15/ 18

BG

Официален вестник на Европейския съюз

95


22006A1208(04)


L 345/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

за опазване на мигриращите водолюбиви птици от Африка и Евразия

ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни от 1979 г. насърчава международните действия към сътрудничество за опазване на мигриращите видове;

КАТО ПРИПОМНЯТ СЪЩО, че първата среща на Конференцията на страните по конвенцията, състояла се в Бон през октомври 1985 г., възложи на секретариата на конвенцията да вземе подходящи мерки за разработване на Споразумение за видовете от семейство патици от Западна Палеарктика;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че мигриращите водолюбиви птици съставляват важна част от глобалното биологично разнообразие, което в съответствие с духа на Конвенцията за биологичното разнообразие от 1992 г. и Дневен ред 21 трябва да бъде опазено в полза на настоящите и бъдещите поколения;

КАТО ОСЪЗНАВАТ икономическите, обществените и културните ползи, произтичащи от улова на определени видове мигриращи водолюбиви птици и стойността по принцип на водолюбивите птици за околната среда и в екологичен, генетичен, научен, естетичен, възстановителен, културен, образователен, социален и икономически план;

УБЕДЕНИ, че всеки улов на мигриращи водолюбиви птици трябва да бъде извършван по устойчив начин, като се има предвид природозащитният статус на засегнатите видове в целия им обхват, както и биологичните им характеристики;

КАТО СЪЗНАВАТ, че мигриращите водолюбиви птици са особено уязвими, тъй като мигрират на дълги разстояния и са зависими от мрежите от влажни зони, които намаляват по размер и се влошават от неустойчивите дейности на човека, както е заявено в Конвенцията по влажните зони от международно значение, по-специално като местообитания на водолюбивите птици, 1971 г.;

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от изпълнение на незабавни действия за спиране на намаляването на мигриращите видове водолюбиви птици и местообитанията им в географския район на миграционни системи в Африка и Евразия;

УБЕДЕНИ, че сключването на многостранно споразумение и изпълнението му чрез координирани или съгласувани действия ще допринесе значително за опазването на мигриращите водолюбиви птици и техните местообитания по най-ефективен начин и ще има допълнителни ползи за много други животински и растителни видове; и

КАТО ПРИЗНАВАТ, че ефективното изпълнение на такова споразумение ще изисква съдействие на някои от страните в региона за изследвания, обучение и за мониторинг на мигриращите водолюбиви видове птици и техните местообитания за управлението на тези местообитания, както и за създаването и подобряването на научните и административните институции за изпълнението на настоящото споразумение,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член I

Обхват, дефиниции и тълкуване

1.   Географският обхват на настоящото споразумение е територията на миграционните системи на водолюбивите птици от региона на Африка—Евразия, както е дефинирано в приложение 1 към настоящото споразумение, наричано по-долу „териториален обхват на споразумението“.

2.   По смисъла на настоящото споразумение:

а)

„конвенция“ означава Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни, 1979 г.;

б)

„секретариат на конвенцията“ означава органа, учреден по силата на член IX от конвенцията;

в)

„водолюбиви птици“ означава онези видове птици, които са екологично зависими от влажните зони най-малко през част от годишния цикъл, имат обхват, намиращ се изцяло или частично в териториалния обхват на споразумението, и са посочени в приложение 2 към настоящото споразумение;

г)

„секретариат на споразумението“ означава органа, учреден съгласно член VI, параграф 7, буква б) от настоящото споразумение;

д)

„страни“ означава, освен ако текстът не указва друго, страните по настоящото споразумение;

и

е)

„присъстващи и гласуващи страни“ означава страните, които присъстват и гласуват за или против; онези, които се въздържат от гласуване, няма да бъдат считани сред присъстващите и гласуващи страни.

В допълнение, термините, определени в член I, параграф 1, букви а)—к) от конвенцията, имат същото значение, mutatis mutandis, в настоящото споразумение.

3.   Настоящото споразумение представлява споразумение по смисъла на член IV, параграф 3 от конвенцията.

4.   Приложенията към настоящото споразумение представляват неразделна част от него. Всяко позоваване към споразумението включва позоваване към неговите приложения.

Член II

Основни принципи

1.   Страните се задължават да вземат координирани мерки за поддържане на мигриращите водолюбиви видове птици в благоприятен природозащитен статус или да ги възстановяват в такъв статус. За тази цел те се задължават да прилагат в границите на националните си територии мерките, предписани в член III, заедно със специфичните мерки, определени в плана за действие, предвиден в член IV от настоящото споразумение.

2.   При изпълнението на мерките, предписани в параграф 1, страните се задължават да вземат предвид принципа на предпазливостта.

Член III

Общи мерки за опазване

1.   Страните се задължават да вземат мерки за опазване на мигриращите водолюбиви птици, като обръщат специално внимание на застрашените видове, както и на видовете с неблагоприятен природозащитен статус.

2.   За тази цел страните се задължават:

а)

да прилагат същите стриктни мерки за защита на застрашените мигриращи водолюбиви видове птици в териториалния обхват на споразумението съгласно предписанията на член III, параграфи 4 и 5 от конвенцията;

б)

да гарантират, че всяко ползване на мигриращите водолюбиви птици се основава на експертна оценка на най-доброто налично познание за тяхната екология и е устойчиво за видовете, както и за поддържащите ги екологични системи;

в)

да определят местата и местообитанията за мигриращите водолюбиви птици, появяващи се на територията им, и да насърчават опазването, управлението, оздравяването и възстановяването на тези места, при взаимодействие с органите от списъка в член IX, букви а) и б) на настоящото споразумение, занимаващи се с опазването на местообитанията;

г)

да координират действията си, за да гарантират поддържането, или където е уместно, възстановяването на мрежа от подходящи местообитания в целия обхват на всеки от въпросните видове мигриращи водолюбиви птици, по-конкретно в местата, където влажните зони се простират в територията на повече от една страна по настоящото споразумение;

д)

да изследват проблемите, породени, или които вероятно ще бъдат породени от дейности на човека, и да полагат усилия за изпълнение на възстановителни мерки, както и компенсационни мерки при загуба на местообитания;

е)

да сътрудничат в критични ситуации, изискващи международни съгласувани действия, и в определянето на видовете мигриращи водолюбиви птици, които са най-уязвими при тези ситуации, както и да сътрудничат при разработването на подходящи процедури при критични ситуации с цел осигуряване на по-доброто опазване на тези видове в такива ситуации и за изготвяне на ръководни принципи за подпомагане на отделните страни при овладяването на тези ситуации;

ж)

да забраняват умишленото внасяне в околната среда на водолюбиви видове птици, които не са местни, и да вземат всички подходящи мерки за предотвратяване на неумишленото пускане на свобода на такива видове, ако това внасяне или пускане би навредило на природозащитния статус на дивата флора и фауна; когато неместните водолюбиви видове птици са вече внесени, страните се задължават да вземат всички подходящи мерки, за да предотвратят превръщането на тези видове в потенциална опасност за местните видове;

з)

да предприемат или подкрепят изследванията в областта на биологията и екологията на мигриращите водолюбиви птици, включително хармонизирането на методите за изследване и мониторинг и където е уместно, създаването на програми за проучвания или мониторинг, провеждани съвместно или в сътрудничество;

и)

да анализират своите изисквания за обучение във връзка с, inter alia, проучванията на мигриращите водолюбиви птици, мониторинга, опръстеняването и управлението на влажните зони за определяне на приоритетните теми и области за обучение и да си сътрудничат при разработването и предоставянето на подходящи програми за обучение;

й)

да разработват и поддържат програми за повишаване на осведомеността и разбиране на проблемите на опазването на мигриращите водолюбиви птици по принцип и на конкретните задачи и разпоредби на настоящото споразумение;

к)

да обменят информация и резултати от изследванията, мониторинга, природозащитната дейност и образователните програми;

и

л)

да оказват сътрудничество с оглед взаимното подпомагане за изпълнение на настоящото споразумение, по-конкретно в областта на изследванията и мониторинга.

Член IV

План за действие и ръководни принципи за природозащитна дейност

1.   В приложение 3 към настоящото споразумение е приложен план за действие. Той посочва дейностите, които страните са длъжни да предприемат във връзка с приоритетните видове и въпроси, следващи по-долу, в съответствие с принципните мерки за опазване, посочени в член III от настоящото споразумение:

а)

опазване на видовете;

б)

опазване на местообитанията;

в)

управление на дейностите на човека;

г)

изследвания и мониторинг;

д)

образование и информация;

и

е)

изпълнение.

2.   Планът за действие се преразглежда на всяка редовна сесия на заседанието на страните, като се вземат предвид ръководните принципи за природозащитната дейност.

3.   Всяко изменение на плана за действие се приема от заседанието на страните, като се вземат предвид разпоредбите на член III от настоящото споразумение.

4.   Ръководните принципи за природозащитната дейност се представят на срещата на страните за приемане на първата му сесия и се преглеждат редовно.

Член V

Изпълнение и финансиране

1.   Всяка от страните се задължава:

а)

да определи орган или органи за изпълнение на настоящото споразумение, които са длъжни, inter alia, да следят всички дейности, които могат да повлияят върху природозащитния статус на тези мигриращи видове водолюбиви птици, за които страната е държава в региона;

б)

да определят лице за контакт за останалите страни и да предоставят без забавяне името и адреса му в секретариата на споразумението, за да бъдат разпространени незабавно до останалите страни;

и

в)

да изготвят за всяка редовна сесия на заседанието на страните, като започнат от втората сесия, отчет за своето изпълнение на споразумението, като конкретно посочат предприетите от тях природозащитни мерки. Форматът на подобни отчети се определя от първата сесия на срещата на страните и се преглежда, ако е необходимо, на всяка следваща сесия на заседанието на страните. Всеки отчет се представя на секретариата на споразумението не по-късно от сто и двадесет дни преди редовната сесия на заседанието на страните, за която е изготвен, ще бъдат разпратени незабавно и копия до останалите страни от секретариата на споразумението.

2.

а)

Всяка страна се задължава да направи вноска в бюджета на споразумението според оценъчната скала на Организацията на Обединените нации. Вноските се ограничават до максимум от 25 % от общия бюджет за страната, която е държава в региона. От никоя регионална организация за икономическо интегриране няма да се изисква да внася повече от 2,5 % от административните разходи.

б)

Решения във връзка с бюджета и всички евентуално необходими промени на оценъчната скала се приемат от срещата на страните с консенсус.

3.   Срещата на страните може да учредява природозащитен фонд от доброволни вноски на страните или да сформира всякакъв друг източник за финансиране на мониторинг, изследвания, обучение и проекти във връзка с природозащитната дейност, включително опазване и управление на мигриращите водолюбиви птици.

4.   Страните се поощряват да предоставят обучение и техническа и финансова помощ на други страни на многостранна или двустранна основа, за да ги подпомогнат за изпълнението на разпоредбите на настоящото споразумение.

Член VI

Среща на страните

1.   Срещата на страните е органът по настоящото споразумение, който взема решенията.

2.   Депозитарът се задължава в консултация със секретариата на конвенцията да свика сесия на срещата на страните не по-късно от една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение. След тази дата секретариатът на споразумението се задължава да свиква в консултация със секретариата на конвенцията редовни сесии на срещата на страните през интервали, не по-големи от три години, в случай че срещата на страните не реши друго. Където е възможно, такива сесии трябва да се провеждат в съгласие с редовните срещи на Конференцията на страните по конвенцията.

3.   При писмено искане най-малко от една трета от страните секретариатът на споразумението се задължава да свика извънредна сесия на заседанието на страните.

4.   Организацията на Обединените нации, техните специализирани агенции, Международната агенция по атомна енергия и държава, която не е страна по споразумението, и секретариатите на международните конвенции, занимаващи се между другото с природозащитна дейност, включително опазването и управлението на мигриращите водолюбиви птици, могат да бъдат представлявани от наблюдатели в сесиите на заседанието на страните. Всяка агенция или орган, които имат техническата квалификация по такива въпроси на природозащитната дейност или във връзка с изследванията на мигриращите водолюбиви птици, могат също да бъдат представлявани на срещата на страните от наблюдатели, в случай че една трета от присъстващите страни не възразят.

5.   Единствено страните имат право да гласуват. Всяка страна се задължава да гласува само по веднъж, но регионалните организации за икономическа интеграция, които са страни по настоящото споразумение, се задължават по въпроси в своите компетенции да упражняват правото на глас с брой гласове, равен на броя на своите държави-членки, които са страни по споразумението. Регионална организация за икономическа интеграция не може да упражни правото си на глас, ако държавите-членки упражнят своето, и обратно.

6.   Ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, решенията на срещата на страните се приемат с консенсус или ако консенсус не може да бъде постигнат, с мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващи страни.

7.   На своята първа сесия срещата на страните се задължава:

а)

да приеме свои процедурни правила с консенсус;

б)

да учреди секретариат на споразумението в рамките на секретариата на конвенцията за изпълнение на функциите на секретариат, посочени в член VIII от настоящото споразумение;

в)

да учреди технически комитет, предвиден в член VII от настоящото споразумение;

г)

да приеме формат за предстоящите за изготвяне отчети съобразно член V, параграф 1, буква в) на настоящото споразумение;

и

д)

да приеме критерии за определяне на критични ситуации, които изискват спешни природозащитни мерки, и да определи различните условия за възлагане на отговорност за действия, които трябва да бъдат изпълнявани.

8.   На всяка от редовните си сесии срещата на страните се задължава:

а)

да се съобразява с фактическите и потенциалните промени в природозащитния статус на мигриращите водолюбиви птици и местообитанията от значение за тяхното оцеляване, както и факторите, които могат да ги засегнат;

б)

да преглежда реализирания напредък и всички трудности при изпълнението на настоящото споразумение;

в)

да приема бюджет и да се съобразява с всички въпроси, свързани с финансовите разпоредби за настоящото споразумение;

г)

да решава всички въпроси, свързани със секретариата на споразумението и членството на техническия комитет;

д)

да приема отчет за уведомяване на страните по настоящото споразумение и на Конференцията на страните по конвенцията;

и

е)

да определя времето и мястото на следващата сесия.

9.   На всяка от своите сесии срещата на страните може:

а)

да дава препоръки на страните, каквито счита за необходими или уместни;

б)

да приема конкретни действия за подобряване на ефективността на настоящото споразумение и според случая спешни мерки съгласно предвиденото в член VII, параграф 4 от настоящото споразумение;

в)

да взема предвид и да взема решения относно предложенията за изменение на настоящото споразумение;

г)

да изменя плана за действие в съответствие с член IV, параграф 3 от настоящото споразумение;

д)

да учредява такива допълнителни органи, каквито смята за необходими в помощ на изпълнението на настоящото споразумение, по-конкретно за координация с органите, създадени по силата на други международни договори, конвенции и споразумения с припокриващи се географски и таксономичен обхват;

и

е)

да взема решения по всички други въпроси във връзка с изпълнението на настоящото споразумение.

Член VII

Технически комитет

1.   Техническият комитет се състои от:

а)

девет експерти, представляващи различни региони на териториалния обхват на споразумението в съответствие с балансираното географско разпространение;

б)

един представител от Международния съюз за опазване на природата и природните ресурси (IUCN), един от Международното бюро за изследвания на водолюбивите птици и влажните зони (IWRB) и един от Международния съвет по опазването на дивеча и дивата природа (CIC);

и

в)

един експерт във всяка от следните области: икономика на извънградските райони, управление на дивеча, екологично право.

Процедурата за назначаване на експерти, срокът за назначението им и процедурата за определяне на председателя на техническия комитет се определят от заседанието на страните. Председателят има право да допусне най-много четирима наблюдатели от специализирани международни междуправителствени и неправителствени организации.

2.   В случай, че срещата на страните не реши друго, срещите на техническия комитет се свикват от секретариата на споразумението в съгласие с всяка редовна сесия на срещата на страните и най-малко веднъж между редовните сесии на заседанието на страните.

3.   Техническият комитет се задължава:

а)

да предоставя научни и технически консултации и информация на срещата на страните и чрез секретариата на споразумението - на страните;

б)

да предоставя препоръки на срещата на страните относно плана за действие, изпълнението на споразумението и необходимите допълнителни проучвания;

в)

да изготвя за всяка редовна сесия на срещата на страните отчет за дейността си, който да бъде представян на секретариата на споразумението не по-късно от сто и двадесет дни преди сесията на срещата на страните, и секретариатът на споразумението е длъжен незабавно да разпространи копия до страните;

и

г)

да изпълнява всякакви други задачи, отнесени към него на срещата на страните.

4.   Когато по мнение на техническия комитет възникне критична ситуация, която изисква приемането на незабавни мерки за избягване на влошаването на природозащитния статус на един или повече видове водолюбиви птици, техническият комитет може да изисква от секретариата на споразумението да свика спешно среща на заинтересуваните страни. Тези страни са длъжни да се срещнат възможно най-скоро след това, за да създадат бързо механизъм за опазване на видовете, определени като обект на особено неблагоприятна заплаха. Когато на такава среща се приеме препоръка, заинтересуваните страни са длъжни да се информират помежду си и да информират секретариата на споразумението за предприетите от тях мерки за нейното изпълнение или за причините, поради които препоръките не могат да бъдат изпълнявани.

5.   Техническият комитет може да учредява такива работни групи, каквито са необходими за решаването на конкретни задачи.

Член VIII

Секретариат на споразумението

Функциите на секретариата на споразумението са:

а)

да урежда и обслужва сесиите на заседанието на страните, както и срещите на техническия комитет;

б)

да изпълнява решенията, отнесени до него от заседанието на страните;

в)

да поощрява и координира действията по споразумението, включително плана за действие в съответствие с решенията на заседанието на страните;

г)

да осъществява връзка с държавите в региона, които не са страни, и да способства координацията между страните и с международните и националните организации, чиито дейности имат пряко или непряко отношение към природозащитната дейност, включително опазването и управлението на мигриращите водолюбиви птици;

д)

да събира и оценява информация, която да допринесе за развитие на целите и изпълнение на споразумението и да способства правилното разпространение на такава информация;

е)

да привлича вниманието на заседанията на страните към въпросите, свързани с целите на настоящото споразумение;

ж)

да разпространява копия на отчетите на органите, посочени в член V5, параграф 1, буква а) от настоящото споразумение, и на техническия комитет, заедно с копия на отчетите, които трябва да предоставя по силата на буква з) от този член, до всяка от страните не по-късно от шестдесет дни преди започването на всяка редовна сесия на заседанието на страните;

з)

да изготвя ежегодно и за всяка редовна сесия на срещата на страните отчети за работата на секретариата и за изпълнението на споразумението;

и)

да управлява бюджета за споразумението и ако е учреден, своя фонд за мерки за опазване;

й)

да предоставя информация за широката общественост във връзка със споразумението и неговите задачи;

и

к)

да изпълнява всякакви други функции, които могат да му бъдат възложени по силата на споразумението или от заседанието на страните.

Член IX

Отношения с международни организации, занимаващи се с мигриращите водолюбиви птици и техните местообитания

Секретариатът на споразумението се задължава да консултира:

а)

през редовни интервали секретариата на конвенцията, и когато е необходимо, органите, отговорни за функциите на секретариата по споразуменията, сключени по силата на член IV, параграфи 3 и 4 от конвенцията, отнасящи се за мигриращите водолюбиви птици, Конвенцията по влажните зони от международно значение, по-специално като местообитания за водолюбиви птици, 1971 г., Конвенцията по международната търговия със застрашени видове от дивата фауна и флора, 1973 г., Африканската конвенция за опазване на природата и природните ресурси, 1968 г., Конвенцията за опазване на дивата европейска природа и природните местообитания, 1979 г., и Конвенцията за биологичното разнообразие, 1992 г., с оглед сътрудничеството на срещата на страните със страните по тези конвенции по всички въпроси от общ интерес и по-конкретно при разработването и изпълнението на плана за действие;

б)

секретариатите на други, свързани с въпроса конвенции и международни документи, имащи отношение към въпроси от общ интерес;

и

в)

други организации, компетентни в областта на природозащитната дейност, включително опазването и управлението на мигриращите водолюбиви птици и техните местообитания, както и в областта на изследванията, образованието и повишаването на осведомеността.

Член X

Изменение на споразумението

1.   Настоящото споразумение може да бъде изменяно на всяка редовна или извънредна сесия на заседанието на страните.

2.   Предложения за изменения могат да се правят от всяка от страните.

3.   Текстът на всяко предложение за изменение и основанията за него се съобщават на секретариата на споразумението не по-късно от сто и петдесет дни преди откриването на сесията. Секретариатът на споразумението незабавно изпраща копия до страните. Всички коментари по текста, направени от страните, се съобщават на секретариата на споразумението не по-късно от шестдесет дни преди откриването на сесията. Секретариатът се задължава възможно най-скоро след последния ден за представяне на коментарите да съобщи на страните всички коментари, представени до този ден.

4.   Изменение на споразумението, различно от измененията на неговите приложения, се приема с две трети мнозинство на присъстващите и гласуващи страни и влиза в сила за приелите го страни на тридесетия ден след датата, на която две трети от страните по споразумението на датата на приемане на изменението са депозирали своите документи за приемане на изменението при депозитара. За всяка от страните, която депозира документ за приемане след датата, на която две трети от страните са депозирали своите документи за приемане, изменението влиза в сила на тридесетия ден след датата, на която тя депозира своя документ за приемане.

5.   Всички допълнителни приложения и изменения на приложение се приемат с мнозинство от две трети от присъстващите и гласуващи страни и влизат в сила за всички страни на деветдесетия ден след датата на неговото приемане от заседанието на страните, с изключение на страните, представили особено мнение в съответствие с параграф 6 от този член.

6.   През периода от деветдесет дни, предвиден в параграф 5 от настоящия член, всяка от страните може чрез писмена нотификация до депозитара да внесе особено мнение във връзка с допълнително приложение или изменение на приложение. Такива особени мнения могат да бъдат оттеглени по всяко време чрез писмено известие до депозитара и в този случай допълнителното приложение или изменението влиза в сила за тази страна на тридесетия ден от датата на оттегляне на особеното мнение.

Член XI

Въздействие на настоящото споразумение върху международни конвенции и законодателство

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение не засягат правата и задълженията на никоя от страните, произтичащи от действащите международни договори, конвенции или споразумения.

2.   Разпоредбите на настоящото споразумение по никакъв начин не засягат правата на никоя от страните да поддържа или приема по-строги мерки за опазване на мигриращите водолюбиви птици и техните местообитания.

Член XII

Уреждане на спорове

1.   Всеки спор между две или повече страни във връзка с тълкуването или прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение е предмет на преговори между страните в спора.

2.   В случай, че спорът не може да бъде разрешен в съответствие с параграф 1 от настоящия член, страните могат по взаимно съгласие да представят спора на арбитраж, по-конкретно този на Постоянния арбитражен съд в Хага, и страните, които предоставят спора, се обвързват от арбитражното решение.

Член XIII

Подписване, ратифициране, приемане, одобрение, присъединяване

1.   Настоящото споразумение е открито за подписване от всяка държава в региона, независимо дали нейни подвластни територии се намират в териториалния обхват на споразумението, или регионална организация за икономическа интеграция, на която най-малко един от членовете е държава в региона, или със:

а)

подписване без особено мнение във връзка с ратифицирането, приемането или одобрението;

или

б)

подписване с особено мнение във връзка с ратифицирането, приемането или одобрението, последвано от ратифициране, приемане или одобрение.

2.   Настоящото споразумение остава открито за подписване в Хага до датата на неговото влизане в сила.

3.   Настоящото споразумение е открито за присъединяване на всяка от държавите в региона или регионална организация за икономическа интеграция, посочени в параграф 1 по-горе, на датата на влизане в сила на настоящото споразумение и след нея.

4.   Документите за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване се депозират при депозитара.

Член XIV

Влизане в сила

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от третия месец след като най-малко четиринадесет държави в региона или регионални организации за икономическа интеграция, от които най-малко седем от Африка и седем от Евразия, са подписали без особено мнение за ратифициране, приемане или одобрение или са депозирали своите документи за ратифициране, приемане или одобрение в съответствие с член XIII от настоящото споразумение.

2.   За всяка държава в региона или регионална организация за икономическа интеграция, която:

а)

е подписала без особено мнение за ратифициране, приемане или одобрение;

б)

е ратифицирала, приела или одобрила;

или

в)

се е присъединила към настоящото споразумение след датата, на която съответният брой държави в региона и регионални организации за икономическа интеграция, необходими за разрешаване на влизането в сила, са го подписали без особено мнение или са го ратифицирали, приели или одобрили, настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от третия месец след подписването без особено мнение или след депозирането от тази държава или организация на нейния документ за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване.

Член XV

Особено мнение

Разпоредбите на настоящото споразумение не подлежат на особено мнение от общ характер. Особено мнение обаче по конкретни въпроси може да се внася от всяка държава или регионална организация за икономическа интеграция, която е подписала без особено мнение по ратифицирането, приемането или одобрението или според случая депозирала документа си за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване, по отношение на всеки от видовете, включени в настоящото споразумение, или всяка конкретна разпоредба на плана за действие. Такива особени мнения могат да бъдат оттеглени по всяко време от внеслата ги държава или регионална организация за икономическа интеграция чрез писмено известие до депозитара; такава държава или организация не се обвързва от разпоредбите, които са предмет на особеното мнение, до тридесет дни след датата, на която особените мнения са оттеглени.

Член XVI

Денонсиране

Всяка от страните може да се откаже от настоящото споразумение чрез писмено известие до депозитара по всяко време. Денонсирането влиза в сила дванадесет месеца след датата, на която депозитарът е получил известието.

Член XVII

Депозитар

1.   Оригиналът на настоящото споразумение на арабски, английски, френски и руски език, като всички версии са еднакво автентични, се депозира в правителството на Кралство Нидерландия, което е депозитар. Депозитарът се задължава да изпрати заверени копия на тези версии до всички държави и регионални организации за икономическа интеграция, посочени в член XIII, параграф 1 от настоящото споразумение, и до секретариата на споразумението след неговото учредяване.

2.   Непосредствено след влизането в сила на настоящото споразумение, негово заверено копие се предава от депозитара на Секретариата на Организацията на Обединените нации за регистриране и публикуване в съответствие с член 102 от Хартата на Организацията на Обединените нации.

3.   Депозитарът се задължава да уведоми всички държави и регионални организации за икономическа интеграция, подписали или присъединили се към настоящото споразумение, и секретариата на споразумението относно:

а)

всеки подпис;

б)

всяко депозиране на документи за ратифициране, приемане, одобрение или присъединяване;

в)

датата на влизане в сила на настоящото споразумение и на всички допълнителни приложения, както и всички поправки на споразумението или на неговите приложения;

г)

всички особени мнения във връзка с допълнително приложение или изменение на приложение;

д)

всяка нотификация за оттегляне на особени мнения;

и

е)

всяка нотификация за денонсиране на споразумението.

Депозитарът се задължава да изпрати до всички държави и регионални организации за икономическа интеграция, подписали или присъединили се към настоящото споразумение, и до секретариата на споразумението, текста на всички особени мнения или на всяко допълнително приложение и всяко друго изменение на споразумението или неговите приложения.

В уверение на което долуподписаните, надлежно упълномощени за тази цел лица, подписаха настоящото споразумение.

Съставено в Хага на шестнадесетия ден от месец юни хиляда деветстотин деветдесет и пета година.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ОПИСАНИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИЯ ОБХВАТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Границата на териториалния обхват на споразумението се определя, както следва: от Северния полюс на юг по линията на 130 градуса западна дължина до 75 градуса северна ширина, след това на изток и югоизток през пролива Viscount Melville Sound, протока Prince Regent, залива Boothia, басейна Foxe, канала Foxe и Hudson Strait до точка в северозападната част на Атлантическия океан на 60 градуса северна дължина и 60 градуса западна ширина; след това югоизточно през северозападната част на Атлантическия океан до точка в 50 градуса северна дължина и 30 градуса западна ширина; след това на юг по линията на 30 градуса западна дължина и 10 градуса северна ширина; след това на югоизток до екватора при 20 градуса западна дължина; след това на юг по линията на 20 градуса западна дължина до 40 градуса южна ширина; след това на изток по линията на 40 градуса южна ширина до 60 градуса източна дължина; след това на север по линията на 60 градуса източна дължина до 35 градуса северна ширина; след това на изток-североизток в голяма окръжност до точка в Западен Алтай в 49 градуса северна дължина, 87 градуса 27 минути източна ширина; след това на североизток в голяма окръжност до брега на Северния ледовит океан при 130 градуса източна дължина; след това на север по линията на 130 градуса източна дължина до Северния полюс. Контурите на споразумението са представени на следната карта.

Карта на териториалния обхват

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ВИДОВЕ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ, ЗА КОИТО СЕ ПРИЛАГА НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ (1)

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Очилат пингвин

GAVIIDAE

Gavia stellata

Червеногуш гмуркач

Gavia arctica

Черногуш гмуркач

Gavia immer

Черноклюн гмуркач

Gavia adamsii

Жълтоклюн гмуркач

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis

Малък гмурец

Podiceps cristatus

Голям гмурец

Podiceps grisegena

Червеноврат гмурец

Podiceps auritus

Ушат гмурец

Podiceps nigricollis

Черноврат гмурец

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Розов пеликан

Pelecanus rufescens

Африкански пеликан

Pelecanus crispus

Къдроглав пеликан

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Sula (Morus) capensis

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Коронован корморан

Phalacrocorax pygmeus

Малък корморан

Phalacrocorax neglectus

Bank Cormorant

Phalacrocorax carbo

Голям корморан

Phalacrocorax nigrogularis

Персийски корморан

Phalacrocorax capensis

Капски корморан

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Черна чапла

Egretta vinaceigula

Червеношиеста чапла

Egretta garzetta

Малка чапла

Egretta gularis

Западна рифова чапла

Egretta dimorpha

Двуцветна рифова чапла

Ardea cinerea

Сива чапла

Ardea melanocephala

Черноглава чапла

Ardea purpurea

Червена чапла

Casmerodius albus

Голяма чапла

Mesophoyx intermedia

Средна бяла чапла

Bubulcus ibis

Биволска чапла

Ardeola ralloides

Гривеста чапла

Ardeola idea

Мадагаскарска жълта чапла

Ardeola rufiventris

Червенокоремна чапла

Nycticorax nycticorax

Нощна чапла

Ixobrychus minutus

Малък воден бик

Ixobrychus sturmii

Малък воден бик–джудже

Botaurus stellaris

Голям воден бик

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Жълтоклюн щъркел

Anastomus lamelligerus

Африкански щъркел

Ciconia nigra

Черен щъркел

Ciconia abdimii

Абдимов щъркел

Ciconia episcopus

Woolly-necked Stork

Ciconia ciconia

Бял щъркел

Leptoptilos crumeniferus

Марабу

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Shoebill

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus

Блестящ ибис

Geronticus eremita

Плешив ибис

Threskiornis aethiopicus

Свещен ибис

Platalea leucorodia

Лопатарка

Platalea alba

Бяла лопатарка

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber

Розово фламинго

Phoenicopterus minor

Малко фламинго

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Червена патица свирачка

Dendrocygna viduata

Бялолика патица свирачка

Thalassornis leuconotus

Белогърба патица

Oxyura leucocephala

Тръноопашата потапница

Oxyura maccoa

Maccoa патица

Cygnus olor

Ням лебед

Cygnus cygnus

Поен лебед

Cygnus columbianus

Малък лебед

Anser brachyrhynchus

Късоклюната гъска

Anser fabalis

Посевна гъска

Anser albifrons

Голяма белочела гъска

Anser erythropus

Mалка белочела гъска

Anser anser

Сива гъска

Branta leucopsis

Белобузата гъска

Branta bernicla

Черна гъска

Branta ruficollis

Червеногуша гъска

Alopochen aegyptiacus

Египетски гъски

Tadorna ferruginea

Ръждив aнгъч

Tadorna cana

Южноафрикански ангъч

Tadorna tadorna

Бял aнгъч

Plectropterus gambensis

Шпорови гъски

Sarkidiornis melanotos

Гребенова гъска

Nettapus auritus

Африканска малка гъска

Anas penelope

Фиш

Anas strepera

Сива патица

Anas crecca

Зимно бърне

Anas capensis

Патица Cape Teal

Anas platyrhynchos

Зеленоглава патица

Anas undulata

Патица с жълта човка

Anas acuta

Шилоопашата патица

Anas erythrorhyncha

Патица с червена човка

Anas hottentota

Hottentot Teal

Anas querquedula

Патица Лятно бърне (чакръкчийка)

Anas clypeata

Клопач

Marmaronetta angustirostris

Мраморна патица

Netta rufina

Червеноклюна потапница

Netta erythrophthalma

Southern Pochard

Aythya ferina

Кафявоглава потапница

Aythya nyroca

Белоока потапница

Aythya fuligula

Качулата потапница

Aythya marila

Планинска потапница

Somateria mollissima

Обикновена гага

Somateria spectabilis

Кралска гага

Polysticta stelleri

Сибирска гага

Clangula hyemalis

Ледена потапница

Melanitta nigra

Траурна потапница

Melanitta fusca

Кадифена потапница

Bucephala clangula

Звънарка

Mergellus albellus

Малък нирец

Mergus serrator

Среден нирец

Mergus merganser

Голям нирец

GRUIDAE

Balearica pavonina

Коронован жерав

Balearica regulorum

Кралски жерав

Grus leucogeranus

Сибирски жерав

Grus virgo

Момин жерав

Grus paradisea

Райски жерав

Grus carunculatus

Wattled Crane (качулат жерав)

Grus grus

Сив жерав

RALLIDAE

Sarothrura elegans

Дърдавец Buff-spotted

Sarothrura boehmi

Дърдавец Streaky-breasted

Sarothrura ayresi

Дърдавец White-winged

Rallus aquaticus

Воден дърдавец (Крещалец)

Rallus caerulescens

Африкански дърдавец

Crecopsis egregia

Дърдавец African Crake

Crex crex

Ливаден дърдавец

Amaurornis flavirostris

Дърдавец Black Crake

Porzana parva

Средна пъструшка

Porzana pusilla

Малка пъструшка

Porzana porzana

Голяма пъструшка

Aenigmatolimnas marginalis

Раирана голяма пъструшка

Porphyrio alleni

Allen's Gallinule

Gallinula chloropus

Зеленоножка

Gallinula angulata

Зеленоножка Lesser Moorhen

Fulica cristata

Качулата лиска

Fulica atra

Лиска

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Crab Plover

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus

Стридояд

Haematopus moquini

Африкански черен стридояд

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus

Кокилобегач

Recurvirostra avosetta

Саблеклюн

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis

Сенегалски турилик

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius

Египетски дъждосвирец (Egyptian Plover)

Glareola pratincola

Кафявокрил огърличник

Glareola nordmanni

Чернокрил огърличник

Glareola ocularis

Мадагаскарски кафявокрил огърличник

Glareola nuchalis

Кафявокрил огърличник Rock Pratincole

Glareola cinerea

Сива блатна лястовица

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria

Златиста булка

Pluvialis fulva

Златиста булка Pacific Golden Plover

Pluvialis squatarola

Сребриста булка

Charadrius hiaticula

Пясъчен дъждосвирец

Charadrius dubius

Речен дъждосвирец

Charadrius pecuarius

Дъждосвирец на Kittlitz

Charadrius tricollaris

Дъждосвирец с три ивици Three-banded

Charadrius forbesi

Дъждосвирец на Forbes

Charadrius pallidus

Дъждосвирец Chestnut-banded

Charadrius alexandrinus

Морски дъждосвирец

Charadrius marginatus

Белочел дъждосвирец

Charadrius mongolus

Монголски дъждосвирец

Charadrius leschenaultii

Дългокрак дъждосвирец

Charadrius asiaticus

Каспийски дъждосвирец

Eudromias morinellus

Планински дъждосвирец

Vanellus vanellus

Обикновена калугерица

Vanellus spinosus

Шипокрила калугерица

Vanellus albiceps

Белоглава калугерица

Vanellus senegallus

Качулата калугерица

Vanellus lugubris

Сенегалска калугерица

Vanellus melanopterus

Чернокрила калугерица

Vanellus coronatus

Калугерица с корона

Vanellus superciliosus

Калугерица с кафяви гърди

Vanellus gregarius

Степна калугерица

Vanellus leucurus

Белоопашата калугерица

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Горски бекас

Gallinago stenura

Азиатски бекас

Gallinago media

Голяма бекасина

Gallinago gallinago

Средна бекасина

Lymnocryptes minimus

Малка бекасина

Limosa limosa

Черноопашат крайбрежен бекас

Limosa lapponica

Пъстроопашат крайбрежен бекас

Numenius phaeopus

Малък свирец

Numenius tenuirostris

Тънкоклюн свирец

Numenius arquata

Голям свирец

Tringa erythropus

Голям червенокрак водобегач

Tringa totanus

Малък червенокрак водобегач

Tringa stagnatilis

Малък зеленокрак водобегач

Tringa nebularia

Голям зеленокрак водобегач

Tringa ochropus

Голям горски водобегач

Tringa glareola

Малък горски водобегач

Tringa cinerea

Пепеляв брегобегач

Tringa hypoleucos

Късокрил кюкавец

Arenaria interpres

Камъкообръщащ

Calidris tenuirostris

Голям исландски брегобегач

Calidris canutus

Голям брегобегач

Calidris alba

Трипръст брегобегач

Calidris minuta

Малък брегобегач

Calidris temminckii

Сив брегобегач

Calidris maritima

Морски брегобегач

Calidris alpina

Тъмногръд брегобегач

Calidris ferruginea

Кривоклюн брегобегач

Limicola falcinellus

Плоскоклюн блатобегач

Philomachus pugnax

Бойник

Phalaropus lobatus

Тънкоклюн листокрак

Phalaropus fulicaria

Плоскоклюн листокрак

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Белоока чайка

Larus hemprichii

Чайка на Hemprich (Sooty Gull)

Larus canus

Чайка буревестница

Larus audouinii

Средиземноморска чайка

Larus marinus

Голяма черногърба чайка

Larus dominicanus

Доминиканска чайка

Larus hyperboreus

Голяма полярна чайка

Larus glaucoides

Малка белокрила чайка

Larus argentatus

Сребриста чайка

Larus heuglini

Сибирска чайка (Чайка на Heuglin)

Larus armenicus

Арменска чайка

Larus cachinnans

Жълтокрака чайка

Larus fuscus

Малка черногърба чайка

Larus ichthyaetus

Голяма черноглава чайка

Larus cirrocephalus

Сивоглава чайка

Larus hartlaubii

Чайка на Hartlaub

Larus ridibundus

Речна чайка

Larus genei

Дългоклюна чайка

Larus melanocephalus

Малка черноглава чайка

Larus minutus

Малка чайка

Xema sabini

Вилоопашата чайка

Sterna nilotica

Дебелоклюна рибарка

Sterna caspia

Каспийска рибарка

Sterna maxima

Кралска рибарка

Sterna bengalensis

Lesser Crested Tern(Бенгалска рибарка)

Sterna bergii

Great Crested Tern (Качулата рибарка)

Sterna sandvicensis

Гривеста рибарка

Sterna dougallii

Roseate Tern (Рибарка на Dougall)

Sterna vittata

Антарктическа рибарка

Sterna hirundo

Речна рибарка

Sterna paradisaea

Полярна рибарка

Sterna albifrons

Белочела рибарка

Sterna saundersi

Рибарка на Saunders

Sterna balaenarum

Рибарка Damara (Китова рибарка)

Sterna repressa

Белобуза рибарка

Chlidonias hybridus

Белобрада рибарка

Chlidonias leucopterus

Белокрила рибарка

Chlidonias niger

Черна рибарка

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Африкански Skimmer


(1)  Както е прието на втората сесия на Срещата на страните, проведена от 25 до 27 септември 2002 г. в Бон, Германия.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ (1)

1.   Приложно поле

1.1.   Планът за действие се отнася за популациите мигриращи водолюбиви птици, описани в таблица 1 на настоящото приложение (наричана по-долу „таблица 1“).

1.2.   Таблица 1 представлява неразделна част от настоящото приложение. Всяка препратка към настоящия план за действие включва препратка към таблица 1.

2.   Опазване на видовете

2.1.   Правни мерки

2.1.1.   Страните, чиито популации са включени в колона А на таблица 1, са длъжни да осигурят защита на популациите, включени в съответствие с член III, параграф 2, буква a) от настоящото споразумение. Такива страни, в частност и съгласно параграф 2.1.3 трябва:

а)

да забранят улавянето на птици и яйца на тези популации, срещащи се на тяхна територия;

б)

да забранят преднамереното нарушение, доколкото такова нарушение би било от съществено значение за опазването на засегнатите популации,

и

в)

да забранят притежаването или използването и търговията с птици или яйца на тези популации, които са били уловени в нарушение на забраните, въведени в съответствие с буква а) по-горе, а също и притежаването или използването, както и търговията с каквито и да е лесно разпознаваеми части или производни на такива птици или техни яйца.

Като изключение за онези популации, изброени само в категории 2 и 3 на колона А и обозначени със звездичка, ловуването може да продължи на базата на устойчиво използване, където улова на такива популации е отдавна установена културна практика. Това устойчиво използване трябва да се осъществява в рамките на специални разпоредби от плана за действие за видовете, на съответното международно ниво.

2.1.2.   Страните с популации, изброени в таблица 1, трябва да регулират улова на птици и яйца от всички популации, изброени в колона Б на таблица 1. Целта на подобни правни мерки е да се поддържа и съдейства за възстановяване на тези популации до благоприятния статус на съхранение и да се гарантира, въз основа на най-добрите налични познания за движещите сили на популациите, че всеки улов или друга употреба са устойчиви. Подобни правни мерки, предмет на разпоредбите на параграф 2.1.3, трябва по-специално:

а)

да забраняват улова на птици, принадлежащи на засегнатите популации по време на различните периоди от тяхното размножаване и отглеждане на малки и по време на тяхното завръщане към местата на тяхното размножаване, в случай че улова има неблагоприятно въздействие върху статуса на съхранение на засегнатата популация;

б)

да регулират моделите на улов;

в)

да въвеждат ограничения за улов, където е уместно, и да осигуряват адекватен контрол, за да гарантират, че тези ограничения са наблюдавани,

и

г)

да забранят притежаването или използването и търговията с птици и яйца на популациите, които са били уловени в нарушение на всяка забрана, въведена съобразно разпоредбите на този параграф, а също и притежаването или използването, както и търговията с каквито и да е части на такива птици или техни яйца.

2.1.3.   Страните могат да разрешават изключения от забраните, въведени с параграфи 2.1.1 и 2.1.2, независимо от разпоредбите на член III, параграф 5 от конвенцията, когато не съществува друго задоволително решение за следните цели:

а)

за предотвратяване на сериозно увреждане на посеви, води и риболов;

б)

в интерес на въздушната безопасност или други погазени обществени интереси;

в)

за изследвания и обучение, повторно въвеждане и за размножаването, необходимо за тези цели;

г)

за разрешаването при определени стриктно наблюдавани условия, на базата на подбор и за ограничен обхват, уловът и отглеждането или друго разумно използване на малък брой от определени птици,

и

д)

за засилване на размножаването или оцеляването на засегнатите популации.

Такива изключения трябва да бъдат точни по съдържание и ограничени в пространството и времето и не трябва да действат във вреда на популациите, изброени в таблица 1. Страните трябва възможно най-скоро да информират секретариата на споразумението за всички изключения, издадени съгласно тази разпоредба.

2.2.   Планове за действие за отделен вид

2.2.1.   Страните следва да си сътрудничат при разработването и изпълнението на международни планове за действие за отделен вид, приоритетно при популации, изброени в категория 1 на колона А от таблица 1 и за онези популации, които са изброени със звездичка в колона A от таблица 1. Секретариатът на споразумението следва да координира разработването, хармонизирането и изпълнението на такива планове.

2.2.2.   Страните трябва да разработят и прилагат национални планове за действие за отделен вид при популациите, изброени в колона A от таблица 1 с цел подобряването на цялостния им консервационен статус. Този план за действие следва да включва специфични разпоредби за онези популации, които са обозначени със звездичка. Където е уместно, проблемът със случайно убиване на птици от ловци, в резултат на неправилно идентифициране на видовете, следва да бъде разглеждано.

2.3.   Спешни мерки

Страните трябва, в близко сътрудничество помежду си, когато е възможно и подходящо, да разработват и изпълняват спешни мерки за популациите, изброени в таблица 1, когато възникнат изключително неблагоприятни и излагащи на опасност условия, навсякъде в териториалния обхват на споразумението.

2.4.   Повторно въвеждане

Страните трябва за полагат най-голяма грижа при повторно въвеждани популации, изброени в таблица 1, в части от техните традиционни области на разпространение, където те не съществуват вече. Те трябва да полагат усилия да развиват и следват подробен план за повторно въвеждане, който се основава на подходящи научни изследвания. Плановете за повторно въвеждане трябва да представляват неразделна част от националните и, където е уместно, международните планове за действие за отделен вид. Планът за повторно въвеждане, трябва да включва оценка на въздействието върху околната среда и трябва да бъде широко достъпен. Страните трябва предварително да информират Секретариата на споразумението за всички програми за повторно въвеждане на популации, изброени в таблица 1.

2.5.   Въвеждане

2.5.1.   Страните трябва, ако считат за необходимо, да забраняват въвеждането на неместни растителни и животински видове, които могат да застрашат популациите, изброени в таблица 1.

2.5.2.   Страните трябва, ако считат за необходимо, да изискват предприемането на подходящи предпазни мерки, за да се избегне случайното бягство на затворени птици, принадлежащи на неместни видове.

2.5.3.   Страните трябва да предприемат мерки, доколкото е изпълнимо и уместно, включително улов, за да гарантират, че когато неместни видове и техни хибриди вече са били въведени на тяхна територия, тези видове или техни хибриди не предизвикат потенциална опасност за популациите, изброени в таблица 1.

3.   Защита на местообитанията

3.1.   Списъци с местообитания

3.1.1.   Страните във взаимодействие, където е подходящо, с компетентните международни организации, изготвят и публикуват национални списъци на местообитанията в рамките на техните територии, които са важни за популациите, изброени в таблица 1.

3.1.2.   Страните трябва да полагат усилия, приоритетно да идентифицират места от международно и национално значение за популациите, изброени в таблица 1.

3.2.   Защита на териториите

3.2.1.   Страните трябва да полагат усилия да продължават създаването на защитени територии за опазване на местообитанията от значение за популациите, изброени в таблица 1, и да разработват и прилагат планове за управление на тези територии.

3.2.2.   Страните трябва да полагат усилия да осигуряват специална защита на онези влажни зони, които отговарят на международно признати критерии за международно значение.

3.2.3.   Страните трябва да полагат усилия за разумно и устойчиво ползване на всички влажни зони на тяхна територия. По-специално, те трябва да се стремят да избягват влошаването и загубата на местообитанията, които поддържат популациите, изброени в таблица 1 посредством въвеждането на съответните разпоредби или стандарти и контролни мерки. По-специално, те трябва да се стремят да:

а)

осигуряват, където е приложимо, въвеждането на адекватен законодателно регламентиран контрол върху използването на селскостопански химикали, процедурите за защита от вредители и заустването на отпадъчни води, които са в съответствие с международните норми, с цел намаляване на вредното въздействие върху популациите, изброени в таблица 1,

и

б)

изготвят и разпространяват информационни материали на съответните езици, разясняващи въведените разпоредби, стандарти и контролни мерки и тяхната полза за хората и дивата природа.

3.2.4.   Страните трябва да полагат усилия за разработването на стратегии в съответствие с екосистемния подход, с цел съхранение на местообитанията и всички популации, изброени в таблица 1, включително местообитанията на тези популации, които са разпръснати.

3.3.   Възстановяване и подновяване

Страните трябва да се стремят да възстановяват или подновяват, където е осъществимо и уместно, на територии, които преди са били от значение за популациите, изброени в таблица 1.

4.   Управление на човешките дейности

4.1.   Ловуване

4.1.1.   Страните трябва да си сътрудничат, за да гарантират, че тяхното законодателство за ловуването прилага принципи за устойчиво използване, както е предвидено в плана за действие, като се отчете цялата географска област на разпространение на засегнатите популации водолюбиви птици и техните исторически характеристики на живот.

4.1.2.   Секретариатът на споразумението трябва да бъде осведомяван от страните за тяхното законодателство относно ловуването на популации, изброени в таблица 1.

4.1.3.   Страните трябва да си сътрудничат при създаването на надеждни и хармонизирани системи за събиране на данни за раждаемостта, с цел оценка на годишното възпроизводство на популациите, изброени в таблица 1. Те трябва да представят в секретариата на споразумението приблизителни оценки на общия годишен улов на тези популации, когато е налице.

4.1.4.   Страните трябва да полагат усилия за постепенното преустановяване употребата на оловни куршуми за ловуване във влажни зони до 2000 г.

4.1.5.   Страните следва да разработват и прилагат мерки за намаляване и доколкото е възможно, за елиминиране употребата на отровна стръв.

4.1.6.   Страните следва да разработват и прилагат мерки за намаляване и доколкото е възможно, за елиминиране на нелегалния улов.

4.1.7.   Където е уместно, страните трябва да насърчават ловците на местно, национално и международно ниво, да сформират клубове или организации, за координиране на техните дейности и да подпомагат осигуряването на устойчивост.

4.1.8.   Страните трябва, където е уместно, да въведат изискване за професионален тест за ловци, в т.ч. и за идентифициране на птици.

4.2.   Екотуризъм

4.2.1.   Страните трябва да насърчават, където е уместно, но не и в случаите на централни зони от защитени територии, разработването на програми за сътрудничество между всички заинтересовани, за развитието на чувствителен и съответстващ екотуризъм във влажни зони, в които са съсредоточени популации, изброени в таблица 1.

4.2.2.   Страните, в сътрудничество с компетентни международни организации, трябва да положат усилия за оценка на разходите, ползите и други последствия в резултат от екотуризма в избрани влажни зони, в които са съсредоточени популации, включени в таблица 1. Те трябва да съобщят резултатите от такива оценки в секретариата на споразумението.

4.3.   Други дейности на човека

4.3.1.   Страните трябва да оценят въздействието на предложени проекти, които могат да доведат до конфликти между популациите, изброени в таблица 1, които се отнасят към областите, посочени в параграф 3.2 и човешките интереси, и трябва да направят резултатите от оценката публично достояние.

4.3.2.   Страните трябва да полагат усилия за събиране на информация за загубата, в частност на реколта и риболов, предизвикани от популациите, изброени в таблица 1 и да докладват резултатите в Секретариата на споразумението.

4.3.3.   Страните трябва да си сътрудничат с оглед на идентифициране на подходящи техники за намаляване на загубата или да смекчат последиците от загубата, в частност на реколта и риболов, предизвикани от популациите, изброени в таблица 1, отчитайки световния опит.

4.3.4.   Страните трябва да си сътрудничат с оглед на разработването на планове за действие за отделен вид при популации, които причиняват значителна вреда, в частност на реколтата и риболова. Секретариатът на Споразумението следва да координира разработването и хармонизирането на такива планове.

4.3.5.   Страните трябва, доколкото е възможно, да въвеждат високи екологични стандарти при планирането и изграждането на структури за минимизиране на тяхното въздействие върху популациите, изброени в таблица 1. Те трябва да разгледат стъпките за намаляването на въздействието на вече съществуващи структури, където е налице доказателство, че последните предизвикват отрицателно въздействие върху засегнатите популации.

4.3.6.   В случаи, където човешката намеса застрашава консервационния статус на популации водолюбиви птици, изброени в таблица 1, страните трябва да предприемат мерки за намаляване степента на заплаха. Специално внимание следва да бъде отделено на проблеми от човешка намеса при размножаващи се колонии на колониално-гнездящи водолюбиви птици, по-специално когато те са разположени в територии, популярни за открит отдих. Подходящите мерки, могат да включват, inter alia, създаването на свободни от намеса зони в защитени територии, където публичния достъп не е разрешен.

5.   Проучване и наблюдение

5.1.   Страните трябва да полагат усилия да провеждане на дейности за проучване на малко известни територии, които могат да притежават значителни концентрации от популации, изброени в таблица 1. Резултатите от такива проучвания трябва да бъдат широко разпространени.

5.2.   Страните трябва да полагат усилия да наблюдават популациите, изброени в таблица 1. Резултатите от подобен мониторинг трябва да бъдат публикувани или изпратени до съответните международни организации, за да се даде възможност за преглед на състоянието и тенденциите при популациите.

5.3.   Страните трябва да сътрудничат за подобряване измерването на тенденциите при птичите популации като критерий за описание състоянието на такива популации.

5.4.   Страните трябва да сътрудничат с оглед на определяне пътищата на миграция на всички популации, изброени в таблица 1, използвайки наличните познания за разпределение на размножителни и неразмножителни сезони и статистическите данни от преброяване на населението, и посредством участие в координирани програми.

5.5.   Страните трябва да се стремят да лансират и подпомагат съвместни изследователски проекти в областта на екологията и популационните динамики на популациите, изброени в таблица 1 и техните местообитания, с цел да се определят техните специфични изисквания, а също и техниките, които са най-подходящи за тяхното съхранение и управление.

5.6.   Страните трябва да полагат усилия за провеждане на проучвания върху последиците от загубата на влажни зони и понижаване и нарушаване на пропускателната способност на влажни зони, използвани от популациите, изброени в таблица 1 и върху миграционните тенденции при такива популации.

5.7.   Страните трябва да полагат усилия за провеждане на проучвания върху влиянието на ловуването и търговията с популации, изброени в таблица 1 и значението на тези форми на използване върху местната и националната икономика.

5.8.   Страните трябва да се стремят да си сътрудничат със съответните международни организации и да подпомагат проекти за изследване и мониторинг.

6.   Образование и информация

6.1.   Страните трябва, където е необходимо, да организират програми за обучение, за да гарантират, че служителите, отговорни за изпълнението на плана за действие, имат достатъчно познания, за да го осъществяват ефективно.

6.2.   Страните трябва да си сътрудничат помежду си и със секретариата на Споразумението, с цел разработването на програми за обучение и обмяна на ресурсни материали.

6.3.   Страните трябва да полагат усилия за разработването на програми, информационни материали и механизми за подобряване степента на осъзнаване на масовата общественост по отношение на целите, разпоредбите и съдържанието на настоящия план за действие. В тази връзка, специално внимание трябва да се обърне на хора, живеещи в и около влажни зони от значение; на ползватели на тези влажни зони (ловци, рибари, туристи и др.) и на местни власти и други, вземащи решения.

6.4.   Страните трябва да полагат усилия за провеждане на специфични кампании за повишаване на обществения интерес за съхраняване на популациите, изброени в таблица 1.

7.   Изпълнение

7.1.   При изпълнение на настоящия план за действие, страните трябва, където е подходящо, да дават приоритет на онези популации, които са включени в колона А на таблица 1.

7.2.   Където, в случай на популации, изброени в таблица 1, на територията на дадена страна се среща повече от една популация от един и същи вид, страната трябва да прилага подходящи мерки за съхранение на популацията или популациите с най-нисък консервационен статус.

7.3.   Секретариатът на Споразумението, в сътрудничество с Техническия комитет и с помощта на експерти от държави в региона, следва да координира разработването на ръководни принципи за съхранение в съответствие с член IV, параграф 4 от настоящото споразумение, за да подпомогне страните в изпълнението на настоящия план за действие. Секретариатът на Споразумението трябва да осигури, където е възможно, съгласуваност с ръководни принципи, приети от други международни инструменти. Тези правила за съхранение трябва да целят въвеждането на принципа за устойчиво потребление. Те трябва да включват, inter alia:

а)

планове за действие за отделен вид;

б)

спешни мерки;

в)

изготвяне на списъци с местоположение и методи за управление на местообитанията;

г)

ловни практики;

д)

търговия с водолюбиви птици;

е)

туризъм;

ж)

намаляване увреждането на реколтата;

и

з)

протокол за наблюдение на водолюбиви птици.

7.4.   Секретариатът на споразумението, в сътрудничество с Техническия комитет и със страните, трябва да подготви поредица от международни прегледи, необходими за изпълнението на настоящия план за действие, в т.ч.:

а)

доклади за състоянието и тенденциите при популациите;

б)

пропуски в информацията от прегледите;

в)

мрежи с местата, използвани от всяка популация, включително преглед на статуса на защита на всяко от тези места, а също така и мерки за управление, предприемани за всеки конкретен случай;

г)

законодателство, отнасящо се до ловуването и търговията във всяка държава във връзка с видове, включени в приложение 2 от настоящото споразумение;

д)

степента на подготовка и изпълнение на плановете за действие за отделен вид;

е)

проекти за повторно въвеждане;

и

ж)

състоянието на въведените неместни видове водолюбиви птици и техни хибриди.

7.5.   Секретариатът на споразумението трябва да се стреми да гарантира, че упоменатите в параграф 7.4 прегледи са актуализирани на интервали от не повече от три години.

7.6.   Техническият комитет трябва да оценява ръководните принципи и прегледите, изготвени в съответствие с параграфи 7.3 и 7.4, и да формулира проектопрепоръки и решения във връзка с тяхното развитие, съдържание и изпълнение, за обсъждане на сесиите на срещата на страните.

7.7.   Секретариатът на споразумението трябва редовно да предприема преглед на потенциалните механизми за осигуряване на допълнителни ресурси (фондове и техническа помощ) за изпълнението на настоящия план за действие и да изготвя доклад от всяка редовна сесия на срещата на страните.

ТАБЛИЦА 1

СЪСТОЯНИЕ НА ПОПУЛАЦИИТЕ ОТ МИГРИРАЩИ ВОДОЛЮБИВИ ПТИЦИ (1)

Легенда на класификацията

Следните категории към таблица 1 са основа за изпълнение на плана за действие:

Колона A

Категория 1:

a)

Видове, които са включени в приложение I към Конвенцията за опазване на мигриращите видове диви животни;

б)

видове, които са изброени като застрашени в „Застрашени птици в света“ (BirdLife International 2000);

или

в)

популации, наброяващи по-малко от 10 000 индивида.

Категория 2:

Популации, наброяващи между около 10 000 и около 25 000 индивида.

Категория 3:

Популации, наброяващи между около 25 000 и около 100 000 индивида; и разглеждани като изложени на риск в резултат на:

а)

съсредоточаване на малък брой места на всеки етап от техния годишен цикъл;

б)

зависимост от типа на местообитание, което е под силна застрашеност;

в)

показване на значително продължително влошаване;

или

г)

показване на крайни флуктуации в размера или насоката на развитие на популацията.

За видове, изброени в категории 2 и 3 по-горе, виж параграф 2.1.1 от плана за действие, съдържащи се в приложение 3 към настоящото споразумение.

Колона Б

Категория 1:

Популации, наброяващи между около 25 000 и около 100 000 индивида; и не отговарят на условията в колона A, както е описано по-горе.

Категория 2:

Популации, наброяващи повече от около 100 000 индивида и разглеждани като нуждаещи се от специално внимание в резултат на:

а)

съсредоточаване на малък брой места на всеки етап от техния годишен цикъл;

б)

зависимост от типа на местообитание, което е под силна застрашеност;

в)

показване на значително продължително влошаване;

или

г)

показване на крайни флуктуации в размера или насоката на развитие на популацията.

Колона В

Категория 1:

Популации, наброяващи повече от около 100 000 индивида, които могат да имат значителна полза от международно сътрудничество и които не изпълняват условията, посочени или в колона А, или в колона Б по-горе.

Преглед на таблица 1

Таблицата трябва да бъде:

а)

преразглеждана редовно от Техническия комитет в съответствие с член VII, параграф 3, буква б) от споразумението;

и

б)

изменена, ако е необходимо, от срещата на страните в съответствие с член VI, параграф 9, буква г) от споразумението в светлината на заключенията, направени от тези прегледи.

Определение на географските понятия, използвани в обхвата на обясненията

Северна Африка

Алжир, Египет, Либийска арабска джамахирия, Мароко, Тунис.

Западна Африка

Бенин, Буркина Фасо, Камерун, Чад, Кот д'Ивоар, Гамбия, Гана, Гвинея, Гвинея Бисау, Либерия, Мали, Мавритания, Нигер, Нигерия, Сенегал, Сиера Леоне, Того.

Източна Африка

Бурунди, Джибути, Еритрея, Етиопия, Кения, Руанда, Сомалия, Судан, Уганда, Обединена република Танзания.

Североизточна Африка

Джибути, Египет, Еритрея, Етиопия, Сомалия, Судан.

Южна Африка

Ангола, Ботсуана, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Южна Африка, Свазиленд, Замбия, Зимбабве.

Централна Африка

Камерун, Централноафриканска република, Конго, Демократична република Конго, Екваториална Гвинея, Габон, Сао Томе и Принсипи.

Субсахарска Африка

Всички африкански държави на юг от Сахара.

Тропическа Африка

Субсахарска Африка с изключение на Лесото, Намибия, Южна Африка и Свазиленд.

Западна Палеарктика

Както е дефинирано в Наръчника на птиците в Европа, Средния Изток и Северна Африка (Cramp и Simmons, 1977).

Северозападна Европа

Белгия, Дания, Финландия, Франция, Германия, Исландия, Ирландия, Люксембург, Нидерландия, Норвегия, Швеция, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Западна Европа

Северозападна Европа с Португалия и Испания.

Североизточна Европа

Северната част на Руската федерация на запад от Урал.

Източна Европа

Беларус, Руската федерация на запад от Урал, Украйна.

Централна Европа

Австрия, Чешката република, Естония, Германия, Унгария, Латвия, Лихтенщайн, Литва, Полша, Руската Федерация около Финландския залив и Калининград, Словакия, Швейцария.

Северен Атлантик

Фарьорски острови, Гренландия, Исландия, Ирландия, Норвегия, северозападната брегова линия на Руската федерация, Свалбард, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия.

Източен Атлантик

Атлантическо крайбрежие на Европа и Северна Африка от северна Норвегия до Мароко.

Западен Сибир

Руската федерация на изток от Урал до река Енисей и на юг от Казахстанската граница.

Централен Сибир

Руската федерация от река Енисей до източната граница на Таймирския полуостров и на юг от Алтайските планини.

Западно Средиземноморие

Алжир, Франция, Италия, Малта, Монако, Мароко, Португалия, Сан Марино, Испания, Тунис.

Източно Средиземноморие

Албания, Босна и Херцеговина, Хърватска, Кипър, Египет, Гърция, Израел, Ливан, Либийска арабска джамахирия, Словения, Сирийска арабска република, Бивша югославска република Македония, Турция, Югославия.

Черно море

Армения, България, Грузия, Република Молдова, Румъния, Руската федерация, Турция, Украйна.

Каспия

Азербайджан, Иран (Ислямска република), Казахстан, Руската федерация, Туркменистан, Узбекистан.

Югозападна Азия

Бахрейн, Иран (Ислямска република), Ирак, Израел, Йордания, Казахстан, Кувейт, Ливан, Оман, Катар, Саудитска Арабия, Сирийска арабска република, Източна Турция, Туркменистан, Обединени арабски емирства, Узбекистан, Йемен.

Западна Азия

Западните части на Руската федерация на изток от Урал и Каспийските държави.

Централна Азия

Афганистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.

Южна Азия

Бангладеш, Бутан, Индия, Малдиви, Непал, Пакистан, Шри Ланка.

Съкращения и символи

(раз)

:

размножаване

С

:

Северен

Ю

:

Южен

СИ

:

Североизточен

ЮИ

:

Югоизточен

(пре)

:

презимуване

И

:

Източен

З

:

Западен

СЗ

:

Северозападен

ЮЗ

:

Югозападен

()

Неизвестен статус на популацията. Приблизителен статус на съхранение.

*

Като изключение, за тези популации, които са обозначени със звездичка, ловуването може да продължи на базата на устойчиво използване, където уловът на такива популации е отдавна установена културна практика (виж параграф 2.1.1 от приложение 3 към споразумението).

Бележки

1.

Данните за популацията, използвани за попълване на таблица 1, доколкото е възможно съответстват на броя на индивидите при потенциалните птици за размножаване в рамките на териториалния обхват. Статусът се базира на най-добрите налични публикувани популационни оценки.

2.

Наставките (раз) или (пре) в списъците с популациите подпомагат единствено идентифицирането на популациите. Те не обозначават сезонни ограничения на дейности във връзка с тези популации, съгласно споразумението и плана за действие.

3.

Краткото описание, използвано за определяне на популациите, се основава на описанията, използвани в третото издание на „Популационни оценки на водолюбивите птици“.

4.

Знаците за наклонена черта (/) са използвани, за да разделят размножителните територии от зоните за презимуване.

5.

Когато видовите популации са включени в таблица 1 с многостранна категоризация, задълженията в плана за действие се свързват с най-строгата изброена категория.

 

A

Б

В

SPHENISCIDAE

Spheniscus demersus

Южна Африка

2a 2в

 

GAVIIDAE

Gavia stellata

 

 

 

Северозападна Европа (пре)

 

 

Каспия, Черно море и Източно Средиземноморие (пре)

 

(1)

 

Gavia arctica arctica

Северна Европа и Западен Сибир/Европа

 

 

Gavia arctica suschkini

Централен Сибир/Каспия

 

 

(1)

Gavia immer

Европа (пре)

 

 

Gavia adamsii

Западна Европа (пре)

 

 

PODICIPEDIDAE

Tachybaptus ruficollis ruficollis

Европа и Северозападна Африка

 

 

1

Podiceps cristatus cristatus

Северозападна и Западна Европа

 

 

1

Черно море и Средиземноморие (пре)

 

 

1

Каспия и Югозападна Азия (пре)

2

 

 

Podiceps grisegena grisegena

Северозападна Европа (пре)

 

1

 

Черно море и Средиземноморие (пре)

 

(1)

 

Каспия (пре)

2

 

 

Podiceps cristatus infuscatus

Източна Африка (Етиопия до Северна Замбия)

 

 

Южна Африка

 

 

Podiceps auritus auritus

Северозападна Европа (дългоклюн)

 

 

Североизточна Европа (късоклюн)

 

1

 

Каспия и Южна Азия (пре)

2

 

 

Podiceps nigricollis nigricollis

Европа/Южна и Западна Европа и Северна Африка

 

 

1

Западна Азия/Югозападна и Южна Азия

 

1

 

Podiceps nigricollis gurneyi

Южна Африка

2

 

 

PELECANIDAE

Pelecanus onocrotalus

Южна Африка

2

 

 

Западна Африка

 

1

 

Източна Африка

 

 

1

Европа и Западна Азия (раз)

1a 3в

 

 

Pelecanus rufescens

Тропическа Африка и ЮЗ Арабия

 

1

 

Pelecanus crispus

Черно море и Средиземноморие (пре)

1a 1в

 

 

Югозападна Азия и Южна Азия (пре)

1a 2

 

 

SULIDAE

Sula (Morus) capensis

Южна Африка

2a 2в

 

PHALACROCORACIDAE

Phalacrocorax coronatus

Югозападна крайбрежна Африка

 

 

Phalacrocorax pygmeus

Черно море и Средиземноморие

 

1

 

Югозападна Азия

 

1

 

Phalacrocorax neglectus

Югозападна крайбрежна Африка

1б 1в

 

 

Phalacrocorax carbo carbo

Северозападна Европа

 

 

1

Phalacrocorax carbo sinensis

Северна и Централна Европа

 

 

1

Черно море и Средиземноморие

 

 

1

Западна и Югозападна Азия

 

 

(1)

Phalacrocorax carbo lucidus

Югозападна крайбрежна Африка

 

1

 

Централна и Източна Африка

 

 

1

Южна крайбрежна Африка

2

 

 

Phalacrocorax nigrogularis

Залива и Арабско море

2a 2в

 

Phalacrocorax capensis

Южна крайбрежна Африка

 

2a 2в

 

ARDEIDAE

Egretta ardesiaca

Субсахарска Африка

 

 

Egretta vinaceigula

Южноцентрална Африка

1б 1в

 

 

Egretta garzetta garzetta

Субсахарска Африка

 

 

(1)

Европа, Черно море и Средиземноморие/Западна и Централна Африка

 

 

1

Западна Азия/ЮЗ Азия, СИ и Източна Африка

 

(1)

 

Egretta gularis gularis

Западна Африка

 

(1)

 

Egretta gularis schistacea

Югоизточна Африка и Червено море

 

(1)

 

Югозападна Азия и Южна Азия

2

 

 

Egretta dimorpha

Източна крайбрежна Африка

2

 

 

Ardea cinerea cinerea

Субсахарска Африка

 

 

1

Европа и Северна Африка (раз)

 

 

1

Западна и Югозападна Азия (раз)

 

 

(1)

Ardea melanocephala

Субсахарска Африка

 

 

(1)

Ardea purpurea purpurea

Тропическа Африка

 

1

 

Западна Европа и Западно Средиземноморие/Западна Африка

2

 

 

Източна Европа и Югозападна Азия/Субсахарска Африка

 

(2в)

 

Casmerodius albus albus

Западна, Централна и Югоизточна Европа/Черно мореи Средиземноморие

2

 

 

Западна Азия/Югозападна Азия

 

(1)

 

Casmerodius albus melanorhynchos

Субсахарска Африка и Мадагаскар

 

 

(1)

Mesophoyx intermedia brachyrhyncha

Субсахарска Африка

 

1

 

Bubulcus ibis ibis

Южна Африка

 

 

1

Тропическа Африка

 

 

1

Югозападна Европа и Северозападна Африка

 

 

1

Източно Средиземноморие и Югозападна Азия

2

 

 

Ardeola ralloides ralloides

Средиземно, Черно море и Северна Африка/Субсахарска Африка

 

 

Западна и Югозападна Азия/Субсахарска Африка

 

(1)

 

Ardeola ralloides paludivaga

Субсахарска Африка и Мадагаскар

 

 

(1)

Ardeola idae

Мадагаскар и Алдабра/Централна и Източна Африка

1б 1в

 

 

Ardeola rufiventris

Източна тропическа и Южна Африка

 

(1)

 

Nycticorax nycticorax nycticorax

Субсахарска Африка и Мадагаскар

 

(1)

 

Европа и СЗ Африка/Средиземноморие и Африка

 

 

Западна Азия/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

(1)

 

Ixobrychus minutus minutus

Европа и Северна Африка/Субсахарска Африка

 

 

Западна и Югозападна Азия/Субсахарска Африка

 

(1)

 

Ixobrychus minutus payesii

Субсахарска Африка

 

(1)

 

Ixobrychus sturmii

Субсахарска Африка

 

(1)

 

Botaurus stellaris stellaris

Европа (раз)

 

 

Югозападна Азия (пре

2

 

 

Botaurus stellaris capensis

Южна Африка

 

 

CICONIIDAE

Mycteria ibis

Субсахарска Африка (с изключение на Мадагаскар)

 

1

 

Anastomus lamelligerus lamelligerus

Субсахарска Африка

 

 

1

Ciconia nigra

Южна Африка

 

 

Югозападна Европа/Западна Африка

 

 

Централна и Източна Европа/Субсахарска Африка

2

 

 

Ciconia abdimii

Субсахарска Африка и ЮЗ Арабия

 

(2в)

 

Ciconia episcopus microscelis

Субсахарска Африка

 

(1)

 

Ciconia ciconia ciconia

Южна Африка

 

 

Иберия и Северозападна Африка/Субсахарска Африка

 

 

Централна и Източна Европа/Субсахарска Африка

 

 

1

Западна Азия/Югозападна Азия

2

 

 

Leptoptilos crumeniferus

Субсахарска Африка

 

 

1

BALAENICIPITIDAE

Balaeniceps rex

Централна тропическа Африка

 

 

THRESKIORNITHIDAE

Plegadis falcinellus falcinellus

Субсахарска Африка (раз)

 

 

1

Черно море и Средиземноморие/Западна Африка

 

 

Югозападна Азия/Източна Африка

 

(1)

 

Geronticus eremita

Мароко

1a 1б 1в

 

 

Югозападна Азия

1a 1б 1в

 

 

Threskiornis aethiopicus aethiopicus

Субсахарска Африка

 

 

1

Ирак и Иран

 

 

Platalea leucorodia leucorodia

Западна Европа/Западно Средиземноморие и Западна Африка

 

 

Централна и ЮИ Европа/Средиземноморие и Тропическа Африка

2

 

 

Platalea leucorodia archeri

Червено море и Сомалия

 

 

Platalea leucorodia balsaci

Западна крайбрежна Африка (Мавритания)

 

 

Platalea leucorodia major

Западна Азия/Югозападна и Южна Азия

2

 

 

Platalea alba

Субсахарска Африка

2*

 

 

PHOENICOPTERIDAE

Phoenicopterus ruber roseus

Западна Африка

3a

 

 

Източна Африка

3a

 

 

Южна Африка (до Мадагаскар)

3a

 

 

Западно Средиземноморие

 

2a

 

Източно Средиземноморие, Югозападна и Южна Азия

 

2a

 

Phoenicopterus minor

Западна Африка

2

 

 

Източна Африка

 

2a 2в

 

Южна Африка (до Мадагаскар)

3a

 

 

ANATIDAE

Dendrocygna bicolor

Западна Африка (Сенегал до Чад)

 

 

(1)

Източна и Южна Африка

 

 

(1)

Dendrocygna viduata

Западна Африка (Сенегал до Чад)

 

 

1

Източна и Южна Африка

 

 

1

Thalassornis leuconotus leuconotus

Западна Африка

 

 

Източна и Западна Африка

2*

 

 

Oxyura leucocephala

Западно Средиземноморие (Испания и Мароко)

1a 1б 1в

 

 

Алжир и Тунис

1a 1б 1в

 

 

Източно Средиземноморие, Турция и Югозападна Азия

1a 1б 1в

 

 

Oxyura maccoa

Източна Африка

 

 

Южна Африка

 

 

Cygnus olor

Северозападен континент и Централна Европа

 

 

1

Черно море

 

1

 

Западна и Централна Азия/Каспия

 

2a 2г

 

Cygnus Cygnus

Исландия/Обединено Кралство и Ирландия

2

 

 

Северозападна континентална Европа

 

1

 

С Европа и З Сибир/Черно море и И Средиземноморие

2

 

 

Западен и Централен Сибир/Каспия

2

 

 

Cygnus columbianus bewickii

Западен Сибир и СИ Европа/Югозападна Европа

 

 

Северен Сибир/Каспия

 

 

Anser brachyrhynchus

Източна Гренландия и Исландия/Обединено кралство

 

2a

 

Свалбард/Северозападна Европа

 

1

 

Anser fabalis fabalis

Североизточна Европа/Северозападна Европа

 

1

 

Anser fabalis rossicus

Западен и Централен Сибир/СИ и ЮЗ Европа

 

 

(1)

Anser fabalis johanseni

Западен и Централен Сибир/Туркменистан до Китай

 

 

(1)

Anser albifrons albifrons

СЗ Сибир и СИ Европа/Югозападна Европа

 

 

1

Западен Сибир/Централна Европа

3в*

 

 

Западен Сибир/Черно море и Турция

 

 

1

Северен Сибир/Каспия и Ирак

2

 

 

Anser albifrons flavirostris

Гренландия/Ирландия и Обединено кралство

3a*

 

 

Anser erythropus

С Европа и З Сибир/Черно море и Каспия

1a 1б 2

 

 

Anser anser anser

Исландия/Обединено кралство и Ирландия

 

1

 

СЗ Европа/Югозападна Европа

 

 

1

Централна Европа/Северна Африка

 

1

 

Anser anser rubrirostris

Черно море и Турция

 

1

 

Западен Сибир/Каспия и Ирак

 

 

1

Branta leucopsis

Източна Гренландия/Шотландия и Ирландия

 

1

 

Свалбард/Югозападна Шотландия

2

 

 

Русия/Германия и Нидерландия

 

 

1

Branta bernicla bernicla

Западен Сибир/Западна Европа

 

2б 2в

 

Branta bernicla hrota

Свалбард/Дания и Обединено кралство

 

 

Канада и Гренландия/Ирландия

2

 

 

Branta ruficollis

Западен Сибир/Черно море и Каспия

1a 1б 3a

 

 

Alopochen aegyptiacus

Западна Африка

2

 

 

Източна и Южна Африка

 

 

1

Tadorna ferruginea

Югозападна Африка

 

 

Източно Средиземноморие и Черно море/Североизточна Африка

2

 

 

Западна Азия и Каспия/Иран и Ирак

 

1

 

Tadorna cana

Южна Африка

 

1

 

Tadorna tadorna

Северозападна Европа

 

2a

 

Черно море и Средиземноморие

 

 

Западна Азия/Каспия и Среден Изток

 

1

 

Plectropterus gambensis gambensis

Западна Африка

 

 

1

Източна Африка (Судан до Замбия)

 

 

1

Plectropterus gambensis niger

Южна Африка

 

1

 

Sarkidiornis melanotos melanotos

Западна Африка

 

1

 

Южна и Източна Африка

 

 

1

Nettapus auritus

Западна Африка

 

 

Южна и Източна Африка

 

 

(1)

Anas capensis

Източна Африка (Долината Рифт)

 

 

Басейна на езерото Чад (2)

 

 

Южна Африка (С до Ангола и Замбия)

 

 

1

Anas strepera strepera

Северозападна Европа

 

1

 

Югоизточна Европа/Черно море и Средиземноморие

 

 

Западен Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

(1)

Anas penelope

Западен Сибир и СИ Европа/СЗ Европа

 

 

1

З Сибир и СИ Европа/Черно море и Средиземноморие

 

 

Западен Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

Anas platyrhynchos platyrhynchos

Северозападна Европа

 

 

1

Северна Европа/Западно Средиземноморие

 

 

1

Източна Европа/Черно море и Източно Средиземноморие

 

 

Западен Сибир/Югозападна Азия

 

 

(1)

Anas undulata undulata

Южна Африка

 

 

1

Anas clypeata

Северозападна и Централна Европа (пре)

 

1

 

З Сибир, СИ и И Европа/Ю Европа и Западна Африка

 

 

З Сибир/ЮЗ Азия, СИ и Източна Африка

 

 

Anas erythrorhyncha

Южна Африка

 

 

1

Източна Африка

 

 

1

Мадагаскар

2

 

 

Anas acuta

Северозападна Европа

 

1

 

Западен Сибир, СИ и И Европа/Ю Европа и Западна Африка

 

 

Западен Сибир/Югозападна Азия и Източна Африка

 

 

(1)

Anas querquedula

Западен Сибир и Европа/Западна Африка

 

 

Западен Сибир/ЮЗ Азия, СИ и Източна Африка

 

 

(1)

Anas crecca crecca

Северозападна Европа

 

 

1

З Сибир и СИ Европа/Черно море и Средиземноморие

 

 

1

Западен Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

Anas hottentota

Басейна на езерото Чад

 

 

Източна Африка (южна до северна Замбия)

 

1

 

Южна Африка (северна до южна Замбия)

 

1

 

Marmaronetta angustirostris

Западно Средиземноморие/Западно Средиземноморие и Западна Африка

1a 1б 1в

 

 

Източно Средиземноморие

1a 1б 1в

 

 

Югозападна Азия

1a 1б 2

 

 

Netta rufina

Югозападна и Централна Европа/Западно Средиземноморие

 

1

 

Черно море и Източно Средиземноморие

 

 

Западна и Централна Азия/Югозападна Азия

 

 

1

Netta erythrophthalma brunnea

Южна и Източна Африка

 

 

1

Aythya ferina

Североизточна Европа/Северозападна Европа

 

 

1

Централна и СИ Европа/Черно море и Средиземноморие

 

 

1

Западен Сибир/Югозападна Азия

 

 

Aythya nyroca

Западно Средиземноморие (Северна и Западна Африка

1a 1в

 

 

Източна Европа/И Средиземноморие и Сахелска Африка

1a 3в

 

 

Западна Азия/ЮЗ Азия и СИ Азия

1a 3в

 

 

Aythya fuligula

Северозападна Европа (пре)

 

 

1

Централна Европа, Черно море и Средиземноморие (пре)

 

 

1

Западен Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

(1)

Aythya marila marila

Северна Европа/Западна Европа

 

 

1

Западен Сибир/Черно море и Каспия

 

 

1

Somateria mollissima mollissima

Балтика, Дания и Нидерландия

 

 

1

Норвегия и Русия

 

 

1

Somateria mollissima borealis

Свалбард и Франц Йозеф (раз)

 

1

 

Somateria spectabilis

Източна Гренландия, СИ Европа и Западен Сибир

 

 

1

Polysticta stelleri

Западен Сибир/Североизточна Европа

1a

1

 

Clangula hyemalis

Исландия и Гренландия

 

 

1

Западен Сибир/Северна Европа

 

 

1

Melanitta nigra nigra

З Сибир и С Европа/З Европа и СЗ Африка

 

2a

 

Melanitta fusca fusca

Западен Сибир и Северна Европа/СЗ Европа

 

2a

 

Черно море и Каспия

 

 

Bucephala clangula clangula

Северозападна и Централна Европа (раз)

 

 

1

Северозападна Европа/Адриатика

 

1

 

Западен Сибир и Североизточна Европа/Черно море

2

 

 

Западен Сибир/Каспия

2

 

 

Mergellus albellus

Северозападна и Централна Европа (пре)

3a

 

 

Северозападна Европа и Черно море и Източно Средиземноморие

 

1

 

Западен Сибир/Югозападна Азия

 

 

Mergus serrator serrator

Северозападна и Централна Европа (пре)

 

 

1

Североизточна Европа/Черно море и Средиземноморие

 

1

 

Западен Сибир/Югозападна и Централна Азия

 

 

Mergus merganser merganser

Северозападна и Централна Европа (пре)

 

 

1

Северозападна Европа и Черно море

 

 

Западен Сибир/Каспия

2

 

 

GRUIDAE

Balearica pavonina pavonina

Западна Африка (Сенегал до Чад)

2

 

 

Balearica pavonina ceciliae

Източна Африка (Судан до Уганда)

 

 

Balearica regulorum regulorum

Южна Африка (С до Ангола и Ю Зимбабве)

 

 

Balearica regulorum gibbericeps

Източна Африка (Кения до Мозамбик)

 

 

Grus leucogeranus

Иран (пре)

1a 1б 1в

 

 

Grus virgoа

Черно море (Украйна)/Североизточна Африк

 

 

Турция (раз)

 

 

Калмикия/Североизточна Африка

 

1

 

Grus paradisea

Далечна южна Африка

1б 2

 

 

Grus carunculatus

Централна и Южна Африка

1б 1в

 

 

Grus grus

Северозападна Европа/Иберия и Мароко

 

1

 

Североизточна и Централна Европа/Северна Африка

 

1

 

Източна Европа/Турция, Среден Изток и СИ Африка

 

 

Турция и Грузия (раз)

 

 

Западен Сибир/Южна Азия

 

(1)

 

RALLIDAE

Sarothrura elegans elegans

СИ, Източна и Южна Африка

 

 

(1)

Sarothrura elegans reichenovi

Ю Западна Африка до Централна Африка

 

 

(1)

Sarothrura boehmi

Централна Африка

 

 

Sarothrura ayresi

Етиопия и Южна Африка

1a 1б 1в

 

 

Rallus aquaticus aquaticus

Европа и Северна Африка

 

 

1

Rallus aquaticus korejewi

Западен Сибир/Югозападна Азия

 

 

(1)

Rallus caerulescens

Южна и Източна Африка

 

 

(1)

Crecopsis egregia

Субсахарска Африка

 

 

(1)

Crex crex

Европа и Западна Азия/Субсахарска Африка

 

Amaurornis flavirostris

Субсахарска Африка

 

 

1

Porzana parva parva

Западна Евразия/Африка

 

 

Porzana pusilla intermedia

Европа (раз)

2

 

 

Porzana porzana

Европа/Африка

 

 

Aenigmatolimnas marginalis

Субсахарска Африка

(2)

 

 

Porphyrio alleni

Субсахарска Африка

 

 

(1)

Gallinula chloropus chloropus

Европа и Северна Африка

 

 

1

Западна и Югозападна Азия

 

 

(1)

Gallinula angulata

Субсахарска Африка

 

 

(1)

Fulica cristata

Субсахарска Африка

 

 

1

Испания и Мароко

 

 

Fulica atra atra

Северозападна Европа (пре)

 

 

1

Черно море и Средиземноморие (пре)

 

 

1

Югозападна Азия (пре)

 

 

(1)

DROMADIDAE

Dromas ardeola

Северозападен индийски океан, Червено море и Залива

3a

 

 

HAEMATOPODIDAE

Haematopus ostralegus ostralegus

Европа/Южна и Западна Европа и СЗ Африка

 

 

1

Haematopus ostralegus longipes

ЮИ Европа и З Азия/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

(1)

Haematopus moquini

Южна крайбрежна Африка

 

 

RECURVIROSTRIDAE

Himantopus himantopus himantopus

Субсахарска Африка (с изключение на южна)

 

 

(1)

Южна Африка (meridionalis)

2

 

 

ЮЗ Европа и Северозападна Африка/Западна Африка

 

1

 

Централна Европа и И Средиземноморие/С Централна Африка

 

1

 

З, Ц и ЮЗ Азия/СЗ Азия и СИ Африка

 

(1)

 

Recurvirostra avosetta

Южна Африка

2

 

 

Източна Африка

 

(1)

 

Западна Европа и Северозападна Африка (раз)

 

1

 

Югоизточна Европа, Черно море и Турция (раз)

(3в)

 

 

Западна и Югозападна Азия/Източна Африка

2

 

 

BURHINIDAE

Burhinus senegalensis senegalensis

Западна Африка

(2)

 

 

Burhinus senegalensis inornatus

Североизточна и Източна Африка

(2)

 

 

GLAREOLIDAE

Pluvianus aegyptius aegyptius

Западна Африка

 

(1)

 

Източна Африка

(2)

 

 

Glareola pratincola pratincola

Западна Европа и СЗ Африка/Западна Африка

2

 

 

Черно море и И Средиземноморие/Източна Сахелска зона

2

 

 

ЮЗ Азия/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

(1)

 

Glareola nordmanni

ЮЕ Европа и Западна Азия/Южна Африка

3б 3в

 

 

Glareola ocularis

Мадагаскар/Източна Африка

(2)

 

 

Glareola nuchalis nuchalis

Източна и Централна Африка

 

(1)

 

Glareola nuchalis liberiae

Западна Африка

(2)

 

 

Glareola cinerea cinerea

ЮИ Западна Африка и Централна Африка

(2)

 

 

CHARADRIIDAE

Pluvialis apricaria apricaria

Обединеното кралство, Ирландия, Дания, Германия и Балтика (раз)

3в*

 

 

Pluvialis apricaria altifrons

Исландия и Фарьорски острови/Източен атлантически бряг

 

 

1

Северна Европа/Западна Европа и СЗ Африка

 

 

1

Северен Сибир/Каспия и Мала Азия

 

(1)

 

Pluvialis fulva

Северен централен Сибир/Южна и СЗ Азия, СИ Африка

 

(1)

 

Pluvialis squatarola

З Сибир и Канада/З Европа и З Африка

 

 

1

Ц и И Сибир/ЮЗ Азия, Източна и Южна Африка

 

1

 

Charadrius hiaticula hiaticula

Северна Европа/Европа и Северна Африка

 

1

 

Charadrius hiaticula psammodroma

Канада, Гренландия и Исландия/З и Ю Африка

 

(2в)

 

Charadrius hiaticula tundrae

СИ Европа и Сибир/ЮЗ Азия, И и S Африка

 

 

(1)

Charadrius dubius curonicus

Европа и Северозападна Африка/Западна Африка

 

 

1

Западна и Югозападна Азия/Източна Африка

 

 

(1)

Charadrius pecuarius pecuarius

Южна и Източна Африка

 

 

(1)

Западна Африка

 

(1)

 

Charadrius tricollaris tricollaris

Южна и Източна Африка

 

 

1

Charadrius forbesi

Западна и Централна Африка

 

(1)

 

Charadrius pallidus pallidus

Южна Африка

2

 

 

Charadrius pallidus venustus

Източна Африка

 

 

Charadrius alexandrinus alexandrinus

Западна Европа и Западно Средиземноморие/Западна Африка

 

 

Черно море и Източно Средиземноморие/Източен Сахел

 

 

ЮЗ и Централна Азия/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

(1)

 

Charadrius marginatus mechowi

Южна и Източна Африка

2

 

 

Западна до Западно-централна Африка

2

 

 

Charadrius mongolus pamirensis

Западно-централна Азия/ЮЗ Азия и Източна Африка

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii columbinus

Турция и ЮЗ Азия/И Средиземноморие и Червено море

 

 

Charadrius leschenaultii crassirostris

Каспия и ЮЗ Азия/Арабия и СИ Африка

 

(1)

 

Charadrius leschenaultii leschenaultii

Централна Азия/Източна и Южна Африка

 

(1)

 

Charadrius asiaticus

ЮИ Европа и Западна Азия/И и Южна Централна Африка

 

 

Eudromias morinellus

Европа/Северозападна Африка

(3в)

 

 

Азия/Средния Изток

 

(1)

 

Vanellus vanellus

Европа/Европа и Северна Африка

 

 

Западна Азия/Югозападна Азия

 

 

(1)

Vanellus spinosus

Черно море и Средиземноморие (раз)

 

1

 

Vanellus albiceps

Западна и Централна Африка

 

(1)

 

Vanellus senegallus senegallus

Западна Африка

 

(1)

 

Vanellus senegallus solitaneus

Югозападна Африка

 

(1)

 

Vanellus senegallus lateralis

Източна и Югоизточна Африка

 

1

 

Vanellus lugubris

Югозападна Африка

2

 

 

Централна и Източна Африка

 

 

Vanellus melanopterus minor

Южна Африка

 

 

Vanellus coronatus coronatus

Източна и Южна Африка

 

 

1

Централна Африка

(2)

 

 

Vanellus coronatus xerophilus

Югозападна Африка

 

(1)

 

Vanellus superciliosus

Западна и Централна Африка

(2)

 

 

Vanellus gregarius

ЮИ Европа и Западна Азия/Североизточна Африка

1a 1б 1в

 

 

Централноазиатски републики/СЗ Индия

1a 1б 1в

 

 

Vanellus leucurus

ЮЗ Азия/ЮЗ Азия и Североизточна Африка

2

 

 

Централноазиатски републики/Южна Азия

 

(1)

 

SCOLOPACIDAE

Scolopax rusticola

Европа/Южна и Западна Европа и Северна Африка

 

 

1

Западен Сибир/Югозападна Азия (Каспия)

 

 

(1)

Gallinago stenura

Северен Сибир/Южна Азия и Източна Африка

 

 

(1)

Gallinago media

Скандинавия/вероятно Западна Африка

 

1

 

Западен Сибир и СИ Европа/Югоизточна Африка

 

 

Gallinago gallinago gallinago

Европа/Южна и Западна Европа и СЗ Африка

 

 

Западен Сибир/Югозападна Азия и Африка

 

 

1

Gallinago gallinago faeroeensis

Исландия, Фарьорски острови и Северна Шотландия/Ирландия

 

 

1

Lymnocryptes minimus

Северна Европа/Ю и З Европа и Западна Африка

 

 

Западен Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

(1)

 

Limosa limosa limosa

Западна Европа/СЗ и Западна Африка

 

 

Източна Европа/Централна и Източна Африка

 

 

Западна Централна Азия/ЮЗ Азия и Източна Африка

 

(1)

 

Limosa limosa islandica

Исландия/Западна Европа

3a*

 

 

Limosa lapponica lapponica

Северна Европа/Западна Европа

 

2a

 

Limosa lapponica taymyrensis

Западен Сибир/Западна и Югозападна Африка

 

2a 2в

 

Limosa lapponica menzbieri

Централен Сибир/Южна и ЮЗ Азия и Източна Африка

 

 

(1)

Numenius phaeopus phaeopus

Северна Европа/Западна Африка

 

 

(1)

Западен Сибир/Южна и Източна Африка

 

 

(1)

Numenius phaeopus islandicus

Исландия, Фарьорски острови и Шотландия/Западна Африка

 

 

1

Numenius phaeopus alboaxillaris

Югозападна Азия/Източна Африка

 

 

Numenius tenuirostris

Централен Сибир/Средиземноморие и ЮЗ Азия

1a 1б 1в

 

 

Numenius arquata arquata

Европа/Европа, Северна и Западна Африка

 

 

1

Numenius arquata orientalis

Западен Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

 

Numenius arquata suschkini

Югоизточна Европа и Югозападна Азия (раз)

2

 

 

Tringa erythropus

С Европа/Южна Европа, Северна и Западна Африка

 

 

(1)

Западен Сибир/ЮЗ Азия, СИ и Източна Африка

 

(1)

 

Tringa totanus totanus

СЗ Европа/З Европа, СЗ и Западна Африка

 

 

Централна и Източна Европа/Източно Средиземноморие и Африка

 

 

Tringa totanus britannica

Британия и Ирландия/Британия, Ирландия, Франция

 

 

Tringa totanus ussuriensis

Западна Азия/ЮЗ Азия, СИ и Източна Африка

 

 

(1)

Tringa totanus robusta

Исландия и Фарьорски острови/Западна Европа

 

 

1

Tringa stagnatilis

Източна Европа/Западна и Централна Африка

 

(1)

 

Западна Азия/ЮЗ Азия, Източна и Южна Африка

 

(1)

 

Tringa nebularia

Северна Европа/ЮЗ Европа, СЗ и Западна Африка

 

 

1

Западен Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

 

(1)

Tringa ochropus

Северна Европа/Ю и З Европа, Западна Африка

 

 

1

Западен Сибир/ЮЗ Азия, СИ и Източна Африка

 

 

(1)

Tringa glareola

Северозападна Европа/Западна Африка

 

 

СИ Европа и З Сибир/Източна и Южна Африка

 

 

(1)

Tringa cinerea

СИ Европа и З Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

 

1

Tringa hypoleucos

Западна и Централна Европа/Западна Африка

 

 

1

И Европа и З Сибир/Централна, И и Ю Африка

 

 

(1)

Arenaria interpres interpres

СИ Канада и Гренландия/З Европа и СЗ Африка

 

1

 

Северна Европа/Западна Африка

 

1

 

Западен и Централен Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

 

(1)

Calidris tenuirostris

Източен Сибир/ЮЗ Азия и З Южна Азия

 

 

Calidris canutus canutus

Северен Сибир/Западна и Южна Африка

 

2a 2в

 

Calidris canutus islandica

СИ Канада и Гренландия/Западна Европа

 

2a 2b

 

Calidris alba

Източна Европа (Атлантик), Западна и Южна Африка (пре)

 

 

1

Югозападна Азия, Източна и Южна Африка (пре)

 

 

1

Calidris minuta

С Европа/Ю Европа, Северна и Западна Африка

 

(2в)

 

Западен Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

 

(1)

Calidris temminckii

Феноскандинавия/Северна и Западна Африка

 

(1)

 

СИ Европа и З Сибир/ЮЗ Азия и Източна Африка

 

 

(1)

Calidris maritima maritima

Северна и Западна Европа (с изключение на Исландия) (пре)

 

1

 

Calidris alpina alpina

СИ Европа и СЗ Сибир/З Европа и СЗ Африка

 

 

1

Calidris alpina centralis

Централен Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

(1)

Calidris alpina schinzii

Исландия и Гренландия/СЗ и Западна Африка

 

 

1

Обединеното кралство и Ирландия/ЮЗ Европа и СЗ Африка

2

 

 

Балтика/ЮЗ Европа и СЗ Африка

 

 

Calidris alpina arctica

СИ Гренландия/Западна Африка

3a

 

 

Calidris ferruginea

Западен Сибир/Западна Африка

 

 

1

Централен Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

 

1

Limicola falcinellus falcinellus

Северна Европа/ЮЗ Азия и Африкa

 

 

Philomachus pugnax

Северна Европа и Западен Сибир/Западна Африка

 

 

Северен Сибир/ЮЗ Азия, И и Ю Африка

 

(2в)

 

Phalaropus lobatus

Западна Евразия/Арабско море

 

 

1

Phalaropus fulicaria

Канада и Гренландия/Атлантическия бряг на Африка

 

 

(1)

LARIDAE

Larus leucophthalmus

Червено море и съседно крайбрежие

1a 2

 

 

Larus hemprichii

Червено море, Залива, Арабия и Източна Африка

 

2a

 

Larus canus canus

СЗ и Централна Европа/Атлантическия бряг и Средиземноморието

 

 

Larus canus heinei

СИ Европа и Западен Сибир/Черно море и Каспия

 

(1)

 

Larus audouinii

Средиземноморие/С и З крайбрежие на Африка

1a 3a

 

 

Larus marinus

Северна и Западна Европа

 

 

1

Larus dominicanus vetula

Южна крайбрежна Африка

 

1

 

Larus hyperboreus hyperboreus

Свалбард и С Русия (раз)

 

 

(1)

Larus hyperboreus leuceretes

Канада, Гренландия и Исландия (раз)

 

 

(1)

Larus glaucoides glaucoides

Гренландия/Исландия и Северозападна Европа

 

 

1

Larus argentatus argentatus

Северна и Северозападна Европа

 

 

1

Larus argentatus argenteus

Исландия и Западна Европа

 

 

1

Larus heuglini

СИ Европа и З Сибир/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

(1)

Larus (heuglini) barabensis

Югозападен Сибир/Югозападна Азия

 

 

(1)

Larus armenicus

Армения, Източна Турцияи СЗ Иран

3a

 

 

Larus cachinnans cachinnans

Черно море и Западна Азия/ЮЗ Азия, СИ Африка

 

 

1

Larus cachinnans michahellis

Средиземноморие, Иберия и Мароко

 

 

1

Larus fuscus fuscus

СИ Европа/Черно море, ЮЗ Азия и Източна Африка

 

(2в)

 

Larus fuscus graellsii

Западна Европа/Средиземноморие и Западна Африка

 

 

1

Larus ichthyaetus

Черно море и Каспия/Югозападна Азия

3a

 

 

Larus cirrocephalus poiocephalus

Западна Африка

 

(1)

 

Централна и Източна Африка

 

 

(1)

Южна крайбрежна Африка (с изключение на Мадагаскар)

 

(1)

 

Larus hartlaubii

Югозападна крайбрежна Африка

 

1

 

Larus ridibundus

З Европа/З Европа, З Средиземноморие, Западна Африка

 

 

1

Източна Европа/Черно море и Източно Средиземноморие

 

 

1

Западна Азия/ЮЗ Азия и СИ Африка

 

 

(1)

Larus genei

Западна Африка (раз)

2

 

 

Черно море и Средиземноморие (раз)

 

2a

 

Западна, Югозападна и Южна Азия (раз)

 

2a

 

Larus melanocephalus

З Европа, Средиземноморие и СЗ Африка

 

2a

 

Larus minutus

Централна и И Европа/ЮЗ Европа и З Средиземноморие

 

1

 

З Азия/И Средиземноморие, Черно море и Каспия

 

(1)

 

Xema sabini sabini

Канада и Гренландия/ЮИ Атлантик

 

 

(1)

Sterna nilotica nilotica

Западна Европа/Западна Африка

2

 

 

Черно море и Източно Средиземноморие/Източна Африка

 

 

Западна и Централна Азия/Югозападна Азия

2

 

 

Sterna caspia caspia

Южна Африка (раз)

 

 

Западна Африка (раз)

 

1

 

Европа (раз)

 

 

Каспия (раз)

2

 

 

Sterna maxima albidorsalis

Западна Африка (раз)

 

2a

 

Sterna bengalensis bengalensis

Залива/Южна Азия

 

2a

 

Sterna bengalensis par

Червено море/Източна Африка

3a

 

 

Sterna bengalensis emigrata

Ю Средиземноморие/СЗ и Западно Африканско крайбрежие

 

 

Sterna bergii bergii

Южна Африка (Ангола – Мозамбик)

2

 

 

Sterna bergii enigma

Мадагаскар и Мозамбик/Южна Африка

 

 

Sterna bergii thalassina

Източна Африка и Сейшелски острови

 

 

Sterna bergii velox

Червено море и Североизточна Африка

3a

 

 

Sterna sandvicensis sandvicensis

Западна Европа/Западна Африка

 

2a

 

Черно море и Средиземноморие (раз)

3a 3в

 

 

Западна и Централна Азия/Югозападна и Южна Азия

 

2a

 

Sterna dougallii dougallii

Южна Африка

 

 

Източна Африка

3a

 

 

Европа (раз)

 

 

Sterna dougallii arideensis

Мадагаскар, Сейшелски острови и Маскаренски острови

2

 

 

Sterna dougallii bangsi

Северно арабско море (Оман)

 

 

Sterna vittata vittata

П. Едуард, Марион, Крозет и Кергелен/Южна Африка

 

 

Sterna vittata tristanensis

Тристан да Куна и Гаф/Южна Африка

 

 

Sterna hirundo hirundo

Южна и Западна Европа (раз)

 

 

1

Северна и Източна Европа (раз)

 

 

1

Западна Азия (раз)

 

 

(1)

Sterna paradisaea

Западна Евразия (раз)

 

 

1

Sterna albifrons albifrons

Източен Атлантик (раз)

 

 

Черно море и Източно Средиземноморие (раз)

 

 

Каспия (раз)

2

 

 

Sterna albifrons guineae

Западна Африка (раз)

 

 

Sterna saundersi

З Южна Азия, Червено море, Залива и Източна Африка

 

(1)

 

Sterna balaenarum

Намибия и Южна Африка/Атлантическо крайбрежие на Гана

2

 

 

Sterna repressa

З Южна Азия, Червено море, Залива и Източна Африка

 

 

Chlidonias hybridus hybridus

Западна Европа и Северозападна Африка (раз)

 

 

Черно море и Източно Средиземноморие (раз)

 

 

(1)

Каспия (раз)

 

(1)

 

Chlidonias hybridus sclateri

Източна Африка (Кения и Танзания)

 

 

Южна Африка (Малави и Замбия до Южна Африка)

(2)

 

 

Chlidonias leucopterus

Източна Европа и Западна Азия/Африка

 

 

(1)

Chlidonias niger niger

Европа и Западна Азия/Атлантическо крайбрежие на Африка

 

 

RYNCHOPIDAE

Rynchops flavirostris

Западна крайбрежна Африка и Централна Африка

2

 

 

Източна и Южна Африка

2

 

 


(1)  Както е прието на втората сесия на Срещата на страните, проведена от 25 до 27 септември 2002 г. в Бон, Германия.