11/ 37

BG

Официален вестник на Европейския съюз

189


22004A1223(03)


L 378/23

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО

между Европейската общност и Ислямската република Пакистан за партньорство и развитие

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД отличните отношения и връзки на приятелство и сътрудничество между Европейската общност, по-долу наричана „Общността“ и Ислямската република Пакистан, по-долу наричана „Пакистан“;

КАТО ОТЧИТАТ значението на по-нататъшното укрепване на връзките и засилване на отношенията между Общността и Пакистан;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ значението, което Общността и Пакистан отдават на принципите, изложени в Хартата на Обединените нации и на Всеобщата декларация за правата на човека;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД Декларацията от 1993 г. от Виена и Програмата за действие на Световната конференция по човешките права, Копенхагенската декларация от 1995 г. и Програмата за действие, Пекинската декларация от 1995 г. и платформата за действие за четвъртата Световна конференция за жените, Декларацията от Рио за околната среда и развитието от 1992 г. и Международната стратегия за четвъртата декада на развитието;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД основите за тясно сътрудничество между Общността и Пакистан, положени чрез Споразумението между Пакистан и Общността, подписано на 16 ноември 1976 г.;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ с удовлетворение постиженията в резултат на това споразумение;

НАСЪРЧАВАНИ от общата си воля за укрепване, задълбочаване и разнообразяване на техните отношения в области от взаимен интерес на базата на равноправие и липса на дискриминация, при взаимна изгода и взаимодействие;

КАТО ОСЪЗНАВАТ голямото значение на социалното развитие, което следва да върви ръка за ръка с икономическото развитие;

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от подкрепа на усилията на Пакистан за развитие, и по-специално за подобряване на условията на живот на бедните и уязвими слоеве от населението;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението, което Общността и Пакистан отдават на насърчаване на балансирания демографски ръст, изкореняване на бедността, защита на околната среда и на устойчивото използване на природните ресурси, и приемайки връзката между околната среда и развитието;

В ЖЕЛАНИЕТО СИ за създаване на благоприятни условия за устойчиво развитие и разнообразяване на търговията между Общността и Пакистан, и за засилване на сътрудничеството в областта на търговията, икономиката, инвестиционното дело, науката и техниката, и културата;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД своя ангажимент за извършване на търговия в съответствие със Споразумението за създаване на СЗО;

КАТО ПРИЗНАВАТ специфичните потребности на развиващите се страни, свързани със СЗО;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД необходимостта от създаване на благоприятни условия за директни инвестиции;

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ общия си интерес от поощряване и засилване на регионалното сътрудничество и на диалога между севера и юга;

КАТО ВЯРВАТ, че отношенията между тях са преминали обхвата на споразумението, сключено през 1986 г.;

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ:

Guy VERHOFSTADT

Министър-председател на Кралство Белгия,

Romano PRODI

Председател на Комисията на Европейските общности

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПАКИСТАН:

Генерал Pervez MUSHARRAF

Президент на Ислямската република Пакистан

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Основа

Зачитането на човешките права и демократичните принципи, както се посочва във Всеобщата декларация за човешките права, е залегнало във вътрешната и външната политика на Общността и на Ислямската република Пакистан и съставлява основен елемент на настоящото споразумение.

Член 2

Цели

Главните цели на настоящото споразумение са да се засилят и развият чрез диалог и партньорство различни аспекти на сътрудничеството между страните в области, попадащи в границите на тяхната компетентност, с намерението:

1.

да се осигурят условия и да се насърчи разширяването и развитието на двустранната търговия между страните, в съответствие със Споразумението за създаване на Световната търговска организация (СТО);

2.

да се подкрепят усилията на Пакистан за всестранно и устойчиво развитие, включително на политика за икономическо и социално развитие, в която да се вземат под внимание бедните и уязвими слоеве на населението, и по-специално жените от тези слоеве, както и за устойчиво управление на природните ресурси;

3.

да се поощряват инвестициите и икономическите, техническите и културните връзки от техен взаимен интерес;

4.

да се изгради икономическата способност на Пакистан за по-ефективно взаимодействие с Общността.

Член 3

Търговско и търговско-финансово сътрудничество

1.   Страните се ангажират да извършват търговия в границите на своята компетентност в съответствие със Споразумението за създаване на Световната търговска организация.

2.   Всяка страна приема да информира другата страна за предприемане на антидъмпингови процедури спрямо продукти на другата страна.

С пълно зачитане на споразуменията на Световната търговска организация за антидъмпингови мерки и мерки срещу субсидиран внос, страните следва системно да проучват и дават възможност за провеждане на консултации по представени от всяка от страните процедури във връзка с антидъмпингови мерки и мерки срещу субсидиран внос.

3.   Страните също така се ангажират да подкрепят, в рамките на действащо в тях законодателство, разширяването и разнообразяването на търговията между тях. Целта на сътрудничеството в тези области е развитие и разнообразяване на двустранната търговия чрез търсене на пътища и средства за подобряване на достъпа до пазара.

4.   Страните се стремят:

а)

да работят за премахване на пречките за търговията и прилагане на мерки за подобряване на прозрачността, и по-специално чрез навременно отстраняване на нетарифните пречки, в съответствие с работата, извършена във връзка с това от Световната търговска организация;

б)

в границите на своята компетентност да подобряват митническото сътрудничество между съответните органи, и по-специално в областта на професионалното обучение, опростяване и хармонизиране на митническите процедури по предотвратяване, разследване и наказване на митнически нарушения, включително измама, в съгласие с работата, извършена във връзка с това от Световната търговска организация;

в)

да разглеждат въпроси, свързани с транзита или реекспорта;

г)

да обменят информация за взаимно изгодни пазарни възможности, статистическо сътрудничество и по въпроси за конкуренцията;

д)

да работят за подходяща защита на личните данни.

5.

а)

Пакистан следва да вземе всички необходими мерки за подобряване на условията за подходяща и ефективна защита и осигуряване на спазването на правата върху интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, в съответствие с международните стандарти.

б)

До края на петата година след влизане в сила на настоящото споразумение и без да се накърняват ангажиментите, поети по Споразумението по свързани с търговията аспекти на правата върху интелектуалната собственост, Пакистан следва да се присъедини към следните многостранни конвенции за права върху интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, по които държавите-членки са страни, съобразно разпоредбите, съдържащи се в тези конвенции:

i)

Парижката конвенция за защита на индустриалната собственост, последно ревизирана в Стокхолм (Акта от Стокхолм, 1967 т.);

ii)

Мадридското споразумение за международната регистрация на марките, последно ревизирано в Стокхолм, (Акта от Стокхолм, 1967 г.);

iii)

Протокола за Мадридското споразумение за международната регистрация на марките (1989 г.);

iv)

Договорът за патентно сътрудничество (Съюз за патентно сътрудничество), последно изменен през 1984 г.

в)

За да се даде възможност на Пакистан да изпълни гореспоменатите ангажименти и задължения, трябва да се предвиди техническо сътрудничество.

6.   В рамките на своята компетентност страните се договарят, че ще работят на базата на взаимодействие за подобряване на информационния обмен и за достъп до съответните си пазари за обществени поръчки.

Член 4

Сътрудничество за развитие

1.   Страните приемат, че съществува възможност Общността да подпомогне Пакистан в усилията ѝ за развитие с оглед постигне на устойчиво икономическо развитие и социален прогрес за своя народ.

Проектите и програмите по линия на сътрудничество в развитието ще наблягат на областите здравеопазване, образование, развитие на човешките ресурси, и специално по отношение на жените, благосъстояние на населението, околна среда и отраслите за развитие на селските райони, и ще бъдат специално ориентирани към по-бедните и уязвими слоеве от населението.

Във връзка с горепосоченото и в съответствие с политиката на Общността, с правилата и ограниченията на финансовите средства за сътрудничество, страните приемат, че сътрудничеството следва да продължава да се развива в контекста на ясна стратегия за сътрудничество и диалог, насочени към определяне на взаимно договорени приоритети, като се стремят да постигнат ефективност и устойчивост.

2.   Страните признават необходимостта от засилено внимание към сътрудничеството в областите на борба с наркотиците и СПИН, взимайки под внимание работата, извършена в това отношение от международните организации. Страните потвърждават своята решимост за сътрудничество в предотвратяване, наблюдение и контрол и намаляване на злоупотребата с наркотици и на СПИН, и по-специално чрез укрепване на възможностите за извършване на здравни услуги и подпомагане на основните дейности по здравна просвета.

Член 5

Сътрудничество в областта на околната среда

1.   Страните признават необходимостта да се вземе под внимание опазването на околната среда като неразделна част от икономическото сътрудничество и сътрудничеството в развойната дейност. В допълнение, те подчертават значението на екологичните въпроси и тяхната воля да установят сътрудничество в областта на защита и подобряване на околната среда, с по-специален акцент върху замърсяване на водите, почвите и въздуха, обезлесяването и устойчивото управление на природните ресурси, вземайки под внимание работата, извършена на международните форуми.

Специално внимание следва да се отдели на:

а)

устойчивото управление на горските екосистеми;

б)

опазването и съхраняването на естествените гори;

в)

предотвратяване на индустриалното замърсяване;

г)

опазване на градската околна среда.

2.   В сътрудничеството в тази област ще се набляга на:

а)

засилване и подобряване на институциите за опазване на околната среда;

б)

разработване на законодателство и повишаване на стандартите;

в)

научноизследователска дейност, обучение и информация;

г)

извършване на проучвания, изпълнение на пилотни програми и предоставяне на техническа помощ.

Член 6

Икономическо сътрудничество

1.   В съответствие с политиките и целите си, и до степента на своята осигуреност с ресурси, страните се ангажират да подпомагат икономическото сътрудничество с оглед постигане на взаимна изгода. Те заедно определят, за тяхната обща полза и в границите на съответната си компетентност, стратегия за сътрудничество, очертаваща областите и приоритетите на програмите и дейностите за икономическо сътрудничество.

2.   Страните се споразумяват да сътрудничат в следните основни области:

а)

развиване на творческа конкурентна икономическа среда в Пакистан чрез улесняване на използването на ноу-хау и технологии от Общността, включително в областите проектиране, опаковане, стандарти, като потребителски стандарти и стандарти за околната среда, нови материали и продукти;

б)

улесняване на контактите между икономическите оператори и други мерки, предназначени за подпомагане на търговския обмен, развиване на пазара и инвестициите;

в)

улесняване на обмена на информация относно политики, свързани с предприемчивостта и с малките и средни предприятия, и по-специално с оглед подобряване на стопанската среда и насърчаване на по-тесните контакти между малките и средни предприятия, за подпомагане на търговията и увеличаване на възможностите за промишлено сътрудничество;

г)

засилване на обучението по управление в Пакистан с оглед изграждане на стопански оператори, които да могат ефективно да взаимодействат с европейската стопанска среда;

д)

насърчаване на диалога между Пакистан и Общността в областите енергийна политика и трансфер на технологии;

е)

развиване и подобряване на комуникациите, информацията, технологиите, селското стопанство, риболовните райони, минното производство и туризма.

3.   Страните се споразумяват да прилагат следните средства за постигане на своите цели:

а)

обмен на информация и идеи;

б)

подготовка на проучвания;

в)

предоставяне на техническа помощ;

г)

програми за обучение;

д)

установяване на връзки между центровете за научни изследвания и центровете за обучение, между специализираните агенции и стопанските организации;

е)

насърчаване на инвестициите и съвместните предприятия;

ж)

институционално развитие на публичните и частните агенции и администрации;

з)

взаимен достъп до съществуващите бази данни и създаване на нови;

и)

работни срещи и семинари;

й)

обмен на експерти.

4.   В границите на съответната си компетентност страните се споразумяват да насърчават увеличаването на взаимноизгодните инвестиции чрез създаване на по-благоприятен климат за частни инвестиции, като подобряват условията за трансфер на капитал и подкрепят, според случая, сключването на конвенции за подпомагане и защита на инвестициите между държавите-членки на Общността и Пакистан.

Член 7

Промишленост и услуги

1.   Страните следва да подпомагат:

а)

определянето на промишлените отрасли, към които ще се насочи сътрудничеството и средствата за насърчаване на промишлено сътрудничество;

б)

разширяването и разнообразяването на производствената база на Пакистан в промишления сектор и сектора на услугите, включително модернизация и реформа в публичния сектор, като насочват съвместните си дейности към малките и средни предприятия и предприемат мерки за улесняване на техния достъп до източниците на капитал, пазари и технологии, ориентирани специално към подпомагане на търговията между страните, както и до пазари на трети страни.

2.   В областта на съответната им компетентност, страните следва да улесняват достъпа до налична информация и основен капитал с оглед насърчаване на проекти като съвместни предприятия, сключване на договори с подизпълнители, трансфер на технологии, лицензии, приложни изследвания франчайзи.

Член 8

Земеделие, животновъдство и риболов

Страните се споразумяват да сътрудничат и да развиват земеделие, животновъдство и риболов. Във връзка с това те поемат задължението да проучат възможностите за съвместни начинания при създаването на предприятия за преработване на храни, увеличаване на възможностите за търговия и сътрудничество в селскостопанските изследвания.

Член 9

Туризъм

Страните се споразумяват да сътрудничат в областта на туризма чрез специфични мерки, включващи информационен обмен и извършване на проучвания, програми за обучение и насърчаване на инвестиции и съвместни предприятия в отраслите, обслужващи туристическия сектор.

Член 10

Енергия

Страните признават значението на енергийния сектор за икономическото и социалното развитие и се задължават да ускорят сътрудничеството, свързано специално с производство, съхраняване и ефективно използване на енергия. Това разширено сътрудничество следва да включва планиране във връзка с енергията, неконвенционалната (възобновима и екологично безопасна) енергия и разглеждане на въпроса за последствията за околната среда от нея.

Член 11

Регионално сътрудничество

1.   Страните са съгласни, че сътрудничеството между тях може да включва действия, предприети съгласно споразумения за сътрудничество с други страни в същия регион, при условие че подобно действие е съвместимо с настоящото споразумение.

2.   Без да се изключва никоя област, страните се споразумяват да обърнат специално внимание на следните действия:

а)

техническа помощ (услуги на външни експерти, обучение на технически персонал по някои практически аспекти на интеграцията);

б)

подпомагане на вътрешнорегионалната търговия;

в)

подкрепа за регионални институции и за съвместни проекти и инициативи, въведени в рамките на регионални организации като Южноазиатското споразумение за регионално сътрудничество (SAARC) и Организацията за икономическо сътрудничество (ЕСО);

г)

подкрепа за проучвания по регионални или подрегионални въпроси, включващи също транспорт, комуникации, въпроси за околната среда и за здравето на човека и животните.

Член 12

Сътрудничество в областта на науката и технологиите

В съответствие със своите политики и компетентност, страните подпомагат научното и технологично сътрудничество в области от общ интерес, а именно чрез обучение и съвместни изследователски програми, връзки между научноизследователските институции, информационен обмен и семинари. Страните полагат усилие за подпомагане на трансфера на ноу-хау и обмена на информация специално в областите околна среда, информационни технологии, телекомуникации, космически технологии, биотехнологии и морска биология.

Член 13

Наркотични вещества и прекурсори и пране на пари

1.   В съответствие с тяхната компетентност и законови разпоредби, страните се договарят да сътрудничат за предотвратяване на разпространението на наркотични вещества и прекурсори. Те също се договарят при необходимост да полагат всички усилия за предотвратяване на прането на пари.

2.   И двете страни следва да обмислят специални мерки срещу незаконното отглеждане на наркокултури и производство на наркотични и психотропни вещества и търговията с тях, както и за предотвратяване и намаляване на злоупотребата с наркотици:

а)

помощ за обучение и рехабилитация на зависими лица;

б)

мерки за алтернативно икономическо развитие;

в)

обмен на свързана с въпроса информация, осигурявайки подходяща защита на личните данни.

Член 14

Развитие на човешките ресурси

Страните са съгласни, че развитието на човешките ресурси представлява неразделна част от икономическото и социалното развитие.

Страните признават, че образованието и развиването на умения, както и подобряването на условията на живот на непривилегированите слоеве на населението, с особен акцент върху благосъстоянието на жените и децата от тези слоеве, ще допринесе за създаването на благоприятна икономическа и социална среда.

Страните напомнят значението на спазване на международно признатите основни стандарти за труд, заложени в съответните инструменти на Международната организация на труда (МОТ), която е компетентният орган за определяне на тези стандарти и работа с тях, в качеството си на основен фактор на социално-икономическия прогрес. Те също признават, че икономическият растеж и развитие, подкрепяни от засилване и по-нататъшно либерализиране на търговията, спомагат за повишаването на тези стандарти.

Те дават своята подкрепа за популяризиране на тези стандарти и за обсъждането им между секретариатите на Световната търговска организация и Международната организация на труда.

Общността оказва помощ за програми, включително програми въведени от МОТ, насочени към подпомагане усилията на Пакистан в това отношение.

Член 15

Информация, култура и комуникации

В сферата на съответната си компетентност страните сътрудничат в областта на информацията, културата и комуникациите, за да постигнат взаимно разбирателство и да укрепят културните връзки помежду си, включително и чрез проучвания и техническа помощ за опазване на културното наследство.

Страните признават също така значението на сътрудничеството в областта на телекомуникациите, информационното общество и мултимедийните приложения, които допринасят за засилване на икономическото развитие и търговията.

Страните считат, че сътрудничеството в тази област, в границите на съответната им компетентност, може да подпомогне:

а)

регламентирането и политиката за телекомуникациите;

б)

разработването на нови информационни технологии и телекомуникации, включително мобилни телекомуникации;

в)

информационното общество, включително поддържането на глобални навигационни сателитни системи;

г)

мултимедийни технологии за телекомуникации;

д)

телематични мрежи и приложения (транспорт, здравеопазване, образование, околна среда);

е)

насърчаване на инвестициите и съвместните предприятия.

Член 16

Институционални аспекти

1.   Страните се договарят да създадат Съвместна комисия, чиито задачи са:

а)

осигуряване на правилното функциониране и прилагане на споразумението;

б)

определяне на приоритети във връзка с целите на настоящото споразумение;

в)

отправяне на препоръки за подкрепа на целите на настоящото споразумение;

Ще бъдат предвидени разпоредби относно председателството на заседанията и създаването на подгрупи.

2.   Съвместната комисия се състои от представители на двете страни на съответното високо равнище. Съвместната комисия по правило заседава един път годишно, с редуване в Брюксел и Исламабад, на дата, определена по взаимно съгласие. Може да се свикват и извънредни срещи по взаимно съгласие между страните.

3.   Съвместната комисия може да създава специализирани подгрупи, които да я подпомагат при изпълнение на задачите ѝ и да координират формулирането и прилагането на проекти и програми в рамките на споразумението.

4.   Дневният ред на заседанията на Съвместната комисия се определя по договаряне между страните.

5.   Страните приемат, че Съвместната комисия има също за задача да осигури правилното функциониране на всички секторни споразумения, които са сключени или биха могли да се сключат между Общността и Пакистан.

Член 17

Клаузи за развитие

Страните могат по взаимно съгласие да разширяват настоящото споразумение с оглед повишаване на нивото на сътрудничеството и да го допълват чрез споразумения във връзка с определени сектори или дейности.

Относно прилагането на настоящото споразумение, всяка от страните може да прави предложения за разширяване на обхвата на сътрудничеството, като взема предвид опита, натрупан при неговото прилагане.

Член 18

Други споразумения

Без да се накърняват съответните разпоредби на Учредителните договори, настоящото споразумение и действията, предприети в съответствие с него не засягат по никакъв начин правомощията на държавите-членки на Европейския съюз да предприемат двустранни дейности с Пакистан в рамките на икономическото сътрудничество и сътрудничеството за развитие или да сключват, според случая, нови споразумения за икономическо сътрудничество и сътрудничество за развитие с Пакистан.

Настоящото споразумение не засяга прилагането или изпълнението на задълженията, поети от съответните страни във връзка с трети страни.

Член 19

Неизпълнение на споразумението

1.   Ако едната от страните сметне, че другата страна не е изпълнила задълженията си по настоящото споразумение, тя може да вземе подходящи мерки.

2.   Преди да направи това, освен в случаи на особена спешност, тя предоставя на другата страна цялата свързана със случая информация, необходима за задълбочено проучване на положението, с оглед търсене на приемливо за страните решение.

3.   При избора на мерки следва да се дава приоритет на онези, които най-малко нарушават функционирането на настоящото споразумение. Тези мерки се съобщават незабавно на другата страна и са предмет на консултации, ако другата страна желае това.

Член 20

Създаване на благоприятни условия

За да улеснят сътрудничеството в рамките на настоящото споразумение, властите на Пакистан предоставят на длъжностните лица и експертите на Общността, включени в работата по прилагане на сътрудничеството, гаранциите и улесненията, необходими за изпълнение на техните функции. Подробните разпоредби следва да се представят чрез отделна размяна на писма.

Член 21

Териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, спрямо териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, и съгласно условията, предвидени в този Договор и, от друга страна, на територията на Пакистан.

Член 22

Приложения

Приложения I и II към настоящото споразумение представляват неразделна част от него.

Член 23

Влизане в сила и подновяване

1.   Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след датата, на която страните взаимно са се уведомили за приключването на необходимите за целта процедури.

2.   Настоящото споразумение се сключва за период от пет години. То се подновява автоматично всяка година, освен ако една от страните не се откаже от него най-малко шест месеца преди датата на изтичането му.

Член 24

Автентични текстове

Настоящото споразумение е съставено в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, фински, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски език и на езика урду, като всеки екземпляр е с еднаква автентичност.

EN FE DE LO CUAL, los abajo firmantes, debidamente autorizados, suscriben el presente Acuerdo.

TIL BEKRÆFTELSE HERAF har undertegnede behørigt befuldmægtigede underskrevet denne aftale.

ZU URKUND DESSEN haben die Unterzeichneten, hierzu gehörig befugten Bevollmächtigten dieses Abkommen unterschrieben.

EIΣ ΠIΣTΩΣH TΩN ANΩTEPΩ oι υπoγράφoυτες πληρεξoύσιoι δεόντως εξουσιοδοτημένοι προς τούτο έθεσαν την υπογραφή τους κάτω από την παρούα συμφωνία.

IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly authorised, have signed the present Agreement.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment mandatés, ont apposé leur signature au bas du présent accord.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, muniti di regolari poteri, hanno firmato il presente accordo.

TEN BLIJKE WAARVAN de ondergetekenden, naar behoren gemachtigd, hun handtekening onder deze overeenkomst hebben geplaatst.

EM FÉ DO QUE os abaixo assinados, com os devidos poderes para o efeito, apuseram as suas assinaturas no presente Acordo.

TÄMÄN VAKUUDEKSI jäljempänä mainitut täysivaltaiset edustajat ovat allekirjoittaneet tämän sopimuksen.

TILL BEVIS HÄRPÅ har undertecknade befullmäktigade undertecknat detta avtal.

Image

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi' ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

Image

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

ТЪЛКУВАТЕЛНИ ДЕКЛАРАЦИИ ОТНОСНО ЧЛЕН 19 — НЕИЗПЪЛНЕНИЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

а)

По смисъла на тълкуването и практическото прилагане на споразумението, страните се договарят, че случаите на особена спешност, упоменати в член 19 от споразумението, означават случаи на съществени нарушения на споразумението от една от двете страни. Съществено нарушение на споразумението се заключава в:

отхвърляне на споразумението, непризнато от общите правила на международното право,

нарушение на съществените елементи на споразумението, посочени в член 1.

б)

Страните приемат, че „подходящите мерки“, споменати в член 19, са мерки, предприети в съответствие с международното право. Ако едната страна предприеме мярка в случай на особена спешност в съответствие с член 19, другата страна може да се възползва от процедурата за уреждане на спорове.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНАТА, ИНДУСТРИАЛНАТА И ТЪРГОВСКАТА СОБСТВЕНОСТ

Страните приемат, че по смисъла на настоящото споразумение „интелектуална, индустриална и търговска собственост“ включва по-специално защита на авторското право и сродните му права, патенти, индустриални проекти, търговски и фирмени марки, софтуер, топографии на интегрални схеми, географски указания, както и защита срещу нелоялна конкуренция и защита на неразкрита информация за ноу-хау.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Пълномощниците на:

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ПАКИСТАН,

от друга страна,

след като се срещнаха в Исламабад на 24 ноември 2001 г. за подписване на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Ислямската република Пакистан за осъществяване на партньорство и развитие,

при подписване на настоящото споразумение за сътрудничество,

приеха следните текстове:

Споразумение за сътрудничество между Европейската общност и Ислямската република Пакистан за осъществяване на партньорство и развитие

Приложение I

Тълкувателни декларации относно член 19: Неизпълнение на споразумението

Приложение II

Съвместна декларация за интелектуалната, индустриалната и търговската собственост,

приеха текста на следната декларация, добавена като приложение към настоящия Заключителен акт:

Декларация на Европейската общност и Ислямската република Пакистан.

Пълномощниците на Европейската общност и Ислямската република Пакистан са записали следните изявления:

 

Изявление от страна на Ислямската република Пакистан относно Декларацията за споразумения за обратно приемане.

Едностранно изявление от страна на Общността по повод подписване на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Ислямската република Пакистан.

In witness whereof, the undersigned Plenipotentiaries have hereunto set their hands.

Hecho en Islamabad, el veinticuatro de noviembre del dos mil uno.

Udfærdiget i Islamabad den fireogtyvende november to tusing og en.

Geschehen zu Islamabad am vierundzwanzigsten November zweitausendundeins.

Eγινε στο Iσλαμαμπάντ, στις είκοσι τέσσερις Nοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα.

Done at Islamabad on the twenty-fourth day of November in the year two thousand and one.

Fait à Islamabad, le vingt-quatre novembre deux mille un.

Fatto a Islamabad, addi' ventiquattro novembre duemilauno.

Gedaan te Islamabad, de vierentwintigste november tweeduizendeneen.

Feito em Islamabade, em vinte e quatro de Novembro de dois mil e um.

Tehty Islamabadissa kahdentenakymmenentenäneljäneljäntenä päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi.

Som skedde i Islamabad den tjugofjärde november tjugohundraett.

Image

Por la Communidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Гια την Eυρωπαϊκή Koινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН

Европейската общност напомня значението, което нейните държави-членки отдават на ефективното сътрудничество с трети страни за улесняване на реадмисията на граждани на последните, които пребивават нелегално на територията на дадена държава-членка.

Ислямската република Пакистан се ангажира за сключи споразумения за реадмисия с държавите-членки на Европейската общност, които са поискали това.

ИЗЯВЛЕНИЕ НА ИСЛЯМСКАТА РЕПУБЛИКА ПАКИСТАН ВЪВ ВРЪЗКА С ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА СПОРАЗУМЕНИЯ ЗА ОБРАТНО ПРИЕМАНЕ

В съгласие с поетото задължение „да сключи споразумения за реадмисия с държавите-членки на Европейския съюз, които поискат това“, Ислямската република Пакистан уточнява, че поетото задължение представлява изключително готовността на Пакистан да започне преговори с цел сключване на взаимноприемливи споразумения за реадмисия с държавите-членки на Европейския съюз, които поискат това. Понастоящем Пакистан няма такива споразумения за реадмисия с никоя държава-членка на Европейския съюз. Независимо от това обаче, по искане на държавите-членки на ЕС, Пакистан е готов да започне преговори или да засили вече започналия процес на такива преговори. Пакистан счита тези преговори за независими от всякакви други двустранни или многостранни споразумения, каквито е сключил или за каквито е в процес на преговаряне с държавите-членки на ЕС или Европейската комисия. Пакистан също така не приема никакъв неподлежащ на договаряне текст за такива двустранни споразумения за обратно приемане.

ЕДНОСТРАННО ИЗЯВЛЕНИЕ НА ОБЩНОСТТА ПО ПОВОД ПОДПИСВАНЕ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО МЕЖДУ ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ И ПАКИСТАН

Съвместната декларация на страните по Споразумението за сключване на споразумения за реадмисия не накърнява разделянето на компетентностите между Общността и нейните държави-членки в съответствие с разпоредбите на раздел IV (член 63) от част три на Договора за създаване на Европейската общност.