5.3.2011   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 60/21


РЕШЕНИЕ № 1/2011 НА КОМИТЕТА НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС

от 17 февруари 2011 година

относно статута на Екваториална Гвинея по измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС

(2011/145/ЕС)

КОМИТЕТЪТ НА ПОСЛАНИЦИТЕ АКТБ—ЕС,

като взе предвид Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (1), изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (2) (наричано по-долу „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС“) и за втори път в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (3) (наричано по-долу „измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС“), и по-специално член 15, параграфи 3 и 4 от него,

като взе предвид Решение № 1/2005 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 8 март 2005 г. за приемане на процедурния правилник на Съвета на министрите АКТБ—ЕО (4), и по-специално член 8, параграф 3 от него,

като има предвид, че

(1)

Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС влезе в сила на 1 юли 2008 г. в съответствие с член 93, параграф 3 от него. Измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС се прилага временно от 31 октомври 2010 г.

(2)

Екваториална Гвинея, която подписа Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС на 25 юни 2005 г., депозира инструмент за ратификацията му с резерва, който бе отхвърлен от Съюза и неговите държави-членки с писмо от 19 декември 2008 г. В резултат на това, съгласно член 93, параграф 4 от измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС, ратификацията не е действителна.

(3)

В член 94 от измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС се предвижда, че всяко искане за присъединяване на държава се представя пред Съвета на министрите и се одобрява от него.

(4)

През май 2010 г. Екваториална Гвинея отправи искане за присъединяване в съответствие с член 94 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, както и искане да ѝ бъде предоставен статут на наблюдател, който да ѝ даде възможност да участва в съвместните институции, създадени съгласно Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС, до приключване на процедурата по присъединяването ѝ.

(5)

Статутът на наблюдател ще бъде предоставен за срок до 30 април 2011 г. Най-късно на тази дата Екваториална Гвинея следва да депозира акта за присъединяване при депозитарите на измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС, а именно генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и секретариата на държавите от АКТБ.

(6)

В съответствие с член 15, параграф 4 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС на 21 юни 2010 г. в Уагадугу Съветът на министрите постигна съгласие да оправомощи Комитета на посланиците АКТБ—ЕС да приеме решение от негово име,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Одобряване на искането за присъединяване и статута на наблюдател

Одобрява се искането на Екваториална Гвинея да се присъедини към Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г., изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. и за втори път в Уагадугу на 22 юни 2010 г. (наричано по-долу „измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС“).

На Екваториална Гвинея се предоставя статут на наблюдател по измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС до 30 април 2011 г.

Най-късно на тази дата Екваториална Гвинея депозира своя акт за присъединяване при депозитарите на измененото Споразумение за партньорство АКТБ—ЕС, а именно генералния секретариат на Съвета на Европейския съюз и секретариата на държавите от АКТБ.

Член 2

Влизане в сила

Настоящото решение влиза в сила в деня след приемането му.

Съставено в Брюксел на 17 февруари 2011 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕС От Комитета на посланиците АКТБ—ЕС

Председател

GYÖRKÖS P.


(1)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 3.

(2)  Споразумение за изменение на Споразумението за партньорство между членовете на Групата страни от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. (ОВ L 209, 11.8.2005 г., стр. 27).

(3)  Споразумение за второ изменение на Споразумението за партньорство между членовете на Групата държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн, от една страна, и Европейската общност и нейните държави-членки, от друга страна, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и изменено за първи път в Люксембург на 25 юни 2005 г. (ОВ L 287, 4.11.2010 г., стр. 3).

(4)  ОВ L 95, 14.4.2005 г., стр. 44.