11/ 62

BG

Официален вестник на Европейския съюз

66


22002D0149


L 019/21

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 149/2002

от 8 ноември 2002 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокол за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение XX към споразумението беше изменено с Решение № 134/2002 на Съвместния комитет на ЕИП от 27 септември 2002 г. (1).

(2)

Регламент (EО) № 2557/2001 на Комисията от 28 декември 2001 г. за изменение на приложение V към Регламент (ЕИО) № 259/93 на Съвета относно надзора и контрола върху превозите на отпадъци в рамките на, за и от Европейската общност (2) трябва да бъде включен в споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Към точка 32в (Регламент (ЕИО) № 259/93 на Комисията) на приложение XX към споразумението се добавя следното тире:

„—

32001 R 2557: Регламент (EО) № 2557/2001 на Комисията от 28 декември 2001 г. (ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1).“

Член 2

Текстовете на Регламента (EО) № 2557/2001 на исландски и норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 9 ноември 2002 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от споразумението са направени (3).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 8 ноември 2002 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

Kjartan JÓHANNSSON


(1)  ОВ L 336, 12.12.2002 г., стр. 34.

(2)  ОВ L 349, 31.12.2001 г., стр. 1.

(3)  Няма посочени конституционни изисквания.