23.10.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 279/15


РЕШЕНИЕ № 1/2007 НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ ЕС — МЕКСИКО

от 14 юни 2007 година

относно приложение III към Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС — Мексико от 23 март 2000 г. по отношение определянето на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество

(2007/676/ЕО)

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ,

като взе предвид Решение № 2/2000 на Съвместния съвет ЕС — Мексико от 23 март 2000 г. (1) (наричано по-долу „Решение № 2/2000“), и по-специално приложение III към него относно определянето на понятието „стоки с произход“ и методите за административно сътрудничество,

като има предвид, че:

(1)

В приложение III към Решение № 2/2000 се установяват правилата за произход на стоките, произведени на територията на страните по споразумението.

(2)

Съгласно съвместна декларация V към Решение № 2/2000 Съвместният комитет ще прегледа необходимостта да удължи след 30 юни 2003 г. прилагането на правилата, изложени в бележки 2 и 3 от допълнение II, буква a), ако икономическите условия, които формират базата за установяване на правилата, изложени в тези бележки, продължават. На 22 март 2004 г. Съвместният комитет прие Решение № 1/2004 на Съвместния комитет ЕС — Мексико (2), разширяващо прилагането на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000, до 30 юни 2006 г.

(3)

Смята се уместно да се удължи още веднъж, на временна основа, прилагането на правилата за произход, установени в бележки 2 и 3 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000, като по този начин се осигури продължението на използването на взаимните изгоди, осигурени от посоченото решение.

(4)

Съгласно съвместна декларация VI към Решение № 2/2000 Съвместният комитет ще удължи след 31 декември 2002 г. правилата за произход, установени в бележка 4 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000, докато приключи текущият кръг от многостранни преговори в рамките на Световната търговска организация (СТО).

(5)

Чрез Решение № 1/2002 на Съвместния комитет ЕС — Мексико от 20 декември 2002 г. (3) прилагането на правилата за произход, установени в бележка 4 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000, бе удължено до 31 декември 2004 г. Понастоящем преговорите в СТО не са приключили и поради това е необходимо да се удължи още веднъж прилагането на тези правила за произход, като по този начин се осигури продължаването на използването на взаимните изгоди, предоставени от Решение № 2/2000.

(6)

Методът за управление, който се използва понастоящем за разпределение на годишните квоти, установен в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000, за стоки, разпределени в позиции от 5208 до 5212, 5407 и 5408, от 5512 до 5516, 5801, 5806 и 5811 от Хармонизираната система, които се изнасят от Общността за Мексико, следва да бъде променен от сегашната тръжна процедура на принципа „първи дошъл, първи обслужен“ с цел да се опрости достъпът до такива квоти и да се постигне по-висока степен на утилизация.

(7)

Методът за управление, който се използва понастоящем за разпределение на годишните квоти, установен в бележка 9 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000, за стоки, разпределени в позиции от 6402 до 6404 от Хармонизираната система, които се изнасят от Общността за Мексико, следва да бъде променен от сегашната тръжна процедура на принципа „първи дошъл, първи обслужен“ с цел да се опрости достъпът до такива квоти и да се постигне по-висока степен на утилизация.

(8)

Правилото за произход, изложено в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000, за продукти от позиция 1904 от Хармонизираната система следва да бъде изменено, за да позволява използването на сорта царевица без произход Zea indurata в производството на продукти, спадащи към тази позиция.

(9)

Правилото за произход, изложено в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000, за стоки от позиция 7601 от Хармонизираната система следва да бъде променено, за да позволява придобиването на произход чрез различни производствени процеси,

РЕШИ :

Член 1

Правилата за произход, изложени в приложение III, допълнение II, буква а), бележки 2 и 3 от Решение № 2/2000, се прилагат до 30 юни 2009 г. вместо правилата за произход, изложени в приложение III, допълнение II към посоченото решение.

Член 2

Правилата за произход, изложени в приложение III, допълнение II, буква а), бележка 4 от Решение № 2/2000, се прилагат до приключване на текущия кръг от преговори в рамките на СТО вместо правилата за произход, изложени в приложение III, допълнение II към споменатото решение.

Член 3

1.   Текстът на бележките под линия в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000 относно стоки от позиции от 5208 до 5212, 5407 и 5408, от 5512 до 5516, 5801, 5806 и 5811 от Хармонизираната система се заменя от текста, съдържащ се в приложение I към настоящото решение.

2.   Добавя се бележка 13 към приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000, чийто текст се съдържа в приложение I към настоящото решение.

Член 4

Текстът на бележка 9 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000 се заменя с текста, съдържащ се в приложение II към настоящото решение.

Член 5

Правилото за произход, изложено в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000 за стоки от позиция 1904 от Хармонизираната система, следва да бъде заменено с текста, съдържащ се в приложение III към настоящото решение.

Член 6

Правилото за произход, изложено в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000 за стоки от позиция 7601 от Хармонизираната система, следва да бъде заменено с текста, съдържащ се в приложение IV към настоящото решение.

Член 7

Настоящото решение влиза в сила в деня, в който страните си обменят писмени уведомления, удостоверяващи завършването на своите съответни правни процедури.

Член 1 се прилага от 1 юли 2006 година.

Член 2 се прилага от 1 януари 2005 година.

Съставено в Брюксел на 14 юни 2007 година.

За Съвместния комитет

Tomás DUPLÁ DEL MORAL


(1)  ОВ L 157, 30.6.2000 г., стр. 10 и ОВ L 245, 29.9.2000 г., стр. 1 (приложения). Решение, последно изменено с Решение № 3/2004 на Съвместния комитет ЕС — Мексико (ОВ L 293, 16.9.2004 г., стр. 15).

(2)  ОВ L 113, 20.4.2004 г., стр. 60.

(3)  ОВ L 44, 18.2.2003 г., стр. 97.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(съгласно член 3)

Текст на бележките под линия в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000 относно стоките от позиции от 5208 до 5212, 5407 и 5408, от 5512 до 5516, 5801, 5806 и 5811 от Хармонизираната система

Бележка под линия към позиции от 5208 до 5212 от хармонизираната система

Правилото за печат се прилага само за износ от ЕС към Мексико в рамките на обща годишна квота от 2 000 000 m2. Тази квота ще бъде разпределена от Мексико на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Виж бележка 13 от допълнение II, буква а).

Бележка под линия към позиции 5407 и 5408 от хармонизираната система

Правилото за печат се прилага само за износ от ЕС към Мексико в рамките на обща годишна квота от 3 500 000 m2. Тази квота ще бъде разпределена от Мексико на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Виж бележка 13 от допълнение II, буква а).

Бележка под линия към позиции от 5512 до 5516 от хармонизираната система

Правилото за печат се прилага само за износ от ЕС към Мексико в рамките на обща годишна квота от 2 000 000 m2. Тази квота ще бъде разпределена от Мексико на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Виж бележка 13 от допълнение II, буква а).

Бележка под линия към позиции 5801, 5806 и 5811 от хармонизираната система

За позиции 5801, 5806 и 5811 от Хармонизираната система правилото за печат се прилага само за износ от ЕС към Мексико в рамките на обща годишна квота от 500 000 m2. Тази квота ще бъде разпределена от Мексико на принципа „първи дошъл, първи обслужен“. Виж бележка 13 от допълнение II, буква а).

Текст на бележка 13 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000

Бележка 13

Мексико разпределя запълването на годишните квоти, установени в допълнение II за стоки от позиции от 5208 до 5212, 5407 и 5408, от 5512 до 5516, 5801, 5806 и 5811 на принципа „първи дошъл, първи обслужен“.

Съвместният комитет прави преглед през 2009 г. на годишните квоти, за да ги приспособи с оглед на придобития опит от тяхното управление и двустранния търговски обмен.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(съгласно член 4)

Текст на бележка 9 от приложение III, допълнение II, буква а) от Решение № 2/2000

Бележка 9

За позиции 6402, 6403 и 6404.

Позиция от Хармонизираната система

Описание на стоката

Работа или обработка, извършени с материали без произход, което дава статут на стока с произход

(1)

(2)

(3) или (4)

От 6402 до 6404

Обувни изделия от пластмаса, кожа и текстил

Производство от материали от всяка позиция освен от съставни материали от горни части на обувки, прикрепени към вътрешни подметки или други видове подметки от позиция 6406

 

Това правило ще предостави произход само на стоки, изнасяни от ЕС към Мексико в рамките на следните годишни квоти за всяка позиция.

6402

120 000 чифта

6403, само за чифтове с митническа стойност над 20 USD

250 000 (чифта дамски обувки)

250 000 (чифта мъжки обувки)

125 000 (чифта детски обувки)

6404

120 000 чифта

Мексико разпределя използването на тези годишни квоти на принципа „първи дошъл, първи обслужен“.

Съвместният комитет ще направи преглед през 2009 г. на условията, установени в настоящата бележка, за да я приспособи с оглед на придобития опит от управлението на квотите, като се стреми да постигне едно ефективно използване на предлаганите търговски възможности.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

(съгласно член 5)

Правило за произход, изложено в приложение iii, допълнение ii към решение № 2/2000 за стоки от позиция 1904 от хармонизираната система

Позиция от Хармонизираната система

Описание на стоката

Работа или обработка, извършени с материали без произход, което дава статут на стока с произход

(1)

(2)

(3) или (4)

1904

Приготвени храни, получени чрез разширяването или печенето на зърно или зърнени продукти (например корнфлейкс); зърнени храни (освен царевица на зърна) под формата на зърна или под формата на корнфлейкс или други преработени зърна (освен брашно, булгур и едро смляно брашно); предварително приготвени или подготвени по друг начин, които не са споменати или включени другаде

Производство:

от материали, които не се съдържат в позиция 1806,

в които всички зърнени съставки и брашно (освен твърда пшеница и царевица Zea indurata и техните деривати), които се използват, трябва да бъдат добити като цели съставки,

в които стойността на всякакви използвани материали от глава 17 не надвишава 30 % от цената на производител на стоката

 


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(съгласно член 6)

Правило за произход, изложено в приложение III, допълнение II към Решение № 2/2000 за стоки от позиция 7601 от Хармонизираната система

Позиция от Хармонизираната система

Описание на стоката

Работа или обработка, извършена с материали без произход, която дава статут на стока с произход

(1)

(2)

(3) или (4)

7601

Необработен алуминий

Производство:

от материали от всяка позиция освен тази на стоката, и

в които стойността на всякакви използвани материали не надвишава 50 % от цената на производител на стоката

или

Производство чрез термална или електролитна обработка от нелегиран алуминий