11/ 55

BG

Официален вестник на Европейския съюз

46


21996D0523(03)


L 124/15

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 13/96

от 1 март 1996 година

за изменение на приложение XX (Околна среда) към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейско икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейско икономическо пространство, оттук нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като има предвид, че приложение XX към Споразумението е изменено с Решение № 75/95 на Съвместния комитет на ЕИП (1);

като има предвид, че Директива 94/66/EО на Съвета от 15 декември 1994 г. за изменение на Директива 88/609/EИО относно ограничаването на емисиите от определени замърсители в атмосферния въздух от големите горивни инсталации (2) трябва да се включи в Споразумението,

РЕШИ:

Член 1

Следното тире се добавя в точка 19 (Директива 88/609/EИО на Съвета) в приложение XX към Споразумението:

„изменена с:

394 L 0066: Директива 94/66/EО на Съвета от 15 декември 1994 г. (ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 83.).“

Член 2

Текстовете на Директива 94/66/EО на Съвета на исландски и норвежки език, приложени към съответните езикови версии на настоящото решение, са автентични.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 април 1996 г., при условие че всички нотификации до Съвместния комитет на ЕИП съгласно член 103, параграф 1 от Споразумението са направени.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 1 март 1996 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

P. BENAVIDES


(1)  ОВ L 57, 7.3.1996 г., стр. 41.

(2)  ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 83