18.6.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 160/50


Известие относно влизането в сила на Протокола между Европейския съюз, Европейската общност, Конфедерация Швейцария и Княжество Лихтенщайн относно присъединяването на Княжество Лихтенщайн към Споразумението между Европейския съюз, Европейската общност и Конфедерация Швейцария относно асоциирането на Конфедерация Швейцария към изпълнението, прилагането и развитието на достиженията на правото от Шенген

На 7 март 2011 г. бяха приключени процедурите, необходими за влизането в сила на посочения по-горе протокол (1), подписан на 28 февруари 2008 г. в Брюксел. Ето защо този протокол влезе в сила на 7 април 2011 г. съгласно член 9, параграф 1 от същия.


(1)  Вж. страница 3 от настоящия брой на Официален вестник.