22005A1116(01)Официален вестник n° L 299 , 16/11/2005 стр. 0062 - 0070
Официален вестник n° L 173 , 27/06/2006 стр. 0128 - 0136


20051019

Споразумение

между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу "Общността",

от една страна, и

КРАЛСТВО ДАНИЯ, наричано по-долу "Дания",

от друга страна,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ да унифицират нормите за международната компетентност по граждански и търговски дела, както и да опростят формалностите с оглед на бързо и опростено признаване и изпълнение на решенията в рамките на Общността,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 27 септември 1968 г. държавите-членки, като действат съобразно член 293, четвърто тире от Договора за създаване на Европейската общност, сключиха Брюкселската конвенция относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения в областта на гражданското и търговското право [1] (Брюкселската конвенция), изменена с Конвенциите за присъединяването на новите държави-членки към посочената конвенция. На 16 септември 1988 г. държавите-членки и държавите-членки от ЕАСТ сключиха Конвенцията относно подведомствеността и изпълнението на съдебните решения по граждански и търговски дела [2] (Луганската конвенция), която е паралелна на Брюкселската,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че основното съдържание на Брюкселската конвенция е включено в Регламент (ЕО) 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела [3] (Регламент Брюксел I)

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на Протокола за позицията на Дания, приложен към Договора за Европейския съюз и към Договора за създаване на Европейската общност (Протокола за позицията на Дания), съгласно който Регламентът Брюксел I не е задължителен за Дания, нито се прилага в нея,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че следва да се намери решение на незадоволителната правна ситуация, възникнала от различията в приложимите норми относно компетентността, признаването и изпълнението на решения в рамките на Общността,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ разпоредбите на Регламента Брюксел I, бъдещите негови изменения и мерките за прилагането му съгласно нормите на международното право да се прилагат към отношенията между Общността и Дания в качеството ѝ на държава-членка със специална позиция по отношение на дял IV от Договора за създаване на Европейската общност,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че следва да се осигури приемственост между Брюкселската конвенция и това споразумение, както и че преходните разпоредби на Регламент Брюксел I следва да се прилагат също и за настоящото споразумение. Същата необходимост от приемственост важи за тълкуването на Брюкселската конвенция от Съда на Европейските общности, а Протоколът от 1971 г. [4] остава приложим също така за дела, които вече са висящи в момента, в който настоящото споразумение влиза в сила.

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че приложението на Брюкселската конвенция продължава за териториите на страните-членки, които попадат под териториалния обхват на тази конвенция и които са изключени от настоящото споразумение,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ значението на подходяща координация между Общността и Дания по отношение на договарянето и сключването на международни споразумения, които могат да засегнат или да променят обхвата на действие на Регламент Брюксел I,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че Дания следва да търси присъединяване към международни споразумения, сключени от Общността, когато участието на Дания в такива споразумения е от значение за последователното прилагане на Регламент Брюксел I и настоящото споразумение,

КАТО ОТБЕЛЯЗВА, че Съдът на Европейските общности следва да притежава необходимата компетентност, за да осигури еднаквото приложение и тълкуване на това споразумение, включително и разпоредбите на Регламент Брюксел I и мерките за прилагане на споразумението от страна на Общността, които формират част от настоящото споразумение,

КАТО СЕ ПОЗОВАВАТ на компетентността, предоставена на Съда на Европейските общности съгласно член 68, параграф 1 от Договора за създаване на ЕО, да се произнася преюдициално по въпроси относно валидността и тълкуването на актове на институциите на Общността, основаващи се на дял IV от Договора, включително и относно валидността и тълкуването на настоящото споразумение, както и на обстоятелството, че тази разпоредба не е задължителна, нито се прилага в Дания в резултат от Протокола за позицията на Дания,

КАТО ОТЧИТАТ, че Съдът на Европейските общности следва при същите условия да има компетентност да се произнася преюдициално по въпроси относно валидността и тълкуването на настоящото споразумение, поставени от датски съд или трибунал, както и че датските съдилища и трибунали следва при същите условия както и съдилищата и трибуналите на другите държави-членки да сезират Съда на Европейските общности да се произнесе преюдициално относно тълкуването на Регламента Брюксел I и мерките за прилагането му.

С ОГЛЕД НА ТОВА, че съгласно член 68, параграф 3 от Договора за създаване на Европейската общност Съветът на Европейския съюз, Европейската комисия и държавите-членки могат да отправят искане до Съда на Европейските общности да се произнесе по тълкуването на актове на институциите на Общността, основаващи се на раздел IV от Договора, включително тълкуването на настоящото споразумение, както и с оглед на обстоятелството, че тази разпоредба не е задължителна за Дания, нито се прилага в нея в резултат на Протокола за позицията на Дания,

КАТО ОТЧИТАТ, че Дания следва да има възможност при същите условия, както и другите държави-членки по отношение на Регламента Брюксел I и мерките за прилагането му, да отправи искане до Съда на Европейските общности да се произнесе по въпроси, свързани с тълкуването на настоящото споразумение,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че съгласно датското право датските съдилища при тълкуването на настоящото споразумение, включително и на разпоредбите на Регламента Брюксел I и мерките за прилагането му от страна на Общността, които съставляват част от настоящото споразумение, следва да вземат предвид съдебната практика на Съда на Европейските общности и на съдилищата на държавите-членки на Европейските общности по отношение на разпоредбите на Брюкселската конвенция, Регламента Брюксел I и мерките за прилагането му от страна на Общността,

КАТО ОТЧИТАТ, че следва да е възможно Съдът на Европейските общности да бъде сезиран да се произнесе по въпроси, свързани с изпълнението на задълженията по настоящото споразумение съгласно разпоредбите на Договора за създаване на ЕО, регулиращи процедурите пред съда,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че по силата на член 300, параграф 7 от Договора за създаване на ЕО настоящото споразумение е обвързващо за държавите-членки; по тази причина е уместно Дания, в случай че някоя държава-членка не изпълни задълженията си, да има възможност да сезира Комисията в качеството ѝ на пазител на Договора,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

1. Целта на споразумението е разпоредбите на Регламент Брюксел I и мерките за прилагането му да се приложат към отношенията между Общността и Дания в съответствие с член 2, параграф 1 от настоящото споразумение.

2. Целта на договарящите се страни е да постигнат еднакво прилагане и тълкуване на разпоредбите на Регламент Брюксел I и мерките за прилагането му във всички държави-членки.

3. Разпоредбите на член 3, параграф 1, член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1 от настоящото споразумение произлизат от Протокола за позицията на Дания.

Член 2

Компетентност, признаване и изпълнение на решения по граждански и търговски дела

1. Съгласно международното право разпоредбите на Регламент Брюксел I, който е приложен към настоящото споразумение и който съставлява част от него, заедно с мерките за прилагането му, приети съгласно член 74, параграф 2 от регламента и, по отношение на мерките за прилагането, приети след влизането в сила на настоящото споразумение, транспонирани от Дания съгласно член 4 от настоящото споразумение, както и мерките, приети съгласно член 74, параграф 1 от регламента, се прилагат към отношенията между Общността и Дания.

2. За целите на настоящото споразумение обаче приложението на разпоредбите на посочения регламент се изменя, както следва:

а) член 1, параграф 3 не се прилага.

б) член 50 се допълва от следния параграф (като параграф 2):

"2. Обаче заявител, който иска изпълнение на решение, издадено от административен орган в Дания, по отношение на вземания за издръжка, може в замолената държавата-членка да претендира облагите по първия параграф, ако предостави заявление от страна на датското Министерство на правосъдието, в което да се съобщава, че той отговаря на финансовите изисквания за предоставяне на пълна или частична правна помощ или освобождаване от разходи."

в) Член 62 се допълва със следния параграф (като параграф 2):

"2. По въпросите, свързани с издръжка, изразът "съд" включва датските административни органи."

г) Член 64 се прилага за морски кораби, регистрирани в Дания, както и в Гърция и Португалия.

д) Датата на влизането в сила на настоящото споразумение се прилага вместо датата на влизането в сила на регламента, посочена в член 70, параграф 2 и членове 72 и 76 от него.

е) Преходните разпоредби на настоящото споразумение се прилагат вместо член 66 от регламента.

ж) В приложение I се добавя следното: "в Дания: член 246, параграфи 2 и 3 от Закона за правосъдната администрация (lov om rettens pleje)".

з) В приложение II се добавя следното: "в Дания, "byret"".

и) В приложение III се добавя следното: "в Дания, "landsret"".

й) В приложение IV се добавя следното: "в Дания, жалба до "Højesteret" с разрешение от "Procesbevillingsnævnet"".

Член 3

Изменения на Регламента Брюксел I

1. Дания не участва в приемането на изменения на Регламент Брюксел I и тези изменения не са обвързващи или приложими относно Дания.

2. При приемането на изменения на регламента Дания нотифицира Комисията относно взетото от нея решение дали ще прилага съдържанието на тези изменения или не. Нотификацията се извършва в момента на приемането на измененията или в рамките на 30 дни след това.

3. Ако Дания вземе решение да прилага съдържанието на измененията, в нотификацията следва да бъде указано дали прилагането им може да се осъществи посредством административен акт, или за това ще е необходимо парламентарно одобрение.

4. Ако нотификацията указва, че прилагането може да се осъществи посредством административен акт, в нея освен това трябва да бъде обявено, че всички необходими административни мерки влизат в сила на датата на влизането в сила на измененията на регламента или че те са влезли в сила на датата на нотификацията, в зависимост от това коя дата е най-късна.

5. Ако нотификацията указва, че за прилагането е необходимо одобрението на датския парламент, се прилагат следните правила:

а) законодателните мерки в Дания влизат в сила на датата на влизането в сила на измененията на регламента или в рамките на 6 месеца след нотификацията, в зависимост от това коя дата е най-късната;

б) Дания нотифицира Комисията относно датата, на която законодателните мерки по прилагането влизат в сила.

6. Нотификация от страна на Дания, указваща, че съдържанието на измененията е приложено в Дания в съответствие с параграфи 4 и 5, създава взаимни задължения по международното право между Дания и Общността. Измененията на регламента представляват в такъв случай изменения на настоящото споразумение и се считат приложени към него.

7. В случай че:

а) Дания извърши нотификация за взето от нея решение да не прилага измененията, или

б) Дания не извърши нотификация в рамките на тридесетдневния срок, указан в параграф 2; или

в) законодателните мерки в Дания не влязат в сила в рамките на срока, указан в параграф 5,

настоящото споразумение се счита за прекратено, освен ако в рамките на 90 дни страните не решат друго или в случая, посочен в буква в), законодателните мерки в Дания влязат в сила в рамките на същия период. Прекратяването поражда действие три месеца след изтичането на деветдесетдневния период.

8. Настоящото не се отнася до съдебни процедури, които са започнати, и до документи, които са формално съставени или регистрирани като автентични инструменти преди датата на прекратяване на споразумението съгласно параграф 7.

Член 4

Мерки за прилагане

1. Дания не участва в приемането на становища от страна на Комитета по член 75 от Регламента Брюксел I. Мерките за прилагане, приети съгласно член 74, параграф 2 от посочения регламент, не са обвързващи или приложими за Дания.

2. Когато мерките за прилагането се приемат съгласно член 74, параграф 2 от регламента, те следва да бъдат съобщени на Дания. Дания следва да нотифицира Комисията за взетото от нея решение дали ще осъществи мерките за прилагането или не. Нотификацията следва да се извърши при получаване на мерките за прилагането или в рамките на 30 дни след това.

3. Нотификацията следва да съобщава, че всички необходими административни мерки в Дания влизат в сила на датата на влизането в сила на мерките за прилагането или че са влезли в сила на датата на нотификацията, в зависимост от това коя дата е най-късната.

4. Нотификацията от страна на Дания, че е осъществила мерките за прилагането, по силата на международното право създава взаимни задължения между Дания и Общността. Мерките за прилагането в такъв случай съставляват част от настоящото споразумение.

5. В случай че:

а) Дания извърши нотификация, че е взела решение да не осъществява мерките за прилагането; или

б) Дания не извърши нотификация в рамките на тридесетдневния срок, определен в параграф 2;

настоящото споразумение се счита за прекратено, освен ако страните не решат друго в рамките на 90 дни. Прекратяването поражда действие три месеца след изтичането на деветдесетдневния срок.

6. Настоящото няма отношение към съдебни производства, които са започнали, или документи, които са формално съставени или регистрирани като автентични инструменти преди датата на прекратяването на споразумението съгласно параграф 5.

7. Ако в изключителни случаи за осъществяването е необходимо одобрение от страна на датския парламент, това следва да бъде указано в нотификацията по параграф 2. В случая се прилагат разпоредбите на член 3, параграфи 5—8.

8. Дания нотифицира Комисията за текстове, с които се изменят обстоятелствата по член 2, параграф 2, букви ж) — й) от настоящото споразумение. Комисията адаптира член 2, параграф 2, букви ж) - й) съответно.

Член 5

Международни споразумения, които засягат Регламента Брюксел I

1. Международни споразумения, сключени от Общността въз основа на Регламента Брюксел I, не се обвързващи или приложими за Дания.

2. Дания ще се въздържа от сключване на международни споразумения, които биха засегнали или изменили обхвата на Регламента Брюксел I, приложен към това споразумение, освен ако това не стане със съгласието на Общността и не са взети задоволителни мерки по отношение на връзката между настоящото споразумение и съответното международно споразумение.

3. При преговаряне за сключване на международни споразумения, които биха засегнали или изменили обхвата на действие на приложения към настоящото споразумение Регламент Брюксел I, Дания координира позицията си с Общността и се въздържа от действия, които поставят в опасност целите на позицията на Общността, в рамките на сферата ѝ на компетенция при такива преговори.

Член 6

Компетентност на Съда на Европейските общности по отношение на тълкуването на споразумението

1. Когато във висящо дело пред датски съд или трибунал се повдигне въпрос за валидността или тълкуването на споразумението, този съд или трибунал следва да сезира Съда на Европейските общности да се произнесе по този въпрос при същите обстоятелства, при които съд или трибунал на друга държава-членка на Европейския съюз сезира Съда относно Регламента Брюксел I и мерките за прилагането му, посочени в член 2, параграф 1 от настоящото споразумение.

2. Съгласно датското право при тълкуване на настоящото споразумение съдилищата в Дания вземат предвид решенията, съдържащи се в съдебната практика на Съда на Европейските общности, по отношение на разпоредбите на Брюкселската конвенция, Регламент Брюксел I, както и мерките за прилагането им от страна на Общността.

3. Дания може както Съвета, Комисията и всяка държава-членка да сезира Съда на Европейските общности с искане да се произнесе по въпрос относно тълкуването на настоящото споразумение. Решението, произнесено от Съда в отговор на такова искане, не се прилага за решения на съдилища или трибунали на държави-членки, които са влезли в сила.

4. Дания се оправомощава да предоставя становища пред Съда на Европейските общности, когато от страна на съд или трибунал на държава-членка към този съд е отнесен въпрос за преюдициално заключение относно тълкуването на разпоредби, посочени в член 2, параграф 1.

5. Прилага се Протоколът относно статута на Съда на Европейските общности и неговия процедурен правилник.

6. Ако разпоредбите на Договора за създаване на Европейската общност относно решенията на Съда бъдат изменени, така че да имат мат последствия за решенията по отношение на Регламента Брюксел I, Дания може да нотифицира Комисията за взетото от нея решение да не прилага измененията по отношение на настоящото споразумение. Нотификацията се извършва при влизането в сила на измененията или в рамките на 60 дни след това.

В такъв случай споразумението се счита прекратено. Прекратяването поражда действие три месеца след нотификацията.

7. Настоящото няма отношение към съдебни производства, които са започнали, или документи, които са формално изготвени или регистрирани като автентични инструменти преди датата на прекратяването на споразумението съгласно параграф 6.

Член 7

Компетентност на Съда на Европейските общности по отношение спазването на споразумението

1. Комисията може да завежда дела пред Съда на Европейските общности срещу Дания относно неспазването на задължения по настоящото споразумение.

2. Дания може да подаде жалба до Комисията относно неспазването от държава-членка на задълженията ѝ съгласно настоящото споразумение.

3. Прилагат се съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност, регулиращи процедурите пред Съда, както и на Протокола за статута на Съда на Европейските общности и неговия процедурен правилник.

Член 8

Териториално приложение

1. Настоящото споразумение се прилага за териториите по член 299 от Договора за създаване на Европейската общност.

2. Ако Общността вземе решение да разшири обхвата на прилагане на Регламента Брюксел I, като включи и териториите, в които в момента се прилага Брюкселската конвенция, Общността и Дания ще си сътрудничат, за да осигурят включването на Дания в този обхват на прилагане.

Член 9

Преходни разпоредби

1. Споразумението се прилага само за съдебни производства, които са започнали след влизането му в сила, и също така за документи, формално изготвени или регистрирани като автентични инструменти след влизането му в сила.

2. Ако обаче такива производства са образувани в държавата-членка на произход преди влизането в сила на настоящото споразумение, решенията, взети след тази дата, се признават и изпълняват в съответствие с настоящото споразумение,

а) ако производствата в държавата-членка на произход са образувани след влизането в сила на Брюкселската и Луганската конвенция в държавата-членка на произход, както и в замолената държава-членка;

б) във всички останали случаи, ако компетентността се е основавала на разпоредби, които съответстват на предвидените разпоредби в настоящото споразумение или в конвенция, сключена между държавата-членка на произход и замолената държавата-членка, които са били в сила при образуването на производството.

Член 10

Връзка с Регламент Брюксел I

1. Настоящото споразумение не засяга прилагането на Регламент Брюксел I от страна на други държави-членки на Общността, различни от Дания.

2. Настоящото споразумение обаче се прилага във всеки случай:

а) по въпроси относно компетентност, когато ответникът е с местоживеене в Дания, или когато член 22 или 23 от регламента, приложими към отношенията между Общността и Дания по силата на член 2 от настоящото споразумение, предоставят компетентност на датските съдилища;

б) във връзка с висящо дело или със свързани с него действия съгласно членове 27 и 28 от Регламент Брюксел I, които по силата на член 2 от настоящото споразумение са приложими към отношенията между Общността и Дания, когато производствата са образувани в държава-членка, различна от Дания, или в Дания;

в) по дела за признаване и изпълнение, когато Дания е държава-членка на произход или замолена държава-членка.

Член 11

Прекратяване на споразумението

1. Настоящото споразумение се прекратява, ако Дания информира другите държави-членки, че вече не желае да се ползва от разпоредбите на част I от Протокола за позицията на Дания, съгласно член 7 от посочения протокол.

2. Споразумението може да бъде прекратено от всяка от договарящите страни, като тя даде предизвестие на другата страна по договора. Прекратяването поражда действие 6 месеца след датата на предизвестието.

3. Настоящото не засяга съдебни производства, които са започнали, или документи, които са формално изготвени или регистрирани като автентични инструменти преди датата на прекратяването на споразумението съгласно параграф 1 или 2.

Член 12

Влизане в сила

1. Споразумението се приема от договарящите страни съгласно съответните им процедури.

2. Споразумението влиза в сила на първия ден от шестия месец, следващ нотификацията от договарящите страни за приключване на съответните им процедури, необходими за целта.

Член 13

Автентичност на текстовете

Настоящото споразумение се изготвя в два екземпляра на английски, гръцки, датски, естонски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, чешки и шведски език, като всеки от тези текстове е еднакво автентичен.

Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.

V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.

Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.

Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.

Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.

Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.

Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.

Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.

Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.

Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.

Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.

Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.

Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.

Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.

V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.

V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.

Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.

Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólonoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

+++++ TIFF +++++

Por el Reino de Dinamarca

Za Dánské království

For Kongeriget Danmark

Für das Königreich Dänemark

Taani Kuningriigi nimel

Για το Βασίλειο της Δανίας

For the Kingdom of Denmark

Pour le Royaume de Danemark

Per il Regno di Danimarca

Dānijas Karalistes vārdā

Danijos Karalystės vardu

A Dán Királyság részéről

Għar-Renju tad-Danimarka

Voor het Koninkrijk Denemarken

W imieniu Królestwa Danii

Pelo Reino da Dinamarca

Za Dánske kráľovstvo

Za Kraljevino Dansko

Tanskan kuningaskunnan puolesta

På Konungariket Danmarks vägnar

+++++ TIFF +++++

[1] ОВ L 299. 31.12.1972 г., стр. 32; ОВ L 304, 30.10.1978 г., стр. 1; ОВ L 388, 31.12.1982 г., стр. 1; ОВ L 285, 3.10.1989 г., стр. 1; ОВ С 15, 15.1.1997 г., стр. 1. За консолидирания текст виж ОВ С 27, 26.1.1998 г., стр. 1.

[2] ОВ L 319, 25.11.1988 г., стр. 9.

[3] ОВ L 12, 16.1.2001 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с Регламент (ЕО) 2245/2004 на Комисията (ОВ L 381, 28.12.2004 г., стр. 10).

[4] ОВ L 204, 2.8.1975 г., стр. 28; ОВ L 304, 30.10.1978 г., стр. 1; ОВ L 388, 31.12.1982 г., стр. 1; ОВ L 285, 3.10.1989 г., стр. 1; ОВ С 15, 15.1.1997 г., стр. 1. За консолидирания текст виж ОВ С 27, 26.1.1998 г., стр. 28.

--------------------------------------------------

20051116

ПРИЛОЖЕНИЕ

Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела, изменен с Регламент (ЕО) № 1496/2002 на Комисията от 21 август 2002 г. за изменение на приложение I (правилата за компетентността, посочени в член 3, параграф 2 и член 4, параграф 2) и приложение II (списъка с компетентните съдилища и власти) към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на решения по граждански и търговски дела, както и с Регламент (ЕО) № 2245/2004 на Комисията от 27 декември 2004 г. за изменение на приложения I, II, III и IV към Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела.

--------------------------------------------------