11.3.2010   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 62/56


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 153/2009

от 4 декември 2009 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) и на протокол 30 относно специфичните разпоредби за организацията на сътрудничеството в областта на статистиката към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение № 113/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 22 октомври 2009 г. (1)

(2)

Протокол 30 към Споразумението бе изменен с Решение № 90/2009 на Съвместния комитет на ЕИП от 3 юли 2009 г. (2)

(3)

Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (3), трябва да бъде включен в Споразумението,

(4)

Регламент (ЕО) № 223/2009 отменя Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета (4) и Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета (5), които са включени в Споразумението и които съответно трябва да бъдат отменени по силата на Споразумението.

(5)

Всички позовавания на Статистическия програмен комитет (СПК) от Протокол 30 към Споразумението трябва да бъдат заменени с позоваване на Комитета на Европейската статистическа система (КЕСС),

РЕШИ:

Член 1

Приложение XXI към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът от точка 17 (Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 на Европейския парламент и на Съвета) се заменя със следното:

32009 R 0223: Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 година относно европейската статистика и за отмяна на Регламент (ЕО, Евратом) № 1101/2008 за предоставянето на поверителна статистическа информация на Статистическата служба на Европейските общности, на Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета относно статистиката на Общността и на Решение 89/382/ЕИО, Евратом на Съвета за създаване на Статистически програмен комитет на Европейските общности (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“

2.

Текстът на точка 17а (Регламент (ЕО) № 322/97 на Съвета) се заличава.

Член 2

Протокол 30 към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът от член 1, параграф 6 се заменя със следното:

„Управлението на статистиката от държавите от ЕАСТ се ръководи от Регламент (ЕО) № 223/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2009 г. относно европейската статистика (ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164).“

2.

Думите „Статистически програмен комитет (СПК)“ от член 1, параграф 1 се заменят с думите „Комитет на Европейската статистическа система (КЕСС)“.

3.

Думите „СПК/ЕИП“ от член 1, параграфи 1 и 7 се заменят с думите „КЕСС/ЕИП“.

Член 3

Текстовете на Регламент (ЕО) № 223/2009 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 4

Настоящото решение влиза в сила на 5 декември 2009 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (6).

Член 5

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 4 декември 2009 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Oda Helen SLETNES


(1)  ОВ L 334, 17.12.2009 г., стр. 15.

(2)  ОВ L 277, 22.10.2009 г., стр. 43.

(3)  ОВ L 87, 31.3.2009 г., стр. 164.

(4)  ОВ L 304, 14.11.2008 г., стр. 70.

(5)  ОВ L 52, 22.2.1997 г., стр. 1.

(6)  Без отбелязани конституционни изисквания.