11/ 27

BG

Официален вестник на Европейския съюз

159


22002A0430(06)


L 114/430

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по някои аспекти на държавните поръчки

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ (наричана по-долу „Общността“),

от една страна, и

Швейцарската конфедерация (наричана по-долу „Швейцария“),

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД усилията на страните и ангажиментите им да либерализират своите пазари за обществени поръчки, особено чрез Споразумението за държавни поръчки (GPA), сключено в Маракеш на 15 април 1994 г., което влезе в сила на 1 януари 1996 г. и чрез приемането на национални правила, позволяващи ефективно отваряне на пазара в областта на държавните поръчки чрез прогресивна либерализация,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД размяната на писма от 25 март и 5 май 1994 г. между Европейската комисия и Швейцарското федерално министерство на външноикономическите работи,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД споразумението, сключено на 22 юли 1972 г. между Швейцария и Общността,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА ПОДОБРЯТ И РАЗШИРЯТ обхвата на съответните приложения към допълнение I към Споразумението за държавни поръчки,

В ЖЕЛАНИЕТО СИ ДА продължат усилията за либерализация помежду им чрез предоставяне на достъп до доставка на продукти, работи и услуги от техните съответни телекомуникационни и железопътни оператори, субекти, работещи в областта на енергията (без електричество) и частни комунални услуги, които оперират на базата на специални изключителни права, дадени им от компетентен държавен орган и работят активно в секторите за питейна вода, електричество, градски транспорт, аерогари и морски или вътрешни пристанища,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ГЛАВА I

РАЗШИРЯВАНЕ ОБХВАТА НА СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА ДЪРЖАВНИ ПОРЪЧКИ, СКЛЮЧЕНО В РАМКИТЕ НА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВСКА ОРГАНИЗАЦИЯ

Член 1

Задължения на Общността

1.   С цел допълване и разширяване обхвата на ангажиментите си vis-à-vis Швейцария, в рамките на Споразумението за държавни поръчки (GPA), подписано на 15 април 1994 г. в рамките на Световната търговска организация (СТО), Общността поема задължението да измени своите приложения и общи бележки към приложение I към Споразумението за държавни поръчки, както следва:

в първото тире от обща бележка № 2 се заличава референцията за Швейцария, така че да се позволи на швейцарските доставчици на стоки и услуги да оспорват, съгласно член ХХ, възлагането на поръчки от органите на Общността, изброени в приложение 2, параграф 2.

2.   Общността нотифицира секретариата на Световната търговска организация за тези изменения в рамките на един месец след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 2

Задължения на Швейцария

1.   С цел допълване и разширяване обхвата на ангажиментите си vis-à-vis Общността, в рамките на Споразумението за държавни поръчки (GPA), Швейцария поема задължението да измени своите приложения и общи бележки към приложение I към Споразумението за държавни поръчки, както следва:

в приложение 2 „Списък на организации“, след точка 2 се добавя следната нова точка:

„3.

Власти и обществени организации на областно и общинско ниво.“

2.   Швейцария нотифицира секретариата на Световната търговска организация за тези изменения в рамките на един месец след влизането в сила на настоящото споразумение.

ГЛАВА II

ДОСТАВКИ ОТ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ И ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ОПЕРАТОРИ И НЯКОИ КОМУНАЛНИ УСЛУГИ

Член 3

Цели, определения и обхват

1.   Целта на настоящото споразумение е да осигури реципрочен, прозрачен и недискриминационен достъп на доставчиците на стоки и услуги на страните до закупуване на стоки и услуги, включително строителни услуги, чрез телекомуникационни и железопътни оператори, субекти, работещи в областта на енергията (без електричество) и частни комунални услуги на двете страни.

2.   За целите на настоящата глава:

а)

„телекомуникационни оператори“ (наричани по-долу „ТО“) означава субекти, които предоставят или оперират обществени телекомуникационни мрежи или предоставят една или повече телекомуникационни услуги, и които са или публични власти, или публични предприятия, или работят на базата на специални или изключителни права, дадени от компетентна институция на една от страните;

б)

„публична телекомуникационна мрежа“ означава телекомуникационната инфраструктура, достъпна за обществото, която позволява предаването на сигнали между терминали на мрежата по кабел, микровълни, оптични или други електромагнитни начини;

в)

„публични телекомуникационни услуги“ означава услуги, чието предоставяне се състои изцяло или частично в предаването и определянето на маршрута на сигнали по публичната телекомуникационна мрежа посредством телекомуникационни процеси, с изключение на радио- и телевизионни предавания;

г)

„железопътни оператори“ (наричани по-долу „ЖПО“) означава субекти по договори, които или са публични институции, или публични предприятия, или оперират на база на специални или изключителни права, дадени им от компетентен орган на една от страните, и на които една от дейностите е опериране на мрежи, предоставящи услуга на обществото в сферата на железопътния транспорт;

д)

„субекти, работещи в областта на енергията, с изключение на електрическата“ означава субекти по договори, които или са публични институции, или публични предприятия, или оперират на база на специални или изключителни права, дадени им от компетентен орган на една от страните и на които една от дейностите е някоя от изброените в i) и ii) по-долу или комбинация от тях:

i)

предоставяне или опериране на фиксирани мрежи, предназначени за предоставяне на услуга за обществото във връзка с производството, преноса или дистрибуцията на газ или пара или снабдяването на такива мрежи с газ или пара; или

ii)

експлоатацията на дадена географска област за целите на търсене или добиване на нефт, газ, въглища или други твърди горива;

е)

„частни комунални услуги“ означава субекти по договори, които не се включват в Споразумението за държавни поръчки, но оперират на база на специални или изключителни права, дадени им от компетентен орган на една от страните, и на които една от дейностите е някоя от изброените в i)—v) по-долу или комбинация от тях:

i)

предоставянето или оперирането на фиксирани мрежи, предназначени за предоставяне на услуга за обществото във връзка с производството, преноса или дистрибуцията на питейна вода или снабдяването на такива мрежи с питейна вода;

ii)

предоставянето или оперирането на фиксирани мрежи, предназначени за предоставяне на услуга за обществото във връзка с производството, преноса или дистрибуцията на електричество или снабдяването на такива мрежи с електричество;

iii)

предоставяне на летищни или други терминални съоръжения на превозвачи по въздуха;

iv)

предоставяне на морски или вътрешни пристанищни или други терминални съоръжения на превозвачи по море или вътрешен воден път;

v)

оперирането на мрежи, предоставящи обществени услуги в сферата на транспорта чрез градски железници, автоматизирани системи, трамвай, тролейбус, автобус или кабел.

3.   Настоящото споразумение се прилага за всеки закон, регламент или практика, свързана с доставки от ТО, ЖПО, субекти, работещи в областта на енергията, с изключение на електрическата, и частни комунални услуги (наричани по-долу „обхванати образувания“), както е дефинирано в настоящия член и уточнено в приложения I—IV и за възлагането на всички договори за доставка от такива обхванати образувания.

4.   Членове 5 и 6 ще се прилагат за договори или серии от договори, чиято оценена стойност без ДДС е не по-малка от:

а)

когато са възложени от ТО (телекомуникационни оператори):

i)

600 000 EUR или равностойността в SDR, по отношение на доставки и услуги;

ii)

5 000 000 EUR или равностойността в SDR, по отношение на работи;

б)

когато са възложени от ЖПО и субекти, работещи в областта на енергията, с изключение на електрическата:

i)

400 000 EUR или равностойността в SDR, по отношение на доставки и услуги;

ii)

5 000 000 EUR или равностойността в SDR, по отношение на работи;

в)

когато са възложени от частни комунални услуги:

i)

SDR 400 000 или равностойността в еуро, по отношение на доставки и услуги;

ii)

SDR 5 000 000 или равностойността в еуро, по отношение на работи.

Превръщането на ЕВРО в SDR трябва да става в съответствие с процедурите, заложени в Споразумението за държавните поръчки.

5.   Настоящата глава няма да се прилага за договори, възложени от телекомуникационни оператори, за покупки, предназначени изключително с цел да им дадат възможност да предоставят една или повече телекомуникационни услуги, където други субекти са свободни да предлагат същите услуги в същата географска област и по същество при същите условия. Всяка страна трябва незабавно да информира другата страна за такива договори. Тази клауза ще се прилага при същите условия също и за договори, възложени от ЖП оператори, субекти, работещи в областта на енергията (без електричество) и частни комунални услуги, веднага, щом тези сектори се либерализират.

6.   По отношение на услуги, включително строителни, настоящото споразумение ще се прилага за тези, изброени в приложения VI и VII към настоящото споразумение.

7.   Настоящото споразумение няма да се прилага за обхванатите образувания, за случаите, когато те изпълняват условията, предвидени в член 2, параграфи 4 и 5, член 3, член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, член 9, параграф 1, членове 10, 11, 12 и член 13, параграф 1 от Директива 93/38/ЕИО, последно изменена с Директива 98/4/EО (ОВ L 101, 4.4.1998 г., стр. 1), за Общността и в приложения VI и VIII за Швейцария.

Настоящото споразумение няма да се прилага за договори, възложени от ЖП оператори, когато такива договори касаят покупка или лизинг на стоки с цел да се рефинансират договори за доставка, възложени съгласно разпоредбите на настоящото споразумение.

Член 4

Процедури за възлагане на поръчки

1.   Страните трябва да осигурят спазване от страна на обхванатите образувания на принципите за недискриминация, прозрачност и честност при процедурите и практиките за възлагане на договори за поръчки. Такива процедури и практики трябва да спазват поне следните условия:

а)

поканите за конкурс трябва да се правят чрез публикуване на обява за търг, индикативно съобщение или съобщение за наличието на система за класиране. Тези съобщения, или резюме на важните елементи от тях, трябва да се публикуват на поне един от официалните езици на Споразумението за държавни поръчки на национално ниво в случая с Швейцария, от една страна, и на ниво Общност, от друга страна. Те трябва да съдържат цялата необходима информация за предстоящата поръчка, включително когато е възможно, вида на процедурата за възлагане;

б)

сроковете трябва да бъдат достатъчни за подготовка и подаване на тръжната документация от страна на доставчиците на стоки или услуги;

в)

тръжната документация трябва да съдържа цялата необходима информация, особено технически спецификации и критерии за подбор и възлагане, така че да позволи на кандидатите да подадат валидни тръжни книжа. Тръжната документация трябва да се препрати на доставчиците на стоки или услуги при поискване;

г)

критериите за подбор не трябва да бъдат дискриминационни. Квалификационната система, прилагана от обхванатите образувания, трябва да се базира на предварително дефинирани и недискриминационни критерии и процедурата и условията за участие трябва да бъдат на разположение при поискване;

д)

критериите за възлагане могат да бъдат или икономически най-изгодната оферта, включително специфични критерии за оценка, като дата на доставка или завършване на работата, ефективност, качество, технически принос, сервиз след продажбата, ангажименти по отношение на резервни части, цена и други, или само най-ниската цена.

2.   Страните трябва също да осигурят, че техните обхванати образувания ще дефинират техническите спецификации, зададени в тръжната документация, по-скоро като изпълнение, отколкото като проект или описателни характеристики. Такива спецификации трябва да бъдат базирани на международните стандарти, където съществуват, или в противен случай на националните технически регламенти, признати национални стандарти или признати строителни кодекси. Всякакви технически спецификации, приети или прилагани с оглед или с цел да се създават от страна на някой обхванато образувание на дадена страна ненужни пречки за доставката на стоки или услуги от другата страна и за съответната търговия между страните, се забраняват.

Член 5

Процедури по оспорване

1.   Страните трябва да осигурят недискриминационни, навременни, прозрачни и ефективни процедури, позволяващи на доставчиците на стоки или услуги да оспорват твърденията за нарушения на Споразумението, възникващи в контекста на поръчките, в които те имат, или са имали, интерес. Трябва да се прилагат процедурите за оспорване, предвидени в приложение V.

2.   Страните трябва да осигурят запазване на документацията, свързана с процедурите за поръчки, разглеждани в настоящата глава, от страна на техните съответни обхванати образувания, най-малко три години.

3.   Страните трябва да осигурят правилно прилагане на решенията, взети от органи, отговарящи за процедурите по оспорване.

ГЛАВА III

ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 6

Недискриминация

1.   Страните трябва да гарантират, че в техните процедури и практики за възлагане на поръчки над праговата предвидена, заложена в член 3, параграф 4, обхванатите образувания, създадени на съответните им територии, няма да:

а)

третират стоките, услугите, доставчиците на стоки и услуги на другата страна по по-неблагоприятен начин от:

i)

местните продукти и услуги и доставчиците на такива; или

ii)

продукти и услуги и доставчиците на такива от трети страни;

б)

третират даден местен доставчик на стоки или услуги по-неблагоприятно от друг местен доставчик на стоки или услуги на база степен на обвързаност с, собственост на или контрол от физически или юридически лица от другата страна;

в)

дискриминират даден местен доставчик на стоки или услуги на база на факта, че доставената стока или услуга има произход от другата страна;

г)

предписват компенсации в класирането и подбора на стоки, услуги и доставчици на такива, или при оценката на оферти и възлагането на договори.

2.   Страните се задължават да се въздържат да изискват от компетентните власти или от обхванатите образувания да действат по дискриминационен начин, пряко или косвено. Илюстрационен списък от области, в които е възможна такава дискриминация, е даден в приложение Х.

3.   В своите процедури и практики за възлагане на оръчки под праговата стойност, предвидена в член 3, параграф 4, страните се задължават да насърчават своите обхванати образувания да третират доставчиците на стоки и услуги от другата страна в съответствие с клаузите на параграф 1. Страните се споразумяват, че не по-късно от пет години от влизането в сила на настоящото споразумение, условията и прилагането на тази клауза ще бъдат преразгледани в светлината на придобития опит във взаимоотношенията им. С тази цел Съвместният комитет ще направи списъци на ситуации, в които се прилага принципът, предвиден в настоящия член 6.

4.   Принципите, предвидени в параграф 1, особено в буква а), i) и параграфи 2 и 3 не трябва да предрешават мерките, станали необходими от специфичния интеграционен процес на Общността и създаването и функционирането на нейния вътрешен пазар, както и от развитието на швейцарския вътрешен пазар. По същия начин тези принципи, особено заложените в буква а), ii) не трябва да предрешават преференциалното отношение, което се дава съгласно съществуващи или бъдещи споразумения за регионална икономическа интеграция. Прилагането на тази клауза, обаче, не трябва да излага на опасност администрирането на настоящото споразумение. Мерките, за които се прилага настоящият параграф, са изброени в приложение IX; всяка страна може да обяви други мерки, които са включени в този параграф. Съвместният комитет ще дава консултации при поискване на всяка от страните, за да осигури задоволително прилагане на настоящото споразумение.

Член 7

Обмен на информация

1.   Доколкото е необходимо за осигуряването на ефективно прилагане на глава II, страните трябва да се информират една друга за планираните промени в съответното им законодателство, попадащи или с вероятност да попаднат в обхвата на настоящото споразумение (предложения за директиви, проектозакони и наредби и проектоизменения и допълнения към Итеркантонален конкордат).

2.   Страните трябва също да се информират една друга за всякакви проблеми, свързани с интерпретирането и прилагането на настоящото споразумение.

3.   Страните трябва да се уведомят една друга за имената и адресите на „точките за контакт“, които отговарят за предоставяне на информация за законовите правила, влизащи в обхвата на настоящото споразумение и на Споразумението за държавни поръчки, включително на местно ниво.

Член 8

Орган по мониторинг

1.   Прилагането на настоящото споразумение трябва да бъде контролирано, вътре във всяка от страните, от независим орган. Този орган трябва да има компетенции да получава всяко оплакване или недоволство, свързано с прилагането на настоящото споразумение и трябва да действа бързо и ефективно.

2.   Не по-късно от две години след влизането в сила на настоящото споразумение, органът трябва също да бъде компетентен да инициира завеждане на дела или да предприема административни или правни действия срещу обхванатите образувания в случай на нарушение на настоящото споразумение в контекста на процедура за доставка.

Член 9

Спешни мерки

1.   Ако една страна счита, че другата страна не се справя със задълженията си по настоящото споразумение, или че закон, регламент или практика на другата страна значително намалява или заплашва да намали значително ползите, които ѝ се полагат по настоящото споразумение и страните не са в състояние да се споразумеят бързо за подходяща компенсация или друго оздравително действие, отрицателно повлияната страна може, без ущърб на другите си права и задължения съгласно международното право, да суспендира частично или изцяло, според случая, прилагането на настоящото споразумение. Тя незабавно нотифицира другата страна за всяко такова суспендиране. Увредената страна може също да прекрати Споразумението, по реда на член 18, параграф 3.

2.   Обхватът и времетраенето на такива мерки трябва да се ограничат до необходимото с цел оздравяване на ситуацията и осигуряване, ако е необходимо, справедлив баланс на правата и задълженията по настоящото споразумение.

Член 10

Разрешаване на спорове

Всяка договаряща страна може да оспорва въпроси, свързани с тълкуването или прилагането на настоящото Споразумение, пред Съвместния комитет, който ще се опита да разреши спора. Съвместният комитет трябва да получи цялата необходима информация за задълбочено проучване на ситуацията с оглед намиране на приемливо решение. За тази цел от Съвместния комитет се изисква да проучи всички възможности за запазване на доброто функциониране на настоящото споразумение.

Член 11

Съвместен комитет

1.   С настоящето се създава Съвместен комитет. Той трябва да осигури ефективното въвеждане и опериране на настоящото споразумение. За тази цел той ще осъществява размяна на виждания и информация и ще конституира форума за консултации между страните.

2.   Съвместният комитет ще се състои от представители на страните и ще действа с взаимно съгласие. Той ще приеме процедурните си правила и може да създаде работни групи, които да го подпомагат при изпълнението на задачите му.

3.   С цел осигуряване ефективната работа на настоящото споразумение, Съвместният комитет ще се събира най-малко веднъж годишно или по искане на коя да е от страните.

4.   Съвместният комитет редовно ще проучва приложенията към настоящото споразумение. Съвместният комитет може да ги изменя по искане на някоя от страните.

Член 12

Информационна технология

1.   Страните трябва да си сътрудничат, за да осигурят сравнимост, в смисъл на качество и достъпност, на вида на информацията за поръчките, особено на тръжните обяви и тръжната документация, която се намира в съответните им бази данни. Също така трябва да си сътрудничат за осигуряване сравнимост в смисъл на качество и достъпност, на вида на информацията, обменяна по електронен път между заинтересованите страни за целите на обществените поръчки.

2.   Да се обръща нужното внимание на проблемите за взаимна оперативност и възможност за взаимовръзка и, след като са се споразумели, че видът на информацията по поръчките, спомената в параграф 1, е сравним, страните трябва да вземат всички необходими мерки за осигуряване на доставчиците на стоки и услуги от другата страна достъп до съответната информация за поръчките, например тръжни обяви, намиращи се в техните съответни бази данни. Те трябва също да позволят на доставчиците на стоки и услуги от другата страна достъп до съответните им електронни системи, например електронни тръжни системи. Страните трябва също да отговарят на условията на член XXIV, параграф 8 от Споразумението за държавни поръчки.

Член 13

Прилагане

1.   Страните вземат всички необходими мерки, както общи, така и специфични, за да осигурят изпълнение от тяхна страна на задълженията им по настоящото споразумение.

2.   Те трябва да се въздържат от всякакви действия, които биха подложили на опасност постигането на целите на настоящото споразумение.

Член 14

Ревизия

Страните трябва да направят преглед на функционирането на настоящото споразумение не по-късно от три години от датата на влизането му в сила с цел подобряване на работата му, ако е необходимо.

Член 15

Връзка със споразумения на Световната търговска организация

Споразумението не засяга правата и задълженията на страните по споразумения, сключени под покровителството на Световната търговска организация.

Член 16

Обхват на териториално приложение

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност, при условията, предвидени в този договор и, от друга страна, на територията на Швейцария.

Член 17

Приложения

Приложенията към настоящото споразумение са неразделна част от него.

Член 18

Влизане в сила и срок на действие

1.   Настоящото споразумение трябва да се ратифицира или одобри от страните съгласно приложимите процедури. То влиза в сила на първия ден от втория месец след последната нотификация за депозиране на инструментите за ратификация или одобрение на всички седем споразумения, изброени по-долу, както следва:

споразумение по някои аспекти на държавните поръчки;

споразумение относно свободното движение на хора;

споразумение за въздушния транспорт;

споразумение за превоза на стоки и пътници с железопътен и сухопътен транспорт;

споразумение за търговията със селскостопански продукти;

споразумение за взаимно признаване във връзка с оценката за съответствие;

споразумение за научно и технологично сътрудничество.

2.   Настоящото споразумение се сключва за първоначален период от седем години. То се продължава за неопределен срок, освен ако Общността или Швейцария нотифицира другата страна за противното преди изтичане на първоначалния период. В случай на такава нотификация се прилагат разпоредбите на параграф 4.

3.   Общността или Швейцария могат да прекратят настоящото споразумение чрез нотифициране на другата страна за своето решение. В случай на такава нотификация ще се прилагат условията на параграф 4.

4.   Прилагането на седемте споразумения, упоменати в параграф 1, се прекратява шест месеца след получаването на нотификация за непродължаване, посочена в параграф 2, или за прекратяване, посочена в параграф 3.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve. El presente Acuerdo se establecer por duplicado en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa, griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa y sueca y cada uno de estos textos será auténtico.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems. Denne aftale er udfærdiget i to eksemplarer på dansk, engelsk, finsk, fransk, græsk, italiensk, nederlandsk, portugisisk, spansk, svensk og tysk, idet hver af disse tekster har samme gyldighed.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig. Dieses Abkommen ist in zwei Urschriften in dänischer, deutscher, englischer, finnischer, französischer, griechischer, italienischer, niederländischer, portugiesischer, spanischer und schwedischer Sprache abgefaßt, wobei jeder Wortlaut gleichermaßen verbindlich ist.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα. Η παρούδα συμφωνία καταρτίζεται εις διπλούν στα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά, τα δανικά, τα ελληνικά, τα ισπανικά, τα ιταλικά, τα ολλανδικά, τα πορτογαλικά, τα σουηδικά και τα φινλανδικά, καθένα από τα κείμενα αυτά είναι αυθεντικό.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine. This Agreement is drawn up in duplicate in the Danish, Dutch, English, Finnish, French, German, Greek, Italian, Portuguese, Spanish and Swedish languages, each of these texts being equally authentic.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf. Le présent accord est établi, en double exemplaire, en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, néerlandaise, portugaise et suédoise, chacun de ces textes faisant également foi.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove. Il presente Accordo è redatto, in duplice copia, in lingua danese, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese e tedesca; ognuno di questi testi fa ugualmente fede.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig. Deze overeenkomst is opgesteld in tweevoud in de Deense, de Duitse, de Engelse, de Finse, de Franse, de Griekse, de Italiaanse, de Nederlandse, de Portugese, de Spaanse en de Zweedse taal, zijnde alle teksten gelijkelijk authentiek.

Feito no Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove. O presente Acordo é estabelecido em exemplar duplo, nas línguas alemã, inglesa, dinamarquesa, espanhola, finlandesa, francesa, grega, italiana, neerlandesa, portuguesa e sueca, fazendo igualmente fé qualquer dos textos.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäisenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän. Tämä sopimus on laadittu kahtena kappaleena englannin, espanjan, hollannin, italian, kreikan, portugalin, ranskan, ruotsin, saksan, suomen ja tanskan kielellä, ja jokainen teksti on yhtä todistusvoimainen.

Utfärdat i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionioi två exemplar på det danska, engelska, finska, franska, grekiska, italienska, nederländska, portugisiska, spanska, svenska och tyska språket, vilka samtliga texter är lika giltiga.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ I

(посочено в член3, параграфи 1 и 2, букви а)-в) и член 5 от Споразумението)

ВКЛЮЧЕНИ ТЕЛЕКОМУНИКАЦИОННИ ОПЕРАТОРИ

Приложение I А — Общността

Белгия

Belgacom

Дания

Tele Danmark A/S and subsidiaries

Германия

Deutsche Bundespost Telekom

Гърция

OTE/Hellenic Telecom Organisation

Испания

Telefónica de Spain SA

Франция

France Telecom

Ирландия

Telecom Eireann

Италия

Telecom Italia

Люксембург

Administration des postes et télécommunications

Нидерландия

Koninklijke PTT Netherlands NV and subsidiaries, с изключение на PTT Post BV

Австрия

Österreichische Post und Telekommunikation (PTT)

Португалия

Portugal Telecomand subsidiaries

Финландия

Sonera

Швеция

Telia

Обединено кралство

British Telecommunications (BT)

City of Kingston upon Hull

Тези телекомуникационни оператори се включват, доколкото попадат в обхвата на приложение на Директива 93/38/ЕИО, изменена с Директива 98/4/ЕО (ОВ L 101, 4.4.1998 г., стр. 1).

Приложение I Б — Швейцария

Спецификация на субектите, работещи в областта на телекомуникациите,

посочени в член 3, параграфи 1 и 2, букви а)-в) и в член 5 от Споразумението

Субекти, предоставящи публични телекомуникационни услуги на концесия по смисъла на член 66, първо тире от Федералния закон за телекомуникациите от 30 април 1997 г.

Например: Swisscom.


ПРИЛОЖЕНИЕ II

(посочено в член 3, параграф 1 и параграф 2, и параграф 5 буква г) от Споразумението)

ВКЛЮЧЕНИ ЖЕЛЕЗОПЪТНИ ОПЕРАТОРИ

Приложение II А — Общността

Белгия

Société nationale des chemins de fer belges/Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen

Дания

Danske Statsbaner (DSB)

Субекти, работещи/създадени съгласно Lov nr. 295 om privatbanerne от 6 юни 1984 г., jf. lov nr. 245 от 6 август 1977 г.

Германия

Deutsche Bundesbahn

Други субекти, предоставящи обществени железопътни услуги на базата на концесия, както е дефинирано в параграф 2 Abs. 1 от Allgemeines Eisenbahngesetz от 29 март 1951.

Гърция

Организация на железниците в Гърция (OSE)

Испания

Red Nacional de los Ferrocarriles Espanoles (RENFE)

Ferrocarriles de Vıa Estrecha (FEVE)

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC)

Eusko Trenbideak (Bilbao)

Ferrocarriles de la Generalitat Valenciana (FGV)

Франция

Société nationale des chémins de fer français и други железопътни мрежи, достъпни за обществото, споменати в Loi d'orientation des transports intérieurs от 30 декември 1982 г., дял II, глава 1, жп транспорт

Ирландия

Iarnrod Eireann (Irish Rail)

Италия

Ferrovie dello Stato

Субекти, предоставящи железопътни услуги на базата на концесия, съгласно член 10 от Regio Decreto n. 1447 от 9 май 1912, одобряващ Консолидирания текст на законовите разпоредби относно железници, работещи като концесионери, механични трамвайни линии и автомобили

Субекти, опериращи на база концесия, дадена от Държавата съгласно специални закони, виж дял XI, глава II, раздел Ia от Regio Decreto n. 1447 от 9 май 1912 г., одобряващ Консолидирания текст на законовите разпоредби относно железници, работещи като концесионери, механични трамвайни линии и автомобили

Субекти, предоставящи обществени железопътни услуги на базата на концесия, съгласно член 4 на Legge n. 410 — Concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione от 14 юни 1949 г.

Субекти или местни власти, предоставящи железопътни услуги на базата на концесия, съгласно член 14 от Legge n. 1221—Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione от 2 август 1952 г.

Люксембург

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Нидерландия

Nederlandse Spoorwegen NV

Австрия

Субекти, предоставящи обществени железопътни услуги, съгласно Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957)

Португалия

Caminhos de Ferro Portugueses

Финландия

Valtionrautatiet/Statsjärnvägarna

Швеция

Обществени субекти, упражняващи жп услуги в съответствие с förordningen (1988:1379) om statens spåranläggningar and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

Регионални и местни обществени субекти, извършващи регионални или локални жп комуникации, съгласно lagen (1978:438) om huvudmannaskap foer viss kollektiv persontrafik

Частни субекти, извършващи жп услуги съгласно разрешение по foerordningen (1988:1379) om statens spaaranlaeggningar, където такова разрешение съответства на член 2, параграф 3 от директивата

Обединено кралство

British Railways Boards

Northern Ireland Railways

Приложение II Б — Швейцария

Спецификация на железопътните оператори, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, буква г) от Споразумението

Chemins de fer fédéraux (CFF) (1)

Субекти по смисъла на член 1, параграф 2 и член 2, параграф 1 от „Loi fédérale sur les chemins de fer“ от 20 декември 1957 г., когато те извършват публични транспортни услуги със стандартни или тесни железници (1).

Например: BLS, MthB, Chemin de fer du Jura, RhB, FO, GFM.


(1)  С изключение на холдинги и предприятия, които не работят директно в транспортния сектор.


ПРИЛОЖЕНИЕ III

(посочено член 3, параграф 1 и параграф 2, буква д) и член 5 от Споразумението)

СУБЕКТИ, РАБОТЕЩИ В ОБЛАСТТА НА ЕНЕРГИЯТА

Приложение III А — Общността

a)   Пренос или дистрибуция на газ или пара

Белгия

Distrigaz SA работеща съгласно Закона от 29 юли 1983 г.

Субекти, пренасящи газ на базата на оторизация или концесия, съгласно Закона от 12 април 1965 г., изменен със Закона от 28 юли 1987 г.

Субекти, дистрибутиращи газ съгласно Loi relative aux intercommunales от 22 декември 1986 г.

Местни oргани власти или асоциации на местни oргани, дистрибутиращи пара

Дания

Dansk Olie og Naturgas A/S работеща на база на изключително право, дадено съгласно bekendtgoerelse nr. 869 om eneretsbevilling til indfoersel, forhandling, transport og oplagring af naturgas от 18 юни 1979 г.

Субекти, работещи съгласно lov nr. 249 af 7. Juni 1972 om naturgasforsyning

Субекти, дистрибутиращи газ или пара на базата на одобрение, съгласно глава IV от lov om varmeforsyning, jf. lovbekendtgoerelse nr. 330 af 29. Juni 1983

Субекти, пренасящи газ на база оторизация съгласно bekendtgoerelse nr. 141 af 13. marts 1974 om rörledningsanlaeg paa dansk kontinentalsokkelomraade til transport af kulbrinter (инсталация от тръбопроводи на континенталния шелф за транспорта на въглеводороди)

Германия

Субекти, транспортиращи или дистрибутиращи газ, както е дефинирано в параграф 2 Abs. 2 от Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) от 13 декември 1935 г., последно изменен със Закона от 19 декември 1977 г.

Местни oргани или асоциации на местни oргани, дистрибутиращи пара

Гърция

DEP пренасящи или дистрибутиращи газ съгласно Министерско решение 2583/1987 (Anathesi sti Dimosia Epicheirisi Petrelaiou armodiotiton schetikon me to fysiko aerio) Systasi tis DEPA AE (Dimosia Epicheirisi Aerioy, Anonymos Etaireia).

Athens Municipal Gasworks S.A. DEFA пренасящи или дистрибутиращи газ

Испания

Субекти, работещи съгласно Ley no 10 от 15 юни 1987 г.

Франция

Société nationale des gaz du Sud-Ouest, транспортиращи газ

Gaz de France, създадена и работеща съгласно Loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г.

Субекти (sociétés d'économie mixte or régies) дистрибутиращи електричество, споменати в член 23 на Loi 48/1260 portant modification des Lois 46/6288 du 8 avril 1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 12 август 1948 г.

Compagnie française du méthane transporting gas

Местни oргани или асоциации на местни oргани, дистрибутиращи пара

Ирландия

Ирландски съвет за газ, работещ съгласно Закона за газ от 1976 г. до 1987 г. и други субекти със статут

Дъблинска корпорация, дистрибутираща пара

Италия

SNAM and SGM e Montedison, пренасящи газ

Субекти, дистрибутиращи газ съгласно Консолидирания текст на Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 от 15 октомври 1925 г. и Decreto del PR n. 902 от 4 октомври 1986 г.

Субекти, дистрибутиращи пара за обществото, споменати в член 10 от Legge n. 308 — Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi от 29 май 1982 г.

Местни oргани или асоциации на местни oргани, дистрибутиращи пара

Люксембург

Société de transport de gaz SOTEG SA

Gaswierk Esch-Uelzecht SA

Service industriel de la commune de Dudelange

Service industriel de la commune de Luxembourg

Местни органи или асоциации на местни органи, дистрибутиращи пара

Нидерландия

NV Nederlandse Gasunie

Субекти, пренасящи или дистрибутиращи газ на базата на лиценз (vergunning), даден от местните органи съгласно the Gemeentewet

Местни или провинциални субекти, пренасящи или дистрибутиращи газ за обществени нужди, съгласно Gemeentewet и Provinciewet

Местни органи или асоциации на местни органи, дистрибутиращи пара

Австрия

Газ: контрактуващи субекти, пренасящи или дистрибутиращи газ съгласно Energiewirtschaftsgesetz 1935, dRGBl. I S 1451/1935 изменен с dRGBl. I S 467/1941

Пара: контрактуващи субекти, пренасящи или дистрибутиращи пара, лицензирани съгласно Австрийски регламент за търговия и промишленост (Gewerbeordnung BGBl.Nr. 50/1974)

Португалия

Petroquímica e Gás de Portugal (EP) съгласно Decreto-Lei no 346-A/88 от 29 септември 1988 г.

Финландия

Общински енергийни бордове или асоциации от такива, или други субекти, дистрибутиращи газ или пара на база концесия, дадена от общинските власти

Швеция

Субекти, които пренасят или дистрибутират газ или пара на базата на концесия, съгласно (1978:160) om vissa rörledningar

Обединено кралство

British Gas plc и други субекти, работещи съгласно Закона за газ от 1986 г.

Местни oргани или асоциации от такива, дистрибутиращи пара съгласно закона на Местното правителство (различни разпоредби) от 1976 г.

Бордове за електричество, дистрибутиращи пара съгласно Закона за електричество от 1947 г.

б)   Търсене и добиване на нефт или газ

Субектите, получили оторизация, разрешително, лиценз или концесия да проучват за или да добиват нефт и газ, съгласно следните законови разпоредби:


Белгия

Закон от 1 май 1939, допълнен от Arrêté royal no 83 sur l'exploration et l'exploitation du pétrole et du gaz от 28 ноември 1939 г.

Arrêté royal of 15 ноември 1919 г.

Arrêté royal of 7 април 1953 г.

Arrêté royal of 15 март 1960 г. (Loi au sujet de la plate-forme continentale of 15 юни 1969 г.)

Arrêté de l'exécutif régional wallon of 29 септември 1982 г.

Arrêté de l'exécutif flamand of 30 май 1984 г.

Дания

Lov nr. 293 om anvendelse af Danmarks undergrund от 10 юни 1981 г.

Lov om kontinentalsoklen, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 182 of 1 май 1979 г.

Германия

Bundesberggesetz of 13 август 1980 г., с последните изменения на 12 февруари 1990 г.

Гърция

Закон 87/1975 създаващ DEP-EKY (Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Petrelaioy)

Испания

Ley sobre Investigación y Explotación de Hidrocarburos от 27 юни 1974 г. и указите за прилагането му

Франция

Code minier (Décret 56-838 от 16 август 1956 г.) допълнен от Loi 56-1327 от 29 декември 1956 г., Ordonnance 58-1186 от 10 декември 1958 г., Décret 60-800 от 2 август 1960 г., Loi 77-620 от 16 юни 1977 г., Décret 80-204 от 11 март 1980 г.

Ирландия

Закон за континенталния шелф от 1960 г.

Закон за добиване на петрол и други минерали от 1960 г.

Ирландски изключителни условия за лицензиране от 1975 г.

Ревизирани условия за лицензиране от 1987 г.

Закон за петрола (производство) (NI) 1964 г.

Италия

Legge n. 136 от 19 февруари 1953 г.

Legge n. 6 от 11 януари 1957 г., с допълненията от Legge n. 613 от 21 юли 1967 г.

Люксембург

Нидерландия

Mijnwet nr. 285 от 21 април 1810 г.

Wet opsporing delfstoffen nr. 258 от 3 май 1967 г.

Mijnwet continentaal plat 1965, nr. 428 от 23 септември 1965 г.

Австрия

Субекти, създадени съгласно Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975, последно изменен с BGBl Nr. 193/1993 г.)

Португалия

Повърхностна площ: Decreto-Lei no 543/74 от 16 октомври 1974 г., no 168/77 от 23 април 1977 г., no 266/80 от 7 август 1980 г., no 174/85 от 21 май 1985 г. и Despacho no 22 от 15 март 1979 г.

Подводна площ: Decreto-Lei no 47973 от 30 септември 1967 г., no 49369 от 11 ноември 1969 г., no 97/71 от 24 март 1971 г., no 96/74 от 13 март 1974 г., no 266/80 от 7 август 1980 г., no 2/81 от 7 януари 1981 г. и no 245/82 от 22 юни 1982 г.

Финландия

Швеция

Субекти, притежаващи концесия за търсене или добиване на нефт или газ съгласно minerallagen (1991:45) или оторизирани съгласно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln.

Обединено кралство

Закон за производство на петрол от 1934 г., с разширението му от Закона за континенталния шелф от 1964 г.

Закон за (производство на) петрол (Северна Ирландия) от 1964 г.

в)   Търсене и добиване на въглища или други твърди горива

Белгия

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно Arrêté du Régent от 22 август 1948 г. и Закона от 22 април 1980 г.

Дания

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно lovbekendtgoerelse nr. 531 от 10 октомври 1984 г.

Германия

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно Bundesberggesetz от 13 август 1980 г., последно изменен на 12 февруари 1980 г.

Гърция

Обществена Енергийна корпорация Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно Кодекс за разработване на мините от 1973 г., изменен със закона от 27 април 1976 г.

Испания

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно Ley 22/1973 de Minas of 21 юли, с измененията от Ley 54/1980 от 5 ноември и Real Decreto Legislativo 1303/1986 от 28 юни

Франция

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно the Code minier (Décret 58-863 от 16 август 1956 г.), с измененията от Loi 77-620 от 16 юни 1977 г., Décret 80-204 и Arrêté от 11 март 1980 г.

Ирландия

Bord na Mona

Субекти, проучващи или добиващи въглища съгласно Законите за разработване на минерали, 1940 г. - 1970 г.

Италия

Carbo Sulcis SpA

Люксембург

Нидерландия

Австрия

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива съгласно the Berggesetz 1975 (BGBl. Nr. 259/1975)

Португалия

Empresa Carbonífera do Douro

Empresa Nacional de Urânio

Финландия

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива и работещи на базата на изключително право съгласно членове 1 и 2 на Laki oikeudesta luovuttaa valtion maaomaisuutta ja tuloatuottavia oikeuksia (687/78)

Швеция

Субекти, търсещи или добиващи въглища или други твърди горива на базата на концесия съгласно minerallagen (1991:45) или lagen (1985:620) om vissa torvfyndigheter или които са оторизирани съгласно lagen (1966:314) om kontinentalsockeln

Обединено кралство

Британска въглищна корпорация (BCC) създадена съгласно Закона за национализация на въглищната промишленост от 1946 г.

Субекти, облагодетелствани с лиценз, даден от Британската въглищна корпорация съгласно Закона за национализация на въглищната промишленост от 1946 г.

Субекти, търсещи или добиващи твърди горива съгласно Закона за разработване на минерали (Северна Ирландия) 1969 г.

Приложение III Б — Швейцария

а)   Пренос или дистрибуция на газ или пара

Субекти, пренасящи или дистрибутиращи газ съгласно член 2 от „Loi fédérale sur les installations de transport par conduits de combustibles ou carburants liquides ou gazeux“ от 4 октомври 1963 г.

Субекти, пренасящи или дистрибутиращи пара на базата на кантонална концесия

Например: SWISSGAS AG, Gaznat SA, Gasverbund Ostschweiz AG, REFUNA AG, Cadbar SA

б)   Търсене и добиване на нефт или газ

Субекти, търсещи и добиващи нефт или газ съгласно „Concordat Intercantonal concernant la prospection et l'exploitaiton du pétrole entre les cantons de Zurich, Schwyz, Glaris, Zoug, Schaffhouse, Appenzell Rh.-Ext., Appenzell Rh.-Int., Saint-Gall, Argovie et Thurgovie“ от 24 септември 1955 г.

Например: Seag AG

в)   Търсене и добиване на въглища или други твърди горива

Няма субекти в Швейцария


ПРИЛОЖЕНИЕ IV

(посочено в член 3, параграфи 1 и 2, буква е) и параграф 5 от Споразумението)

ВКЛЮЧЕНИ ЧАСТНИ УСЛУГИ

Приложение IV А — Общността

а)   Производство, пренос или дистрибуция на питейна вода

Белгия

Субект, създаден съгласно Décret de la région wallonne érigeant en entreprise régionale de production et d'adduction d'eau le service du ministère de la région chargé de la production et du grand transport d'eau от 2 юли 1987 г.

Субект, създаден съгласно Arrêté portant constitution d'une société wallonne de distribution d'eau от 23 април 1986 г.

Субект, създаден съгласно Arrêté de l'exécutif flamand portant fixation des statuts de la société flamande de distribution d'eau от 17 юли 1985 г.

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода и създадени съгласно Loi relative aux intercommunales от 22 декември 1986 г.

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода и създадени съгласно Code communal, article 147 bis, ter et quater sur les régies communales

Дания

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода, упоменати в член 3, параграф 3 от lovbekendtgoerelse om vandforsyning m.v. от 4 юли 1985 г.

Германия

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Eigenbetriebsverordnungen or Eigenbetriebsgesetze of the Länder (Kommunale Eigenbetriebe)

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Gesetze über die Kommunale Gemeinschaftsarbeit oder Zusammenarbeit of the Länder

Субекти, произвеждащи вода съгласно Gesetz über Wasser- und Bodenverbände от 10 февруари 1937 г. и erste Verordnung über Wasser- und Bodenverbände от 3 септември 1937 г.

(Regiebetriebe) произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Kommunalgesetze и особено the Gemeindeordnungen of the Länder

Entities създадени съгласно the Aktiengesetz от 6 септември 1965 г., с последните изменения от 19 декември 1985, или GmbH-Gesetz от 20 май 1898 г., с последните изменения от 15 май 1986, или имащи легалния статут на Kommanditgesellschaft, произвеждащи или дистрибутиращи вода на базата на специален договор с регионални или местни власти

Гърция

Атинска водна компания (Etaireia Ydrefseos — Apochetefseos Protevoysis), създадена съгласно Закон 1068/80 от 23 август 1980 г.

Солунска водна компания (Organismos Ydrefseos Thessalonikis), работеща съгласно Президентски указ 61/1988

Водна компания на Волос (Etaireia Ydrefseos Voloy), работеща съгласно Закон 890/1979

Общински фирми (Dimotikes Epicheiriseis ydrefsis-apochetefsis) произвеждащи или дистрибутиращи вода и създадени съгласно Закон 1069/80 от 23 август 1980 г.

Асоциации на местни власти (Syndesmoi ydrefsis) работещи съгласно Кодекса на местните власти (Kodikas Dimon kai Koinotiton), въведен с Президентски указ 76/1985

Испания

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Ley no 7/1985 от 2 април 1985 г., Reguladora de las Bases del Régimen local и Decreto Real no 781/1986 Texto Refundido Régimen local

Canal de Isabel II. Ley de la Comunidad Autónoma de Madrid от 20 декември 1984 г.

Mancomunidad de los Canales de Taibilla, Закон от 27 април 1946 г.

Франция

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно:

dispositions générales sur les régies, code des communes L 323-1 à L 328-8, R 323-1 à R 323-6 (dispositions générales sur les régies)

Code des communes L 323-8, R 323-4 [régies directes (ou de fait)]

Décret-loi от 28 декември 1926 г., Règlement d'administration publique от 17 февруари 1930 г.

Code des communes L 323-10 à L 323-13, R 323-75 à 323-132 (régies à simple autonomie financière)

Code des communes L 323-9, R 323-7 à R 323-74, Décret от 19 Октомври 1959 г.(régies à personnalité morale et à autonomie financière)

Code des communes L 324-1 à L 324-6, R 324-1 à R 324-13 (gestion déléguée, concession et affermage)

jurisprudence administrative, circulaire intérieure (gérance) of 13 декември 1975 г., или

Code des communes R 324-6, circulaire intérieure (régie intéressée) от 13 декември 1975 г.

Circulaire intérieure (exploitation aux risques et périls) от 13 декември 1975 г.

Décret of 20 май 1955 г., Loi sur les sociétés d'économie mixte (participation à une société d'économie mixte) от 7 юли 1983 г.

Code des communes L 322-1 à L 322-6, R 322-1 à R 322-4 (dispositions communes aux régies, concessions et affermages)

Ирландия

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Закона на местното правителство (санитарни услуги) 1878 г. - 1964 г.

Италия

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Консолидирания текст на Leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province approvato con Regio Decreto n. 2578 от 15 октомври 1925 г. и Decreto del P.R. n. 902 от 4 октомври 1986 г.

Ente Autonomo Acquedotto Pugliese създаден съгласно RDL n. 2060 от 19 октомври 1919 г.

Ente Acquedotti Siciliani създаден съгласно Leggi regionali n. 2/2 от 4 септември 1979 и n. 81 от 9 август 1980 г.

Ente Sardo Acquedotti e Fognatur създаден съгласно Legge n. 9 от 5 юни 1963 г.

Люксембург

Местни органи, дистрибутиращи вода

Асоциации на местни органи, произвеждащи или дистрибутиращи вода, създадени съгласно Loi concernant la création des syndicats de communes от 14 февруари 1900 г., с измененията и допълненията от Закона от 23 декември 1958 г. и Закона от 29 юли 1981 г.и съгласно Loi ayant pour objet le renforcement de l'alimentation en eau potable du grand-duché de Luxembourg à partir du réservoir d'Esch-sur-Sûre от 31 юли 1962 г.

Нидерландия

Субекти, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно the Waterleidingwet от 6 април 1957, с измененията от Законите от 30 юни 1967 г., 10 септември 1975 г., 23 юни 1976 г., 30 септември 1981 г., 25 януари 1984 г. и 29 януари 1986 г.

Австрия

Субекти на местни органи (Gemeinden) и асоциации на местни органи (Gemeindeverbände) произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи вода съгласно Wasserversorgungsgesetze of the nine Länder

Португалия

Empresa Pública das Águas Livres произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Decreto-Lei no 190/81 от 4 юли 1981 г.

Местни органи, произвеждащи или дистрибутиращи вода

Финландия

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи вода съгласно член 1 от Laki yleisistä vesi- ja viemärilaitoksista (982/77) от 23 декември 1977 г.

Швеция

Местни власти и общински фирми, които произвеждат, пренасят или дистрибутират питейна вода съгласно lagen (1970:244) om allmänna vatten- och avloppsanläggningar

Обединено кралство

Водни компании, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Законите за водата от 1945 г. и 1989 г.

Съвет за водата на Централна Шотландия, произвеждащ или дистрибутиращ вода и органите, произвеждащи или дистрибутиращи вода съгласно Закон за водата (Шотландия) от 1980 г.

Министерство на околната среда за Северна Ирландия, отговарящо за производството и дистрибуцията на вода съгласно Заповед за водата и канализацията (Северна Ирландия) от 1973 г.

б)   Производство, пренос или дистрибуция на електричество

Белгия

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество съгласно член 5: Des régies communales et intercommunales of the Loi sur les distributions d'énergie électrique от 10 март 1925 г.

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество съгласно Loi relative aux intercommunales от 22 декември 1986 г.

Ebes, Intercom, Unerg и други субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество и получили концесия за дистрибуция съгласно член 8: Les concessions communales et intercommunales of the Loi sur les distributions d'énergie électrique от 10 март 1925 г.

The Société publique de production d'électricité (SPE)

Дания

Субекти, произвеждащи или пренасящи електричество на базата на лиценз съгласно § 3, stk 1, от Lov. nr. 54 от 25 февруари 1976 г. om elforsyning, jf. Bekendtgoerelse nr. 607 от 17 декември 1976 г. om elforsyningslovens anvendelsesomraade

Субекти, дистрибутиращи електричество, както е дефинирано в § 3, stk 2, of Lov nr. 54 от 25 февруари 1976 г. om elforsyning, jf. bekendtgoerelse nr. 607 от 17 декември 1976 г. om elforsyningslovens anvendelsesomraade и на базата на оторизации за експроприация съгласно членове 10 - 15 от Lov om electriske staerkstroemsanlaeg, jf. Lovbekendtgoerelse nr. 669 от 28 декември 1977 г.

Германия

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество съгласно дефиницията в § 2 Absatz 2 на Gesetz zur Förderung der Energiewirtschaft (Energiewirtschaftsgesetz) от 13 декември 1935 г., с последните изменения от Gesetz от 19 декември 1977 г. и автопроизводство на електричество, доколкото се покрива с приложното поле на Директивата съгласно член 2, параграф 5

Гърция

Dimosia Epicheirisi Ilektrismoy (Публична електрическа корпорация), създадена съгласно Закон 1468 от 2 август 1950 г.: Peri idryseos Dimosias Epicheiriseos Ilektrismoy и работеща съгласно Закон 57/85: Domi, rolos kai tropos dioikisis kai leitoyrgias tis koinonikopoiimenis Dimosias Epicheirisis Ilektrismoy

Испания

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество съгласно член 1 от Decreto от 12 март 1954 г., одобряващ Reglamento de verificaciones eléctricas y regularidad en el suministro de energía и съгласно Decreto 2617/1966 от 20 октомври sobre autorización administrativa en materia de instalaciones eléctricas

Red Eléctrica de Españ a SA, създадена съгласно Real Decreto 91/1985 от 23 януари

Франция

É lectricité de France, създадена и работеща съгласно Loi 46/6288 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 8 април 1946 г.

Entities (sociétés d'économie mixte or régies) дистрибутиращи електричество и споменати в член 23 на Loi 48/1260 portant modification des lois 46/6288 du 8 avril1946 et 46/2298 du 21 octobre 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz от 12 август 1948 г.

Compagnie nationale du Rhône

Ирландия

Съвет по електроснабдяване (ESB), създаден и работещ съгласно Закона за електроснабдяване от 1927 г.

Италия

Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL) създаден съгласно Legge n. 1643 от 6 декември 1962 г., approvato by Decreto n. 1720 от 21 декември 1965 г.

Субекти, работещи на базата на концесия съгласно член 4, n. 5 or 8 от Legge n. 1643 — Istituzione dell'Ente nazionale per la energia elettrica e trasferimento ad esso delle imprese esercenti le industrie elettriche от 6 декември 1962 г.

Субекти, работещи на базата на концесия съгласно член 20 от Decreto del Presidente della Repubblica n. 342 - Norme integrative della legge del 6 dicembre 1962, n. 1643 e norme relative al coordinamento e all'esercizio delle attività elettriche esercitate da enti ed imprese diverse dell'Ente nazionale per l'energia Elettrica от 18 март 1965 г.

Люксембург

Compagnie grand-ducale d'électricité de Luxembourg, произвеждащи или дистрибутиращи електричество съгласно Конвенцията от 11 ноември 1927 г. concernant l'établissement et l'exploitation des réseaux de distribution d'énergie électrique dans le grandduché de Luxembourg, одобрена със Закона от 4 януари 1928 г.

Société électrique de l'Our (SEO)

Syndicat de communes SIDOR

Нидерландия

Elektriciteitsproduktie Oost-Nederland

Elektriciteitsbedrijf Utrecht-Noord-Holland-Amsterdam (UNA)

Elektriciteitsbedrijf Zuid-Holland (EZH)

Elektriciteitsproduktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ)

Provinciale Zeeuwse Energie Maatschappij (PZEM)

Samenwerkende Elektriciteitsbedrijven (SEP)

Субекти, дистрибутиращи електричество на базата на лиценз (vergunning) даден от провинциалните власти съгласно Provinciewet

Австрия

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество съгласно втория Verstaatlichungsgesetz (BGBl. Nr. 81/1947) и the Elektrizitätswirtschaftsgesetz (BGBl. Nr. 260/1975), включително the Elektrizitätswirtschaftsgesetze of the nine Länder

Португалия

Electricidade de Portugal (EDP), създадена съгласно Decreto-Lei no 502/76 от 30 юни 1976 г.

Субекти, дистрибутиращи електричество съгласно Artigo 1o do Decreto-Lei no 344-B/82 от 1 септември 1982 г., с измененията от Decreto-Lei no 297/86 от 19 септември 1986 г. Субекти, произвеждащи електричество съгласно Decreto-Lei no 189/88 от 27 май 1988 г.

Независими производители на електричество съгласно Decreto-Lei no 189/88 от 27 май 1988 г.

Empresa de Electricidade dos Açores - EDA, EP, създадена съгласно Decreto Regional no 16/80 от 21 август 1980 г.

Empresa de Electricidade da Madeira, EP, създадена съгласно Decreto-Lei no 12/74 от 17 януари 1974 и регионализирана съгласно Decreto-Lei no 31/79 от 24 февруари 1979 г. и Decreto-Lei no 91/79 от 19 април 1979 г.

Финландия

Субекти, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество на базата на концесия съгласно член 27 от Sähkölaki (319/79) от 16 март 1979 г.

Швеция

Субекти, пренасящи или дистрибутиращи електричество на базата на концесия съгласно lagen (1902:71 s. 1) innefattande vissa bestämmelser om elektriska anläggningar

Обединено кралство

Централен съвет по електогенериране (CEGB) и Областни съвети по електричество, произвеждащи, пренасящи или дистрибутиращи електричество съгласно Закона за електричество от 1947 и Закона за електричество от 1957 г.

Водно-електрически съвет за Северна Шотландия (NSHB), пренасящ или дистрибутиращ електричество съгласно Закона за електричество (Шотландия) от 1979 г.

Електрически съвет за Южна Шотландия (SSEB), пренасящ или дистрибутиращ електричество съгласно Закона за електричество (Шотландия) от 1979 г.

Северноирландска електрическа служба (NIES), създадена съгласно Заповед за електроснабдяване (Северна Ирландия) 1972 г.

в)   Контрактуващи субекти в сферата на градските железници, автоматизирани системи, трамваен транспорт, тролейбуси, автобусни или кабелни услуги

Белгия

Société nationale des chemins de fer vicinaux (SNCV)/Nationale Maatschappij van Buurtspoorwegen (NMB)

Субекти, предоставящи транспортни услуги на обществото на базата на договор, възложен от SNCV съгласно членове 16 и 21 от Arrêté relatif aux transports rémunérés de voyageurs par route effectués par autobus et par autocars от 30 декември 1946 г.

Société des transports intercommunaux de Bruxelles (STIB)

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Antwerpen (MIVA)

Maatschappij van het Intercommunaal Vervoer te Gent (MIVG)

Société des transports intercommunaux de Charleroi (STIC)

Société des transports intercommunaux de la région liégeoise (STIL)

Société des transports intercommunaux de l'agglomération verviétoise (STIAV) и други субекти, създадени съгласно Loi relative à la création de sociétés de transports en commun urbains/Wet betreffende de oprichting van maatschappijen voor stedelijk gemeenschappelijk vervoer от 22 февруари 1962 г.

Субекти, предоставящи обществени транспортни услуги на базата на договор с STIB съгласно член 10 или с други транспортни субекти съгласно член 11 от Arrêté royal 140 relatif aux mesures d'assainissement applicables à certains organismes d'intérêt public dépendant du ministère des communications от 30 декември 1982 г.

Дания

Danske Statsbaner (DSB)

Субекти, предоставящи обществени автобусни услуги (almindelig rutekørsel) на базата на оторизация съгласно Lov nr. 115 om buskørsel от 29 март 1978 г.

Германия

Субекти, предоставящи, на базата на оторизация, обществени транспортни услуги на къси разстояния (Offentlichen Personennahverkehr) съгласно the Personenbeförderungsgesetz от 21 март 1961 г., с последните изменения на 25 юли 1989 г.

Гърция

Ilektrokinita Leoforeia Periochis Athinon-Peiraios (Електрически бусове от областта Атина-Пирея), опериращи съгласно Указ 768/1970 и Закон 588/1977

Ilektrikoi Sidirodromoi Athinon-Peiraios (електрическа железница Атина-Пирея) функционираща съгласно Закони 352/1976 и 588/1977

Epicheirisi Astikon Sygkoinonion (Предприятие за градски транспорт) работещо съгласно Закон 588/1977

Koino Tameio Eisprazeos Leoforeion (Съвместен фонд за постъпления от бусове) опериращ съгласно Указ 102/1973

RODA (Dimotiky Epicheirisi Leoforeion Rodoy) Roda: Общинско автобусно предприятие в Родос

Organismos Astikon Sygkoinonion Thessalonikis (Организация за градски транспорт в Солун) оперираща съгласно Указ 3721/1957 и Закон 716/1980

Испания

Субекти, предоставящи обществени транспортни услуги съгласно член 71 от Ley de Régimen local

Corporación metropolitana de Madrid

Corporación metropolitana de Barcelona

Субекти, предоставящи обществени автобусни услуги съгласно член 71 от Ley de Ordenacion de Transportes Terrestres от 31 юли 1987 г.

Субекти, предоставящи обществени градски или междуградски автобусни услуги съгласно членове 113—118 от Ley de Ordenación de Transportes Terrestres от 31 юли 1987 г.

FEVE, RENFE (или Empresa Nacional de Transportes de Viajeros por Carretera) предоставящи обществени автобусни услуги съгласно Disposiciones adicionales, Primera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres от 31 юли 1957 г.

Субекти, предоставящи обществени автобусни услуги съгласно Disposiciones Transitorias, Tercera, de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres от 31 юли 1957 г.

Франция

Субекти, предоставящи обществени транспортни услуги съгласно член 7-II от Loi 82-1153 (transports intérieurs, orientation) от 30 декември 1982 г.

Régie autonome des transports parisiens, Société nationale des chemins de fer français, APTR, и други субекти, предоставящи обществени транспортни услуги на базата на оторизация, дадена от Syndicat des transports parisiens съгласно the Ordonnance de 1959 et ses décrets d'application relatifs à l'organisation des transports de voyageurs dans la région parisienne

Ирландия

Iarnrod É ireann (Irish Rail)

Bus É ireann (Irish Bus)

Bus Á tha Cliath (Dublin Bus)

Субекти, предоставящи обществени услуги съгласно изменения Закон за сухопътния транспорт от 1932 г.

Италия

Субекти, предоставящи транспортни услуги на базата на концесия съгласно член 1 от Legge n. 1822 - Disciplina degli autoservizi di linea (autolinee per viaggiatori, bagagli e pacchi agricoli in regime di concessione all'industria privata) от 28 септември 1939 г., с измененията от член 45 от Decreto del Presidente della Repubblica n. 771 от 28 юни 1955 г.

Субекти, предоставящи обществени транспортни услуги съгласно член 1, параграф 15 от Regio Decreto n. 2578 - Approvazione del Testo unico della legge sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei comuni e delle province от 15 октомври 1925 г.

Субекти, работещи на концесия съгласно член 242 или 256 от Regio Decreton. 1447, che approva il Testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e gli automobili от 9 май 1912 г.

Субекти, работещи на концесия съгласно член 4 от Legge n. 410, concorso dello Stato per la riattivazione dei pubblici servizi di trasporto in concessione от 14 юни 1949 г.

Субекти, работещи на концесия съгласно член 14 от Legge n. 1221 — Provvedimenti per l'esercizio ed il potenziamento di ferrovie e di altre linee di trasporto in regime di concessione от 2 август 1952 г.

Люксембург

Chemins de fer luxembourgeois (CFL)

Service communal des autobus municipaux de la ville de Luxembourg

Transports intercommunaux du canton d'Esch-sur-Alzette (TICE)

Предприятия за автобусни услуги, работещи съгласно Règlement grand-ducal concernant les conditions d'octroi des autorisations d'établissement et d'exploitation des services de transports routiers réguliers de personnes rémunérées от 3 февруари 1978 г.

Нидерландия

Субекти, предоставящи обществени транспортни услуги съгласно глава II (Openbaar vervoer) на the Wet Personenvervoer от 12 март 1987 г.

Австрия

Субекти, предоставящи транспортни услуги съгласно the Eisenbahngesetz 1957 (BGBl. Nr. 60/1957) и the Kraftfahrliniengesetz 1952 (BGBl. Nr. 84/1952)

Португалия

Rodoviária Nacional, EP

Companhia Carris de Ferro de Lisboa

Metropolitano de Lisboa, EP

Serviços de Transportes Colectivos do Porto

Serviços Municipalizados de Transporte do Barreiro

Serviços Municipalizados de Transporte de Aveiro

Serviços Municipalizados de Transporte de Braga

Serviços Municipalizados de Transporte de Coimbra

Serviços Municipalizados de Transporte de Portalegre

Финландия

Публични или частни субекти, предоставящи автобусни услуги съгласно Laki (343/91) luvanvaraisesta henkilöliikenteestä tiellä and Helsingin kaupungin liikennelaitos/Helsingfors stads trafikverk Helsinki Transport Board), който предлага метро- и трамвайни обществени услуги

Швеция

Субекти, предоставящи градски жп или трамвайни услуги, съгласно lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1990:1157) om järnvägssäkerhet

Публични или частни субекти, предоставящи тролейбусни или автобусни услуги съгласно lagen (1978:438) om huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik and lagen (1983:293) om yrkestrafik

Обединено кралство

Субекти, предоставящи обществени автобусни услуги съгласно Закона за Лондонския регионален транспорт от 1984 г.

Glasgow Underground

Greater Manchester Rapid Transit Company

Docklands Light Railway

London Underground Ltd

British Railways Board

Tyne and Wear Metro

г)   Контрактуващи субекти в сферата на летищните съоръжения

Белгия

Régie des voies aériennes създадена съгласно Arrêté-loi portant création de la régie des voies aériennes от 20 ноември 1946, изменен с Arrêté royal portant refonte du statut de la régie des voies aériennes от 5 октомври 1970 г.

Дания

Летища, работещи на базата на оторизация съгласно § 55, stk. 1, lov om luftfart, jf. lovbekendtgørelse nr. 408 от 11 септември 1985 г.

Германия

Летища по смисъла на член 38 Absatz 2 Nr. 1 от Luftverkehrszulassungsordnung от 13 март 1979, с последните изменения от Verordnung от 21 юли 1986 г.

Гърция

Летища, опериращи съгласно Закон 517/1931, създаващ гражданската авиационна служба (Ypiresia Politikis Aeroporias (YPA).

Международни летища, работещи съгласно Президентски указ 647/981

Испания

Летища, ръководени от Aeropuertos Nacionales, работещи съгласно Real Decreto 278/1982 от 15 октомври 1982 г.

Франция

Aéroports de Paris работещи съгласно Titre V, Articles L 251-1 à 252-1 от Code de l'aviation civile

Aéroport de Bâle-Mulhouse, създадени съгласно Convention franco-suisse от 4 юли 1949 г.

Летища съгласно член L 270-1 от Code de l'aviation civile

Летища, работещи съгласно Cahier des charges type d'une concession d'aéroport, Décret от 6 май 1955 г.

Летища, работещи на базата на Convention d'exploitation съгласно to Article L/221 of Code de l'aviation civile

Ирландия

Летища на Дъблин Корк и Шанон, управлявани от Aer Rianta — Ирландски летища

Летища, работещи на Лиценз за обществено ползване, даден съгласно Закон за въздушна навигация и транспорт № 40/1936, Заповед за транспортно гориво и мощност (Transfer of Departmental Administration Functions) 1959 (SI № 125 от 1959 г.) и Заповед за въздушната навигация (Аеродруми и наземни помощни съоръжения) от 1970 (SI № 291 от 1970 г.)

Италия

Граждански държавни летища (aerodromi civili istituiti dallo Stato), споменати в член 692 на Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 от 30 март 1942 г.

Субекти, опериращи летищни съоръжения на концесия, дадена съгласни член 694 от Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 от 30 март 1942 г.

Люксембург

Aéroport de Findel

Нидерландия

Летища, работещи съгласно членове 18 и следващи от the Luchtvaartwet от 15 януари 1958 г. (stbld. 47), изменен на 7 юни 1978 г.

Австрия

Austro Control GmbH

Субекти по смисъла на членове 60 - 80 от the Luftfahrtgesetz 1957 (Nr. 253/1957)

Португалия

Летища, управлявани от Aeroportos e Navegação Aérea (ANA), EP съгласно Decreto-Lei no 246/79

Aeroporto de Funchal and Aeroporto de Porto Santo, регионализирани съгласно Decreto-Lei no 284/81

Финландия

Летища, управлявани от Ilmailulaitos/Luftfartsverket съгласно Ilmailulaki (595/64)

Швеция

Обществени (собственост и експлоатация) летища съгласно lagen (1957:297) om luftfart

Обществени (собственост и експлоатация) летища с разрешително за експлоатация съгласно закона, когато това разрешително отговаря на критериите на член 2, параграф 3 от Директивата

Обединено кралство

Летища, управлявани от Британски летища (British Airports Authority plc)

Летища, които са обществени дружества с ограничена отговорност (plc) и оперират съгласно Закон за летищата от 1986 г.

д)   Контрактуващи субекти в сферата на съоръженията за морски или вътрешни пристанища или други терминали

Белгия

Société anonyme du canal et des installations maritimes de Bruxelles

Port autonome de Liège

Port autonome de Namur

Port autonome de Charleroi

Port de la ville de Gand

Compagnie des installations maritimes de Bruges — Maatschappij der Brugse haveninrichtingen

Société intercommunale de la rive gauche de l'Escaut—Intercommunale maatschappij van de linker Scheldeoever (Port d'Anvers)

Port de Nieuwport

Port d'Ostende

Дания

Пристанища по смисъла на член 1, I - III от the bekendtgørelse nr. 604 от 16 декември 1985 г. om hvilke havne der er omfattet af lov om trafikhavne, jf. Lov nr. 239 от 12 май 1976 г. om trafikhavne

Германия

Морски пристанища, притежавани изцяло или частично от териториални власти (Länder, Kreise, Gemeinden)

Вътрешни пристанища, предмет на the Hafenordnung pursuant to the Wassergesetze der Länder

Гърция

Пристанище Пирея (Organismos Limenos Peiraios) създадено съгласно Закон за кризите 1559/1950 и Закон 1630/1951

Пристанище Солун (Organismos Limenos Thessalonikis) създадено съгласно указ N.A. 2251/1953

Други пристанища, управлявани от Президентски указ 649/1977 (N.A. 649/1977) Epopteia, organosi leitoyrgias kai dioikitikos elenchos limenon (надзор, организация на функционирането и административен контрол)

Испания

Puerto de Huelva създадено съгласно Decreto no 2380/692 от 2 октомври 1969 г.: Puertos y Faros. Otorga Régimen de Estatuto de Autonomía al Puerto de Huelva

Puerto de Barcelona създадено съгласно Decreto no 2407/78 от 25 август 1978 г.: Puertos y Faros. Otorga al de Barcelona Régimen de Estatuto de Autonomıa

Puerto de Bilbao създадено съгласно Decreto no 2408/78 от 25 август 1978 г.: Puertos y Faros. Otorga al de Bilbao Régimen de Estatuto de Autonomıa

Puerto de Valencia създадено съгласно Decreto no 2409/78 от 25 август 1978 г.: Puertos y Faros. Otorga al de Valencia Régimen de Estatuto de Autonomıa

Juntas de Puertos работещо съгласно Ley 27/68 от 20 юни 1968 г.: Puertos y Faros. Juntas de Puertos y Estatutos de Autonomía и Decreto no 1350/70 от 9 април de 1970 г.: Juntas de Puertos. Reglamento

Пристанища, управлявани от Comision Administrativa de Grupos de Puertos, работещи съгласно Ley 27/68 от 20 юни 1968 г., Decreto 1958/78 от 23 юни 1978 г. и Decreto 571/81 от 6 май 1981 г.

Пристанища, изброени в Real Decreto 989/82 от 14 май 1982 г.: Puertos. Clasificació n de los de interés general

Франция

Port autonome de Paris създадено съгласно Loi 68/917 relative au port autonome de Paris от 24 October 1968 г.

Port autonome de Strasbourg създадено съгласно Convention entre l'État et la ville de Strasbourg relative à la construction du port rhénan de Strasbourg et à l'exécution de travaux d'extension de ce port от 20 май 1923 г., одобрено от Закона от 26 април

Други пристанища на вътрешни водни пътища, създадени или управлявани съгласно член 6 (navigation intérieure) от Décret 69-140 relatif aux concessions d'outillage public dans les ports maritimes от 6 февруари 1969 г.

Ports autonomes работещи съгласно членове L 111-1 и следващи от Code des ports maritimes

Ports non autonomes работещи съгласно членове R 121-1 и следващи от Code des ports maritimes

Пристанища, управлявани от регионални власти (départements) или работещи на концесия, дадена от регионалните власти (départements) съгласно член 6 от Loi 86-663 от 22 юли 1983 г. complétant la loi 83-8 relative à la répartition des compétences entre les communes, départements et l'État от 7 януари 1983 г.

Ирландия

Пристанища, работещи съгласно Закони за пристанищата 1946 г. - 1976 г.

Пристанище Dun Laoghaire, работещо съгласно Закон за държавните пристанища от 1924 г.

Пристанище Rosslare Harbour, работещо съгласно the Finguard and Rosslare Railways and Harbours Act от 1899 г.

Италия

Държавни пристанища и други пристанища, управлявани Capitaneria di Porto съгласно Codice della navigazione, Regio Decreto n. 327 от 30 март 1942 г.

Автономни пристанища (enti portuali), създадени със специални закони съгласно член 19 от Codice della Navigazione, Regio Decreto n. 327 от 30 март 1942 г.

Люксембург

Port de Mertert, създадено и работещо съгласно Loi relative à l'aménagement et à l'exploitation d'un port fluvial sur la Moselle от 22 юли 1963 г.

Нидерландия

Havenbedrijven, създадено и работещо съгласно the Gemeentewet от 29 юни 1851 г.

Havenschap Vlissingen, създадено от the Wet houdende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Vlissingen от 10 септември 1970 г.

Havenschap Terneuzen, създадено от the Wethoudende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Terneuzen от 8 април 1970 г.

Havenschap Delfzijl, създадено от the Wethoudende een gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Havenschap Delfzijl от 31 юли 1957 г.

Industrie- en havenschap Moerdijk, създадено от the gemeenschappelijke regeling tot oprichting van het Industrie- en havenschap Moerdijk от 23 октомври 1970 г., одобрено от Koninklijk Besluit nr. 23 от 4 март 1972 г.

Австрия

Вътрешни пристанища, притежавани изцяло или частично от Länder and/or Gemeinden

Португалия

Porto de Lisboa създадено съгласно Decreto Real от 18 февруари 1907 г. и работещи съгласно Decreto-Lei no 36976 от 20 юли 1948 г.

Porto do Douro e Leixoes създадено съгласно Decreto-Lei no 36977 of 20 юли 1948 г.

Porto do Sines създадено съгласно Decreto-Lei no 508/77 от 14 декември 1977 г.

Portos de Setúbal, Aveiro, Figueira da Foz, Viana do Castelo, Portimao e Faro създадени съгласно Decreto-Lei no 37754 от 18 февруари 1950 г.

Финландия

Пристанища, работещи съгласно Laki kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista (955/76)

Saimaa Canal(Saimaan kanavan hoitokunta)

Швеция

Пристанища и терминални съоръжения съгласно lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och allmän hamn and the förordningen (1983:744) om trafiken på Göta kanal

Обединено кралство

Пристанищни власти по смисъла на Раздел 57 от Закон за пристанищата от 1964 г., предоставящи пристанищни съоръжения на превозвачи по море или вътрешни водни пътища

Приложение IV Б — Швейцария

Спецификация на частни комунални услуги, посочени в член 3, параграфи 1 и 2, буква е) от Споразумението

а)   Производство, транспортиране или дистрибуция на питейна вода

Субекти, произвеждащи, транспортиращи или дистрибутиращи питейна вода и опериращи съгласно кантонално или локално законодателство или съгласно отделни споразумения, които отговарят на изискванията на такова законодателство

Например: Wasserversorgung Zug AG, Wasserversorgung Düdingen

б)   Производство, пренос или дистрибуция на електричество

Субекти, пренасящи или дистрибутиращи електричество, на които може да е дадено право да експроприират съгласно „Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant“ от 24 юни 1902 г.

Субекти, произвеждащи електричество съгласно „Loi fédérale sur l'utilisation des forces hydrauliques“ от 22 декември 1916 г. и „Loi fédérale sur l'utilisation pacifique de l'énergie atomique“ от 23 декември 1959 г.

Например: CKW, ATEL, EGL

в)   Градски транспорт с железница, трамвай, автоматизирани системи, тролейбус, автобус или кабел

Субекти, извършващи трамвайни услуги по смисъла на член 2, параграф 1 от „Loi fédérale sur les chemins de fer“ от 20 декември 1957 г.

Субекти, извършващи обществени транспортни услуги по смисъла на член 4, параграф 1 от „Loi fédérale sur les entreprises de trolleybus“ от 29 март 1950 г.

Субекти, чийто бизнес е предоставяне на редовни пътнически транспортни услуги на концесия, дадена им съгласно член 4 от „Loi fédérale sur le transport de voyageurs et les transports par route“ от 18 юни 1993 г., когато техните линии предлагат услуга по смисъла на член 5, параграф 3 от „Ordonnance sur les indemnités, les prêts et leas aides financières selon la loi des chemins de fer“ от 18 декември 1995 г.

г)   Летища

Субекти, експлоатиращи летища на концесия, дадена съгласно член 37, параграф 1 от „Loi fédérale sur la navigation aérienne“ от 21 декември 1948 г.

Например: Bern-Belp, Birrfeld, Grenchen, Samedan


ПРИЛОЖЕНИЕ V

(посочено в член 5 от Споразумението относно процедури по оспорване)

1.   Жалбите се разглеждат от съд или от друг безпристрастен и независим проверяващ орган, който не е заинтересован от изхода на поръчката, чиито членове са предпазени от чуждо влияние и решенията им са законово обвързващи. Срокът, ако има такъв, в който може да се заведе жалба, в никакъв случай не може да бъде по-кратък от 10 дни и започва да тече от момента, в който основанието за обжалване е станало известно или е трябвало да стане известно с оглед обстоятелствата.

Когато проверяващият орган не е съд, неговите решения следва да подлежат на съдебен контрол, или приложимата пред него процедура осигурява следното:

а)

участниците имат право да бъдат изслушани преди да се стигне до решение, те могат да бъдат представлявани и придружавани по време на заседанията и трябва да имат достъп до всички материали по производството;

б)

допускат се свидетелски показания и документацията, отнасяща се до оспорваната поръчка и необходима за решаване на спора, се представя на проверяващия орган;

в)

устните заседания могат да бъдат публични, а решенията трябва да се дадат в писмен вид и да съдържат мотиви.

2.   Страните осигуряват, мерките, свързани с процедурите по оспорване, да включват най-малко, или следните правомощия на проверяващия орган:

а)

да вземат, при първа възможност, обезпечителни мерки с цел коригиране на предполагаемото нарушение или предотвратяване по-нататъшно увреждане на засегнатите интереси, включително да спрат или да осигурят спиране на процедурата за възлагане на поръчки или спиране изпълнението на всякакви решения, взети от обхванатото образувание, и

б)

да отменят или осигурят отмяната на незаконосъобразни решения, включително премахване на дискриминиращи технически, икономически или финансови спецификации в тръжната обява, индикативното съобщение, съобщението за наличие на квалификационна система, или всякакъв друг документ, свързан с процедурата за възлагане на въпросния договор. Правомощията на органа, отговорен за процедурите по оспорване, може обаче да се ограничат до присъждане на обезщетение на всяко лице, засегнато от дадено нарушение, ако договорът за възлагане е вече сключен от обхванатото образувание,

или разпоредби, даващи възможност на властите да упражняват индиректен натиск върху обхванатите образувания с цел да ги накарат да коригират всякакви нарушения или да ги предпазят от извършване на нарушения, както и да предотвратят възникване на вреди.

3.   Процедурите по оспорване трябва да предвиждат също даване на обезщетение на лицата, засегнати от нарушението. Когато обезщетението се иска на основание, че някакво решение е взето незаконосъобразно, всяка от страните може да предвиди оспорваното решение първо да се отмени или да се обяви за невалидно.


ПРИЛОЖЕНИЕ VI

(посочено в член 3, параграфи 6 и 7 от Споразумението)

УСЛУГИ

Следните услуги, изброени в класификацията на услугите по раздели, препечатани в документ MTN.GNS/W/120, са обхванати в настоящото споразумение:

Предмет на услугата

№ по Общата класификация на продуктите (CPC)

Услуги по поддръжка и ремонт

6112, 6122, 633, 886

Земен транспорт, включително услуги с бронирани коли и куриерски услуги, с изключение пренасяне на поща

712 (с изключение на 71235) 7512, 87304

Въздушен транспорт: превоз на пътници и товари, с изключение на поща

73 (с изключение на 7321)

Пренасяне на поща по земя (с изключение на железници) и по въздух

71235, 7321

Телекомуникационни услуги

752 (с изключение на 7524, 7525, 7526)

Финансови услуги:

а)

застрахователни услуги

ex 81 812, 814

б)

банкови и инвестиционни услуги (1)

 

Компютърни и други подобни услуги

84

Отчетни, одитни и счетоводни услуги

862

Проучване на пазара и на общественото мнение

864

Консултантски услуги по мениджмънт и свързани с това

865, 866 (2)

Архитектурни, инженерингови и интегрирани инженерингови услуги; градско планиране и ландшафт; свързани с това научно-технически консултантски услуги; технически изпитвания и анализи

867

Рекламни услуги

871

Почистване на сгради и управление на имоти

874, 82201-82206

Издателски и печатарски услуги на хонорар или по договор

88442

Канализация и сметосъбиране; Хигиенизиране и подобни услуги

94

Ангажиментите, поети от страните в сферата на услугите, включително строителни услуги, по настоящото споразумение, са ограничени до началните ангажименти, специфицирани в окончателните оферти, представени от Общността и Швейцария в контекста на Общото споразумение по търговията с услуги.

Търговия с услуги. Настоящото споразумение не се прилага за:

1.

поръчки за услуги, възложени на субект, който сам по себе си е възложител по смисъла на настоящото споразумение и на приложения 1, 2 или 3 към Споразумението за държавни поръчки (GPA) на базата на изключително право, което притежава съгласно публикуван закон, регламент или административна разпоредба;

2.

поръчки за услуги, които един възложител дава на съдружник или са възложени от съвместно предприятие, образувано от няколко контрактора с цел извършване на съответна дейност по смисъла на член 3 от настоящото споразумение на един от тези възложители или на съдружник на един от тези възложители, при положение че най-малко 80 % от средния оборот на този съдружник по отношение на услугите, за предходните три години, произтича от извършването на такива услуги за негови съдружници. Когато повече от един съдружник на контрактора предлагат същата услуга или подобни услуги, се взема под внимание общият оборот, произлизащ от предоставяне на услуги от тези съдружници;

3.

поръчки за услуги за придобиване или наемане, по каквито и да било финансови начини, на земя, съществуващи сгради или друго недвижимо имущество или касаещи права върху него;

4.

трудови договори;

5.

поръчки за придобиване, развитие, продукция или ко-продукция на програмен материал от електронни медии и договори за ефирно време.


(1)  С изключение на услуги на финансовия пазар, отнасящи се до издаване, покупка, продажба и прехвърляне на гаранции или други финансови инструменти и услуги на централни банки.

(2)  С изключение на арбитражни услуги и услуги по помиряване.


ПРИЛОЖЕНИЕ VII

(посочено в член 3, параграф 6 от Споразумението)

СТРОИТЕЛНИ УСЛУГИ

Спецификация на обхванатите строителни услуги:

1.   Дефиниция:

Договор за строителни услуги е договор, който има за цел изпълнението, независимо по какъв начин, на строителни или инженерни работи по смисъла на подразделение 51 на Общата класификация на продуктите (CPC).

2.   Списък на услугите, включени съгласно подразделение 51 на Общата класификация на продуктите (CPC)

Подготвителни работи на обекта

511

Конструкторски работи

512

Инженерно-строителни работи

513

Монтаж и конструкция на предварителни заготовки

514

Специализирана конструкторска работа

515

Монтажна работа

516

Завършваща строителна работа

517

Други услуги

518

Ангажиментите, поети от страните в сферата на услугите, включително строителни услуги, по настоящото споразумение, са ограничени до началните ангажименти, специфицирани в окончателните оферти, представени от Европейската общност и Швейцария в контекста на Общото споразумение по търговията с услуги.


ПРИЛОЖЕНИЕ VIII

(посочено в член 3, параграф 7 от Споразумението)

Швейцария

Настоящото споразумение няма да се прилага в Швейцария за:

а)

поръчки, които възложителите възлагат за цели, различни от дейностите, които упражняват, както е описано в член 3, параграф 2 и приложения I—IV към настоящото споразумение или за упражняване на техни дейности извън Швейцария;

б)

поръчки, възложени с цел препродажба или отдаване под наем на трети страни, при условие че възложителят по поръчката не се ползва с никакви специални или изключителни права да продава или отдава под наем предмета на поръчки и други субекти могат да го продават или дават под наем при същите условия, като възложителя;

в)

поръчки, възложени за покупка на вода;

г)

поръчки, възложени от възложител, който не е публичен орган, доставящ питейна вода или електричество на мрежи, които предоставят услуга на обществото, когато производството на питейна вода или електричество от съответния субект се извършва, защото консумацията им е необходима за изпълнение на дейност, различна от тази, упомената в член 3, параграф 2, буква е), i) и ii) и снабдяването на обществената мрежа зависи само от собствената консумация на субекта и не е надвишило 30 % от общото производство на субекта на питейна вода или енергия, отчитайки средното за предходните три години, включително текущата;

д)

поръчки, възложени от възложител, който не е публичен орган, доставящ газ или пара на мрежи, които предоставят услуга на обществото, когато производството на газ или пара е неминуемият резултат от упражняването на дадена дейност, различна от упоменатите в член 3, параграф 2, буква д), i) и целта на снабдяването на обществената мрежа е единствено икономическата експлоатация на такова производство и представлява не повече от 20 % от оборота на субекта, отчитайки средното за предходните три години, включително текущата;

е)

поръчки, възложени за доставката на енергия или на горива за производството на енергия;

ж)

поръчки, възложени от възложители, предоставящи автобусни транспортни услуги на обществото, когато други субекти могат да предоставят тези услуги, или въобще, или в конкретна географска област, при същите условия, като възложителите;

з)

поръчки, възложени от възложители, извършващи дейност, упомената в член 3, параграф 2, буква г), при условие че предмет на поръчката е продажбата и лизинга на продукти за рефинансиране на поръчката за доставка, възложена съгласно клаузите на настоящото споразумение;

и)

поръчки, възложени съгласно международно споразумение и включващи съвместното внедряване и изпълнение на проект от страните;

й)

поръчки, възложени съгласно специалната процедура международна организация;

к)

поръчки, които са обявени за секретни от страните или когато изпълнението им трябва да бъде придружено със специални мерки за сигурност в съответствие със законите, регламентите или административните разпоредби, действащи в участващите държави, или когато така се изисква заради защита на основните интереси за сигурност на тази държава.


ПРИЛОЖЕНИЕ IX

(посочено в член 6, параграф 4 от Споразумението)

Приложение IX A — Мерки, обявени от Европейската общност:

Приложение IX B — Мерки, обявени от Швейцария:

Виж процедурите съгласно член 6, параграф 4 от настоящото споразумение, въведени в кантоните и общините за поръчки под праговете на базата на „Loi fédérale sur le marché intérieur“ от 6 октомври 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ X

(посочено в член 6, параграф 2 от Споразумението)

Примери на сфери, където е възможна дискриминация:

Всякакви закони, процедури или практики, като облагане с данъци, преференциални цени, местни изисквания за съдържание, местни изисквания за инвестиране или производство, условия за лицензиране или оторизиране, или финансиране или тръжни права, които дискриминират или изискват обхванато образувание на една от страните, да провежда дискриминация срещу продуктите, услугите, доставчиците на продукти или услуги при възлагането на договори за поръчки, са забранени.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ


Пълномощните представители

на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ

и

на ШВЕЙЦАРСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ,

по време на своето заседание на двадесет и първи юни хиляда деветстотин деветдесет и девета година в Люксембург за подписване на Споразумението между Европейската общност и Швейцарската конфедерация по някои аспекти на обществените поръчки, приеха изброените по-долу съвместни декларации, приложени към настоящия заключителен акт:

 

Съвместна декларация на договарящите се страни относно процедурите по възлагане на поръчките и по тяхното оспорване

 

Съвместна декларация на договарящите се страни относно надзорните органи

 

Съвместна декларация на договарящите се страни относно актуализирането на приложенията

 

Съвместна декларация относно бъдещите допълнителни преговори.

Те също така се запознаха със следните декларации, приложени към настоящия заключителен акт:

 

Декларация на Швейцария относно принципа на реципрочност при започването на тръжни процедури на областно и общинско ниво, прилаган спрямо доставчиците на стоки и услуги от ЕО

 

Декларация относно участието на Швейцария в комитетите.

Hecho en Luxemburgo, el veintiuno de junio de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Luxembourg, den enogtyvende juni nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Luxemburg am einundzwanzigsten Juni neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι μία Ιουνίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Luxembourg on the twenty-first day of June in the year one thousand and ninety-nine.

Fait à Luxembourg, le vingt-et-un juin mil neuf cent quatre-vingt dix-neuf.

Fatto a Lussemburgo, addì ventuno giugno millenovecentonovantanove.

Gedaan te Luxemburg, de eenentwintigste juni negentienhonderd negenennegentig.

Feito em Luxemburgo, em vinte e um de Junho de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäensimmäusenä päivänä kesäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Luxemburg den tjugoförsta juni nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnarImage

Image

Por la Confederación Suiza

For Det Schweiziske Edsforbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Για την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

Pela Confederação Suíça

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vägnar

Image

Image

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

относно процедурите по възлагане на поръчките и по тяхното оспорване

Страните се споразумяват, че като налагат от една страна на швейцарските обхванати образувания спазването на правилата на Споразумението за обществените поръчки (GPA), и от друга страна на обхванатите образувания от Общността и нейните държави-членки спазването на правилата на Директива 93/38/ЕИО, последно изменена с Директива 98/4/ЕО от 16 февруари 1998 г. (ОВ L 101, 1.4.1998 г., стр. 1), както и с Директива 92/13/ЕИО (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14), всяка от страните изпълнява задълженията по членове 4 и 5 от Споразумението по някои аспекти на обществените поръчки.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

относно надзорните органи

По отношение на Общността надзорният орган, предвиден в член 8 от настоящото споразумение, може да бъде Европейската комисия или независим национален орган на една от държавите-членки, без някой от тях да притежава изключителни правомощия за действие в рамките на настоящото споразумение. Съгласно член 211 от Договора за създаване на Европейската общност Комисията вече притежава правомощията, предвидени в член 8, параграф 2.

По отношение на Швейцарската конфедерация надзорният орган може да бъде федерален орган за цялата територия на страната, или кантонален орган за областите, в които има правомощия.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

относно актуализирането на приложенията

Договорящите се страни се ангажират да актуализират приложенията към Споразумението по някои аспекти на обществените поръчки най-късно един месец след неговото влизане в сила.

СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ

относно бъдещите допълнителни преговори

Европейската общност и Швейцарската конфедерация заявяват своето намерение да започнат преговори с цел сключване на споразумения в областите от съвместен интерес, като актуализирането на Протокол № 2 към Споразумението за свободна търговия от 1972 г., швейцарското участие в някои програми на Общността в областта на обучението, младежта, медиите, статистическата информация и околната среда. Подготовката за тези преговори трябва да бъде извършена в най-кратки срокове след приключването на настоящите двустранни преговори.

ДЕКЛАРАЦИЯ НА ШВЕЙЦАРИЯ

относно принципа на реципрочност при започването на тръжни процедури на областно и общинско ниво, прилаган спрямо доставчиците на стоки и услуги от ЕО

В съответствие с принципа на реципрочност и с цел да се ограничи достъпът на доставчиците на стоки и услуги от ЕО до възложените поръчки в Швейцария на областно и общинско ниво, Швейцария ще въведе нова алинея в първи параграф от общите бележки към приложенията към Споразумението за обществените поръчки (GPA) със следното съдържание:

„що се отнася до поръчките, възложени от органите, упоменати в част 3 на приложение 2, на доставчиците на стоки и услуги от Канада, Израел, Япония, Корея, Норвегия, Съединените американски щати, Хонконг (Китай), Сингапур и Аруба“.

ДЕКЛАРАЦИЯ

относно участието на Швейцария в комитетите

Съветът е съгласен представителите на Швейцария да участват като наблюдатели в заседанията на следните комитети и групи от експерти по въпросите, които ги засягат:

Комитети по програмите за научни изследвания, включително Комитета за научни и технически изследвания (CREST)

Административната комисия за социално осигуряване на мигранти работниците

Групата за координация относно взаимното признаване на дипломите за висше образование

Консултативните комитети относно въздушните коридори и за прилагането на правилата на конкуренцията в областта на въздушния транспорт.

Когато гласуват, тези комитети ще заседават без присъствието на представители на Швейцария.

Що се отнася до останалите комитети, които работят в области, влизащи в обхвата на настоящите споразумения, в които Швейцария или прилага достиженията на правото на Общността (acquis), или прилага еквивалентни мерки, Комисията ще осъществява консултации с швейцарски експерти съгласно разпоредбите на член 100 от Споразумението за ЕИП.