18.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 339/102


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 113/2008

от 7 ноември 2008 година

за изменение на приложение VI (Социално осигуряване) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение VI към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 103/2008 от 26 септември 2008 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 101/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 г. за изменение на Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета за определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагане на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (2),поправен с ОВ L 56, 29.2.2008 г., стр. 65 следва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета) от приложение VI към Споразумението се добавя следното тире:

„—

32008 R 0101: Регламент (ЕО) № 101/2008 на Комисията от 4 февруари 2008 г. (ОВ L 31, 5.2.2008 г., стр. 15), поправен с ОВ L 56, 29.2.2008 г., стр. 65.“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 101/2008, поправен с ОВ L 56, 29.2.2008 г., стр. 65, на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 8 ноември 2008 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 7 ноември 2008 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

H.C. принц Nikolaus von LIECHTENSTEIN


(1)  ОВ L 309, 20.11.2008 г., стр. 29.

(2)  ОВ L 31, 5.2.2008 г., стр. 15.

(3)  Без отбелязани конституционни изисквания.