11/ 65

BG

Официален вестник на Европейския съюз

275


22004D0180


L 133/42

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 180/2004

от 16 декември 2004 година

за изменение на протокол 31 към Споразумението за ЕИП относно сътрудничеството в специфични области извън четирите свободи

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „споразумението“, и по-специално членове 86 и 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Протокол 31 към споразумението беше изменен с Решение № 90/2004 на Съвместния комитет на ЕИП от 8 юни 2004 г. (1).

(2)

Подходящо е да се разшири сътрудничеството между договарящите се страни по споразумението по въпроси, обхванати от дейностите на Съвместното предприятие „Галилео“, създадено с Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета от 21 май 2002 г. (2).

(3)

Протокол 31 към споразумението следва да бъде изменен с цел да позволи разширяването на това сътрудничество,

РЕШИ:

Член 1

След член 1, параграф 7 (Научни изследвания и технологично развитие) от протокол 31 към споразумението се добавя следният параграф:

„8.   Договарящите се страни насърчават подходящото сътрудничество между компетентните организации, институции и други органи в съответните им области, където това би допринесло за засилването и разширяването на сътрудничеството по въпроси, обхванати от дейностите на Съвместното предприятие „Галилео“ (3).

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня след последната нотификация, направена до Съвместния комитет на ЕИП в съответствие с член 103, параграф 1 от Споразумението (4).

Член 3

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 16 декември 2004 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ОВ L 349, 25.11.2004 г., стр. 52.

(2)  ОВ L 138, 28.5.2002 г., стр. 1.

(3)  32002 R 0876: Регламент (ЕО) № 876/2002 на Съвета от 21 май 2002 г. за основаване на Съвместното предприятие „Галилео“.“

(4)  Не са посочени конституционни изисквания.