11/ 70

BG

Официален вестник на Европейския съюз

133


21998A0330(01)


L 097/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ЕВРО-СРЕДИЗЕМНОМОРСКО СПОРАЗУМЕНИЕ

за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Република Тунис, от друга страна

КРАЛСТВО БЕЛГИЯ,

КРАЛСТВО ДАНИЯ,

ФЕДЕРАЛНА РЕПУБЛИКА ГЕРМАНИЯ,

РЕПУБЛИКА ГЪРЦИЯ,

КРАЛСТВО ИСПАНИЯ,

ФРЕНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ИРЛАНДИЯ,

ИТАЛИАНСКАТА РЕПУБЛИКА,

ВЕЛИКОТО ХЕРЦОГСТВО ЛЮКСЕМБУРГ,

КРАЛСТВО НИДЕРЛАНДИЯ,

РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПОРТУГАЛСКАТА РЕПУБЛИКА,

РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

КРАЛСТВО ШВЕЦИЯ,

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

договарящи страни по Договора за създаване на Европейската общност и Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, наричани по-долу „държавите-членки“, и

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ,

ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА ВЪГЛИЩА И СТОМАНА,

наричани по-долу „Общността“, от една страна,

и

РЕПУБЛИКА ТУНИС,

наричана по-долу „Тунис“, от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението на традиционните връзки, съществуващи между Общността, нейните държави-членки и Тунис и общите ценности, които те споделят;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че Общността, нейните държави-членки и Тунис желаят да укрепят тези връзки и да изградят трайни отношения, основани на взаимност, партньорство и съвместно развитие;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значението, което страните отдават на принципите на Хартата на Организацията на обединените нации, и по-конкретно спазването на човешките права, демократичните принципи и икономическите свободи, които са в основата на асоциирането,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД политическото и икономическото развитие, отбелязани в европейския континент и в Тунис през последните години;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД значителния напредък, постигнат от Тунис и нейния народ към постигане целите им за пълно интегриране на тунизийската икономика в световната икономика и за участието ѝ в общността на демократичните държави;

КАТО СЪЗНАВАТ значението на настоящото споразумение, основано на сътрудничество и диалог, за трайната стабилност и сигурност в евро-средиземноморския регион;

КАТО СЪЗНАВАТ, от една страна, значението на отношенията в един общ евро-средиземноморски контекст и, от друга страна, целта за интегриране на страните от Магреб;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД икономическите и социалните различия между Общността и Тунис и, като желаят да постигнат целите на асоциирането чрез подходящи разпоредби на настоящото споразумение;

КАТО ЖЕЛАЯТ да установят и развиват редовен политически диалог по двустранни и международни въпроси от взаимен интерес;

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД желанието на Общността да окаже на Тунис решаваща подкрепа за усилията ѝ за осъществяване на икономически реформи, структурно адаптиране и социално развитие;

КАТО ОТЧИТАТ избора на Общността и на Тунис да се придържат към принципите на свободната търговия в съответствие с правата и задълженията, произтичащи от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ);

ЖЕЛАЕЩИ да установят сътрудничество, подкрепяно от редовен диалог по икономически, социални и културни въпроси, с цел постигането по-добро взаимно разбирателство;

УБЕДЕНИ, че настоящото споразумение ще създаде благоприятна среда за развитието на техните икономически отношения, по-специално в секторите на търговията и инвестициите с ключово значение за икономическото преструктуриране и технологичното модернизиране,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   Установява се асоцииране между Общността и нейните държави-членки, от една страна, и Тунис, от друга страна.

2.   Целите на настоящото споразумение са:

да създаде подходяща рамка за политическия диалог между страните, което да позволи развитието на тесни връзки във всички области, за които считат, че са от значение за този диалог,

да създаде условия за постепенно либерализиране на търговията със стоки, услуги и капитали,

да насърчава търговията и развитието на хармоничните икономически и социални отношения между страните, по-специално чрез диалог и сътрудничество, така че да се насърчи развитието и благосъстоянието на Тунис и тунизийския народ,

да насърчава интегрирането на страните от Магреб чрез поощряване на търговията и сътрудничеството между Тунис и другите страни от региона,

да насърчава икономическото, социалното, културното и финансовото сътрудничество.

Член 2

Отношенията между страните, както и разпоредбите на самото споразумение се основават на спазването на демократичните принципи и на основните човешки права, които ръководят вътрешната и международната им политика и представляват съществен елемент на настоящото споразумение.

ДЯЛ I

ПОЛИТИЧЕСКИ ДИАЛОГ

Член 3

1.   Между страните се установява редовен политически диалог. Той допринася за изграждането на трайни връзки на солидарност между партньорите, които ще допринесат за благосъстоянието, стабилността и сигурността в Средиземноморския регион и ще доведат до създаване на климат на разбирателство и търпимост между културите.

2.   Политическият диалог и сътрудничеството имат за цел по-конкретно:

а)

да улеснят сближаването между страните посредством подобряване на взаимното разбирателство и редовно съгласуване по международни въпроси от взаимен интерес;

б)

да дадат възможност на всяка страна да вземе предвид позицията и интересите на другата страна;

в)

да допринесат за укрепването на сигурността и стабилността в Средиземнороския регион и по-специално, в Магреб;

г)

да насърчат осъществяването на съвместни инициативи.

Член 4

Политическият диалог обхваща всички въпроси от общ интерес за страните, по-специално условията, насочени към осигуряване на мир, сигурност и регионално развитие чрез подпомагане на сътрудничеството, особено в рамките на групата на страните от Магреб.

Член 5

Политическият диалог се провежда на редовни интервали и винаги, когато бъде е необходимо, а именно:

а)

на министерско равнище, основно в рамките на Съвета за асоцииране;

б)

на равнище висши длъжностни лица, представляващи Тунис, от една страна, и председателството на Съвета и Комисията, от друга страна;

в)

като се използват пълноценно всички дипломатически пътища, включително организиране на редовни срещи, консултации във връзка с международни срещи и контакти между дипломатическите представителства в трети страни;

г)

където е уместно, с всички други възможни средства, които биха могли да допринесат за укрепването, развитието и засилването на този диалог.

ДЯЛ II

СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА СТОКИ

Член 6

Общността и Тунис създават постепенно зона за свободна търговия по време на преходен период с продължителност не повече от 12 години, считано от датата на влизане в сила на споразумението, в съответствие с посочените по-долу условия и с разпоредбите на Общото споразумение за митата и тъговията от 1994 г. и другите многостранни споразумения за търговията със стоки, приложени към споразумението за създаване на СТО, наричани по-долу „ГАТТ“.

ГЛАВА I

ПРОМИШЛЕНИ СТОКИ

Член 7

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат по отношение на продукти с произход от Общността и от Тунис, различни от посочените в приложение II към Договора за създаване на Европейската общност.

Член 8

В търговията между Общността и Тунис не се въвеждат никакви нови мита върху вноса или такси с равностоен ефект.

Член 9

Продуктите от Тунис се внасят в Общността, освободени от мита и други такси с равностоен ефект и от количествени ограничения или мерки с равностоен ефект.

Член 10

1.   Разпоредбите на настоящата глава не са пречка за поддържане в рамките на Общността на селскостопански компонент във вноса на стоките с произход от Тунис, изброени в приложение 1.

Селскостопанският компонент отразява разликите между цената на пазара на Общността на селскостопански продукти, които се третират като вложени в производството на такива стоки и цената на вноса от трети страни, при което общата стойност на посочените основни продукти е по-висока в Общността. Селскостопанският компонент може да приеме формата на определена сума или на мито ad valorem. Такива разлики се заместват, където е уместно, от специфични мита, основаващи се на облагането на селскостопанския компонент, или от мита ad valorem.

Разпоредбите на глава 2, приложими към селскостопанските продукти, се прилагат mutatis mutandis към селскостопанския компонент.

2.   Разпоредбите на настоящата глава не са пречка за отделното определяне от страна на Тунис на селскостопански компонент на митата върху вноса, приложими към продуктите, изброени в приложение 2, с произход от Общността. Селскостопанският компонент може да приеме формата на определена сума или на мито ad valorem.

Разпоредбите на глава 2, приложими към селскостопанските продукти, се прилагат mutatis mutandis към селскостопанския компонент.

3.   От влизането в сила на споразумението, за изброените в приложение 2, списък 1 продукти с произход от Общността, Тунис прилага мита върху вноса и такси с равностоен ефект в размер не по-висок от този, който е в сила към 1 януари 1995 г., в рамките на тарифните квоти, посочени в този списък.

В процеса на премахване на стопанския компонент на митата съгласно параграф 4, размерът на митата, които следва да се прилагат по отношение на продуктите, за които тарифните квоти ще бъдат премахнати, не може да надвишава размера на митата, които са били в сила на 1 януари 1995 г.

4.   По отношение на продуктите от приложение 2, списък 2 с произход от Общността, Тунис премахва стопанския компонент на митата съгласно разпоредбите, предвидени в член 11, параграф 3 от споразумението относно продуктите от приложение 4.

По отношение на продуктите от приложение 2, списъци 1 и 3 с произход от Общността, Тунис премахва стопанския компонент на митата съгласно разпоредбите, предвидени в член 11, параграф 3 от споразумението относно продуктите от приложение 5.

5.   Селскостопанските компоненти, прилагани съгласно параграфи 1 и 2, могат да бъдат намалявани, когато в търговията между Общността и Тунис бъде намалено облагането на основен селскостопански продукт или когато такова намаление е резултат от взаимни отстъпки, свързани с преработени селскостопански продукти.

6.   Посоченото в параграф 5 намаление, списъкът на съответните продукти и, където е уместно, тарифните квоти, за които важи намалението, се установяват от Съвета за асоцииране.

Член 11

1.   Митата и таксите с равностоен ефект, приложими към вноса в Тунис на продукти с произход от Общността, различни от тези, посочени в списъка от приложения 3—6, се премахват с влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Митата и таксите с равностоен ефект, които се прилагат спрямо вноса в Тунис на стоки с произход от Общността, различни от тези, посочени в приложение 3, се премахват постепенно съгласно следния график:

 

При влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 85 % от базовото мито;

 

Една година след влизането в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 70 % от базовото мито;

 

Две години след влизането в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 55 % от базовото мито;

 

Три години след влизането в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 40 % от базовото мито;

 

Четири години след влизането в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 25 % от базовото мито;

 

Пет години след влизането в сила на настоящото споразумение останалите мита се премахват.

3.   Митата и таксите с равностоен ефект, приложими към вноса в Тунис на продукти с произход от Общността, различни от тези, изброени в приложения 4 и 5, се премахват постепенно съгласно следния график:

 

По отношение на списъка в приложение 4:

 

При влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 92 % от базовото мито;

 

Една година след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 84 % от базовото мито;

 

Две години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 76 % от базовото мито;

 

Три години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 68 % от базовото мито;

 

Четири години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 60 % от базовото мито;

 

Пет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 52 % от базовото мито;

 

Шест години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 44 % от базовото мито;

 

Седем години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 36 % от базовото мито;

 

Осем години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 28 % от базовото мито;

 

Девет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 20 % от базовото мито;

 

Десет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 12 % от базовото мито;

 

Единадесет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 4 % от базовото мито;

 

Дванадесет години след влизане в сила на настоящото споразумение останалите мита се премахват.

 

По отношение на списъка в приложение 5:

 

Четири години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 88 % от базовото мито;

 

Пет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 77 % от базовото мито;

 

Шест години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 66 % от базовото мито;

 

Седем години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 55 % от базовото мито;

 

Осем години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 44 % от базовото мито;

 

Девет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 33 % от базовото мито;

 

Десет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 22 % от базовото мито;

 

Единадесет години след влизане в сила на настоящото споразумение, всяко мито и такса се намаляват на 11 % от базовото мито;

 

Дванадесет години след влизане в сила на настоящото споразумение останалите мита се премахват.

4.   При наличие на сериозни затруднения по отношение на определен продукт графикът, прилаган съгласно параграф 3 може да бъде преразгледан от Комитета за асоцииране по общо съгласие, като се приема, че графикът, чието преразглеждане се иска, не може да бъде удължаван по отношение на съответния продукт за срок, надвишаващ максималния преходен период от дванадесет години. Ако комитетът не вземе решение в срок от тридесет дни от нотифицирането на искането на Тунис за преразглеждане на графика, тя има право да спре временно прилагането на графика за срок, който не може да надвишава една година.

5.   За всеки продукт базовото мито, което подлежи на постепенно намаляване съгласно параграфи 2 и 3, представлява действително прилаганото мито по отношение на Общността към 1 януари 1995 г.

6.   Ако след 1 януари 1995 г. се приложи намаляване на митата erga omnes, то намаленото мито замества посоченото в параграф 5 базово мито, считано от датата на която е приложено това намаление.

7.   Тунис предоставя на Общността информация за своите базови мита.

Член 12

Разпоредбите на членове 10, 11 и член 19, буква б) не се прилагат за продуктите, посочени в приложение 6. Мерките, които се прилагат по отношение на такива продукти, се преразглеждат от Съвета за асоцииране четири години след влизането в сила на споразумението.

Член 13

Разпоредбите, които се отнасят за премахването на митата върху вноса, се прилагат също и за митата с фискален характер.

Член 14

1.   Чрез дерогация от разпоредбите на член 11, Тунис може да въвежда извънредни мерки за ограничен срок, под формата на повишаване или повторно въвеждане на митата.

Тези мерки могат да се прилагат само за нови отрасли на промишлеността или за сектори, които се намират в процес на преструктуриране или са изправени пред сериозни затруднения, особено ако тези затруднения са свързани със сериозни социални проблеми.

Прилаганите в Тунис мита върху вноса за продукти с произход от Общността, въведени с тези мерки, не могат да надвишават 25 % ad valorem и трябва да запазят преференциалното третиране на продукти с произход от Общността. Общата стойност на вноса на продукти, които са предмет на такива мерки, не може да надвишава 15 % от общия внос на промишлени продукти с произход от Общността през последната година, за които има статистически данни.

Тези мерки се прилагат за срок, ненадвишаващ пет години, освен ако Комитетът за асоцииране не е разрешил по-дълъг срок. Мерките престават да се прилагат най-късно при изтичането на максималния преходен период от дванадесет години.

Не могат да се въвеждат подобни мерки по отношение на определен продукт, ако са изминали повече от три години от премахването на всички мита и количествени ограничения, такси или мерки с равностоен ефект по отношение на този продукт.

Тунис уведомява Комитета за асоцииране за всички извънредни мерки, които възнамерява да приеме и, по искане на Общността, се провеждат консултации относно мерките и засегнатите от тях сектори, преди мерките да влязат в сила. Когато приема такива мерки, Тунис предоставя на комитета график за премахването на митата, въведени съгласно настоящия член. Този график предвижда постепенното премахване на тези мита чрез намаляването им с равни годишни части, като намаляването им започва не по-късно от края на втората година след въвеждането им. Комитетът за асоцииране може да вземе решение за различен от предложения график.

2.   Чрез дерогация от разпоредбите на параграф 1, четвърта алинея, за да отчетат затрудненията, свързани със създаването на нови промишлени отрасли, Комитетът за асоцииране може по изключение, да разреши на Тунис да запази предприетите съгласно параграф 1 мерки за максимален срок от три години след изтичане на преходния период от дванадесет години.

ГЛАВА II

СЕЛСКОСТОПАНСКИ И РИБНИ ПРОДУКТИ

Член 15

Разпоредбите на настоящата глава се прилагат за продуктите с произход от Общността и Тунис, изброени в приложение II към Договора за създаване на Европейската общност.

Член 16

Общността и Тунис въвеждат постепенно по-голяма либерализация на търговията със селскостопански и рибни продукти помежду им.

Член 17

1.   При внос в Общността за селскостопанските и рибните продукти с произход от Тунис се прилагат разпоредбите, посочени съответно в протоколи № 1 и № 2.

2.   При внос в Тунис за селскостопанските продукти с произход от Общността се прилагат разпоредбите, посочени в протокол № 3.

Член 18

1.   От 1 януари 2000 г. Общността и Тунис ще направят оценка на положението, за да определят мерките за либерализация, които да се приложат от Общността и Тунис от 1 януари 2001 г., в съответствие с целта, посочена в член 16.

2.   Без да се засягат разпоредбите на предходния параграф и като се отчитат потоците в търговията със селскостопански продукти между страните, както и особената чувствителност на тези продукти, Общността и Тунис редовно ще преразглеждат в рамките на Съвета за асоцииране възможността за предоставяне на други отстъпки, като това се извършва продукт по продукт и на реципрочна основа.

ГЛАВА III

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 19

Без да се засягат разпоредбите на ГАТТ:

а)

в търговията между Общността и Тунис не се въвеждат нови количествени ограничения върху вноса или мерки с равностоен ефект;

б)

количествените ограничения върху вноса и мерките с равностоен ефект в търговията между Тунис и Общността се премахват след влизане в сила на настоящото споразумение;

в)

Общността и Тунис не прилагат по отношение на износа помежду си мита или такси с равностоен ефект, нито количествени ограничения или мерки с равностоен ефект.

Член 20

1.   В случай на установяване на специални разпоредби в резултат на прилагане на селскостопанската им политика или промяна в съществуващата нормативна база или в случай на изменение или развитие на разпоредбите, свързани с прилагането на тяхната селскостопанска политика, Общността и Тунис могат да изменят за съответните продукти режима, предвиден със споразумението.

Страната, която въвежда измененията, информира за това Комитета за асоцииране. По искане на другата страна Комитетът за асоцииране провежда заседание, за да бъдат отчетени по подходящ начин нейните интереси.

2.   Ако Общността или Тунис, при прилагане на разпоредбите на параграф 1, изменят предвидения с настоящото споразумение режим за селскостопанските продукти, те се съгласяват да предоставят предимства, равностойни на предвидените с настоящото споразумение, за вноса с произход от другата страна.

3.   Всяко изменение на режима, установен с настоящото споразумение, е предмет, при искване от другата договаряща страна, на консултации в рамките на Съвета за асоцииране.

Член 21

При внос в Общността продуктите с произход от Тунис не се ползват от по-благоприятен режим от този, който държавите-членки прилагат помежду си.

Разпоредбите на настоящото споразумение се прилагат, без да засягат тези, предвидени с Регламент (ЕИО) № 1911/91 на Съвета от 26 юни 1991 г. относно прилагането на разпоредбите на правото на Общността за Канарските острови.

Член 22

1.   Двете страни се въздържат от всякаква мярка или практика от вътрешен фискален характер, която въвежда, пряко или непряко, дискриминация между продуктите на едната страна и сходни продукти с произход от другата страна.

2.   Продуктите, изнасяни за територията на една от страните, не могат да се ползват от възстановяване на косвено вътрешно данъчно облагане, надвишаващо размера на косвеното облагане, което им е наложено пряко или косвено.

Член 23

1.   Споразумението не изключва запазването или създаването на митнически съюзи, свободни търговски зони или спогодби за погранична търговия, доколкото те не изменят търговския режим, предвиден в настоящото споразумение.

2.   Страните провеждат консултации в рамките на Комитета за асоцииране във връзка със споразуменията, създаващи такива митнически съюзи или свободни търговски зони, а при необходимост — и по други важни въпроси, свързани с търговската им политика по отношение на трети страни. По-специално, при присъединяване на трета страна към Общността, тези консултации се провеждат с цел да се гарантира, че могат да бъдат отчетени взаимните интереси на Общността и на Тунис, посочени в настоящото споразумение.

Член 24

Ако една от страните установи, че в търговията ѝ с другата страна има дъмпинг по смисъла на член VI от Общото споразумение за митата и търговията от 1994 г., тя може да предприеме подходящи мерки срещу тази практика, в съответствие със Споразумението за прилагането на член VI от ГАТТ и на вътрешното законодателство в тази област, при спазване на условията и процедурите, предвидени в член 27.

Член 25

Когато увеличаването на вноса на един продукт се извършва в размери и при условия, които предизвикват или заплашват да причинят:

сериозна вреда на местните производители на подобни или пряко конкурентни продукти на територията на една от страните,

или

сериозни смущения в който и да е сектор от икономиката или затруднения, които могат да доведат до сериозно влошаване на икономическата ситуация в определен регион,

Общността или Тунис могат да предприемат подходящи мерки при условията и съгласно процедурите, предвидени с член 27.

Член 26

Ако спазването на разпоредбите на член 19, буква в) води до:

i)

реекспорт за трета страна, по отношение на която страната износител е въвела за съответния продукт количествени ограничения върху износа, мита върху износа или мерки и такси с равностоен ефект,

или

ii)

сериозен недостиг или заплаха от такъв на продукт от важно значение за страната износител,

и, когато описаните по-горе хипотези пораждат или има опасност да породят сериозни затруднения за страната износител, последната може да предприеме подходящи мерки, като спазва условията и процедурите, предвидени в член 27. Мерките трябва да бъдат недискриминационни и се премахват, когато условията вече не оправдават тяхното поддържане.

Член 27

1.   В случай, че Общността или Тунис подложи вноса на продуктите, които биха могли да предизвикат затрудненията, посочени в член 25, на административна процедура, с цел по-бързо предоставяне на информация за развитието на търговските потоци, тя информира за това другата страна.

2.   В случаите, посочени в членове 24, 25 и 26, преди предприемането на предвидените в тях мерки или при първа възможност, в случаите, когато се прилага параграф 3, буква г), Общността или Тунис, според конкретния случай, предоставя на Комитета за асоцииране цялата информация, необходима за задълбочено проучване на ситуацията и намиране на приемливо за двете страни решение.

При подбора на мерките предимство имат онези, които в най-малка степен разстройват действието на споразумението.

Защитните мерки се нотифицират незабавно на Комитета за асоцииране и са предмет на редовни консултации в рамките на комитета, по-конкретно касаещи премахването им, веднага след като обстоятелствата го позволяват.

3.   За прилагането на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а)

по отношение на член 24 — страната износител се информира за случаите на дъмпинг, веднага щом властите на страната вносител започнат разследването. Ако не бъде прекратен дъмпингът по смисъла на член VI от ГАТТ или ако не бъде намерено друго приемливо решение в срок от тридесет дни от нотифицирането на случая, страната вносител може да предприеме подходящи мерки;

б)

по отношение на член 25 — затрудненията, произтичащи от ситуацията, посочена в същия член, се нотифицират за проучване на Комитета за асоцииране, който може да вземе всяко решение за преодоляването им.

Ако Комитетът за асоцииране или страната износител не вземат решение, което да доведе до преодоляване на затрудненията или не бъде намерено задоволително решение в срок от тридесет дни от нотифициране на случая, страната вносител има право да предприеме подходящи мерки за разрешаването на проблема. Тези мерки не трябва да надхвърлят необходимото за преодоляване на възникналите затруднения;

в)

по отношение на член 26 — затрудненията, произлизащи от ситуациите, посочени в същия член, следва да бъдат внесени за разглеждане в Съвета за асоцииране.

Съветът за асоцииране има право да вземе всяко решение, необходимо за преодоляване на затрудненията. Ако той не е взел такова решение в течение на 30 дни от внасянето на случая за разглеждане в него, страната износител може да вземе подходящи мерки по отношение на износа на съответния продукт;

г)

в случаите, когато извънредни обстоятелства, изискващи незабавно действие, направят предварителното информиране или разглеждане невъзможни, Общността или Тунис, в зависимост от случая, в определените с членове 24, 25 и 26 случаи, може да приложи незабавно защитните мерки, строго необходими за справяне със ситуацията, и незабавно информира за това другата страна.

Член 28

Споразумението не изключва възможността за прилагане на забрани или ограничения по отношение на вноса, износа или транзита на стоки, обосновани от съображения за обществен морал, обществен ред, обществена сигурност, закрила на здравето и живота на хората, животните и растенията, опазване на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност, или закрила на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, нито за правила, отнасящи се до златото и среброто. При все това, тези забрани или ограничения не трябва да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение в търговията между страните.

Член 29

За целите на прилагането на разпоредбите на настоящия дял понятието „продукти с произход“ и методите за административно сътрудничество в тази връзка са определени в протокол № 4.

Член 30

Комбинираната номенклатура на стоките се използва за класирането на стоките в търговията между двете страни.

ДЯЛ III

ПРАВО НА УСТАНОВЯВАНЕ И УСЛУГИ

Член 31

1.   Страните се съгласяват да разширят приложното поле на споразумението, така че да включва правото на установяване на дружества на едната страна на територията на другата и либерализирането на предоставянето на услуги от дружествата на едната страна на получателите на услуги от другата.

2.   Съветът за асоцииране ще отправя препоръки за постигане на целта, посочена в параграф 1.

При приемането на такива препоръки, Съветът за асоцииране ще отчита придобития опит в реципрочното прилагане на третиране „най-облагодетелствана нация“ и на съответните задължения на всяка от страните съгласно Общото споразумение по търговията с услуги, приложено към Споразумението за създаване на СТО, наричано по-долу „ГАТС“, по-специално на тези от член V от него.

3.   Съветът за асоцииране ще пристъпи към първото разглеждане на степента на постигане на тази цел не по-късно от пет години след влизане в сила на споразумението.

Член 32

1.   Като първа стъпка всяка от страните препотвърждава задълженията си съгласно ГАТС, по-специално това за реципрочното прилагане на режим „най-облагодетелствана нация“ в секторите на услугите, обхванати от това задължение.

2.   В съответствие с ГАТС, този режим не си прилага по отношение на:

а)

предимства, предоставяни от всяка от страните съгласно спогодба по член V от ГАТС или на мерките, приети въз основа на такава спогодба;

б)

други предимства, предоставяни в съответствие със списъка на изключенията от третирането на най-облагодетелствана нация, приложен към ГАТС от някоя от страните.

ДЯЛ IV

ПЛАЩАНИЯ, КАПИТАЛИ, КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА I

ТЕКУЩИ ПЛАЩАНИЯ И ДВИЖЕНИЕ НА КАПИТАЛИ

Член 33

При спазване на разпоредбите на член 35, страните се задължават да разрешат извършването в свободно конвертируема валута на всички текущи плащания, свързани с текущи операции.

Член 34

1.   По отношение на сделките по капиталовата сметка на платежния баланс, от влизане в сила на настоящото споразумение, Общността и Тунис осигуряват свободното движение на капитали, свързани с преки инвестиции в Тунис в дружества, учредени в съответствие със законодателството на приемащата страна, както и възможност тези инвестиции и произтичащите от тях доходи и печалби да бъдат ликвидирани и репатрирани.

2.   Страните провеждат консултации с оглед улесняване и - когато са изпълнени необходимите за това условия - пълно либерализиране на движението на капитали между Общността и Тунис.

Член 35

Ако една или повече държави-членки на Общността или Тунис изпитват сериозни затруднения, свързани с платежния баланс или съществува опасност от такива, Общността или Тунис, в зависимост от случая, в съответствие с условията, определени в рамките на Общото споразумение за митата и търговията и членове VIII и XIV от Устава на Международния валутен фонд, могат да предприемат ограничителни мерки по отношение на текущите операции, като подобни мерки са с ограничен срок и не надхвърлят строго необходимото за подобряване на състоянието с платежния баланс. Общността или Тунис, в зависимост от случая, уведомява незабавно другата страна за това и представят колкото се може по-скоро график за премахване на тези мерки.

ГЛАВА II

КОНКУРЕНЦИЯ И ДРУГИ ИКОНОМИЧЕСКИ РАЗПОРЕДБИ

Член 36

1.   Несъвместими с нормалното действие на споразумението, доколкото могат да повлияят върху търговията между Общността и Тунис, са:

а)

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики, чиито цел или резултат са предотвратяването, ограничаването и нарушаването на конкуренцията;

б)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на Общността или на Тунис като цяло или на значителна част от тази територия;

в)

всяка държавна помощ, която нарушава или застрашава да наруши условията на конкуренцията, като поставя в по-благоприятно положение определени предприятия или производства, с изключение на дерогациите, предвидени в Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана.

2.   Всяка практика, несъвместима с настоящия член, се оценява въз основа на критериите, произтичащи от прилагането на правилата, предвидени в членове 85, 86 и 92 от Договора за създаване на Европейската общност, а за продуктите, обхванати от Европейската общност за въглища и стомана - на тези, предвидени в членове 65 и 66 от този договор, както и на правилата относно държавните помощи, включително вторичното законодателство.

3.   В срок от пет години, считано от влизането в сила на настоящото споразумение Съветът за асоцииране приема необходимите правила за прилагането на параграфи 1 и 2.

До приемането на такива правила, разпоредбите на споразумението за тълкуване и прилагане на членове VI, XVI и XXIII от GATT се използват като правила за прилагане на параграф 1, буква в) и съответните части на параграф 2.

4.

а)

За целите на прилагане на разпоредбите на параграф 1, буква в) страните се споразумяват през първите пет години от влизането в сила на настоящото споразумение всяка държавна помощ, отпускана от Тунис, да се оценява, като се отчита фактът, че тази страна се разглежда като регион, идентичен на регионите на Общността, посочени в член 92, параграф 3, буква а) от Договора за създаване на Европейската общност.

През същия период от време, Тунис има право по изключение, що се отнася до продуктите от сектора на стоманата, попадащи в приложното поле на Договора за създаване на Европейската общност за въглища и стомана, да предоставя държавна помощ за преструктуриране, при условие че:

тя способства за жизнеспособността на предприятията-бенефициери при нормални пазарни условия в края на периода на преструктуриране,

размерът и интензивността на тази помощ са ограничени до строго необходимото за възстановяване на жизнеспособността и се намаляват постепенно,

програмата за преструктуриране е свързана с цялостен план за рационализиране на мощностите в Тунис.

Съветът за асоцииране решава, като взема предвид икономическото състояние на Тунис, дали този срок трябва да се удължи с нови петгодишни периоди.

б)

Всяка страна осигурява прозрачност в областта на държавните помощи, inter alia, като уведомява ежегодно другата страна за общия размер и разпределението на отпуснатата помощ и като предоставя при поискване информация за режима на помощите. При поискване от една от страните, другата страна предоставя информация за отделни особени случаи на държавна помощ.

5.   По отношение на продуктите, посочени в глава 2 от дял II:

не се прилага параграф 1, буква в),

всяка практика, несъвместима с параграф 1, буква а) трябва да се оценява съгласно критериите, определени от Общността на основание членове 42 и 43 от Договора за създаване на Европейската общност и по-конкретно тези, установени с Регламент № 26/62 на Съвета.

6.   Ако Общността или Тунис преценят, че някоя практика е несъвместима с параграф 1 от настоящия член и:

случаят не е разрешен по подходящ начин посредством правилата за прилагане, посочени в параграф 3,

или

при липса на такива правила и когато такава практика причинява или заплашва да причини значителна вреда на другата страна или на националното ѝ стопанство, включително на отрасъла на услугите,

тя може да предприеме подходящи мерки след консултация с Комитета за асоцииране или тридесет работни дни след сезирането на посочения Комитет за асоцииране.

В случай на практики, несъвместими с параграф 1, буква в) от настоящия член, тези подходящи мерки, когато към тях се прилага Общото споразумение за митата и търговията, могат да се приемат само в съответствие с процедурите и при условията, определени от последното или от всеки друг подходящ акт, договорен съгласно това споразумение и приложим между страните.

7.   Без да се засягат разпоредби в противен смисъл, приети съгласно параграф 3, страните обменят информация, като се съобразяват с ограниченията, наложени от изискванията за професионалната и търговската тайна.

Член 37

Държавите-членки и Тунис адаптират постепенно, без да засягат поетите или предстоящи да бъдат поети задължения в рамките на ГАТТ, всички държавни монополи от търговски характер, така че в края на петата година от влизането в сила на споразумението да не съществува дискриминация по отношение на условията за снабдяването и предлагането на стоки между гражданите на държавите-членки и тези на Тунис. Комитетът за асоцииране ще бъде уведомен за мерките, приети за постигането на тази цел.

Член 38

По отношение на публичните предприятия и предприятията със специални или изключителни права, Съветът за асоцииране следи от петата година след датата на влизане в сила на споразумението да не бъдат приемани или поддържани никакви мерки, които нарушават търговията между Общността и Тунис в степен, противоречаща на интересите на страните. Настоящата разпоредба не представлява пречка за действителното и правното изпълнение на специалните задачи, възложени на тези предприятия.

Член 39

1.   Страните осигуряват подходяща и ефективна защита на правата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост в съответствие с най-високите международни стандарти, включително и ефективни средства за упражняване и защита на тези права.

2.   Страните редовно разглеждат прилагането на настоящия член и на приложение 7. При затруднения в областта на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, които засягат търговския обмен, се свикват незабавни консултации по искане на която и да е страна с цел постигане на взаимно приемливи решения.

Член 40

1.   Страните предприемат подходящи мерки за насърчаване използването от Тунис на технически правила на Общността и европейските стандарти за промишлени и хранителни продукти и процедурите за сертификация.

2.   Въз основа на принципите, изложени в параграф 1, страните сключват, при наличие на необходимите условия, споразумения за взаимно признаване на сертификациите.

Член 41

1.   Страните си поставят за цел постепенното и реципрочно либерализиране на обществените поръчки.

2.   Съветът за асоцииране предприема необходимите мерки за прилагане на разпоредбите на параграф 1.

ДЯЛ VI

ИКОНОМИЧЕСКО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 42

Цели

1.   Страните се задължават да засилят икономическото сътрудничество помежду си, в свой взаимен интерес и в съответствие с целите на споразумението.

2.   Икономическото сътрудничество има за цел да подкрепи усилията на Тунис за постигане на устойчиво икономическо и социално развитие.

Член 43

Приложно поле

1.   Сътрудничеството е насочено на първо място към областите и дейностите, които се сблъскват с вътрешни ограничения и трудности или са засегнати от процеса на либерализиране на икономиката на Тунис като цяло, и по-конкретно от либерализиране на търговията между Тунис и Общността.

2.   Освен това сътрудничеството е насочено към области, които е възможно да допринесат за сближаването на икономиките на Общността и на Тунис, особено към тези, които създават растеж и заетост.

3.   Сътрудничеството насърчава икономическата интеграция в рамките на Магреб, като използва мерки, които могат да допринесат за развитието на вътрешните отношения в региона на Магреб.

4.   Опазването на околната среда и екологичното равновесие се разглеждат като централен елемент при осъществяването на отделните аспекти на икономическото сътрудничество.

5.   Когато е уместно, страните определят по взаимно съгласие и други области за икономическо сътрудничество.

Член 44

Методи

Икономическото сътрудничество се осъществява по-конкретно чрез:

а)

редовен икономически диалог между двете страни, който обхваща всички аспекти на макроикономическата политика;

б)

комуникация и обмен на информация;

в)

дейности по предоставяне на съвети, опит и обучение;

г)

осъществяване на съвместни дейности;

д)

техническа, административна и нормотворческа помощ.

Член 45

Регионално сътрудничество

С цел да се използва най-пълноценно настоящото споразумение, страните насърчават всички дейности с регионално значение или такива, които включват трети страни, по-специално касаещите:

а)

търговията в региона на Магреб;

б)

областта на околната среда;

в)

развитието на икономическите инфраструктури;

г)

научните и технологичните изследвания;

д)

областта на културата;

е)

митническите въпроси;

ж)

регионалните институции и разработването на съвместни или съгласувани програми и политики.

Член 46

Образование и обучение

Целта на сътрудничеството е да се:

а)

определят средства за постигане на чувствително подобрение на състоянието на образованието и обучението, включително професионалното обучение;

б)

насърчи по-специално достъпът на жените до образование, включително техническо и висше образование и професионално обучение;

в)

насърчи установяването на трайни връзки между специализираните органи на териториите на страните, с оглед обединяване и обмен на опит и методи.

Член 47

Научно, техническо и технологично сътрудничество

Сътрудничеството има за цел да:

а)

насърчи създаването на трайни връзки между научните общности на двете страни, по-специално чрез:

достъп на Тунис до програмите на Общността в изследователската и развойната дейност в съответствие с разпоредбите на Общността за участие на трети страни в такива програми;

участие на Тунис в мрежи за децентрализирано сътрудничество,

насърчаване на взаимодействието между обучението и научните изследвания;

б)

подобри научноизследователския капацитет на Тунис;

в)

насърчи технологичните нововъведения, трансфера на нови технологии и ноу-хау;

г)

насърчи всички дейности, целящи взаимното допълване на инициативите с регионално значение.

Член 48

Околна среда

Сътрудничеството цели предотвратяване на влошаването на състоянието на околната среда, подобряване на качеството ѝ, опазване на човешкото здраве и гарантиране на разумното използване на природните ресурси, за да се осигури устойчиво развитие.

Страните постигат съгласие да сътрудничат по-специално в следните области:

а)

качество на почвите и водите;

б)

въздействие на развитието, особено промишленото развитие (по-специално безопасност на инсталациите и отпадъците);

в)

контрол и предотвратяване на замърсяването на морето.

Член 49

Промишлено сътрудничество

Целта на сътрудничеството е да се:

а)

насърчи промишленото сътрудничество между стопанските субекти от Общността и Тунис, включително достъпът на Тунис до мрежите на Общността за сближаване на предприятията и мрежите за децентрализирано сътрудничество;

б)

подкрепят усилията за модернизирането и преструктурирането на промишлеността, включително хранително-вкусовата промишленост, предприети от държавния и частния сектор в Тунис;

в)

насърчи създаването на среда, която способства за развитието на частната инициатива с цел разширяване и разнообразяване на промишленото производство за вътрешния пазар и за износ;

г)

използват по най-ефикасен начин човешките ресурси и промишления потенциал на Тунис чрез по-добро използване на политиките в областите на иновациите, изследванията и технологичното развитие;

д)

улесни достъпът до финансиране на инвестициите.

Член 50

Насърчаване и закрила на инвестициите

Сътрудничеството има за цел да създаде благоприятен климат за потока на инвестиции и се осъществява по-специално чрез:

а)

установяване на опростени и хармонизирани процедури, механизми за съвместни инвестиции (по-специално за малките и средните предприятия на двете страни), както и средства за определяне и информация за инвестиционните възможности;

б)

ако е необходимо, установяване на правна рамка, съдействаща за инвестиции между страните, по-специално чрез сключване между Тунис и държавите-членки на споразумения за закрила на инвестициите и спогодби за избягване на двойното данъчно облагане.

Член 51

Сътрудничество в областта на стандартизацията и оценяването на съответствието

Страните си сътрудничат с цел развитие на:

а)

използването на правилата на Общността в областта на стандартизацията, метрологията, управлението и контрола за качество и оценяването на съответствието;

б)

модернизиране на лабораториите на Тунис, което да доведе до сключване на споразумения за взаимно признаване в областта на оценяването на съответствието;

в)

структури, натоварени със защитата на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост, стандартизацията и качеството в Тунис.

Член 52

Сближаване на законодателствата

Сътрудничеството цели да съдейства на Тунис да постигне сближаване на законодателството си с това на Общността в областите, включени в настоящото споразумение.

Член 53

Финансови услуги

Сътрудничеството има за цел сближаването на общите правила и стандарти, включително с цел:

а)

укрепване и преструктуриране на финансовия сектор на Тунис;

б)

подобряване на системите за счетоводна отчетност, одит, надзор и регулиране на финансовите услуги и финансовия контрол в Тунис.

Член 54

Селско стопанство и рибарство

Целта на сътрудничеството е да се:

а)

модернизират и преструктурират селското стопанство и рибарството посредством методи, включващи модернизация на инфраструктурата и оборудването, развитие на опаковъчните и складовите техники и усъвършенстване на частните схеми за разпространение и предлагане;

б)

разнообразяване на производството и външните пазари;

в)

установяване на сътрудничество в санитарната и фитосанитарната област, както и в областта на методите за производство.

Член 55

Транспорт

Сътрудничеството цели:

а)

преструктуриране и модернизиране на сухопътната, пристанищната и летищната инфраструктура от общ интерес, свързана с главните трансевропейски артерии;

б)

създаване и използване на стандарти за експлоатация, сравними със стандартите, които преобладават в Общността;

в)

обновяване на техническото оборудване в съответствие със стандартите на Общността, по-специално в областта на комбинирания транспорт, превозите с контейнери и претоварването;

г)

постепенно подобряване на транзита по шосе и управлението на летищата, въздушния трафик и железниците.

Член 56

Телекомуникации и информационни технологии

Сътрудничеството е насочено по-специално към:

а)

общата телекомуникационна рамка;

б)

стандартизацията, изпитванията за съответствие и сертифицирането в областта на информационните технологии и телекомуникациите;

в)

разпространението на нови информационни технологии, особено по отношение на мрежите и връзките между тях (ISDN – цифрови мрежи за интегрирани услуги, ЕDI – електронен обмен на данни);

г)

насърчаването на изследователската дейност и разработването на нови съоръжения за комуникация и информационни технологии с цел развитие на пазара на оборудване, услуги и приложения, свързани с информационните технологии и комуникациите, услугите и инсталациите.

Член 57

Енергетика

Сътрудничеството е насочено по-специално към:

а)

възобновяемите източници на енергия;

б)

насърчаване на енергоспестяването;

в)

приложни изследвания в областта на мрежи с бази данни, свързващи стопанските и социалните субекти в двете страни;

г)

подкрепа за модернизация и развитие на енергийните мрежи, както и за свързването на тези мрежи с мрежите на Общността.

Член 58

Туризъм

Целта на сътрудничеството е развитието на туризма, по-специално в областта на:

а)

ресторантьорството и качество на услугите в различните области, свързани с хотелиерството;

б)

развитие на маркетинга;

в)

насърчаване на туризма за млади хора.

Член 59

Митническо сътрудничество

1.   Целта на сътрудничеството е да се осигури спазването на търговските разпоредби и лоялната търговия. То се съсредоточава върху:

а)

опростяване на митническите проверки и процедури;

б)

използването на единния административен документ и установяване на връзка между системите за транзит на Общността и Тунис.

2.   Без да се засягат другите форми на сътрудничество, предвидени в настоящото споразумение, и по-специално тези, предвидени в членове 61 и 62, административните органи на договарящите страни си оказват взаимопомощ в съответствие с разпоредбите на протокол № 5.

Член 60

Сътрудничество в областта на статистиката

Целта на сътрудничеството е сближаване на използваната от страните методология за осигуряване и използването на статистически данни за всички области на настоящото споразумение, подлежащи на статистическа обработка.

Член 61

Изпиране на пари

1.   Страните се споразумяват да сътрудничат с цел да не допуснат използването на своите финансови системи за изпиране на средства от престъпни дейности изобщо и трафик на наркотици в частност.

2.   Сътрудничеството в тази област включва административна и техническа помощ, насочена към създаване на ефективни стандарти в областта на борбата с изпирането на пари, сравними с тези, установени в тази област в Общността и международните организации, действащи в тази област и по-специално Групата за защита на финансовата система (FATF).

Член 62

Борба с наркотиците

1.   Сътрудничеството цели:

а)

повишаване на ефективността на политиките и мерките по прилагането им в областта на предотвратяването и борбата с производството, предлагането и незаконната търговия с наркотици и психотропни вещества;

б)

премахване на незаконната употреба на такива продукти.

2.   Страните определят съвместно, в съответствие със съответното си законодателство, подходящите стратегии и методи за постигането на тези цели. Когато не се осъществяват съвместно, техните действия са предмет на консултации и на тясна координация.

В действията могат да се включат компетентните публични и частни институции, международни организации в сътрудничество с правителството на Република Тунис и компетентните органи на Общността и на държавите-членки.

3.   Сътрудничеството се осъществява по-специално в следните области:

а)

създаване и разширяване на социалните и здравните институции и информационните центрове за лечение и реинтеграция на зависими лица;

б)

осъществяване на проекти за превенция, информиране, обучение и епидемиологични изследвания;

в)

установяване на стандарти, свързани с предотвратяване отклоняването на прекурсори и други вещества с цел незаконно производство на наркотици и психотропни вещества, които са равностойни на стандартите, приети от Общността и съответните международни организации, по-специално от специалната Група за действие относно химическите продукти (CATF).

Член 63

Двете страни определят съвместно условията, необходими за осъществяване на сътрудничеството в областите, посочени в настоящия дял.

ДЯЛ VI

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА И КУЛТУРНАТА ОБЛАСТ

ГЛАВА I

РАБОТНИЦИ

Член 64

1.   Третирането, прилагано от всяка държава-членка към работниците с тунизийско гражданство, наети на нейна територия, ще бъде свободно от каквато и да е дискриминация, основана на гражданство, по отношение на условия за труд, заплащане или освобождаване в сравнение с техните собствени граждани.

2.   Всички тунизийски работници, притежаващи разрешение да предоставят труд срещу заплащане на територията на държава-членка, попадат в обхвата на разпоредбите на параграф 1 по отношение на условията на труд и заплащането.

3.   Тунис предоставя същото третиране на работници, които са граждани на държава-членка и са наети на нейна територия.

Член 65

1.   При спазване на разпоредбите на следващите параграфи, работниците с тунизийско гражданство и членовете на семействата им, които живеят с тях, се ползват в областта на социалната сигурност от третиране, свободно от каквато и да е дискриминация, основана на гражданство в сравнение с гражданите на държавата-членка, в която те са наети.

Понятието за социална сигурност покрива елементите на социалната сигурност, свързани с обезщетения при болест и майчинство, инвалидност, възраст и наследствени пенсии, обезщетения при трудови злополуки, професионални заболявания и смърт, обезщетения за безработица и семейни добавки.

Тази разпоредба обаче не води до прилагане на другите правила за съгласуване, предвидени в законодателството на Общността, прието въз основа на член 51 от Договора за ЕО, освен при условията, посочени в член 67 от настоящото споразумение.

2.   За целите на отпускането на пенсии и обезщетения за възраст, инвалидност или смърт, семейни добавки, обезщетения при болест и майчинство, както и във връзка с медицинското обслужване на работниците и членовете на техните семейства, постоянно пребиваващи в Общността, се сумират всички срокове на осигуряване, заетост или пребиваване на работници в различните държави-членки.

3.   Тези работници получават семейни добавки за членовете на техните семейства, които пребивават в Общността.

4.   Тези работници имат право да прехвърлят свободно в Тунис, по законния курс на съответната държава-членка или съответните държави-членки, които дължат плащането, всички пенсии или обезщетения за възраст, смърт, трудови злополуки, професионални заболявания или инвалидност, произтичаща от трудова злополука или професионално заболяване, с изключение на помощи, за които не се правят вноски.

5.   Тунис предоставя на работниците, които са граждани на държава-членка и са наети на нейна територия, както и на членовете на техните семейства, третиранe, равностойно на това, предвидено в параграфи 1, 3 и 4.

Член 66

Разпоредбите на настоящата глава не се прилагат по отношение на гражданите на страните, пребиваващи или работещи незаконно на територията на приемащата страна.

Член 67

1.   Преди края на първата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Съветът за асоцииране приема разпоредби за прилагане на принципите, установени в член 65.

2.   Съветът за асоцииране приема правила за административно сътрудничество, осигуряващи гаранции за управление и наблюдение, необходими за прилагането на разпоредбите, посочени в параграф 1.

Член 68

Разпоредбите, приети от Съвета за асоцииране в съответствие с член 67, не засягат права или задължения, породени от двустранни споразумения между Тунис и държавите-членки, доколкото тези споразумения предвиждат по-благоприятно третиране на гражданите на Тунис или на държавите-членки.

ГЛАВА II

СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ

Член 69

1.   Между страните се установява редовен диалог по всички теми от социалната област, представляващи интерес за тях.

2.   Този диалог е инструмент за определяне на начините и условията за постигане на напредък в движението на работници, еднаквото третиране и социалната интеграция на гражданите на Тунис и Общността, които пребивават законно на териториите на приемащите страни.

3.   Диалогът касае по-специално всички проблеми, свързани с:

а)

условията на живот и труд на миграционните общности;

б)

миграцията;

в)

незаконната имиграция и условията за връщане на лица, пребиваващи в нарушение на законодателството относно пребиваването и установяването, приложимо в приемащата страна;

г)

проекти и програми, благоприятстващи еднаквото третиране на гражданите на Тунис и Общността, взаимното опознаване на културите и цивилизациите, насърчаване на търпимостта и премахване на дискриминацията.

Член 70

Социалният диалог се провежда на равнище и според условията, еднакви с тези, предвидени в дял I от настоящото споразумение. Този дял може да служи като рамка на диалога.

ГЛАВА III

СЪТРУДНИЧЕСТВО В СОЦИАЛНАТА ОБЛАСТ

Член 71

За укрепване на сътрудничеството в социалната област между страните се създават дейности и програми по всяка тема от взаимен интерес.

В тази връзка следните дейности са от първостепенно значение:

а)

намаляване на миграционния натиск, а именно чрез създаването на работни места и развитието на обучението в зоните на емиграция;

б)

реинтеграция на лицата, които са репатрирани като незаконно пребиваващи;

в)

развитие на ролята на жените в процеса на икономическо и социално развитие, а именно чрез обучението и медиите, като това се осъществява в рамките на политиката на Тунис в тази област;

г)

развитие и укрепване на програмите в Тунис за семейно планиране и защита на майките и децата;

д)

подобряване на системата за социална защита;

е)

подобряване на системата за здравно осигуряване;

ж)

подобряване на условията на живот в слаборазвитите райони с висока гъстота на населението;

з)

създаване и финансиране на програми за обмен и за почивка, предназначени за смесени групи от младежи от Тунис и Европа, които пребивават в държавите-членки, с цел повишаване на взаимните познания за съответните култури и насърчаване на търпимостта.

Член 72

Дейностите в областта на сътрудничеството могат да се осъществяват съгласувано с държавите-членки и съответните международни организации.

Член 73

Преди края на първата година от датата на влизане в сила на настоящото споразумение Съветът за асоцииране създава работна група. Тя отговаря за постоянната и редовна оценка на прилагането на разпоредбите на глави I—III.

ГЛАВА IV

СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА КУЛТУРАТА

Член 74

1.   С цел напредък във взаимното опознаване и разбирателство и като се отчитат вече разработените дейности, страните се задължават, в дух на взаимно уважение към техните култури, да установят здрави основи за траен културен диалог и да насърчат дългосрочно културно сътрудничество помежду си, без да изключват a priori някоя области на дейност.

2.   При разработването на проектите и програмите за сътрудничество, както и на съвместните дейности, страните отделят специално внимание на младежите, писмените и аудиовизуалните средства за изразяване и комуникация, на въпросите, свързани със защитата на културното наследство и разпространението на културния продукт.

3.   Страните се споразумяват, че съществуващите в Общността или в една или няколко от нейните държави-членки програми за културно сътрудничество могат да се разширят, така че да обхванат и Тунис.

ДЯЛ VII

ФИНАНСОВО СЪТРУДНИЧЕСТВО

Член 75

За да се постигнат всички цели на споразумението, Тунис се ползва от финансово сътрудничество, осъществявано при подходящи условия и с подходящи финансови средства.

Тези условия се определят от влизането в сила на споразумението, по взаимно съгласие между страните по най-подходящите за това начини.

В допълнение към темите, включени от дялове V и VI от настоящото споразумение, сътрудничеството включва следните области:

улесняване на реформите, целящи модернизиране на икономиката,

подобряване на икономическата инфраструктура,

насърчаване на частните инвестиции и дейностите, свързани с разкриването на нови работни места,

отчитане на последиците от постепенното въвеждане на зона за свободна търговия за икономиката на Тунис, а именно от гледна точка на повишаване на възможностите и преструктуриране на промишлеността,

съпътстващи мерки за политиките, провеждани в социалната област.

Член 76

В рамките на инструментите на Общността, предназначени да подкрепят програмите за структурно адаптиране в страните от Средиземноморския регион и в тясно сътрудничество с тунизийските власти и другите участници във финансирането, по-специално международните финансови институции, Общността ще проучи подходящите начини за подпомагане на структурните политики, провеждани от Тунис с цел възстановяване на финансовото равновесие във всичките му ключови области и създаване на икономическа среда, благоприятстваща растежа, както и подобряването на благосъстоянието на населението.

Член 77

С цел осигуряване на съгласуван подход към третирането на изключителни макроикономически и финансови проблеми, които биха могли да възникнат в резултат на постепенното прилагане на споразумението, страните отделят специално внимание на наблюдението на развитието на търговския обмен и финансовите отношения между Общността и Тунис в рамките на редовния икономически диалог, предвиден в дял V.

ДЯЛ VIII

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ, ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 78

Създава се Съвет за асоцииране, който заседава на ниво министри ежегодно и винаги, когато обстоятелствата го налагат, по инициатива на своя председател и в съответствие с условията, предвидени в процедурния му правилник.

Той разглежда всички важни проблеми, които възникват в рамките на споразумението, както и всякакви други двустранни и многостранни въпроси от общ интерес.

Член 79

1.   Съветът за асоцииране е съставен от членове на Съвета на Европейския съюз и членове на Комисията на Европейските общности, от една страна, и членове на правителството на Република Тунис, от друга страна.

2.   Членовете на Съвета за асоцииране могат да бъдат представлявани при спазване на условията, предвидени в процедурния му правилник.

3.   Съветът за асоцииране приема свой процедурен правилник.

4.   Съветът за асоцииране се председателства последователно от член на Съвета на Европейския съюз и от член на правителството на Република Тунис в съответствие с условията, предвидени в процедурния му правилник.

Член 80

Съветът за асоцииране разполага с правомощия за вземане на решения с оглед постигане на целите на споразумението и в случаите, предвидени в него.

Приетите решения са задължителни за страните, които вземат необходимите за тяхното изпълнение мерки. Съветът за асоцииране може също така да отправя подходящи препоръки.

Той приема своите решения и препоръки по взаимно съгласие на страните.

Член 81

1.   Без да се засягат правомощията на Съвета за асоцииране, се създава Комитет за асоцииране, натоварен с управлението на настоящото споразумение.

2.   Съветът за асоцииране може да делегира всички или част от своите правомощия на комитета.

Член 82

1.   Комитетът за асоцииране, който заседава на ниво длъжностни лица, се състои от представители на членовете на Съвета на Европейския съюз и на Комисията на Европейските общности, от една страна, и представители на правителството на Република Тунис, от друга страна.

2.   Комитетът за асоцииране приема свой процедурен правилник.

3.   Комитетът за асоцииране се председателства последователно от представител на председателството на Европейския съюз и от представител на правителството на Република Тунис.

По правило Комитетът за асоцииране заседава в Общността и в Тунис.

Член 83

Комитетът за асоцииране разполага с правомощия за вземане на решения за управлението на споразумението, както и в области, в които Съветът му е делегирал своите правомощия.

Решенията му се приемат по взаимно съгласие на страните. Тези решения са задължителни за страните, които предприемат необходимите мерки за тяхното изпълнение.

Член 84

Съветът за асоцииране може да реши да създаде работна група или орган, необходими за прилагането на споразумението.

Член 85

Съветът за асоцииране взема всички необходими мерки за улесняване на сътрудничеството и контактите между Европейския парламент и Камарата на депутатите на Република Тунис и между Икономическия и социален комитет на Общността и Икономическия и социален съвет на Република Тунис.

Член 86

1.   Всяка страна може да сезира Съвета за асоцииране за всеки спорен въпрос, свързан с прилагането и тълкуването на настоящото споразумение.

2.   Съветът за асоцииране може да разреши спора с решение.

3.   Всяка страна е длъжна да предприеме мерките, необходими за изпълнение на решението по параграф 2.

4.   Ако определен спор не може да бъде разрешен в съответствие с разпоредбите на параграф 2, всяка от страните може да уведоми другата за определянето на арбитър; другата страна трябва да посочи втори арбитър в срок от два месеца. За целите на прилагането на тази процедура Общността и държавите-членки се приемат за една страна по спора.

Съветът за асоцииране определя трети арбитър.

Решенията на арбитрите се вземат с мнозинство.

Всяка страна по спора е длъжна да предприеме необходимите мерки за изпълнение на решението на арбитрите.

Член 87

Никоя разпоредба на споразумението не може да се тълкува като възпрепятстваща която и да е от договарящите страни да предприеме мерки:

а)

каквито счита за необходими за предотвратяване на разкриването на информация, която би навредила на основните ѝ интереси в областа на сигурността;

б)

които са свързани с производството или търговията с оръжие, боеприпаси и военно оборудване, както и с научни изследвания, развойна дейност и производство, необходими за осигуряване на отбраната ѝ, при условие че тези мерки не нарушават условията на конкуренцията по отношение на продуктите, които не са предназначени изключително за военни цели;

в)

каквито счита за необходими за нейната собствена сигурност в случай на сериозни вътрешни безредици, които смущават поддържането на законността и реда, по време на война или на сериозно международно напрежение, което съставлява заплаха от война, или за изпълнение на поетите от нея задължения за поддържане на мира и международната сигурност.

Член 88

Без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в настоящото споразумение, в областите, обхванати от него:

режимът, прилаган от Република Тунис по отношение на Общността, не поражда каквато и да е дискриминация между държавите-членки, техните граждани и дружества;

режимът, прилаган от Общността по отношение на Република Тунис, не поражда каквато и да е дискриминация между гражданите и дружествата на Република Тунис.

Член 89

Нищо в споразумението няма да има за последица:

разширяването на данъчните привилегии, предоставени от която и да е от страните съгласно международно споразумение или договореност, с които тази страна е обвързана,

създаването на пречки за приемането и прилагането от страните на каквито и да е мерки, насочени към предотвратяване на измамите и избягването на данъчното облагане,

създаването на пречки за упражняването на правото на която и да е страна да прилага съответните разпоредби на своето данъчно законодателство по отношение на данъкоплатци, които не са в равностойно положение, по-специално по отношение на местопребиваването им.

Член 90

1.   Страните предприемат всички общи и специални мерки, необходими за изпълнение на своите задължения съгласно споразумението. Те следят за изпълнението на целите, определени в споразумението.

2.   Ако една от страните счита, че другата страна не е изпълнила свое задължение, произтичащо от споразумението, тя може да предприеме подходящи мерки. Преди да направи това, освен в особено неотложни случаи, тя трябва да представи в Съвета за асоцииране цялата информация, необходима за задълбочено проучване на въпроса с оглед намиране на приемливо за страните решение.

При избора на мерки, предимство трябва да се дава на тези, които най-малко пречат на действието на споразумението. Тези мерки се нотифицират незабавно на Съвета за асоцииране и са предмет на консултации в него, ако такова е желанието на другата страна.

Член 91

Протоколи № 1—5, приложения 1—7 и декларациите съставляват неразделна част от споразумението.

Член 92

За целите на настоящото споразумение понятието „страни“ означава, от една страна, Общността, държавите-членки или Общността и нейните държави-членки, в зависимост от тяхната компетентност, и Тунис, от друга страна.

Член 93

Настоящото споразумение е безсрочно.

Всяка страна може да денонсира споразумението, като нотифицира своето намерение на другата страна. Споразумението престава да се прилага шест месеца след датата на тази нотификация.

Член 94

Настоящото споразумение се прилага, от една страна, на териториите, на които се прилагат Договорите за създаване на Европейската общност и Европейската общност за въглища и стомана, при условията, предвидени в тези договори, и от друга страна - на територията на Република Тунис.

Член 95

Настоящото споразумение е съставено в два еднообразни екземпляра на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски, фински, френски, шведски и арабски език, като всички текстове са еднакво автентични.

Член 96

1.   Споразумението се одобрява от договарящите страни в съответствие с техните съответни процедури.

Споразумението влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата, на която страните са се нотифицирали взаимно за приключването на процедурите, посочени в първата алинея.

2.   С влизането му в сила споразумението заменя Споразумението за сътрудничество между Европейската общност и Република Тунис и Споразумението между държавите-членки на Европейската общност за въглища и стомана и Република Тунис, подписани в Тунис на 25 април 1976 г.

Hecho en Bruselas, el diecisiete de julio de mil novecientos noventa y cinco.

Udfærdiget i Bruxelles den syttende juli nitten hundrede og fem og halvfems.

Geschehen zu Brüssel am siebzehnten Juli neunzehnhundertfünfundneunzig.

Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εφτά Ιουλίου χίλια εννιακόσια ενενήντα πέντε.

Done at Brussels on the seventeenth day of July in the year one thousand nine hundred and ninety-five.

Fait à Bruxelles, le dix-sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Fatto a Bruxelles, addì diciassette luglio millenovecentonovantacinque.

Gedaan te Brussel, de zeventiende juli negentienhonderd vijfennegentig.

Feito em Bruxelas, em dezassete de Julho de mil novecentos e noventa e cinco.

Tehty Brysselissä seitsemäntenätoista päivänä heinäkuuta vuonna tuhatyhdeksänsataayhdeksänkymmentäviisi.

Som skedde i Bryssel den sjuttonde juli nittonhundranittiofem.

Image

Pour le Royaume de Belgique

Voor het Koninkrijk België

Für das Königreich Belgien

Image

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Diese Unterschrift verbindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

På Kongeriget Danmarks vegne

Image

Für die Bundesrepublik Deutschland

Image

Για την Ελληνική Δημοκρατία

Image

Por el Reino de España

Image

Pour la République française

Image

Thar ceann na hÉireann

For Ireland

Image

Per la Repubblica italiana

Image

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

Image

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

Image

Für die Republik Österreich

Image

Pela República Portuguesa

Image

Suomen tasavallan puolesta

Image

För Konungariket Sverige

Image

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Image

Por las Comunidades Europeas

For De Europæiske Fællesskaber

Für die Europäischen Gemeinschaften

Για τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες

For the European Communities

Pour les Communautés européennes

Per le Comunità europee

Voor de Europese Gemeenschappen

Pelas Comunidades Europeias

Euroopan yhteisöjen puolesta

På Europeiska gemenskapernas vägnar

Image

Image

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 1

Код по КН

Описание

0403

Мътеница, подквасени мляко и сметана, кисело мляко, кефир и друго ферментирало и подкиселено мляко и сметана, дори концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители или ароматизирани, или с прибавка на плодове или какао

0403 10 51

— Кисело мляко, ароматизирано или с прибавка на плодове или какао:

— — — непревишаващо 1,5 %

0403 10 53

— — — превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0403 10 59

— — — превишаващо 27 %

— — — друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 10 91

— — — непревишаващо 3 %

0403 10 93

— — — превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0403 10 99

— — — превишаващо 6 %

0403 90 71

— други, ароматизирани или с прибавка на плодове или какао:

— — на прах, гранули или в други твърди форми, с тегловно съдържание на млечни мазнини

— — — непревишаващо 1,5 %

0403 90 73

— — — превишаващо 1,5 %, но непревишаващо 27 %

0403 90 79

— — — превишаващо 27 %

— — друго, с тегловно съдържание на млечни мазнини:

0403 90 91

— — — непревишаващо 3 %

0403 90 93

— — — превишаващо 3 %, но непревишаващо 6 %

0403 90 99

— — — превишаващо 6 %

0710 40 00

Сладка царевица, неварена или варена във вода или на пара, замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид, в саламура, сулфурирана вода или с прибавка на други вещества, осигуряващи временното ѝ консервиране), но негодна за консумация в това състояние

1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла или от фракции от различни мазнини и масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини или масла или техните фракции от код по КН 1516:

1517 10 10

— маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90 10

— други, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста

1704

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад), с изключение на екстракт от сладка папрат, с тегловно съдържание на захароза, превишаващо 10 %, но несъдържащо други добавки, от код по КН 1704 90 10.

1704 10 11

— Дъвка, дори със захарно покритие:

— — с тегловно съдържание на захароза до 60 % (включително и инвертна захар, изразена като захароза):

— — — под формата на лента

1704 10 19

— — — други

— — с тегловно съдържание на захароза равно или по-голямо от 60 % (включително и инвертна захар, изразена като захароза):

1704 10 91

— — — под формата на лента

1704 10 99

— — — други

1704 90 30

— Бял шоколад

— други

1704 90 51

— — Пасти, включително марципан, в директни опаковки, с нетно съдържание от 1 kg или повече

1704 90 55

— Пастили за гърло и бонбони против кашлица

1704 90 61

— Дражета

— Други:

1704 90 65

— — гумени бонбони, желирани захарни изделия, включително захарни изделия от плодова паста

1704 90 71

— — бонбони от стопена захар, дори пълнени

1704 90 75

— — карамели

— — други:

1704 90 81

— — — получени чрез пресоване

1704 90 99

— — — други

1806

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

1806 10 15

— — несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 5 % захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза

1806 10 20

— — с тегловно съдържание на захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза равно или по-голямо от 5 % и по-малко от 65 %

1806 10 30

— — с тегловно съдържание на захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза равно или по-голямо от 65 % и по-малко от 80 %

1806 10 90

— — с тегловно съдържание на захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) или изоглюкоза, също изразена като захароза по-голямо от 80 %

1806 20 10

— Други продукти, представени на блокове, плочи или пръчки, с тегло над 2 kg или в течно, кашесто или прахообразно състояние, на гранули или подобни форми в съдове или в директни опаковки със съдържание, превишаващо 2 kg;

— — с тегловно съдържание на какаово масло 31 % или повече или с тегловно съдържание общо на какаово масло и млечни мазнини 31 % или повече

1806 20 30

— — с общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече, но по-малко от 31 %

— други:

1806 20 50

— — с общо тегловно съдържание на какаово масло и млечни мазнини 25 % или повече, но по-малко от 31 %

1806 20 70

— — продукти, наречени „chocolate milk crumb“

1806 20 80

— — шоколадова глазура

1806 20 95

— — други

— други, представени на блокове, плочи, пръчки или пръчици

1806 31 00

— — с пълнеж

1806 32 10

— — без пълнеж

— — с добавка на зърнени храни, плодове или ядки

1806 32 90

— — други

1806 90 11

— други:

— — шоколад и шоколадови изделия:

— — — шоколадови изделия, дори пълнени

— — — — съдържащи алкохол

1806 90 19

— — — други

— — други:

1806 90 31

— — с пълнеж

1806 90 39

— — без пълнеж

1806 90 50

— съдържащи какао захарни изделия и изделия, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао

1806 90 60

— пасти за намазване, съдържащи какао (течен шоколад)

1806 90 70

— заготовки за приготвяне на напитки, съдържащи какао

1806 90 90

— други

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 50 % какао, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от кодове по КН 0401 -0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 10 % какао, неупоменати, нито включени другаде

1901 10

— Детски храни, пригодени за продажба на дребно

1901 20

— Смеси и теста за приготвяне на хлебарски, сладкарски или бисквитни продукти от код по КН 1905

1901 90 11

— Екстракти от малц

— — с тегловно съдържание на сух екстракт 90 % или повече

1901 90 19

— — други

1901 90 99

— други

1902

Макаронени изделия, с изключение на напълнените, попадащи в кодове по КН 1902 20 10 и 1902 20 30; кускус, дори сварен

1902 11

— Макаронени изделия, неварени, нито пълнени, нито обработени по друг начин

— — съдържащи яйца

1902 19 10

— несъдържащи брашно или грис от мека пшеница

1902 19 90

— други

— Макаронени изделия, пълнени (дори варени или обработени по друг начин);

1902 20 91

— — варени

1902 20 99

— — други

— Други тестени храни:

1902 30 10

— — други

1902 30 90

— — други

1902 40 10

— Кускус

— — неприготвен

1902 40 90

— — друг

1903 00 00

— Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

1904

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене (напр. corn flakes), житни растения (различни от царевицата) на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и грис), предварително варени или приготвени по друг начин:

1904 10 10

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене:

— — на базата на царевица

1904 10 30

— — на базата на ориз

1904 10 90

— — други

1904 90 10

— други:

— — ориз

1904 90 90

— — други

1905

Хлебарски, тестени, сладкарски или бисквитни продукти, дори с прибавка на какао; нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

1905 10 00

— хрупкав хляб

1905 20 10

— меденки

— — С тегловно съдържание на захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) по-малко от 30 %

1905 20 30

— — С тегловно съдържание на захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) повече от 30 %, но по-малко от 50 %

1905 20 90

— — С тегловно съдържание на захароза (включително и инвертна захар, изразена като захароза) повече от 50 %

1905 30 11

— Бисквити с добавка на подсладители; гофрети и вафли:

— — изцяло или частично покрити с шоколад или с други продукти, съдържащи какао

— — — в директни опаковки с нетно съдържание, непревишаващо 85 gr

1905 30 19

— — — други

— — други:

— — — бисквити с добавка на подсладители

1905 30 30

— — — — с тегловно съдържание на млечни мазнини 8 % или повече

— — — — други

1905 30 51

— — — — — двойни бисквити с пълнеж

1905 30 59

— — — — — други

— — гофрети и вафли

1905 30 91

— — — солени, със или без пълнеж

1905 30 99

— — — други

1905 40 10

— Сухари, препечен хляб и подобни препечени продукти:

— — сухари

1905 40 90

— — други

1905 90 10

— — безквасен хляб

1905 90 20

— — нафора, празни капсули от тесто от видовете, използвани за медикаменти, тесто за запечатване, сухи тестени листа от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти:

— — други:

1905 90 30

— — — хляб, без прибавка на мед, яйца, сирене или плодове и с тегловно съдържание на захар и мазнини в сухото вещество, всяко от тях, непревишаващо 5 %

1905 90 40

— — — Гофрети и вафли, с тегловно съдържание на вода, превишаващо 10 %

1905 90 45

— — — бисквити

1905 90 55

— — — Екструдирани или експандирни, солени или ароматизирани продукти

— — други:

1905 90 60

— — — с добавка на подсладители

1905 90 90

— — — други

2001 90 30

Сладка царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина

2001 90 40

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2004 10 91

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени

2004 90 10

Сладка царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразена

2005 20 10

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена

2008 92 45

Храни от вида Musli на базата на непечени люспи от зърнени храни

2008 99 85

Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана по друг начин, без прибавака на захар или алкохол

2008 99 91

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация, части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани по друг начин, без прибавка на захар или алкохол

2101 10 98

— други

2101 20 98

— други

2101 30 19

Печени заместители на кафе, различни от печената цикория

2101 30 99

Екстракти, есенции и концентрати от печени заместители на кафе, различни от печената цикория

2102 10 31

— хлебни маи

2102 10 39

— други

2105

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

2105 00 10

— несъдържащ или съдържащ тегловно по-малко от 3 % млечни мазнини

— с тегловно съдържание на млечни мазнини:

2105 00 91

— — 3 % или повече, но по-малко от 7 %

2105 00 99

— — 7 % или повече

2106

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

2106 10 80

— други

2106 90 10

— сирене „fondue“

— захарни сиропи, ароматизирани или с прибавка на оцветители

2106 90 98

— — други

2202 90 91

Безалкохолни напитки, без плодовите и зеленчуковите сокове от код по КН 2009, съдържащи продукти от кодове по КН 0401—0404 или мазнини, получени от продукти от кодове по КН 0401—0404

2202 90 95

— Други, с тегловно съдържание на мазнини от продукти от кодове по КН 0401—0404:

— — 0,2 % или повече, но по-малко от 2 %

2202 90 99

— — 2 % или повече

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-глюцитол (сорбитол)

2905 44 11

— във воден разтвор:

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол

2905 44 19

— — други

— други:

2905 44 91

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол

2905 44 99

— — други

3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни

3505

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте, без естерифицираните и етерифицирани скорбяла и нишесте от код по КН 3505 10 50:

3505 10

— Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте

3505 10 10

— — декстрин

— — други модифицирани скорбяла и нишесте

3505 10 90

— — — други

3505 20

Лепила на база скорбяла и нишесте или на база декстрини или други модифицирани скорбяла и нишесте

3809 10

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила и други продукти и препарати (напр. препарати за скробване и препарати за стипцоване), използвани при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства, неупоменати, нито включени другаде

3823 60

Сорбитол, различен от този от код по КН 2905 44:

3823 60 11

— във воден разтвор:

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислено върху съдържанието на D-глюцитол

3823 60 19

— — други

— други:

3823 60 91

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислено върху съдържанието на D-глюцитол

3823 60 99

— — други


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ПРОДУКТИ, ПОСОЧЕНИ В ЧЛЕН 10, ПАРАГРАФ 2

Списък 1 (1)

Код по КН

Описание

Квоти (тонове)

1519

1519 11 00

1519 12 00

1519 13 00

1519 19 10

1519 19 30

1519 19 90

1519 20 00

Промишлени монокарбоксилни мастни киселини; кисели масла от рафиниране; промишлени мастни алкохоли

3 480

1520

1520 10 00

1520 90 00

Глицерол (глицерин); дори и чист; глицеролови води и луги

154

1704

1704 10 11

1704 10 19

1704 10 91

1704 10 99

1704 90 10

1704 90 30

1704 90 51

1704 90 55

1704 90 61

1704 90 65

1704 90 71

1704 90 75

1704 90 81

1704 90 99

Захарни изделия без какао (включително белия шоколад)

186

1803

1803 10

1803 20

Какаова маса, дори обезмаслена

100

1805

Какао на прах, без прибавка на захар или други подсладители

431

1806

1806 10 15

1806 10 20

1806 10 30

1806 10 90

1806 20 10

1806 20 30

1806 20 50

1806 20 70

1806 20 80

1806 20 95

1806 31 00

1806 32 10

1806 32 90

1806 90 11

1806 90 19

1806 90 31

1806 90 39

1806 90 50

1806 90 60

1806 90 70

1806 90 90

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

180

1901

Екстракти от малц; хранителни продукти от брашна, грис, скорбяла, нишесте или екстракти от малц, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 50 % какао, неупоменати, нито включени другаде; хранителни продукти, приготвени от продуктите от кодове по КН 0401 - 0404, несъдържащи какао или съдържащи тегловно по-малко от 10 % какао, неупоменати, нито включени другаде

762

1901 10 00

1901 20 00

1901 90 11

1901 90 19

1901 90 91

1901 90 99

2106

2106 10 20

2106 10 80

2106 90 10

2106 90 92

2106 90 98

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде

370

2203

Бири от малц

255

2208

2208 20

2208 30

2208 40

2208 50

2208 90 19

2208 90 31

2208 90 33

2208 90 41

2208 90 45

2208 90 48

2208 90 52

2208 90 58

2208 90 65

2208 90 69

2208 90 73

2208 90 79

Етилов алкохол, неденатуриран с алкохолно съдържание по обем под 80 %; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни продукти от вида, използван при производството на напитки

532

2402

2402 10 00

2402 20 10

2402 20 90

2402 90 00

Пури

493

2915 90

Други карбоксилови киселини

153

3505

3505 10 10

3505 10 90

3505 20 10

3505 20 30

3505 20 50

3505 20 90

Декстрин и други модифицирани скорбяла и нишесте; лепила на база скорбяла и нишесте или на база декстрини или други модифицирани скорбяла и нишесте

1398

3809

3809 10 10

3809 10 30

3809 10 50

3809 10 90

Препарати за апретура или дообработка, ускорители на боядисване или фиксиране на багрила

990


Списък 2

Код по КН

Описание

0710 40 00

Сладка царевица, дори варена във вода или чрез пара, замразена

0711 90 30

Сладка царевица, временно консервирана (например посредством серен диоксид или във вода – солена, сулфурирана или с прибавка на други вещества, подсигуряващи временното ѝ консервиране), но негодна за консумация в това състояние

1702 50 00

Фруктоза, химически чиста

1903

Тапиока и нейните заместители, приготвени от нишесте на люспи, зърна, заоблени зрънца, отсявки или подобни форми

2001 90 30

Сладка царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана с оцет или оцетна киселина

2001 90 40

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече

2004 10 91

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразени

2004 90 10

Сладка царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, замразена

2005 20 10

Картофи под формата на брашно, грис или люспи, приготвени или консервирани по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразени

2005 80 00

Сладка царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана по начин, различен от този с оцет или оцетна киселина, незамразена

2008 92 45

Храни от вида Musli на базата на непечени люспи от зърнени храни

2008 99 85

Царевица, с изключение на сладката царевица (Zea mays var. Sacсharata), приготвена или консервирана по друг начин, без прибавка на захар или алкохол

2008 99 91

Игнам (индийски картоф), сладки патати и други подобни, годни за консумация, части от растения, с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте 5 % или повече, приготвени или консервирани по друг начин, без прибавка на захар или алкохол

2101 10 98

Заготовки, приготвени на базата на кафе или екстракти, есенции или концентрати на кафе, с изключение на продуктите от код по КН 2101 10 91

2101 20 98

Екстракти, есенции или концентрати от чай или мате и заготовки, приготвени на базата на тези екстракти, есенции или концентрати или на база чай или мате, с изключение на продуктите от код по КН 2101 20 10

2101 30 19

Печени заместители на кафе, различни от печената цикория

2101 30 99

Екстракти, есенции и концентрати от печени заместители на кафе, различни от печената цикория

2905 43 00

Манитол

2905 44

D-глюцитол (сорбитол)

2905 44 11

— във воден разтвор:

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол

2905 44 19

— — други

— други:

2905 44 91

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислен върху съдържанието на D-глюцитол

2905 44 99

— — други

ex 3501

Казеини, казеинати и други казеинови производни

3823 60

Сорбитол, различен от този от код по КН 2905 44

3823 60 11

— във воден разтвор

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислено върху съдържанието на D-глюцитол

3823 60 19

— — други

— други:

3823 60 91

— — съдържащ тегловно 2 % или по-малко D-манитол, изчислено върху съдържанието на D-глюцитол

3823 60 99

— — други


Списък 3

Код по КН

Описание

ex 1517

Маргарин; хранителни смеси или препарати от животински или растителни мазнини или масла от настоящата глава, различни от хранителните мазнини или масла или техните фракции от код по КН 1516:

1517 10 10

— маргарин, с изключение на течния маргарин, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1517 90 10

— други, с тегловно съдържание на млечни мазнини, превишаващо 10 %, но непревишаващо 15 %

1904

Продукти на базата на житни растения, приготвени чрез набъбване или печене (напр. corn flakes), житни растения (различни от царевицата на зърна или под формата на люспи или други преработени зърна (с изключение на брашно и грис), варени или приготвени по друг начин:

1904 10 10

— продукти получени от житни растения, приготвени чрез набъбване или печене:

— — на базата на царевица

1904 10 30

— — на базата на ориз

1904 10 90

— — други

1904 90 10

— други:

— — ориз

1904 90 90

— — други

2105

Сладолед за консумация, дори съдържащ какао

2105 00 10

— несъдържащ или съдържащ тегловно по-малко от 3 % млечни мазнини

— с тегловно съдържание на млечни мазнини:

2105 00 91

— — 3 % или повече, но по-малко от 7 %

2105 00 99

— — 7 % или повече

2202 90 91

Безалкохолни напитки, без плодовите и зеленчуковите сокове от код по КН 2009, съдържащи продукти от кодове по КН 0401—0404 или мазнини, получени от продукти от кодове по КН 0401 — 0404

2202 90 95

— Други, с тегловно съдържание на мазнини от продукти от кодовепо КН 0401—0404:

— — 0,2 % или повече, но по-малко от 2 %

2202 90 99

— — 2 % или повече


(1)  Продуктите, за които Тунис ще запази равнището на митата към 1 януари 1995 г. за четири години, в рамките на посочените тарифни квоти, в съответствие с член 10, параграф 3, първа алинея.

В съответствие с член 10, параграф 3, втора алинея в процеса на премахване на стопанския компонент от митата по силата на член 10, параграф 4, равнището на митата, което ще се прилага по отношение на продукти, за които тарифните квоти ще бъдат премахнати, не може да бъде по-високо от равнището на митата, в сила на 1 януари 1995 г.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Код по КН

0505100

2519900

2707201

2818100

0505900

2520100

2707209

2818200

1302120

2521000

2707301

2818300

1302130

2523300

2707309

2819100

1302140

2524000

2707401

2820100

1302190

2525100

2707409

2820900

1302200

2525200

2707501

2821100

1302310

2525300

2707509

2821200

1505100

2526100

2707600

2823000

1505900

2526200

2707910

2824100

1515601

2527000

2707990

2824200

1515609

2528100

2708100

2824900

1516200

2528900

2708200

2825100

1522000

2529100

2709009

2825200

1702909

2529210

2712109

2825300

1804000

2529220

2712209

2825400

2001909

2529300

2712909

2825500

2101200

2530100

2713119

2825600

2101300

2530200

2713129

2825700

2103301

2530300

2713909

2825800

2106100

2530900

2714108

2825909

2106900

2601110

2714109

2826110

2403100

2601120

2714909

2826120

2403910

2601200

2715002

2826190

2403990

2602000

2715009

2826200

2501001

2603000

2801100

2826300

2501009

2604000

2801200

2826900

2502000

2605000

2801300

2827100

2504100

2606000

2802000

2827200

2504900

2607000

2803000

2827310

2505100

2608000

2804100

2827320

2505900

2609000

2804210

2827330

2506100

2610000

2804290

2827340

2506210

2611000

2804300

2827350

2506290

2612100

2804400

2827360

2507001

2612200

2804500

2827370

2507002

2613100

2804610

2827380

2508100

2613900

2804690

2827390

2508200

2614000

2804800

2827410

2508300

2615100

2804900

2827490

2508401

2615900

2805110

2827510

2508409

2616100

2805190

2827590

2508500

2616900

2805210

2827600

2508600

2617100

2805220

2828100

2508700

2617900

2805300

2828901

2509000

2618000

2809100

2828902

2511200

2619000

2810000

2828909

2512000

2620110

2811110

2829110

2513110

2620190

2811210

2829190

2513190

2620200

2811220

2829900

2513210

2620300

2811230

2830100

2513290

2620400

2812100

2830200

2514000

2621000

2812900

2830300

2516110

2701110

2813100

2830901

2516120

2701120

2813900

2830909

2516210

2701190

2814100

2831100

2516220

2701200

2814200

2831900

2517100

2702100

2815110

2832100

2517200

2702200

2815120

2832200

2517300

2703000

2815201

2832300

2517410

2704001

2815202

2833110

2517490

2704002

2815300

2833190

2518100

2705000

2816100

2833210

2518200

2706000

2816200

2833220

2518300

2707101

2816300

2833230

2519100

2707109

2817000

2833240

2833250

2902420

2909430

2917130

2833260

2902430

2909440

2917140

2833270

2902440

2909490

2917190

2833290

2902500

2909500

2917200

2833300

2902600

2909600

2917310

2833400

2902700

2910100

2917320

2834220

2903110

2910200

2917330

2835100

2903120

2910300

2917340

2835210

2903130

2910900

2917350

2835220

2903140

2911000

2917360

2835230

2903150

2912110

2917370

2835249

2903160

2912120

2917390

2835260

2903190

2912130

2918110

2835290

2903210

2912190

2918120

2835390

2903220

2912210

2918130

2836100

2903230

2912290

2918140

2836200

2903510

2912300

2918150

2836300

2903590

2912410

2918160

2836409

2903610

2912420

2918170

2836500

2903621

2912490

2918190

2836600

2903690

2912500

2918210

2836700

2904200

2912600

2918220

2836910

2904900

2913000

2918230

2836920

2905110

2914110

2918290

2836930

2905120

2914120

2918300

2836990

2905130

2914130

2918900

2839110

2905140

2914190

2919000

2839190

2905150

2914210

2920100

2839200

2905160

2914220

2920901

2839900

2905170

2914230

2920909

2840110

2905190

2914290

2921110

2840190

2905210

2914300

2921120

2840200

2905220

2914410

2921190

2840300

2905290

2914490

2921210

2841100

2905310

2914500

2921220

2841200

2905320

2914610

2921290

2841300

2905390

2914690

2921300

2841400

2905410

2914700

2921410

2841500

2905420

2915110

2921420

2841600

2905430

2915120

2921430

2841700

2905440

2915130

2921440

2841800

2905490

2915210

2921450

2841900

2905500

2915220

2921490

2842100

2906110

2915230

2921510

2842901

2906120

2915240

2921590

2842909

2906130

2915290

2922110

2844400

2906140

2915310

2922120

2846100

2906190

2915320

2922130

2846900

2906210

2915330

2922190

2847000

2906290

2915340

2922210

2848100

2907110

2915350

2922220

2848900

2907120

2915390

2922290

2849100

2907130

2915400

2922300

2849200

2907140

2915500

2922410

2849900

2907150

2915600

2922420

2850000

2907190

2915700

2922490

2851001

2907210

2915900

2922500

2851002

2907220

2916110

2923100

2851009

2907230

2916120

2923200

2901100

2907290

2916130

2923900

2901210

2907300

2916140

2924100

2901220

2908100

2916150

2924210

2901230

2908200

2916190

2924290

2901240

2908900

2916200

2925110

2901290

2909110

2916310

2925190

2902110

2909190

2916320

2925200

902190

2909200

2916330

2926100

2902200

2909300

2916390

2926200

2902300

2909410

2917110

2926900

2902410

2909420

2917120

2927000

2928000

3004409

3214900

3702440

2929100

3004501

3215901

3702510

2929900

3004509

3215902

3702520

2930100

3004901

3215909

3702530

2930200

3004909

3301110

3702540

2930300

3006200

3301120

3702550

2930400

3006300

3301130

3702560

2930900

3006400

3301140

3702910

2931002

3006500

3301190

3702920

2931009

3101000

3301210

3702930

2932110

3102100

3301220

3702940

2932130

3102210

3301230

3702950

2932190

3102290

3301240

3703100

2932210

3102300

3301250

3703200

2932290

3102400

3301260

3703900

2932901

3102500

3301291

3705100

2932909

3102600

3301299

3705200

2933110

3102700

3301300

3705900

2933190

3102800

3301901

3707100

2933210

3102900

3301902

3707900

2933290

3103100

3301903

3801100

2933310

3103200

3302900

3801200

2933390

3103900

3401111

3801300

2933400

3104100

3402120

3801900

2933510

3104200

3402130

3802100

2933590

3104300

3402191

3802900

2933610

3104900

3403111

3803000

2933690

3105100

3403119

3804001

2933710

3105200

3403191

3804009

2933790

3105300

3403199

3805100

2933900

3105400

3403910

3805200

2934100

3105510

3403990

3805900

2934200

3105590

3404100

3806100

2934300

3105600

3404200

3806200

2934901

3105901

3404900

3806300

2934909

3105909

3405200

3806901

2935000

3201100

3405300

3806909

2940000

3201200

3405400

3807000

3001100

3201300

3405901

3809100

3001200

3201900

3405909

3809910

3001901

3202100

3407001

3809920

3001909

3202900

3407002

3809990

3002100

3203000

3407009

3810100

3002200

3204110

3501100

3810900

3002310

3204120

3501900

3811110

3002390

3204130

3502100

3811190

3002900

3204140

3502900

3811210

3003101

3204150

3503001

3811290

3003109

3204160

3503009

3811900

3003201

3204170

3504000

3812100

3003209

3204190

3505100

3812200

3003311

3204200

3505200

3812300

3003319

3204900

3506910

3814000

3003391

3205000

3506991

3815110

3003399

3206100

3506992

3815120

3003401

3206200

3506999

3815190

3003409

3206300

3507100

3815900

3003901

3206410

3507900

3816000

3003909

3206420

3701100

3817100

3004101

3206430

3701200

3817200

3004109

3206490

3701910

3818000

3004201

3206500

3701990

3820000

3004209

3207100

3702100

3821000

3004311

3207200

3702200

3822000

3004319

3207300

3702310

3823100

3004321

3207400

3702320

3823200

3004329

3212100

3702390

3823300

3004391

3212901

3702410

3823400

3004399

3213100

3702420

3823500

3004401

3213900

3702430

3823600

3823901

3921120

4101300

4801000

3823902

3921140

4101400

4802200

3823903

3921190

4102100

4802300

3901100

3926201

4102210

4802400

3901200

3926902

4102290

4805400

3901300

3926903

4103100

4811391

3901901

3926904

4103200

4811902

3901909

3926907

4103900

4812000

3902200

4001100

4104101

4813900

3902300

4001210

4104102

4822100

3902901

4001220

4104221

4823300

3902909

4001290

4104291

4823511

3903110

4001300

4104311

4823901

3903190

4002110

4104391

4823904

3903200

4002190

4105121

4904009

3903300

4002200

4105201

4905100

3903901

4002310

4106121

4905910

3903909

4002390

4106201

4905990

3904100

4002410

4107210

4908101

3904210

4002490

4107290

4908901

3904300

4002510

4107900

4911101

3904400

4002590

4111000

5001000

3904500

4002600

4204001

5002000

3904610

4002700

4204009

5003100

3904901

4002800

4401100

5003900

3904909

4002910

4401210

5004000

3905190

4002990

4401220

5005000

3905200

4003000

4401300

5006001

3905901

4004000

4402001

5006002

3905909

4005100

4402009

5007100

3906100

4005200

4403100

5007201

3906909

4005910

4403200

5007209

3907100

4005990

4403310

5007901

3907200

4006100

4403320

5007909

3907300

4006900

4403330

5101110

3907400

4007000

4403340

5101190

3907600

4009201

4403350

5101210

3907910

4009209

4403910

5101290

3907991

4009301

4403920

5101300

3907999

4009309

4403990

5102100

3908100

4009401

4404100

5102200

3908900

4009409

4404200

5103100

3909102

4009501

4405000

5103200

3909109

4009509

4413001

5103300

3909201

4010101

4413009

5104000

3909209

4010102

4417001

5105100

3909301

4010109

4421902

5105210

3909309

4010910

4421903

5105290

3909401

4010991

4501100

5105300

3909409

4010992

4501900

5105400

3909501

4010999

4601200

5107100

3909509

4011300

4601910

5108100

3910001

4014100

4601990

5108200

3910009

4014901

4602100

5109100

3911100

4014909

4602900

5109900

3911900

4015110

4701000

5110001

3912110

4015190

4702000

5110002

3912120

4015900

4703110

5202910

3912200

4016100

4703190

5203000

3912310

4016940

4703210

5204110

3912390

4016951

4703290

5204190

3912900

4016959

4704110

5204200

3913100

4016991

4704190

5207100

3913900

4016999

4704210

5207900

3914000

4017001

4704290

5301100

3918101

4017002

4705000

5301210

3918102

4101100

4706100

5301290

3918901

4101210

4706910

5301300

3918902

4101220

4706920

5302100

3919900

4101290

4706990

5302900

5303100

5502009

5909000

7003200

5303900

5503100

5910000

7003300

5304100

5503200

5911100

7004100

5304900

5503300

5911200

7005210

5305110

5503400

5911310

7005290

5305190

5503900

5911320

7010901

5305210

5504100

5911400

7010902

5305290

5504901

5911901

7011100

5305911

5504909

5911902

7011200

5305919

5506100

5911909

7011900

5305991

5506200

6115921

7014000

5305999

5506300

6115931

7015100

5306100

5506900

6117801

7017100

5306200

5507001

6217100

7017200

5307100

5507002

6217900

7017900

5307200

5507009

6307200

7019100

5308100

5509520

6502009

7019200

5308200

5511100

6507000

7019310

5308300

5511200

6603100

7019320

5308900

5511300

6603200

7019390

5309110

5603001

6603900

7019900

5309190

5603002

6804101

7020002

5309210

5603009

6804109

7104101

5309290

5604100

6804211

7104201

5310101

5604200

6804219

7104901

5310109

5604900

6804300

7201100

5310901

5605000

6806100

7201200

5310909

5606001

6806200

7201300

5311001

5606002

6806900

7201400

5311002

5606003

6807100

7202110

5311003

5606009

6807900

7202190

5311004

5607109

6810110

7202210

5311009

5607309

6810200

7202290

5402100

5607909

6812101

7202300

5402200

5608110

6812109

7202410

5402310

5608190

6812200

7202490

5402320

5608900

6812300

7202500

5402330

5609000

6812400

7202600

5402390

5801101

6812500

7202700

5402410

5801102

6812600

7202800

5402420

5801210

6812700

7202910

5402430

5801220

6812900

7202920

5402490

5801230

6814100

7202930

5402510

5801240

6814900

7202990

5402520

5801250

6815100

7203100

5402590

5801260

6815200

7203900

5402610

5801310

6815910

7205100

5402620

5801320

6815990

7205210

5402690

5801330

6902100

7205290

5403100

5801340

6902201

7206900

5403200

5801350

6902901

7208110

5403310

5801360

6903100

7208120

5403320

5801901

6903201

7208130

5403330

5801902

6903900

7208140

5403390

5806311

6904101

7208210

5403410

5806312

6904109

7208220

5403420

5806321

6904901

7208230

5403490

5806322

6904909

7208240

5404100

5806391

6905101

7208320

5404900

5806392

6906001

7208410

5405001

5809000

6906009

7208420

5405009

5902100

6909119

7209310

5406100

5902200

6909199

7209320

5406200

5902900

7002100

7209330

5501100

5903100

7002200

7209410

5501200

5903200

7002310

7209420

5501300

5903900

7002320

7209430

5501900

5905001

7002390

7209900

5502001

5905009

7003110

7210319

5502002

5908000

7003190

7210391

7210399

7302400

7414900

7907901

7210419

7302900

7416000

8001100

7210491

7303000

7417009

8001200

7210499

7304200

7419100

8003001

7210701

7305110

7419910

8003009

7210709

7307210

7419991

8004000

7210901

7307220

7501100

8005100

7210909

7307230

7501200

8005200

7211110

7307290

7502100

8006001

7211120

7307930

7502200

8007001

7211190

7307990

7504000

8007002

7211210

7312900

7505110

8007009

7211220

7315111

7505120

8101100

7211290

7315119

7505210

8101920

7211300

7315121

7505220

8101930

7211410

7315129

7506100

8101990

7211490

7315190

7506200

8102100

7211900

7315200

7507110

8102910

7212219

7315810

7507120

8102920

7212291

7315890

7507200

8102930

7212299

7315900

7508001

8102990

7212309

7317002

7508009

8103100

7212401

7318161

7601100

8103900

7212409

7319100

601200

8104110

7212501

7319200

7603100

8104200

7212509

7319300

7603200

8104300

7212601

7319900

7604101

8104901

7212609

7321901

7604102

8104909

7213209

7326190

7604291

8105900

7213390

7326901

7604292

8106000

7213490

7326902

7605110

8107100

7213501

7326903

7605190

8107900

7213509

7401100

7605210

8108100

7214100

7401200

7605290

108900

7214309

7402000

7606119

8110001

7214409

7403110

7606121

8110009

7214509

7403120

7606129

8111001

7214600

7403130

7606919

8111009

7215100

7403190

7606921

8112190

7215200

7403210

7606929

8112200

7215300

7403220

7607110

8112400

7215400

7403230

7609000

8112910

7215900

7403290

7613000

8112990

7216100

7405000

7614900

8201500

7216220

7406100

7616902

8201600

7216310

7406200

7616903

8202400

7216320

7407100

7616904

8203300

7216330

7407220

7616905

8203400

7216400

7407290

7801100

8204200

7216500

7408111

7801910

8208300

7216609

7408119

7801990

8208901

7216900

7408210

7803001

8209000

7217121

7408220

7803002

8210000

7217129

7408290

7804111

8211940

7217139

7409119

7804112

8212109

7217199

7409199

7804191

8212201

7217219

7409219

7804192

8212209

7217229

7409299

7804200

8212909

7217239

7409311

7806001

8214109

7217299

7409319

7806009

8301500

7217319

7409391

7901110

8301701

7217329

7409399

7901120

8302600

7217339

7409401

7901200

8305100

7217399

7409409

7903100

8305900

7218100

7409901

7903900

8307100

7218900

7409909

7904000

8311900

7301200

7410210

7905000

8401200

7302100

7410220

7906001

8402900

7302200

7412100

7906002

8403900

7302300

7414100

7907100

8405900

8406110

8467920

8508200

8532220

8406190

8467990

8508800

8532230

8406900

8469100

8508900

8532240

8407100

8469210

8509100

8532250

8407210

8469290

8509200

8532290

8407290

8469310

8509300

8532300

8407900

8469390

8509400

8532900

8409100

8470101

8509800

8533100

8410900

8470109

8509900

8533210

8411910

8470210

8510100

8533290

8411990

8470290

8510200

8533310

8412100

8470300

8510900

8533900

8412900

8470400

8511100

8535210

8414200

8470900

8511200

8535290

8414900

8472100

8511300

8535400

8418696

8472200

8511400

8536410

8419310

8472300

8511500

8539210

8419901

8473100

8511800

8539229

8419902

8473210

8511900

8539310

8419909

8473290

8512100

8539391

8420990

8473300

8512201

8539400

8421120

8473400

8512300

8540110

8421910

8474320

8512400

8540120

8422110

8475900

8513101

8540200

8422190

8477900

8513900

8540300

8423890

8478100

8515900

8540410

8425200

8478900

8516103

8540420

8425310

8480300

8516310

8540810

8425410

8480710

8516320

8540890

8428400

8481101

8516330

8540910

8428600

8481109

8516400

8540990

8428900

8481200

8516500

8541100

8430200

8481300

8516720

8541210

8431100

8481400

8516790

8541290

8431200

8481801

8516800

8541300

8431410

8482100

8517200

8541400

8431420

8482200

8517400

8541500

8431490

8482300

8518211

8541600

8432801

8482400

8518300

8542110

8432901

8482500

8518400

8542190

8433110

8482800

8519290

8542200

8433190

8482910

8519310

8542800

8437100

8482990

8519390

8542900

8437800

8485100

8519400

8543200

8437900

8485900

8520100

8543800

8442400

8501100

8520200

8543900

8443900

8501310

8521100

8545110

8448330

8501511

8521900

8545190

8448410

8501512

8522100

8545200

8448420

8502201

8523110

8545900

8450200

8502202

8523120

8546200

8450909

8504230

8523130

8547100

8451210

8504311

8523209

8603100

8452210

8504312

8524100

8603900

8452290

8504500

8524210

8606100

8452300

8504900

8524220

8606200

8453900

8505110

8524230

8606300

8454900

8505190

8524901

8606910

8455900

8505900

8526100

8606920

8462310

8506901

8526910

8607191

8462490

8506909

8526920

8607192

8466910

8507301

8527311

8607199

8466920

8507309

8527312

8607210

8466930

8507400

8527321

8607290

8466940

8507800

8527322

8607300

8467110

8507901

8530100

8607910

8467190

8507902

8530800

8607990

8467810

8507904

8530900

8608009

8467890

8507909

8532100

8701100

8467910

8508100

8532210

8701300

8701900

9009110

9027400

9208900

8703212

9009120

9027901

9209100

8703222

9009210

9027909

9209200

8703322

9009220

9028100

9209300

8801100

9009300

9028209

9209910

8801900

9009900

9028900

9209920

8803100

9010300

9029201

9209930

8803200

9010900

9029209

9209940

8803300

9011900

9029900

9209990

8803900

9013900

9030900

9402102

8904000

9014100

9031900

9402902

8906009

9014200

9032100

9402909

9001100

9014800

9032900

9405501

9001200

9014900

9033000

9502910

9002110

9015300

9107000

9502991

9002190

9015900

9108110

9506110

9002200

9017109

9108120

9506120

9002900

9017209

9108190

9506190

9004903

9017300

9108200

9506290

9005100

9017809

9108910

9506310

9005801

9017900

9108990

9506320

9005809

9018110

9109110

9506390

9005901

9018190

9109190

9506400

9005909

9018200

9109900

9506510

9006200

9018320

9110110

9506590

9006301

9018390

9110120

9506610

9006309

9018410

9110190

9506690

9006400

9018491

9110900

9506700

9006510

9018499

9114100

9506910

9006520

9018500

9114200

9506990

9006530

9018902

9114300

9507100

9006590

9018903

9114400

9507201

9006610

9018904

9114900

9507202

9006620

9018909

9201100

9507300

9006690

9019100

9201200

9507900

9006910

9019200

9201900

9508000

9006990

9020000

9202100

9603500

9007110

9021211

9202900

9603901

9007191

9021291

9203000

9603909

9007199

9022110

9204100

9606300

9007210

9022210

9204200

9607201

9007290

9022900

9205100

9608103

9007910

9024900

9205900

9608409

9007920

9025190

9206000

9608600

9008100

9025209

9207100

9609200

9008300

9025900

9207900

 

9008900

9026900

9208100

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Код по КН

1302320

2936250

3603009

3923299

1506000

2936260

3604100

3923300

1521100

2936270

3604901

3923400

1521900

2936280

3604902

3923500

2008910

2936290

3604909

3923900

2101100

2936900

3605000

3924100

2103100

2937100

3606901

3924900

2205100

2937210

3701300

3925101

2205900

2937220

3808301

3925109

2503100

2937290

3808302

3925200

2503900

2937910

3808309

3925300

2510100

2937920

3823909

3925900

2510200

2937990

3902100

3926100

2511101

2938100

3904220

3926209

2511109

2938900

3904690

3926300

2515110

2939100

3905510

3926400

2515200

2939210

3906901

3926901

2516901

2939290

3907501

3926905

2516902

2939300

3907509

3926906

2520200

2939400

3909101

3926909

2522100

2939500

3915100

4011101

2530400

2939600

3915200

4011202

2710001

2939700

3915300

4011203

2710003

2939901

3915900

4011209

2710005

2939909

3916100

4104109

2710009

2941100

3916200

4104210

2713209

2941200

3916900

4104229

2804700

2941300

3917100

4104299

2805400

2941400

3917210

4104319

2806200

2941500

3917220

4104399

2808000

2941900

3917230

4105110

2811190

2942000

3917290

4105129

2811290

3208101

3917310

4105190

2819900

3208102

3917320

4105209

2822000

3208103

3917330

4106110

2828903

3208201

3917390

4106129

2834109

3208202

3917400

4106190

2834299

3208203

3919100

4106209

2837110

3208901

3920200

4107100

2837190

3208902

3920420

4108000

2837200

3208903

3920510

4109000

2838000

3209101

3920590

4110000

2843100

3209102

3920610

4201000

2843210

3209901

3920620

4205001

2843290

3209902

3920630

4205002

2843300

3210001

3920690

4206101

2843900

3210002

3920710

4206109

2844100

3210003

3920720

4206900

2844200

3211000

3920731

4301100

2844300

3212902

3920739

4301200

2844500

3214101

3920790

4301300

2845100

3214109

3920910

4301400

2845900

3215190

3920920

4301500

2902900

3302100

3920930

4301600

2903290

3401193

3920940

4301700

2903300

3406000

3920990

4301800

2903400

3601001

3921110

4301900

2903622

3601009

3921130

4302110

2904100

3602001

3921900

4302120

2931001

3602002

3922100

4302130

2932120

3602003

3922200

4302190

2936100

3602004

3922900

4302200

2936210

3602009

3923100

4302300

2936220

3603001

3923211

4303100

2936230

3603002

3923219

4303900

2936240

3603003

3923291

4304000

4409100

4811399

5206150

5509610

4409200

4811400

5206210

5509620

4412110

4811901

5206220

5509690

4412120

4813100

5206230

5509910

4412190

4813200

5206240

5509920

4412210

4814100

5206250

5509990

4412290

4814200

5206310

5510110

4412910

4814300

5206320

5510120

4412990

4814900

5206330

5510200

4414000

4815000

5206340

5510300

4415100

4818500

5206350

5510900

4415200

4823200

5206410

5513110

4416000

4823400

5206420

5513120

4417002

4823902

5206430

5513130

4417009

4823903

5206440

5513190

4418100

4823905

5206450

5513210

4418200

4904001

5401101

5513220

4418300

4907003

5401102

5513230

4418400

4907009

5401201

5513290

4418500

4908102

5401202

5513310

4418901

4908109

5407100

5513320

4418909

4908902

5407200

5513330

4420100

4908909

5407300

5513390

4420900

4909000

5407410

5513410

4421100

4910001

5407420

5513420

4421901

4910009

5407430

5513430

4421904

4911109

5407440

5513490

4421909

4911910

5407510

5514110

4502000

4911990

5407520

5514120

4503100

5106100

5407530

5514130

4503900

5106200

5407540

5514190

4504100

5107200

5407600

5514210

4504900

5111110

5407710

5514220

4601100

5111190

5407720

5514230

4707100

5111200

5407730

5514290

4707200

5111300

5407740

5514310

4707300

5111900

5407810

5514320

4707900

5112110

5407820

5514330

4804110

5112190

5407830

5514390

4804190

5112200

5407840

5514410

4805100

5112300

5407910

5514420

4805221

5112900

5407920

5514430

4805222

5113001

5407930

5514490

4805229

5113002

5407940

5516110

4805230

5202100

5408100

5516120

4805291

5202990

5408210

5516130

4805299

5205110

5408220

5516140

4805300

5205120

5408230

5516210

4805500

5205130

5408240

5516220

4806100

5205140

5408310

5516230

4806200

5205150

5408320

5516240

4806300

5205210

5408330

5516310

4806400

5205220

5408340

5516320

4807100

5205230

5505100

5516330

4807910

5205240

5505200

5516340

4807990

5205250

5508101

5516410

4808200

5205310

5508109

5516420

4808300

5205320

5508201

5516430

4908900

5205330

5508209

5516440

4810110

5205340

5509110

5516910

4810120

5205350

5509120

5516920

4810210

5205410

5509210

5516930

4810290

5205420

5509220

5516940

4810310

5205430

5509310

5601211

4810320

5205440

5509320

5601212

4810390

5205450

5509410

5601221

4810991

5206110

5509420

5601222

4810992

5206120

5509510

5601229

4811100

5206130

5509530

5601291

4811310

5206140

5509590

5601299

5601300

6001910

6802930

7018200

5602100

6001920

6802990

7018901

5602210

6001991

6803000

7018909

5602290

6001999

6804221

7117110

5602900

6116100

6804222

7117191

5607101

6117809

6804223

7117192

5607210

6117900

6804224

7117193

5607291

6301100

6804225

7117199

5607299

6306111

6804229

7117900

5607301

6306112

6804230

7204100

5607410

6306121

6805100

7204210

5607491

6306122

6805200

7204290

5607499

6306191

6805300

7204300

5607501

6306192

6808000

7204410

5607509

6306210

6809110

7204490

5607901

6306220

6809190

7204500

5702200

6306290

6809900

7206100

5704100

6306310

6810190

7208310

5704900

6306390

6810910

7208330

5802110

6306410

6810990

7208340

5802190

6306490

6811100

7208350

5802200

6306911

6811200

7208430

5802300

6306919

6811300

7208440

5803100

6306991

6811900

7208450

5803900

6306999

6813100

7208900

5804100

6307900

6813900

7210311

5804210

6308000

6901001

7210411

5804290

6402110

6901002

7212211

5806100

6403110

6901003

7212301

5806200

6406200

6901009

7213201

5806319

6406910

6902209

7213310

5806329

6406991

6902909

7213410

5806399

6406992

6903209

7214301

5806400

6406999

6905109

7214401

5807101

6501001

6905901

7214402

5807109

6501009

6905909

7214403

5807901

6502001

6907100

7214501

5807909

6503000

6907901

7214502

5808100

6504000

6908101

7214503

5808901

6505100

6908102

7216601

5808902

6505901

6908108

7217111

5808909

6505902

6908109

7217112

5810100

6505903

6909900

7217119

5810910

6505909

6914101

7217122

5810920

6506100

6914109

7217131

5810990

6506910

6914901

7217132

5811001

6506920

6914909

7217191

5811002

6506990

7001000

7217192

5811003

6601100

7004900

7217211

5811009

6601911

7005100

7217212

5901100

6601919

7005301

7217221

5901900

6601991

7005309

7217222

5904100

6601999

7006000

7217231

5904910

6602000

7007111

7217232

5904920

6701001

7007119

7217291

5906100

6701009

7007190

7217292

5906910

6702100

7007211

7217311

5906990

6702900

7007219

7217312

5907001

6703000

7007290

7217321

5907002

6704110

7008000

7217322

5907009

6704190

7009100

7217331

6001101

6704200

7009910

7217332

6001102

6704900

7009920

7217391

6001103

6801000

7010909

7217392

6001104

6802101

7015901

7301100

6001109

6802102

7015909

7304100

6001210

6802220

7016100

7304310

6001220

6802230

7016901

7304931

6001291

6802290

7016909

7304399

6001299

6802920

7018100

7305120

7305310

7415390

8214102

8421992

7305390

7417001

8214200

8421999

7305900

7418100

8214901

8422900

7306100

7418200

8214909

8423100

7306200

7419999

8301600

8423900

7306400

7503000

8301709

8424890

7306500

7602000

8302200

8424900

7308100

7606111

8302300

8425490

7309000

7606911

8302490

8426910

7310100

7607191

8304000

8427900

7310210

7607199

8305200

8428320

7310290

7607201

8306100

8428500

7313000

7607209

8306210

8431310

7314110

7608201

8306290

8431390

7314420

7608209

8306300

8432909

7314490

7611000

8307900

8433200

7317004

7612900

8308100

8433300

7317009

7614100

8308200

8433510

7318110

7615200

8308901

8436290

7318130

7616100

8308902

8436800

7318140

7616901

8308909

8436910

7318151

7616909

8309100

8436990

7318153

7802000

8309901

8438100

7318154

7803003

8309902

8438900

7318169

7805001

8309909

8439910

7318190

7805002

8310000

8439990

7318210

7806002

8311200

8440900

7318220

7902000

8311300

8441900

7318240

7907909

8401100

8448200

7318290

8002000

8401300

8448510

7320209

8006002

8401400

8448590

7320900

8101910

8402190

8449000

7321130

8104190

8402200

8450901

7321821

8105100

8404900

8450902

7321830

8109100

8407310

8451900

7321902

8109900

8407320

8452100

7321903

8112110

8407330

8452900

7321909

8112300

8407340

8462290

7322900

8113000

8408200

8462910

7323100

8201100

8408909

8465990

7323910

8201200

8409910

8468900

7323920

8201300

8409990

8474900

7323939

8201400

8413110

8476110

7323941

8201900

8413200

8476190

7323949

8202310

8413910

8476900

7323990

8202320

8413920

8479820

7324100

8202990

8414510

8479900

7324211

8205100

8414600

8480200

7324219

8205200

8415819

8481901

7324291

8205300

8415831

8481902

7324299

8205510

8415839

8481909

7324901

8205590

8415900

8483100

7324902

8205600

8416100

8483200

7324909

8205700

8416900

8483300

7326200

8205800

8417200

8483400

7326904

8206000

8417900

8483500

7404000

8207200

8418290

8483600

7407210

8207300

8418694

8483900

7410110

8207400

8418695

8484100

7410120

8207500

8418699

8484909

7411101

8207600

8418991

8502301

7411210

8207700

8418992

8502302

7411220

8207800

8418993

8503000

7411290

8207900

8418994

8504402

7413000

8208200

8418995

8504403

7415100

8208400

8418999

8504409

7415210

8208909

8419110

8506200

7415290

8212901

8419190

8512209

7415310

8213000

8419819

8512900

7415320

8214101

8421991

8513109

8514100

8536100

8705100

9025801

8514900

8536209

8705200

9028201

8515310

8536499

8705300

9028309

8516101

8536502

8705400

9032891

8516210

8536619

8705901

9032892

8516602

8536699

8705909

9101111

8516609

8536903

5706001

9101112

8516710

8538100

5706009

9101121

8516901

8538900

8707100

9101122

8516902

8539100

8707900

9101191

8516909

8539291

8708100

9101192

8517101

8539299

8708210

9101211

8517301

8539399

8708290

9101212

8517302

8539900

8708390

9101291

8517309

8540490

8708400

9101292

8517810

8541900

8708500

9101911

8517901

8543100

8708600

9101912

8517909

8544111

8708700

9101991

8518100

8544119

8708930

9101992

8518219

8544190

8708940

9103101

8518220

8544301

8708991

9103109

8518291

8544309

8708999

9103901

8518299

8544591

8709190

9103909

8518500

8544592

8709900

9104000

8518900

8544601

8710000

9105111

8519100

8544602

8711301

9105119

8519210

8544700

8711309

9105191

8519910

8546100

8711401

9105199

8519990

8546900

8711409

9105211

8520310

8547200

8711500

9105219

8520390

8547900

8711900

9105291

8520900

8548000

8714199

9105299

8522900

8605000

8714930

9105911

8523902

8606990

8714940

9105919

8523903

8607120

8714960

9105991

8523909

8702900

8714999

9105999

8524905

8703100

8715002

9106100

8524906

8703211

8716900

9106200

8524907

8703213

8802111

9106900

8524909

8703219

8802119

9111101

8525101

8703221

8802121

9111102

8525102

8703223

8802129

9111200

8525300

8703224

8802201

9111800

8527110

8703229

8802209

9111901

8527190

8703231

8802301

9111902

8527210

8703232

8802309

9111909

8527290

8703239

8802401

9112100

8527313

8703241

8802409

9112801

8527314

8703242

8802500

9112809

8527323

8703249

8804000

9112901

8527329

8703311

8805100

9112909

8527391

8703312

8805200

9113100

8527392

8703319

8903100

9113200

8527393

8703321

8903910

9113901

8527394

8703329

8903920

9113909

8527399

8703331

8903990

9301000

8527900

8703332

8906001

9302000

8529109

8703339

8907100

9303100

8529902

8703901

8907900

9303200

8529903

8703902

9001300

9303300

8529905

8703909

9001400

9303900

8529909

8704101

9001500

9304000

8531200

8704109

9001900

9305100

8531800

8704211

9004101

9305210

8531900

8704221

9004901

9305290

8534000

8704229

9004904

9305901

8535100

8704319

9017201

9305909

8535300

8704321

9017801

9306100

8535901

8704329

9025111

9306210

8535909

8704900

9025201

9306290

9306301

9405509

9603210

9613100

9306309

9405600

9603290

9613201

9306901

9405911

9603300

9613209

9306909

9405919

9603400

9613301

9307000

9405920

9604000

9613309

9401100

9405991

9605000

9613801

9401801

9405999

9606101

9613809

9401901

9406000

9606102

9613901

9401902

9501000

9606210

9613909

9401909

9502999

9606220

9614100

9402109

9503100

9606290

9614201

9402901

9503200

9607110

9614209

9403901

9503300

9607190

9614900

9403902

9504100

9607209

9615110

9403909

9504200

9608101

9615190

9405101

9504300

9608201

9615901

9405102

9504401

9608203

9615902

9405103

9504409

9608206

9615909

9405104

9504900

9608209

9616100

9405109

9505100

9608311

9616200

9405201

9505900

8608319

9617000

9405202

9506210

9608391

9618000

9405203

9601101

9608401

9701100

9405204

9601109

9608501

9701900

9405209

9601901

9608911

9702000

9405300

9601902

9608919

9703000

9405401

9601903

9608999

9704000

9405402

9601909

9609901

9705000

9405403

9602001

9609909

9706000

9405404

9602002

9610000

 

9405405

9602009

9611000

 

9405409

9603100

9612200

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

Код по КН

0509009

3401192

4202911

4810910

1212200

3401200

4202919

4810999

1517900

3402110

4202921

4811210

1518000

3402199

4202929

4811290

2008110

3402200

4202991

4811909

2103200

3402900

4202999

4816100

2103302

3405100

4203101

4816200

2103900

3506100

4203102

4816300

2104100

3606100

4203109

4816900

2104200

3606909

4203210

4817100

2202100

3808101

4203291

4817200

2202900

3808109

4203299

4817300

2207101

3808201

4203301

4818100

2207109

3808209

4203309

4818200

2207201

3808401

4203400

4818300

2207209

3808409

4205009

4818401

2208100

3808901

4407100

4818402

2208901

3808909

4407210

4818409

2208902

3813000

4407220

4818900

2208909

3819000

4407230

4819100

2515121

3920100

4407910

4819201

2515129

3920300

4407920

4819209

2522200

3920410

4407990

4819300

2522300

3923212

4408101

4819400

2523100

3923292

4408109

4819500

2523210

4008110

4408201

4819600

2523290

4008190

4408209

4820100

2523900

4008210

4408901

4820200

2620500

4008290

4408909

4820300

2620900

4009101

4410100

4820400

2710007

4009109

4410900

4820501

2806100

4011009

4411110

4820509

2807000

4011201

4411190

4820900

2809200

4011400

4411210

4821100

2825901

4011500

4411290

4821900

2834219

4011910

4411310

4822901

3005100

4011991

4411390

4822909

3005900

4011992

4411910

4823110

3006100

4011993

4411990

4823190

3006600

4011994

4419000

4823519

3215110

4011995

4802100

4823590

3303001

4011999

4802510

4823600

3303002

4012101

4802521

4823700

3303003

4012109

4802529

4823909

3303004

4012201

4802530

4901911

3304100

4012209

4802600

4901912

3304200

4012900

4803001

4901991

3304300

4013101

4803009

4901992

3304910

4013109

4804210

5208110

3304990

4013200

4804290

5208120

3305100

4013901

4804310

5208130

3305200

4013909

4804390

5208190

3305300

4016910

4804410

5208210

3305901

4016920

4804420

5208220

3305909

4016930

4804490

5208230

3306100

4016992

4804510

5208290

3306900

4016993

4804520

5208310

3307101

4202110

4804590

5208320

3307109

4202120

4805210

5208330

3307200

4202190

4805600

5208390

3307300

4202210

4805700

5208410

3307410

4202220

4805800

5208420

3307490

4202290

4808100

5208430

3307900

4202310

4809100

5208490

3401119

4202320

4809200

5208510

3401191

4202390

4809900

5208520

5208530

5515220

6104440

6112399

5208590

5515290

6104491

6112410

5209110

5515910

6104499

6112491

5209120

5515920

6104510

6112499

5209190

5515990

6104520

6113000

5209210

5601100

6104530

6114100

5209220

5703100

6104591

6114200

5209290

5703200

6104599

6114300

5209310

5703300

6104610

6114901

5209320

5703900

6104620

6114909

5209390

6002100

6104630

6115110

5209410

6002200

6104691

6115120

5209420

6002300

6104699

6115191

5209430

6002410

6105100

6115199

5209490

6002420

6105200

6115201

5209510

6002430

6105901

6115202

5209520

6002491

6105909

6115209

5209590

6002499

6106100

6115910

5210110

6002910

6106200

6115929

5210120

6002920

6106901

6115939

5210190

6002930

6106909

6115991

5210210

6002991

6107110

6115999

5210220

6002999

6107120

6116910

5210290

6101100

6107191

6116920

5210310

6101200

6107199

6116930

5210320

6101300

6107210

6116991

5210390

6101901

6107220

6116999

5210410

6101909

6107291

6117101

5210420

6102100

6107299

6117102

5210490

6102200

6107910

6117103

5210510

6102300

6107920

6117109

5210520

6102901

6107991

6117201

5210590

6102909

6107992

6117202

5211110

6103110

6107999

6117203

5211120

6103120

6108110

6117209

5211190

6103191

6108191

6201110

5211210

6103199

6108199

6201120

5211220

6103210

6108210

6201130

5211290

6103220

6108220

6201191

5211310

6103230

6108291

6201199

5211320

6103291

6108299

6201910

5211390

6103299

6108310

6201920

5211410

6103310

6108320

6201930

5211420

6103320

6108391

6201991

5211430

6103330

6108399

6201999

5211490

6103391

6108910

6202110

5211510

6103399

6108920

6202120

5211520

6103410

6108991

6202130

5211590

6103420

6108999

6202191

5212110

6103430

6109100

6202199

5212120

6103491

6109901

6202910

5212130

6103499

6109902

6202920

5212140

6104110

6109909

6202930

5212150

6104120

6110100

6202991

5212210

6104130

6110200

6202999

5212220

6104191

6110300

6203110

5212230

6104199

6110901

6203120

5212240

6104210

6110909

6203191

5212250

6104220

6111100

6203199

5512110

6104230

6111200

6203210

5512190

6104291

6111300

6203220

5512210

6104299

6111901

6203230

5512290

6104310

6111909

6203291

5512910

6104320

6112110

6203299

5512990

6104330

6112120

6203310

5515110

6104391

6112191

6203320

5515120

6104399

6112199

6203330

5515130

6104410

6112200

6203391

5515190

6104420

6112310

6203399

5515210

6104430

6112391

6203410

6203420

6209901

6302602

6912009

6203430

6209909

6302910

6913100

6203491

6210100

6302920

6913901

6203499

6210200

6302930

6913909

6204110

6210300

6302990

7010100

6204120

6210400

6303110

7012000

6204130

6210500

6303120

7013100

6204191

6211111

6303190

7013210

6204199

6211112

6303910

7013291

6204210

6211119

6303920

7013292

6204220

6211121

6303990

7013299

6204230

6211122

6304110

7013310

6204291

6211129

6304190

7013320

6204299

6211200

6304910

7013391

6204310

6211311

6304920

7013399

6204320

6211319

6304930

7013910

6204330

6211321

6304990

7013991

6204391

6211329

6305100

7013992

6204399

6211331

6305200

7013999

6204410

6211339

6305310

7020001

6204420

6211391

6305390

7020009

6204430

6211392

6305900

7101101

6204440

6211399

6310101

7101102

6204491

6211411

6310109

7101210

6204499

6211419

6310901

7101220

6204510

6211421

6310909

7102100

6204520

6211429

6401100

7102210

6204530

6211431

6401910

7102290

6204591

6211439

6401920

7102310

6204599

6211491

6401990

7102390

6204610

6211492

6402190

7103101

6204620

6211499

6402200

7103109

6204630

6212101

6402300

7103911

6204691

6212109

6402910

7103919

6204699

6212201

6402990

7103991

6205100

6212209

6403190

7103999

6205200

6212301

6403200

7104109

6205300

6212309

6403300

7104209

6205901

6212901

6403400

7104909

6205909

6212909

6403510

7105100

6206100

6213100

6403590

7105900

6206200

6213200

6403910

7106100

6206300

6213900

6403990

7106910

6206400

6214100

6404110

7106921

6206900

6214200

6404191

7106922

6207110

6214300

6404199

7106929

6207191

6214400

6404201

7107001

6207199

6214900

6464209

7107002

6207210

6215100

6405100

7108110

6207220

6215200

6405200

7108121

6207291

6215900

6405900

7108129

6207299

6216001

6406101

7108131

6207910

6216009

6406109

7108139

6207920

6301200

6802210

7108200

6207991

6301300

6802910

7109000

6207999

6301400

6907902

7110110

6208110

6301900

6907909

7110191

6208191

6302100

6908901

7110192

6208199

6302210

6908902

7110199

6208210

6302220

6908908

7110210

6208220

6302290

6908909

7110291

6208291

6302310

6910100

7110299

6208299

6302320

6910900

7110310

6208910

6302390

6911101

7110391

6208920

6302400

6911109

7110399

6208991

6302510

6911901

7110410

6208999

6302520

6911909

7110491

6209100

6302530

6912001

7110499

6209200

6302590

6912002

7111000

6209300

6302601

6912003

7112100

7112200

7316000

8302410

8502110

7112900

7317001

8302420

8502120

7113111

7317003

8302500

8502130

7113112

7318120

8303000

8504100

7113113

7318159

8311100

8504210

7113114

7318231

8403101

8504220

7113119

7318232

8403109

8504319

7113191

7318239

8408100

8504320

7113192

7320101

8408901

8504330

7113193

7320109

8413301

8504340

7113194

7320201

8413302

8504401

7113195

7321111

8413309

8506110

7113196

7321119

8413702

8506120

7113197

7321120

8413709

8506130

7113198

7321810

8413811

8506190

7113199

7321829

8413812

8507100

7113201

7322110

8413819

8507200

7113202

7322190

8415100

8507903

7113203

7323931

8415811

8515390

7113209

7325100

8415820

8516102

7114111

7325910

8418100

8516290

7114119

7325990

8418210

8516601

7114191

7326110

8418220

8517109

7114192

7326905

8418300

8528100

7114193

7326909

8418400

8528200

7114199

7409111

8418500

8529101

7114201

7409191

8418610

8529102

7114209

7409211

8418691

8529901

7115100

7409291

8418692

8529904

7115901

7411109

8418693

8531100

7115902

7412200

8418910

8536201

7115903

7419994

8419811

8536300

7115909

7604103

8421230

8536491

7116101

7604210

8421310

8536501

7116109

7604293

8422400

8536509

7116201

7608100

8423810

8536611

7116209

7610100

8423820

8536691

7118101

7610900

8424100

8536901

7118109

7612100

8424811

8536902

7118901

7615100

8424819

8537100

7118902

7616906

8425421

8537200

7118909

8202100

8425429

8539221

7207110

8202200

8426110

8544112

7207120

8202910

8428100

8544201

7207190

8203100

8432100

8544209

7207200

8203200

8432210

8544410

7213100

8204110

8432290

8544491

7214200

8204120

8432401

8544499

7216211

8205400

8432409

8544511

7216219

8205900

8433400

8544519

7306300

8208100

8436210

8544593

7306600

8211100

8450110

8544599

7306900

8211911

8450120

8544603

7307110

8211912

8450190

8544609

7307190

8211919

8452400

8607110

7307910

8211921

8462390

8609001

7307920

9211929

8465100

8609009

7308200

8211931

8465910

8701200

7308300

8211932

8465920

8702100

7308400

8211939

8465950

8704212

7308901

8212101

8474311

8704219

7308909

8215100

8481102

8704230

7311000

8215200

8481809

8704311

7312100

8215910

8484901

8708310

7314190

8215990

8501201

8708800

7314200

8301100

8501209

8708910

7314300

8301200

8501400

8708920

7314410

8301300

8501519

8708992

7314500

8301400

8501521

8708993

7315820

8302100

8501529

8711101

8711109

8716390

9401200

9404210

8711201

8716400

9401300

9404290

8711209

8716800

9401400

9404300

8712001

9003110

9401500

9404900

8712009

9003191

9401610

9502100

8714110

9003199

9401690

9503410

8714191

9003900

9401710

9503490

8714192

9004109

9401790

9503500

8714193

9004902

9401809

9503600

8714194

9004909

9402101

9503700

8714195

9017101

9403100

9503800

8714200

9018310

9403201

9503900

8714910

9028202

9403202

9506620

8714920

9028301

9403209

9608102

8714950

9102110

9403300

9608109

8714991

9102120

9403400

9608202

8714992

9102190

9403500

9608399

8715001

9102210

9403600

9608509

8716100

9102290

9403700

9608991

8716200

9102910

9403800

9609100

8716310

9102990

9404100

9612100


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Код по КН

0403900

5701901

0403100

5701902

1902110

5701903

1902190

5701909

1902200

5702100

1902300

5702310

1902400

5702320

1905100

5702390

1905200

5702410

1905300

5702420

1905400

5702490

1905901

5702510

1905902

5702520

1905909

5702590

2102100

5702910

2102200

5702920

2102300

5702990

2201100

5705000

2201900

5804300

5701101

5805000

5701102

6307100

5701103

6309000

5701109

 


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

относно интелектуалната, индустриалната и търговската собственост

1.

Към края на четвъртата година след влизането в сила на настоящото споразумение, Тунис се присъединява към следните многостранни конвенции за защита на интелектуалната, индустриалната и търговската собственост:

Международна конвенция за закрила на артистите изпълнители, продуцентите на звукозаписи и излъчващите организации (Рим, 1961 г.);

Будапещенски договор за международно признаване на депозирането на микроорганизми във връзка с производството по патентоване (1977 г., изменен през 1980 г.);

Договор за патентно коопериране (1970 г., изменен през 1979 г. и 1984 г.);

Международна конвенция за закрила на новите сортове растения (Женевски акт, 1991 г.);

Спогодба от Ница относно международната класификация на стоките и услугите за регистрацията на марките (Женева 1977 г.).

2.

Съветът за асоцииране може да реши, че параграф 1 от настоящото приложение се прилага и по отношение на други многостранни конвенции в тази област. В тази връзка, Тунис ще направи всичко възможно да се присъедини по-специално към конвенциите, по които са страни държавите-членки и Европейската общност.

3.

Договарящите страни потвърждават ангажимента си за спазване на задълженията, произтичащи от следните многостранни конвенции:

Парижка конвенция за закрила на индустриалната собственост, Стокхолмски акт от 1967 г. (Парижки съюз);

Бернска конвенция за закрила на литературните и художествените произведения, Парижки акт от 24 юли 1971 г.


ПРОТОКОЛ № 1

относно режима, приложим към вноса в Общността на селскостопански продукти с произход от Тунис

Член 1

1.   Продуктите, изброени в приложението, с произход от Тунис, се внасят в Общността в съответствие с условията, посочени в приложението.

2.   Митата върху вноса се премахват или намаляват с процента, посочен по отношение на всеки продукт в колона а).

В случай че по отношение на определени продукти Общата митническа тарифа предвижда прилагане на мита ad valorem и на специфични мита, равнищата на намалението, посочени в колона а) и колона в) съгласно параграф 3, се прилагат само по отношение на митото ad valorem.

3.   По отношение на определени продукти митатата се премахват в рамките на тарифните квоти, посочени за всеки от тях в колона б).

Митата от Общата митническа тарифа по отношение на количества, внесени над квотите, се намаляват в размера, посочен в колона в).

4.   Референтните количества, установени по отношение на определени други продукти, освободени от мита върху вноса, са посочени в колона г).

В случай че вносът на определен продукт надхвърли референтните количества, Общността има право, с оглед на ежегодния търговски баланс, който изготвя, да подчини съответния продукт на прилагането на тарифна квота на Общността в обем, равен на референтното количество. В такъв случай, за количествата внос над квотата, митото от Общата митническа тарифа, в зависимост от съответния продукт, ще се прилага в пълен размер или намалено съгласно предвиденото в колона в).

5.   За някои от продуктите, посочени в параграфи 3 и 4 и включени в колона д), квотите или референтните количества ще се увеличават от 1 януари 1997 г. до 1 януари 2000 г. с четири равни годишни части, като всяка част съответства на 3 % от обема на квотата или количеството.

6.   За някои от продуктите, различни от тези, посочени в параграфи 3 и 4 и включени в колона д), Общността има право да определи референтно количество съгласно параграф 4 ако, в светлината на ежегодния търговски баланс, който изготвя, бъде установено, че обемът на вноса може да предизвика затруднения на пазара на Общността. Ако впоследствие за продукта бъде открита тарифна квота при условията на параграф 4, митото от Общата митническа тарифа, в зависимост от съответния продукт, се прилага в пълен размер или намалено съгласно предвиденото в колона в) за вноса над квотата.

Член 2

Член 1 се прилага по отношение на вината от прясно грозде от позиция 2204 от Комбинираната номенклатура, с произход от Тунис, които имат наименование за произход, когато тези вина са поставени в съдове с вместимост до 2 литра и имат действително алкохолно съдържание по обем ненадвишаващо 15 об. %.

В съответствие със законите на Тунис, тези вина имат следните наименования: Coteaux de Teboura, Coteaux d'Utique, Sidi Salem, Kelibia, Thibar, Mornag Grand cru Mornag.

Член 3

1.   За всяка пазарна година от 1 януари 1996 г. до 31 декември 1999 г., в рамките на количество от 46 000 тона годишно, се налага мито в размер на 7,81 ЕCU/100 kg върху вноса в Общността на химически непроменено маслиново масло от подпозиции 1509 10 10 и 1509 10 90 от Комбинираната номенклатура, изцяло получено в Тунис и транспортирано директно от Тунис в Общността.

2.   Ако вносът на маслиново масло, осъществен при посочения режим, заплашва да наруши равновесието на пазара на Европейската общност, по-специално в резултат от задълженията, поети от нея за този продукт в рамките на СТО, Европейската общност има право да вземе подходящи мерки за справяне с това положение.

3.   Страните преразглеждат ситуацията през втората половина на 1999 г., за да определят режима за периода след 1 януари 2000 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Код по КН

Описание

Размер на намалението на митата

(%)

Тарифни квоти

(тонове)

Размер на намалението на митата при внос над съществуващите или бъдещи квоти

(%)

Референтни количества

(тонове)

Специални разпоредби от

 

 

(а)

(б)

(в)

(г)

(д)

0101 19 10

Коне, предназначени за клане (1)

100

 

80

 

Член 1, параграф 6

0101 19 90

Други

100

 

80

 

Член 1, параграф 6

ex 0204

Меса от животни от рода на овцете или козите, пресни, охладени или замразени

100

 

 

 

0208

Други меса и карантии, годни за консумация, пресни, охладени или замразени

100

 

 

 

ex 0602 40

Рози, присадени или неприсадени, различни от калеми

100

 

 

 

0603 10

Рязан цвят и цветни пъпки, свежи

100

750

 

Член 1, параграф 5

ex 0701 90 51

Ранни картофи, от 1 януари до 31 март (2)

100

15 000

40

 

Член 1, параграф 5

ex 0702 00

Домати, от 15 ноември до 30 април

100 (3)

 

60 (3)

 

Член 1, параграф 6

ex 0703 10 11

ex 0703 10 19

Лук, от 15 февруари до 15 май

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

ex 0703 20 00

Чесън, от 1 ноември до 31 март

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

ex 0706 10 00

Моркови, от 1 януари до 31 март

100

 

40

 

Член 1, параграф 6

ex 0707 00

Краставици, от 10 ноември до 11 февруари

100 (3)

 

0

 

Член 1, параграф 6

ex 0708 10 10

Грах (Pisum sativum), от 1 октомври до 30 април

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

ex 0708 20 10

Фасул (Vigna spp., Phaseoulus spp.), от 1 ноември до 30 април

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

ex 0709 10

Ангинарии, от 1 октомври до 31 декември

100 (3)

 

30 (3)

 

Член 1, параграф 6

ex 0709 20 00

Аспержи, от 1 октомври до 31 март

100

 

0

 

Член 1, параграф 6

ex 0709 30 00

Патладжани, от 1 декември до 30 април

60

 

 

Член 1, параграф 6

ex 0709 40 00

Целина, различна от целината с едри глави, от 1 ноември до 31 март

100

 

0

 

Член 1, параграф 6

0709 60 10

Сладки пиперки

100

 

40

 

Член 1, параграф 6

0709 60 99

Други пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta

100

 

 

 

ex 0709 90 50

Копър, от 1 ноември до 31 март

100

 

0

 

Член 1, параграф 6

ex 0709 90

Тиквички, от 1 декември до 15 март

60 (3)

 

 

 

ex 0709 90 90

Див лук от вида Muscari comosum, от 15 февруари до 15 май

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

Магданоз, от 1 ноември до 31 март

100

 

0

 

0710 80 59

Други пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta

100

 

 

 

0711 20 10

Маслини, предназначени за употреба, различна от производството на маслиново масло (1)

60

 

 

 

0711 30 00

Каперси

100

 

90

 

Член 1, параграф 6

0711 90 10

Пиперки от вида Capsicum или от вида Pimenta, с изключение на сладките пиперки

100

 

 

 

0713 10 10

Грах за посев

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

0713 50 10

Бакла и фасул за посев

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

ex 0713

Зеленчукови растения, различни от тези за посев

100

 

 

 

0802 11 90

0802 12 90

Бадеми, с черупки или обелени, с изключение на горчиви бадеми

100

 

0

1 000

Член 1, параграф 5

ex 0804 10 00

Фурми, в директни опаковки с нетно съдържание от 35 kg или по-малко

100

 

 

 

ex 0805 10

Портокали, пресни

100 (3)

31 360

80 (3)

 

Член 1, параграф 5

ex 0805 10

Портокали, с изключение на пресните

100 (3)

 

0

1 500

Член 1, параграф 5

ex 0805 20

Мандарини (включително тангерини и сатсуми), пресни; клементини, wilkings и подобни цитрусови хибриди, пресни

100 (3)

 

80 (3)

 

Член 1, параграф 6

ex 0805 30

Лимони, пресни

100 (3)

 

80 (3)

 

Член 1, параграф 6

0805 40

Грейпфрути

80

 

 

 

ex 0806

Трапезно грозде, прясно, от 15 ноември до 30 април

60 (3)

 

 

 

ex 0807 10 10

Дини, от 1 април до 15 юни

50

 

 

 

ex 0807 10 90

Пъпеши, от 1 ноември до 31 май

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

0809 10

Кайсии

100 (3)

 

0

2 000

Член 1, параграф 5

ex 0809 40

Сливи, от 1 ноември до 31 март

60 (3)

 

 

 

ex 0810 10 90

Ягоди, от 1 ноември до 31 март

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

ex 0810 20 10

Малини, от 15 май до 15 юни

50

 

 

 

ex 0812 90 20

Портокали, фино смлени, временно консервирани

80

 

 

 

ex 0812 90 95

Други цитрусови плодове, фино смлени, временно консервирани

80

 

 

 

0904 12 00

Пипер, смлян или пулверизиран

100

 

 

 

0904 20 31

0904 20 35

0904 20 39

Пиперки, нито смлени, нито пулверизирани (4)

100

 

 

 

0904 20 90

Пиперки, смлени или пулверизирани

100

 

 

 

0909

Семена от анасон, звезден анасон, копър, кориандър, кимион, ким; плодове от хвойна

100

 

 

 

0910

Джинджифил, шафран, куркума, мащерка, дафинови листа, къри и други подправки

100

 

 

 

1209 91 90

Друг зеленчукови семена (5)

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

1209 99 99

Други семена или плодове, за посев (5)

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

1211

Растения и части от растения (включително семена и плодове) от видовете, използвани главно в парфюмерията, медицината или като средство за унищожаване на насекоми, паразити или други подобни, пресни или сушени, дори нарязани, натрошени или на прах

100

 

 

 

1212 10 10

Рожкови, включително семена от рожкови

100

 

 

 

1212 20 00

Водорасли

100

 

 

 

1212 30 00

Ядки и костилки от кайсии, праскови или сливи

100

 

 

 

1212 99 90

Други растителни продукти

100

 

 

 

ex 1302 20

Пектинови материали и пектинати

25

 

 

 

ex 2001 10 00

Краставици, без прибавка на захар

100

 

 

 

ex 2001 20 00

Лук, без прибавка на захар

100

 

 

 

2001 90 20

Плодове от вида Capsicum или от вида Pimenta, различни от сладките пиперки

100

 

 

 

2001 90 50

Гъби, без прибавка на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 65

Маслини, без прибавка на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 70

Сладки пиперки, без прибавка на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 75

Червено салатно цвекло, без прибавка на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 85

Червено главесто зеле, без прибавка на захар

100

 

 

 

ex 2001 90 96

Други, без прибавка на захар

100

 

 

 

2002 10 10

Домати, белени

100

 

30

 

Член 1, параграф 6

ex 2002 90

Концентрат от домати

100

2 000

0

 

Член 1, параграф 5

2003 10 20

Гъби от вида Agaricus, временно консервирани, напълно сварени:

 

 

 

 

 

— от вида Psalliota

100 (3)

 

50 (3)

 

Член 1, параграф 6

— други

100 (3)

 

60 (3)

 

Член 1, параграф 6

2003 10 30

Други гъби от вида Agaricus

 

 

 

 

 

— от вида Psalliota

100 (3)

 

50 (3)

 

Член 1, параграф 6

— други

100 (3)

 

60 (3)

 

Член 1, параграф 6

2003 10 80

Други гъби

100

 

60

 

Член 1, параграф 6

2003 20 00

Трюфели

70

 

 

 

2004 10 99

Други картофи

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

ex 2004 90 30

Каперси и маслини

100

 

 

 

2004 90 50

Грах (Pisum sativum) и зелен фасул

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

2004 90 95

Артишок

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2004 90 99

Други:

 

 

 

 

 

Аспержи, моркови и смеси от тях

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

Други

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2005 10 00

Хомогенизирани зеленчуци:

 

 

 

 

 

Аспержи, моркови и смеси от тях

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

Други

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2005 20 20

Картофи, на тънки резени, пържени или печени, дори солени или ароматизирани, в херметически затворени опаковки, предназначени за пряка консумация в това си състояние

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2005 20 80

Други картофи

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2005 40 00

Грах (Pisum sativum)

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

2005 51 00

Фасул на зърна

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2005 59 00

Друг фасул

20

 

 

 

2005 60 00

Аспержи

20

 

 

 

2005 70

Маслини

100

 

 

 

2005 90 10

Плодове от вида Capsicum, различни от сладките пиперки и пимента

100

 

 

 

2005 90 30

Каперси

100

 

 

 

2005 90 50

Артишок

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2005 90 60

Моркови

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

2005 90 70

Смеси от зеленчуци

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

2005 90 80

Други

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

2007 10 91

Хомогенизирани продукти от тропически плодове

50

 

 

 

2007 10 99

Други

50

 

 

 

2007 91 90

Цитрусови плодове, други

50

 

 

 

2007 99 91

Пюре от ябълки, включително компоти

50

 

 

 

2007 99 98

Други

50

 

 

 

2008 30 51

2008 30 71

ex 2008 30 91

ex 2008 30 99

Резенчета от грейпфрут, включително pomelo

80

 

 

 

ex 2008 30 55

Мандарини (включително танжерини и сатсуми) тънко нарязани; клементини, wilkings и подобни цитрусови хибриди, тънко нарязани

80

 

 

 

ex 2008 30 75

Портокали и лимони, фино смлени

80

 

 

 

ex 2008 30 59

ex 2008 30 79

Портокали и лимони, фино смлени

80

 

 

 

ex 2008 30 91

ex 2008 30 99

Цитрусови плодове, фино смлени

80

 

 

 

ex 2008 30 91

Каша от цитрусови плодове

40

 

 

 

2008 50 61

2008 50 69

Кайсии

100

 

20

 

Член 1, параграф 6

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

ex 2008 50 99

Половинки от кайсии

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

ex 2008 50 92

ex 2008 50 94

Каша от кайсии

100

5 160

30

 

 

ex 2008 70 92

ex 2008 70 94

Половинки от кайсии (включително нектарини)

50

 

 

 

ex 2008 70 99

Половинки от кайсии (включително нектарини)

100

 

50

 

Член 1, параграф 6

ex 2008 92 51

ex 2008 92 59

Смеси от плодове

100

1 000 (6)

55

 

 

ex 2008 92 72

ex 2008 92 74

ex 2008 92 76

ex 2008 92 78

Смеси от плодове

55

1 000 (6)

 

 

2009 11

2009 19

Портокалов сок

70 (3)

 

 

 

2009 20

Сок от грейпфрути

70 (3)

 

 

 

2009 30 11

2009 30 19

Сокове от други цитрусови плодове, с изключение на грейпфрути

60 (3)

 

 

 

ex 2009 30 31

2009 30 39

Сокове от други цитрусови плодове, с изключение на лимонов сок

60 (3)

 

 

 

ex 2204

Вино от прясно грозде

100

179 200 hl

80

 

 

ex 2204

Вино от прясно грозде със защитено наименование за произход

100

56 000 hl

0

 

Условията са определени в член 2

2301

Брашна, прахове и агломерати под формата на гранули, от меса, карантии, риби или ракообразни, мекотели или други водни безгръбначни, негодни за консумация от човека; пръжки

100

 

 

 

ex 2302

Трици и други видове отпадъци, дори агломерирани под формата на гранули, получени при пресяване, смилане или друг вид обработка на житни или бобови растения, различни от царевица и ориз

60

 

 

 


(1)  Класирането в тази подпозиция е в зависимост от условия, определени от компетентните органи на Общността.

(2)  След влизането в сила на правилата на Общността относно сектора на картофите, периодът ще бъде продължен до 15 април, а намаляването на митото, приложимо за количества над квотата, ще бъде 50 %.

(3)  Размерът на намалението се прилага само за мито ad valorem.

(4)  Класирането в тази подпозиция е в зависимост от условия, определени в съответните разпоредби на Общността.

(5)  Тази отсъпка се прилага само за семена, съответстващи на резпоредбите на директивите относно продажбата на семена и растения.

(6)  Тарифната квота е обща за шестте подпозиции, засягащи смесите от плодове.


ПРОТОКОЛ № 2

относно режима, приложим към вноса в Общността на рибни продукти с произход от Тунис

Единствен член

Не се налагат мита върху вноса в Общността на посочените по-долу продукти с произход от Тунис.

Код по КН

Описание

Глава 3

Риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни

1604 11 00

Сьомга

1604 12

Херинга

ex 1604 13 11

Сардини, от вида Sardina Pilchardus в маслиново масло (1)

ex 1604 13 19

Сардини, от вида Sardina Pilchardus, различни от тези в зехтин (1)

1604 14

Тон, скокливи риби и риби с набразден корем (Sarda spp.)

1604 15

Скумрии

1604 16 00

Аншуа

1604 19 10

Пъстървови, различни от сьомгите

1604 19 31

1604 19 39

Риби от рода Euthymnus, различни от скокливите риби (Euthymnus (Katsuwonis) pelamis)

1604 19 50

Риби от вида Orcynopsis unicolor

1604 19 91-1604 19 98

Други

1604 20

Други готови храни и консерви от риби

1604 20 05

Готови храни от сурими

1604 20 10

от сьомга

1604 20 30

от пъстървови, различни от сьомгите

1604 20 40

от аншуа

ex 1604 20 50

от сардини, от вида Sardina Pilchardus  (1)

1604 20 70

от тон, скокливи риби или други риби от рода Euthymnus

1604 20 90

от други риби

1604 30

Хайвер и неговите заместители

1605 10 00

Раци

1605 20

Скариди

1605 30 00

Омари

1605 40 00

Други ракообразни

1605 90 11

Миди (Mytilus spp., Perna spp.) в херметически затворени опаковки

1605 90 19

Други миди

1605 90 30

Други водни безгръбначни

1902 20 10

Макаронени изделия, дори варени или обработени по друг начин: съдържащи тегловно повече от 20 % риби и ракообразни, мекотели и други водни безгръбначни


(1)  В рамките на тарифната квота на Общността от 100 тона, която е обща за подпозици ex 1604 13 11, ex 1604 13 19 и ex 1604 20 50.


ПРОТОКОЛ № 3

относно режима, приложим към вноса в Тунис на селскостопански продукти с произход от Общността

Единствен член

Митата върху вноса в Тунис на продуктите с произход от Общността, изброени в приложението, не превишават посочените в колона а), в рамките на тарифните квоти, посочени в колона б).

Код по КН

Описание

Максимални мита

%

Преференциални тарифни квоти

Специални разпоредби

 

 

(а)

(б)

(в)

0102 10

Живи животни от рода на едрия рогат добитък, расови животни за разплод

17

2 000

 

0102 90

Други животни, различни от расовите животни за разплод

27

35

 (1)

0201 20

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено, необезкостени разфасовки

27

8 000 (2)

 (1)

0201 30

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, прясно или охладено, обезкостено

27

8 000 (2)

 (1)

0202 20

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразени, необезкостени разфасовки

27

8 000 (2)

 (1)

0202 30

Месо от животни от рода на едрия рогат добитък, замразено, обезкостено

27

8 000 (2)

 (1)

0207 21

Месо от птици, неразфасовано, замразено (от петли и кокошки)

43

400

 (3)

0402 10

Мляко или сметана, концентрирани или с прибавка на захар или други подсладители, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

17

9 700 (4)

 (1)

0402 21

Мляко или сметана, без прибавка на захар или други подсладители, на прах, гранули или други твърди форми с тегловно съдържание на мазнини, непревишаващо 1,5 %

17

9 700 (4)

 (1)

0402 99

Мляко или сметана, концентрирани, във форма различна от прах или други твърди форми, включително с прибавка на захар или други подсладители

17

9 700 (4)

 (1)

0405 00

Масло и други млечни мазнини

35

250

 (1)

0406 30

Топени сирена, различни от стърганите или от прахообразните

27

450

 (1)

0407 00

Птичи яйца с черупки, пресни, консервирани или варени

1 100

 (3<