11/ 65

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22


22004D0071


L 349/26

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 71/2004

от 8 юни 2004 година

за изменение на приложение II (Технически правила, стандарти, изпитвания и сертифициране) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение II към Споразумението бе изменено Решение № 102/2002 на Съвместния комитет на ЕИП от 12 юли 2002 г. (1).

(2)

Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета от 7 декември 1998 г. относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки (2) следва да се включи в Споразумението.

(3)

Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета, от 7 декември 1998 г. относно свободното движение на стоки (3) следва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Глава XX от приложение II към Споразумението се изменя, както следва:

1.

След заглавието „XX. СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ — ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ“ се добавят следното заглавие и точка:

„АКТОВЕ, КОИТО СЕ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

1.

398 R 2679: Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета от 7 декември 1998 г. относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки (ОВ L 337, 12.12.1998 г., стр. 8).“

2.

Точки 1, 2, 3 и 4 стават съответно точки 2, 3, 4 и 5.

3.

След точка 5 (Препоръка 2001/893/ЕО на Комисията) се добавя точка 6:

„6.

498 X 1212(01): Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 7 декември 1998 г. относно свободното движение на стоки (ОВ L 337, 12.12.1998 г., стр. 10).“

Член 2

Текстовете на Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета и Резолюция на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 7 декември 1998 г. на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 9 юни 2004 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени (4).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 8 юни 2004 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

S. GILLESPIE


(1)  ОВ L 298, 31.10.2002 г., стр. 17.

(2)  ОВ L 337, 12.12.1998 г., стр. 8.

(3)  ОВ L 337, 12.12.1998 г., стр. 10.

(4)  Посочени са конституционни изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДЪРЖАВИТЕ ОТ ЕАСТ

относно Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 7 декември 1998 година относно свободното движение на стоки

(за създаване на нова точка 6 в глава ХХ (Свободно движение на стоките — общи положения) от приложение II към Споразумението за ЕИП)

Държавите от ЕАСТ се задължават да направят всичко в рамките на своите възможности да поемат същите задължения като държавите-членки на ЕС при изпълнението на Резолюцията на Съвета и на представителите на правителствата на държавите-членки, заседаващи в рамките на Съвета от 7 декември 1998 г. относно свободното движение на стоки.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно включването в Споразумението на Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета от 7 декември 1998 година относно функционирането на вътрешния пазар по отношение на свободното движение на стоки между държавите-членки

(за създаване на нова точка 1 в глава ХХ (Свободно движение на стоките — общи положения) от приложение II към Споразумението за ЕИП)

Договарящите страни са съгласни, че въпросите, уредени в Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета, са важни по отношение на изграждането на вътрешния пазар.

Следователно страните желаят да прилагат Регламент (ЕО) № 2679/98 на Съвета като част от Споразумението за ЕИП. Това не засяга разбирането, че правосъдието и вътрешните работи не влизат в приложното поле на Споразумението за ЕИП.