29.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 81/16


РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС—ШВЕЙЦАРИЯ, СЪЗДАДЕН СЪС СПОРАЗУМЕНИЕТО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ В АУДИОВИЗУАЛНАТА ОБЛАСТ ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РЕДА И УСЛОВИЯТА НА УЧАСТИЕ НА КОНФЕДЕРАЦИЯ ШВЕЙЦАРИЯ В ПРОГРАМАТА НА ОБЩНОСТТА МЕДИА 2007

от 21 януари 2011 година

относно актуализиране на член 1 от приложение I към Споразумението

(2011/193/ЕС)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Споразумението между Европейската общност и Конфедерация Швейцария в аудиовизуалната област за определяне на реда и условията на участие на Конфедерация Швейцария в програмата на Общността МЕДИА 2007 (1), наричано по-долу „Споразумението“, и заключителния акт към Споразумението (2), подписани в Брюксел на 11 октомври 2007 г.,

като има предвид, че:

(1)

Споразумението влезе в сила на 1 август 2010 г.

(2)

След влизането в сила на 19 декември 2007 г. на Директива 89/552/ЕИО на Съвета (3), последно изменена с Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (4), така, както е кодифицирана (Директива за аудиовизуалните медийни услуги), страните по споразумението смятат за целесъобразно да заменят позоваването на посочената директива, както се предвижда в заключителния акт към споразумението в Съвместната декларация на договарящите се страни относно адаптирането на споразумението към новата директива на Общността, както и, съгласно член 8, параграф 7 от Споразумението, да актуализират член 1 от приложение I към него,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 1 от протокол I към споразумението се заменя със следното:

„Член 1

Свобода на телевизионно приемане и препредаване

1.   Швейцария осигурява на територията си свобода на приемане и препредаване по отношение на телевизионното разпространение, намиращо се под юрисдикцията на дадена държава-членка на Съюза, както е определено в Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (5) (наричана по-долу „Директива за аудиовизуалните медийни услуги“), в съответствие със следните процедури:

Швейцария си запазва правото да:

а)

преустанови временно препредаването на излъчвания от дружество, занимаващо се с телевизионна дейност, намиращо се под юрисдикцията на държава-членка на Съюза, което открито, сериозно и тежко е нарушило правилата в областта на защитата на малолетните лица и на човешкото достойнство, посочени в член 27, параграф 1 или 2 и/или член 6 от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги;

б)

изисква телевизионните оператори под нейна юрисдикция да се съобразяват с по-подробни или по-строги правила в областите, уредени с Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, при условие че тези правила съответстват на поставените цели и не нарушават принципа на равнопоставеност.

2.   В случаите, в които Швейцария:

а)

е упражнила свободата си по силата на параграф 1, буква б) да приеме по-подробни или по-строги правила от обществен интерес; и

б)

смята, че оператор под юрисдикцията на държава-членка на Съюза предоставя телевизионно излъчване, изцяло или предимно насочено към нейната територия;

тя може да установи контакт с държавата-членка, която има юрисдикция над него, с оглед постигането на взаимно удовлетворяващо решение на всички поставени проблеми. При получаването на обосновано искане от Швейцария правоимащата държава-членка изисква от телевизионния оператор да спазва въпросните правила от обществен интерес. Тя уведомява в двумесечен срок Швейцария за резултатите, получени вследствие на отправянето на искането. Швейцария или държавата-членка може да поиска Комисията да покани заинтересованите страни на специална среща с нея, извън заседанията на контактния комитет, за разглеждане на случая.

3.   В случаите, в които Швейцария прецени, че:

а)

резултатите, постигнати чрез прилагането на параграф 2, не са удовлетворителни; и

б)

че даденият телевизионен оператор се е установил в правоимащата държава-членка, за да избегне по-строгите правила в областите, координирани от Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, които биха били приложими спрямо него при установяване в Швейцария,

тя може да приеме съответните мерки срещу него.

Тези мерки следва да са обективно необходими, съобразени с принципа на равнопоставеност и съответстващи на преследваните чрез тях цели.

4.   Швейцария може да предприеме мерки в съответствие с параграф 1, буква а) или параграф 3 от настоящия член, само ако са изпълнени следните условия:

а)

тя е уведомила съвместния комитет и държавата-членка, в която се е установил телевизионният оператор, за намерението си да предприеме такива мерки, като посочи мотивите, на които се основава нейната преценка;акто и

б)

съвместният комитет е решил, че, от една страна, мерките съответстват на поставените цели и не нарушават принципа на равнопоставеност, а от друга — че преценката на Швейцария по отношение на параграфи 2 и 3 е добре обоснована.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила на първия ден след приемането му.

Съставено в Брюксел на 21 януари 2011 година.

За Съвместния комитет

Ръководител на делегацията на ЕС

Jean-Eric DE COCKBORNE

Ръководител на делегацията на Швейцария

J.-F. JAUSLIN


(1)  ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 11.

(2)  ОВ L 303, 21.11.2007 г., стр. 20.

(3)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23.

(4)  ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27.

(5)  ОВ L 298, 17.10.1989 г., стр. 23. Директива, изменена с Директива 97/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 30 юни 1997 г. (ОВ L 202, 30.7.1997 г., стр. 60) и последно изменена с Директива 2007/65/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2007 г. (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 27), и както е кодицифирано в Директива 2010/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 10 март 2010 г. за координирането на някои разпоредби, установени в действащи закони, подзаконови и административни актове на държавите-членки, отнасящи се до предоставянето на аудиовизуални медийни услуги (Директива за аудиовизуалните медийни услуги) в редакция ОВ L 95, 15.4.2010 г., стр. 1.“