11/ 29

BG

Официален вестник на Европейския съюз

175


22002A0809(01)


L 213/30

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

за научно и технологично сътрудничество между Европейската общност и правителството на Република Индия

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна, и

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ИНДИЯ, наричано по-долу „Индия“,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ОТЧИТАТ важността на науката и технологиите за тяхното икономическо и обществено развитие,

КАТО ОЦЕНЯВАТ, че Общността и Индия целят съвместни изследователски и технологични програми в голям брой области от взаимен интерес, и че могат да се извлекат взаимни ползи, ако страните улеснят по-нататъшното сътрудничество,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че е имало активно сътрудничество и обмяна на информация в голям брой научни и технологични области по време на Споразумението за сътрудничество между Общността и Индия за партньорство и развитие, подписано на 20 декември 1993 г.,

КАТО СЕ ИМА ПРЕДВИД съвместната декларация на ЕО-Индия срещата на най-високо равнище, приета на 28 юни 2000 г.,

КАТО ЖЕЛАЯТ да разширят сътрудничеството в научните и технологични изследвания с оглед да се засили провеждането на съвместни дейности в областите от взаимен интерес и насърчи прилагането на резултатите от това сътрудничество в тяхна икономическа и социална полза,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

Цел

Страните следва да насърчават и улесняват съвместните дейности за изследвания и развитие в областите от взаимен интерес в науката и технологиите между Общността и Индия.

Член 2

Дефиниции

За целите на настоящото споразумение:

а)

„съвместна дейност“ означава всяка дейност, която страните предприемат или поддържат, в съответствие с настоящото споразумение, и включва съвместни изследвания;

б)

„информация“ означава научни и технически данни, резултати или методи за изследване и развитие, произлизащи от съвместни изследвания, извършени по настоящото споразумение и всички други данни, считани от участниците за необходими за съвместните им дейности, включително от самите страни;

в)

„интелектуална собственост“ следва да има значението, определено в член 2 от Конвенцията, с която се установява Световната организация за интелектуална собственост, проведена в Стокхолм на 14 юли 1967 г.;

г)

„съвместно изследване“ означава изследване, технологична разработка или демонстрационен проект, които са изпълнени с финансовата помощ на едната или и на двете страни, и което включва сътрудничество между участниците и от Общността и от Индия и е определено като съвместно изследване в писмена форма от страните или от изпълнителните агенти. Ако финансирането е само от едната страна, определянето се извършва от тази страна и участника в този проект.

д)

„участник“ или „изследователско звено“ означава всяко лице, академична институция, изследователски институт или всяко друго юридическо лице или предприятие или фирма, регистрирани в Общността или в Индия, които участват в съвместни дейности, включително и самите страни.

Член 3

Принципи

Сътрудничеството следва да се изпълнява на базата на следните принципи:

а)

взаимна полза на основата на общия баланс на предимствата;

б)

реципрочен достъп до дейностите по изследователското и технологичното развитие, предприето от всяка страна;

в)

навременна обмяна на информация, която може да окаже влияние върху съвместните дейности;

г)

подходяща защита на правата върху интелектуалната собственост.

Член 4

Обхват на сътрудничеството

Сътрудничеството съгласно настоящото споразумение може да обхване всички дейности по изследвания, технологично развитие и демонстрации, оттук нататък наричани „ИТД“ („RTD“), включени в първата дейност на рамковата програма по член 164 от Договора за създаване на Европейската общност и всички подобни ИТД дейности в Индия в съответните научни и технологични области.

Настоящото споразумение не засяга участието на Индия като развиваща се страна в дейностите на Общността в областта на изследванията за развитие.

Член 5

Форми на сътрудничество

Съвместните дейности могат да имат следните форми:

участие на индийски изследователски звена в ИТД проекти по първата дейност на рамковата програма и реципрочно участие на изследователски звена, създадени в Общността, в индийски проекти в близки сектори на ИТД. Това участие е подчинено на правилата и процедурите, валидни във всяка от страните,

съвместни ИТД проекти; съвместните ИТД проекти следва да се изпълняват когато участниците са изготвили план на технологично управление, както е посочено в приложението,

обединяване на вече изпълнените ИТД проекти съгласно процедурите, приложими при ИТД програмите на всяка от страните,

посещения и обмен на учени и технически експерти,

съвместно организиране на научни семинари, конференции, симпозиуми и работни срещи, както и участие на експерти в тези дейности,

съгласувани действия за разпространение на резултатите/обмяна на опит при съвместните ИТД проекти, които са финансирани,

размяна и съвместно ползване на апаратура и материали, включително и съвместно ползване на модерна апаратура за изследвания,

обмяна на информация за практики, закони, регламенти и програми, свързани със сътрудничеството съгласно настоящото споразумение,

всякаква друга форма, препоръчана от Управителния комитет, която не противоречи на политиката и процедурите, използвани от страните.

Член 6

Координиране и улесняване на съвместните дейности

а)

Координирането и улесняването на съвместните дейности съгласно настоящото споразумение следва да се извършва от страна на Индия от Министерството на науката и технологиите (Отдел за наука и технологии), и от страна на Общността, от службите на Комисията на Европейските общности (Генерална дирекция за наука, изследвания и развитие), действащи като изпълнителни агенти.

б)

Изпълнителните агенти следва да създадат Управителен комитет за научно и технологично сътрудничество, оттук нататък наричан „Управителен комитет“ за управление на настоящото споразумение; този комитет следва да се състои от еднакъв брой официални представители на всяка страна и трябва да има съпредседатели от страните; той следва да създаде свои собствени процедурни правила.

в)

Функциите на Управителния комитет включват:

i)

насърчаване и ръководене на различните съвместни действия, както е упоменато в член 4, както и тези, които ще се извършват в рамките на дейността на Общността в областта на изследванията за развитие;

ii)

препоръчване на съвместни ИТД проекти, спонсорирани на принципа на разделяне на разходите от страните, получени в резултат на одобрен съвместен текст на предложение, издаден едновременно от изпълнителните агенти.

Съвместните проекти, които са подадени от учените на едната страна за участие в програмите на другата страна, се подбират от всяка страна съгласно съответната процедура за селекция на всяка страна с възможно участие на експерти и от двете страни;

iii)

посочване за следващата година, съгласно първо и второ тире на член 5, между потенциалните сектори за ИТД сътрудничество онези приоритетни сектори или подсектори на взаимен интерес, в които се търси сътрудничество;

iv)

предлагане, съгласно трето тире на член 5, на учените от двете страни обединяване на техни проекти, които биха били от взаимна полза и които се допълват;

v)

даване на препоръки, съгласно четвърто до осмо тире на член 5;

vi)

съветване на страните за начините на увеличаване и подобряване на сътрудничеството в съгласие с принципите, изложени в настоящото споразумение;

vii)

преглед на ефективното функциониране и изпълнение на настоящото споразумение, включително оценка на действащите съвместни проекти, в които Индия е включена като развиваща се страна в дейностите на Общността в областта на изследванията за развитие;

viii)

предоставяне на годишен отчет за страните относно състоянието, достигнатото ниво и ефективността на сътрудничеството, започнато съгласно настоящото споразумение. Този отчет следва да се предостави на Съвместната комисия, създадена в рамките на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Индия за партньорство и развитие.

г)

Управителният комитет като общо правило следва да се среща всяка година, за предпочитане преди срещата на Съвместната комисия, създадена в рамките на Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Индия за партньорство и развитие, и съгласно съвместно одобрен график; срещите следва да се провеждат при редуване в Общността и в Индия. По искане на една от iтраните могат да се организират извънредни срещи.

д)

Решенията на Управителния комитет се взимат с консенсус. На всяка среща се прави протокол, в който са записани решенията и основните теми, които са дискутирани. Тези протоколи се одобряват от посочените съпредседатели на Управителния комитет.

е)

Пътните и квартирни разноски на участниците в годишните срещи на Управителния комитет се поемат от съответните страни. Всички други разходи, свързани със срещите на Управителния комитет, се поемат от страната домакин.

Член 7

Финансиране

а)

Съвместните дейности се подчиняват на наличието на отпуснати средства и на законите и регламентите (включително и тези за освобождаване от данъци и мита), валидни на териториите на всяка от страните и са в съответствие с политиката и програмите на страните.

б)

Разходите, извършени за избраните съвместни дейности, следва да се поделят от участниците без прехвърляне на средства от едната страна на другата.

в)

В план на изпълнение се уточняват в по-големи подробности точните административни и финансови условия за съвместните дейности.

г)

ИТД проектите, в които Индия е включена като развиваща се страна, спонсорирани по дейностите на Общността в областта на изследванията за развитие, следва да се изключат от разпорежданията съгласно букви б) и в).

Член 8

Приемане на персонал и апаратура

Всяка страна следва да предприеме всички оправдани стъпки и да положи максимални усилия в рамките на законите и нормативите, валидни на териториите на всяка от страните, за да се улесни влизането, престоя и напускането от нейната територия на лица и апаратура, включени и използвани при съвместните дейности, определени от страните в съответствие с настоящото споразумение.

Член 9

Разпространение и използване на информацията

Разпространението и използването на информацията, и управлението, участието и упражняването на правата върху интелектуалната собственост в резултат на съвместно изследване по настоящото споразумение се подчиняват на изискванията в приложението. Приложението е неделима част от настоящото споразумение.

Член 10

Териториално прилагане

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при условията, предвидени в този Договор, и от друга страна, на територията на Индия. Това не пречи да се провеждат съвместни дейности в открито море, в космическото пространство или на територията на трети страни в съответствие с международното право.

Член 11

Влизане в сила, прекратяване и уреждане на спорове

а)

Настоящото споразумение влиза в сила на датата, на която страните писмено се нотифицират взаимно, че съответните им вътрешни процедури, необходими за влизане в сила, са изпълнени.

б)

Настоящото споразумение се подписва за начален период от пет години и може да се поднови при взаимно съгласие между страните, след оценка през последната година на всеки следващ период.

в)

Настоящото споразумение може да се измени при съгласие между страните. Измененията влизат в сила на датата, на която страните писмено се нотифицират взаимно, че съответните им вътрешни процедури, необходими за въвеждане на изменението, са изпълнени.

г)

Настоящото споразумение може да бъде прекратено от всяка от страните със шестмесечно писмено предизвестие. Изтичането на срока или прекратяването на настоящото споразумение не засяга валидността или продължителността на всяка договореност, направена съгласно него, или на специалните правила и задължения, произтичащи съгласно приложението.

д)

Всички въпроси или спорове, свързани с тълкуването или изпълнението на настоящото споразумение, се разрешават по взаимно споразумение между страните.

Член 12

Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на датски, нидерландски, английски, финландски, френски, немски, гръцки, италиански, португалски, испански, шведски и хинди, като всеки текст е автентичен в еднаква степен.

В уверение на това, долуподписаните, упълномощени за това лица, са подписали настоящото споразумение.

Hecho en Nueva Delhi el veintitrés de noviembre del dos mil uno por duplicado en alemán, danés, español, finés, francés, griego, inglés, italiano, neerlandés, portugués, sueco e hindi, siendo cada uno de estos textos igualmente auténticos.

Udfærdiget i New Delhi, den treogtyvende november to tusind og et, i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk, tysk og hindi, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu New Delhi am dreiundzwanzigsten November zweitausendundeins in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, schwedischer und spanischer Sprache sowie in Hindi abgefasst, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Νέο Δελχί, στις είκοσι τρεις Νοεμβρίου δύο χιλιάδες ένα, σε δύο αντίτυπα στην αγγλική, γαλλική, γερμανική, δανική, ελληνική, ισπανική, ιταλική, ολλανδική, πορτογαλική, σουηδική και φινλανδική γλώσσα και τη γλώσσα Hindi· όλα τα κείμενα είναι εξίσου αυθεντικά.

Done at New Delhi on the twenty-third day of November in the year two thousand and one, in two copies, in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish, Swedish, and Hindi languages, with each text being equally authentic.

Fait à New Delhi, le vingt-trois novembre deux mille un, en deux exemplaires, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, finnoise, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise, suédoise et hindi, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Nuova Delhi, addì ventitre novembre duemilauno, in duplice copia nelle lingue danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e hindi, ciascun testo facente ugualmente fede.

Gedaan te New Delhi op de drieëntwintigste november tweeduizendeneen in twee exemplaren in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse, de Zweedse en de Hinditaal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito em Nova Deli, em vinte e três de Novembro de dois mil e um, em duplo exemplar, nas línguas alemã, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca e hindi, fazendo igualmente fé todos os textos.

Tehty New Delhissä kahdentenakymmenentenäkolmantena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattayksi kahtena kappaleena englannin-, espanjan-, hollannin-, italian-, kreikan-, portugalin-, ranskan-, ruotsin-, saksan-, suomen-, tanskan- ja hindinkielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Upprättat i New Delhi den tjugotredje november tjugohundraett i två exemplar på danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språken samt på hindi, varvid samtliga språkversioner äger lika giltighet.

Image

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por el Gobierno de la República de la India

På Republikken Indiens regerings vegne

Für die Regierung der Republik Indien

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδίας

For the Government of the Republic of India

Pour le gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Voor de regering van de Republiek India

Pelo Governo da República da Índia

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРАВА ВЪРХУ ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Правата върху интелектуалната собственост, създадена или придобита по време на споразумението, се разпределят съгласно предвиденото в настоящото приложение.

ПРИЛАГАНЕ

Настоящото приложение се прилага за съвместните изследвания съгласно споразумението, с изключение на случаите, когато страните са договорили друго.

I.   Притежание, разпределяне и упражняване на права

1.   За целите на настоящото приложение, „интелектуална собственост“ се дефинира в член 2, буква в) на споразумението.

2.   Настоящото приложение се отнася за разпределянето на правата и интересите на страните и техните участници. Всяка страна и нейните участници следва да гарантират, че другата страна и нейните участници могат да получат права върху интелектуалната собственост, разпределени в съответствие с настоящото приложение. Настоящото приложение не променя и не накърнява по друг начин разпределянето на права, интереси и роялти между една страна и нейните граждани или участници, и правилата за разпространяване и използване на информация, които се определят от законите и процедурите на всяка от страните.

3.   Страните се ръководят от следните принципи, предвидени в договорните разпоредби:

а)

ефективна защита на интелектуалната собственост. Страните следва да гарантират, че те и/или техни участници ще се уведомяват взаимно в подходящ срок за създаването на интелектуална собственост, възникваща по време на споразумението или изпълнение на разпоредбите, и за своевременно търсене на защита за такава интелектуална собственост;

б)

ефективно използване на резултатите, взимайки под внимание приносите на страните и техните участници;

в)

недискриминиращо отношение към участниците от другата страна в сравнение с отношението към собствените участници по отношение на притежаването, използването и разпространяването на информация, и притежаването, присъждането и упражняването на правата върху интелектуалната собственост;

г)

защита на конфиденциална бизнес информация.

4.   Участниците следва съвместно да създадат план за технологично управление (ПТУ). ПТУ е специално споразумение, сключено между участниците в съвместни изследвания, определящо съответните им права и задължения, включително и тези по отношение на притежаването и използването, включително публикуване, на информация и интелектуална собственост, създадена в хода на съвместните изследвания.

По отношение на интелектуалната собственост (ИС) ПТУ обикновено разглежда притежаването, защитата, потребителските права за изследователски цели, разработки и разпространяване, включително договорености за съвместни публикации, права и задължения на гостуващи изследователи и процедури за решаване на спорове. ПТУ също така засяга важна текуща и минала информация, лицензиране и предоставяне. ПТУ следва да се състави съгласно правилата и регламентите, действащи във всяка от страните, като отчита целите на съвместните изследвания, относителните финансови или други приноси на страните и участниците, предимствата и недостатъците на лицензирането по територия, или за областите на използване, изискванията, налагани от приложимите закони, необходимостта от процедури за решаване на спорове и други фактори, смятани за важни от участниците. Правата и задълженията, засягащи изследвания, проведени от гостуващи изследователи (т.е. изследователи, които не са от страните или участници в изследването), по отношение на ИС следва също да се разгледат в съвместния план за технологично управление. ПТУ следва да се одобри от съответната финансираща агенция или отдел на страната, участващи във финансирането на изследванията, преди сключването на специални договори за сътрудничество за изследвания и развитие, към които са прикрепени.

5.   Информация или интелектуална собственост, създадени в хода на съвместните изследвания и неразгледани в ПТУ, се разпределят съгласно принципите, посочени в ПТУ. В случай на разногласие, което не може да бъде преодоляно чрез процедурата за решаване на спорове, тази информация или ИС се притежава съвместно от всички участници, включени в съвместното изследване, в резултат на което е получена информацията или ИС. Всеки участник, за когото се прилага тази разпоредба, има право да използва тази информация или ИС за своя собствена търговска употреба без географски ограничения.

6.   В съответствие с действащите закони всяка страна следва да гарантира, че другата страна и нейните участници могат да имат правата върху ИС, чийто дял им е присъден.

7.   Като се запазва условието за конкуренция в областите, засегнати от споразумението, всяка страна следва да направи необходимото, за да гарантира, че придобитите съгласно споразумението права и договореностите, направени по време на действието ѝ, се упражняват по такъв начин, че да насърчат, по-специално

i)

разпространяването и използването на информацията, създадена, разкрита или станала достъпна по друг начин по споразумението

ii)

приемането и прилагането на международни стандарти.

8.   Прекратяването или изтичането срока на действие на споразумението не засяга правата или задълженията на участниците по отношение на интелектуалната собственост по одобрените действащи проекти в съответствие с настоящото приложение.

II.   Авторски права и научни литературни произведения

Авторските права, притежавани от страните или от техни участници, се уреждат в съответствие с Конвенцията от Берн (Парижки акт 1971 г.) и споразумението TRIPS.

Без да се засяга раздел III, и освен ако има друго споразумение в ПТУ, резултатите от изследванията следва да се публикуват съвместно от страните или участниците. Прилагат се следните процедури, подлежащи на предварителните общи правила:

1.

В случай на публикуване от едната страна или от обществени органи на тази страна на научни и технически списания, статии, доклади, книги, включително видео и софтуерни материали, произтичащи от съвместните изследвания съгласно споразумението, другата страна има право на световен, не изключителен, неотменим, безвъзмезден лиценз за превеждане, възпроизвеждане, адаптиране, предаване и публичното разпространение на такива трудове.

2.

Страните следва да направят всичко необходимо за разпространяване на литературни произведения с научен характер, произтичащи от съвместните изследвания по споразумението, и публикуваните от независими издатели да се разпространяват възможно най-широко.

3.

Всички копия на произведения с авторско право, разпространявани публично и подготвени съгласно настоящата разпоредба, трябва да посочват имената на автора/ите на произведението, освен ако авторът изрично откаже да бъде посочен. Копията трябва да имат добре видимо признаване на съвместната подкрепа на страните.

III.   Поверителна информация

А.   Документна поверителна информация

1.   Всяка страна, нейни представители или нейни участници, когато е уместно, следва да определят възможно най-рано, за предпочитане в ПТУ, информацията, която желаят да остане поверителна във връзка със споразумението, вземайки предвид inter alia следните критерии:

а)

секретността на информацията, в смисъл че тя, като цяло или в точна конфигурация или сбор на нейни компоненти, не е известна или лесно достъпна по легален път за специалистите в областта;

б)

действителна или потенциална търговска стойност на информацията по силата на нейната секретност;

в)

предишна защита на информацията в смисъл, че тя е била подчинена на стъпки за поддържане на секретност, които са били целесъобразни при дадени обстоятелства, от законно контролиращо лице;

Страните и техните участници могат в някои случаи да се договорят, че, освен ако е посочено друго, част или цялата информация, предадена, разменена или създадена в хода на съвместните изследвания съгласно споразумението, остава поверителна.

2.   Всяка страна следва да гарантира, че тя или нейни участници ще посочат точно поверителната информация, например чрез подходящо маркиране или ограничаващ надпис. Това се прилага и за възпроизвеждането на споменатата информация, изцяло или отчасти.

Страната, получаваща поверителна информация съгласно споразумението, ще зачита нейния поверителен характер. Тези ограничения се прекъсват автоматично когато тази информация бъде разкрита публично от притежателя ѝ.

3.   Поверителна информация, предадена по настоящото споразумение, може да се разпространи от страната получател до лица във или наети от страната получател и други ангажирани отдели или агенции на страната получател, упълномощени за специфичните цели на текущото съвместно изследване, при условие че всяка поверителна информация, разпространена по този начин, ще бъде в съответствие с писмено споразумение за конфиденциалност и ще бъде лесно разпознаваема като такава, както е посочено по-горе.

4.   С предварително писмено съгласие на страната, предоставяща поверителна информация съгласно настоящото споразумение, страната получател може да разпространи тази поверителна информация в по-широк кръг, отколкото е разрешено в параграф 3. Страните следва да си сътрудничат при разработването на процедури за изискване и получаване на предварително писмено съгласие за подобно по-широко разпространение, и всяка страна дава одобрение в степента, разрешена от собствената ѝ политика, регламенти и закони.

Б.   Недокументна поверителна информация

Недокументната поверителна или друга конфиденциална или преференциална информация, получавана на семинари или други срещи, организирани по настоящото споразумение, или информация, която се получава от приети служители, използване на оборудване или съвместни проекти, следва да се разглежда от страните или техните участници съгласно принципите за документна информация в споразумението; при условие, обаче, че получателят на такава поверителна или друга конфиденциална или преференциална информация е уведомен предварително и в писмена форма за поверителния характер на информацията, която ще му бъде съобщена.

В.   Контрол

Всяка страна следва да направи необходимото за да гарантира, че поверителната информация, получена от нея съгласно настоящото споразумение, се контролира както е предвидено тук. Ако една от страните разбере, че тя няма да бъде, или може да очаква да не бъде в състояние да изпълни разпоредбите за неразпространение от раздели А и Б, тя следва незабавно да информира другата страна. След това страните следва да се консултират за определяне на подходящ начин на действие.