11/ 68

BG

Официален вестник на Европейския съюз

28


22006D0058


L 245/4

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 58/2006

от 2 юни 2006 година

за изменение на приложение VI (Социална сигурност) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като взе предвид, че:

(1)

Приложение VI към споразумението бе изменено с Решение № 118/2005 на Съвместния комитет на ЕИП от 30 септември 2005 г. (1).

(2)

Решение на Административната комисия на Европейските общности по въпросите на социалното осигуряване на работниците мигранти № 203 от 26 май 2005 г. за изменение на Решение № 170 от 11 юни 1998 г. относно събирането на списъците, представени в член 94, параграф 4 и член 95, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета (2) следва да се включи в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

След точка 3.51 (Решение № 170) в приложение VI към споразумението следва да се добави следното тире:

„—

32005 D 0965: Решение № 203 от 26 май 2005 г. (ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 27).“

Член 2

Текстовете на Решение № 203 на исландски и норвежки език, които се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 3 юни 2006 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени. (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 2 юни 2006 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

R. WRIGHT


(1)  ОВ L 339, 22.12.2005 г., стр. 22.

(2)  ОВ L 349, 31.12.2005 г., стр. 27.

(3)  Няма посочени конституционни изисквания.