10.12.2008   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 331/21


Споразумение между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела

По силата на член 3, параграф 2 от Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (1), сключено с Решение 2006/326/ЕО на Съвета (2) (наричано по-долу „Споразумението“), когато се приемат изменения на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (3), Дания уведомява Комисията за решението си дали ще прилага или не съдържанието на тези изменения.

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета (4) относно връчването в държавите-членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета бе приет на 13 ноември 2007 г.

В съответствие с член 3, параграф 2 от Споразумението с писмо от 20 ноември 2007 г. Дания уведоми Комисията за решението си да прилага съдържанието на Регламент (ЕО) № 1393/2007. В съответствие с член 3, параграф 6 от Споразумението датското уведомление създава взаимни задължения между Дания и Общността. Тъй като Регламент (ЕО) № 1393/2007 съставлява изменение на Споразумението, той се счита за приложен към него.

В съответствие с член 3, параграф 4 от Споразумението необходимите административни мерки ще влязат в действие в деня на влизане в сила на Регламент (ЕО) № 1393/2007.


(1)  ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 55.

(2)  ОВ L 120, 5.5.2006 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 160, 30.6.2000 г., стр. 37.

(4)  ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79.