11/ 60

BG

Официален вестник на Европейския съюз

58


22001D0034


L 158/22

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 34/2001

от 30 март 2001 година

за изменение на приложение I (Ветеринарни и фитосанитарни въпроси) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейско икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство, по-нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че:

(1)

Приложение I към споразумението беше изменено с Решение № 189/1999 на Съвместния комитет на ЕИП от 17 декември 1999 г. (1).

(2)

26 акта относно проблеми на контрола в областта на ветеринарните въпроси следва да станат част от споразумението.

(3)

Настоящото решение не се прилага по отношение на Исландия и Лихтенщайн,

РЕШИ:

Член 1

Глава I на приложение I към споразумението се изменя, както е посочено в приложението към настоящото решение.

Член 2

Текстовете на Решения 92/271/ЕИО (2), 1999/293/ЕО (3), 1999/334/ЕО (4), 1999/384/EО (5), 1999/441/EО (6), 1999/507/EО (7), 1999/514/EО (8), 1999/517/EО (9), 1999/542/EО (10), 1999/549/EО (11), 1999/623/EО (12), 1999/643/EО (13), 1999/644/EО (14), 1999/683/EО (15), 1999/713/EО (1), 1999/746/EО (2), 1999/788/EО (3), 1999/789/EО (4), 1999/839/EО (5), 1999/868/EО (6), 2000/6/EО (7), 2000/64/EО (8), 2000/104/EО (9), 2000/149/EО (10), 2000/150/EО (11) и 2000/255/EО на Комисията (12) на норвежки език, които предстои да бъдат публикувани в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 31 март 2001 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени (16).

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските ощности.

Съставено в Брюксел на 30 март 2001 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. WESTERLUND


(1)  ОВ L 74, 15.3.2001 г., стр. 24.

(2)  ОВ L 138, 21.5.1992 г., стр. 39.

(3)  ОВ L 114, 1.5.1999 г., стр. 55.

(4)  ОВ L 126, 20.5.1999 г., стр. 19.

(5)  ОВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 52.

(6)  ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 17.

(7)  ОВ L 194, 27.7.1999 г., стр. 66.

(8)  ОВ L 195, 28.7.1999 г., стр. 42.

(9)  ОВ L 197, 29.7.1999 г., стр. 45.

(10)  ОВ L 207, 6.8.1999 г., стр. 33.

(11)  ОВ L 209, 7.8.1999 г., стр. 36.

(12)  ОВ L 245, 17.9.1999 г., стр. 52.

(13)  ОВ L 255, 30.9.1999 г., стр. 38.

(14)  ОВ L 255, 30.9.1999 г., стр. 39.

(15)  ОВ L 270, 20.10.1999 г., стр. 31.

(16)  Не са посочени конституционни изисквания.


ПРИЛОЖЕНИЕ

към Решение № 34/2001 на Съвместния комитет на ЕИП

Раздел I на приложение I към споразумението се изменя, както следва:

1.

В точка 35 (Решение 95/108/ЕО на Комисията) от част 1.2 се добавя следното тире:

„—

399 D 0384: Решение 1999/384/ЕО на Комисията от 31 май 1999 г. (ОВ L 146, 11.6.1999 г., стр. 52).“

2.

В точка 86 (Решение 98/653/ЕО на Комисията) от част 1.2 се добавят следните тирета:

„—

399 D 0517: Решение 1999/517/EО на Комисията от 28 юли 1999 г. (ОВ L 197, 29.7.1999 г., стр. 45),

399 D 0713: Решение 1999/713/ЕО на Комисията от 21 октомври 1999 г. (ОВ L 281, 4.11.1999 г., стр. 90),

32000 D 0104: Решение 2000/104/ЕО на Комисията от 31 януари 2000 г. (ОВ L 29, 4.2.2000 г., стр. 36).“

3.

След точка 90 (Решение 1999/766/ЕО на Комисията) от част 1.2 се добавят следните точки:

„91.

392 D 0271: Решение 92/271/ЕИО на Комисията от 20 май 1992 г. относно вноса в Общността на живи животни и продукти от животни с произход от или идващи през Република Босна и Херцеговина (ОВ L 138, 21.5.1992 г., стр. 39), изменено с:

399 D 0441: Решение 1999/4418ЕО на Комисията от 28 юни 1999 г. (ОВ L 171, 7.7.1999 г., стр. 17).

92.

399 D 0293: Решение 1999/293/ЕО на Комисията от 29 април 1999 г. за определени мерки за защита срещу болестта „син език“ в части от Гърция (ОВ L 114, 1.5.1999 г., стр. 55), изменено с:

399 D 0623: Решение 1999/683/ЕО на Комисията от 10 септември 1999 г. (ОВ L 245, 17.9.1999 г., стр. 52),

399 D 0683: Решение 1999/683/ЕО на Комисията от 7 октомври 1999 г. (ОВ L 270, 20.10.1999 г., стр. 31),

399 D 0746: Решение 1999/746/ЕО на Комисията от 8 ноември 1999 г. (ОВ L 298, 19.11.1999 г., стр. 36).

93.

399 D 0334: Решение 1999/334/ЕО на Комисията от 7 май 1999 г. относно определени мерки за защита спрямо регистрираните коне, идващи от Южна Африка (ОВ L 126, 20.5.1999 г., стр. 19).

94.

399 D 0334: Решение 1999/507/ЕО на Комисията от 26 юли 1999 г. относно определени предпазни мерки по отношение на определени плодоядни прилепи, кучета и котки с произход от Малайзия (полуостровната част) и Австралия (ОВ L 194, 27.7.1999 г., стр. 66), изменено с:

399 D 0643: Решение 1999/643/ЕО на Комисията от 15 септември 1999 г. (ОВ L 255, 30.9.1999 г., стр. 38),

32000 D 0006: Решение 2000/6/ЕО на Комисията от 10 декември 1999 г. (ОВ L 3, 6.1.2000 г., стр. 29).

95.

399 D 0514: Решение 1999/514/ЕО на Комисията от 23 юли 1999 г. относно определяне на дата, на която може да започне експедирането на стоки от говеждо от Обединеното кралство съгласно базираната на дати схема за износ съгласно член 6, параграф 5 от Решение 98/256/ЕО на Съвета (ОВ L 195, 28.7.1999 г., стр. 42).

96.

399 D 0542: Решение 1999/542/ЕО на Комисията от 28 юли 1999 г. за мерки за защита спрямо вноса на определени животни от България, заради избухване на болестта „син език“ (ОВ L 207, 6.8.1999 г., стр. 33).

97.

399 D 0549: Решение 1999/549/ЕО на Комисията от 19 юли 1999 г. за определени мерки за защита, свързани с Нюкасълската болест в Австралия (ОВ L 209, 7.8.1999 г., стр. 36), изменено с:

399 D 0868: Решение 1999/868/ЕО на Комисията от 30 ноември 1999 г. (ОВ L 334, 28.12.1999 г., стр. 51).

98.

399 D 0644: Решение 1999/644/ЕО на Комисията от 15 септември 1999 г. относно определени мерки за защита спрямо регистрираните коне, идващи от Малайзия (Полуострова) (ОВ L 255, 30.9.1999 г., стр. 39).

99.

399 D 0788: Решение 1999/788/ЕО на Комисията от 3 декември 1999 г. относно мерки за защита спрямо замърсяване с диоксини на определени продукти от свинско и птиче месо, предназначени за човешка консумация или за консумация от животни (ОВ L 310, 4.12.1999 г., стр. 62), изменено с:

32000 D 0150: Решение 2000/150/ЕО на Комисията от 22 февруари 2000 г. (ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 25).

100.

399 D 0789: ОВ L 310, 4.12.1999 г., стр. 71

32000 D 0064: Решение 2000/64/ЕО на Комисията от 25 януари 2000 г. (ОВ L 22, 27.1.2000 г., стр. 67),

32000 D 0064: Решение 2000/64/ЕО на Комисията от 25 януари 2000 г. (ОВ L 22, 27.1.2000 г., стр. 67),

32000 D 0255: Решение 2000/255/ЕО на Комисията от 28 март 2000 г. (ОВ L 78, 29.3.2000 г., стр. 35).

399 D 0789: Решение 1999/789/ЕО на Комисията от 3 декември 1999 г. относно определени мерки за защита, свързани с Африканската треска по свинете в Португалия (ОВ L 310, 4.12.1999 г., стр. 71), изменено с:

32000 D 0064: Решение 2000/64/ЕО на Комисията от 25 януари 2000 г. (ОВ L 22, 27.1.2000 г., стр. 67),

32000 D 0255: Решение 2000/255/ЕО на Комисията от 28 март 2000 г. (ОВ L 78, 29.3.2000 г., стр. 35).

101.

399 D 0839: Решение 1999/839/ЕО на Комисията от 6 декември 1999 г. относно определени мерки за защита спрямо коне, идващи от Съединените американски щати и за отмяна на Решение 1999/707/ЕО (ОВ L 325, 17.12.1999 г., стр. 62).

102.

32000 D 0149: Решение 2000/149/ЕО на Комисията от 22 февруари 2000 г. относно определени мерки за защита, свързани с болестта „птичи грип“ в Италия (ОВ L 50, 23.2.2000 г., стр. 22).“