11/ 72

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


21999A1204(02)


L 311/3

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

за търговия, развитие и сътрудничество между Европейската общност и нейните държави-членки, от една страна, и Република Южна Африка, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за създаване на ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

наричани по-долу „държавите-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ, наричана по-долу „Общността“,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ЮЖНА АФРИКА, наричана по-долу „Южна Африка“,

от друга страна,

наричани по-долу „страните“,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД значението на съществуващите връзки на приятелство и сътрудничество между Общността, държавите-членки и Южна Африка и общите ценности, които страните споделят;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД желанието на Общността, държавите-членки и Южна Африка допълнително да заздравят тези връзки и да установят тесни и трайни отношения на основата на принципите на взаимност, партньорство и съвместно развитие;

КАТО ПРИЗНАВАТ историческите постижения на южноафриканския народ в премахването на системата на апартейд и изграждането на нов политически ред, основан на принципите на правовата държава, зачитането на правата на човека и демокрацията;

КАТО ПРИЗНАВАТ политическата и финансовата подкрепа на Общността и държавите-членки в този процес на политическа промяна и преход в Южна Африка;

КАТО ПРИПОМНЯТ готовността на страните да зачитат принципите, определени в Хартата на ООН, и демократичните принципи и основните човешки права, определени във Всеобщата декларация за човешките права;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД подписаното на 10 октомври 1994 г. Споразумение за сътрудничество между Южна Африка и Европейската общност;

КАТО ПРИПОМНЯТ желанието на страните да установят възможно най-тесни връзки между Южна Африка и държавите, които са страни по Конвенцията АКТБ-ЕО от Ломе към момента на подписването на 24 април 1997 г. на Протокола за присъединяване на Южна Африка към четвъртата конвенция АКТБ-ЕО от Ломе, изменена със споразумението, подписано на 4 ноември 1995 г. на остров Мавриций;

КАТО ОТЧИТАТ правата и задълженията на страните в качеството им на членове на Световната търговска организация (СТО), необходимостта от съдействие за изпълнението на резултатите от Уругвайския кръг от преговори и вече предприетите от двете страни усилия в това отношение;

КАТО ПРИПОМНЯТ значението, което страните отдават на принципите и правилата на международната търговия и на необходимостта от тяхното прилагане в условията на прозрачност и недискриминация;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ подкрепата и насърчаването от страна на Общността и на държавите-членки на понастоящем извършващия се в Южна Африка процес на търговска либерализация и икономическо преструктуриране;

КАТО ПРИЗНАВАТ усилията на южноафриканското правителство за осигуряване на икономическо и социално развитие за народа на Южна Африка;

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ значението, което Европейският съюз и Южна Африка отдават на успешното осъществяване на южноафриканската програма за реконструкция и развитие;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ поетото от страните задължение да насърчават регионалното сътрудничество и икономическата интеграция между държавите от Южна Африка и да насърчават либерализацията на търговията между тези страни;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД задължението на страните да гарантират, че техните съвместни договорености не възпрепятстват процеса на преструктуриране на Южноафриканския митнически съюз (ЮАМС), който свързва Южна Африка с четири държави от АКТБ;

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ значението, което страните отдават на ценностите и принципите, определени в заключителните декларации на Международната конференция по въпросите на населението и развитието, проведена през 1994 г. в Кайро, на Световната среща на върха за социално развитие, проведена през март 1995 г. в Копенхаген, и на четвъртата Световна конференция за жените, проведена през 1995 г. в Пекин;

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ отново ангажимента на страните за икономическо и социално развитие и за зачитане на основните права на работниците, предимно чрез утвърждаване на приложимите конвенции на Международната организация на труда (МОТ), които уреждат такива въпроси като свободата на сдружаване, правото на колективно договаряне и недискриминация, премахването на принудителния и детския труд;

КАТО ПРИПОМНЯТ значението на установяването на редовен политически диалог на двустранна и многостранна основа по въпроси от общ интерес,

СЕ СПОРАУЗМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ДЯЛ I

ОБЩИ ЦЕЛИ, ПРИНЦИПИ И ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 1

Цели

Целите на настоящото споразумение са:

а)

осигуряване на подходяща рамка за диалог между страните, като се насърчава развитието на тесни взаимоотношения във всички области, уредени с настоящото споразумение;

б)

подкрепа на усилията на Южна Африка да заздрави икономическите и социални основи на нейния процес на преход;

в)

насърчаване на регионалното сътрудничество и икономическата интеграция в южноафриканския регион, които да способстват за неговото хармонично и устойчиво икономическо и социално развитие;

г)

насърчаване на увеличаването и реципрочната либерализация на търговията със стоки, услуги и капитали между страните;

д)

насърчаване на плавното и постепенно интегриране на Южна Африка в световната икономика;

е)

насърчаване на сътрудничеството между Общността и Южна Африка в рамките на техните съответни области на компетентност и в техен взаимен интерес.

Член 2

Съществен елемент

Зачитането на демократичните принципи и на основните права на човека, определени във Всеобщата декларация за правата на човека, както и на принципите на правовата държава, стои в основата на вътрешната и външната политика на Общността и на Южна Африка и съставлява съществен елемент на настоящото споразумение.

Страните отново потвърждават, че ще се придържат към принципите на добро управление в публичната сфера.

Член 3

Неизпълнение

1.   Ако една от страните счита, че другата не е изпълнила задължение съгласно настоящото споразумение, тя може да предприеме подходящи мерки.

2.   В срок от 30 дни преди предприемането им тя предоставя на другата страна цялата необходима информация за подробно проучване на положението с оглед намиране на приемливо за страните решение.

3.   При особено неотложни случаи могат да бъдат предприети подходящи мерки без предварителни консултации. Тези мерки незабавно се съобщават на другата страна и са предмет на консултации по искане на другата страна. Тези консултации се провеждат в срок от 30 дни след нотифицикацията за мерките. Ако не бъде намерено удовлетворително решение, засегнатата страна може да използва процедурата за уреждане на спорове.

4.   За целите на правилното тълкуване и практическо прилагане на настоящото споразумение, страните се договарят, че използваното в параграф 3 понятие „особено неотложни случаи“ означава случай на съществено нарушение на споразумението от една от страните. Същественото нарушение на споразумението се изразява в:

i)

неизпълнение на споразумението, което не се сакционира от общите правила на международното право; или

ii)

нарушаване на съществения елемент на споразумението, посочен в член 2.

5.   Страните се споразумяват, че подходящите мерки, посочени в параграф 1 от настоящия член, съответстват на международното право, и че при избора на тези мерки се отдава предимство на такива мерки, които в най-малка степен нарушават действието на настоящото споразумение.

Член 4

Политически диалог

1.   Между страните се установява редовен политически диалог. Той съпътства и спомага за укрепване на тяхното сътрудничество, а също така допринася за установяването на трайни връзки на солидарност и за създаване на нови форми на сътрудничество.

2.   По-специално, политическият диалог и сътрудничеството имат за цел:

а)

да насърчат постигането на по-голямо взаимно разбирателство между страните и по-голямо сближаване на вижданията;

б)

да позволят на всяка от страните да вземе предвид позицията и интересите на другата страна;

в)

да насърчат подкрепата на демокрацията, правовата държава и зачитането на правата на човека;

г)

да насърчат социалната справедливост и да способстват за създаването на необходимите условия за премахване на бедността и на всички форми на дискриминация.

3.   Политическият диалог обхваща всички въпроси от общ интерес за страните.

4.   Политическият диалог се провежда, когато това е необходимо, и по-специално:

а)

на равнище министри;

б)

на равнище висши длъжностни лица, които представляват Южна Африка, от една страна, и председателството на Съвета на Европейския съюз и Комисията на Европейските общности, от друга страна;

в)

при условията на пълноценно използване на всички дипломатически пътища, включително редовни срещи и консултации във връзка с международни срещи и контакти между дипломатически представители в трети страни;

г)

при необходимост — чрез всякакви други средства и на всякакви други равнища, договорени между страните, които биха могли да окажат полезен принос за укрепването на диалога и за повишаване на неговата ефективност.

5.   В допълнение към двустранния политически диалог, предвиден в предходните параграфи, страните пълноценно използват и активно допринасят за регионалния политически диалог между Европейския съюз и страните от Южна Африка, по-специално с цел насърчаване на установяването на траен мир и стабилност в региона.

Страните участват и в политическия диалог в по-широкия контекст на взаимоотношенията между страните от АКТБ и ЕС, предвиден в съответните споразумения между страните от АКТБ и ЕО.

ДЯЛ II

ТЪРГОВИЯ

РАЗДЕЛ А

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Член 5

Зона за свободна търговия

1.   Общността и Южна Африка се споразумяват за установяването на зона за свободна търговия (ЗСТ) в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение и на правилата на СТО.

2.   ЗСТ се установява през преходен период с максимална продължителност от 12 години от страна на Южна Африка и максимална продължителност от 10 години от страна на Общността, считано от влизането в сила на настоящото споразумение.

3.   ЗСТ обхваща свободното движение на стоки във всички области. Настоящото споразумение обхваща и либерализацията на търговията с услуги и свободното движение на капитали.

Член 6

Класиране на стоките

От страна на Общността за класиране на стоките, които се внасят от Южна Африка, се прилага Комбинираната номенклатура на стоките. От южноафриканска страна за класиране на стоките, които се внасят от Общността, се прилага Хармонизираната система.

Член 7

Базово мито

1.   Базовото мито за всеки продукт, спрямо което ще се прилагат предвидените в споразумението последователни намаления, е митото, което ефективно се прилага в деня на влизане в сила на настоящото споразумение.

2.   Общността и Южна Африка взаимно си съобщават своите съответни базови мита в съответствие с принципите за запазване на съществуващото положение и премахване на митата и в съответствие с договорените дерогации от тези принципи, посочени в приложение I.

3.   Когато процесът на премахване на митата не започва от деня на влизане в сила на споразумението (особено по отношение на продуктите, изброени в приложение II, списъци 3, 4 и 5; приложение III, списъци 2, 3, 4 и 6; приложение IV, списъци 3, 4, 7 и 8; приложение V; приложение VI, списъци 2, 3 и 5; приложение VII), митото, спрямо което ще се прилагат определените в споразумението последователни намаления, е по-ниската от следните стойности: базовото мито, посочено в параграф 1 на настоящия член, или митото, което се прилага erga omnes на първия ден от съответния график за премахване на митата.

Член 8

Мита с фискален характер

Разпоредбите относно премахването на митата върху вноса се прилагат и за митата с фискален характер, с изключение на недискриминационните акцизи, с които се облагат както вносните, така и местните стоки, които съответстват на разпоредбите на член 21.

Член 9

Такси с равностоен на митата ефект

При влизане в сила на споразумението Общността и Южна Африка премахват всички такси с равностоен на митата ефект по отношение на съответно внасяните от тях стоки.

РАЗДЕЛ Б

ПРОМИШЛЕНИ ПРОДУКТИ

Член 10

Определение

Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат за продуктите с произход от Общността и Южна Африка, с изключение на продуктите, които са включени в определението за селскостопански продукти съгласно настоящото споразумение.

Член 11

Премахване на митата от страна на Общността

1.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на промишлени продукти с произход от Южна Африка, освен изброените в приложение II, се премахват при влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение II, списък 1, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

3.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение II, списък 2, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 86 % от базовото мито;

 

една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 72 % от базовото мито;

 

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 57 % от базовото мито;

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 43 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 28 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 14 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

4.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение II, списък 3, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

За определени продукти, посочени в този списък, премахването на митата ще започне четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Премахването на митата за тези продукти ще се осъществи под формата на три равни годишни намаления, които следва да приключат шест години след датата на влизане в сила на споразумението.

За определени продукти от стомана, посочени в този списък, намалението на митата ще се осъществи въз основана митото НОН, така че през 2004 г. да бъде установено нулево мито

5.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение II, списък 4, се премахват в максимален срок от 10 години след датата на влизане в сила на споразумението.

По отношение на посочените в този списък части за моторни превозни средства, прилаганото мито ще бъде намалено с 50 %, считано от влизането в сила на споразумението.

Точният график за премахване от страна на Общността на базовите мита и на тарифните пречки за включените в този списък продукти ще бъде определен през второто полугодие на 2000 г., след като двете страни са проучили перспективите за по-нататъшна либерализация на южноафриканския внос от Общността на автомобили, посочени в приложение III, списъци 5 и 6, и по-специално въз основа на резултатите от прегледа на програмата за развитие на южноафриканската автомобилна промишленост.

6.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение II, списък 5, се преразглеждат през петата година на действие на настоящото споразумение с оглед на евентуално премахване на митата.

Член 12

Премахване на митата от страна на Южна Африка

1.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на промишлени продукти с произход от Общността, освен изброените в приложение III, се премахват при влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение III, списък 1, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

3.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение III, списък 2, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 67 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 33 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

4.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение III, списък 3, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 90 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 80 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 70 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 60 % от базовото мито;

 

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 40 % от базовото мито;

 

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 30 % от базовото мито;

 

десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 20 % от базовото мито;

 

единадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 10 % от базовото мито;

 

дванадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

5.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение III, списък 4, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 88 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 63 % от базовото мито;

 

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 38 % от базовото мито;

 

десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

единадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 13 % от базовото мито;

 

дванадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

6.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение III, списък 5, се намаляват постепенно в съответствие с посочения в това приложение график.

7.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение III, списък 6, се преразглеждат периодично в хода на действие на споразумението с оглед на по-нататъшната либерализация на търговията.

Южна Африка ще информира Общността за резултатите от прегледа на програмата за развитие на южноафриканската автомобилна промишленост. Тя ще представи предложения за допълнителна либерализация на вноса в Южна Африка на автомобилни продукти от Общността, посочени в приложение III, списък 6. Страните съвместно ще разгледат тези предложения през второто полугодие на 2000 г.

РАЗДЕЛ В

СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ

Член 13

Определение

Разпоредбите на настоящия раздел се прилагат за продуктите с произход от Общността и Южна Африка, включени в определението на СТО за селскостопански и рибни продукти (глава 3, 1604, 1605 и продукти 0511 91 10, 0511 91 90, 1902 20 10 и 2301 20 00).

Член 14

Премахване на митата от страна на Общността

1.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на селскостопанските продукти с произход от Южна Африка, освен изброените в приложение IV, се премахват при влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение IV, списък 1, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

3.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение IV, списък 2, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 91 % от базовото мито;

 

една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 82 % от базовото мито;

 

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 73 % от базовото мито;

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 64 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 55 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 45 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 36 % от базовото мито;

 

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 27 % от базовото мито;

 

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 18 % от базовото мито;

 

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 9 % от базовото мито;

 

десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

4.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продукти с произход от Южна Африка, които са изброени в приложение IV, списък 3, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 87 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 62 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 37 % от базовото мито;

 

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 12 % от базовото мито;

 

десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

За някои от посочените в това приложение продукти от влизането в сила на споразумението до края на периода на постепенно премахване на митата за тези продукти се прилага безмитна квота в съответствие с условията, определени в същото приложение.

5.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение IV, списък 4, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 83 % от базовото мито;

 

шест години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 67 % от базовото мито;

 

седем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

осем години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 33 % от базовото мито;

 

девет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 17 % от базовото мито;

 

десет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

За някои от посочените в това приложение продукти от влизането в сила на споразумението до края на периода на постепенно премахване на митата за тези продукти се прилага безмитна квота в съответствие с условията, определени в същото приложение.

6.   Митата, които се прилагат при внос в Общността на преработените селскостопански продукти с произход от Южна Африка, изброени в приложение IV, списък 5, се прилагат в съответствие с условията, определени в същото приложение.

Съветът за сътрудничество може да вземе решение за:

а)

разширяване на списъка на преработените селскостопански продукти съгласно приложение IV, списък 5, и

б)

намаляване на приложимите мита за преработени селскостопански продукти. Това намаление на митата може да се осъществи в случай на намаляване на митата за основни продукти, които се прилагат в търговията между Общността и Южна Африка, или в резултат на намаления, произтичащи от предоставянето на взаимни отстъпки във връзка с преработени селскостопански продукти.

7.   Намалените мита, приложими за някои внасяни в Общността селскостопански продукти с произход от Южна Африка, са изброени в приложение IV, списък 6 и се прилагат, считано от влизането в сила на настоящото споразумение и съобразно условията, посочени в това приложение.

8.   Приложимите мита при внос в Европейската общност на продуктите с произход от Република Южна Африка, изброени в приложение IV, списък 7, се преразглеждат периодично по време на действието на споразумението в зависимост от бъдещото развитие на общата селскостопанска политика.

9.   За продуктите, изброени в приложение IV, списък 8, не се прилагат тарифни отстъпки, тъй като за тези продукти се прилагат защитени наименования на Общността.

10.   Приложимите тарифни отстъпки при внос в Общността на продуктите с произход от Южна Африка, изброени в приложение V, се прилагат в съответствие с условията, определени в това приложение.

Член 15

Премахване на митата от страна на Южна Африка

1.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на селскостопанските продукти с произход от Общността, освен изброените в приложение VI, се премахват при влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение VI, списък 1, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

на датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

една година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

две години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

три години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

3.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение VI, списък 2, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

три година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 67 % от базовото мито;

 

четири години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 33 % от базовото мито;

 

пет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

4.   Митата, които се прилагат при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение VI, списък 3, се премахват постепенно в съответствие със следния график:

 

пет година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 88 % от базовото мито;

 

шест година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 75 % от базовото мито;

 

седем година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 63 % от базовото мито;

 

осем година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 50 % от базовото мито;

 

девет година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 38 % от базовото мито;

 

десет година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 25 % от базовото мито;

 

единадесет година след датата на влизане в сила на настоящото споразумение всяко мито се намалява до 13 % от базовото мито;

 

дванадесет години след датата на влизане в сила на настоящото споразумение оставащите мита се премахват.

За някои от посочените в това приложение продукти от влизането в сила на споразумението до края на периода на постепенно премахване на митата за тези продукти се прилага безмитна квота в съответствие с условията, определени в това приложение.

5.   Приложимите мита при внос в Южна Африка на продуктите с произход от Общността, изброени в приложение VI, списък 4, се преразглеждат периодично през срока на действието на споразумението.

6.   Приложимите мита при внос в Южна Африка на рибните продукти с произход от Общността, изброени в приложение VII, постепенно се премахват паралелно на премахването от страна Общността на митата за съответните тарифни позиции.

Член 16

Защита на селскостопанските пазари

Независимо от други разпоредби на настоящото споразумение, и по-специално член 24, ако предвид особената чувствителност на селскостопанските пазари, вносът на продукти с произход от една от страните причинява или заплашва да причини сериозно смущение на пазарите на другата страна, Съветът за сътрудничество незабавно разглежда въпроса с оглед намирането на подходящо решение. До вземането на решение от страна на Съвета за сътрудничество и когато изключителни обстоятелства изискват предприемането на незабавни действия, засегнатата страна може да предприема временни мерки, които са необходими за ограничаване или отстраняване на последиците от смущенията. Когато предприема такива временни мерки, засегната страна отчита интересите на двете страни.

Член 17

Ускорено премахване на митата от страна на Южна Африка

1.   По искане на Южна Африка Общността разглежда предложения за прилагане на ускорен график за премахване на митата върху вноса на селскостопански продукти в Южна Африка, съчетано с премахване на възстановяването на суми при износ за износа в Южна Африка на същите продукти с произход от Европейската общност.

2.   Ако Общността отговори положително на такова искане, новите графици за премахване на митата и за премахване на възстановяването на суми при износ се прилагат едновременно от договорена между двете страни дата.

3.   При отрицателен отговор от страна на Общността продължават да се прилагат разпоредбите на настоящото споразумение относно премахването на митата.

Член 18

Клауза за преразглеждане

Не по-късно от пет години след влизането в сила на настоящото споразумение Общността и Южна Африка проучват по-нататъшни мерки в рамките на процеса на либерализация на търговията между тях. За целта се преразглеждат по-специално, но не само, приложимите мита за продуктите, изброени в приложение II, списък 5, приложение III, списъци 5 и 6, приложение IV, списъци 5, 6 и 7, приложение V, списъци 1, 2, 3 и 4, приложение VI, списъци 4 и 5 и приложение VII.

ДЯЛ III

СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА ВЪПРОСИ

РАЗДЕЛ А

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Мерки на границата

1.   При влизането в сила на настоящото споразумение се премахват количествените ограничения при внос или износ и мерките с равностоен ефект в търговията между Южна Африка и Общността.

2.   В търговията между Общността и Южна Африка не се въвеждат никакви нови количествени ограничения при внос или износ, или мерки с равностоен ефект.

3.   Считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, в търговията между Общността и Южна Африка не се въвеждат никакви нови мита при внос или износ или такси с равностоен ефект, както и не се увеличават вече прилаганите мита и такси.

Член 20

Селскостопански политики

1.   Страните могат да провеждат редовни консултации в рамките на Съвета за сътрудничество относно стратегията и практическите условия на съответните им селскостопански политики.

2.   Ако една от страните, при прилагане на съответните селскостопански политики, счита, че е необходимо да се изменят предвидените в настоящото споразумение разпоредби, тя уведомява Съвета за сътрудничество, който взема решение относно исканото изменение.

3.   Ако при прилагане на разпоредбите на параграф 2 Общността или Южна Африка изменят предвидените в настоящото споразумение разпоредби за селскостопански продукти, те извършват промени по такъв начин, че предвидените в настоящото споразумение отстъпки при внос на продукти с произход от другата страна да се запазят на равностойно равнище. Промените се одобряват от Съвета за сътрудничество

Член 21

Фискални мерки

1.   Страните се въздържат от всякакви мерки или практики от вътрешен фискален характер, които пряко или косвено създават дискриминация между продуктите на едната страна и продуктите с произход от територията на другата страна.

2.   Продуктите, които се изнасят на територията на една от страните, не могат да се ползват с право на възстановяване на косвени вътрешни данъци над размера на преките или косвените данъци, с които се облагат тези продукти.

Член 22

Митнически съюзи и зони за свободна търговия

1.   Споразумението не е пречка за запазването или създаването на митнически съюзи, зони за свободна търговия или други договорености между някоя от страните и трети държави, освен когато това засяга предвидените в настоящото споразумение права и задължения.

2.   В рамките на Съвета за сътрудничество се провеждат консултации между Общността и Южна Африка относно споразуменията за установяване или промяна на митнически съюзи или зони за свободна търговия, и при необходимост по други важни въпроси, свързани със съответната им търговска политика спрямо трети държави. По-специално, такива консултации се провеждат в случай на присъединяване на трета държава към Европейския съюз, за да се гарантира отчитането на съответните интереси на Общността и Южна Африка.

Член 23

Антидъмпингови и изравнителни мерки

1.   Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение не накърнява или засяга по какъвто и да е начин правото на някоя от страните да предприема антидъмпингови или изравнителни мерки в съответствие с член VI от ГАТТ от 1994 г., Споразумението за прилагане на член VI от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки, приложени към Споразумението от Маракеш за създаване на СТО.

2.   Преди окончателното налагане на антидъмпингови или изравнителни мита по отношение на продукти, които се внасят от Южна Африка, страните могат да обсъдят възможността за предприемане на подходящи коригиращи мерки съгласно Споразумението за прилагане на член VI от ГАТТ от 1994 г. и Споразумението за субсидиите и изравнителните мерки.

Член 24

Предпазна клауза

1.   Когато продукт се внася в толкова увеличени количества и при такива условия, които причиняват или заплашват да причинят вреда на местните производители на подобни или на пряко конкурентни продукти на територията на една от договарящите страни, Общността или Южна Африка, в зависимост от това коя е засегнатата страна, могат да предприемат подходящи мерки при условията, предвидени в Споразумението на СТО за защитните мерки или Споразумението за селското стопанство, приложени към Споразумението от Маракеш за създаване на СТО, и в съответствие с процедурите, предвидени в член 26.

2.   Когато продукт се внася в толкова увеличени количества и при такива условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозно влошаване на икономическото положение на най-отдалечените региони на Европейския съюз, след проучване на алтернативни решения, Европейският съюз може по изключение да предприема мерки по наблюдение или защитни мерки само в рамките на засегнатия/те район/и, в съответствие с процедурите, предвидени в член 26.

3.   Когато продукт се внася в толкова увеличени количества и при такива условия, които причиняват или заплашват да причинят сериозно влошаване на икономическото състояние на един или повече членове на Южноафриканския митнически съюз, по искане на засегнатата държава или държави и след проучване на алтернативни решения, Южна Африка може по изключение да предприема мерки по наблюдение или защитни мерки в съответствие с процедурите, предвидени в член 26.

Член 25

Преходни защитни мерки

1.   Без да се засягат разпоредбите на член 24, Южна Африка може по изключение да предприема мерки чрез дерогация от разпоредбите на членове 12 и 15 под формата на увеличаване или повторно въвеждане на мита.

2.   Тези мерки могат да касаят единствено нови производства или отрасли, които са изправени пред сериозни затруднения, причинени от увеличения внос на продукти с произход от Общността, вследствие на предвиденото в членове 12 и 15 намаление на митата, особено когато тези затруднения пораждат сериозни социални проблеми.

3.   Въведените с тези мерки мита върху вноса на продукти от Общността, които се прилагат в Южна Африка, не могат да надвишават равнището на базовото мито или на митническите ставки, които се прилагат при третиране като най-облагодетелствана нация, или 20 % ad valorem, в зависимост от това коя от посочените стойности е по-ниска, и запазват елемент на преференции за продуктите с произход от Общността. Общата стойност на всички внесени продукти, които подлежат на тези мерки, не може да надвишава 10 % от общия внос на промишлени продукти от Общността през последната година, за която са налице статистически данни.

4.   Тези мерки се прилагат в продължение на период с максимална продължителност от четири години. Те престават да се прилагат най-късно при изтичането на максималния преходен период от 12 години. Тези срокове могат по изключение да се удължават с решение на Съвета за сътрудничество.

5.   Такива мерки не могат да се въвеждат по отношение на продукт, ако са изтекли повече от три години от премахването на всички мита и количествени ограничения или такси, или мерки с равностоен ефект по отношение на този продукт.

6.   Южна Африка съобщава на Съвета за сътрудничество за извънредните мерки, които възнамерява да предприеме, и по искане на Общността се провеждат консултации относно тези мерки преди тяхното прилагане, с цел намирането на удовлетворително решение. Съобщението включва примерен график за въвеждането и последващото премахване на митата, които предстои да бъдат наложени.

7.   Ако в срок от 30 дни от съобщението страните не постигнат съгласие относно предложените съгласно параграф 6 мерки, Южна Африка може да предприеме подходящи мерки за отстраняване на проблема и представя на Съвета за сътрудничество окончателния график за премахване на въведените съгласно настоящия член мита. В този график се предвижда постепенно премахване на митата на равни годишни части, което започва най-късно една година след тяхното въвеждане. Съветът за сътрудничество може да вземе решение за прилагане на различен график.

Член 26

Процедури за защита

1.   В случай че Общността или Южна Африка приведат в действие механизъм за наблюдение във връзка със затрудненията, посочени в член 24, чиято цел е бързото осигуряване на информация за тенденцията на търговските потоци, те информират за това другата страна и по нейно искане започват консултации с нея.

2.   В случаите, посочени в член 24, преди да предприемат предвидените в същия член мерки, или в случаите, в които се прилагат разпоредбите на параграф 5, буква б) от настоящия член, Общността или Южна Африка, в зависимост от случая, възможно най-бързо предоставят на Съвета за сътрудничество цялата съответна информация с оглед търсенето на приемливо за двете страни решение.

3.   При избора на мерки трябва да се отдава предимство на мерките, които в най-малка степен нарушават действието на настоящото споразумение, като те се свеждат само до необходимото за предотвратяване или поправяне на сериозни вреди и за улесняване на адаптирането.

4.   Защитните мерки се съобщават незабавно на Съвета за сътрудничество и са предмет на периодични консултации в рамките на този орган с оглед установяването на график за тяхното премахване, веднага щом обстоятелствата позволяват това.

5.   За прилагането на предходните параграфи се прилагат следните разпоредби:

а)

по отношение на член 24, затрудненията, които произтичат от положението, посочено в същия член, се отнасят за разглеждане от Съвета за сътрудничество, който може да взема всяко необходимо решение за преустановяване на посочените затруднения. Ако в срок от 30 дни от сезирането на Съвета за сътрудничество същият или страната износител не вземат решение, с което се преустановяват затрудненията, или не намерят друго удовлетворително решение, страната вносител може да предприеме подходящи мерки за поправяне на положението. Такива мерки следва да бъдат предприети за срок от не повече от три години и съдържат елементи, които постепенно да водят до тяхното премахване най-късно в края на определения срок.

б)

при изключителни обстоятелства, изискващи предприемането на незабавни действия, които правят невъзможно предварителното информиране или разглеждане, в зависимост от случая, Общността или Южна Африка, в зависимост от това коя е засегнатата страна, могат в определените в член 24 хипотези незабавно да приложат необходимите защитни мерки за справяне с положението, като незабавно информират за това другата страна.

Член 27

Изключения

Споразумението не изключва възможността за налагане на забрани или ограничения за внос, износ, транзитно преминаване на стоки или търговия с употребявани стоки, които са обосновани от съображения за обществен морал, обществен ред или обществена сигурност, защита на здравето и живота на хора, животни или растения, опазването на национални съкровища с художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на интелектуална, индустриална и търговска собственост или на правилата във връзка със златото и среброто. Тези забрани или ограничения обаче не съставляват средство за произволна или неоправдана дискриминация при наличие на сходни условия, или прикрито ограничение на търговията между страните.

Член 28

Правила за произход

Правилата за произход за прилагането на предвидените в настоящото споразумение тарифни преференции са определени в протокол № 1.

РАЗДЕЛ Б

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И ПРЕДОСТАВЯНЕ НА УСЛУГИ

Член 29

Повторно потвърждаване на задълженията, произтичащи от ГАТС

1.   Като признават нарастващото значение на услугите за развитието на техните икономики, страните подчертават значението на строгото съблюдаване на разпоредбите на Общото споразумение за търговията с услуги (ГАТС), и в частност на заложения в него принцип за прилагане на третиране като най-облагодетелствана нация, включително на приложените към него протоколи и задължения.

2.   В съответствие с ГАТС това третиране не се прилага за:

а)

предимствата, които се предоставят от една от страните съгласно разпоредбите на споразумение по член V от ГАТС или по силата на мерки, предприети въз основа на такова споразумение;

б)

други предимства, които се предоставят съгласно списъка на изключенията от клаузата за най-облагодетелствана нация, който всяка от страните е приложила към ГАТС.

3.   Страните препотвърждават съответните си задължения, приложени към четвъртия протокол към ГАТС относно базовите комуникации и към петия протокол относно финансовите услуги.

Член 30

Допълнително либерализиране на предоставянето на услуги

1.   Страните се стремят да разширят приложното поле на споразумението с оглед допълнителното либерализиране на търговията с услуги между страните. В случай на такова разширяване на приложното поле, процесът на либерализация предвижда липса или премахване на всички форми на дискриминация между страните в предвидените сектори на услугите и следва да включва всички видове доставка, включително предоставянето на услуга:

а)

от територията на една от страните на територията на другата страна;

б)

на територията на една от страните до потребителя на услугата в другата страна;

в)

от доставчик на услуги на една от страните чрез търговско присъствие на територията на другата страна;

г)

от доставчик на услуги на една от страните чрез присъствието на физически лица от тази страна на територията на другата страна.

2.   Съветът за сътрудничество съставя необходимите препоръки за осъществяването на определената в параграф 1 цел.

3.   При изготвянето на тези препоръки Съветът за сътрудничество отчита придобития опит от изпълнението на задълженията на всяка от страните съгласно ГАТС, и по-специално по отношение на разпоредбите на член V като цяло и в частност на разпоредбите на параграф 3а от него, които уреждат участието на развиващи се страни в споразумения за либерализация.

4.   Определената в параграф 1 цел подлежи на първо преразглеждане от Съвета за сътрудничество най-късно пет години след влизането в сила на настоящото споразумение.

Член 31

Морски транспорт

1.   Страните се стремят да прилагат ефективно принципа на неограничен достъп до международния морски пазар и до международното морски трафик на търговска основа и на принципа на лоялна конкуренция.

2.   Страните се договарят взаимно да прилагат спрямо гражданите си и плавателните съдове, които са регистрирани на територията на една от страните, третиране, който се основава на търговска основа и на принципа на лоялна конкуренция, и което е не по-малко благоприятно от това, което се предоставя на най-облагодетелстваната нация по отношение на морския превоз на товари и/или пътници, достъпа до пристанища, използването на инфраструктура и спомагателни морски услуги на тези пристанища и свързаните с това разходи и такси, митническо обслужване и осигуряване на корабни стоянки и съоръжения за товарене и разтоварване.

3.   Страните се споразумяват да разглеждат морския транспорт, включително интермодалните операции, в контекста на член 30, без да се засягат ограниченията, свързани с гражданство, или сключените от някоя от страните споразумения, които съществуват към този момент и които са съвместими с правата и задълженията на страните съгласно ГАТС.

РАЗДЕЛ В

ТЕКУЩИ ПЛАЩАНИЯ И ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

Член 32

Текущи плащания

1.   При спазване на разпоредбите на член 34, страните се задължават да разрешават всички плащания по текущи сделки между местни лица от Общността и Южна Африка да се извършват в свободно конвертируема валута.

2.   Южна Африка може да предприема необходимите мерки, с които да гарантира, че разпоредбите на параграф 1, които либерализират текущите плащания, не се използват от нейни граждани за неправомерно изнасяне на капитали.

Член 33

Движение на капитали

1.   По отношение на сделките по капиталовата сметка на платежния баланс, Общността и Южна Африка гарантират, считано от влизането в сила на настоящото споразумение, свободното движение на капиталите, свързани с преки инвестиции в Южна Африка в дружества, които са учредени съгласно действащото законодателство, както и че тези инвестиции и всички произтичащи от тях печалби могат да се ликвидират и репатрират.

2.   Страните се консултират с оглед улесняването и евентуалното постигане на пълна либерализация на движението на капитали между Общността и Южна Африка.

Член 34

Затруднения във връзка с платежния баланс

Когато една или повече държави-членки на Общността или Южна Африка изпитват или има опасност да изпитат сериозни затруднения по отношение на платежния баланс, Общността или Южна Африка, в зависимост от случая, може в съответствие с условията, определени в Общото споразумение за митата и търговията и член VIII и ХIV от Учредителния договор на Международния валутен фонд, да налага ограничения по текущите сделки, като тези ограничения са с ограничен срок и не могат да надхвърлят необходимото за подобряване на състоянието на платежния баланс. Общността или Южна Африка, в зависимост от случая, незабавно информира другата страна и възможно най-бързо ѝ представя график за премахването на тези мерки.

РАЗДЕЛ Г

ПОЛИТИКА В ОБЛАСТТА НА КОНКУРЕНЦИЯТА

Член 35

Определение

Несъвместими с правилното прилагане на настоящото споразумение, доколкото могат да окаже въздействие върху търговията между Общността и Южна Африка, са:

а)

споразумения и съгласувани практики между предприятия, между които съществуват хоризонтални връзки, решения на сдружения на предприятия и споразумения между предприятия, между които съществуват вертикални връзки, които по същество водят до предотвратяване или ограничаване на конкуренцията на територията на Общността или на Южна Африка, освен ако предприятията могат да докажат, че благоприятните за конкуренцията последици са по-значителни от неблагоприятните;

б)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с пазарна сила на територията на Общността или на Южна Африка като цяло или на значителна част от нея.

Член 36

Прилагане

Ако при влизането в сила на настоящото споразумение някоя от страните все още не е приела необходимите законови и подзаконови разпоредби за прилагането на член 35, тя трябва да направи това в срок от три години в рамките на своята компетентност.

Член 37

Подходящи мерки

Ако Общността или Южна Африка счита, че определена практика на вътрешния ѝ пазар е несъвместима с предвидените в член 35 условия, и че:

а)

тази практика не е ограничена в достатъчна степен с посочените в член 36 правила за прилагане; или

б)

при отсъствието на такива правила, ако тази практика уврежда или заплашва да увреди интересите на другата страна или съществено да засегне нейните национални производства, включително сектора на услугите,

след провеждането на консултации в рамките на Съвета за сътрудничество или 30 работни дни след сезирането му за такива консултации, засегнатата страна може да предприеме подходящи мерки в съответствие със собственото си законодателство. Подходящите мерки, които ще бъдат предприети, не засягат правомощията на съответния орган, компетентен в областта на конкуренцията.

Член 38

Взаимно признаване и зачитане на актове на другата страна

1.   Страните се договарят, че когато Комисията или южноафриканският орган, който отговаря за конкуренцията, имат основания да считат, че на територията на другия орган съществуват антиконкурентни практики, определени в член 35, които в значителна степен засягат важни интереси на страните, те могат да отправят искане до компетентния орган на другата страна да бъдат предприети подходящи коригиращи мерки съобразно правилата за конкуренция на съответния орган.

2.   Такова искане не изключва възможността за предприемане на действия, които могат да се считат за необходими в съответствие със законодателството в областта на конкуренцията на отправящия искането орган, и които по никакъв начин не възпрепятстват упражняването на правомощията за вземане на решения или независимостта на органа, до който е отправено искането.

3.   Без да се засягат съответните му функции, правомощия или независимост, отговарящият за конкуренцията орган, до когото е отправено искането, внимателно разглежда изразените становища и предоставените от отправилия искането орган документи, като по-специално обръща внимание на характера на съответните антиконкурентни дейности, на предприятието или предприятията, които ги извършват, и на предполагаемите вредни последици за основни интереси на увредената страна.

4.   Когато Комисията или южноафриканският орган, който отговаря за конкуренцията, вземат решение за провеждане на разследване или възнамеряват да предприемат действие, което може в значителна степен да засегне интересите на другата страна, страните трябва да проведат консултации, по искане на една от тях, и да се стремят да намерят взаимно приемливо решение в светлината на техните съответни основни интереси, като надлежно вземат под внимание законодателството на всяка от страните, техния суверенитет и независимостта на съответните им органи, които отговарят за конкуренцията, и съображенията за взаимно признаване и зачитане на правилата на другата страна.

Член 39

Техническа помощ

Общността предоставя на Южна Африка техническа помощ за промяна на нейното законодателство и политика в областта на конкуренцията, която по-специално може да включва:

а)

обмен на специалисти;

б)

организиране на семинари;

в)

провеждане на обучение.

Член 40

Информация

Страните обменят информация, като отчитат ограниченията, които се налагат от изискванията за опазване на служебна и търговска тайна.

РАЗДЕЛ Д

ПУБЛИЧНА ПОМОЩ

Член 41

Публична помощ

1.   Доколкото може да засегнат търговията между Общността и Южна Африка, публичните помощи в полза на определено предприятие или производството на определени стоки, които нарушават или заплашват да нарушат конкуренцията, и които не се предоставят в подкрепа на конкретна цел или цели на обществената политика на една от страните, са несъвместими с правилното действие на настоящото споразумение.

2.   Страните се договарят, че е в техен интерес да се гарантира, че публичните помощи се предоставят по справедлив, безпристрастен и прозрачен начин.

Член 42

Коригиращи мерки

1.   Ако Общността или Южна Африка считат, че определена практика е несъвместима с разпоредбите на член 41, и че тя уврежда или заплашва да увреди интересите на другата страна или съществено да увреди нейните национални производства, когато тази практика не е достатъчно ограничена от действащите норми и процедури, страните се споразумяват да проведат консултации с оглед намирането на взаимно удовлетворително решение. Тези консултации не накърняват правата и задълженията, поети от страните в рамките на техните съответни законодателства и международни ангажименти.

2.   Всяка от страните може да прикани Съвета за сътрудничество да проучи в контекста на такива консултации целите на обществената политика на страните, които обосновават предоставянето на публични помощи по член 41.

Член 43

Прозрачност

Всяка от страните гарантира прозрачност в областта на публичните помощи. По-специално, по искане на една от страните, другата страна предоставя информация за схемите за помощ, за конкретни индивидуални случаи на отпускане на публична помощ или за общата сума и разпределението на предоставените помощи. При обмена на информация между страните се отчитат ограниченията, които се налагат от законодателството на която и да е от страните във връзка с изискванията за опазване на търговска и служебна тайна.

Член 44

Преразглеждане

1.   При липса на правила или процедури за прилагането на член 41, по отношение на публичните помощи или субсидии се прилагат разпоредбите на член VI и ХVI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., както и на Споразумението на СТО за субсидиите и изравнителните мерки.

2.   Съветът за сътрудничество периодично преразглежда постигнатия напредък по тези въпроси. По-специално, той продължава да развива сътрудничеството и разбирателството относно предприетите от всяка от страните мерки във връзка с прилагането на член 41.

РАЗДЕЛ Е

ДРУГИ СВЪРЗАНИ С ТЪРГОВИЯТА РАЗПОРЕДБИ

Член 45

Правителствени поръчки

1.   Страните се договарят да си сътрудничат, за да се гарантира, че достъпът до процедури за възлагане на обществени поръчки на страните се урежда от справедлива, безпристрастна и прозрачна система от правила.

2.   Съветът за сътрудничество периодично преразглежда постигнатия напредък по този въпрос.

Член 46

Интелектуална собственост

1.   Страните осигуряват подходяща и ефективна закрила на правата на интелектуална собственост в съответствие с най-високите международни стандарти. Страните прилагат Споразумението на СТО за свързаните с търговията аспекти на правата върху интелектуална собственост (ТРИПС) от 1 януари 1996 г. и се задължават, при необходимост, да подобрят предвидената в посоченото споразумение закрила.

2.   При възникване на проблеми в областта на закрилата на интелектуална собственост, които засягат търговията, по искане на една от страните се провеждат незабавни консултации с оглед намирането на взаимно удовлетворителни решения.

3.   Общността и нейните държави-членки потвърждават значението, което отдават на задълженията, произтичащи от:

а)

Протокола относно Мадридската спогодба за международна регистрация на марки (Мадрид, 1989 г.);

б)

Международната конвенция за закрила на артистите-изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Рим, 1961 г.);

в)

Договора за патентно коопериране (Вашингтон, 1979 г., изменен през 1984 г.);

4.   Без да се засягат задълженията, които произтичат от Споразумението ТРИПС на СТО, Южна Африка може да вземе благоприятно решение относно възможността за присъединяването си към многостранните конвенции, посочени в параграф 3.

5.   Страните потвърждават значението, което отдават на следните актове:

а)

разпоредбите на Спогодбата от Ница относно Международната класификация на стоките и услугите за регистрация на марки (Женева, 1977 г., изменена през 1979 г.);

б)

Бернска конвенция за закрилата на литературните и художествените произведения (Парижки акт от 1971 г.);

в)

Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (UPOV) (Женевски акт от 1978 г.);

г)

Будапещенски договор за международно признаване депозирането на микроорганизми във връзка с производството за патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.);

д)

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост (Стокхолмски акт от 1967 г., изменен през 1979 г.);

е)

Договор за авторско право на СОИС от 1996 г.

6.   С оглед улесняване на прилагането на разпоредбите на настоящия член, Общността може при поискване и при съвместно договорени условия да предоставя техническа помощ на Южна Африка, преди всичко при изготвянето на законови и подзаконови нормативни разпоредби за закрилата и упражняването на правата на интелектуална собственост, предотвратяването на злоупотребата с такива права, създаването и укрепването на национални ведомства и други служби, които отговарят за прилагането и закрилата на правата на интелектуална собственост, включително обучение на персонал.

7.   Страните се договарят, че по смисъла на настоящото споразумение интелектуалната собственост включва по-специално авторските права, включително авторските права върху компютърни програми, сродните права, полезните модели, патентите, включително биотехническите изобретения, промишлените дизайни, географските означения, включително наименованията за произход, търговските марки и марките за услуги, топологията на интегрални схеми, както и правната закрила на бази данни и закрилата срещу нелоялна конкуренция, предвидена в член 10 второ от Парижката конвенция за закрила на индустриалната собственост, и закрилата на неразгласената информация за ноу-хау.

Член 47

Стандартизация и оценяване на съответствието

Страните ще си сътрудничат в областта на стандартизацията, метрологията, сертифицирането и гарантирането на качеството с оглед намаляване на различията между страните в тези области, премахване на техническите пречки и улесняване на двустранната търговия. Това сътрудничество включва:

а)

мерки, в съответствие с разпоредбите на Споразумението в рамките на СТО за техническите пречки пред търговията, за насърчаване на по-широкото използване на международни технически регламенти, стандарти и процедури за оценяване на съответствието, включително специални мерки за определени сектори;

б)

разработване на споразумения за взаимно признаване на оценяването за съответствие в сектори от общ икономически интерес;

в)

сътрудничество в областта на управлението и гарантирането на качеството в избрани сектори, които са от значение за Южна Африка;

г)

улесняване на техническата помощ за инициативи за изграждане на капацитета на Южна Африка в областта на акредитацията, метрологията и стандартизацията;

д)

развиване на конкретни връзки между европейските организации за стандартизация, акредитация и сертифициране и тези на Южна Африка.

Член 48

Митници

1.   Страните насърчават и улесняват сътрудничеството между техните митнически служби, за да се осигури съблюдаването на търговските разпоредби и да се гарантира лоялността на търговските взаимоотношения. По-специално, сътрудничеството води до обмен на информация и осъществяване на програми за обучение.

2.   Без да се изключват другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, по-специално в член 90, административните органи на договарящите страни си оказват взаимопомощ в съответствие с разпоредбите на протокол № 2 от настоящото споразумение.

Член 49

Статистика

Страните се договарят да си сътрудничат в тази област. Сътрудничеството е насочено предимно към хармонизиране на статистическите методи и практика, което позволява обработката, при съвместно договорени условия, на данни за търговията със стоки и услуги, и по-общо — във всяка уредена със споразумението област, която се поддава на статистическа обработка.

ДЯЛ IV

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 50

Въведение

Страните се споразумяват да развиват и насърчават сътрудничеството по икономически и промишлени въпроси от общ интерес и в интерес на южноафриканския регион като цяло чрез разнообразяване и укрепване на икономическите връзки между тях, насърчаване на устойчивото развитие на техните икономики, подкрепяне на модели на регионално икономическо сътрудничество, насърчаване на сътрудничеството между малки и средни предприятия, опазване и подобряване на качеството на околната среда, насърчаване на икономическата самостоятелност на групи, които в исторически план се намират в неравностойно положение, включително жените, закрила и укрепване на правата на работниците и на синдикалните организации.

Член 51

Промишленост

Целта на сътрудничеството в тази област е да се улеснят преструктурирането и модернизацията на южноафриканската промишленост, като същевременно се повишат нейната конкурентноспособност и растеж и се създадат благоприятни условия за взаимноизгодно сътрудничество между промишлеността на Южна Африка и на Общността.

По-специално, целта на сътрудничеството е:

а)

да насърчи сътрудничеството между икономически оператори (предприятия, специалисти, отраслови и други стопански организации, работнически организации и т.н.) на страните;

б)

да подкрепи усилията на южноафриканския публичен и частен сектор за преструктуриране и модернизация на промишлеността при условия, които гарантират опазване на околната среда, устойчиво развитие и икономическо укрепване;

в)

да насърчи развиването на благоприятна среда за частна инициатива с цел насърчаване и разнообразяване на производството, предназначено за вътрешния пазар и за износ;

г)

да насърчи по-доброто използване на човешките ресурси и промишления потенциал на Южна Африка, по-специално чрез улесняване на достъпа до кредитно и инвестиционно финансиране и подкрепа на промишлените иновации, трансфера на технологии, обучението, изследванията и технологичното развитие.

Член 52

Насърчаване и закрила на инвестициите

Сътрудничеството между страните цели създаването на благоприятен климат за взаимноизгодни местни и чуждестранни инвестиции, особено чрез подобряване на условията за закрила и насърчаване на инвестициите, трансфера на капитали и обмена на информация за инвестиционни възможности.

По-специално, целите на сътрудничеството са да улесни и насърчи:

а)

сключването, при необходимост, между държавите-членки и Южна Африка на споразумения за насърчаване и закрила на инвестициите;

б)

сключването, при необходимост, между държавите-членки и Южна Африка на споразумения за избягване на двойното данъчно облагане;

в)

обмена на информация за инвестиционни възможности;

г)

работата по хармонизиране и опростяване на процедурите и административните практики в областта на инвестициите;

д)

подкрепата чрез подходящи средства на развитието и насърчаването на инвестициите в Южна Африка и в южноафриканския регион.

Член 53

Развитие на търговията

1.   Страните се ангажират да развиват, разнообразяват и увеличават търговския обмен между тях, както и да повишават конкурентноспособността на южноафриканското производство на националните, регионалните и международните пазари.

2.   Сътрудничеството в областта на развитието на търговията се съсредоточава по-специално върху следното:

а)

изготвяне на подходящи стратегии за развитие на търговията и създаване на благоприятна търговска среда за повишаване на конкурентноспособността;

б)

изграждане на капацитет и развитие на човешките ресурси и на професионалните умения в областта на търговията и сферата на услугите както в публичния, така и в частния сектор, включително в сферата на заетостта;

в)

обмен на информация за пазарните изисквания;

г)

трансфер на ноу-хау и технологии чрез инвестиции и създаване на смесени предприятия;

д)

развитие на частния сектор, по-специално на малките и средните предприятия, които работят в сферата на търговията;

е)

създаване, адаптиране и укрепване на организации, които са ангажирани с развитието на търговията и спомагателните услуги;

ж)

регионално сътрудничество за развитие на търговията, търговската инфраструктура и услугите в Южна Африка.

Член 54

Микропредприятия и малки и средни предприятия

Страните се стремят да развиват и укрепват микропредприятията (МП) и малките и средните предприятия (МСП) в Южна Африка, както и да насърчават сътрудничеството между МСП в Общността и Южна Африка и региона по начин, който зачита необходимостта от осигуряване на равенство на мъжете и жените. По-специално, страните:

а)

при необходимост, си сътрудничат при създаването на правни, административни, институционални, технически, данъчни и финансови структури, благоприятни за създаването и разширяването на МП и МСП;

б)

предоставят необходимата помощ на МП и МСП, независимо от правната им форма, в области като финансиране, професионално обучение, технологии и маркетинг;

в)

предоставят помощ на предприятия, организации, лица, които определят политиката, и доставчици на услугите, посочени в буква б), чрез осигуряване на подходяща техническа помощ, обмен на информация и изграждане на капацитет;

г)

създават и улесняват подходящи връзки между икономически оператори от частния сектор в Южна Африка, държавите от южноафриканския регион и Общността с цел подобряване на притока на информация (във връзка с формулирането и прилагането на стратегии, икономически тенденции и възможности, създаване на мрежи, съвместни предприятия и обмен на опит).

Член 55

Информационно общество — телекомуникации и информационни технологии

1.   Страните се споразумяват да си сътрудничат в областта на информационните и комуникационните технологии (ИКТ), които считат за ключови фактори на съвременното общество, и които са от жизненоважно значение за икономическото и социалното развитие, както и за развитието на информационно общество. Комуникациите в този контекст включват пощенски услуги, разпространение на радио и телевизия, телекомуникации, информационни технологии. Целта на сътрудничеството е:

а)

подобряване на достъпа на южноафрикански публични и частни образувания до средства за комуникация, електронни и информационни технологии чрез оказване на подкрепа за развитието на инфраструктурни мрежи, човешки ресурси и подходящи политики в областта на информационното общество в Южна Африка;

б)

подпомагане на сътрудничеството в тази област между държавите от южноафриканския регион, по-специално в контекста на сателитните технологии;

в)

справяне с предизвикателствата на глобализацията, новите технологии, институционалното и секторното преструктуриране, както и различията в областта на базовите и високотехнологичните информационни услуги.

2.   По-специално, сътрудничеството включва:

а)

диалог по различни аспекти на информационното общество, включително аспектите на нормативно регулиране и на политиката в областта на комуникациите;

б)

обмен на информация и възможна техническа помощ във връзка с регулирането, стандартизацията, изпитването на съответствие и сертифицирането на информационни и комуникационни технологии и използването на честоти;

в)

разпространение на нови информационни и комуникационни технологии и разработване на нови технически средства, особено във връзка с взаимното свързване на мрежи и съвместимостта на приложения;

г)

насърчаване и осъществяване на съвместни технологични изследвания и разработки по проекти в областта на новите технологии, които са свързани с информационното общество;

д)

предоставяне на достъп за южноафрикански организации до проекти или програми на Общността при условията, предвидени в приложимите разпоредби в различните области, и предоставяне на достъп при същите условия за организации от Европейския съюз до инициативи на Южна Африка.

Член 56

Сътрудничество в областта на пощенските услуги

Сътрудничеството в тази област включва:

а)

обмен на информация и диалог в областта на пощенските услуги, по-специално относно регионални и международни дейности, аспекти на нормативното регулиране и решения в рамките на политиката в тази област;

б)

техническа помощ във връзка с регулирането, операционните стандарти и развитието на човешките ресурси;

в)

насърчаване и осъществяване на съвместни проекти, включително изследователски, във връзка с технологичното развитие в този сектор.

Член 57

Енергетика

1.   Целта на сътрудничеството в тази област е:

а)

подобряване на достъпа на гражданите на Южна Африка до икономически достъпни, надеждни и устойчиви енергийни източници;

б)

реорганизация и модернизация на секторите за енергийно производство, разпределение и потребление, за да се подобри предоставянето на подходящи услуги, от гледна точка на тяхната икономическа ефективност, социално развитие и незасягане на околната среда;

в)

подпомагане на сътрудничеството между държавите от южноафриканския регион за ефективно и екологичносъобразно използване на наличните местни енергийни ресурси.

2.   Сътрудничеството има следните специални цели:

а)

оказване на подкрепа за разработването на подходящи енергийни политики и инфраструктура в Южна Африка;

б)

разнообразяване на енергийните доставки в Южна Африка;

в)

подобряване на стандартите на работа на предприятията в енергийния сектор от техническа, икономическа и финансова гледна точка, особено в секторите за производство и разпределение на електрическа енергия и течни горива;

г)

улесняване на подготвянето на достатъчно местни специалисти, особено чрез общо и техническо обучение;

д)

разработване на нови и възобновяеми енергийни източници и оказване на подкрепа за изграждането на инфраструктура, особено за доставяне на енергия на селските райони;

е)

подобряване на рационалното използване на енергия, главно чрез популяризиране на системите за енергийна ефективност;

ж)

насърчаване на трансфера и използването на екологичносъобразни технологии;

з)

насърчаване на регионалното сътрудничество в областта на енергетиката в южноафриканския регион.

Член 58

Минно дело и полезни изкопаеми

1.   Сътрудничеството в тази област цели по-специално:

а)

оказване на подкрепа и насърчаване на политически мерки, които подобряват стандартите за защита на здравето и безопасност, както и условията на труд в миннодобивната промишленост;

б)

осигуряване на достъп до информация за полезни изкопаеми и до науката за земята с оглед извършването на проучвания и инвестиции в миннодобивната промишленост. Сътрудничеството следва да създаде и взаимно благоприятен климат за привличане на инвестиции в сектора, включително за МСП (и общности, които в миналото са се намирали в неблагоприятно положение);

в)

подкрепяне на политики, които гарантират, че при извършването на миннодобивни дейности не се засягат околната среда и устойчивото развитие, като се вземат под внимание особените обстоятелства в страната и характера на миннодобивната дейност;

г)

сътрудничество в областта на изследването и развитието на технологии, свързани с минното дело и полезните изкопаеми.

2.   Сътрудничеството ще включва предприетите от Южна Африка дейности в рамките на звеното за координиране на миннодобивната дейност на Южноафриканската общност за развитие (ЮАОР).

Член 59

Транспорт

1.   Целта на сътрудничеството в тази област е:

а)

подобряване на достъпа на гражданите на Южна Африка до икономически достъпни, безопасни и надеждни видове транспорт и улесняване на притока на стоки в страната чрез оказване на подкрепа за развитието на икономически и екологично устойчиви интермодални инфраструктурни мрежи и транспортни системи;

б)

оказване на подкрепа на сътрудничеството между държавите от южноафриканския регион с цел създаване на устойчива регионална транспортна мрежа.

2.   Сътрудничеството се съсредоточава конкретно върху:

а)

съдействие за преструктурирането и модернизацията на пътната, железопътната, пристанищната и летищната инфраструктура;

б)

постепенно подобряване на условията за въздушен транспорт, железопътно, автомобилно и мултимодално транзитно преминаване, управлението на автомобилни и релсови пътища, пристанища и летища, както и на морския и въздушия трафик;

в)

подобряване на безопасността на въздушния и морския трафик чрез подобряване на техническите средства за навигация и обучението, което да позволи установяването на ефективни програми.

Член 60

Туризъм

1.   Страните ще си сътрудничат с цел засилване на развитието на конкурентен туристически отрасъл. В този контекст, страните по-специално се договарят:

а)

да насърчават развитието на туристическия отрасъл като източник на икономически растеж и укрепване, както и на работни места и чуждестранна валута;

б)

да се стремят към постигането на стратегическо обединяване на обществени, частни и местни интереси, за да се гарантира устойчивото развитие на туризма;

в)

да предприемат съвместни действия в области като разработването на продукти и пазари, човешки ресурси и институционални структури;

г)

да си сътрудничат при обучението и изграждането на капацитет в областта на туризма с цел подобряване на стандарта на обслужване;

д)

да си сътрудничат в популяризирането и развиването на местен туризъм чрез пилотни проекти в селските райони;

е)

да улесняват свободното движение на туристи.

2.   Страните се договарят сътрудничеството в областта на туризма да се ръководи по-специално от следните насоки:

а)

зачитане на целостта и интересите на местните общности, особено в селските райони;

б)

подчертаване на значението на културното наследство;

в)

улесняване на обучението, обмена на ноу-хау и повишаване на осведомеността на широката общественост;

г)

осигуряване на положително взаимодействие между туризма и опазването на околната среда;

д)

насърчаване на регионалното сътрудничество в южноафриканския регион.

Член 61

Селско стопанство

1.   Сътрудничеството в тази област цели насърчаването на интегрираното, хармонизирано и устойчиво развитие на селските райони в Южна Африка. По-специално, сътрудничеството е насочено към:

а)

модернизиране и, при необходимост — преструктуриране на селскостопанския отрасъл чрез методи, които включват модернизация на инфраструктура и оборудване, разработване на техники за опаковане и съхранение и подобряване на частните вериги за разпространение и маркетинг;

б)

улесняване на развитието и повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопани от общности, които в миналото са се намирали в неблагоприятно положение, и предоставянето в тази връзка на подходящи селскостопански услуги;

в)

разнообразяване и развиване на производството и външните пазари;

г)

постигане и развиване на сътрудничество във ветеринарната и фитосанитарната област, както и в областта на техниките за селскостопанско производство;

д)

проучване на мерки за хармонизиране на стандартите и правилата във ветеринарната и фитосанитарната област с оглед улесняване на търговията, съобразно действащото законодателство на двете страни и правилата на СТО.

2.   Сътрудничеството се осъществява по-специално чрез обмен на ноу-хау, създаване на смесени предприятия и програми за изграждане на капацитет.

Член 62

Рибарство

Сътрудничеството в тази област цели насърчаването на устойчивото управление и използване на рибните ресурси за постигане на дългосрочните интереси на двете страни. То се осъществява чрез обмен на информация и чрез изготвянето и прилагането на договорености, които могат да се отнасят до целите на страните в областта на икономиката, търговията, развитието, науката и техниката. Тези договорености са предмет на отделно взаимноизгодно споразумение в областта на рибарството, което страните се задължават да сключат възможно най-скоро.

Член 63

Услуги

Страните се договарят да насърчават сътрудничеството в сектора на услугите като цяло и по-специалното в сферата на банковото дело, застраховането и други финансови услуги чрез:

а)

насърчаване на търговията с услуги;

б)

при необходимост — обмен на информация относно правилата, законовите и подзаконовите разпоредби, които уреждат отрасъла на услугите на двете страни;

в)

подобряване на счетоводната отчетност, одита, надзора и регулирането на финансовите услуги и на финансовия контрол, например чрез схеми за улесняване на обучението.

Член 64

Политика по отношение на потребителите и за опазване на здравето на потребителите

Страните започват сътрудничество в областта на политиката по отношение на потребителите и за опазване на здравето на потребителите, което по-специално е насочено към:

а)

изграждане на системи за взаимно предоставяне на информация за опасни продукти и за продукти, които са забранени на тяхна територия;

б)

обмен на информация и опит в създаването и действието на механизми за контрол на продуктите след пускането им на пазара и на безопасността на продуктите;

в)

подобряване на информацията, която се предоставя на потребителите, особено за цените и характеристиките на предлаганите продукти и услуги;

г)

насърчаване на обмена на информация между представители на интересите на потребителите;

д)

повишаване на съвместимостта на политиките и системите в полза на потребителите;

е)

обмен на информация за повишаване на осведомеността на потребителите чрез инициативи за предоставяне на информация и обучение;

ж)

взаимно информиране за мерките за изпълнение в тази област и сътрудничество между страните при разследването на увреждащи или нелоялни търговски практики;

з)

обмен на информация за ефективни начини за поправяне на вреди, претърпени от потребители, които са станали жертва на незаконна дейност.

ДЯЛ V

СЪТРУДНИЧЕСТВО ЗА РАЗВИТИЕ

РАЗДЕЛ А

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 65

Цели

1.   Сътрудничеството за развитие между Общността и Южна Африка се осъществява в контекста на политически диалог и партньорство, в подкрепа на политиките и реформите, които се осъществяват от националните органи.

2.   По-специално, сътрудничеството за развитие допринася за хармоничното и устойчиво икономическо и социално развитие на Южна Африка и за нейното включване в световната икономика, както и за затвърждаване на положените основи на демократично общество и правова държава, в която се зачитат правата на човека и основните свободи в политически, социален и културен план.

3.   В този контекст се дава предимство на действията, които подкрепят борбата срещу бедността.

Член 66

Приоритети

1.   Областите, в които се осъществява сътрудничеството за развитие, са предимно следните:

а)

подкрепа за политики и инструменти за постепенно интегриране на южноафриканската икономика в световната икономика и търговия, за увеличаване на заетостта, за развитие на жизнеспособен частен сектор, за регионално сътрудничество и интеграция. В този контекст, специално внимание ще се обръща на подкрепата на усилията за адаптиране, предприети в региона при създаването на зоната за свободна търговия съгласно настоящото споразумение, особено в рамките на ЮАМС;

б)

подобряване на условията на живот и на предоставянето на основни социални услуги;

в)

подкрепа на демократизацията, защитата на правата на човека, стабилното обществено управление, укрепването на гражданското общество и неговото участие в процеса на развитие.

2.   Насърчават се диалогът и партньорството между публични органи и неправителствени партньори в областта на развитието.

3.   Програмите се съсредоточават върху основните потребности на общностите, които в миналото са се намирали в неблагоприятно положение, и отразяват социалните, свързаните с мъжете и жените и екологичните измерения на развитието.

Член 67

Бенефициери, които отговарят на условията за участие в сътрудничеството

Партньорите в сътрудничеството, които могат да получават финансова и техническа помощ, са национални, областни и местни органи, обществени организации, неправителствени и местни организации, регионални и международни организации, институции и публични или частни субекти. По решение на двете страни, всяка друга структура може да бъде допусната за участие в сътрудничеството.

Член 68

Средства и методи

1.   Средствата, които могат да се използват за действията в посочените в член 66 области на сътрудничество, включват по-специално проучвания, техническа помощ, обучение и други услуги, доставки и строителство, както и мисии за оценка и контрол.

2.   Финансирането от Общността в местна или чуждестранна валута, в зависимост от потребностите и характера на действието, може да покрива:

а)

разходите от държавния бюджет за подкрепа на реформи и провеждане на политики в приоритетните области, определени чрез политически диалог;

б)

инвестиции (с изключение на закупуването на сгради) и оборудване;

в)

в някои случаи, и по-специално, когато определена програма се осъществява от неправителствен партньор, периодично повтарящи се разходи.

3.   По правило, за всяко действие по сътрудничеството се изисква финансово участие на определените в член 67 партньори. Характерът и размерът на това финансово участие се определят в зависимост от възможностите на партньора и от характера на операцията.

4.   Могат да се търсят възможности за съгласуване и допълване с другите източници на средства, особено с държавите-членки на Европейския съюз.

5.   Двете страни ще предприемат подходящи мерки за запознаване на широката общественост с общностния характер на сътрудничеството за развитие, осъществено съгласно настоящото споразумение.

Член 69

Изготвяне на програми

1.   Изготвянето на многогодишни примерни програми въз основа на конкретни цели, произтичащи от посочените в член 66 приоритети, и определянето на методите за подготовка, осъществяване и контрол на сътрудничеството за развитие и на произтичащите от него действия през определен референтен период, се осъществяват в контекста на тесен диалог между Общността и Южна Африка с участието на Европейската инвестиционна банка. Резултатите от диалога относно изготвянето на програмите се отразяват в примерна многогодишна програма, която се подписва от двете страни.

2.   Към примерната многогодишна програма се прилагат подробни работни процедури и разпоредби за осъществяване и контрол на сътрудничеството за развитие.

Член 70

Определяне, подготовка и оценка на проекти

1.   За определянето и подготовката на дейности в областта на развитието отговаря определеният в член 80 национален разпоредител на правителството на Южна Африка или всеки друг определен в член 67 бенефициер, който отговаря на условията за участие в сътрудничеството.

2.   Досиетата на проекти или програми, които се представят за финансиране от Общността, трябва да съдържат цялата необходима информация за тяхната оценка. Тези досиета официално се изпращат до ръководителя на делегацията от националния разпоредител или от другите бенефициери, които отговарят на условията за участие в сътрудничеството за развитие.

3.   Оценката на действия за развитие се извършва съвместно от Общността и националния разпоредител с бюджетни средства и/или другите бенефициери, които отговарят на условията за участие в сътрудничеството за развитие.

Член 71

Предложение и решение за финансиране

1.   Ръководителят на делегацията обобщава заключенията от оценката в предложение за финансиране, което се изготвя в тясно сътрудничество с националния разпоредител и/или партньора, който е отправил искането.

2.   Комисията осигурява крайното оформяне на предложението за финансиране и го изпраща до органа на Общността, който е упълномощен да вземе решение.

Член 72

Споразумения за финансиране

1.   Всеки проект или програма, която е одобрена от Общността, се включва в:

а)

споразумение за финансиране, сключено между Комисията, в качеството ѝ на представител на Общността, и националния разпоредител, в качеството му на представител на правителството на Южна Африка, или бенефициера, който отговаря на условията за участие в сътрудничеството; или

б)

договор с международни организации, юридически лица, физически лица или друг субект, определен в член 67 и отговорен за осъществяването на проекта или програмата.

2.   Във всички споразумения или договори за финансиране се предвижда извършването на проверки на място от Комисията и Сметната палата.

РАЗДЕЛ Б

ИЗПЪЛНЕНИЕ

Член 73

Условия, на които трябва да отговарят изпълнителите и доставките

1.   В поканите за предложения и процедурите за възлагане на поръчки могат при еднакви условия да участват всички физически и юридически лица от държавите-членки на Европейския съюз, Южна Африка и страните от АКТБ. В надлежно обосновани случаи и с оглед осигуряване на най-добрата разходна ефективност, право на участие може да се предоставя и на други развиващи се страни.

2.   Доставките са с произход от държавите-членки, Южна Африка или държавите от АКТБ. По изключение, в надлежно обосновани случаи, те могат да бъдат с произход от други държави.

Член 74

Възложител

1.   Договорите за строителство, доставки и услуги се изготвят, договарят и сключват от бенефициера, който отговаря на условията за участие в сътрудничеството за развитие, съгласувано и в сътрудничество с Комисията.

2.   Бенефициерът, който отговаря на условията за участие в сътрудничеството за развитие, може да отправя искане за изготвяне, договаряне и сключване, пряко от Комисията или чрез съответна нейна агенция, на договори за услуги от негово име.

Член 75

Процедури за възлагане на поръчки

Процедурите за възлагане на поръчки или за договори, които се финансират от Общността, се определят в общите разпоредби, приложени към споразуменията за финансиране.

Член 76

Общи разпоредби и условия

Възлагането и изпълнението на договори за строителство, доставки и услуги, които се финансират от Общността, се извършва съобразно разпоредбите на настоящото споразумение и съответните общи правила за договорите за строителство, доставки и услуги, както и от общите условия, приети с решение на Съвета за сътрудничество.

Член 77

Уреждане на спорове

Всички евентуално възникнали спорове между Южна Африка и изпълнителите в строителството, изпълнители на доставки или изпълнители на услуги в хода на изпълнението на договор, който се финансира от Общността, се уреждат чрез арбитражна процедура съгласно процедурните правила за помиряване и арбитраж при спорове във връзка с договори, които се приемат с решение на Съвета за сътрудничество.

Член 78

Данъчен и митнически режим

1.   Правителството на Южна Африка прилага по отношение на всички договори, които се финансират от Общността, пълно освобождаване от данъци и мита и/или данъци или такси с равностоен ефект.

2.   Точните условия на режима по параграф 1 се определят посредством размяна на писма между правителството на Южна Африка и Комисията.

Член 79

Главен разпоредител

Комисията ще назначи главен разпоредител, който да отговаря за управлението на предоставените от Общността средства за сътрудничеството за развитие с Южна Африка.

Член 80

Национален разпоредител и упълномощен платец

1.   Правителството на Южна Африка назначава национален разпоредител, който го представлява във всички действия, свързани с проекти, които се финансират от Комисията, и които са предмет на споразумение за финансиране между Южна Африка и Общността. Назначава се и упълномощен платец.

2.   Задълженията и задачите на главния разпоредител, на националния разпоредител и на упълномощения платец за тези средства се определят чрез размяна на инструменти между правителството на Южна Африка и Комисията съобразно разпоредбите на финансовите регламенти на Комисията, които са приложими за преференциални споразумения.

Член 81

Ръководител на делегацията

1.   Комисията се представлява в Южна Африка от ръководителя на делегацията, който заедно с националния разпоредител осигурява осъществяването, контрола и последващото развитие на финансовото и техническо сътрудничество в съответствие с принципите на надеждно финансово управление и съобразно разпоредбите на настоящото споразумение. По-специално, на ръководителя на делегацията се предоставят правомощия да улеснява и ускорява изготвянето, оценката и изпълнението на проекти и програми.

2.   Правителството на Южна Африка предоставя на ръководителя на делегацията и на назначените от Комисията длъжностни лица в Южна Африка привилегии и имунитети в съответствие с Виенската конвенция за дипломатическите отношения от 1961 г.

3.   При определяне на задачите и задълженията на националния разпоредител и на ръководителя на делегацията страните се стремят да гарантират възможно най-голяма степен на местно управление на проектите и програмите, както и съвместимост и съответствие с практиките, които се прилагат в другите държави от АКТБ.

Член 82

Контрол и оценка

1.   Целта на контрола и оценката се състои в извършването на външна оценка на действията за развитие (подготовка, осъществяване и последващи действия) с оглед подобряване на ефективността на текущите и бъдещите действия за развитие. Тази дейност се извършва съвместно от Южна Африка и Общността.

2.   Контролът и оценката на сътрудничеството се извършват съвместно от Южна Африка и Общността. Могат да се провеждат годишни консултации за оценка на напредъка и за договаряне на мерките, които следва да се предприемат с цел адаптиране и подобряване на изпълнението на примерната многогодишна програма и подготовка за бъдещи действия.

ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ДРУГИ ОБЛАСТИ

Член 83

Наука и технологии

Страните се задължават да засилят научното и технологичното сътрудничество. Подробните мерки за постигане на тази цел са предвидени в отделно споразумение, което е в сила от ноември 1997 г.

Член 84

Околна среда

1.   Страните си сътрудничат за постигането на устойчиво развитие чрез рационално използване на невъзобновяеми природни ресурси и устойчиво използване на възобновяеми природни ресурси, като по този начин насърчават опазването на околната среда, предотвратяването на влошаване на качеството ѝ и контрола на замърсяването. Страните се стремят към подобряване на качеството на околната среда и работят заедно за решаването на световни екологични проблеми.

2.   Страните обръщат особено внимание на развитието на капацитет в управлението на околната среда. Те водят диалог относно определянето на приоритетите в областта на околната среда. Те преразглеждат последиците от водените в миналото политики в Южна Африка за състоянието на околната среда и по възможност предприемат необходимите коригиращи мерки.

3.   Отношенията на сътрудничество включват по-специално въпроси, свързани с градоустройството и използването на земи за селскостопански и различни от селскостопанските цели; опустиняването; управлението на отпадъците, включително на опасни и ядрени отпадъци; управлението на опасни химикали; съхраняването и устойчивото използване на биологичното разнообразие; устойчивото управление на горските ресурси; контрола на качеството на водата; контрола на замърсяването от промишлени и други източници; контрола на крайбрежното и морското замърсяване и управлението на морските ресурси; интегрираното управление на водоемите, включително управлението на международни речни басейни; управлението на водното потребление и въпроси, свързани с намаляването на емисиите на парникови газове.

Член 85

Култура

1.   Страните се задължават да си сътрудничат в областта на културата с цел насърчаване на цялостното опознаване и по-доброто разбиране на културното разнообразие в Южна Африка и в Европейския съюз. Страните премахват пречките за междукултурно общуване и сътрудничество и насърчават осъзнаването на взаимната зависимост между народите с различна култура. Те насърчават участието на населението на Южна Африка и на Европейския съюз в процеса на взаимно културно обогатяване.

2.   Културните контакти са насочени към съхраняване и обогатяване на културното наследство и към създаване и разпространение на културни продукти и услуги. С оглед улесняване на културните контакти в най-голяма възможна степен се използват национални, регионални и междурегионални средства и инфраструктура за комуникация, като същевременно се насърчава зачитането на авторското право и сродните му права.

3.   Страните си сътрудничат при организирането на културни събития и обмен между институции и сдружения от Южна Африка и Европейския съюз.

Член 86

Социални въпроси

1.   Страните установяват диалог относно сътрудничеството в социалната област, което включва, без непременно да се изчерпва с това, въпроси, свързани със социалните проблеми на обществото в епохата след премахването на апартейда, борбата с бедността, безработицата, равенството между мъжете и жените, насилието срещу жени, правата на децата, трудовите взаимоотношения, общественото здравеопазване, безопасните условия на труд и демографското развитие.

2.   Страните считат, че икономическото развитие трябва да се придружава от социален напредък. Те признават своята отговорност за гарантиране на основните социални права, по-специално свободата на сдружаване на работниците, правото на колективно договаряне, премахването на принудителния труд, премахването на дискриминацията по отношение на трудовата и професионална заетост и ефективното премахване на детския труд. Съответните стандарти на МОТ служат за отправна точка за развитието на тези права.

Член 87

Информация

Страните предприемат подходящи мерки за популяризиране и насърчаване на ефективния взаимен обмен на информация. По-специално, се отдава предимство на осигуряването на широка информация относно сътрудничеството между Южна Африка и Общността. Освен това, страните се стремят да предоставят основна информация за Южна Африка и Европейския съюз на широката общественост и специализирана информация за политиките на Европейския съюз, която е предназначена за специфична аудитория в Южна Африка, както и специализирана информация за политиките на Южна Африка, която е предназначена за специфична аудитория в Европейския съюз.

Член 88

Печатни и аудиовизуални средства за осведомяване

Страните насърчават сътрудничеството в областта на печатните и аудиовизуалните средства за осведомяване с цел подпомагане и по-нататъшно развиване и насърчаване на независимостта и плурализма в областта на средствата за осведомяване. Сътрудничеството се осъществява по-специално чрез:

а)

насърчаване на развитието на човешките ресурси, по-специално чрез програми за обучение и обмен на журналисти и специалисти в областта на средствата за осведомяване;

б)

насърчаване на предоставянето на по-широк достъп на средствата за осведомяване до източници на информация;

в)

обмен на техническо ноу-хау и информация;

г)

производство на аудиовизуални програми.

Член 89

Човешки ресурси

1.   Страните си сътрудничат с цел повишаване на стойността на човешките ресурси в Южна Африка във всички области, попадащи в приложното поле на настоящото споразумение. Целта на сътрудничеството е да бъде укрепен институционалният капацитет в ключовите за управлението области на развитие на човешките ресурси, като се обръща особено внимание на групите от населението, които се намират в най-неблагоприятно положение.

2.   С оглед повишаване на професионалната квалификация и опит на висшите служители в публичния и частния сектор, страните засилват сътрудничеството си в областта на образованието и професионалното обучение и сътрудничеството между учебните заведения и предприятията. Особено внимание се обръща на насърчаването на установяването на постоянни връзки между специализирани органи в Европейския съюз и Южна Африка с оглед насърчаване на обединяването и обмена на опит и технически ресурси.

3.   Страните насърчават обмена на информация с цел насърчаване на сътрудничеството в областта на признаването на степени и дипломи от съответните органи.

4.   Страните насърчават създаването на връзки и осъществяването на сътрудничество между висши учебни заведения, например университети.

Член 90

Борба срещу наркотиците и изпирането на пари

Страните се задължават да си сътрудничат в борбата срещу наркотиците и изпирането на пари чрез:

а)

насърчаване на изработването от Южна Африка на общ план за контрол на наркотиците и повишаване на ефективността на регионалните програми на Южна Африка и на държавите от южноафриканския регион за борба срещу незаконната употреба на наркотични и психотропни вещества, както и срещу производството, доставката и трафика на такива вещества, въз основа на съответните международни конвенции на Организацията на обединените нации в областта на борбата срещу наркотиците;

б)

предотвратяване на използването на техните финансови институции за изпиране на капитали, произхождащи от престъпна дейност въобще и по-специално от трафик на наркотици въз основа на стандарти, които са равностойни на стандартите, които се прилагат от международни органи като Групата за защита на финансовата система (FATF), и

в)

предотвратяване на отклоняването на химически прекурсори и други основни вещества, които се използват за незаконно производство на наркотични и психотропни вещества, въз основа на възприетите стандарти от съответните международни органи, като например специалната Група за действие относно химическите продукти (CATF).

Член 91

Защита на данни

1.   Страните си сътрудничат с цел подобряване на равнището на защита при обработката на лични данни, като вземат под внимание международните стандарти.

2.   Сътрудничеството в областта на защитата на личните данни може да включва оказване на техническа помощ под формата на обмен на информация и специалисти и създаване на съвместни програми и проекти.

3.   Съветът за сътрудничество извършва периодичен преглед на постигнатия напредък в тази област.

Член 92

Здравеопазване

1.   Страните си сътрудничат с цел подобряване на психическото и физическото здраве на населението чрез насърчаване на здравеопазването и профилактиката на заболяванията.

2.   В областта на общественото здравеопазване, страните си сътрудничат чрез обмен на знания и опит относно програми за разпространение на информация, подобряване на образованието и обучението на специалисти в сферата на общественото здравеопазване, контрол на заболяванията и разработване на здравноинформационни системи, намаляване на рисковете от заболявания, които са свързани с начина на живот, профилактика и контрол на ХИВ/СПИН и други заразни болести.

3.   Сътрудничеството в областта на здравословните и безопасни условия на труд включват обмен на информация за законодателни и други мерки за предотвратяване на злополуки, професионални заболявания и професионални рискове за здравето.

4.   Сътрудничеството в областта на фармацията може да включва оказване на помощ при оценката и регистрацията на лекарствени продукти.

ДЯЛ VII

ФИНАНСОВИ АСПЕКТИ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО

Член 93

Цел

С оглед постигане на целите на настоящото споразумение Южна Африка получава финансова и техническа помощ от Общността под формата на безвъзмездни средства и заеми в подкрепа на нейното социално-икономическо развитие.

Член 94

Безвъзмездни помощи

Финансовата помощ под формата на безвъзмездни помощи се покрива чрез:

а)

специален финансов инструмент, създаден съгласно бюджета на Общността за подпомагане на посочените в членове 65 и 66 дейности в рамките на сътрудничеството за развитие;

б)

други финансови средства, които се предоставят от други бюджетни редове на Общността за дейности за развитие и международно сътрудничество, които попадат в приложното поле на тези бюджетни редове. Процедурата за представяне и одобряване на искания, осъществяване и контрол/оценка съответства на общите условия, приложими за съответния бюджетен ред редове.

Член 95

Заеми

По отношение на финансовата помощ под формата на заеми, Европейската инвестиционна банка би могла, по искане на Съвета на Европейския съюз, да разгледа възможността за разширяване на финансирането на инвестиционни проекти в Южна Африка чрез отпускане на дългосрочни заеми в рамките на максимални суми и за периоди, които се определят съобразно съответните разпоредби на Договора за създаване на Европейската общност.

Член 96

Регионално сътрудничество

Посочената в предходните членове финансова помощ от Общността може да се използва за финансиране на проекти или програми в Южна Африка от национален или местен интерес, както и за участието на Южна Африка в предприети от нея дейности за регионално сътрудничество с други развиващи се страни.

ДЯЛ VIII

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 97

Институционални разпоредби

1.   Страните постигат съгласие за създаването на Съвет за сътрудничество, който ще изпълнява следните функции:

а)

осигуряване на правилното действие и прилагане на споразумението и на диалога между страните;

б)

проучване на развитието на търговията и сътрудничеството между страните;

в)

търсене на подходящи методи за предотвратяване на проблеми, които биха могли да възникнат в области, уредени със споразумението;

г)

обмен на мнения и формулиране на предложения по въпроси от общ интерес, които са свързани с търговията и сътрудничеството, включително бъдещи действия и наличните ресурси за тяхното осъществяване.

2.   Съставът, честота, дневният ред и мястото на провеждане на заседанията на Съвета за сътрудничество се определят чрез консултации между страните.

3.   Посоченият Съвет за сътрудничество има правомощия за вземане на решения по всички въпроси, уредени с настоящото споразумение.

4.   Страните се споразумяват да насърчават и улесняват осъществяването на редовни контакти между техните съответни парламенти в различни области на сътрудничество, предвидени в споразумението.

5.   Страните насърчават и осъществяването на контакти между други сходни компетентни институции в Южна Африка и Европейския съюз, като например Икономическия и социален комитет на Европейските общности и Националния съвет по труда и икономическото развитие (НСТИР) на Южна Африка.

Член 98

Изключения в данъчната област

1.   Третирането като най-облагодетелствана нация, което се предоставя в съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение или в съответствие с други разпоредби, приети въз основа на настоящото споразумение, не се прилага за данъчните привилегии, които Южна Африка и държавите-членки на Европейския съюз предоставят или могат да предоставят в бъдеще въз основа на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане или други данъчни споразумения, или на националното данъчно законодателство.

2.   Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на споразумения, приети въз основа на настоящото споразумение, не може да се тълкува като възпрепятстваща приемането или прилагането на мярка, насочена към предотвратяване на заобикалянето или избягването на данъчно облагане, в съответствие с данъчните разпоредби на спогодби за избягване на двойното данъчно облагане или на други данъчни споразумения, или на националното данъчно законодателство.

3.   Никоя от разпоредбите на настоящото споразумение или на споразумения, приети въз основа на настоящото споразумение, не може да се тълкува като възпрепятстваща държавите-членки на Европейския съюз или Южна Африка да правят разграничение при прилагането на съответните разпоредби на тяхното данъчно законодателство между данъкоплатци, които не се намират в равностойно положение, по-специално поради тяхното местопребиваване или поради мястото, където е инвестиран техният капитал.

Член 99

Срок на действие

Настоящото споразумение е безсрочно. Всяка от страните може да денонсира настоящото споразумение чрез писмена нотификация до другата страна. Споразумението престава да се прилага шест месеца след датата на такава нотификация.

Член 100

Недискриминация

В областите, които са уредени с настоящото споразумение, и без да се засягат евентуално неговите специални разпоредби:

а)

режимът, който Южна Африка прилага спрямо Общността, не поражда дискриминация между държавите-членки, техните граждани или техните дружества или предприятия;

б)

режимът, който Общността прилага спрямо Южна Африка, не поражда дискриминация между гражданите на Южна Африка или техните дружества или предприятия.

Член 101

Териториално прилагане

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, в които се прилага Договорът за създаване на Европейската общност и при предвидените в този договор условия, а от друга страна, по отношение на Южна Африка, за териториите, определени в Конституцията на Южна Африка.

Член 102

Бъдещо развитие

Страните могат по взаимно съгласие и в границите на своята съответна компетентност да разширяват приложното поле на споразумението с оглед повишаване на равнището на сътрудничество и чрез споразумения да добавят към него определени сектори или дейности.

В рамките на настоящото споразумение, всяка от страните може да отправя предложения за разширяване на приложното поле на сътрудничеството, като се отчита придобитият опит при неговото прилагане.

Член 103

Преразглеждане

Страните преразглеждат настоящото споразумение в срок от пет години след неговото влизане в сила с оглед оценяване на евентуалните последици от други споразумения, които могат да засегнат неговото действие. Допълнителни преразглеждания могат да бъдат предвидени по взаимно съгласие.

Член 104

Уреждане на спорове

1.   Всяка от страните може да представи пред Съвета за сътрудничество всеки спор относно прилагането или тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съветът за сътрудничество може да разрешава всеки спор с решение.

3.   Всяка от страните е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението по параграф 2.

4.   В случай, че спорът не може да бъде уреден по реда, предвиден в параграф 2, всяка от страните може да уведоми другата за назначаването на арбитър; в такъв случай другата страна трябва да посочи втори арбитър в срок от два месеца след назначаването на първия арбитър.

5.   Съветът за сътрудничество посочва трети арбитър в срок от шест месеца след назначаването на втория арбитър.

6.   Решенията на арбитрите се вземат с мнозинство в срок от 12 месеца.

7.   Всяка от страните по спора е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на арбитрите.

8.   Съветът за сътрудничество определя методите на работа в рамките на арбитражната процедура.

9.   В случай на спорове, произтичащи от разпоредбите на дялове II и III от настоящото споразумение, се прилагат следните процедури:

а)

назначаването на втори арбитър трябва да се извърши в срок от 30 дни;

б)

Съветът за сътрудничество назначава трети арбитър в срок от 60 дни след назначаването на втория арбитър;

в)

по правило, арбитрите представят заключенията и решенията си на страните и на Съвета за сътрудничество не по-късно от шест месеца от датата на създаване на арбитражната комисия. В неотложни случаи, включително такива, в които се касае за бързоразвалящи се стоки, арбитрите се стремят да представят доклада си на страните в срок от три месеца;

г)

в срок от 60 дни съответната страна информира другата страна и Съвета за сътрудничество за намеренията си относно изпълнението на заключенията и решенията на Съвета за сътрудничество или на арбитрите, в зависимост от случая;

д)

когато е практически невъзможно да се изпълнят незабавно заключенията и решенията на Съвета за сътрудничество или на арбитрите, на съответната страна се предоставя разумен срок за изпълнение. Разумният срок не надвишава 15 месеца от датата на представяне на заключенията и решенията на страните. Въпреки това, по взаимно съгласие на страните, този срок може да се съкращава или удължава, в зависимост от обстоятелствата.

10.   Без да се засяга правото им да прибягват до процедурите за уреждане на спорове, предвидени в рамките на СТО, Общността и Южна Африка се стремят да уреждат споровете във връзка с конкретни задължения, произтичащи от разпоредбите на дялове II и III от настоящото споразумение, чрез прилагане на предвидените в настоящото споразумение специални разпоредби за уреждане на спорове. Въпросите, които касаят права и задължения на страните в рамките на СТО, не се решават чрез арбитражната процедура, предвидена в настоящото споразумение, освен ако страните не се договорят за решаване на такива въпроси чрез арбитраж.

Член 105

Клауза относно двустранни споразумения

Освен доколкото настоящото споразумение създава равностойни или по-големи права за страните по него, то не засяга правата, които са предвидени в съществуващи споразумения, които имат обвързваща сила за една или повече държави-членки, от една страна, и за Южна Африка, от друга страна.

Член 106

Клауза за изменение

1.   Всяка от страните, която желае да бъдат внесени изменения в настоящото споразумение, може да отправи мотивирано предложение за изменение, което се разглежда и решава от Съвета за сътрудничество.

2.   Ако другата страна счита, че предлаганото изменение би могло да засегне предоставените ѝ съгласно споразумението права, тя може да представи предложение за компенсационно адаптиране на споразумението, което се разглежда и решава от Съвета за сътрудничество.

Член 107

Приложения

Протоколите и приложенията съставляват неразделна част от споразумението.

Член 108

Езици и брой оригинали

Настоящото споразумение е изготвено в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и на официалните езици на Южна Африка, с изключение на английски език, а именно на африкаанс, венда, зулу, ксоса, ндебеле, педи, свази, сонга, сото и тсуана, като всички текстове са еднакво автентични.

Член 109

Влизане в сила

Настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от месеца след месеца, в който страните се нотифицират за приключването на необходимите процедури.

Ако до влизането в сила на споразумението страните решат да го прилагат временно, всяко позоваване на датата на влизане в сила се счита за позоваване на датата, от която започва временното прилагане.

Hecho en Pretoria, el once de octubre de mil novecientos noventa y nueve.

Udfærdiget i Pretoria, den ellevte oktober nitten hundrede og nioghalvfems.

Geschehen zu Pretoria am elften Oktober neunzehnhundertneunundneunzig.

Έγινε στην Πρετόρια, στις ένδεκα Οκτωβρίου χίλια εννιακόσια ενενήντα εννέα.

Done at Pretoria on the eleventh day of October in the year one thousand nine hundred and ninety-nine.

Fait à Pretoria, le onze octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.

Fatto a Pretoria, addì undici ottobre millenovecentonovantanove.

Gedaan te Pretoria, de elfde oktober negentienhonderd negennegentig.

Feito em Pretória, em onze de Outubro de mil novecentos e noventa e nove.

Tehty Pretoriassa yhdentenätoista päivänä lokakuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäyhdeksän.

Som skedde i Pretoria den elfte oktober nittonhundranittionio.

Por la Comunidad Europea

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Voor de Europese Gemeenschap

Pela Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image 1

Image 2

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image 3

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

For Kongeriget Danmark

Image 4

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image 5

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image 6

Por el Reino de España

Image 7

Pour la République française

Image 8

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image 9

Per la Repubblica italiana

Image 10

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image 11

Voor het Koninkrijk der Nederlanden