18.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/115


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 123/2008

от 7 ноември 2008 година

за изменение на приложение XXI (Статистика) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XXI към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 108/2008 от 26 септември 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен) (2), следва да бъде включен в Споразумението.

(3)

Регламент (ЕО) № 295/2008 отменя Регламент (ЕС, Евратом) № 58/97 на Съвета (3), който е включен в Споразумението и който следователно трябва да отпадне от Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Приложение ХХI към Споразумението се изменя, както следва:

1.

Текстът от точка 1 (Регламент (ЕС, Евратом) № 58/97 на Съвета) се заменя със следния текст:

„32008 R 0295: Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. относно структурната бизнес статистика (преработен) (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13).

За целите на настоящото Споразумение разпоредбите на този регламент се изменят по следния начин:

Лихтенщайн се освобождава от задължението да събира данните, изисквани с този регламент, с изключение на подробния модул за структурна статистика за бизнес демографията съгласно член 3, параграф 2, буква и).

Лихтенщайн ще предостави изискваните данни за първи път за 2009 г.“

2.

След точка 20в (Регламент (ЕО) № 1893/2006 на Европейския парламент и на Съвета) се добавя следната точка:

„, изменен с:

32008 R 0295: Регламент (ЕО) № 295/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 2008 г. (ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 295/2008 на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 8 ноември 2008 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2008 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

H.C. принц Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 37.

(2)  ОВ L 97, 9.4.2008 г., стр. 13.

(3)  ОВ L 14, 17.1.1997 г., стр. 1.

(4)  Без отбелязани конституционни изисквания.