03/ 21

BG

Официален вестник на Европейския съюз

209


21997A0612(02)


L 155/61

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

под формата на меморандум за разбирателство между Европейската общност и Съединените американски щати относно спиртните напитки

МЕМОРАНДУМ ЗА РАЗБИРАТЕЛСТВО

ex 2208 Алкохол, ликьори и други спиртни напитки

Съгласно договореностите от Сингапур, ние се ангажирахме да проведем задълбочени преговори относно премахването на митата за някои спиртни напитки.

След приключване на съответните вътрешни процедури и с изключение на ром (2208 40), за който се прилагат специалните разпоредби, предвидени в приложението, Европейският съюз и САЩ се договарят да премахнат митата, предвидени да влязат в сила от 1 юли 1997 г. за продуктите, попадащи под кодов номер HS 96 и изброени по-долу, като това ще се извърши на четири етапа, като се започне от 1 юли 1997 г., след което се предвижда по-нататъшно намаляване на ставките на 1 януари 1998 г., 1 януари 1999 г. и 1 януари 2000 г.:

HS 96

2208 20

алкохолни напитки, получени след дестилацията на гроздово вино или гроздови джибри (джиброва ракия)

2208 30

уиски

2208 50

джин и нидерландски джин

2208 60

водка

2208 70

ликьори и стимулиращи питиета

ex 2208 90

други видове алкохол с изключение на неденатуриран етилов алкохол с алкохолно съдържание по-малко от 80 обемни % (изброени под кодови номера по класификацията на ЕО 2208 90 91 и 2208 90 99 и под номер 2208 90 80 по класификацията на САЩ).


ПРИЛОЖЕНИЕ

Позиция 2208 40 — ром и тафия

А.   Мита на Европейската общност

1.

Намалението на митата върху ром със съдържание на летливи вещества, без етилов и метилов алкохол, равно или надвишаващо 225 г на един хектолитър чист спирт с допуск от 10 %, е както следва:

 

В съдове с вместимост от 2 литра или по-малко

В съдове с вместимост над 2 литра

Основна ставка

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,8 ECU/об. %/hl

1 юли 1997 г.

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,8 ECU/об. %/hl

1 юли 1998 г.

0,7 ECU/об. %/hl + 3,8 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl

1 юли 1999 г.

0,65 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,65 ECU/об. %/hl

1 юли 2000 г.

0,6 ECU/об. %/hl + 3,2 ECU/hl

0,6 ECU/об. %/hl

2.

Митото на Европейската общност върху ром и тафия, с изключение на посочените в параграф 1 по-горе, на стойност, посочена в долната таблица, се намалява в рамките на посочените количества по тарифната квота, като това намаление се прилага до достигане на 1 януари 2003 г. на нулева ставка. Количествата, определени с тарифната квота, се отнасят за ром в съдове с всякакъв размер.

 

Мито

Количества по тарифна квота

В съдове с вместимост от 2 литра или по-малко, на стойност над 7.9 ECU на литър 100 % алкохол

В съдове с вместимост над 2 литра, на стойност над 2,0 ECU на литър 100 % алкохол

Литри 100 %

алкохол

1 юли 1997 г.

0,7 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl

890 000

1 януари 1998 г.

0,6 ECU/об. %/hl + 2,9 ECU/hl

0,6 ECU/об. %/hl

1 950 000

1 януари 1999 г.

0,5 ECU/об. %/hl + 2,3 ECU/hl

0,5 ECU/об. %/hl

2 145 000

1 януари 2000 г.г.

0,4 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

0,4 ECU/об. %/hl

2 359 500

1 януари 2001 г.

0,3 ECU/об. %/hl + 1,2 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl

2 595 450

1 януари 2002 г.

0,2 ECU/об. %/hl + 0,6 ECU/hl

0,2 ECU/об. %/hl

2 854 995

От 1 януари 2003 г.

необлагаем

необлагаем

неограничени

3.

Ром и тафия на стойност под указаните по-горе ценови разпределения, както и в количества, които са извън определената тарифна квота, се облагат със ставките, посочени в параграф 1 по-горе.

4.

Европейската общност трябва незабавно да уведоми Съединените щати за всички промени, настъпили в преференциалното третиране на вноса на ром между 1 януари 2000 г. и 1 януари 2003 г. При отправено искане Европейската общност трябва незабавно да започне консултации със Съединените американски щати по всички въпроси, които се отнасят до износа от САЩ за Европейската общност на ром, съгласно параграф 2 по-горе, с цел достигане до взаимно съгласувано решение на въпроса, поставен по време на консултациите.

Б.   Мита на САЩ

5.

За ром и тафия следва да се прилага следното намаление на митата:

 

ром и тафия

а)в съдове с вместимост до 4 литра, на стойност над 3,00 щатски долара на литър установен градусб)в съдове с вместимост над 4 литра, на стойност над 69 цента на литър установен градус

ром и тафия

а)в съдове с вместимост до 4 литра, на стойност под 3,00 щатски долара на литър установен градусб)в съдове с вместимост над 4 литра, на стойност до 69 цента на литър установен градус

1 юли 1997 г.

26,1 цента/литър установен градус

30,4 цента/литър установен градус

1 януари 1998 г.

21,7 цента/литър установен градус

28,1 цента/литър установен градус

1 януари 1999 г.

17,4 цента/литър установен градус

25,9 цента/литър установен градус

1 януари 2000 г.

13,0 цента/литър установен градус

23,7 цента/литър установен градус

1 януари 2001 г.

8,7 цента/литър установен градус

23,7 цента/литър установен градус

1 януари 2002 г.

4,3 цента/литър установен градус

23,7 цента/литър установен градус

1 януари 2003 г.

0

23,7 цента/литър установен градус

Спиртни напитки — Европейска общност — График CXL

Код 97

Наименование по етикет

Основна ставка

Крайна ставка

Прилагане

юли 1997 г.

януари 1998 г.

януари 1999 г.

януари 2000 г.

2208

Неденатуриран алкохол с алкохолен градус, изразен като процент от обемното съдържание, по-малко от 80 обемни %; алкохолни напитки, ликьори и други спиртни напитки

 

 

 

 

 

 

2208 20

– алкохолни напитки, получени след дестилацията на гроздово вино или гроздови джибри

 

 

 

 

 

 

 

– – в съдове с вместимост 2 литра или по-малко

 

 

 

 

 

 

2208 20 12

– – – Коняк

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

необлагаем

2208 20 14

– – – Арманяк

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

необлагаем

2208 20 26

– – – Грапа

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

необлагаем

2208 20 27

– – – Бренди де Жерез

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

необлагаем

2208 20 29

– – – други

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

необлагаем

 

– – В съдове с вместимост над 2 литра

 

 

 

 

 

 

2208 20 40

– – – Суров дестилат

1,12 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

 

– – – други

 

 

 

 

 

 

2208 20 62

– – – Коняк

1,12 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

2208 20 64

– – – Арманяк

1,12 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

2208 20 86

– – – Грапа

1,12 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

2208 20 87

– – – Бренди де Жерез

1,12 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

2208 20 89

– – – други

1,12 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

2208 30

– Уиски

 

 

 

 

 

 

 

– – Уиски „Бърбън“ в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 30 11

– – – до 2 литра

0,2 ECU/об. %/hl + 1,5 ECU/hl

необлагаем

0,15 ECU/об. %/hl + 1,13 ECU/hl

0,1 ECU/об. %/hl + 0,8 ECU/hl

0,05 ECU/об. %/hl + 0,8 ECU/hl

необлагаем

2208 30 19

– – – над 2 литра

0,2 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,15 ECU/об. %/hl

0,1 ECU/об. %/hl

0,05 ECU/об. %/hl

необлагаем

 

– – Шотландско уиски

 

 

 

 

 

 

 

– – – Малцово уиски в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 30 32

– – – до 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl + 1,6 ECU/hl

0,14 ECU/об. %/hl + 1,1 ECU/hl

0,07 ECU/об. %/hl + 0,5 ECU/hl

необлагаем

2208 30 38

– – – над 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl

0,14 ECU/об. %/hl

0,07 ECU/об. %/hl

необлагаем

 

– – – Уиски смес в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 30 52

– – – до 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl + 1,6 ECU/hl

0,14 ECU/об. %/hl  1,1 ECU/hl

0,07 ECU/об. %/hl + 0,5 ECU/hl

необлагаем

2208 30 58

– – – над 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl

0,14 ECU/об. %/hl

0,07 ECU/об. %/hl

необлагаем

 

– – – други в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 30 72

– – – до 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl + 1,6 ECU/hl

0,14 ECU/об. %/hl + 1,1 ECU/hl

0,07 ECU/об. %/hl + 0,5 ECU/hl

необлагаем

2208 30 78

– – – над 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl

0,14 ECU/об. %/hl

0,07 ECU/об. %/hl

необлагаем

 

– – Други в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 30 82

– – – до 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl + 1,6 ECU/hl

0,14 ECU/об. %/hl + 1,1 ECU/hl

0,07 ECU/об. %/hl + 0,5 ECU/hl

необлагаем

2208 30 88

– – – над 2 литра

0,28 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,21 ECU/об. %/hl

0,14 ECU/об. %/hl

0,07 ECU/об. %/hl

необлагаем

2208 40

– Ром и тафия:

 

Виж допълнение А

2208 40 10

– – В съдове с вместимост до 2 литра

 

 

– – – пр. ром със съдържание на летливи вещ-ва,без етилов и метилов алкохол, равно или надвишаващо 225 грама на един хектолитър чист спирт с допуск от 10 %.

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

 

– – – пр. други

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

2208 40 90

– – В съдове с вместимост над 2 литра

 

 

– – – пр. ром със съдържание на летливи вещества, без етилов и метилов алкохол, равно или надвишаващо 225 грама на един хектолитър чист спирт с допуск от 10 %.

0,8 ECU/об. %/hl

 

– – – пр. други

0,8 ECU/об. %/hl

2208 50

– Джин и нидерландски джин:

 

 

 

 

 

 

 

– – Джин в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 50 11

– – – до 2 литра

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

Необлагаем

0,6 ECU/об. %/hl + 3,1 ECU/hl

0,4 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

0,2 ECU/об. %/hl + 1,0 ECU/hl

Необлагаем

2208 50 19

– – – над 2 литра

0,8 ECU/об. %/hl

Необлагаем

0,6 ECU/об. %/hl

0,4 ECU/об. %/hl

0,2 ECU/об. %/hl

Необлагаем

 

– – Нидерландски джин в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 50 91

– – – до 2 литра

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

2208 50 99

– – – над 2 литра

1,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

2208 60

– Водка

 

 

 

 

 

 

 

– – Със спиртно съдържание спрямо обема 45,4 об. % или по-ниско, в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 60 11

– – – под 2 литра

1,1 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

Необлагаем

0,8 ECU/об. %/hl + 3,1 ECU/hl

0,6 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 1,0 ECU/hl

Необлагаем

2208 60 19

– – – над 2 литра

1,1 ECU/об. %/hl

Необлагаем

0,8 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

 

– – Със спиртно съдържание спрямо обема над 45,4 об. %, в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 60 91

– – – под 2 литра

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

2208 60 99

– – – над 2 литра

1,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

2208 70

– Ликьори и стимулиращи напитки в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 70 10

– – до 2 литра

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

2208 70 90

– – над 2 литра

1,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

2208 90

– Други

 

 

 

 

 

 

 

– – Арак в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 90 11

– – – до 2 литра

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

Необлагаем

0,6 ECU/об. %/hl + 3,1 ECU/hl

0,4 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

0,2 ECU/об. %/hl + 1,0 ECU/hl

Необлагаем

2208 90 19

– – – над 2 литра

0,8 ECU/об. %/hl

Необлагаем

0,6 ECU/об. %/hl

0,4 ECU/об. %/hl

0,2 ECU/об. %/hl

Необлагаем

 

– – Сливов, крушов или черешов алкохол (с изключение на ликьори), в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

2208 90 33

– – – до 2 литра

0,91 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

Необлагаем

0,68 ECU/об. %/hl + 2,6 ECU/hl

0,46 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

0,22 ECU/об. %/hl + 0,9 ECU/hl

Необлагаем

2208 90 38

– – – над 2 литра

1,1 ECU/об. %/hl

Необлагаем

0,8 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

 

– – Други алкохолни и спиртни напитки, в съдове с вместимост

 

 

 

 

 

 

 

– – – до 2 литра

 

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – Узо

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

 

– – – – други

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – алкохол (без ликьори)

 

 

 

 

 

 

 

– – – – – – дестилиран от плодове

 

 

 

 

 

 

2208 90 45

– – – – – – – Калвадос

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

Необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

Необлагаем

2208 90 48

– – – – – – – други

1,12 ECU/об. %/hl + 7 ECU/hl

Необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl + 5,3 ECU/hl

0,56 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,28 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl

Необлагаем

 

– – – – – – други

 

 

 

 

 

 

2208 90 52

– – – – – – – Корн

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

2208 90 57

– – – – – – – други

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

2208 90 69

– – – – – други спиртни напитки

1,3 ECU/об. %/hl + 8,2 ECU/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl + 6,2 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,3 ECU/об. %/hl + 2,1 ECU/hl

Необлагаем

 

– – – над 2 литра

 

 

 

 

 

 

 

– – – – алкохол (без ликьори)

 

 

 

 

 

 

2208 90 71

– – – – – дестилиран от плодове

1,12 ECU/об. %/hl

Необлагаем

0,84 ECU/об. %/hl

0,56 ECU/об. %/hl

0,28 ECU/об. %/hl

Необлагаем

2208 90 74

– – – – – други

1,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

2208 90 78

– – – – други спиртни напитки

1,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

1,0 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,3 ECU/об. %/hl

Необлагаем

ДОПЪЛНЕНИЕ А

Спиртни напитки — Европейска общност — График CXL

Код 97

Наименование по етикет

Основна ставка

Крайна ставка

Прилагане

2208 40

– Ром и тафия

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юли 1997 г.

юли 1998 г.

юли 1999 г.

юли 2000 г.

 

 

 

2208 40 10

– – В съдове с вместимост до 2 литра

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,6 ECU/ об. %/hl + 3,2 ECU/hl

0,8 ECU/ об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,7 ECU/ об. %/hl + 3,8 ECU/hl

0,65 ECU/ об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,6 ECU/ об. %/hl + 3,2 ECU/hl

 

 

 

– – – пр:ром със съдържание на летливи вещ-ва, без етилов и метилов алкохол, равно или надвишаващо 225 грама на един хектолитър чист спирт с допуск от 10 %

 

 

 

 

 

 

 

юли 1997 г.

януари 1998 г.

януари 1999 г.

януари 2000 г.

януари 2001 г.

януари 2002 г

януари 2003 г

 

– – – пр. Други:

0,8 ECU/ об. %/hl + 4,1 ECU/hl

необлагаем

0,7 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl (1)

0,6 ECU/об. %/hl + 2,9 ECU/hl (1)

0,5 ECU/об. %/hl + 2,3 ECU/hl (1)

0,4 ECU/об. %/hl + 1,8 ECU/hl (1)

0,3 ECU/ об. %/hl + 1,2 ECU/hl (1)

0,2 ECU/ об. %/hl + 0,6 ECU/hl (1)

Необлагаем

 

– – – – на стойност над 7,9 ECU на литър 100 % алкохол (1)

 

 

 

 

юли 1997 г.

юли 1998 г.

юли 1999 г.

юли 2000 г.

 

 

 

 

– – – – други (1)

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,6 ECU/ об. %/hl + 3,2 ECU/hl

0,8 ECU/об. %/hl + 4,1 ECU/hl

0,7 ECU/об. %/hl + 3,8 ECU/hl

0,65 ECU/об. %/hl + 3,5 ECU/hl

0,6 ECU/ об. %/hl + 3,2 ECU/hl

 

 

 

 

 

 

 

юли 1997 г. г.

юли 1998 г.

юли 1999 г.

юли 2000 г.г.

 

 

 

2208 40 90

– – В съдове с вместимост над 2 литра

0,8 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl

0,8 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,65 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl

 

 

 

 

– – – пр. ром със съдържание на летливи вещества, без етилов и метилов алкохол, равно или надвишаващо 225 грама на един хектолитър чист спирт с допуск от 10 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

юли 1997 г.

януари 1998 г.

януари 1999 г.

януари 2000 г.

януари 2001 г.

януари 2002 г.

януари 2003 г.

 

– – – ex Други:

0,8 ECU/об. %/hl

необлагаем

0,7 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl (1)

0,5 ECU/об. %/hl (1)

0,4 ECU/об. %/hl (1)

0,3 ECU/об. %/hl (1)

0,2 ECU/об. %/hl (1)

необлагаем (1)

 

– – – – на стойност над 2,0 ECU на литър 100 % алкохол (1)

 

 

 

 

юли 1997 г.

юли 1998 г.

юли 1999 г.

юли 2000 г.

 

 

 

 

– – – – други

0,8 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl

0,8 ECU/об. %/hl

0,7 ECU/об. %/hl

0,65 ECU/об. %/hl

0,6 ECU/об. %/hl

 

 

 


(1)  

Бележка: През периода 1 юли 1997 г.—31 декември 2002 г. тези отстъпки се ограничават само за посочените по-долу количества по предоставената тарифна квота, в рамките на която се допуска внос на ром и тафиа в съдове с всякаква вместимост при посочените тавки на митата. От 1 януари 2003 г. отпада ограничението за количество по тарифна квота:

Тарифна квота

Литри 100 %-ен алкохол

Период: 1 юли 1997 г.—31 декември 1997 г.

890 000

1 януари 1998 г.—31 декември 1998 г.

1 950 000

1 януари 1999 г.—31 декември 1999 г.

2 145 000

1 януари 2000 г.—31 декември 2000 г.

2 359 500

1 януари 2001 г.—31 декември 2001 г.

2 595 450

1 януари 2002 г.—31 декември 2002 г.

854 995