21.8.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 223/33


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 42/2008

от 25 април 2008 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към Споразумението бе изменено с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 1/2008 от 1 февруари 2008 г. (1)

(2)

Регламент (ЕО) № 646/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium сред бройлерите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1091/2005 (2) следва да се включи в Споразумението.

(3)

Решение 2007/407/ЕО на Комисията от 12 юни 2007 г. за хармонизиране на мониторинга по отношение на антимикробната устойчивост на Salmonella при домашни птици и прасета (3) следва да се включи в Споразумението.

(4)

Решение 2007/411/ЕО на Комисията от 14 юни 2007 г. относно забрана за пускане на пазара на продукти, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г. за всички цели, за освобождаване на тези животни от определени мерки за контрол и ликвидиране на болестта, предвидени в Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение 2005/598/ЕО (4) следва да се включи в Споразумението.

(5)

Решение 2007/453/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави-членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (5) следва да се включи в Споразумението.

(6)

Решение 2007/570/ЕО на Комисията от 20 август 2007 г. за изменение на Решение 2003/634/ЕО за одобряване на програми за получаване на статут на одобрени зони и одобрени ферми, разположени в неодобрени зони, по отношение на вирусна хеморагична септицемия (VHS) и инфекциозна хемопоетична некроза (IHN) по рибите (6) следва да се включи в Споразумението.

(7)

Регламент (ЕО) № 646/2007 отменя Регламент (ЕО) № 1091/2005 на Комисията (7), който е включен в Споразумението и който следва да бъде заличен от Споразумението.

(8)

Решение 2007/411/ЕО отменя Решение 2005/598/ЕО на Комисията (8), което е включено в Споразумението и което следва да бъде заличено от Споразумението.

(9)

С Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2007 от 26 октомври 2007 г. Исландия прие актовете, посочени в глава I от приложение I, с изключение на разпоредбите, които се отнасят до живи животни, други освен риби и животни с произход от аквакултури, и животински продукти като яйцеклетки, ембриони и сперма.

(10)

Актовете, посочени в глава I от приложение I се прилагат за Исландия освен ако в специфичния акт не е посочено, че не трябва да се прилагат за Исландия. Следователно в тези актове, включени в Споразумението, трябва да се посочва, че те не се прилагат за Исландия.

(11)

Настоящото решение се прилага спрямо Исландия през преходния период, определен в параграф 2 от уводната част на глава I от приложение I, за областите, в които Споразумението не се прилага за Исландия, преди преразглеждането на тази глава с Решение на Съвместния комитет на ЕИП № 133/2007 от 26 октомври 2007 г.

(12)

Настоящото решение не се прилага за Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Глава I от приложение I към Споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 55 (Решение 2003/634/ЕО на Комисията) от част 4.2 под заглавието „АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И ОТ НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ“ се добавя следното тире:

„—

32007 D 0570: Решение 2007/570/ЕО на Комисията от 20 август 2007 г. (ОВ L 217, 22.8.2007 г., стр. 36).“

2.

След точка 46 (Решение 2007/182/ЕО на Комисията) от част 7.2 се създават следните точки:

„47.

32007 R 0646: Регламент (ЕО) № 646/2007 на Комисията от 12 юни 2007 г. за прилагане на Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент и на Съвета по отношение на целта на Общността за намаляване на Salmonella Enteritidis и Salmonella Typhimurium сред бройлерите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1091/2005 (ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 21).

48.

32007 D 0407: Решение 2007/407/ЕО на Комисията от 12 юни 2007 г. за хармонизиране на мониторинга по отношение на антимикробната устойчивост на Salmonella при домашни птици и прасета (ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 26).

49.

32007 D 0453: Решение 2007/453/ЕО на Комисията от 29 юни 2007 г. относно установяване статуса по отношение на СЕГ на държави-членки, на трети държави или на региони от тях в съответствие с риска от поява на СЕГ (ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84).“

3.

Текстът на точка 26 (Регламент (ЕО) № 1091/2005 на Комисията) от част 7.2 се заличава.

4.

Текстът на точка 41 (Решение 2005/598/ЕО на Комисията) от част 7.2 под заглавието „АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И ОТ НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ“ се заменя със следното:

32007 D 0411: Решение 2007/411/ЕО на Комисията от 14 юни 2007 г. относно забрана за пускане на пазара на продукти, получени от говеда, родени или отгледани на територията на Обединеното кралство преди 1 август 1996 г. за всички цели, за освобождаване на тези животни от определени мерки за контрол и ликвидиране на болестта, предвидени в Регламент (ЕО) № 999/2001 на Европейския парламент и на Съвета, и за отмяна на Решение 2005/598/ЕО (ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 74).“

5.

В точка 133 (Решение 2007/16/ЕО на Комисията) от част 1.2 се добавя изречението „Този акт не се прилага за Исландия“.

6.

В точки 35 (Решение 2007/123/ЕО на Комисията), 36 (Решение 2006/800/ЕО на Комисията), 37 (Решение 2006/802/ЕО на Комисията), 38 (Решение 2007/18/ЕО на Комисията), 39 (Решение 2007/19/ЕО на Комисията) и 40 (Решение 2007/24/ЕО на Комисията) от част 3.2 под заглавието „АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И ОТ НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ“ се добавя изречението „Този акт не се прилага за Исландия“.

7.

В точка 58 (Решение 2007/17/ЕО на Комисията) от част 4.2 под заглавието „АКТОВЕ, КОИТО ТРЯБВА ДА СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД ОТ СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И ОТ НАДЗОРНИЯ ОРГАН НА ЕАСТ“ се добавя изречението „Този акт не се прилага за Исландия“.

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 646/2007 и решения 2007/407/ЕО, 2007/411/ЕО, 2007/453/ЕО и 2007/570/ЕО на исландски и норвежки език, които ще бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 26 април 2008 г., при условие че всички нотификации, предвидени в член 103, параграф 1 от Споразумението, са внесени в Съвместния комитет на ЕИП (9).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 25 април 2008 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Alan SEATTER


(1)  ОВ L 154, 12.6.2008 г., стр. 1.

(2)  ОВ L 151, 13.6.2007 г., стр. 21.

(3)  ОВ L 153, 14.6.2007 г., стр. 26.

(4)  ОВ L 155, 15.6.2007 г., стр. 74.

(5)  ОВ L 172, 30.6.2007 г., стр. 84.

(6)  ОВ L 217, 22.8.2007 г., стр. 36.

(7)  ОВ L 182, 13.7.2005 г., стр. 3.

(8)  ОВ L 204, 5.8.2005 г., стр. 22.

(9)  С отбелязани конституционни изисквания.