22.11.2007   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

L 304/45


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 64/2007

от 15 юни 2007 година

за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „споразумението“, и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към споразумението беше изменен с Решение № 107/2005 на Съвместния комитет на ЕИП от 8 юли 2005 г. (1).

(2)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по споразумението, като се добави Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програмата „Младежи в действие“ за периода от 2007 г. до 2013 г. (2).

(3)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по споразумението, като се добави Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот (3).

(4)

Следователно протокол 31 към споразумението следва да бъде съответно изменен, за да позволи разширяване на сътрудничеството, считано от 1 януари 2007 г.,

РЕШИ:

Член 1

Член 4 от протокол 31 към споразумението се изменя, както следва:

1.

След параграф 2к се създава следният параграф:

„2л.   Считано от 1 януари 2007 г. държавите от ЕАСТ участват в следните програми:

32006 D 1719: Решение № 1719/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програмата „Младежи в действие“ за периода от 2007 г. до 2013 г. (ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30),

32006 D 1720: Решение № 1720/2006/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 15 ноември 2006 г. за създаване на програма за действие за обучение през целия живот (ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45).“

2.

Текстът на параграф 3 се заменя със следното:

3.   „В съответствие с член 82, параграф 1, буква а) от споразумението държавите от ЕАСТ подпомагат финансово програмите и действията, посочени в параграфи 1, 2, 2a, 2б, 2в, 2г, 2д, 2е, 2ж, 2з, 2и, 2й, 2к и 2л.“

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след последното нотифициране на Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от споразумението (4).

То се прилага от 1 януари 2007 година.

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 15 юни 2007 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Alan SEATTER

Председател


(1)  ОВ L 306, 24.11.2005 г., стр. 45.

(2)  ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 30.

(3)  ОВ L 327, 24.11.2006 г., стр. 45.

(4)  Не са посочени конституционни изисквания.