22011A0514(04)

Протокол относно сътрудничеството в областта на културата

Официален вестник n° L 127 , 14/05/2011 стр. 1418 - 1426


Протокол

относно сътрудничеството в областта на културата

Страните,

СЛЕД КАТО РАТИФИЦИРАХА Конвенцията на ЮНЕСКО за опазване и насърчаване на многообразието от форми на културно изразяване, приета в Париж на 20 октомври 2005 г. (наричана по-нататък "Конвенцията на ЮНЕСКО") и влязла в сила на 18 март 2007 г. съгласно процедурата, определена в член 15.10, параграф 3 ("Влизане в сила"), като възнамеряват ефективно да прилагат Конвенцията на ЮНЕСКО и да си сътрудничат в рамките на нейното прилагане, основавайки се на принципите на конвенцията и развивайки дейност в съответствие с нейните разпоредби;

КАТО ОТЧИТАТ значението на културните индустрии и разностранния характер на продуктите и услугите в областта на културата като дейности с културна, икономическа и социална стойност;

КАТО ОТЧИТАТ, че подпомаганият с настоящото споразумение процес е част от всеобхватна стратегия, насочена към насърчаването на справедлив растеж и засилването на икономическото, търговското и културното сътрудничество между страните;

КАТО ПРИПОМНЯТ, че целите на настоящия протокол се допълват и подкрепят от съществуващите и изготвяните в бъдеще политически инструменти, които се управляват в други рамки, с цел:

а) УКРЕПВАНЕТО на капацитета и независимостта на културните индустрии на страните;

б) НАСЪРЧАВАНЕТО на културното съдържание от местен/регионален характер;

в) ПРИЗНАВАНЕТО, опазването и насърчаването на културното многообразие като необходимо условие за успешен диалог между културите; както и

г) ПРИЗНАВАНЕТО, опазването и насърчаването на културното наследство, както и насърчаването на неговото признаване от местното население и признаването на неговата ценност като начин за изразяване на културната идентичност;

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ значението на улесняването на културното сътрудничество между страните, като за целта и в зависимост от всеки отделен случай се вземат предвид и степента на развитие на културните индустрии, равнището на културния обмен и липсата на структурно равновесие при него, както и съществуването на схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Приложно поле, цели и определения

1. Без да се засягат останалите разпоредби на настоящото споразумение, настоящият протокол определя рамката, в която страните си сътрудничат с цел улесняване на обмена по отношение на културните дейности, продукти и услуги, включително и в аудиовизуалния сектор.

2. Изключването на аудиовизуалните услуги от приложното поле на седма глава ("Търговия с услуги, установяване и електронна търговия") не засяга правата и задълженията, произтичащи от настоящия протокол. Страните използват процедурите, предвидени в членове 3 и 3а, за каквито и да е въпроси, свързани с прилагането на настоящия протокол.

3. Като опазват и доразвиват своя капацитет за изготвяне и прилагане на собствени политики в областта на културата с цел защита и насърчаване на културното многообразие, страните полагат усилия да си сътрудничат за подобряване на условията, регулиращи обмена на културни дейности, продукти и услуги между тях, и за преодоляване на липсата на структурно равновесие и несъответствията, които евентуално могат да съществуват при този обмен.

4. За целите на настоящия протокол:

"културно многообразие", "културно съдържание", "форми на културно изразяване", "културни дейности, продукти и услуги" и "културни индустрии" имат значението, което е определено и използвано в Конвенцията на ЮНЕСКО; както и

"творци и други специалисти и културни дейци" означава физически лица, които извършват дейност в областта на културата, произвеждат продукти в тази сфера или участват в прякото предоставяне на услуги в същата област.

РАЗДЕЛ A

ХОРИЗОНТАЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 2

Културен обмен и диалог

1. Страните се стремят да увеличават своя капацитет за определяне и разработване на политики в областта на културата, да развиват своите културни индустрии и да подобряват възможностите си за обмен на продукти и услуги в областта на културата, включително чрез възможности за ползването на схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер.

2. Страните си сътрудничат за по-нататъшно развитие на общо разбиране и по-активен обмен на информация както по въпроси от аудиовизуалната и културната област чрез диалог, така и по отношение на добрите практики в областта на защитата на правата върху интелектуална собственост. Този диалог ще се осъществява в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата и в рамките на други подходящи форуми при целесъобразност.

Член 3

Комитет за сътрудничество в областта на културата

1. Не по-късно от шест месеца след като настоящият протокол е започнал да се прилага, се създава Комитет за сътрудничество в областта на културата. Този комитет включва старши служители от администрацията на всяка от страните, които имат познания и опит в областта на културните въпроси и практики.

2. Комитетът за сътрудничество в областта на културата се събира през първата година от прилагането на настоящия протокол, а след това — при необходимост и най-малко веднъж годишно, за да следи за прилагането на настоящия протокол.

3. Чрез дерогация от институционалните разпоредби на петнадесета глава (Институционални, общи и заключителни разпоредби) Комитетът по търговията няма юрисдикция по отношение на настоящия протокол и Комитетът за сътрудничество в областта на културата упражнява всички функции на Комитета по търговията по отношение на настоящия протокол, в случаите когато такива функции са свързани с целите на прилагането на настоящия протокол.

4. Всяка от страните определя служба в своята администрация, която да изпълнява функцията на национално звено за контакт с другата страна за целите на прилагането на настоящия протокол.

5. Всяка от страните създава Национална(и) консултативна(и) група(и) по въпросите на сътрудничеството в областта на културата, която(ито) се състои(ят) от представители от културния и аудиовизуалния сектор, работещи в обхванатите от настоящия протокол области, с които ще се провеждат консултации по въпроси, свързани с прилагането на настоящия протокол.

6. Дадена страна може да поиска консултации с другата страна в Комитета за сътрудничество в областта на културата във връзка с всеки един въпрос от взаимен интерес, който произтича от настоящия протокол. След това Комитетът за сътрудничество в областта на културата се свиква незабавно и полага максимални усилия, за да намери взаимно задоволително решение по въпроса. В хода на този процес Комитетът за сътрудничество в областта на културата може да потърси становището на Националната(ите) консултативна(и) група(и) на една от страните или на двете страни и всяка от страните може да потърси становище на своята(ите) собствена(и) Национална(и) консултативна(и) група(и).

Член 3а

Уреждане на спорове

Освен ако страните се договорят за друго и само в случай че въпрос по член 3.6 от настоящия протокол все още не е бил разрешен в задоволителна степен чрез консултативната процедура, посочена в същия член, към настоящия протокол се прилага четиринадесета глава ("Уреждане на спорове") при спазване на следните изменения:

а) Всички препратки в четиринадесета глава ("Уреждане на спорове") към Комитета по търговията се разбират като препратки към Комитета за сътрудничество в областта на културата;

б) За целите на член 14.5 ("Сформиране на арбитражния комитет") страните полагат усилия да се договарят за арбитри, които притежават необходимите познания и опит по въпросите на настоящия протокол. В случай че страните не могат да постигнат съгласие за състава на арбитражния комитет, изборът чрез жребий, посочен в член 14.5, параграф 3, се извършва от списъка, съставен съгласно буква в), а не от списъка, съставен съгласно член 14.18 ("Списък на арбитрите");

в) Веднага след своето създаване Комитетът за сътрудничество в областта на културата съставя списък от 15 лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на арбитър. Всяка от страните предлага пет лица, които да изпълняват функцията на арбитър. Страните също така избират пет лица, които не са граждани на нито една от тях и които изпълняват функцията на председател на арбитражния комитет. Комитетът за сътрудничество в областта на културата следи за това списъкът да бъде винаги попълнен. Арбитрите трябва да имат познания и опит по въпросите, които са предмет на настоящия протокол. Изпълнявайки функцията на арбитри, те са независими, изпълняват функциите си в качеството си на частни лица, не приемат инструкции от нито една организация или правителство по отношение на въпроси, свързани със спора, и спазват приложение 14-В ("Кодекс за поведение на членовете на арбитражните комитети и медиаторите");

г) Когато се избират задължения, чието изпълнение да бъде спряно съгласно член 14.11, параграф 2 ("Временни мерки в случай на неизпълнение") при спор, възникнал по настоящия протокол, страната ищец може да спре изпълнението само на задълженията, произтичащи от настоящия протокол; както и

д) Независимо от разпоредбите на член 14.11, параграф 2, когато се избират задължения, чието изпълнение да бъде преустановено при спорове, различни от тези, произтичащи от настоящия протокол, страната ищец не може да преустанови изпълнението на задължения, произтичащи от настоящия протокол.

Член 4

Творци и други специалисти и културни дейци

1. Съгласно своето съответно законодателство страните се стремят да улесняват влизането и временния престой на своя територия на творци и други специалисти и културни дейци от другата страна, които не могат да се ползват от задълженията, поети в съответствие със седма глава ("Търговия с услуги, установяване и електронна търговия"), и са или:

а) творци, актьори, технически работници и други специалисти и културни дейци от другата страна, които участват в заснемането на кинематографски филми или телевизионни програми; или

б) творци и други специалисти и културни дейци, като творци и преподаватели в областта на визуалните и пластичните изкуства или на сценичните произведения, композитори, автори, доставчици на услуги в областта на развлекателната индустрия и други подобни специалисти и дейци от другата страна, които участват в културни дейности, като например музикални записи, или които допринасят активно за културни мероприятия, като литературни изложения и фестивали,

при условие че те не участват в предлагането срещу възнаграждение на широката публика на услугите си или в самостоятелното предоставяне на услугите си, не получават никакво лично възнаграждение от източник, разположен на територията на страната, в която временно пребивават, и не участват в предоставянето на услуга в рамките на договор, сключен между юридическо лице, което няма търговско присъствие на територията на страната, в която творецът или специалистът, или културният деец пребивава временно, и потребител от същата тази страна.

2. Влизането и временният престой на територията на страните съгласно параграф 1, когато са разрешени, са за период, не по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки период от 12 месеца.

3. Съгласно своето съответно законодателство страните се стремят да улесняват обучението и по-активните контакти между творците и останалите специалисти и културни дейци, като например:

а) театрални продуценти, певчески групи, музикални ансамбли и оркестри;

б) автори, поети, композитори, скулптори, артисти и други независими творци;

в) творци и други специалисти и културни дейци, които участват в прякото предоставяне на услуги в циркове, атракционни паркове и на други подобни развлекателни услуги; както и

г) творци и други специалисти и културни дейци, които участват в прякото предоставяне на бални или дискотечни услуги, и инструктори по танци.

РАЗДЕЛ Б

СЕКТОРНИ РАЗПОРЕДБИ

ПОДРАЗДЕЛ А

Разпоредби, свързани с аудиовизуалните творби

Член 5

Съвместни аудиовизуални творби

1. За целите на настоящия протокол съвместна продукция означава аудиовизуална творба, продуцирана от продуценти както от Корея, така и от ЕС като страна по споразумението, в която продуцентите са инвестирали съгласно условията на настоящия протокол [1].

2. Страните насърчават договарянето на нови споразумения за съвместни продукции, както и прилагането на съществуващите такива споразумения между една или повече държави-членки на Европейския съюз и Корея. Страните потвърждават отново, че държавите-членки на Европейския съюз и Корея могат да предоставят финансови средства на съвместно продуцирани аудиовизуални творби, както е посочено в съответните съществуващи или бъдещи двустранни споразумения за съвместно продуциране, по които са страни една или повече държави-членки на Европейския съюз и Корея.

3. Съгласно своето съответно законодателство страните улесняват съвместните продукции между продуценти от ЕС като страна по споразумението и Корея, включително посредством предоставяне на право на съвместните продукции да се ползват от съответните схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер.

4. Съвместно продуцираните аудиовизуални творби имат право да се ползват от схемата на ЕС като страна по споразумението за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочена в параграф 3, под формата на квалифицирането като "европейски произведения" съгласно член 1, буква н), подточка i) от Директива 89/552/ЕИО, изменена с Директива 2007/65/ЕО, или с последващите нейни изменения за насърчаване на аудиовизуалните творби съгласно разпоредбите на членове 4.1 и 3и, параграф 1 от Директива 89/552/ЕИО, изменена с Директива 2007/65/ЕО, или с последващите нейни изменения [2].

5. Съвместно продуцираните аудиовизуални творби имат право да се ползват от схемите на Корея за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграф 3, под формата на квалифицирането като "корейски произведения" за целите на член 40 от Акта за насърчаване на киното и видеопродуктите (Акт № 9676, 21 май 2009 г.) или последващите негови изменения и на член 71 от Акта за радиото и телевизията (Акт № 9280, 31 декември 2008 г.) или последващите негови изменения, и на Уведомлението относно програмните съотношения (Уведомление на Корейската комисия по регулиране на съобщенията № 2008-135, 31 декември 2008 г.) или неговите последващи изменения [3].

6. Правото на съвместните продукции да се ползват от съответните схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграфи 4 и 5, се предоставя съгласно следните условия:

а) Съвместно продуцираните аудиовизуални творби се реализират от предприятия, които са притежавани и продължават да бъдат притежавани било пряко, било чрез мажоритарно участие, от държава-членка на Европейския съюз или съответно от Корея и/или от граждани на държава-членка на Европейския съюз или съответно граждани на Корея;

б) Директорът(ите) или управителят(ите), представляващ(и) предприятията съпродуценти, са с гражданство съответно на една от държавите-членки на Европейския съюз и на Корея и могат да докажат своята регистрация в съответната държава;

в) За всяка съвместно продуцирана аудиовизуална творба, различна от анимационните творби, ще бъде необходимо участието на продуценти от две държави-членки на Европейския съюз. По отношение на анимационните творби ще бъде необходимо участието на продуценти от три държави-членки на Европейския съюз. Размерът на финансовото участие на продуцент или продуценти от всяка държава-членка на Европейския съюз е не по-малко от 10 процента;

г) Минималните съответни финансови участия в съвместно продуцирана аудиовизуална творба, различна от анимационните творби, на продуцентите от ЕС като страна по споразумението (взети заедно) и на продуцентите от Корея (взети заедно) не могат да бъдат по-малки от 30 процента от общата стойност за реализирането на аудиовизуалната творба. По отношение на анимационните творби това участие не може да бъде по-малко от 35 процента от общата стойност на продукцията;

д) Участието на продуцентите на всяка от страните (взети заедно) включва действителното техническо и творческо участие, като се гарантира баланс между участието на двете страни. По-специално, в съвместно продуцираните аудиовизуални творби, различни от анимационните творби, техническото и творческото участие на продуцентите на всяка от страните (взети заедно) не се различава с повече от 20 процентни пункта, сравнено с тяхното финансово участие, и не може в никакъв случай да бъде повече от 70 процента от общото участие. По отношение на анимационните творби техническото и творческото участие на продуцентите на всяка от страните (взети заедно) не се различава с повече от 10 процентни пункта, сравнено с тяхното финансово участие, и не може в никакъв случай да бъде повече от 65 процента от общото участие.

е) Участие на продуценти от трети държави, които са ратифицирали Конвенцията на ЮНЕСКО, в съвместно продуцирана аудиовизуална творба се приема до максимум от 20 процента, където е възможно, от общата стойност на продукцията и/или техническото и творческото участие в аудиовизуалната творба.

7. Страните потвърждават отново, че правото на съвместните продукции да се ползват от съответните техни схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграфи 4 и 5, гарантира взаимни ползи и че на съвместните продукции, които отговарят на критериите по параграф 6, се предоставя статутът на европейски/корейски произведения, посочен съответно в параграфи 4 и 5, без никакви допълнителни условия, освен тези в параграф 6.

8. а) Правото на съвместните продукции да се ползват от съответните схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграфи 4 и 5, се установява за период от три години след началото на прилагането на настоящия протокол. Като се вземе предвид становището на Националните консултативни групи, шест месеца преди изтичане на периода Комитетът за сътрудничество в областта на културата ще предприеме необходимите координационни действия, за да направи оценка на резултатите от прилагането на правото от гледна точка на подобряване на културното многообразие и взаимно изгодното сътрудничество във връзка със съвместно продуцираните творби.

б) Правото ще бъде подновено за период от три години и след това се подновява автоматично за последващи периоди със същата продължителност, освен ако една от страните прекрати правото чрез писмено предизвестие най-малко три месеца преди изтичането на първоначалния или който и да е последващ период. Шест месеца преди изтичането на всеки подновен период Комитетът за сътрудничество в областта на културата ще направи оценка при условия, сходни с описаните в буква a).

в) Освен ако страните вземат друго решение, прекратяването на това право не възпрепятства съвместните продукции да се ползват от съответните схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграфи 4 и 5 съгласно условията по параграф 6, ако датата на първото излъчване или прожектиране на такива съвместни продукции в съответните територии предхожда изтичането на който и да е съответен срок.

9. За срока на правото на съвместните продукции да се ползват от схемите за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграфи 4 и 5, страните, по-специално чрез Националните консултативни групи, следят за прилагането на параграф 6 и докладват за всеки проблем, който може да възникне в тази връзка, на Комитета за сътрудничество в областта на културата. По искане на която и да е от страните Комитетът за сътрудничество в областта на културата може да преразгледа правото на съвместните продукции да се ползват от съответните схеми за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочени в параграфи 4 и 5, и/или критериите, посочени в параграф 6.

10. С предизвестие от два месеца всяка от страните може да прекрати временно правото на ползване на нейната(ите) схема(и) за насърчаване на културното съдържание от местен/регионален характер, посочена(и) в параграфи 4 или 5, ако правата, запазени за съвместни творби съгласно тези параграфи, са неблагоприятно повлияни в резултат на изменение от другата страна на съответното законодателство, посочено в тези параграфи. Преди да се извърши такова временно прекратяване, в рамките на Комитета за сътрудничество в областта на културата уведомяващата страна обсъжда и разглежда с другата страна естеството и последствията от законодателните промени.

Член 6

Друго аудиовизуално сътрудничество

1. Страните се стремят да популяризират аудиовизуалните творби на другата страна чрез организирането на фестивали, семинари и подобни инициативи.

2. В допълнение на диалога, посочен в член 2.2 на настоящия протокол, страните улесняват сътрудничеството в областта на излъчването, за да насърчават културния обмен посредством дейности, като:

а) насърчаване на обмена на информация и становища относно политиката на радио- и телевизионно излъчване и регулаторната рамка между компетентните органи;

б) насърчаване на сътрудничеството и обмена между субектите в областта на радиото и телевизията, свързани с излъчването;

в) насърчаване на обмена на аудиовизуални творби; както и

г) насърчаване на посещения и участие в международни мероприятия, свързани с радио- и телевизионното излъчване, провеждащи се на територията на другата страна.

3. Страните се стремят да улеснят използването на международни и регионални стандарти, за да осигурят съгласуваност и оперативна съвместимост на аудиовизуалните технологии, като по този начин допринасят за засилване на културния обмен. Те си сътрудничат за изпълнението на тази цел.

4. Страните се стремят да улеснят отдаването под наем и на лизинг на техника и оборудване, като например радио- и телевизионно оборудване, музикални инструменти и оборудване за студийни записи, необходими за създаване и записване на аудиовизуални творби.

5. Страните се стремят да улеснят цифровизацията на аудиовизуалните архиви.

Член 7

Временен внос на техника и оборудване за заснемане на аудиовизуални творби

1. При целесъобразност всяка от страните насърчава популяризирането на своята територия като място за заснемане на кинематографски филми и телевизионни програми.

2. Независимо от разпоредбите относно търговията със стоки, съдържащи се в настоящото споразумение, съгласно своето съответно законодателство страните проучват и разрешават временния внос на техника и оборудване, необходими за заснемането на кинематографски филми и телевизионни програми от специалисти и културни дейци, от територията на една от страните на територията на другата страна.

ПОДРАЗДЕЛ Б

Насърчаване на културните сектори, различни от аудиовизуалния сектор

Член 8

Сценични изкуства

1. Съгласно своето съответно законодателство страните улесняват посредством подходящи програми по-тесните контакти между изпълнителите на сценични изкуства в области като обмена на специалисти и професионалното обучение, включително и участието в прослушвания, развитието на мрежи и насърчаването на работата в мрежа.

2. Страните насърчават съвместните продукции в областта на сценичните изкуства между продуценти от една или няколко държави-членки на Европейския съюз и продуценти от Корея.

3. Страните насърчават разработването на международни стандарти в областта на технологиите на театралното изкуство и използването на пана за театрални сцени, включително посредством съответните органи по стандартизация. Те създават условия за по-тясно сътрудничество за изпълнението на тази цел.

Член 9

Публикации

Съгласно своето съответно законодателство страните улесняват обмена и разпространението на публикации на другата страна посредством подходящи програми, като:

а) организиране на панаири, семинари, литературни събития и други подобни прояви, свързани с публикации, включително на мобилни структури за четения пред публика;

б) улесняване на осъществяването на съвместни публикации и преводи; както и

в) улесняване на обмена и обучението на библиотекари, писатели, преводачи, книжари и издатели.

Член 10

Опазване на обекти на културното наследство и исторически паметници

Съгласно своето съответно законодателство и без да се засягат резервите, включени в техните ангажименти в други разпоредби на настоящото споразумение, страните насърчават, в рамките на съответните програми, обмена на експертни становища и най-добри практики, свързани с опазването на обекти на културното наследство и исторически паметници, като се взема предвид мисията на ЮНЕСКО в подкрепа на световното наследство, включително чрез улесняване на обмена на експерти, сътрудничеството в областта на професионалното обучение, информирането на обществеността по места и консултирането по отношение на опазването на историческите паметници и защитените територии, както и по отношение на законодателството и прилагането на мерки, свързани с това наследство, и, по-специално, неговото интегриране в живота на местните жители.

[1] В Корея съществува процедура по признаване на съвместните продукции, която се прилага от Корейската комисия по регулиране на съобщенията, когато се касае за радио- и телевизионни програми, и от Филмовия съвет на Корея — за филми. Тази процедура по признаване е ограничена до техническа проверка, чиято цел е да гарантира, че съвместната продукция отговаря на критериите, посочени в параграф 6. Признава се всяка съвместна продукция, която отговаря на тези критерии.

[2] Измененията на законодателството не засягат прилагането на параграф 10.

[3] Ibidem.

--------------------------------------------------

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО ТРАНСГРАНИЧНОТО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЗАСТРАХОВАТЕЛНИ УСЛУГИ, ПОЕТО КАТО ЗАДЪЛЖЕНИЕ В СПИСЪКА НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА В ПРИЛОЖЕНИЕ 7-А ("СПИСЪК НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА")

Във връзка с трансграничното предоставяне на застрахователни услуги, поето като задължение в Списъка на задълженията в приложение 7-А ("Списък на задълженията"), а именно застраховане срещу рискове, свързани със:

а) морско корабоплаване и търговско въздухоплаване, изстрелване на космически кораби и средства (включително спътници), като застраховката покрива всички изброени по-долу елементи или част от тях: превозваните стоки, транспортното средство със стоките и всяка отговорност, произтичаща от тях; и

б) стоките, превозвани в режим международен транзит,

страните потвърждават, че в случаите, в които държава-членка на Европейския съюз изисква предоставянето на такива услуги да бъде извършвано от доставчици, установени в Европейския съюз, корейски доставчик на финансови услуги може да предоставя чрез свое предприятие тези услуги на всяка друга държава-членка на Европейския съюз, без той да е установен в държавата-членка на Европейския съюз, в която се предоставя услугата. С оглед на яснотата предоставянето включва производството, дистрибуцията, предлагането на пазара, продажбата и доставката на финансовите услуги.

Продължава провеждането на консултации между Европейската комисия и онези държави-членки на Европейския съюз, които запазват изискването за установяване в Европейския съюз, с цел предприемането на по-нататъшни действия за улесняване на предоставянето на тези услуги на територията на тези държави-членки. ЕС като страна по споразумението приветства предложението на Корея за провеждане на консултации в бъдеще с оглед на постигането на съгласие по въпроса.

Настоящият меморандум за съгласие представлява неразделна част от настоящото споразумение.

--------------------------------------------------

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО КОРЕЙСКИЯ ПЛАН ЗА РЕФОРМА В ОБЛАСТТА НА ПОЩЕНСКИТЕ УСЛУГИ [1]

В хода на преговорите по настоящото споразумение делегацията на Корея разясни на делегацията на Европейския съюз намерението на правителството на Корея във връзка с неговия план за реформа в областта на пощенските услуги.

В този контекст Корея запозна делегацията на Европейския съюз със следните аспекти от своя план за реформа в областта на пощенските услуги:

Корея възнамерява постепенно да увеличи броя на услугите, които са извън монопола на корейския пощенски орган, за да разшири обхвата на разрешените частни куриерски услуги. Това ще бъде осъществено чрез изменения на Закона за пощенските услуги, свързаните с него закони, или подзаконовите актове към тях.

а) След въвеждане на тези изменения обхватът на услугите на пощенските служби за доставка на писма на корейския пощенски орган ще бъде изяснен чрез повторното определяне на концепцията за него и броят на услугите, които са извън монопола на пощенските служби за доставка на писма, ще бъде увеличен въз основа на обективни стандарти, каквито са теглото, цената или комбинацията от тях.

б) При определяне на естеството и степента на тези изменения Корея ще вземе предвид различни фактори, включително условията на националния пазар, опита на другите страни с либерализацията в областта на пощенските услуги и необходимостта от гарантирането на универсална услуга. Корея планира да приложи тези изменения в рамките на следващите три години от датата на подписване на настоящото споразумение.

При прилагането на тези изменени критерии Корея ще предостави недискриминационни възможности на всички доставчици на пощенски и експресни куриерски услуги в Корея.

Корея също така ще измени член 3 от Указа за прилагане на Закона за пощенските услуги, като по този начин ще увеличи броя на услугите, които са извън монопола на корейския пощенски орган, за да включи всички международни експресни куриерски услуги за доставка на документи не по-късно от датата на влизане в сила на настоящото споразумение. С цел внасяне на по-голяма яснота се уточнява, че международните и националните експресни куриерски услуги за доставка на всякакви документи не подлежат на режим на монопол в областта на пощенските услуги в държавите-членки на Европейския съюз.

[1] Настоящият меморандум за съгласие е необвързващ и към него не се прилагат разпоредбите на четиринадесета глава ("Уреждане на спорове").

--------------------------------------------------

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ДАЛЕКОСЪОБЩИТЕЛНИТЕ УСЛУГИ

В хода на преговорите относно специфичните задължения, свързани с далекосъобщителните услуги, в настоящото споразумение беше постигнато съгласие по следния въпрос между делегациите на Корея и Европейския съюз:

Ако някоя от страните обвързва издаването на лиценз за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги на лице от страната, в което лице от другата страна притежава дялово участие, със заключението, че предоставянето на такива услуги ще обслужва обществения интерес, то тази страна следва да гарантира, че: i) това нейно заключение и процедурите за целта се основават на обективни и прозрачни критерии; ii) изхожда от презумпцията, че издаването на лиценз за предоставяне на обществени далекосъобщителни услуги на лице от страната, в което лице от другата страна притежава дялово участие, би обслужвало обществения интерес; и iii) разработва всички тези процедури в съответствие с член 7.22 ("Прозрачност и поверителна информация"), член 7.23 ("Вътрешно законодателство") и член 7.36 ("Решаване на спорове в областта на далекосъобщенията").

Настоящият меморандум за съгласие представлява неразделна част от настоящото споразумение.

--------------------------------------------------

МЕМОРАНДУМ ЗА СЪГЛАСИЕ ОТНОСНО РАЗПОРЕДБИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗОНИРАНЕТО, ГРАДОУСТРОЙСТВЕНОТО ПЛАНИРАНЕ И ОПАЗВАНЕТО НА ОКОЛНАТА СРЕДА

В рамките на преговорите по седма глава ("Търговия с услуги, установяване и електронна търговия") от настоящото споразумение страните обсъдиха разпоредби, свързани със зонирането, градоустройственото планиране и опазването на околната среда, които са приложими в Корея и Европейския съюз към датата на подписване на настоящото споразумение.

Страните споделят разбирането, че, доколкото разпоредбите, свързани със зонирането, градоустройственото планиране и опазването на околната среда, представляват недискриминационни и неколичествени мерки, които засягат установяването, те не подлежат на вписване в график.

Предвид гореизложеното общо разбиране страните потвърждават, че конкретните мерки, запазени от Корея в следните актове, не подлежат на вписване в графици:

- Акт за планиране на преустройството на метрополна област Сеул (Seoul Metropolitan Area Readjustment Planning Act)

- Акт за развитието на промишления клъстер и създаването на фабрики (Industrial Cluster Development and Factory Establishment Act)

- Специален акт за подобряване на въздушната среда в метрополна област Сеул (Special Act on the Improvement of Air Environment in the Seoul Metropolitan Area)

Страните потвърждават своето право за въвеждане на нови разпоредби, свързани със зонирането, градоустройственото планиране и опазването на околната среда.

Настоящият меморандум за съгласие представлява неразделна част от настоящото споразумение.

--------------------------------------------------