03/ 20

BG

Официален вестник на Европейския съюз

13


21996A1115(01)


L 292/29

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ ПОД ФОРМАТА НА РАЗМЯНА НА ПИСМА

между Европейската общност и Арабска република Египет за изменение в режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет

Брюксел, 4 ноември 1996 година

Уважаеми господине,

Имам честта да се позова на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет относно режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет.

По силата на това споразумение митата върху вноса на ориз (код по КН 1006) с произход и идващ от Египет следва да се изчисляват в съответствие с член 12 на Регламент (ЕИО) № 1418/76, намалени със сума равна на 25 % от стойността на цитираните мита.

Прилагането на договореното намаление на митата повече не се подчинява на събирането от страна на Египет на налог върху износа на цитирания продукт.

Намалението на митата се прилага от 1 май 1996 година.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо.

Моля приемете моите най-дълбоки почитания.

За Европейската общност

Image

Брюксел, 4 ноември 1996 година

Уважаеми господине,

Имам честта да потвърдя получаването на Вашето писмо с днешна дата, в което пише следното:

„Имам честта да се позова на Споразумението под формата на размяна на писма между Европейската общност и Арабска република Египет относно режима на внос в Общността на ориз с произход и идващ от Египет.

По силата на това споразумение митата върху вноса на ориз (код по КН 1006) с произход и идващ от Египет следва да се изчисляват в съответствие с член 12 на Регламент (ЕИО) № 1418/76, намалени със сума, равна на 25 % от стойността на цитираните мита.

Прилагането на договореното намаление на митата повече не се подчинява на събирането от страна на Египет на налог върху износа на цитирания продукт.

Намалението на митата се прилага от 1 май 1996 година.

Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от двете страни.

Ще Ви бъда задължен, ако потвърдите съгласието си със съдържанието на настоящото писмо.“

Имам честта да потвърдя съгласието на правителството на Арабска република Египет.

Моля приемете моите най-дълбоки почитания.

За правителството на Арабска република Египет

Image