28.9.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 253/60


РЕШЕНИЕ № 1/2010 НА СЪВЕТА ЗА АСОЦИИРАНЕ ЕС—ЙОРДАНИЯ

от 16 септември 2010 година

за изменение на член 15, параграф 7 от протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество

(2010/575/ЕС)

СЪВЕТЪТ ЗА АСОЦИИРАНЕ,

като взе предвид Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, и по-специално член 39 от Протокол 3 към него,

като има предвид, че:

(1)

Член 15, параграф 7 от Протокол 3 (1) към Евро-средиземноморското споразумение между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна (2) (наричано по-долу „споразумението“) позволява при определени условия възстановяването на мита или такси с равностоен ефект или освобождаването от такива мита и такси до 31 декември 2009 г.

(2)

За да се осигурят яснота, икономическа предвидимост в дългосрочен план и правна сигурност за икономическите оператори, страните по споразумението се договориха да удължат срока на прилагане на член 15, параграф 7 от Протокол 3 към споразумението с три години, считано от 1 януари 2010 г.

(3)

Освен това следва да се коригират ставките на митническите такси, прилагани понастоящем в Йордания, за да бъдат приведени в съответствие с прилаганите в Европейския съюз.

(4)

Протокол 3 към споразумението следва да бъде съответно изменен.

(5)

Тъй като член 15, параграф 7 от Протокол 3 към споразумението не се прилага след 31 декември 2009 г., настоящото решение следва да се прилага от 1 януари 2010 г.,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

Член 15, параграф 7 от Протокол 3 към Евро-средиземноморското споразумение за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Хашемитско кралство Йордания, от друга страна, относно определяне на понятието „продукти с произход“ и методи на административно сътрудничество се заменя със следното:

„7.   Независимо от параграф 1 и освен по отношение на продуктите, попадащи в глави 1—24 от Хармонизираната система, Йордания може да прилага режим на възстановяване или освобождаване от мита или такси с равностоен ефект, приложими спрямо материалите без произход, използвани за производството на продукти с произход, при спазване на следните разпоредби:

а)

по отношение на продуктите, попадащи в глави 25—49 и 64—97 от Хармонизираната система, се удържа митническа такса със ставка 4 % или по-ниска, ако такава е в сила в Йордания;

б)

по отношение на продуктите, попадащи в глави 50—63 от Хармонизираната система, се удържа митническа такса със ставка 8 % или по-ниска, ако такава е в сила в Йордания.

Настоящият параграф се прилага до 31 декември 2012 г. и може да се преразглежда по взаимно съгласие.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

То се прилага от 1 януари 2010 г.

Съставено в Брюксел на 16 септември 2010 година.

За Съвета за асоцииране ЕС—Йордания

Председател

C. ASHTON


(1)  ОВ L 209, 31.7.2006 г., стр. 31.

(2)  ОВ L 129, 15.5.2002 г., стр. 3.