22006A0428(01)Официален вестник n° L 115 , 28/04/2006 стр. 0050 - 0056
Официален вестник n° L 270 , 29/09/2006 стр. 0424 - 0430


20060410

Споразумение

между Международния наказателен съд и Европейския съюз за сътрудничество и взаимопомощ

МЕЖДУНАРОДНИЯТ НАКАЗАТЕЛЕН СЪД,

наричан по-долу "Съдът",

от една страна, и

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ,

наричан по-долу "ЕО", представляван от председателството на Съвета на Европейския съюз,

от друга страна,

наричани по-долу "страните",

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД фундаменталното значение и приоритета, който трябва да се даде на консолидирането на правоприлагането и зачитането на човешките права и хуманитарните закони, както и запазването на мира и засилването на международната сигурност, в съответствие с Хартата на Обединените нации и с постановеното в член 11 от Договора за Европейския съюз,

КАТО ОТБЕЛЯЗАХА, че принципите на Римския статут на Международния наказателен съд, както и принципите, ръководещи неговото функциониране, напълно отговарят на принципите и целите на Европейския съюз,

КАТО ПОДЧЕРТАХА важността правораздаването да се извършва съгласно законите и процедурната справедливост, особено по отношение на правата на обвиняемите, постановени в Римския статут,

КАТО ОТБЕЛЯЗАХА особената роля на жертвите и свидетелите в делата пред Съда и необходимостта от специални мерки, насочени към осигуряването на тяхната безопасност и ефективно участие съгласно Римския статут,

КАТО НАПОМНИХА, че Европейската стратегия за сигурност, приета от Европейския съвет на 12 декември 2003 г., подкрепя един международен ред, основаващ се на ефективна многостранност,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Обща позиция 2003/444/ОВППС на Съвета от 16 юни 2003 г. по отношение на Международния наказателен съд, както и Плана за действие на Съвета за продължение на тази обща позиция, и по-специално важната роля на Международния наказателен съд с цел предотвратяване и ограничаване на извършването на сериозни престъпления, попадащи под неговата юрисдикция,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че Европейският съюз се ангажира да подкрепя ефективното функциониране на Международния наказателен съд и да спомогне за широка световна подкрепа на Съда, като промотира възможно най-всеобхватно участие в Римския статут,

КАТО НАПОМНИХА, че настоящото споразумение трябва да се чете заедно със и е подчинено на Римския статут на Международния наказателен съд и Процедурния и свидетелски правилник,

КАТО НАПОМНИХА, че член 87, параграф 6 от Римския статут постановява, че Съдът може да поиска от всяка междуправителствена организация да предостави информация или документи и че Съдът може също така да поиска други форми на сътрудничество и помощ, които могат да се съгласуват с такава организация и които съответстват на нейната компетентност или мандат,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че настоящото споразумение обхваща условия за сътрудничество и взаимопомощ между Международния наказателен съд и Европейския съюз, а не между Международния наказателен съд и държавите-членки на Европейския съюз,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД, че за тази цел Международният наказателен съд и Европейският съюз трябва да се споразумеят за условията на сътрудничество и взаимопомощ в допълнение към Обща позиция 2003/444/ОВППС на Съвета, както и към Плана за действие на ЕО за продължение на тази обща позиция,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел на споразумението

Настоящото споразумение, в което встъпват Европейският съюз (ЕС) и Международният наказателен съд (Съдът) съгласно разпоредбите съответно на Договора за Европейския съюз (Договора за ЕС) и Римския статут на Международния наказателен съд (Статута), определя условията на сътрудничество и взаимопомощ между ЕС и Съда.

Член 2

Дефиниция на термините

1. За целите на настоящото споразумение "ЕС" означава Съвета на Европейския съюз (оттук нататък "Съвета"), генералния секретар/върховния представител и генералния секретариат на Съвета, и Комисията на Европейските общности (оттук нататък "Европейската комисия"). "ЕС" не означава държавите-членки сами по себе си.

2. За целите на настоящото споразумение "Съдът" означава:

а) председателството,

б) Апелационен отдел, Процесуален отдел и Предварителен процесуален отдел,

в) Прокурорската служба,

г) регистратурата,

д) секретариата на Съвета на държавите страни в Съда.

Член 3

Договорености за държавите-членки

1. Настоящото споразумение, включително всички споразумения или договорености, сключени по член 11, не се прилагат за информация, изискана от Съда, която е свързана с информация, различна от документи на ЕС, включително класифицирана информация, произхождаща от отделна държава-членка. В такива случаи всички заявки се предявяват директно към съответната държава-членка.

2. Член 73 от Статута не се прилага, mutatis mutandis, за заявки, отправени от Съда към ЕС съгласно настоящото споразумение.

Член 4

Задължение за сътрудничество и взаимопомощ

ЕС и Съдът се споразумяват, че с оглед улесняването на ефективното изпълнение на съответните им отговорности те ще си сътрудничат тясно помежду си и ще се консултират по въпроси от взаимен интерес съгласно разпоредбите на настоящото споразумение, като спазват изцяло задължението за сътрудничество и взаимопомощ, страните се споразумяват да се създадат подходящи редовни контакти между Съда и контактната точка на ЕС за Съда.

Член 5

Присъствие на срещи

ЕС може да покани Съда да присъства на срещи и конференции, организирани под неговата егида, на които се обсъждат въпроси от интерес за Съда, за да се подпомогне работата на Съда по отношение на въпроси в неговата юрисдикция.

Член 6

Разпространение на ценностите, залегнали в Статута

ЕС и Съдът ще си сътрудничат, когато е уместно, чрез предприемането на инициативи за разпространяване на принципите, ценностите и разпоредбите на Статута и свързани с него инструменти.

Член 7

Обмен на информация

1. Във възможно най-голяма степен и доколкото практиката позволява това, ЕС и Съдът следва да осигурят редовен обмен на информация и документи от взаимен интерес в съответствие със Статута и Процедурния и свидетелски правилник.

2. Като се отчитат неговите отговорности и компетенции съгласно Договора за ЕС, ЕС се ангажира да сътрудничи със Съда и да му предостави информация или документи, които притежава, когато Съдът отправи такава заявка съгласно член 87, параграф 6 от Статута.

3. ЕС може по собствена инициатива или съгласно Договора за ЕС да предостави информация или документи, които могат да са релевантни за работата на Съда.

4. В съответствие със Статута и Процедурния и свидетелски правилник регистратурата на Съда предоставя информация и документация, свързани с пледоарии, устни дела, присъди и разпореждания на Съда, които могат да представляват интерес за ЕС.

Член 8

Осигуряване на безопасност или сигурност

В случай че сътрудничеството, включително разкриването на информация или документи, постановено в настоящото споразумение, застраши безопасността или сигурността на настоящия или бившия персонал на ЕС или повлияе по друг начин на сигурността или ефективното извършване на операция или дейност на ЕС, Съдът може да разпореди, особено по молба на ЕС, подходящи предпазни мерки.

Член 9

Класифицирана информация

Разпоредбите, свързани с разкриването на класифицирана информация на ЕС от ЕС на орган на Съда, са изложени в приложението към настоящото споразумение, което представлява неразделна част от него.

Член 10

Свидетелски показания от персонала на Европейския съюз

1. Ако Съдът изиска свидетелски показания от служител на ЕС, ЕС се ангажира изцяло да сътрудничи със Съда и, при необходимост, като се съобразява със своите отговорности и компетенции съгласно Договора за ЕС и релевантните правила в него, да предприеме всички необходими мерки да предостави възможност на Съда да изслуша свидетелските показания на лицето, особено като го освободи от задължението за конфиденциалност.

2. В съответствие с член 8 страните приемат, че могат да се наложат предпазни мерки, ако от служителя на ЕС бъде изискано да предостави свидетелски показания пред Съда.

3. Съгласно Статута и Процедурния и свидетелски правилник ЕС е упълномощен да определи свой представител, който да подпомага служителите на ЕС, които се явяват като свидетели пред Съда.

Член 11

Сътрудничество между Европейския съюз и прокурора

1. Като се спазва изцяло Договорът за ЕС:

i) ЕС се ангажира да сътрудничи с прокурора в съответствие със Статута и Процедурния и свидетелски правилник, като му предоставя допълнителна информация, притежавана от ЕС, която може да му е необходима;

ii) ЕС се ангажира да сътрудничи на прокурора в съответствие с член 54, параграф 3, буква в) от Статута;

iii) в съответствие с член 54, параграф 3, буква г) от Статута ЕС може да сключва споразумения и договорености, които не са в съответствие със Статута, ако това е необходимо за улесняването на сътрудничеството на ЕС с прокурора.

2. Прокурорът отправя заявки за информация в писмена форма към генералния секретар/върховния представител. Генералният секретар/върховният представител отговаря писмено в срок от един месец.

3. ЕС и прокурорът могат да се споразумеят ЕС да предостави на прокурора документи или информация при условие за конфиденциалност и само с цел придобиване на нови доказателства и че тези документи и информация няма да бъдат разкривани на други органи на Съда или на трети страни по време на който и да е етап от делото или след него без съгласието на ЕС. Прилагат се правилата за класифицирана информация от член 9.

Член 12

Привилегии и имунитети

Ако Съдът иска да упражни своята юрисдикция върху лице, обвинено в наказателно престъпление, което е в юрисдикцията на Съда, и ако това лице се ползва съгласно съответните правила на международното право с някакви привилегии или имунитети, съответната институция на ЕС се ангажира изцяло да сътрудничи със Съда и, като се съобразява със своите отговорности и компетенции съгласно Договора за ЕС и релевантните правила в него, да предприеме всички необходими мерки да предостави възможност на Съда да упражни своята юрисдикция, по-специално като се премахнат тези привилегии или имунитети съгласно съответните правила на международното право.

Член 13

Договорености за персонала

Съгласно член 44, параграф 4 от Статута ЕС и Съдът се споразумяват да определят за всеки отделен случай при какви изключителни обстоятелства Съдът би могъл да използва безвъзмездно експертизата на персонал, предложен от ЕС за подпомагане на работата на някой от органите на Съда.

Член 14

Услуги и съоръжения

По молба на Съда ЕС според наличността предоставя за целите на Съда необходимите съоръжения и услуги, включително, където е уместно, подкрепа на терен. Сроковете и условията, при които се предоставят тези съоръжения, услуги или подкрепа от ЕС, са предмет на предварителни допълнителни договорености.

Член 15

Обучение

ЕС ще полага усилия да подкрепя, според необходимостта и след консултиране със Съда, развитието на програми за обучение и подпомагане на съдии, прокурори, служебни лица и адвокати за работа, свързана със Съда.

Член 16

Кореспонденция

1. За целите на настоящото споразумение:

а) по отношение на ЕС:

цялата кореспонденция се изпраща на Съвета на следния адрес:

Council of the European Union

Chief Registry Officer

Rue de la Loi/Wetstraat, 175

B-1048 Brussels;

Цялата кореспонденция се препраща от главния регистратор на Съвета до държавите-членки, Европейската комисия и контактната точка на ЕС за Съда съгласно параграф 2;

б) по отношение на Съда:

цялата кореспонденция се адресира до регистратора или прокурора, според случая.

2. По изключение кореспонденция от едната страна, която е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на тази страна, може по операционни причини да се адресира и да е достъпна само за определени компетентни служители, органи или служби на другата страна, специално посочени като получатели, като се вземат предвид техните компетенции и необходимостта да бъдат информирани. По отношение на ЕС такава кореспонденция се предава чрез главния регистратор на Съвета.

Член 17

Изпълнение

1. Прокурорската служба и регистратурата на Съда и генералният секретар на Съвета и на Европейската комисия ще наблюдават изпълнението на настоящото споразумение в съответствие със съответните си компетенции.

2. С цел изпълнението на настоящото споразумение Съдът и ЕС могат да сключват такива договорености, каквито сметнат за необходими.

Член 18

Разрешаване на спорове

Всякакви различия между ЕС и Съда, възникващи от тълкуването или прилагането на настоящото споразумение, се разрешават чрез консултации между страните.

Член 19

Влизане в сила и преразглеждане

1. Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от първия месец след подписването му от страните.

2. Настоящото споразумение може да се преразгледа за обмисляне на евентуални поправки по молба на която и да е от страните. То се преразглежда не по-късно от пет години след влизането му в сила.

3. Всякакви поправки в настоящото споразумение се извършват само писмено и по взаимно съгласие от страните.

Член 20

Прекратяване

Едната страна може да прекрати настоящото споразумение чрез писмено известие за прекратяване, изпратено до другата страна. Прекратяването влиза в сила шест месеца след получаването на нотификацията от другата страна, но не засяга задълженията, поети съгласно разпоредбите на настоящото споразумение. По-специално цялата класифицирана информация, предоставена или обменена по настоящото споразумение, продължава да бъде защитена в съответствие с изложените тук разпоредби.

В ПОТВЪРЖДЕНИЕ НА ТОВА долуподписаните, съответно упълномощени за тази цел, подписаха настоящото споразумение.

Hecho en Luxemburgo, el diez de abril de dos mil seis.

V Lucemburku dne desátého dubna dva tisíce šest.

Udfærdiget i Luxembourg den tiende april to tusind og seks.

Geschehen zu Luxemburg am zehnten April zweitausendsechs.

Kahe tuhande kuuenda aasta aprillikuu kümnendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις δέκα Απριλίου δύο χιλιάδες έξι.

Done at Luxembourg on the tenth day of April in the year two thousand and six.

Fait à Luxembourg, le dix avril deux mille six.

Fatto a Lussemburgo, addì dieci aprile duemilase.

Luksemburgā, divtūkstoš sestā gada desmitajā aprīlī.

Priimta du tūkstančiai šeštų metų balandžio dešimtą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer hatodik év április tizedik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fl-għaxra jum ta' April tas-sena elfejn u sitta.

Gedaan te Luxemburg, de tiende april tweeduizend zes.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dziesiątego kwietnia roku dwutysięcznego szóstego.

Feito no Luxemburgo, em dez de Abril de dois mil e seis.

V Luxemburgu dňa desiateho apríla dvetisícšest'.

V Luxembourgu, desetega aprila leta dva tisoč šest.

Tehty Luxemburgissa kymmenentenä päivänä huhtikuuta vuonna kaksituhattakuusi.

Som skedde i Luxemburg den tionde april tjugohundrasex.

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την ΕυρωπαϊκήΈνωοη

For the European Union

Pour l'Union européenne

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

+++++ TIFF +++++

Por la Corte Penal Internacional

Za Mezinárodní trestní soud

For Den Internationale Straffedomstol

Für den Europäischen Strafgerichtshof

Rahvusvahelise Kriminaalkohtu nimel

Για to Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο

For the International Criminal Court

Pour la Cour Pénale Internationale

Per la Corte Penale Internazionale

Starptautiskās Krimināltiesas vārdā

Tarptautinio baudžiamojo teismo vardu

A Nemzetközi Büntetőbíróság részéről

Għall-Qorti Kriminali Internazzjonali

Voor het Internationaal Strafhof

W imieniu Międzynarodowego Trybunału Karnego

Pelo Tribunal Penal Internacional

Za Medzinárodný trestný súd

Za Mednarodno Kazensko Sodišče

Kansainvälisen rikostuomioistuimen puolesta

För Internationella brottmålsdomstolen

+++++ TIFF +++++

--------------------------------------------------

20060410

ПРИЛОЖЕНИЕ

1. В случай че класифицирана информация на ЕС се изисква от орган на Съда по смисъла на член 34 от Статута, тя може да се повери само в съответствие с регламентите за сигурност на Съвета [1].

За целите на настоящото споразумение класифицирана информация означава всякаква информация (а именно знание, което може да се комуникира под всякаква форма) или материал, които се определят като изискващи защита срещу неупълномощено разкриване, и която се обозначава като такава с класификация за сигурност (наричана по-долу "класифицирана информация").

По-специално:

i) Съдът гарантира, че поверената му класифицирана информация на ЕС ще запази своята класификация за сигурност, дадена ѝ от ЕС, и ще съхранява такава информация при ниво на защита, еквивалентно на предвиденото в регламентите за сигурност на Съвета. В това отношение Съдът гарантира, че осигурява защитата, изисквана от ЕС съгласно правилата, мерките и процедурите, установени с параграф 4;

ii) Съдът няма да използва поверената му класифицирана информация за цели, различни от тези, поради които класифицираната информация и документи на ЕС са поверени на Съда;

iii) Съдът няма да разкрива такава информация и документи на трети страни без предварителното писмено съгласие на ЕС в съответствие с принципа на съгласие на първоизточника, дефиниран в регламентите за сигурност на Съвета;

iv) Съдът гарантира, че достъп до поверената му класифицирана информация на ЕС е разрешен само за лица, които "трябва да бъдат информирани";

v) Съдът гарантира, че всички лица, които при изпълнение на служебните си задължения имат нужда от достъп, или чиито задължения или функции им позволяват да имат достъп до информация, класифицирана като ПОВЕРИТЕЛНО ЕС и по-висока степен, са добре проверени за сигурност, преди да им бъде предоставен достъп до такава информация в съответствие с договореностите, установени въз основа на обективни критерии съгласно параграф 4;

vi) Съдът гарантира, че преди да им бъде предоставен достъп до класифицирана информация на ЕС, всички лица, на които е необходим достъп до такава информация, са запознати и спазват изискванията на регламентите за сигурност, свързани с класификацията на информацията, до която ще им бъде оказан достъп;

vii) като се вземе предвид нивото на класификация, класифицираната информация на ЕС следва да се изпраща до Съвета с дипломатическо куфарче, военни пощенски услуги, сигурни пощенски услуги, сигурни телекомуникации или лично пренасяне. Съдът предварително уведомява генералния секретариат на Съвета на ЕС за името и адреса на органа, отговорен за сигурността на класифицираната информация, както и точните адреси, на които трябва да бъде изпратена информацията, и гарантира, че адресите са проверени за сигурност;

viii) Съдът гарантира, че всички помещения, пространства, сгради, офиси, стаи, комуникационни и информационни системи и други подобни, в които се съхранява и/или обработва класифицирана информация на ЕС, са защитени с подходящи физически охранителни мерки в съответствие с договореностите, установени с параграф 4;

ix) Съдът гарантира, че поверените му класифицирани документи на ЕС се вписват в специален регистър при получаването им. Съдът гарантира, че копията на поверените му класифицирани документи на ЕС, които получаващият орган може да прави, техният брой и разпределение се записват в същия специален регистър. Съдът трябва да информира ЕС за датата на връщането на тези документи на ЕС или да предостави удостоверение за тяхното унищожаване;

x) Съдът уведомява генералния секретариат на Съвета на ЕС за случаи на компрометиране на поверена му класифицирана информация на ЕС. В такива случаи Съдът трябва да започне разследване и да вземе необходимите мерки за предотвратяване на повторни случаи в съответствие с договореностите, установени с параграф 4.

2. При изпълнението на параграф 1 няма да е възможно широко разпространение, освен ако не се установят и съгласуват процедури между страните по отношение на някои категории информация.

3. Класификацията на класифицирана информация на ЕС може да се понижи или да се премахне в съответствие с регламентите за сигурност на Съвета, преди да бъде поверена на Съда. Всеки класифициран документ на ЕС, съдържащ национална класифицирана информация, може да се консултира само от проверен състав на Съда или да се понижи или декласифицира и повери на Съда с изричното писмено съгласие на първоизточника.

4. За изпълнението на настоящото споразумение следва да се установят договорености за сигурност между трите органа, посочени по-долу, за да се постановят стандартите на реципрочната защита на класифицирана информация, подлежаща на настоящото споразумение:

а) Службата за сигурност на Съда отговаря за разработването на договорености за сигурност за защита и съхранение на класифицирана информация, предоставена на Съда съгласно настоящото споразумение;

б) Службата за сигурност на генералния секретариат на Съвета, под ръководството и от името на генералния секретар на Съвета, действащ от името на Съвета и под негова власт, отговаря за разработването на договорености за сигурност за защита и съхранение на класифицирана информация, предоставена на ЕС съгласно настоящото споразумение;

в) Дирекцията за сигурност на Европейската комисия, действаща от името на Европейската комисия и под нейна власт, отговаря за разработването на договорености за сигурност за защита на класифицирана информация, предоставена или обменена съгласно настоящото споразумение в рамките на Европейската комисия и нейните помещения;

г) за ЕС тези стандарти подлежат на одобрение от Комитета за сигурност на Съвета.

5. Страните взаимно се подпомагат по отношение на сигурността на класифицирана информация, подлежаща на настоящото споразумение, и по въпроси от общ интерес. Реципрочни консултации и проверки за сигурност следва да се извършват от органите, определени в параграф 4, за оценка на ефективността на договореностите за сигурност в рамките на съответната им отговорност съгласно параграф 4.

6. Страните трябва да имат организация и програми за сигурност, основаващи се на такива базисни принципи и минимални стандарти на сигурност, които ще се въведат в системите за сигурност на страните, които предстои да се установят съгласно параграф 4, за да се гарантира, че се прилага еднакво ниво на сигурност за класифицираната информация по настоящото споразумение.

7. Преди първоначалното предоставяне на класифицирана информация по настоящото споразумение органите, отговарящи за сигурността, упоменати в параграф 4, трябва да са се съгласили, че получаващата страна е в състояние да пази и съхранява информацията по настоящото споразумение по начин, съответстващ на договореностите, които предстои да се установят съгласно параграф 4.

8. Нищо в настоящото споразумение няма да попречи на възможността на ЕС да предостави на Съда информация с най-висока степен на класификация, ако Съдът осигури ниво на защита, еквивалентно на предвиденото в регламентите за сигурност на Съвета.

[1] Решение 2001/264/ЕО на Съвета от 19 март 2001 г. за приемане на регламентите за сигурност на Съвета (ОВ L 101, 11.4.2001 г., стр. 1).

--------------------------------------------------