11/ 68

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


22006D0046(01)


L 175/94

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 46/2000

от 28 април 2006 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-нататък „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението е изменено с Решение № 23/2005 на Съвместния комитет на ЕИП от 10 март 2006 г. (1).

(2)

Директива 2005/63/ЕО на Комисията от 3 октомври 2005 г. за поправка на Директива 2005/26/ЕО относно списъка на хранителните съставки и вещества, изключени условно от приложение IIIa към Директива 2000/13/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (2) следва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

В точка 54щщф (Директива 2005/26/ЕО на Комисията) от глава XII от приложение II към Споразумението се добавя следното:

„изменена със:

32005 L 0063: Директива 2005/26/ЕО на Комисията от 3 октомври 2005 г. (ОВ L 258, 4.10.2005 г., стр. 3).“

Член 2

Текстовете на Директива 2005/26/ЕО на исландски и норвежки език, които се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 29 април 2006 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 28 април 2006 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

R. WRIGHT


(1)  ОВ L 147, 1.6.2006 г., стр. 36.

(2)  ОВ L 258, 4.10.2005 г., стр. 3.

(3)  Не са посочени конституционни изисквания.