)

правилата за допускане и права и статус на допуснатите лица, справедливо третиране и интеграция на законно пребиваващите чужди граждани, образование и обучение, мерки срещу расизма и ксенофобията;

г)

установяването на ефективна и превантивна политика срещу незаконната миграция, контрабандата на мигранти и трафика на хора, включително въпроса за начините за борба срещу мрежите от контрабандисти и трафиканти и за закрила на жертвите на такъв трафик;

д)

връщането при хуманни и неуронващи достойнството условия на лицата, пребиваващи незаконно, включително насърчаването на тяхното доброволно завръщане, както и обратното приемане на такива лица, в съответствие с параграф 3;

е)

в областта на визите — по въпросите, определени като такива от взаимен интерес, в рамките на действащите достижения на правото от Шенген;

ж)

в областта на управлението на границите и на граничния контрол — по въпросите, свързани с организацията, обучението, най-добрите практики и други оперативни мерки на място, и когато е уместно — оборудване, като се отчита възможната двойна употреба на такова оборудване.

3.   В рамките на сътрудничеството за предотвратяване и контрол на незаконната имиграция страните също така се съгласяват да приемат обратно своите незаконни мигранти. За целта:

а)

Ирак приема обратно всеки свой гражданин, който не изпълнява или повече не изпълнява условията, приложими за влизане, присъствие или пребиваване на територията на държава-членка на Съюза, при поискване от последната и без допълнителни формалности;

б)

всяка държава-членка на Съюза приема обратно всеки свой гражданин, който не изпълнява или повече не изпълнява условията, приложими за влизане, присъствие или пребиваване на територията на Ирак, при поискване от Ирак и без допълнителни формалности;

4.   Държавите-членки на Съюза и Ирак предоставят на своите граждани подходящи документи, удостоверяващи самоличността им, за да се позволи пътуването с такива цели. Когато лицето, което трябва да бъде прието обратно, не притежава никакви документи или други доказателства за своята националност, компетентното дипломатическо или консулско представителство на засегнатата държава-членка или на Ирак, след искане от Ирак или от засегнатата държава-членка, предприема необходимото, за да проведе събеседване с лицето с цел да се установи неговата националност.

5.   В този контекст, страните се съгласяват да сключат, след искане на която и да е от страните по смисъла член 122 и възможно най-скоро, споразумение относно предотвратяването и контрола на незаконната миграция и уреждането на специални процедури и задължения за обратно приемане, обхващащи също така, ако се счете за целесъобразно и от двете страни, обратното приемане на граждани на други държави и апатриди.

6.   Сътрудничеството в тази област ще се осъществява при пълно спазване на правата, задълженията и отговорностите на страните, произтичащи от съответното международно право и международно хуманитарно право.

Член 106

Борба с организираната престъпност и корупцията

Страните се съгласяват да си сътрудничат и да съдействат за борбата срещу организираната, икономическата и финансовата престъпност и корупцията, подправянето и незаконните сделки, посредством пълно спазване на своите съществуващи взаимни международни задължения в тази област, включително относно ефективното сътрудничество за възстановяването на активи и финансови средства, придобити в резултат на корупция. Страните ще насърчават прилагането на Конвенцията на ООН срещу транснационалната организирана престъпност и допълнителните ѝ протоколи и на Конвенцията на ООН срещу корупцията.

Член 107

Борба с изпирането на пари и финансирането на терористи

1.   Страните постигат съгласие относно необходимостта от работа и сътрудничество по предотвратяване на използването на техните финансови системи за изпиране на доходи от престъпни дейности, включително трафик на наркотици и корупция, и за финансирането на тероризъм.

2.   Страните се съгласяват да си сътрудничат за техническа и административна помощ, насочена към разработването и прилагането на правила, както и към ефективното функциониране на механизми за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризъм. Това сътрудничество обхваща възстановяването на активи и финансови средства, придобити в резултат на престъпления.

3.   Сътрудничеството позволява обмена на съответна информация в рамките на съответните законодателства и приемането на подходящи стандарти за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризъм, еквивалентни на тези, приети от Специалната финансова работна група в областта на изпирането на пари (Financial Action Task Force on Money Laundering — FATF) и от Съюза и съответните международни органи, работещи в тази област.

Член 108

Борба със забранените наркотични вещества

1.   В съответствие със своите закони и подзаконови актове в тази област страните ще целят намаляване на предлагането, трафика и търсенето на забранени наркотични вещества, както и тяхното влияние върху употребяващите наркотици и обществото като цяло, и постигане на по-ефективно предотвратяване на отклоняването на химически прекурсори, използвани за незаконно производство на наркотици и психотропни вещества. В сътрудничеството си страните гарантират всеобхватен и балансиран подход към постигането на тази цел чрез регулиране на законния пазар и ефективни действия и координация между компетентните органи, включително органите в областта на здравеопазването, образованието, социалната област, правоприлагането и правосъдието.

2.   Страните постигат съгласие относно средствата за сътрудничество за постигането на тези цели. Действията се основават на общоприети принципи съгласно съответните международни конвенции, политическата декларация и специалната декларация относно водещите принципи за намаляване на търсенето на наркотици, одобрени на Двадесетата специална сесия относно наркотиците на Общото събрание на Организацията на обединените нации през юни 1998 г.

Член 109

Културно сътрудничество

1.   Страните насърчават двустранното сътрудничество в областта на културата, за да се засили взаимното разбиране и за да се подобрят културните връзки между страните.

2.   Страните подкрепят обмена на информация и експертен опит, както и инициативи, които допринасят за повишено изграждане на капацитет, по-специално по отношение на съхранението на културното наследство.

3.   Страните ще засилят сътрудничеството по отношение на борбата с незаконния трафик на културни ценности съгласно съответните резолюции на Съвета за сигурност на ООН относно Ирак. Те ще насърчават ратифицирането и ефективното прилагане на съответните международни споразумения, включително Конвенцията на ЮНЕСКО относно мерките за забрана и предотвратяване на незаконен внос, износ и прехвърляне на правото на собственост на културни ценности от 1970 г.

4.   Страните насърчават междукултурния диалог между отделни лица, културни институции и организации, които представляват организираното гражданско общество в Съюза и в Ирак.

5.   Страните съгласуват усилията си в рамките на международни форуми, включително в контекста на ЮНЕСКО и/или други международни образувания с цел да насърчат културното разнообразие, по-специално относно ратифицирането и прилагането на Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване.

Член 110

Регионално сътрудничество

1.   Страните се съгласяват, че сътрудничеството следва да спомогне за улесняване и подпомагане на стабилността и регионалната интеграция на Ирак. За постигането на тази цел те се съгласяват да насърчават дейности, които целят укрепване на отношенията с Ирак, съседните му държави и други регионални партньори.

2.   Страните се съгласяват, че сътрудничеството между тях може да включва действия, предприети съгласно споразумения за сътрудничество с други държави в същия регион, при условие че подобно действие е съвместимо с настоящото споразумение и е в техен интерес.

3.   Без да се изключва никоя област, страните се съгласяват да обърнат особено внимание на следните действия:

а)

насърчаване на вътрешнорегионалната търговия;

б)

подкрепа на регионални институции и на съвместни проекти и инициативи, разработени в рамките на съответните регионални организации.

ДЯЛ V

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 111

Съвет за сътрудничество

1.   Създава се Съвет за сътрудничество, който да следи за прилагането на настоящото споразумение. Съветът за сътрудничество заседава на равнище министри един път годишно. Той разглежда всички важни въпроси, възникнали в рамките на настоящото споразумение, както и всякакви други двустранни или международни въпроси от взаимен интерес, с цел постигане на целите на настоящото споразумение. Съветът за сътрудничество може също така да отправя подходящи препоръки по взаимно съгласие на двете страни.

2.   Съветът за сътрудничество се състои от представители на страните.

3.   Съветът за сътрудничество утвърждава своя процедурен правилник.

4.   Всяка страна може да отнесе до Съвета за сътрудничество всеки спор относно приложението или тълкуването на настоящото споразумение.

5.   Съветът за сътрудничество може да урежда споровете посредством препоръка.

6.   Разпоредбите на настоящия член по никакъв начин не влияят и не засягат специалните разпоредби относно уреждането на спорове по дял II на настоящото споразумение.

Член 112

Комитет за сътрудничество и специализирани подкомитети

1.   С настоящото се създава Комитет за сътрудничество, съставен от представители на страните с цел подпомагане на Съвета за сътрудничество при изпълнението на неговите задължения.

2.   Съветът за сътрудничество може да реши да създаде други специализирани подкомитети или органи, които да го подпомагат при изпълнението на неговите задължения, като определя състава, задълженията и начина на работа на тези комитети или органи.

Член 113

Парламентарен комитет за сътрудничество

1.   Създава се Парламентарен комитет за сътрудничество. Той представлява средище за членовете на парламента на Ирак и членовете на Европейския парламент, в което те се срещат и обменят мнения.

2.   Парламентарният комитет за сътрудничество се състои от членове на Европейския парламент, от една страна, и от членове на парламента на Ирак, от друга страна.

3.   Парламентарният комитет за сътрудничество бива информиран относно препоръките на Съвета за сътрудничество.

4.   Парламентарният комитет за сътрудничество може да отправя препоръки до Съвета за сътрудничество.

Член 114

Оборудване

За да се улесни сътрудничеството в рамките на настоящото споразумение, двете страни се съгласяват да осигуряват необходимото оборудване на надлежно оправомощени експерти и длъжностни лица, участващи в изпълнението на сътрудничеството, за целите на изпълнение на техните функции, в съответствие с вътрешните правила и разпоредби на двете страни.

Член 115

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорът за Европейския съюз и Договорът за функционирането на Европейския съюз, и съгласно условията, предвидени в тези Договори, и, от друга страна, на територията на Ирак.

Член 116

Влизане в сила и подновяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след датата на получаване от депозитаря на последната нотификация на страните за приключването на необходимите за тази цел процедури.

2.   Настоящото споразумение се сключва за срок от десет години. Действието се подновява автоматично на годишна основа, освен ако една от страните не го денонсира най-малко шест месеца преди датата на изтичане на неговия срок на действие. Прекратяването влиза в сила шест месеца след получаването на нотификацията от другата страна. Прекратяването не засяга текущи проекти, започнати съгласно настоящото споразумение преди получаване на нотификацията.

Член 117

Временно прилагане

1.   Независимо от член 116 Съюзът и Ирак се съгласяват да прилагат член 2 и дялове II, III и V от настоящото споразумение от първия ден на третия месец след датата, на която Съюзът и Ирак са се нотифицирали за приключването на необходимите за тази цел процедури. Нотификациите се изпращат на генералния секретар на Съвета на Европейския съюз, който е депозитар на настоящото споразумение.

2.   Когато в съответствие с параграф 1 страните прилагат разпоредба от настоящото споразумение преди влизането му в сила, всяко позоваване в такава разпоредба на датата на влизане в сила на настоящото споразумение, се разбира като позоваване на датата, от която страните се договарят да прилагат тази разпоредба в съответствие с параграф 1.

Член 118

Недискриминация

В областите, обхванати от настоящото споразумение, и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в него:

а)

разпоредбите, прилагани от Ирак по отношение на Съюза, не пораждат каквато и да е дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните дружества или предприятия;

б)

разпоредбите, прилагани от Съюза по отношение на Ирак, не пораждат каквато и да е дискриминация между иракските граждани или неговите дружества или предприятия.

Член 119

Клауза за развитие

1.   Страните могат по взаимно съгласие да изменят, преразгледат и разширят действието на настоящото споразумение с оглед повишаването на равнището на сътрудничество, включително чрез допълването му посредством споразумения или протоколи за конкретни сектори или дейности.

2.   Във връзка с прилагането на настоящото споразумение всяка от страните може да прави предложения за разширяване обхвата на сътрудничеството, като взема предвид натрупания опит при неговото прилагане. Всяко разширяване на обхвата на сътрудничеството по настоящото споразумение се решава в Съвета за сътрудничество.

Член 120

Други споразумения

1.   Без да се засягат съответните разпоредби на Договора за Европейския съюз и Договора за функционирането на Европейския съюз, настоящото споразумение или предприетите действия в съответствие с него по никакъв начин не засягат правомощията на държавите-членки да предприемат действия за двустранно сътрудничество с Ирак или да сключат, когато е целесъобразно, нови споразумения за сътрудничество с Ирак.

2.   Настоящото споразумение не засяга прилагането или изпълнението на ангажименти, поети от съответните страни към трети страни.

Член 121

Неизпълнение на споразумение

1.   Страните приемат всички общи или специални мерки, необходими за изпълнение на задълженията им по настоящото споразумение, и гарантират, че съблюдават целите, предвидени в него.

2.   Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила задължение, произтичащо от настоящото споразумение, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да го направи, тя предоставя в срок от 30 дни на Съвета за сътрудничество цялата информация от значение, необходима за пълно проучване на ситуацията с оглед да бъде потърсено приемливо за страните решение.

При подбора на мерки трябва да се даде приоритет на онези от тях, които в най-малка степен смущават действието на настоящото споразумение. Тези мерки се нотифицират незабавно на Съвета за сътрудничество и са предмет на консултации в него, при поискване от другата страна.

3.   Чрез дерогация от параграф 2, всяка от страните може незабавно да предприеме подходящи мерки в съответствие с международното право в случай на:

а)

денонсиране на настоящото споразумение, което не се урежда от общите правила на международното право;

б)

нарушаване от другата страна на основните елементи на настоящото споразумение, посочени в членове 2 и 5.

Другата страна може да поиска свикване на спешна среща между страните в срок от 15 дни за пълен преглед на ситуацията с цел да бъде потърсено приемливо за страните решение.

4.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 2, ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила задължение съгласно дял II от настоящото споразумение, тя използва само процедурите за уреждане на спорове, установени съгласно дял II, раздел VI от настоящото споразумение, и се придържа към тях.

Член 122

Определение на страните

За целите на настоящото споразумение „страните“ означава Съюзът или неговите държави-членки, или Съюзът и неговите държави-членки, съгласно съответните им правомощия, от една страна, и Ирак, от друга страна.

Член 123

Автентични текстове

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, български, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки, шведски и арабски език, като текстовете на всички езици са еднакво автентични. В случай на противоречия, позоваване се прави на езика, на който настоящото споразумение е договорено, а именно — английски език.

Член 124

Приложения, допълнения, протоколи и бележки

Приложенията, допълненията, протоколите и бележките към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

Съставено в Брюксел на единадесети май две хиляди и дванадесета година.

Hecho en Bruselas, el once de mayo de dos mil doce.

V Bruselu dne jedenáctého května dva tisíce dvanáct.

Udfærdiget i Bruxelles den ellevte maj to tusind og tolv.

Geschehen zu Brüssel am elften Mai zweitausendzwölf.

Kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta maikuu üheteistkümnendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις ένδεκα Μαΐου δύο χιλιάδες δώδεκα.

Done at Brussels on the eleventh day of May in the year two thousand and twelve.

Fait à Bruxelles, le onze mai deux mille douze.

Fatto a Bruxelles, addì undici maggio duemiladodici.

Briselē, divi tūkstoši divpadsmitā gada vienpadsmitajā maijā.

Priimta du tūkstančiai dvyliktų metų gegužės vienuoliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-tizenkettedik év május havának tizenegyedik napján.

Magħmul fi Brussell, fil-ħdax-il jum ta’ Mejju tas-sena elfejn u tnax.

Gedaan te Brussel, de elfde mei tweeduizend twaalf.

Sporządzono w Brukseli dnia jedenastego maja roku dwa tysiące dwunastego.

Feito em Bruxelas, em onze de maio de dois mil e doze.

Întocmit la Bruxelles la unsprezece mai două mii doisprezece.

V Bruseli dňa jedenásteho mája dvetisícdvanásť.

V Bruslju, dne enajstega maja leta dva tisoč dvanajst.

Tehty Brysselissä yhdentenätoista päivänä toukokuuta vuonna kaksituhattakaksitoista.

Som skedde i Bryssel den elfte maj tjugohundratolv.

Image

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

Image

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel- Hauptstadt.

За Република България

Image

Za Českou republiku

Image

For Kongeriget Danmark

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Eesti Vabariigi nimel

Image

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

Image

Гια την Eλληvιкή Δημокρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Гια την Kυπριαкή Δημокρατία,

Image

Latvijas Republikas vārdā –

Image

Lietuvos Respublikos vardu

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

A Magyar Köztársaság részéről

Image

Għal Malta

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Image

Pela República Portuguesa

Image

Pentru România

Image

Za Republiko Slovenijo

Image

Za Slovenskú republiku

Image

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

Допълнение I

Обхванати случаи на възлагане на поръчки

Подприложение 1

Централни правителствени образувания, които възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на дял II, раздел IV, глава II на настоящото споразумение

Стоки

Прагове

130 000 СПТ

Услуги (посочени в подприложение 3)

Прагове

130 000 СПТ

Строителни работи (посочени в подприложение 4)

Прагове

5 000 000 СПТ

Задължения на Ирак

1.   Всички централни правителствени образувания, включително всички подчинени образувания на централни правителствени образувания и всички други образувания, чиито политики за възлагане на поръчки се контролират от, зависят от или се влияят от централното правителство, и всички други образувания, които са финансирани от централното правителство или са предмет на управленски надзор от страна на централното правителство.

2.   Примерен списък на тези образувания (точните наименования, подлежат на промяна):

 

Министерство на земеделието

 

Министерство на съобщенията

 

Национална комисия по съобщенията и медиите

 

Комисията за обществената цялост

 

Министерство на културата

 

Министерство на отбраната

 

Министерство на миграцията

 

Министерство на образованието

 

Министерство на електроснабдяването

 

Министерство на околната среда

 

Министерство на финансите

 

Министерство на външните работи

 

Министерство на здравеопазването

 

Министерство на висшето образование и на научните изследвания

 

Министерство на строителството и жилищното строителство (и всички негови подчинени образувания)

 

Министерство на човешките права

 

Министерство на промишлеността и минералите (и всички негови подчинени образувания)

 

Министерство на вътрешните работи

 

Министерство на правосъдието

 

Министерство на труда и социалните въпроси

 

Министерство на общините и общественото строителство

 

Министерство на нефта

 

Министерство на планирането и сътрудничеството за развитие

 

Министерство на науката и технологиите

 

Министерство на търговията

 

Министерство на транспорта

 

Министерство на водните ресурси

 

Министерство на младежта и спорта

 

Държавно министерство на туризма и античните ценности

 

Държавно министерство по провинциалните въпроси

 

Държавно министерство по въпросите на жените

 

Централна банка на Ирак

 

Държавни университети

Задължения на Съюза

Образувания на Съюза:

1.   Съветът на Европейския съюз

2.   Европейската комисияВъзлагащите органи на държавите-членки:

1.   Всички министерства на централното правителство и публичноправни организации

За Съюза публичноправна организация означава всяка организация:

която е създадена със специалната цел да задоволява нужди от общ интерес, без да има промишлен или търговски характер, и

която е юридическо лице, и

която се финансира в по-голямата част от държавата или регионални или местни органи или други публичноправни организации, или е предмет на управление и надзор от тези организации или което има административен, управителен или надзорен орган, на който повече от половината членове са назначени от държавата, регионални, местни органи или от други публичноправни организации.

2.   Следните централни правителствени образувания възлагат поръчки в съответствие с разпоредбите на дял II, раздел V, глава II от настоящото споразумение (примерен списък):

ПРИМЕРЕН СПИСЪК НА ВЪЗЛАГАЩИТЕ ОРГАНИ, КОИТО СА ЦЕНТРАЛНИ ПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИ ПО СМИСЪЛА НА ДИРЕКТИВАТА НА ЕО ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ПОРЪЧКИ

Белгия

1.

Services publics fédéraux (Ministères):

1.

Federale Overheidsdiensten (ministeries):

SPF Chancellerie du Premier ministre;

FOD Kanselarij van de Eerste Minister;

SPF Personnel et organisation;

FOD Personeel en Organisatie;

SPF Budget et Contrôle de la Gestion;

FOD Budget en Beheerscontrole;

SPF Technologie de l’information et de la communication (Fedict);

FOD Informatie- en Communicatietechnologie (Fedict);

SPF Affaires étrangères, commerce extérieur et coopération au développement;

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

SPF Intérieur;

FOD Binnenlandse Zaken;

SPF Finances;

FOD Financiën;

SPF Mobilité et transports;

FOD Mobiliteit en Vervoer;

SPF Emploi, travail et concertation sociale;

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal overleg;

SPF Sécurité Sociale et institutions publiques de sécurité sociale;

FOD Sociale Zekerheid en Openbare Instellingen van Sociale Zekerheid;

SPF Santé publique, sécurité de la chaîne alimentaire et environnement;

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu;

SPF Justice;

FOD Justitie;

SPF Economie, PME, classes moyennes et energie;

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie;

Ministère de la Défense;

Ministerie van Defensie;

Service public de programmation Intégration sociale, lutte contre la pauvreté et économie sociale;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Maatschappelijke Integratie, Armoedsbestrijding en Sociale Economie;

Service public fédéral de programmation Développement durable;

Programmatorische Federale Overheidsdienst Duurzame Ontwikkeling;

Service public fédéral de programmation Politique scientifique.

Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid.


2.

Régie des Bâtiments:

2.

Regie der Gebouwen:

Office national de Sécurité sociale;

Rijksdienst voor Sociale Zekerheid;

Institut national d’Assurance sociales pour travailleurs indépendants;

Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen;

Institut national d’Assurance Maladie-Invalidité;

Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering;

Office national des Pensions;

Rijksdienst voor Pensioenen;

Caisse auxiliaire d’Assurance Maladie-Invalidité;

Hulpkas voor Ziekte-en Invaliditeitsverzekering;

Fond des Maladies professionnelles;

Fonds voor Beroepsziekten;

Office national de l’Emploi.

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening.

България

Администрация на Народното събрание

Администрация на Президента

Администрация на Министерския съвет

Конституционен съд

Българска народна банка

Министерство на външните работи

Министерство на вътрешните работи

Министерство на държавната администрация и административната реформа

Министерство на извънредните ситуации

Министерство на земеделието и храните

Министерство на здравеопазването

Министерство на икономиката и енергетиката

Министерство на културата

Министерство на образованието и науката

Министерство на околната среда и водите

Министерство на отбраната

Министерство на правосъдието

Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Министерство на транспорта

Министерство на труда и социалната политика

Министерство на финансите

Държавни агенции, държавни комисии, изпълнителни агенции и други държавни органи, създадени със закон или с постановление на Министерския съвет, които изпълняват функция, свързана с упражняването на изпълнителната власт:

Агенция за ядрено регулиране

Висша атестационна комисия

Държавна комисия за енергийно и водно регулиране

Държавна комисия по сигурността на информацията

Комисия за защита на конкуренцията

Комисия за защита на личните данни

Комисия за защита от дискриминация

Комисия за регулиране на съобщенията

Комисия за финансов надзор

Патентно ведомство на Република България

Сметна палата на Република България

Агенция за приватизация

Агенция за следприватизационен контрол

Български институт по метрология

Държавна агенция „Архиви“

Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

Държавна агенция „Национална сигурност“

Държавна агенция за бежанците

Държавна агенция за българите в чужбина

Държавна агенция за закрила на детето

Държавна агенция за информационни технологии и съобщения

Държавна агенция за метрологичен и технически надзор

Държавна агенция за младежта и спорта

Държавна агенция по горите

Държавна агенция по туризма

Държавна комисия по стоковите борси и тържища

Институт по публична администрация и европейска интеграция

Национален статистически институт

Национална агенция за оценяване и акредитация

Националната агенция за професионално образование и обучение

Национална комисия за борба с трафика на хора

Агенция „Митници“

Агенция за държавна и финансова инспекция

Агенция за държавни вземания

Агенция за социално подпомагане

Агенция за хората с увреждания

Агенция по вписванията

Агенция по геодезия, картография и кадастър

Агенция по енергийна ефективност

Агенция по заетостта

Агенция по обществени поръчки

Българска агенция за инвестиции

Главна дирекция „Гражданска въздухоплавателна администрация“

Дирекция „Материално-техническо осигуряване и социално обслужване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Оперативно издирване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция „Финансово-ресурсно осигуряване“ на Министерство на вътрешните работи

Дирекция за национален строителен контрол

Държавна комисия по хазарта

Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“

Изпълнителна агенция „Борба с градушките“

Изпълнителна агенция „Българска служба за акредитация“

Изпълнителна агенция „Военни клубове и информация“

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Изпълнителна агенция „Държавна собственост на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция „Железопътна администрация“

Изпълнителна агенция „Изпитвания и контролни измервания на въоръжение, техника и имущества“

Изпълнителна агенция „Морска администрация“

Изпълнителна агенция „Национален филмов център“

Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация“

Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“

Изпълнителна агенция „Социални дейности на Министерството на отбраната“

Изпълнителна агенция за икономически анализи и прогнози

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средни предприятия

Изпълнителна агенция по лекарствата

Изпълнителна агенция по лозата и виното

Изпълнителна агенция по околна среда

Изпълнителна агенция по почвените ресурси

Изпълнителна агенция по рибарство и аквакултури

Изпълнителна агенция по селекция и репродукция в животновъдството

Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Изпълнителна агенция по трансплантация

Изпълнителна агенция по хидромелиорации

Комисията за защита на потребителите

Контролно-техническата инспекция

Национален център за информация и документация

Национален център по радиобиология и радиационна защита

Национална агенция за приходите

Национална ветеринарномедицинска служба

Национална служба „Полиция“

Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“

Национална служба за растителна защита

Национална служба за съвети в земеделието

Национална служба по зърното и фуражите

Служба „Военна информация“

Служба „Военна полиция“

Фонд „Републиканска пътна инфраструктура“

Авиоотряд 28

Чешката република

Ministerstvo dopravy

Ministerstvo financí

Ministerstvo kultury

Ministerstvo obrany

Ministerstvo pro místní rozvoj

Ministerstvo práce a sociálních věcí

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo spravedlnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo vnitra

Ministerstvo zahraničních věcí

Ministerstvo zdravotnictví

Ministerstvo zemědělství

Ministerstvo životního prostředí

Poslanecká sněmovna PČR

Senát PČR

Kancelář prezidenta

Český statistický úřad

Český úřad zeměměřičský a katastrální

Úřad průmyslového vlastnictví

Úřad pro ochranu osobních údajů

Bezpečnostní informační služba

Národní bezpečnostní úřad

Česká akademie věd

Vězeňská služba

Český báňský úřad

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže

Správa státních hmotných rezerv

Státní úřad pro jadernou bezpečnost

Česká národní banka

Energetický regulační úřad

Úřad vlády České republiky

Ústavní soud

Nejvyšší soud

Nejvyšší správní soud

Nejvyšší státní zastupitelství

Nejvyšší kontrolní úřad

Kancelář Veřejného ochránce práv

Grantová agentura České republiky

Státní úřad inspekce práce

Český telekomunikační úřad

Дания

Folketinget

Rigsrevisionen

Statsministeriet

Udenrigsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции)

Domstolsstyrelsen

Finansministeriet

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции)

Forsvarsministeriet

5 styrelser og institutioner (5 агенции и институции)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse

Adskillige styrelser og institutioner, herunder Statens Serum Institut (няколко агенции и институции, включително Statens Serum Institut)

Justitsministeriet

Rigspolitichefen, anklagemyndigheden samt 1 direktorat og et antal styrelser (полицейски комисар, прокурор, 1 дирекция и няколко агенции)

Kirkeministeriet

10 stiftsøvrigheder (10 епархийски органа)

Kulturministeriet — Министерство на културата

4 styrelser samt et antal statsinstitutioner (4 отдела и няколко институции)

Miljøministeriet

5 styrelser (5 агенции)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

1 styrelse (1 агенция)

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

4 direktorater og institutioner (4 дирекции и институции)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Adskillige styrelser og institutioner, Forskningscenter Risø og Statens uddannelsesbygninger (няколко агенции и институции, включително Национална лаборатория Risø и Националните сгради за научни изследвания и образование на Дания)

Skatteministeriet

1 styrelse og institutioner (1 агенция и няколко институции)

Velfærdsministeriet

3 styrelser og institutioner (3 агенции и няколко институции)

Transportministeriet

7 styrelser og institutioner, hereunder Øresundsbrokonsortiet (7 агенции и институции, включително Øresundsbrokonsortiet)

Undervisningsministeriet

3 styrelser, 4 undervisningsinstitutioner og 5 andre institutioner (3 агенции, 4 образователни институции, 5 други институции)

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Adskillige styrelser og institutioner (няколко агенции и институции)

Klima- og Energiministeriet

3 styrelser og institutioner (3 агенции и институции)

Германия

Auswärtiges Amt

Bundeskanzleramt

Bundesministerium für Arbeit und Soziales

Bundesministerium für Bildung und Forschung

Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz

Bundesministerium der Finanzen

Bundesministerium des Innern (само за стоки с гражданско предназначение)

Bundesministerium für Gesundheit

Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

Bundesministerium der Justiz

Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung

Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie

Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Bundesministerium der Verteidigung (без стоки с военно предназначение)

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und Reaktorsicherheit

Естония

Vabariigi Presidendi Kantselei;

Eesti Vabariigi Riigikogu;

Eesti Vabariigi Riigikohus;

Riigikontroll;

Õiguskantsler;

Riigikantselei;

Rahvusarhiiv;

Haridus- ja Teadusministeerium;

Justiitsministeerium;

Kaitseministeerium;

Keskkonnaministeerium;

Kultuuriministeerium;

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium;

Põllumajandusministeerium;

Rahandusministeerium;

Siseministeerium;

Sotsiaalministeerium;

Välisministeerium;

Keeleinspektsioon;

Riigiprokuratuur;

Teabeamet;

Maa-amet;

Keskkonnainspektsioon;

Metsakaitse- ja Metsauuenduskeskus;

Muinsuskaitseamet;

Patendiamet;

Tarbijakaitseamet;

Riigihangete Amet;

Taimetoodangu Inspektsioon;

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet;

Veterinaar- ja Toiduamet;

Konkurentsiamet;

Maksu- ja Tolliamet;

Statistikaamet;

Kaitsepolitseiamet;

Kodakondsus- ja Migratsiooniamet;

Piirivalveamet;

Politseiamet;

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut;

Keskkriminaalpolitsei;

Päästeamet;

Andmekaitse Inspektsioon;

Ravimiamet;

Sotsiaalkindlustusamet;

Tööturuamet;

Tervishoiuamet;

Tervisekaitseinspektsioon;

Tööinspektsioon;

Lennuamet;

Maanteeamet;

Veeteede Amet;

Julgestuspolitsei;

Kaitseressursside Amet;

Kaitseväe Logistikakeskus;

Tehnilise Järelevalve Amet.

Ирландия

President’s Establishment

Houses of the Oireachtas — [парламент]

Department of the Taoiseach — [премиер-министър]

Central Statistics Office

Department of Finance

Office of the Comptroller and Auditor General

Office of the Revenue Commissioners

Office of Public Works

State Laboratory

Office of the Attorney General

Office of the Director of Public Prosecutions

Valuation Office

Office of the Commission for Public Service Appointments

Public Appointments Service

Office of the Ombudsman

Chief State Solicitor’s Office

Department of Justice, Equality and Law Reform

Courts Service

Prisons Service

Office of the Commissioners of Charitable Donations and Bequests

Department of the Environment, Heritage and Local Government

Department of Education and Science

Department of Communications, Energy and Natural Resources

Department of Agriculture, Fisheries and Food

Department of Transport

Department of Health and Children

Department of Enterprise, Trade and Employment

Department of Arts, Sports and Tourism

Department of Defence

Department of Foreign Affairs

Department of Social and Family Affairs

Department of Community, Rural and Gaeltacht — [региони, говорещи келтски] Affairs

Arts Council

National Gallery.

Гърция

Υπουργείο Εσωτερικών·

Υπουργείο Εξωτερικών·

Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών·

Υπουργείο Ανάπτυξης·

Υπουργείο Δικαιοσύνης·

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων·

Υπουργείο Πολιτισμού·

Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης·

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων·

Υπουργείο Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας·

Υπουργείο Μεταφορών και Επικοινωνιών·

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων·

Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής·

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης·

Γενική Γραμματεία Επικοινωνίας·

Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης·

Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς·

Γενική Γραμματεία Ισότητας·

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων·

Γενική Γραμματεία Απόδημου Ελληνισμού·

Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας·

Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας·

Γενική Γραμματεία Αθλητισμού·

Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων·

Γενική Γραμματεία Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας Ελλάδος·

Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Φροντίδας·

Οργανισμός Εργατικής Κατοικίας·

Εθνικό Τυπογραφείο·

Γενικό Χημείο του Κράτους·

Ταμείο Εθνικής Οδοποιίας·

Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών·

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης·

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης·

Πανεπιστήμιο Αιγαίου·

Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων·

Πανεπιστήμιο Πατρών·

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας·

Πολυτεχνείο Κρήτης·

Σιβιτανίδειος Δημόσια Σχολή Τεχνών και Επαγγελμάτων·

Αιγινήτειο Νοσοκομείο·

Αρεταίειο Νοσοκομείο·

Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης·

Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Υλικού·

Οργανισμός Γεωργικών Ασφαλίσεων·

Οργανισμός Σχολικών Κτιρίων·

Γενικό Επιτελείο Στρατού·

Γενικό Επιτελείο Ναυτικού·

Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας·

Ελληνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας·

Γενική Γραμματεία Εκπαίδευσης Ενηλίκων·

Υπουργείο Εθνικής Άμυνας·

Γενική Γραμματεία Εμπορίου.

Испания

Presidencia del Gobierno

Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación

Ministerio de Justicia

Ministerio de Defensa

Ministerio de Economía y Hacienda

Ministerio del Interior

Ministerio de Fomento

Ministerio de Educación, Política Social y Deportes

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio

Ministerio de Trabajo e Inmigración

Ministerio de la Presidencia

Ministerio de Administraciones Públicas

Ministerio de Cultura

Ministerio de Sanidad y Consumo

Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino

Ministerio de Vivienda

Ministerio de Ciencia e Innovación

Ministerio de Igualdad

Франция

1)   Министерства

Services du Premier ministre

Ministère chargé de la santé, de la jeunesse et des sports

Ministère chargé de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales

Ministère chargé de la justice

Ministère chargé de la défense

Ministère chargé des affaires étrangères et européennes

Ministère chargé de l’éducation nationale

Ministère chargé de l’économie, des finances et de l’emploi

Secrétariat d'État aux transports

Secrétariat d'État aux entreprises et au commerce extérieur

Ministère chargé du travail, des relations sociales et de la solidarité

Ministère chargé de la culture et de la communication

Ministère chargé du budget, des comptes publics et de la fonction publique

Ministère chargé de l’agriculture et de la pêche

Ministère chargé de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère chargé de l’écologie, du développement et de l’aménagement durables

Secrétariat d'État à la fonction publique

Ministère chargé du logement et de la ville

Secrétariat d'État à la coopération et à la francophonie

Secrétariat d'État à l’outre-mer

Secrétariat d'État à la jeunesse, des sports et de la vie associative

Secrétariat d'État aux anciens combattants

Ministère chargé de l’immigration, de l’intégration, de l’identité nationale et du co-développement

Secrétariat d'État en charge de la prospective et de l’évaluation des politiques publiques

Secrétariat d'État aux affaires européennes

Secrétariat d'État aux affaires étrangères et aux droits de l’homme

Secrétariat d'État à la consommation et au tourisme

Secrétariat d’Etat à la politique de la ville

Secrétariat d'État à la solidarité

Secrétariat d'État en charge de l’industrie et de la consommation

Secrétariat d'État en charge de l’emploi

Secrétariat d'État en charge du commerce, de l’artisanat, des PME, du tourisme et des services

Secrétariat d'État en charge de l’écologie

Secrétariat d'État en charge du développement de la région-capitale

Secrétariat d'État en charge de l’aménagement du territoire

2)   Институции, независими органи и юрисдикции

Présidence de la République

Assemblée nationale

Sénat

Conseil constitutionnel

Conseil économique et social

Conseil supérieur de la magistrature

Agence française contre le dopage

Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles

Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires

Autorité de régulation des communications électroniques et des postes

Autorité de sûreté nucléaire

Autorité indépendante des marchés financiers

Comité national d’évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel

Commission d’accès aux documents administratifs

Commission consultative du secret de la défense nationale

Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques

Commission nationale de contrôle des interceptions de sécurité

Commission nationale de déontologie de la sécurité

Commission nationale du débat public

Commission nationale de l’informatique et des libertés

Commission des participations et des transferts

Commission de régulation de l’énergie

Commission de la sécurité des consommateurs

Commission des sondages

Commission de la transparence financière de la vie politique

Conseil de la concurrence

Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques

Conseil supérieur de l’audiovisuel

Défenseur des enfants

Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l’égalité

Haute autorité de santé

Médiateur de la République

Cour de justice de la République

Tribunal des Conflits

Conseil d'État

Cours administratives d’appel

Tribunaux administratifs

Cour des Comptes

Chambres régionales des Comptes

Cours et tribunaux de l’ordre judiciaire (Cour de Cassation, Cours d’Appel, Tribunaux d’instance et Tribunaux de grande instance)

3)   Национални публични институции

Académie de France à Rome

Académie de marine

Académie des sciences d’outre-mer

Académie des technologies

Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS)

Agence de biomédicine

Agence pour l’enseignement du français à l’étranger

Agence française de sécurité sanitaire des aliments

Agence française de sécurité sanitaire de l’environnement et du travail

Agence nationale pour la cohésion sociale et l’égalité des chances

Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs

Agences de l’eau

Agence nationale de l’Accueil des Etrangers et des migrations

Agence nationale pour l’amélioration des conditions de travail (ANACT)

Agence nationale pour l’amélioration de l’habitat (ANAH)

Agence nationale pour la Cohésion Sociale et l’Egalité des Chances

Agence nationale pour l’indemnisation des français d’outre-mer (ANIFOM)

Assemblée permanente des chambres d’agriculture (APCA)

Bibliothèque publique d’information

Bibliothèque nationale de France

Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg

Caisse des dépôts et consignations

Caisse nationale des autoroutes (CNA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale (CNMSS)

Caisse de garantie du logement locatif social

Casa de Velasquez

Centre d’enseignement zootechnique

Centre d’études de l’emploi

Centre d’études supérieures de la sécurité sociale

Centres de formation professionnelle et de promotion agricole

Centre hospitalier des Quinze-Vingts

Centre international d’études supérieures en sciences agronomiques (Montpellier Sup Agro)

Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale

Centre des monuments nationaux

Centre national d’art et de culture Georges Pompidou

Centre national des arts plastiques

Centre national de la cinématographie

Centre national d'études et d’expérimentation du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF)

Centre national du livre

Centre national de documentation pédagogique

Centre national des œuvres universitaires et scolaires (CNOUS)

Centre national professionnel de la propriété forestière

Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S)

Centres d’éducation populaire et de sport (CREPS)

Centres régionaux des œuvres universitaires (CROUS)

Collège de France

Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres

Conservatoire National des Arts et Métiers

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris

Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Lyon

Conservatoire national supérieur d’art dramatique

École centrale de Lille

École centrale de Lyon

École centrale des arts et manufactures

École française d’archéologie d’Athènes

École française d’Extrême-Orient

École française de Rome

École des hautes études en sciences sociales

École du Louvre

École nationale d’administration

École nationale de l’aviation civile (ENAC)

École nationale des Chartes

École nationale d’équitation

École nationale du génie de l’eau et de l’environnement de Strasbourg

Écoles nationales d’ingénieurs

École nationale d’ingénieurs des industries des techniques agricoles et alimentaires de Nantes

Écoles nationales d’ingénieurs des travaux agricoles

École nationale de la magistrature

Écoles nationales de la marine marchande

École nationale de la santé publique (ENSP)

École nationale de ski et d’alpinisme

École nationale supérieure des arts décoratifs

École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre

École nationale supérieure des arts et industries textiles Roubaix

Écoles nationales supérieures d’arts et métiers

École nationale supérieure des beaux-arts

École nationale supérieure de céramique industrielle

École nationale supérieure de l’électronique et de ses applications (ENSEA)

École nationale supérieure du paysage de Versailles

École nationale supérieure des Sciences de l’information et des bibliothécaires

École nationale supérieure de la sécurité sociale

Écoles nationales vétérinaires

École nationale de voile

Écoles normales supérieures

École polytechnique

École technique professionnelle agricole et forestière de Meymac (Corrèze)

École de sylviculture Crogny (Aube)

École de viticulture et d’œnologie de la Tour-Blanche (Gironde)

École de viticulture — Avize (Marne)

Établissement national d’enseignement agronomique de Dijon

Établissement national des invalides de la marine (ENIM)

Établissement national de bienfaisance Koenigswarter

Établissement public du musée et du domaine national de Versailles

Fondation Carnegie

Fondation Singer-Polignac

Haras nationaux

Hôpital national de Saint-Maurice

Institut des hautes études pour la science et la technologie

Institut français d’archéologie orientale du Caire

Institut géographique national

Institut National de l’origine et de la qualité

Institut national des hautes études de sécurité

Institut de veille sanitaire

Institut National d’enseignement supérieur et de recherche agronomique et agroalimentaire de Rennes

Institut national d'études Démographiques (I.N.E.D)

Institut National d’Horticulture

Institut National de la jeunesse et de l’éducation populaire

Institut national des jeunes aveugles — Paris

Institut national des jeunes sourds — Bordeaux

Institut national des jeunes sourds — Chambéry

Institut national des jeunes sourds — Metz

Institut national des jeunes sourds — Paris

Institut national de physique nucléaire et de physique des particules (I.N.P.N.P.P)

Institut national de la propriété industrielle

Institut national de la recherche agronomique (I.N.R.A)

Institut national de la recherche pédagogique (I.N.R.P)

Institut national de la santé et de la recherche médicale (I.N.S.E.R.M)

Institut national d’histoire de l’art (I.N.H.A.)

Institut national de recherches archéologiques préventives

Institut national des sciences de l’univers

Institut national des sports et de l’education physique

Institut national supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes handicapés et les enseignements inadaptés

Instituts nationaux polytechniques

Instituts nationaux des sciences appliquées

Institut national de recherche en informatique et en automatique (INRIA)

Institut national de recherche sur les transports et leur sécurité (INRETS)

Institut de recherche pour le développement

Instituts régionaux d’administration

Institut des sciences et des Industries du vivant et de l’environnement (Agro Paris Tech)

Institut supérieur de mécanique de Paris

Instituts Universitaires de Formation des Maîtres

Musée de l’armée

Musée Gustave-Moreau

Musée national de la marine

Musée national J.-J.-Henner

Musée du Louvre

Musée du Quai Branly

Muséum national d’histoire naturelle

Musée Auguste-Rodin

Observatoire de Paris

Office français de protection des réfugiés et apatrides

Office national des anciens combattants et des victimes de guerre (ONAC)

Office national de la chasse et de la faune sauvage

Office National de l’eau et des milieux aquatiques

Office national d’information sur les enseignements et les professions (ONISEP)

Office universitaire et culturel français pour l’Algérie

Ordre national de la Légion d’honneur

Palais de la découverte

Parcs nationaux

Universités

4)   Други национални публични образувания

Union des groupements d’achats publics (UGAP)

Agence nationale pour l’emploi (A.N.P.E)

Caisse nationale des allocations familiales (CNAF)

Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés (CNAMS)

Caisse nationale d’assurance-vieillesse des travailleurs salariés (CNAVTS)

Италия

1)   Образувания, извършващи покупки

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Ministero degli Affari Esteri

Ministero dell’Interno

Ministero della Giustizia e Uffici giudiziari (esclusi i giudici di pace)

Ministero della Difesa

Ministero dell’Economia e delle Finanze

Ministero dello Sviluppo Economico

Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali

Ministero dell’Ambiente - Tutela del Territorio e del Mare

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali

Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca

Ministero per i Beni e le Attività culturali, comprensivo delle sue articolazioni periferiche

2)   Други национални публични образувания:

CONSIP (Concessionaria Servizi Informatici Pubblici)

Кипър

Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο

Γραφείο Συντονιστή Εναρμόνισης

Υπουργικό Συμβούλιο

Βουλή των Αντιπροσώπων

Δικαστική Υπηρεσία

Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας

Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας

Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας

Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως

Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού

Υπηρεσία Εσωτερικού Ελέγχου

Γραφείο Προγραμματισμού

Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας

Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Γραφείο Εφόρου Δημοσίων Ενισχύσεων

Αναθεωρητική Αρχή Προσφορών

Υπηρεσία Εποπτείας και Ανάπτυξης Συνεργατικών Εταιρειών

Αναθεωρητική Αρχή Προσφύγων

Υπουργείο Άμυνας

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος

Τμήμα Γεωργίας

Κτηνιατρικές Υπηρεσίες

Τμήμα Δασών

Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων

Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης

Μετεωρολογική Υπηρεσία

Τμήμα Αναδασμού

Υπηρεσία Μεταλλείων

Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών

Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών

Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως

Αστυνομία

Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου

Τμήμα Φυλακών

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού

Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη

Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Εργασίας

Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας

Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου

Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου

Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο

Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας

Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων

Υπουργείο Εσωτερικών

Επαρχιακές Διοικήσεις

Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως

Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως

Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας

Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών

Πολιτική Άμυνα

Υπηρεσία Μέριμνας και Αποκαταστάσεων Εκτοπισθέντων

Υπηρεσία Ασύλου

Υπουργείο Εξωτερικών

Υπουργείο Οικονομικών

Τελωνεία

Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων

Στατιστική Υπηρεσία

Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών

Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού

Κυβερνητικό Τυπογραφείο

Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής

Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Τμήμα Δημοσίων Έργων

Τμήμα Αρχαιοτήτων

Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας

Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας

Τμήμα Οδικών Μεταφορών

Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών

Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών

Υπουργείο Υγείας

Φαρμακευτικές Υπηρεσίες

Γενικό Χημείο

Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Οδοντιατρικές Υπηρεσίες

Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας

Латвия

a)   Министерства, секретариати на министри със специално поръчение и техните подчинени институции

Aizsardzības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ārlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Bērnu un ģimenes lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Ekonomikas ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Finanšu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Iekšlietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Izglītības un zinātnes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Kultūras ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Labklājības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Reģionālās attīstības un pašvaldības lietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Satiksmes ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Tieslietu ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Veselības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Vides ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Zemkopības ministrija un tās padotībā esošās iestādes

Īpašu uzdevumu ministra sekretariāti un to padotībā esošās iestādes

Satversmes aizsardzības birojs

б)   Други държавни институции

Augstākā tiesa

Centrālā vēlēšanu komisija

Finanšu un kapitāla tirgus komisija

Latvijas Banka

Prokuratūra un tās pārraudzībā esošās iestādes

Saeimas kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Satversmes tiesa

Valsts kanceleja un tās padotībā esošās iestādes

Valsts kontrole

Valsts prezidenta kanceleja

Tiesībsarga birojs

Nacionālā radio un televīzijas padome

Citas valsts iestādes, kuras nav ministriju padotībā (други държавни институции, които не са подчинени на министрите)

Литва

Prezidentūros kanceliarija

Seimo kanceliarija

Институции, които се отчитат пред Seimas [парламент]:

Lietuvos mokslo taryba;

Seimo kontrolierių įstaiga;

Valstybės kontrolė;

Specialiųjų tyrimų tarnyba;

Valstybės saugumo departamentas;

Konkurencijos taryba;

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras;

Vertybinių popierių komisija;

Ryšių reguliavimo tarnyba;

Nacionalinė sveikatos taryba;

Etninės kultūros globos taryba;

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba;

Valstybinė kultūros paveldo komisija;

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga;

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija;

Valstybinė lietuvių kalbos komisija;

Vyriausioji rinkimų komisija;

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija;

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

Vyriausybės kanceliarija

Институции, които се отчитат пред Vyriausybės [правителство]:

Ginklų fondas;

Informacinės visuomenės plėtros komitetas;

Kūno kultūros ir sporto departamentas;

Lietuvos archyvų departamentas;

Mokestinių ginčų komisija;

Statistikos departamentas;

Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas;

Valstybinė tabako ir alkoholio kontrolės tarnyba;

Viešųjų pirkimų tarnyba;

Narkotikų kontrolės departamentas;

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija;

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija;

Valstybinė lošimų priežiūros komisija;

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba;

Vyriausioji administracinių ginčų komisija;

Draudimo priežiūros komisija;

Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondas;

Lietuvių grįžimo į Tėvynę informacijos centras

Konstitucinis Teismas

Lietuvos bankas

Aplinkos ministerija

Институции в системата на Aplinkos ministerija [Министерство на околната среда]:

Generalinė miškų urėdija;

Lietuvos geologijos tarnyba;

Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba;

Lietuvos standartizacijos departamentas;

Nacionalinis akreditacijos biuras;

Valstybinė metrologijos tarnyba;

Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba;

Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija

Finansų ministerija

Институции в системата на Finansų ministerija [Министерство на финансите]:

Muitinės departamentas;

Valstybės dokumentų technologinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė mokesčių inspekcija;

Finansų ministerijos mokymo centras

Krašto apsaugos ministerija

Институции в системата на Krašto apsaugos ministerijos [Министерство на народната отбрана]:

Antrasis operatyvinių tarnybų departamentas;

Centralizuota finansų ir turto tarnyba;

Karo prievolės administravimo tarnyba;

Krašto apsaugos archyvas;

Krizių valdymo centras;

Mobilizacijos departamentas;

Ryšių ir informacinių sistemų tarnyba;

Infrastruktūros plėtros departamentas;

Valstybinis pilietinio pasipriešinimo rengimo centras

Lietuvos kariuomenė

Krašto apsaugos sistemos kariniai vienetai ir tarnybos

Kultūros ministerija

Институции в системата на Kultūros ministerijos [Министерство на културата]:

Kultūros paveldo departamentas;

Valstybinė kalbos inspekcija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Институции в системата на Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos [Министерство на социалната сигурност и труда]:

Garantinio fondo administracija;

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba;

Lietuvos darbo birža;

Lietuvos darbo rinkos mokymo tarnyba;

Trišalės tarybos sekretoriatas;

Socialinių paslaugų priežiūros departamentas;

Darbo inspekcija;

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba;

Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnyba;

Ginčų komisija;

Techninės pagalbos neįgaliesiems centras;

Neįgaliųjų reikalų departamentas

Susisiekimo ministerija

Институции в системата на Susisiekimo ministerijos [Министерство на транспорта и съобщенията]:

Lietuvos automobilių kelių direkcija;

Valstybinė geležinkelio inspekcija;

Valstybinė kelių transporto inspekcija;

Pasienio kontrolės punktų direkcija

Sveikatos apsaugos ministerija

Институции в системата на Sveikatos apsaugos ministerijos [Министерство на здравеопазването]:

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba;

Valstybinė ligonių kasa;

Valstybinė medicininio audito inspekcija;

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba;

Valstybinė teismo psichiatrijos ir narkologijos tarnyba;

Valstybinė visuomenės sveikatos priežiūros tarnyba;

Farmacijos departamentas;

Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų centras;

Lietuvos bioetikos komitetas;

Radiacinės saugos centras

Švietimo ir mokslo ministerija

Институции в системата на Švietimo ir mokslo ministerijos [Министерство на образованието и науката]:

Nacionalinis egzaminų centras;

Studijų kokybės vertinimo centras

Teisingumo ministerija

Институции в системата на Teisingumo ministerijos [Министерство на правосъдието]:

Kalėjimų departamentas;

Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos taryba;

Europos teisės departamentas

Ūkio ministerija

Prie Ūkio ministerijos įsteigtos įstaigos [Министерство на икономиката]:

Įmonių bankroto valdymo departamentas;

Valstybinė energetikos inspekcija;

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija;

Valstybinis turizmo departamentas

Užsienio reikalų ministerija

Diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienyje bei atstovybės prie tarptautinių organizacijų

Vidaus reikalų ministerija

Институции в системата на Vidaus reikalų ministerijos [Министерство на вътрешните работи]:

Asmens dokumentų išrašymo centras;

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba;

Gyventojų registro tarnyba;

Policijos departamentas;

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas;

Turto valdymo ir ūkio departamentas;

Vadovybės apsaugos departamentas;

Valstybės sienos apsaugos tarnyba;

Valstybės tarnybos departamentas;

Informatikos ir ryšių departamentas;

Migracijos departamentas;

Sveikatos priežiūros tarnyba;

Bendrasis pagalbos centras

Žemės ūkio ministerija

Институции в системата на Žemės ūkio ministerijos [Министерство на земеделието]:

Nacionalinė mokėjimo agentūra;

Nacionalinė žemės tarnyba;

Valstybinė augalų apsaugos tarnyba;

Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba;

Valstybinė sėklų ir grūdų tarnyba;

Žuvininkystės departamentas

Teismai [съдилища]:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas;

Lietuvos apeliacinis teismas;

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas;

apygardų teismai;

apygardų administraciniai teismai;

apylinkių teismai;

Nacionalinė teismų administracija

Generalinė prokuratūra

Други централни публични административни образувания (institucijos [институции], įstaigos [ведомства], tarnybos [агенции])

Aplinkos apsaugos agentūra;

Valstybinė aplinkos apsaugos inspekcija;

Aplinkos projektų valdymo agentūra;

Miško genetinių išteklių, sėklų ir sodmenų tarnyba;

Miško sanitarinės apsaugos tarnyba;

Valstybinė miškotvarkos tarnyba;

Nacionalinis visuomenės sveikatos tyrimų centras;

Lietuvos AIDS centras;

Nacionalinis organų transplantacijos biuras;

Valstybinis patologijos centras;

Valstybinis psichikos sveikatos centras;

Lietuvos sveikatos informacijos centras;

Slaugos darbuotojų tobulinimosi ir specializacijos centras;

Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

Respublikinis mitybos centras;

Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės centras;

Trakų visuomenės sveikatos priežiūros ir specialistų tobulinimosi centras;

Visuomenės sveikatos ugdymo centras;

Muitinės kriminalinė tarnyba;

Muitinės informacinių sistemų centras;

Muitinės laboratorija;

Muitinės mokymo centras;

Valstybinis patentų biuras;

Lietuvos teismo ekspertizės centras;

Centrinė hipotekos įstaiga;

Lietuvos metrologijos inspekcija;

Civilinės aviacijos administracija;

Lietuvos saugios laivybos administracija;

Transporto investicijų direkcija;

Valstybinė vidaus vandenų laivybos inspekcija;

Pabėgėlių priėmimo centras

Люксембург

Ministère d'État

Ministère des affaires étrangères et de l’immigration

Ministère de l’agriculture, de la viticulture et du développement rural

Ministère des classes moyennes, du tourisme et du logement

Ministère de la culture, de l’enseignement supérieur et de la recherche

Ministère de l'économie et du commerce extérieur

Ministère de l'éducation nationale et de la formation professionnelle

Ministère de l'égalité des chances

Ministère de l’environnement

Ministère de la famille et de l’intégration

Ministère des finances

Ministère de la fonction publique et de la réforme administrative

Ministère de l’Intérieur et de l’aménagement du territoire

Ministère de la justice

Ministère de la santé

Ministère de la sécurité sociale

Ministère des transports

Ministère du travail et de l’emploi

Ministère des travaux publics

Унгария

Egészségügyi Minisztérium

Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium

Gazdasági és Közlekedési Minisztérium

Honvédelmi Minisztérium

Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium

Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium