1.7.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 171/63


РЕШЕНИЕ № 1/2008 НА СЪВЕТА НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО

от 13 юни 2008 година

за преразглеждане на условията за финансиране при краткосрочни колебания на приходите от износ

(2008/494/ЕО)

СЪВЕТЪТ НА МИНИСТРИТЕ АКТБ—ЕО,

като взе предвид Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, подписано в Котону на 23 юни 2000 г. и преразгледано в Люксембург на 25 юни 2005 г. (наричано по-долу „Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО“), и по-специално член 100 от него,

като има предвид, че:

(1)

Страните, подписали Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО, като признават, че нестабилността на приходите от износ може да навреди на развитието на държавите от АКТБ, са създали допълнителна система за подкрепа, насочена към намаляване на неблагоприятните последици при нестабилност на приходите от износ, включително в секторите на селското стопанство и рудодобива, и потвърждават, че целта на тази подкрепа е запазването на реформите и социално-икономическите политики, които могат да бъдат засегнати от намаляването на приходите, и намаляването на неблагоприятните последици от нестабилността на приходите от износ на селскостопанските и минните продукти.

(2)

В съответствие с приложение II, член 11 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО разпоредбите на глава 3 от посоченото приложение относно финансирането при краткосрочни колебания на приходите от износ се преразглеждат най-късно след две години, а след това по искане на едната или другата страна.

(3)

Системата за подкрепа, насочена към намаляване на неблагоприятните последици от нестабилността на приходите от износа, бе изменена за първи път с Решение № 2/2004 на Съвета на министрите АКТБ—ЕО от 30 юни 2004 г.

(4)

При подписването в Люксембург на 25 юни 2005 г. на преразгледаното Споразумение за партньорство АКТБ—ЕО страните направиха съвместна декларация, в която уточняват, че „Съветът на министрите АКТБ—ЕО ще разгледа, съгласно разпоредбите, посочени в член 100 от Споразумението от Котону, предложенията на държавите от АКТБ относно приложение II към посоченото споразумение относно краткосрочните колебания на приходите от износ“.

(5)

Уместно е да се подобри функционирането на системата за финансиране при краткосрочни колебания на приходите от износ, с цел да се отговори по подходящ начин на целите на тази система,

РЕШИ:

Член 1

Приложение II, глава 3 от Споразумението за партньорство АКТБ—ЕО се изменя, както следва:

1.

Член 9, параграф 1 се заменя със следното:

„Критерии за допускане

1.   Допускането до отпускане на допълнителни ресурси се обуславя от:

загуба в размер на 10 % (2 % в случая на най-слабо развитите, държавите без излаз на море, островните държави, държавите в следконфликтно положение или държавите, претърпели природно бедствие) от приходите от износ на стоки спрямо средноаритметичната стойност на приходите от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва; или

загуба в размер на 10 % (2 % в случая на най-слабо развитите и островните държави, държавите без излаз на море, държавите в следконфликтно положение или държавите, претърпели природно бедствие) от приходите от износ на всички селскостопански или минни продукти спрямо средноаритметичната стойност на приходите от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва за страните, в които приходите от износ на селскостопански или минни продукти съставляват повече от 40 % от общите приходи от износа на стоки; или

загуба в размер на 10 % (2 % в случая на най-слабо развитите, държавите без излаз на море, островните държави, държавите в следконфликтно положение или държавите, претърпели природно бедствие) от приходите от износ на всички селскостопански или минни продукти спрямо средноаритметичната стойност на приходите от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва за страните, в които приходите от износ на селскостопански или минни продукти съставляват между 20 % и 40 % от общите приходи от износа на стоки, при условие че общият размер на тези приходи не нараства повече от пропорционално на последиците от загубата на приходи от износа на селскостопански или минни продукти в рамките на общия износ.“.

2.

Член 9, параграф 2 се заменя със следното:

„2.   Загубата на приходи от износ, определена в параграф 1, трябва да надвишава или да е равна на 0,5 % от БВП, за да се даде право на допълнителна подкрепа. Правото на допълнителна подкрепа се ограничава до три последователни години.“.

3.

Член 9, параграф 3 се заменя със следното:

„3.   Допълнителните ресурси са включени в публичните сметки на съответната държава. Те се използват съгласно правилата и методите за планиране, включително конкретните разпоредби на приложение IV „Процедури за изпълнение и управление“, въз основа на предварително установени споразумения между Общността и съответната държава от АКТБ през годината след годината на прилагане. По общо съгласие между двете страни ресурсите могат да се използват за финансиране на програми, включени в националния бюджет. Въпреки това една част от допълнителните ресурси може да бъде заделена за конкретни сектори, а именно за разработването на режими за търговско застраховане с цел предпазване от колебания на приходите от износ.“.

4.

В приложение II, глава 3 се добавя следният член 9а:

„Член 9a

1.   Сумата на допълнителната финансова подкрепа е равна на загубата на приходи от износа, умножена по средноаритметичната стойност на съотношението „държавни приходи/брутен вътрешен продукт“ от четирите години, които предхождат годината на прилагане, като най-крайната стойност се изключва и като на това съотношение се поставя таван от 25 %.

2.   Анализът на данните, предоставени от държавите от АКТБ за определяне на допускането до и самата допълнителна финансова подкрепа, посочен в член 9, ще се извършва от Комисията в местната валута, коригирана с равнището на инфлацията. След това Комисията ще преобразува потенциалния размер на финансовата подкрепа в евро съгласно своите процедури.

3.   В рамките на отпуснатата сума за финансиране на национални индикативни програми всяка година Комисията ще определя сума за подкрепа при краткосрочни колебания на приходите от износ, които обхващат всички страни от АКТБ. В случай че размерът на финансовата помощ, изчислена въз основа на критериите, определени в член 9, надвишава размера на тази сума, разпределението на националните субсидии ще се извършва пропорционално на потенциалната сума от допълнителната финансова подкрепа за всяка държава от АКТБ, изразена в евро.“.

5.

Член 10 се заменя със следното:

„Системата за отпускане на допълнителни ресурси предвижда авансови плащания, предназначени да намалят затрудненията, възникнали при закъснение на получаването на консолидирани търговски статистики, а също така и да гарантира, че въпросните ресурси ще могат да бъдат включени в бюджета най-късно на втората година след годината на прилагане. Получаването на авансово плащане е запазено за държави, в които финансовата подкрепа по линия на FLEX може да бъде изпълнена чрез обща бюджетна подкрепа. Авансите се изплащат въз основа на предварителните статистики за износ, изготвени от правителството и предоставени на Комисията. Максималният аванс, който може да бъде отпуснат, е 100 % от размера на допълнителната финансова подкрепа, предвидена за годината на прилагане. Сумите, отпуснати по този начин, се коригират в зависимост от окончателната консолидирана статистика за износ. Тези статистики трябва да бъдат предадени най-късно на 31 декември от втората година след годината на прилагане.“.

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на приемането му.

Съставено в Адис Абеба на 13 юни 2008 година.

За Съвета на министрите АКТБ—ЕО

Председател

Mohamed Ahmed AWALEH