11/ 64

BG

Официален вестник на Европейския съюз

34


22004D0017


L 127/118

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 17/2004

от 19 март 2004 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, наричано по-долу „споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към споразумението беше изменено с Решение № 169/2003 на Съвместния комитет на ЕИП от 5 декември 2003 г. (1).

(2)

Директива 2003/61/ЕО на Съвета от 18 юни 2003 г. за изменение на Директиви 66/401/ЕИО относно търговията със семена от фуражни култури, 66/402/ЕИО относно търговията със семена от зърнени култури, 68/193/ЕИО относно търговията с материали за вегетативно размножаване на лози, 92/33/ЕИО относно търговията със зеленчуков размножителен и посадъчен материал, различен от семена, 92/34/ЕИО относно търговията с посадъчен материал от овощни култури и с овощни култури, предназначени за производството на плодове, 98/56/ЕО относно търговията с посадъчен материал от декоративни растения, на 2002/54/ЕО относно търговията със семената от цвекло, 2002/55/ЕО относно търговията със семената от зеленчукови култури, 2002/56/ЕО относно търговията с посадъчен материал от картофи и 2002/57/ЕО относно търговията със семената от маслодайни и влакнодайни култури (2) по отношение на сравнителните опити и експериментиране на Общността трябва да бъде включена в споразумението.

(3)

Решение 2003/765/ЕО на Комисията от 23 октомври 2003 г. относно предвиждане на временна търговска реализация на някои семена от видовете Secale cereale и Triticum durum, които не отговарят на изискванията на Директива 66/402/ЕИО на Съвета (3), трябва да бъде включено в споразумението.

(4)

Решение 2003/795/ЕО на Комисията от 10 ноември 2003 г. относно предвиждане на временна търговска реализация на някои семена от вида Vicia faba L., които не отговарят на изискванията на Директива 66/401/ЕИО на Съвета (4), трябва да бъде включено в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

1.   Към точки 2 (Директива 66/401/ЕИО на Съвета), 3 (Директива 66/402/ЕИО на Съвета) и 13 (Директива 2002/57/ЕО на Съвета) от раздел 1, глава III от приложение I към споразумението се добавя следното тире:

„—

32003 L 0061: Директива 2003/61/ЕО на Съвета от 18 юни 2003 г. (ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23).“

2.   Към точки 11 (Директива 2002/54/ЕО на Съвета) и 12 (Директива 2002/55/ЕО на Съвета) от раздел 1, глава III от приложение I към споразумението се добавя следното:

„изменена с:

32003 L 0061: Директива 2003/61/ЕО на Съвета от 18 юни 2003 г. (ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23).“

3.   След точка 25 (Решение 2003/307/ЕО на Комисията) от раздел 2, глава III от приложение I към споразумението се добавят следните точки:

„26.

32003 D 0765: Решение 2003/765/ЕО на Комисията от 23 октомври 2003 г., относно предвиждане на временна търговска реализация на някои семена от видовете Secale cereale и Triticum durum, които не отговарят на изискванията на Директива 66/402/ЕИО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 47).

27

32003 D 0795: Решение 2003/795/ЕО на Комисията от 10 ноември 2003 г. относно предвиждане на временна търговска реализация на някои семена от вида Vicia faba L., които не отговарят на изискванията на Директива 66/401/ЕИО на Съвета (ОВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 32).“

Член 2

Текстовете на Директива 2003/61/ЕО и на решения 2003/765/ЕО и 2003/795/ЕО на исландски и норвежки език се публикуват в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз и са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила от 20 март 2004 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от споразумението са направени (5).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейския съюз.

Съставено в Брюксел на 19 март 2004 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. WESTERLUND


(1)  ОВ L 88, 25.3.2004 г., стр. 39.

(2)  ОВ L 165, 3.7.2003 г., стр. 23.

(3)  ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 47.

(4)  ОВ L 296, 14.11.2003 г., стр. 32.

(5)  Не са посочени конституционни изисквания.