11/ 54

BG

Официален вестник на Европейския съюз

22


21994D0628(01)


L 160/1

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


РЕШЕНИЕ НА СЪВМЕСТНИЯ КОМИТЕТ НА ЕИП

№ 7/94

от 21 март 1994 година

за изменение на протокол 47 и на някои приложения към Споразумението за ЕИП

СЪВМЕСТНИЯТ КОМИТЕТ НА ЕИП,

като взе предвид Споразумението за Европейското икономическо пространство, изменено с Протокола за адаптиране на Споразумението за Европейското икономическо пространство, оттук нататък наричано „Споразумението“, и по-специално член 98 от него,

като припомня, че целта на договарящите се страни към Споразумението е създаването на динамично и хомогенно Европейско икономическо пространство, основано на общи правила и еднакво третиране на физическите лица и икономическите оператори с оглед на четирите свободи и условията на конкуренция, а също така на засилено и разширено сътрудничество в страничните и хоризонтални политики,

като отбелязва, че Споразумението съдържа позовавания на актове на ЕО от значение за ЕИП, издадени от Европейската общност преди 1 август 1991 г.,

като има предвид, че с цел гарантиране хомогенността на Споразумението и правната сигурност на индивидите и икономическите оператори, и в светлината на съвместната проверка, извършена от договарящите се страни на актовете, издадени от Европейската общност след 31 юли 1991 г., се налагат изменения в Споразумението,

като има предвид в допълнение на това, че специфичната същност на актовете, упоменати в приложение 6 към настоящото решение, изисква едновременното прилагане на тези актове в рамките на Общността и ЕИП, от датата на влизане в сила на Споразумението за ЕИП,

като припомня, че съгласно протокол 1 към Споразумението разпоредбите на актовете, посочени в приложенията към Споразумението, се прилагат в съответствие със Споразумението и протокол 1, освен ако не е предвидено друго в съответните приложения,

РЕШИ:

Член 1

Протокол 47 и приложения I, II, IV—IX, XI и XIII—XXII към Споразумението се изменят, както е предвидено в приложения 1—20 към настоящото решение.

Член 2

1.   По смисъла на Споразумението, при условие че не е предвидено друго в приложенията към настоящото решение, датите относно влизането в сила и прилагането на настоящите приложения се четат, както следва:

когато датата на влизане в сила или на прилагане на акта предхожда датата на влизане в сила на настоящото решение, се прилага датата на влизане в сила на настоящото решение;

когато датата на влизането в сила или на прилагането на акта е по-късна от датата на влизане в сила на настоящото решение, се прилага датата на влизането в сила или на прилагането на акта.

2.   Актовете, които са упоменати, както и разпоредбите на приложение 6 към настоящото решение, се прилагат от датата на влизане в сила на Споразумението.

Член 3

Настоящото решение влиза в сила на 1 юли 1994 г., при условие че на Съвместния комитет на ЕИП са направени всички нотификации, изисквани по силата на член 103, параграф 1 от Споразумението.

Член 4

Настоящото решение се публикува в раздела за ЕИП и в притурката за ЕИП към Официален вестник на Европейските общности.

Съставено в Брюксел на 21 април 1994 година.

За Съвместния комитет на ЕИП

Председател

N. G. VAN DER PAS


ПРИЛОЖЕНИЕ 1

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

ПРОТОКОЛ 47 ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕЧКИ ПРЕД ТЪРГОВИЯТА С ВИНО към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

A.   ОСНОВНА ЧАСТ

1.

Основната част се изменя по следния начин:

a)

В първия параграф „Допълнението“ се заменя с думите „Допълнение 1“.

б)

Като нов, втори параграф се въвежда следният текст:

„В съответствие с разпоредбите, включени в допълнение 2, договарящите се страни създават механизъм за взаимопомощ между контролните органи във винения сектор“.

в)

В последния параграф „Допълнението“ се заменя с думите „Допълнение 1“.

Б.   ДОПЪЛНЕНИЕ 1

1.

Заглавието „ДОПЪЛНЕНИЕ“ се заменя с „ДОПЪЛНЕНИЕ 1“.

2.

Текстът на точка 4 (Регламент (ЕИО) № 358/79 на Съвета) се заличава.

3.

Текстът на точка 5 (Регламент (ЕИО) № 2510/83 на Комисията) се заличава.

4.

Текстът на точка 7 (Регламент (ЕИО) № 3309/85 на Съвета) се заличава.

5.

Текстът на точка 11 (Регламент (ЕИО) № 1627/86 на Съвета) се заличава.

6.

Следните тирета се добавят към точка 15 (Регламент (ЕИО) № 822/87 на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 R 1734: Регламент (ЕИО) № 1734/91 на Съвета от 13 юни 1991 г. (ОВ L 163, 26.6.1991 г., стр. 6),

392 R 1756: Регламент (ЕИО) № 1756/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. (ОВ L 180, 1.7.1992 г., стр. 27),

393 R 1566: Регламент (ЕИО) № 1566/93 на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 154, 25.6.1993 г., стр. 39),

393 R 3111: Регламент (ЕИО) № 3111/93 на Комисията от 10 ноември 1993 г. (ОВ L 278, 11.11.1993 г., стр. 48).“

7.

Следното тире се добавя към точка 16 (Регламент (ЕИО) № 823/87 на Съвета) преди адаптацията:

„—

391 R 3896: Регламент (ЕИО) № 3896/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 3).“

8.

Текстът на точка 17 (Регламент (ЕИО) № 1069/87 на Комисията) се заличава.

9.

Следните тирета се добавят към точка 19 (Регламент (ЕИО) № 4252/88 на Съвета):

„—

391 R 1735: Регламент (ЕИО) № 1735/91 на Съвета от 13 юни 1991 г. (ОВ L 163, 26.6.1991 г., стр. 9),

392 R 1759: Регламент (ЕИО) № 1759/92 на Съвета от 30 юни 1992 г. (ОВ L 180, 1.7.1992 г., стр. 31),

393 R 1568: Регламент (ЕИО) № 1568/93 на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 154, 25.6.1993 г., стр. 42),

393 R 3111: Регламент (ЕИО) № 3111/93 на Комисията от 10 ноември 1993 г. (ОВ L 278, 11.11.1993 г., стр. 48).“

10.

Следните тирета се добавят към точка 22 (Регламент (ЕИО) № 2392/89 на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 R 2356: Регламент (ЕИО) № 2356/91 на Съвета от 29 юли 1991 г. (ОВ L 216, 3.8.1991 г., стр. 1),

391 R 3897: Регламент (ЕИО) № 3897/91 на Съвета от 16 декември 1991 г. (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 5).“

11.

Следните тирета се добавят към точка 23 (Регламент (ЕИО) № 3677/89 на Съвета) преди адаптацията:

„—

391 R 2201: Регламент (ЕИО) № 2201/91 на Съвета от 22 юли 1991 г. (ОВ L 203, 26.7.1991 г., стр. 3),

392 R 2795: Регламент (ЕИО) № 2795/92 на Съвета от 21 септември 1992 г. (ОВ L 282, 26.9.1992 г., стр. 5),

393 R 2606: Регламент (ЕИО) № 2606/93 на Съвета от 21 септември 1993 г. (ОВ L 239, 24.9.1993 г., стр. 6).“

12.

Тестът на точка 24 (Регламент (ЕИО) № 743/90 на Комисията) се заличава.

13.

Следният текст се добавя в точка 25 (Регламент (ЕИО) № 2676/90 на Комисията):

изменен с:

392 R 2645: Регламент (ЕИО) № 2645/92 на Комисията от 11 септември 1992 г. (ОВ L 266, 12.9.1992 г., стр. 10).“

14.

Следните тирета се добавят към точка 26 (Регламент (ЕИО) № 3201/90 на Комисията) преди адаптациите:

„—

391 R 3298: Регламент (ЕИО) № 3298/91 на Комисията от 12 ноември 1991 г. (ОВ L 312, 13.11.1991 г., стр. 20),

392 R 0153: Регламент (ЕИО) № 153/92 на Комисията от 23 януари 1992 г. (ОВ L 17, 24.1.1992 г., стр. 20),

392 R 3650: Регламент (ЕИО) № 3650/92 на Комисията от 17 декември 1992 г. (ОВ L 369, 18.12.1992 г., стр. 25),

393 R 1847: Регламент (ЕИО) № 1847/93 на Комисията от 9 юли 1993 г. (ОВ L 168, 10.7.1993 г., стр. 33).“

15.

След точка 28 (Регламент (ЕИО) № 3825/90 на Комисията) се добавят следните нови точки:

„29.

390 R 3827: Регламент (ЕИО) № 3827/90 на Комисията от 19 декември 1990 г. за преходни договорености за описанието на някои качествени вина, произведени в специфични райони (ОВ L 366, 29.12.1990 г., стр. 59), изменен с:

391 R 0816: Регламент (ЕИО) № 816/91 на Комисията от 2 април 1991 г. (ОВ L 83, 3.4.1991 г., стр. 8),

391 R 2271: Регламент (ЕИО) № 2271/91 на Комисията от 29 юли 1991 г. (ОВ L 208, 30.7.1991 г., стр. 36),

391 R 3245: Регламент (ЕИО) № 3245/91 на Комисията от 7 ноември 1991 г. (ОВ L 307, 8.11.1991 г., стр. 15).

30.

390 R 2776: Регламент (ЕИО) № 2776/90 на Комисията от 27 септември 1990 г. за преходни мерки, които да бъдат приложени във винения сектор след обединението на Германия, на територията на бившата Германска демократична република (ОВ L 267, 29.9.1990 г., стр. 30).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

член 1, параграфи 1 и 3 не се прилага.

31.

391 R 2384: Регламент (ЕИО) № 2384/91 на Комисията от 31 юли 1991 г. за преходните мерки, приложими към лозарския сектор в Португалия през винената 1991/1992 година (ОВ L 219, 7.8.1991 г., стр. 9).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

a)

член 2, параграф 3 не се прилага;

б)

член 3 не се прилага.

32.

391 R 3223: Регламент (ЕИО) № 3223/91 на Комисията от 5 ноември 1991 г., упълномощаващ Обединеното кралство да разрешава при определени условия допълнително увеличение на алкохолното съдържание в някои трапезни вина (ОВ L 305, 6.11.1991 г., стр. 14).

33.

391 R 3895: Регламент (ЕИО) № 3895/91 на Съвета от 11 декември 1991 г. въвеждащ правила за описанието и представянето на специални вина (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 1).

34.

391 R 3901: Регламент (ЕИО) № 3901/91 на Комисията от 18 декември 1991 г. за въвеждане на някои детайлни правила за описанието и представянето на специални вина (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 15).

35.

392 R 0506: Регламент (ЕИО) № 506/92 на Комисията от 28 февруари 1992 г. за преходни мерки относно общото киселинно съдържание на вината, произвеждани в Испания и пускани на испанския пазар през 1992 г. (ОВ L 55, 29.2.1992 г., стр. 77).

36.

392 R 0761: Регламент (ЕИО) № 761/92 на Комисията от 27 март 1992 г. въвеждащ временни мерки, свързани с купажа на трапезно вино в Испания през 1992 г. (ОВ L 83, 28.3.1992 г., стр. 13).

37.

392 R 1238: Регламент (ЕИО) № 1238/92 на Комисията от 8 май 1992 г. за определяне на методите на Общността, приложими във винения сектор за анализ на неутралния алкохол (ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 13).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

 

Член 1, параграф 2 не се прилага.

38.

392 R 2332: Регламент (ЕИО) № 2332/92 на Съвета от 13 юли 1992 г. за пенливите вина, произведени в Общността (ОВ L 231, 13.8.1992 г., стр. 1), изменен с:

393 R 1568: Регламент (ЕИО) № 1568/93 на Съвета oт 14 юни 1993 г. (ОВ L 154, 25.6.1993 г., стр. 42).

39.

392 R 2333: Регламент (ЕИО) № 2333/92 на Съвета от 13 юли 1992 г. за въвеждане на общи правила за описание и представяне на пенливи вина и газирани, пенливи вина (ОВ L 231, 13.8.1992 г., стр. 9).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

a)

първото предложение на член 3, параграф 4 не се прилага;

б)

член 5, параграф 2 се допълва, както следва:

„ж.

В случай на качествено, пенливо вино, каквото е посочено в член 1, втория параграф, буква б) от Регламент (ЕИО) № 2332/92, с произход от:

Австрия:

„Qualitätsschaumwein“ или „Qualitätssekt“.“

в)

член 6, параграф 6 се допълва, както следва:

„в.

Терминът „Hauersekt“ се използва за качествени, пенливи вина, еквивалентни на качествени пенливи вина, произведени в определен район, в съответствие с член 6, параграф 4 от настоящия регламент и с Регламент (ЕИО) № 2332/92, при условие че те са:

произведени в Австрия,

произведени от грозде, набрано в същото лозе, където производителят прави вино от грозде, предназначено за приготвянето на качествени, пенливи вина,

пускани на пазара от производителя и предоставяни с етикет, обозначаващ лозето, разнообразието от лози и годината,

регулирани от австрийските правила.“

40.

392 R 3459: Регламент (ЕИО) № 3459/92 на Комисията от 30 ноември 1992 г. за упълномощаване Обединеното кралство да разрешава допълнително увеличение на алкохолното съдържание в трапезни вина и качествени вина, произведени в определен регион (ОВ L 350, 1.12.1992 г., стр. 60).

41.

393 R 0586: Регламент (ЕИО) № 586/93 на Комисията от 12 март 1993 г., предвиждащ изключения с оглед на летливото, киселинно съдържание на някои вина (ОВ L 61, 13.3.1993 г., стр. 39).

42.

393 R 2238: Регламент (ЕИО) № 2238/93 на Комисията от 26 юли 1993 г. за придружителните документи при превоз на вино и съответните записи, които трябва да бъдат запазвани (ОВ L 200, 10.8.1993 г., стр. 10).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

a)

член 1, параграф 1, буква a), член 1, параграф 1, буква б), първото тире, член 1, параграф 1, буква в) и член 1, параграф 2 не се прилагат;

б)

член 2, букви д) и е) не се прилага;

в)

член 3, параграф 1, първата алинея се допълва, както следва:

 

„Документът трябва да бъде попълнен в съответствие с образеца, посочен в приложение III.“;

г)

член 3, параграф 2, член 3, параграф 3 и член 3, параграф 4, последният параграф не се прилагат;

д)

член 4, параграф 1 не се прилага;

е)

член 5, параграф 2 не се прилага;

ж)

член 6, параграф 1, втората алинея не се прилага;

з)

член 7, параграф 1, буква a), i), първото и второто тире, член 7, параграф 1, буква a), ii), член 7, параграф 1, буква в), първото тире и член 7, параграфи 5 и 6 не се прилагат;

и)

член 7 се допълва, както следва:

„В случаи на взаимно предоставени тарифни концесии при търговията с вино между Общността и Австрия произходът на виното трябва да бъде удостоверен с придружаващ документ, както следва:

За вина с произход от Общността:

„Този документ удостоверява произхода на качествените вина, произведени в определен район/качествените (1) пенливи вина, произведени в определен район/ароматните вина, описани в него.

За вина с произход от Австрия: „Това вино е качествено вино/пенливо (2), качествено вино, както това е дефинирано според разпоредбите на австрийския Закон за виното от 1985 г.

й)

член 8, параграфи 1 и 5 не се прилага;

к)

дял II не се прилага;

л)

член 19, параграф 2 не се прилага.

16.

След точка 42 се добавят следното заглавие и точки:

„АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТБЕЛЯЗВАТ

Договарящите се страни отбелязват съдържанието на следните актове:

43.

Списъкът, публикуван в съответствие с член 22 на Регламент (ЕИО) № 986/89 на Комисията от 10 април 1989 г. за придружителните документи при превоз на винени продукти и съответните записи, които трябва да бъдат запазвани (ОВ C 330, 19.12.1991 г., стр. 3).

44.

Списъкът на качествените вина, произведени в определени региони (ОВ C 333, 24.12.1991 г., стр. 4).

45.

Списъкът на трапезни вина, назовавани като „Landwein“, „vin de pays“, „vino tipico“, „ονοµασία κατά παράδοση“ или „οίνος τοπικός“, „vino de la tierra“, „vinho regional“ (ОВ C 155, 20.6.1992 г., стр. 14).

46.

Списъкът на австрийски вина (OВ C…).“

В.

Към протокола като допълнение 2 се добавя следното:

„ДОПЪЛНЕНИЕ 2

Установяване на взаимопомощ между контролните органи във винения сектор

ДЯЛ I

УВОДНИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Дефиниции

По смисъла на настоящото допълнение:

a)

„правила относно търговията с вино“ означава всяка разпоредба, залегнала в настоящия протокол;

б)

„компетентен орган“ означава всеки орган или институция, посочени от дадена договаряща се страна, като отговорен за осигуряване спазването на правилата в търговията с вино;

в)

„орган за връзка“ означава всяка институция или орган, посочен от дадена договаряща се страна за осигуряване на връзка със съответните органи за връзка на останалите договарящи се страни;

г)

„молещ орган“ означава компетентен орган, който е бил посочен от дадена договаряща се страна за тази цел и който отправя искане за помощ в областите, обхванати от настоящото допълнение;

д)

„замолен орган“ означава компетентен орган, който е бил посочен от дадена договаряща се страна за тази цел и който е получил искане за помощ в областите, обхванати от настоящото допълнение;

е)

„нарушение“ означава всяко нарушение на правилата относно търговията с вино или опит за нарушение на тези правила.

Член 2

Обхват

1.   Договарящите се страни си помагат по начин и при условия, предвидени в настоящото допълнение. По-специално правилното приложение на правилата относно търговията с вино се осигурява чрез взаимно подпомагане, разкриване и разследване на нарушенията на тези правила.

2.   Подпомагането по въпроси относно тези правила, така както е предвидено в настоящото допълнение, се прилага за всички органи на договарящите се страни. То не накърнява правилата, свързани с наказателноправните процедури или взаимопомощта между страните на съдебно ниво по наказателноправни въпроси.

ДЯЛ II

КОНТРОЛ, ОСЪЩЕСТВЯВАН ОТ ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ

Член 3

Принципи

1.   Договарящите се страни вземат необходимите мерки, за да осигурят оказването на помощ, както това е предвидено в член 2, чрез подходящи контролни мерки.

2.   Контролът се осъществява или систематично, или на базата на вземане на образци. В случаите, когато се вземат образци, те са в такъв брой, от такъв вид и се вземат с такава честота, че договарящите се страни да могат да осигурят представителност на контрола.

3.   Договарящите се страни осигуряват компетентните органи с достатъчно на брой, подходящи, квалифицирани и опитни служители, така че те да могат да осъществяват ефикасно контрола, предвиден в параграф 1. Те вземат подходящи мерки, така че да улеснят работата на служителите в своите компетентни органи, особено с оглед на следните цели:

наличие на достъп до лозята, инсталациите за производство и складиране на вино, и до инсталациите за обработка на продукти от винения сектор, и превозните средства за транспортиране на тези продукти;

наличие на достъп до търговски обекти (или складове) и до превозни средства, на всеки който държи с цел продажба, пускане на пазара или транспортиране, продукти от винения сектор или продукти, които може да бъдат предназначени за използване във винения сектор;

наличие на възможност да се предприеме проучване на продуктите от винения сектор и на веществата или продуктите, които могат да бъдат използвани за изготвянето на такива продукти;

наличие на възможност за вземане на образци от продуктите, държани с цел продажба, пускане на пазара или транспортиране;

наличие на възможност за проверка на сметките и други документи с цел осъществяване на контрол и на възможност за взимане на копия или извадки от тях;

наличие на възможност да се вземат подходящи предпазни мерки с оглед на приготвяне, държане, транспортиране, описание, представяне, износ към други договарящи се страни и пускане на пазара на продукти от винения сектор или на продукти, предназначени за изготвянето на такива продукти, ако съществува причина да се смята, че е налице нарушение на настоящия протокол, по-специално в случаите на измама или опасност за общественото здраве.

Член 4

Контролни органи

1.   Когато една договаряща се страна е посочила няколко компетентни органи, тя осигурява координацията в работата на тези органи.

2.   Всяка договаряща се страна посочва само един орган за връзка. Посоченият орган:

изпраща молбите за сътрудничество, с оглед прилагането на настоящото допълнение, към органите са връзка на други договарящи се страни;

получава такива молби от последните и ги препраща към компетентния орган или органи на съответната, договаряща се страна, под чиято юрисдикция се намира;

представлява договарящата се страна пред другите договарящи се страни в контекста на сътрудничеството, описано в част III;

уведомява другите договарящи се страни за мерките, предприети в съответствие с член 3.

ДЯЛ III

ВЗАИМОПОМОЩ МЕЖДУ КОНТРОЛНИТЕ ОРГАНИ

Член 5

Помощ при поискване

1.   По молба на органа, отправил искането, органът получил искането предоставя цялата съответна информация, за да направи възможно удостоверяването, че правилата относно търговията с вино са били спазени, като в това число влиза и информация относно забелязани или планирани операции, които нарушават или биха нарушили тези правила.

2.   При обоснована молба на органа отправил искането, органът към който е отправено искането, извършва или предприема необходимите стъпки, за да осъществи специално наблюдение или контрол, които да позволят постигането на желаните цели.

3.   Органът, към който е отправено искането, посочен в параграфи 1 и 2, действа за собствена сметка или по същия начин, като че ли искането е било отправено от орган от неговата собствена страна.

4.   В съгласие с органа, към който е отправено искането, органът, отправил искането, може да посочи свои собствени служители или служители на друг компетентен орган на договарящата се страна, която представлява:

за да получи на територията на компетентните органи на договарящата се страна, в която е седалището на органа, към който е отправено искането, информация, свързана с удостоверяване спазването на правилата относно търговията с вино или с контролната дейност, включително правенето на копия на транспортни и други документи, и взимането на извадки от регистъра;

или за да присъства при извършването на дейностите, поискани в съответствие с параграф 2.

Копията, споменати в първата подточка, могат да бъдат правени само със съгласието на органа, към който е отправено искането.

5.   Орган, отправил искане, който желае да изпрати в дадена договаряща се страна служител, посочен в съответствие с параграф 4, първата алинея, за да присъства на контролните операции, споменати в второто тире на тази алинея, съобщава за това на органа, към който е отправено искането, в достатъчен времеви период преди започването на операциите.

Служителите на органа, към който е отправено искането, ръководят контролните операции през цялото време.

Служителите на органа, отправил искането:

представят писмено пълномощно, удостоверяващо тяхната самоличност и статут,

имат, в рамките на ограниченията, наложени от договарящата се страна на органа, който е получил искането, свои собствени служители, осъществяващи съответния контрол:

правото на достъп, предвидено в член 3, параграф 3,

правото да бъдат информирани за резултатите от осъществения контрол, от страна на служителите на органа, към който е отправено искането в съответствие с член 3, параграф 3,

да имат, в течение на контрола, поведение, съвместимо с правилата и практиките, които трябва да бъдат следвани от служителите на договарящата се страна, на чиято територия се осъществяват операциите по контрол.

6.   Обоснованите молби, разглеждани в настоящия член, се препращат на органа, към който е отправено искането на въпросната договаряща се страна, през органа за връзка на тази договаряща се страна. Същото важи и за:

отговорите на молбите и

комуникациите относно приложението на параграфи 2, 4 и 5.

Чрез дерогация от първата алинея и в интерес на по-бързото и по-ефективно сътрудничество, дадена договаряща се страна може в случаи, когато е необходимо, да разреши на компетентния орган да:

отправи мотивирана молба или комуникация пряко към компетентния орган на друга договаряща се страна;

да отговори пряко на мотивирана молба или комуникация, получена от компетентен орган на друга договаряща се страна.

Член 6

Спешно уведомяване

Когато компетентен орган на дадена договаряща се страна има основания да подозира или знае:

че даден продукт, посочен в настоящия протокол, не отговаря на правилата относно търговията с вино или е бил обект на измамни действия, за да бъде получен или пуснат на пазара, и

че това неспазване на правилата представлява специфичен интерес за една или повече договарящи се страни, че то е от такъв характер, че да доведе до прилагането на административни мерки или предприемането на юридически действия,

този компетентен орган чрез съответния орган за връзка нотифицира незабавно на органа за връзка на засегнатата договаряща се страна.

Член 7

Форма и съдържание на молбите за помощ

1.   Молбите, отправяни в съответствие с настоящото допълнение, са писмени. Искането се отправя заедно с документите, необходими за удовлетворяването на молбата. Когато това се налага от неотложността на ситуацията, могат да се приемат и устни молби, които обаче трябва незабавно да бъдат потвърдени писмено.

2.   Молбите по параграф 1 включват следната информация:

названието на органа, отправил искането, който подава молбата;

исканата мярка;

целта и причините за молбата;

закони, правилници и други имащи значение правни инструменти;

възможно най-точно и всеобхватно описание на физическите и юридически лица, обект на разследването;

обобщение на съответните факти.

3.   Молбите се подават на официалния език на замоления орган или на език, приемлив за този орган.

4.   Ако една молба не отговаря на формалните изисквания, може да бъде поискано нейното поправяне или допълване, като същевременно се предприемат необходимите предпазни мерки.

Член 8

Форма за съобщаване на информацията

1.   Замоленият орган съобщава за резултатите от своето разследване молещия орган под формата на документи, заверени копия от документи, доклади и други подобни.

2.   Документите, предвидени в параграф 1, могат да бъдат заменени за същата цел от компютризирана информация под каквато и да било форма.

Член 9

Изключения от задължението за предоставяне на помощ

1.   Договарящата се страна или замоленият орган могат да откажат да предоставят помощ, предвидена в настоящото допълнение, когато нейното предоставяне:

вероятно накърнява суверенитета, обществената политика (l'ordre public – обществения ред), сигурността или на други основни интереси, или

е свързано с правила относно валутите и данъците.

2.   Когато органът, отправил искането, моли за помощ, която самият той не би могъл да предостави, ако такава бъде поискана от него, той посочва това в своята молба. В такъв случай органът, към който е отправено искането, решава как да отговори на молбата.

3.   Ако помощта не бъде дадена или бъде отказана, решението за това и причините, се съобщават незабавно на органа, отправил искането.

Член 10

Общи разпоредби

1.   Информацията, посочена в членове 5 и 6, се придружава от документи и други доказателства и детайли за всякакви административни мерки и юридически действия, и е свързана по-специално с:

състав и органолептични характеристики;

описание и представяне;

спазване на правилата, предвидени за изготвяне и предлагане на пазара на въпросния продукт.

2.   Органите за връзка, които са ангажирани със случай, по който е започната процедурата за взаимна помощ, предвидена в членове 5 и 6, незабавно се информират взаимно:

за напредъка в разследването, особено под формата на доклади и други документи или информационни носители, и

за всякакви административни или юридически действия, предприети след съответните операции.

3.   Пътните разходи за приложението на настоящото допълнение се поемат от договарящата се страна, която е назначила служител с оглед на мерките, посочени в член 5, параграфи 2 и 4.

4.   Настоящият член не може да противоречи на националните разпоредби относно тайната на правните процедури.

ДЯЛ IV

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 11

Събиране на образци

1.   С оглед приложението на дялове II и III компетентният орган на дадена договаряща се страна може да поиска от компетентния орган на друга договаряща се страна да събере образци в съответствие с приложимите разпоредби на тази договаряща се страна.

2.   Замоленият орган задържа събраните в съответствие с параграф 1 образци и определя inter aliа лабораторията, където те трябва да бъдат изпратени за изследване. Молещият орган може да посочи друга лаборатория, която да анализира паралелни образци. За тази цел замоленият орган изпраща на молещия орган необходимия брой образци.

3.   В случай на несъгласие между органа молещия орган и замоления орган относно резултатите от изследванията, упоменати в параграф 2, се извършва арбитражен анализ от лаборатория, определена от двете страни с общо съгласие.

Член 12

Задължение за спазване на поверителност

1.   Всяка информация, съобщена под каквато и да било форма в съответствие с настоящото допълнение, е с поверителен характер. За нея важи задължението за запазване на служебна тайна и се ползва от по-обхватна защита, предвидена в съответните закони на договарящата се страна, която я е получила, или от съответстващите разпоредби, приложими спрямо органите на Общността, в зависимост от конкретния случай.

2.   Настоящото допълнение не задължава дадена договаряща се страна, чието законодателство и административни практики налагат по-строги ограничения върху закрилата на производствената и търговска тайна, от тези предвидени в настоящото допълнение да разкрива информация, когато договарящата се страна, отправила искането, не предприема стъпки, за да се съобрази с тези по-сериозни ограничения.

Член 13

Използване на информацията

1.   Получената информация се използва само по смисъла на настоящото допълнение и може да бъде използвана за други цели в рамките на всяка договаряща се страна само с предварителното съгласие на административния орган, който е предоставил информацията, като това ползване подлежи на всички ограничения, наложени от този орган.

2.   Параграф 1 не възпрепятства използването на информацията в съдебен или административен процес, започнат впоследствие, поради нарушаване на обикновеното наказателно право, при условие че тя е била получена в рамките на международна правна процедура за взаимопомощ.

3.   В своите досиета, доклади, свидетелски показания, а също и в процесуални действия и при обвинения, внесени в съда, договарящите се страни могат да използват като доказателство получената информация и проучените документи в съответствие с настоящото допълнение.

Член 14

Информация, получена в съответствие с настоящото допълнение — с окончателно действие

Изводите, установени от съответните служители на компетентните органи на дадена договаряща се страна в хода на прилагане на настоящото допълнение, могат да бъдат използвани от компетентните органи на други договарящи се страни. В тези случаи те не се ползват с по-малка сила поради факта, че не произлизат от въпросната договаряща се страна.

Член 15

Лица, подлежащи на контрол

От физическите или юридически лица, или групи от такива лица, чиито действия могат да подлежат на контрола, предвиден в настоящото допълнение, се изисква да не пречат на този контрол и да създават условия за неговото осъществяване по всяко време.

Член 16

Прилагане

1.   Договарящите се страни си изпращат една на друга:

списъци на определените органи за връзка, които да действат като кореспонденти с цел оперативно прилагане на настоящото допълнение;

списъци на лабораториите, упълномощени да извършват анализите в съответствие с член 11, параграф 2.

2.   Договарящите се страни се консултират и впоследствие се информират взаимно за подробните правила за прилагане, приети в съответствие с настоящото допълнение. По-специално те си изпращат взаимно националните разпоредби и обобщение от административните и съдебни решения с особена важност за правилното прилагане на правилата, свързани с търговията с вино.

Член 17

Допълняемост

Настоящото допълнение допълва, а не влиза в противоречие с каквито и да било споразумения за взаимопомощ, които са сключени или ще бъдат сключени между две или повече договарящи се страни. То не изключва също така и по-разширена взаимопомощ от предвидената в такива споразумения.“


(1)  Ненужното се зачерква.“

(2)  Ненужното се зачерква“.“


ПРИЛОЖЕНИЕ 2

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение I (ВЕТЕРИНАРНИ И ФИТОСАНИТАРНИ ВЪПРОСИ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

A. Глава I.   ВЕТЕРИНАРНИ ВЪПРОСИ

I.   Във въвеждащата част

1.   Параграф 4 се заменя с текста:

„4.

Актовете, посочени в настоящата глава, с изключение на Директиви 91/67/ЕИО, 91/492/ЕИО, 91/493/ЕИО, 92/48/ЕИО, 93/53/ЕИО и 93/54/ЕИО, както и Решения 91/654/ЕИО, 92/92/ЕИО, 92/528/ЕИО, 92/532/ЕИО, 92/538/ЕИО, 93/22/ЕИО, 93/25/ЕИО, 93/39/ЕИО, 93/40/ЕИО, 93/44/ЕИО, 93/51/ЕИО, 93/55/ЕИО, 93/56/ЕИО, 93/57/ЕИО, 93/58/ЕИО, 93/59/ЕИО, 93/73/ЕИО, 93/74/ЕИО, 93/75/ЕИО, 93/76/ЕИО, 93/169/ЕИО, 93/383/ЕИО и 93/351/ЕИО, не се прилагат по отношение на Исландия.

Независимо от това Директива 90/667/EИО и Решение 92/562/EИО се прилагат по отношение на Исландия с оглед изхвърлянето и обработката на рибни отпадъци, тяхното предлагане на пазара и предпазването от патогени в храни с рибен произход. В допълнение на това по отношение на Исландия се прилагат и разпоредбите на приложение I, глава 6, параграф 1, буква А) от Директива 92/118/ЕИО.

Другите договарящи се страни могат да прилагат режима на търговия с трети страни по отношение на Исландия в областите, които не са предмет на посочените актове и разпоредби. Договарящите се страни преразглеждат въпроса през 1995 г.“

2.   Параграф 11 се заменя със следния текст:

„11.

Посочване на общи референтни лаборатории и координиращи институти.

Без да се накърняват финансовите аспекти, референтните лаборатории и координиращите институти на Общността действат като референтни лаборатории и координиращи институти за всички страни по настоящото споразумение.

Договарящите се страни провеждат консултации, за да определят работните условия.“

3.   След параграф 11 се въвежда следният нов параграф:

„11a.

Посочване на общи резерви от противошапна ваксина.

Без да се накърняват финансовите аспекти, резервите от противошапна ваксина на Общността служат и за резерви от противошапна ваксина на страните по настоящото споразумение.

Договарящите се страни се консултират, за да

организират прехвърляне от националните резерви към тези на Общността;

разрешат всички проблеми, които се отнасят по-специално за условията на работа, финансовите въпроси, замяната на антигена, възможното използване на антигени и инспекции на място.“

4.   След параграф 12 се въвежда следният нов параграф:

„13.

Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. за въвеждане на изисквания за здравето на животните при търговия в рамките на Общността и при внос към Общността на животни, сперма, яйцеклетки и ембриони, които не са предмет на изискванията за здравето на животните, посочени в приложение A, раздел I от Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54), Директива 92/102/ЕИО на Съвета от 27 ноември 1992 г. относно идентификацията и регистрацията на животни (ОВ L 355, 5.12.1992 г., стр. 32) и Решение 93/317/ЕИО на Комисията от 21 април 1993 г. относно съдържанието на кода, използван за маркиране на ушите на животни едър рогат добитък (ОВ L 122, 18.5.1993 г., стр. 45) не са интегрирани в настоящото споразумение. Страните преразглеждат въпроса през 1995 г.“

II.   ОСНОВНИ ТЕКСТОВЕ

5.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Директива 64/432/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0499: Директива 91/499/ЕИО на Съвета от 26 юни 1991 г. (ОВ L 268, 24.9.1991 г., стр. 107),

391 L 0687: Директива 91/687/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 16),

392 L 0065: Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).“

6.   Към точка 3 (Директива 90/426/ЕИО на Съвета) преди адаптациите се добавя следният текст:

„изменена с:

392 D 0130: Решение 92/130/ЕИО на Комисията от 13 февруари 1992 г. (ОВ L 47, 22.2.1992 г., стр. 26),

392 L 0036: Директива 92/36/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г. (ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 28).“

7.   Към точка 4 (Директива 90/539/ЕИО на Съвета) преди адаптациите се добавя следният текст:

„изменена с:

392 D 0369: Решение 92/369/ЕИО на Комисията от 24 юни 1992 г. (ОВ L 195, 14.7.1992 г., стр. 25),

392 L 0065: Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54).“

8.   Към точка 5 (Директива 91/67/ЕИО на Съвета) преди адаптациите се добавя следният текст:

„изменена с:

393 L 0054: Директива 93/54/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 г. (ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 34).“

9.   Следното тире се добавя към точка 6 (Директива 89/556/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

393 L 0052: Директива 93/52/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 г. (ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 21).“

10.   Следното тире се добавя към точка 7 (Директива 88/407/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

393 L 0060: Директива 93/60/ЕИО на Съвета от 30 юни 1993 г. (ОВ L 186, 28.7.1993 г., стр. 28).“

11.   Следните тирета се добавят към точка 9 (Директива 72/461ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0687: Директива 91/687/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 16),

392 L 0118: Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).“

12.   Към точка 10 (Директива 91/494/ЕИО на Съвета) преди адаптациите се добавя следният текст:

„изменена с:

392 L 0116: Директива 92/116/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 1).“

13.   Следното тире се добавя към точка 11 (Директива 80/215/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0687: Директива 91/687/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 16).“

14a.   Следното тире се добавя към точка 12 (Директива 85/511/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 D 0380: Директива 92/380/ЕИО на Съвета от 2 юли 1992 г. (ОВ L 198, 17.7.1992 г., стр. 54).“

14б.   Адаптация a) в точка 12 (Директива 85/511/ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„a)

В приложение А относно търговските лаборатории, упълномощени да боравят с живи вируси на болестта шап с цел производството на ваксина, се добавя следното:

„Швеция: Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.““

15a.   Следните тирета се добавят към точка 14 (Директива 80/217/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0685: Директива 91/685/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. (ОВ L 377, 31.12.1991 г., стр. 1),

393 D 0384: Решение 93/384/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 166, 8.7.1993 г., стр. 34).“

15b.   Следният текст въвежда нови адаптации а) и б) в точка 14 (Директива 80/217/ЕИО на Съвета):

„a)

член 2, буква е) се заменя със следния текст:

„е)

„стопанство“ съгласно действащите националните правила означава селскостопански постройки или постройки на търговски посредник, които са разположени на територията на дадена договаряща се страна и в които редовно се държат животни, с изключение на еднокопитни животни, и стопанство по начина, по който това е дефинирано в член 2, буква а) от Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно здравословните условия за животни за уреждане движението и вноса от трети страни на живи еднокопитни животни;“

б)

член 2, буква й) се заменя със следния текст:

„й)

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена договаряща се страна, компетентен да осъществява ветеринарни и зоотехнически проверки, или друг орган, на който той е делегирал това свое право;“.“

15в.   Бившите адаптации а) и б) в точка 14 (Директива 80/217/ЕИО на Съвета) стават адаптации в) и г).

16.   След точка 14 (Директива 80/217/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови позиции и нови точки:

„Африканска чума по конете

14a.

392 L 0035: Директива 92/35/ЕИО на Съвета от 29 април 1992 г. за въвеждане контролни правила и мерки за борба с африканската чума по конете (ОВ L 157, 10.6.1992 г., стр. 19).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

В член 17, параграф 2, втората алинея думите „не по-късно от три месеца след влизане в сила на настоящата директива“ по отношение на Финландия се четат „не по-късно от дванадесет месеца след влизане в сила на настоящата директива“.

б)

В приложение I към списъка на национални лаборатории за африканска чума по конете се добавя следното:

„Австрия:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien — Hetzendorf

Финландия:

Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Denmark

Норвегия:

Statens Veterinære Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Denmark

Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“

в)

В приложение III, точка 1 думите „след консултации с Комисията“ се четат „след консултации с Комисията и надзорния орган на ЕАСТ.“

Инфлуенца при птиците

14б.

392 L 0040: Директива 92/40/ ЕИО на Съвета от 19 май 1992 г. за въвеждане на мерки на Общността за контрол на инфлуенца при птиците (ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото cпоразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

член 2, буква г) се заменя със следния текст:

„г)

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена договаряща се страна, компетентен да осъществява ветеринарни и зоотехнически проверки или всеки друг орган, на когото той е делегирал тези си правомощия;“

б)

в член 17, параграф 3 думите „не по-късно от шест месеца след като започне прилагането на настоящата директива“ по отношение на Финландия се четат:

„не по-късно от дванадесет месеца след като започне прилагането на настоящата директива“.

в)

в приложение IV към списъка на национални лаборатории за инфлуенца при птиците се добавя следното:

„Австрия:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien — Hetzendorf

Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Норвегия:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala, Sweden

Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“.

Нюкасълска болест

14в.

392 L 0066: Директива 92/66/ЕИО на Съвета от 14 юли 1992 г. за въвеждане на мерки за контрол на Нюкасълската болест (ОВ L 260, 5.9.1992 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

член 2, буква д) се заменя със следния текст:

„д)

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена договаряща се страна, компетентен да осъществява ветеринарни и зоотехнически проверки или всеки друг орган, на когото той е делегирал тези си правомощия;“.

б)

в приложение IV към списъка на национални лаборатории за Нюкасълска болест се добавя следното:

„Австрия:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien — Hetzendorf

Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Норвегия:

Veterinżrinstituttet, Oslo

Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala.“

Болести по рибите

14 г.

393 L 0053: Директива 93/53/ЕИО на Съвета от 24 юни 1993 г. за въвеждане на минимални мерки на Общността за контрол върху някои болести по рибите (ОВ L 175, 19.7.1993, стр. 23).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

Австрия, Финландия и Швеция започват да се съобразяват с разпоредбите на член 3 не по-късно от 1 юли 1995 г.

б)

В приложение А към списъка на националните референтни за болести по рибите се добавя следното:

„Австрия:

Institut für Fischkunde, Veterinärmedizinische Universität, Wien

Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Исландия:

Rannsóknadeild fisksjúkdóma, Tilraunastöö í meinafræöi, Háskóla Íslands, Reykjavík

Норвегия:

Veterinżrinstituttet, Oslo

Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“.

Други болести

14д.

392 L 0119: Директива 92/119/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на общи мерки за контрол на Общността по отношение на някои болести по животните и специфични мерки, свързани с везикулозната болест по свинете (ОВ L 62, 15.3.1993, стр. 69).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

В член 20, параграф 3, i), думите „не по-късно от шест месеца след влизането в сила на настоящата директива“ по отношение на Швеция се четат „не по-късно от 1 януари 1995 г.“.

б)

В приложение II, точка 5, към списъка на диагностични лаборатории за везикулозната болест по свинете се добавя следното:

„Австрия:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung, Wien — Hetzendorf

Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Норвегия:

Statens Veterinżre Institut for Virusforskning, Lindholm, 4771 Kalvehave, Denmark

Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“.“

17.   Следното тире се добавя към точка 15 (Директива 82/894/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 D 0450: Решение 92/450/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. (ОВ L 248, 28.8.1992 г., стр. 77).“

18a.   Следното тире се добавя към точка 18 (Директива 64/433/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 L 0005: Директива 92/5/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 1).“

18б.   Адаптация a) от точка 18 (Директива 64/433/ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„a)

В член 4, буква A) датите „1 януари 1993 г.“ и „31 декември 1991 г.“, посочени в първото изречение на параграфа, по отношение на страните от ЕАСТ се заменят съответно с „1 януари 1995 г.“ и „деня преди влизането в сила на Споразумението“.“

19.   Адаптация a) в точка 19 (Директива 91/498ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„a)

В член 2, параграф 1, датата „31 декември 1995 г.“ се чете „31 декември 1996 г.“ по отношение на Австрия, Норвегия и Швеция, и „31 декември 1997 г.“ по отношение на Финландия.“

20a.   Следното тире се добавя към точка 20 (Директива 71/118/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 L 0116: Директива 92/116/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 1).“

20б.   Адаптации а)—г) от точка 20 (Директива 71/118/ЕИО на Съвета) се заменят със следния текст:

„a)

Независимо от интегрирането на настоящата директива в Споразумението, Швеция (до 1 януари 1995 г.), Норвегия (до 1 юли 1995 г.) и Австрия и Финландия (до 1 януари 1996 г.) могат да запазят на вътрешните си пазари предприятия, одобрени в съответствие с националните правила. Продуктите от такива предприятия носят националната си здравна маркировка.

б)

В член 6, параграф 1, шестата алинея началото на последното изречение гласи: „Информират се другите договарящи се страни, надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО“.

в)

Член 13 не се прилага.

г)

В приложение I, глава XII, точка 66, буква a), първото тире се добавя следното:

„— AT — FI — NO — SE.“

д)

В приложение I, глава XII, точка 66, буква a), третото тире се добавя следното:

„ЕАСТ“.

21a.   Следните тирета се добавят към точка 21 (Директива 77/99/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 L 0005: Директива 92/5/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. (ОВ L 57, 2.3.1992 г., стр. 1),

392 L 0045: Директива 92/45/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 35),

392 L 0116: Директива 92/116/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г.(ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 1),

392 L 0118: Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).“

21б.   Адаптации а)—г) от точка 21 (Директива 77/99/ЕИО на Съвета) се заменят със следния текст:

„a)

В член 8, параграф 1, последната алинея началото на изречението гласи: „Информират се другите договарящи се страни, надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО“.

б)

В член 10 датата „1 януари 1996 г.“, посочена във втората и третата алинея, се заменя с „1 януари 1997 г.“ по отношение на Норвегия и Швеция, и с „1 януари 1998 г.“, по отношение на Австрия и Финландия.

в)

Член 14 не се прилага.

г)

В приложение Б, глава VI, точка 4, буква a), i), първото тире се добавя следното:

„— AT — FI — NO — SE.“

д)

В приложение Б, глава VI, точка 4, буква a), i), второто тире и ii), третото тире, се добавя следното:

„ЕАСТ“.

22.   След точка 21 (Директива 77/99/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„21a.

392 L 0120: Директива 92/120/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. относно условията за предоставяне на временни и ограничени дерогации от конкретни правила относно здравните изисквания на Общността за производството и пускането на пазара на някои продукти от животински произход (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 86).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

В член 1, параграф 1 датата „31 декември 1995 г.“ се заменя с „31 декември 1997 г.“, по отношение на Финландия.

б)

В член 1, параграф 1 думите „продължават да са предмет на правилата за проверка, посочени в член 5, параграф 2 от Директива 89/662/ЕИО“ се четат „се съобразяват с правилата на договарящата се страна на местоназначение“.“

23a.   Следното тире се добавя към точка 22 (Директива 88/657/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 L 0110: Директива 92/110/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 г. (ОВ L 394, 31.12.1992 г., стр. 26).“

23б.   Нова адаптация в буква б) на точка 22 (Директива 88/657/ЕИО на Съвета) включва следното:

„б)

В член 13, параграф 1 датата „1 януари 1996 г.“ се заменя с „1 януари 1997 г.“ по отношение на Финландия и Швеция, и с „1 януари 1998 г.“ по отношение на Австрия и Норвегия.“

23в.   Бившата адаптация б) на точка 22 (Директива 88/657/ЕИО на Съвета) става адаптация в).

24a.   Следното тире се добавя към точка 23 (Директива 89/437/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0684: Директива 91/684/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 38).“

24б.   Адаптация а) на точка 23 (Директива 89/437/ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„a)

В член 2 първото изречение се заменя с:

„По смисъла на настоящата директива:

„яйца“ са кокошите яйца с черупка, предназначени за директна консумация от човека или за преработка в предприятия от хранително-вкусовата промишленост, с изключение на счупени яйца, яйца от инкубатор и топлинно обработени яйца;

„яйца за промишлени цели“ са кокошите яйца с черупка, различни от тези посочени в предходното тире, включително счупени яйца и яйца от инкубатор, с изключение на топлинно обработени.“

Прилагат се и следните дефиниции:“

25.   След точка 24 (Директива 91/493/ЕИО на Съвета) се добавя следната нова точка:

„24a.

392 L 0048: Директива 92/48/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. за въвеждане на минимални хигиенни правила, приложими по отношение на рибните продукти, уловени на борда на някои плавателни съдове, в съответствие с член 3, параграф 1, буква a), i) от Директива 91/493/ЕИО (ОВ L 187, 7.7.1992 г., стр. 41).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

В член 3 „30 юни 1992 г.“ и „31 декември 1992 г.“, посочени във втората алинея, по отношение на страните от ЕАСТ се заменят съответно с „1 януари 1994 г.“ и с „датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за интегриране на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“.“

26.   Следният текст се добавя към точка 30 (Директива 90/218/ЕИО на Съвета):

„, изменена с:

392 D 0098: Решение 92/98/ЕИО на Съвета от 10 февруари 1992 г. (ОВ L 39, 15.2.1992 г., стр. 41),

393 D 0718: Решение 93/718/ЕО на Съвета от 22 декември 1993 г. (ОВ L 333, 31.12.1993 г., стр. 72).“

27.   Следното тире се добавя към точка 31 (Директива 85/397/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 L 0046: Директива 92/46/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 1).“

28.   След точка 31 (Директива 85/397/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови позиции и точки:

„Мляко и млечни продукти

31a.

392 L 0046: Директива 92/46/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. за въвеждане на правила относно здравните изисквания за производството и предлагането на пазара на необработено мляко, мляко, подложено на топлинна обработка, и млечни продукти (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 1), изменена с:

392 L 0118: Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

член 2, параграф 17, първата алинея се заменя със следния текст:

„17.

„Търговия“: търговията между договарящите се страни, без да се накърнява разпоредбата на глава I, уводната част, параграф 1, буква a), второто тире от приложение I към Споразумението за ЕИП.“

б)

В член 10, параграф 1, шестата алинея началото на изречението се чете:

„Информират се другите договарящи се страни, надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО.“

в)

В член 15, параграф 1 посочената дата „30 юни 1993 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ се заменя с „деня преди влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за интегриране на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“.

г)

Член 19, параграф 1 не се прилага.

д)

В член 32, параграф 1 посочената дата „1 януари 1994 г.“ се заменя с „1 януари 1995 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ.

е)

В приложение Б, глава I, параграф 3 посочената в третата алинея дата „1 януари 1993 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ се заменя с „датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за интегриране на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“.

ж)

В приложение В, глава I, точка A, подточка 3, буква б), четвъртата алинея, посочената дата „1 юни 1994 г.“, се заменя с „1 юни 1995 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ.

з)

В приложение В, глава IV, точка A, подточка 3, буква a), i), първото тире се добавя следното::

„— AT — FI — NO — SE.“

и)

В приложение В, глава IV, точка A, подточка 3, буква a), i), второто тире и ii), третото тире, се добавя следното:

„ЕАСТ“.

й)

До приемането на правила за прилагане Финландия може да използва Streptococcus thermophilus като организъм за тестване при провеждането на тестове за откриване на антибиотици.

31б.

392 L 0047: Директива 92/47/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. за условията за предоставяне на временни и ограничени дерогации от специфични правила на Общността относно здравните изисквания по отношение на млякото и млечните продукти (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 33).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

В член 2, параграф 2 датата „1 април 1993 г.“, посочена в първата алинея, се заменя с „1 септември 1994 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ.

б)

В член 2, параграф 2 датата „1 юли 1993 г.“, посочена в четвъртата алинея, се заменя с „1 декември 1994 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ.

в)

В член 5, параграф 1 посочените дати „1 януари 1993 г.“ и „1 януари 1994 г.“ по отношение на страните от ЕАСТ се заменят съответно с „датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за интегриране на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“ и „1 януари 1995 г.““

29a.   Следният текст се добавя към точка 32 (Директива 90/667/ЕИО на Съвета) и преди адаптациите:

„изменена с:

392 L 0118: Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).“

29б.   Адаптация в) от точка 32 (Директива 90/667/ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„в)

член 13, параграф 1 не се прилага.“.

30a.   Следният текст се добавя към точка 34 (Директива 90/667/ЕИО на Съвета) и преди адаптациите:

„изменена с:

392 L 0065: Директива 92/65/ЕИО на Съвета от 13 юли 1992 г. (ОВ L 268, 14.9.1992 г., стр. 54),

392 L 0116: Директива 92/116/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 1).“

30б.   Следните стават нови адаптации а) и г) от точка 34 (Директива 91/495/ЕИО на Съвета):

„a)

В член 2, параграф 3 началото на първото изречение се чете:

„стопанисван дивеч: сухоземни бозайници, включително северни елени или птици,“

г)

В член 6, параграф 2, седмото тире след думата „зашеметяване“ се въвежда следният текст:

„Независимо от това целият процес по клане на северни елени може да бъде осъществяван в подвижни кланици в съответствие с разпоредбите на Директива 64/433/ЕИО“.“

30в.   В точка 34 (Директива 91/495/ЕИО на Съвета) бившите адаптации а) и б) стават съответно адаптации б) и в), а бившите адаптации в), г), д) и е) стават съответно адаптации д), е), ж) и з).

31.   След точка 34 (Директива 91/495/ЕИО на Съвета)се въвеждат следните нови позиции и точки:

„Дивеч и дивечово месо

34a.

392 L 0045: Директива 92/45/ЕИО на Съвета от 16 юни 1992 г. за общественото здраве и проблемите със здравето на животните, свързани с убиването на дивеч и предлагането на дивечово месо на пазара (ОВ L 268, 14.9.1992, стр. 35), изменена с:

392 L 0116: Директива 92/116/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

Член 2, параграф 1, буква з) се замества със следния текст:

„з)

Търговия означава, без да се накърнява разпоредбата на глава I, уводната част, параграф 1, буква a), второто тире от приложение I към Споразумението за ЕИП, търговия между договарящите се страни с месото, посочено в член 1.“

б)

Член 2, параграф 2 се заменя със следния текст:

„По смисъла на настоящата директива, при необходимост, се прилагат следните дефиниции:

„ветеринарна проверка“ означава физическа проверка и/или всяка административна формалност, която се прилага по отношение на продуктите, посочени в член 1 и която има за цел пряко или непряко закрилата на общественото здраве и здравето на животнитеата;

„предприятие“ означава предприятие, което произвежда, складира или обработва продуктите, посочени в член 1;

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена договаряща се страна, компетентен да осъществява ветеринарни проверки или друг орган, на който той е делегирал това свое право;

„официален ветеринар“ означава ветеринарен лекар, назначен от компетентния орган.

В допълнение на това се прилага, както това се налага и дефиницията на прясно месо в член 2, буква б) от Директива 64/433/ЕИО на Съвета от 26 юни 1964 г. за здравните проблеми, които оказват влияние на търговията с прясно месо, вътре в Общността.“

в)

В член 3, параграф 1, буква a) началото на третото тире се чете „незабавно след убиване или залавяне“.

г)

По смисъла на член 3, параграф 3 се прилага Директива 77/96/ЕИО на Съвета от 21 декември 1976 г. за контрола за трихинелоза (Trichinella spiralis) при вноса от трети страни на прясно месо от домашни прасета или свине (1).

д)

В член 7, параграф 1, петата алинея началото на последното изречение се чете:„Информират се другите договарящи се страни, надзорният орган на ЕАСТ и Комисията на ЕО“.

е)

В член 8,

Датата „1 април 1993 г.“, посочена в параграф 2, първата алинея, по отношение на страните от ЕАСТ се заменя с „1 януари 1995 г.“;

датата „1 октомври 1992 г.“, посочена в параграф 3, по отношение на страните от ЕАСТ се заменя с „1 октомври 1994 г.“.

ж)

Член 14, параграфи 1 и 2 не се прилага.

з)

Член 23, параграф 3 не се прилага.

и)

В приложение I, глава VII, точка 2, буква a), i), първото тире се добавя следното:

„/AD/FI/NO/SE“.

й)

Към изброяването на инициали в приложение I, глава VII, точка 2, буква a), i), третото тире се добавя следното:

„ЕАСТ“.

Продукти от други животни

34б.

392 L 0118: Директива 92/118/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. за въвеждане на изисквания относно общественото здраве и здравето на животните, регулиращи търговията и вноса в Общността на продукти, които не са обект на упоменатите изисквания, въведени със специфични правила на Общността, посочени в приложение А, параграф I от Директива 89/662/ЕИО, а относно патогените в Директива 90/425/ЕИО (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 49).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

Член 1 се заменя със следния текст:

„Настоящата директива въвежда изисквания за здравето на животните и общественото здраве, които регулират търговията в ЕИП с продукти от животински произход (включително и търговски образци, взети от такива продукти), посочени в приложение I и във второ и трето тире от член 3.

Настоящата директива не накърнява приемането на по-подробни правила за здравето на животните в рамките на специфичните правила в други актове, посочени в приложение I, глава I от Споразумението за ЕИП, нито на поддържането на обосновани с нуждите на общественото здраве, ограничения върху търговията с продукти, включени в специфичните правила от други актове, посочени в приложение I, глава I от Споразумението за ЕИП.“

Договарящите се страни преразглеждат тази адаптация през 1995 г.

б)

Член 2, параграф 1, буква a) се заменя със следния текст:

„„Търговия“ означава, без да се накърнява разпоредбата на глава I, уводната част параграф 1, буква а), второто тире от приложение I към Споразумението за ЕИП, търговията между договарящите се страни с продукти от животински произход, упоменати в приложение I;“.

в)

Член 2, параграф 2 се заменя със следния текст:

„По смисъла на настоящата директива при необходимост се прилагат следните дефиниции:

„ветеринарна проверка“ означава всяка физическа проверка и/или всяка административна формалност, която се прилага по отношение на продуктите, посочени в член 1 и която има за цел, пряко или непряко, закрилата на общественото здраве и здравето на животните;

„предприятие“ означава предприятие, което произвежда, складира или обработва продуктите, посочени в Член 1;

„компетентен орган“ означава централният орган на дадена договаряща се страна, компетентен да осъществява ветеринарни проверки или друг орган, на който той е делегирал това свое право;

„официален ветеринар“ означава ветеринарен лекар, назначен от компетентния орган.

„стопанство“ означава селскостопански постройки или постройки на търговски посредник, съгласно действащите националните правила, които са разположени на територията на дадена договаряща се страна и в които редовно се държат животни, с изключение на еднокопитни животни, и стопанство по начина, по който това е дефинирано в член 2, буква а) от Директива 90/426/ЕИО на Съвета от 26 юни 1990 г. относно здравословните условия за животни за уреждане движението и вноса от трети страни на живи еднокопитни животни (виж приложение I, глава I, точка 3 от Споразумението за ЕИП);

„център или предприятие“ означава всяко предприятие, което произвежда, складира, обработва или търгува с продуктите, посочени в член 1.“

г)

Член 7, параграфи 1, 2 и 3 не се прилага.

д)

С оглед решенията, които трябва да бъдат взети в съответствие с настоящата директива от надзорния орган на ЕАСТ, се прилага процедурата, предвидена в член 18.

е)

В член 20, параграф 1 датата „1 януари 1994 г.“ се чете „1 юли 1995 г.“.

ж)

Член 20, параграф 3 не се прилага.

з)

В приложение I, глава 6, точка I, буква В, последната алинея се заменя със следния текст:

„Търговията с месно и костно брашно се регулира и занапред от правилата, въведени от договарящата се страна на местоназначение“.

и)

Приложение I, глава 9 не се прилага.

й)

Приложение I, глава 11 не се прилага.

к)

Приложение I, глава 12 не се прилага.

л)

За прилагането на приложение I, глава 14 важи следното:

 

Необработен тор от птичи стада, ваксинирани срещу нюкасълска болест, не се изпраща в райони, които са получили статуса на неподлежащи на ваксинация в съответствие с разпоредбите на член 12, параграф 2 от Директива 90/539/ЕИО на Съвета.

м)

Приложение II, глава 1 не се прилага.

Зоонози

34в.

392 L 0117: Директива 92/117/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. относно мерките за предпазване от зоонози и специфични причинители на зооноза в животните и продуктите от животински произход, с цел предотвратяване избухването на пренасяни от храни инфекции и интоксикации (ОВ L 62, 15.3.1993 г., стр. 38).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящата директива се четат със следните адаптации:

a)

В член 10, параграф 1, първата алинея датата „1 януари 1994 г.“ се чете „1 януари 1995 г.“ по отношение на Финландия.

б)

В член 17, параграф 1 датата „1 януари 1994 г.“ се чете „1 юли 1995 г.“ по отношение на Норвегия.

III.   ТЕКСТОВЕ ПО ПРИЛАГАНЕ

32.   След точка 44 (Решение 89/91/ЕИО на Комисията) се въвежда следния текст:

„44a.

393 D 0024: Решение 93/24/ЕИО на Комисията от 11 декември 1992 г. относно допълнителните гаранции, свързани с болестта на Ауески по свинете, предназначени за внос в държави-членки или региони, незасегнати от болестта (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 18), изменено с:

393 D 0341: Решение 93/341/ЕИО на Комисията от 13 май 1993 г. (ОВ L 136, 5.6.1993 г., стр. 47),

393 D 0664: Решение 93/664/ЕО на Комисията от 6 декември 1993 г. (ОВ L 303, 10.12.1993 г., стр. 27).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следните адаптации:

В приложение II, точка 2, буква г) се добавят следните институти:

„13. Австрия:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien

14. Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

15. Норвегия:

Veterinżrinstituttet, Oslo

16. Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“.

44б.

393 D 0042: Решение 93/42/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. относно допълнителните гаранции, свързани с заразен ринотрахеит по животните едър рогат добитък, предназначени за Дания (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 50).

44в.

393 D 0200: Решение 93/200/ЕИО на Комисията от 10 март 1993 г. за одобряване програма за премахването на болестта на Ауески в Люксембург (ОВ L 87, 7.4.1993 г., стр. 14).

44 г.

393 D 0244: Решение 93/244/ЕИО на Комисията от 2 април 1993 г. относно допълнителните гаранции, свързани с болестта на Ауески по свинете, предназначени за някои части от територията на Общността (ОВ L 111, 5.5.1993 г., стр. 21).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следните адаптации:

В приложение II, точка 2, буква г) се добавят следните институти:

„13. Австрия:

Bundesanstalt für Virusseuchenbekämpfung bei Haustieren, Wien

14. Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

15. Норвегия:

Veterinżrinstituttet, Oslo

16. Швеция:

Statens veterinärmedicinska anstalt, Uppsala“.

44д.

393 D 0052: Решение 93/52/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за отбелязване на спазването от някои държави-членки или региони на изискванията, свързани с бруцелозата (B. melitensis) и за предоставянето им на статут на държава-членка или регион, официално свободни от болестта (ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 14).

44е.

393 D 0077: Решение 93/77/ЕИО на Комисията от 22 декември 1992 г. за въвеждане на някои преходни мерки, необходими за улесняване на прехода към новия режим, предвиден в Директива 91/68/ЕИО на Съвета (ОВ L 30, 6.2.1993 г., стр. 63).“

33.   Текстът на точка 45 (Решение 90/552/ЕИО на Комисията) се заличава.

34.   Текстът на точка 46 (Решение 90/553/ЕИО на Комисията) се заличава.

35.   Текстът на точка 47 (Решение 91/93/ЕИО на Комисията) се заличава.

36.   След точка 47 (Решение 91/93/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„47a.

391 D 0552: Решение 91/552/ЕИО на Комисията от 27 септември 1991 г. за установяване статуса на Дания по отношение на Нюкасълската болест (ОВ L 298, 29.10.1991 г., стр. 21).

47б.

392 D 0339: Решение 92/339/ЕИО на Комисията от 2 юни 1992 г. за установяване статуса на Ирландия по отношение на Нюкасълската болест (ОВ L 188, 8.7.1992 г., стр. 33).

47в.

392 D 0340: Решение 92/340/ ЕИО на Комисията от 2 юни 1992 г. за тестване на птиците за Нюкасълска болест преди тяхното придвижване, чрез прилагане на член 12 от Директива 90/539/ЕИО на Съвета (ОВ L 188, 8.7.1992 г., стр. 34).

47 г.

392 D 0381: Решение 92/381/ ЕИО на Комисията от 3 юли 1992 г. за установяване статуса на Обединеното кралство по отношение на Нюкасълската болест (ОВ L 198, 17.7.1992 г., стр. 56).

47д.

392 D 0532: Решение 92/532/ ЕИО на Комисията от 19 ноември 1992 г.з въвеждане на планове за вземане на проби и методи на диагностика за установяване и потвърждаване на някои видове болести по рибите (ОВ L 337, 21.11.1992 г., стр. 18).

47е.

392 D 0538: Решение 92/538/ ЕИО на Комисията от 9 ноември 1992 г. относно статуса на Великобритания и Северна Ирландия по отношение на заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия (ОВ L 347, 28.11.1992 г., стр. 67).

47ж.

393 D 0022: Решение 93/22/ ЕИО на Комисията от 11 декември 1992 за въвеждане на модел на документите за придвижване, посочени в член 14 от Директива 91/67/ЕИО на Съвета (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 8).

47з.

393 D 0039: Решение 93/39/ ЕИО на Комисията от 18 декември 1992 г. относно статуса на Гърнси по отношение на заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 46).

47и.

393 D 0040: Решение 93/40/ ЕИО на Комисията от 18 декември 1992 г. относно статуса на остров Ман по отношение на заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 47).

47й.

393 D 0044: Решение 93/44/ ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за одобряване на програмите относно пролетната виремия по шарана, предложени от Обединеното кралство, и за определяне на допълнителни гаранции за някои видове риби за внос от Великобритания, Северна Ирландия, остров Ман и Гърнзи (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 53).

47к.

393 D 0055: Решение 93/55/ ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за изменение на гаранциите срещу въвеждането на мекотели в зони, където са одобрени програми за Bonamia ostreae и Marteilia refringens (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 24), изменено с:

393 D 0169: Решение 93/169/ ЕИО на Комисията от 19 февруари 1993 г. (ОВ L 71, 24.3.1993 г., стр. 16).

47л.

393 D 0073: Решение 93/73/ ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. относно статута на Ирландия по отношение на заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия (ОВ L 27, 4.2.1993 г., стр. 34).

47м.

393 D 0074: Решение 93/74/ ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. относно статуса на Дания по отношение на заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия (ОВ L 27, 4.2.1993 г., стр. 35).“

37.   След точка 49 (Решение 89/531/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„49a.

391 D 0665: Решение 91/665/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. за определяне на координационен институт на Общността по противошапните ваксини и за определяне на неговите функции (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 19).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следните адаптации:

a)

В член 2, параграф 2, буква a) началото на буквата се чете „на редовни интервали или при поискване от страна на института, Комисията или надзорния орган на ЕАСТ,“.

б)

В член 2, параграф 2, буква в) краят на буквата се чете „и съобщаване на резултатите от такива изследвания без забавяне на Комисията, надзорния орган на ЕАСТ и договарящите се страни;“.

в)

В член 2, параграф 2, буква г) краят на буквата се чете „и периодично предаване на такава информация на Комисията, надзорния орган на ЕАСТ и договарящите се страни;“.

г)

В член 2, параграф 5, букви a) и б) началото на всяка буква се чете „в сътрудничество със съответните експерти на Общността и ЕАСТ,“.

д)

В член 2, параграф 8 началото на всяка буква се чете „по искане на Комисията или надзорния орган на ЕАСТ,“.

49б.

391 D 0666: Решение 91/666/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. за създаване на резерв на Общността от противошапна ваксина (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 21).“

38.   След точка 50 (Решение 91/42/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова точка:

„50a.

393 D 0455: Решение 93/455/ЕИО на Комисията от 23 юли 1993 г. за одобряване на някои извънредни планове за контрол на болестта шап (ОВ L 213, 24.8.1993 г., стр. 20).“

39.   След точка 52 (Решение 87/65/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„52a.

393 D 0699: Решение 93/699/ЕО на Комисията от 21 декември 1993 г. за маркирането и ползването на свинско месо при прилагане на член 9 от Директива 80/217/ЕИО на Съвета (ОВ L 321, 23.12.1993 г., стр. 33).“

40.   Точка 53 (Решение 83/138/ЕИО на Комисията) се заменя със следния текст:

„53.

392 D 0451: Решение 92/451/ЕИО на Комисията от 30 юли 1992 г. относно някои мерки за закрила на здравето срещу африканската чума по свинете в Сардиния, Италия (ОВ L 248, 28.8.1992 г., стр. 78).“

41.   Следното тире се добавя към точка 54 (Решение 89/21/ЕИО на Съвета):

„—

393 D 0443: Решение 93/443/ЕИО на Комисията от 6 юли 1993 г. (ОВ L 205, 17.8.1993 г., стр. 28).“

42.   След точка 54 (Решение на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„54a.

393 D 0575: Решение 89/21/ЕИО на Комисията 93/575/ЕО от 8 ноември 1993 г. относно някои предпазни мерки, свързани с африканската чума по свинете в Испания (ОВ L 276, 9.11.1993 г., стр. 24), изменено с:

393 D 0600: Решение 93/600/ЕО на Комисията от 19 ноември 1993 г. (ОВ L 285, 20.11.1993 г., стр. 36).

54б.

393 D 0602: Решение 93/602/ЕО на Комисията от 19 ноември 1993 г. относно някои предпазни мерки, свързани с африканската чума по свинете в Португалия (ОВ L 285, 20.11.1993 г., стр. 38).“

43.   След точка 58 (Решение 89/469/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова точка:

„58a.

392 D 0290: Решение 92/290/ЕИО на Комисията от 14 май 1992 г. относно някои предпазни мерки, свързани с говеждите ембриони по отношение на спонгиформната енцефалопатия по говедата (BSE) в Обединеното кралство (ОВ L 152, 4.6.1992 г., стр. 37).“

44.   Точка 60 (Решение 91/237/ЕИО на Комисията) се заменя със следния текст:

„60.

392 D 0188: Решение 92/188/ЕИО на Комисията от 10 март 1992 г. относно някои предпазни мерки, свързани репродуктивния и респираторен синдром по свинете (PRRS) (ОВ L 87, 2.4.1992 г., стр. 22), изменено с:

392 D 0490: Решение 92/490/ЕИО на Комисията от 6 октомври 1992 г. (ОВ L 294, 10.10.1992 г., стр. 21).“

45.   След точка 60 (Решение 92/188/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„60a.

393 D 0178: Решение 93/178/ЕИО на Комисията от 26 март 1993 г. относно някои предпазни мерки, свързани с везикулозна болест по свинете (ОВ L 74, 27.3.1993, стр. 91).

60б.

393 D 0566: Решение 93/566/ЕО на Комисията от 4 ноември 1993 г. относно някои предпазни мерки, свързани с класическата чума по свинете в Германия и за заменяне на Решение 93/539/ЕИО (ОВ L 273, 5.11.1993 г., стр. 60), изменено с:

393 D 0621: Решение 93/621/ЕО на Комисията от 30 ноември 1993 г. (ОВ L 297, 2.12.1993 г., стр. 36),

393 D 0671: Решение 93/671/ЕО на Комисията от 10 декември 1993 г.(ОВ L 306, 11.12.1993 г., стр. 59),

393 D 0720: Решение 93/720/ЕО на Комисията от 30 декември 1993 г. (ОВ L 333, 31.12.1993 г., стр. 74).

60в.

393 D 0687: Решение 93/687/ЕО на Комисията от 17 декември 1993 г. относно някои предпазни мерки, свързани с болестта шап в Италия и за отменяне на решение 93/180/ЕИО (ОВ L 319, 21.12.1993 г., стр. 49).“

46.   След точка 63 (Решение 90/515/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова точка:

„63a.

394 D 0014: Решение 94/14/ЕО на Комисията от 21 декември 1993 г. за въвеждане на списък на организации в Общността, на които е предоставено правото за временно и ограничено дерогиране от специфични здравни правила на Общността при производството и предлагането на пазара на прясно месо (ОВ L 14, 17.1.1994 г., стр. 1).“

47.   Точка 66 (Решение 89/610/ЕИО на Комисията) се заменя със следния текст:

„66.

393 D 0257: Решение 93/257/ЕИО на Комисията от 15 април 1993 г. за въвеждане на референтни методи и на списък от референтни лаборатории за откриване на остатъци (ОВ L 118, 14.5.1993 г., стр. 75).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следните адаптации:

Следният текст се добавя към списъка от референтни национални лаборатории в приложението:

„Австрия

Bundesanstalt für Tierseuchenbekämpfung, Mödling

Всички групи

Финландия

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors

Всички групи

Норвегия

Norges Veterinærhøgskole, Oslo

Група A, параграф III, букви a) и б);

Група Б, параграф I, буква a); Група Б, параграф II, буква a)

Veterinærinstituttet,Oslo

Група A, параграф I,

буква б);

Група Б, параграф II,

букви a) и б);

Hormonlaboratoriet, Aker Sykehus, Oslo

Група A, параграф I,

букви a) и в);

Група A, параграф II;

Група Б, параграф I,

букви б) и в)

Швеция

Statens livsmedelsverk, Uppsala

Всички групи.““

48.   Текстът на точка 67 (Директива 80/879/ЕИО на Комисията) се заличава.

49.   След точка 68 (Решение 83/201/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„68a.

393 D 0025: Решение 93/25/ЕИО на Комисията от 11 декември 1992 г. за одобряване на някои действия за предотвратяване развитието на патогенни микроорганизми при двучеручести мекотели и морските коремоноги (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 22).

68б.

393 D 0051: Решение 93/51/ЕИО на Комисията от 15 декември 1992 г. за микробиологичните критерии, приложими при производството на приготвени ракообразни и черупчести мекотели (ОВ L 13, 21.1.1993 г., стр. 11).

68в.

393 D 0351: Решение 93/351/ЕИО на Комисията от 19 май 1993 г. за определяне методите на анализ, плановете за взимане на проби и максималните нива на живак в рибните продукти (ОВ L 144, 16.6.1993, стр. 23).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следните адаптации:

a)

В приложението се добавят следните видове риби:

„Атлантически големоглав (Hoplostetus atlanticus)

Треска (Molva molva)

Треска (Brosmius brosme).“

б)

С цел пускането на техните национални пазари на изброените по-долу видове риби, Финландия и Швеция увеличават, както е посочено в член 1, средното ограничение на съдържанието на живак на 1 ppm на пресен продукт:


Финландия:

Михалца (Lota lota)

Костур (Perca fluviatilis)

Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca)

Швеция:

Костур (Perca fluviatilis)

Бяла риба (сулка) (Stizostedion lucioperca)

Най-късно през 1995 г. договарящите се страни, след като преценят научните данни, преразглеждат адаптация б), с оглед да включат видовете, упоменати в нея в адаптация а).

68 г.

392 D 0092: Решение 92/92/ЕИО на Комисията от 9 януари 1992 г. за въвеждане на изисквания, свързани с оборудването и структурата на центровете за разпространяване и пречистване на двучерупчести мекотели, които могат да получат право на дерогиране (ОВ L 34, 11.2.1992 г., стр. 34).“

50.   Точка 69 (Решение 87/410/ЕИО на Комисията) се заменя със следния текст:

„69.

393 D 0256: Решение 93/256/ЕИО на Комисията от 14 април 1993 г. за определяне на методи, които да бъдат използвани при откриването на остатъци от вещества с хормонално или тиростатично действие (ОВ L 118, 14.5.1993 г., стр. 64).“

51.   След точка 72 (Решение 89/187/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„72a.

391 D 0664: Решение 91/664/ЕИО на Съвета от 11 декември 1991 г. за определяне на референтните лаборатории на Общността за изпитване на някои вещества за остатъци (ОВ L 368, 31.12.1991 г., стр. 17).“

52.   След точка 73 (Директива 88/299/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„73a.

391 D 0654: Решение 91/654/ЕИО на Комисията от 12 декември 1991 г. относно някои предпазни мерки по отношение на мекотелите и ракообразните от Обединеното кралство (ОВ L 350, 19.12.1991 г., стр. 59).

73б.

393 D 0383: Решение 93/383/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно референтните лаборатории за мониторинг на морските биотоксини (ОВ L 166, 8.7.1993 г., стр. 31).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следните адаптации:

Следният текст се добавя към списъка от референтни лаборатории в приложението:

„Финландия:

Eläinlääkintä- ja elintarvikelaitos, Helsingi/Anstalten för veterinärmedicin och livsmedel, Helsingfors; и

Tullilaboratorio/Tullaboratoriet, Espoo

Норвегия:

Norges Veterinærhogsk ole, Oslo

Швеция:

Institutionen för klinisk bakteriologi, Göteborgs Universitet, Göteborg“.“

53.   След точка 76 (Решение 91/180/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„76a.

392 D 0608: Решение 92/608/ЕИО на Съвета от 14 ноември 1992 г. за въвеждане методи за анализ и тестване на мляко, подложено на топлинна обработка, годно за пряка консумация от човека (ОВ L 407, 31.12.1992 г., стр. 29).

76б.

392 D 0562: Решение 92/562/ЕИО на Комисията от 17 ноември 1992 г. за одобряване на алтернативни системи за топлинна обработка на високорисков материал (ОВ L 359, 9.12.1992 г., стр. 23).“

54.   След точка 96 (Решение 90/258/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„96a.

392 D 0353: Решение 92/353/ЕИО на Комисията от 11 юни 1992 г. за въвеждане на критерии за одобрение или признаване на организации и асоциации, които поддържат или създават родословни книги за регистрирани еднокопитни животни (ОВ L 192, 11.7.1992 г., стр. 63).

96б.

392 D 0354: Решение 92/354/ЕИО на Комисията от 11 юни 1992 г. за въвеждане на някои правила за осигуряване на координация между организациите и асоциациите, които поддържат или създават родословни книги за регистрирани еднокопитни животни (ОВ L 192, 11.7.1992 г., стр. 66).

96в.

393 D 0623: Решение 93/623/ЕИО на Комисията от 20 октомври 1993 г. са създаване на идентификационен документ (паспорт), който да придружава, регистрираните еднокопитни животни (ОВ L 298, 3.12.1993 г., стр. 45).

96 г.

392 D 0216: Решение 92/216/ЕИО на Комисията от 26 март 1992 г. за събиране на данни относно състезанията с еднокопитни животни, както е предвидено в член 4, параграф 2 от Директива 90/428/ЕИО на Съвета (ОВ L 104, 22.4.1992 г., стр. 77).“

IV.   АКТОВЕ, КОИТО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

55.   Следното тире се добавя към точка 98 (Решение 80/775/ЕИО на Комисията):

„—

392 D 0103: Решение 92/103/ЕИО на Комисията от 31 януари 1992 г. (ОВ L 39, 15.2.1992 г., стр. 48).“

56.   След точка 100 (Решение 88/267/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„100a.

392 D 0139: Решение 92/139/ЕИО на Комисията от 12 февруари 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Дания (ОВ L 58, 3.3.1992 г., стр. 27).

100б.

392 D 0140: Решение 92/140/ЕИО на Комисията от 12 февруари 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Ирландия (ОВ L 58, 3.3.1992 г., стр. 28).

100в.

392 D 0141: Решение 92/141/ЕИО на Комисията от 17 февруари 1992 г. одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Франция (ОВ L 58, 3.3.1992, стр. 29).

100г.

392 D 0281: Решение 92/281/ЕИО на Комисията от 8 май 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Обединеното кралство (ОВ L 150, 2.6.1992 г., стр. 23).

100д.

392 D 0282: Решение 92/282/ЕИО на Комисията от 8 май 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Португалия (ОВ L 150, 2.6.1992 г., стр. 24).

100е.

392 D 0283: Решение 92/283/ЕИО на Комисията от 8 май 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Нидерландия (ОВ L 150, 2.6.1992 г., стр. 25).

100ж.

392 D 0342: Решение 92/342/ЕИО на Комисията от 5 юни 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Германия (ОВ L 188, 8.7.1992 г., стр. 39).

100з.

392 D 0344: Решение 92/344/ЕИО на Комисията от 9 юни 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Гърция (ОВ L 188, 8.7.1992 г., стр. 41).

100и.

392 D 0345: Решение 92/345/ЕИО на Комисията от 9 юни 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Испания (ОВ L 188, 8.7.1992 г., стр. 42).

100й.

392 D 0379: Решение 92/379/ЕИО на Комисията от 2 юли 1992 г. за одобряване плана за одобрение на предприятията за целите на търговията вътре в Общността с птици и яйца за люпене, предложен от Белгия (ОВ L 198, 17.7.1992 г., стр. 53).

100к.

392 D 0528: Решение 92/528/ЕИО на Комисията от 9 ноември 1992 г. за одобряване на програмите относно болестта, причинена от Bonamia ostrea (bonamiosis), и болестта причинена от Marteilia refringens (marteiliosis), предложени от Обединеното кралство (ОВ L 332, 18.11.1992 г., стр. 25).

100л.

393 D 0056: Решение 93/56/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за одобряване на програмите относно болестта, причинена от Bonamia ostrea (bonamiosis) и болестта, причинена от Marteilia refringens (marteiliosis), предложени от Ирландия (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 25).

100м.

393 D 0057: Решение 93/57/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за одобряване на програмите относно болестта, причинена от Bonamia ostrea (bonamiosis), и болестта причинена от Marteilia refringens (marteiliosis), предложени от Обединеното кралство за Джърси (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 26).

100н.

393 D 0058: Решение 93/58/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за одобряване на програмите относно болестта, причинена от Bonamia ostrea (bonamiosis), и болестта, причинена от Marteilia refringens (marteiliosis), предложени от Обединеното кралство за Гърнзи (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 27).

100о.

393 D 0059: Решение 93/59/ЕИО на Комисията от 21 декември 1992 г. за одобряване на програмите относно болестта, причинена от Bonamia ostrea (bonamiosis), и болестта, причинена от Marteilia refringens (marteiliosis), предложени от Обединеното кралство за остров Ман (ОВ L 14, 22.1.1993 г., стр. 28).

100п.

393 D 0617: Решение 93/617/ЕО на Комисията от 30 ноември 1993 г. за одобряване плана, предложен от Германия за премахване на класическата чума сред дивите свине в Мекленбург-Западна Померания, Долна Саксония и Рейнланд Пфалц (ОВ L 296, 1.12.1993 г., стр. 60).

100р.

393 D 0075: Решение 93/75/ЕИО на Комисията от 23 декември 1992 г. за одобряване на плана относно заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия, предложен от Испания (ОВ L 27, 4.2.1993 г., стр. 37).

100с.

393 D 0076: Решение 93/76/ЕИО на Комисията от 23 декември 1992 г. за одобряване на относно заразната хематопоетична некроза и вирусната хеморагична септицемия, предложен от Белгия (ОВ L 27, 4.2.1993 г., стр. 38).“

57.   След точка 124 (Решение 89/276/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова позиция и точка:

„3.3.

Смесена група

124a.

392 D 0558: Решение 92/558/ЕИО на Комисията от 23 ноември 1992 г. за преходни мерки във връзка със заводите, обработващи високорисков материал в провинциите Западен Мекленбург-Померания, Бранденбург, Саксония-Анхалт, Саксония и Тюрингия на Федерална република Германия (ОВ L 358, 8.12.1992 г., стр. 24).“

Б. Глава II.   ХРАНИТЕЛНИ ВЕЩЕСТВА

ПОСОЧЕНИ АКТОВЕ

1.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Директива 70/524/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0508: Директива 91/508/ЕИО на Комисията от 9 септември 1991 г. (ОВ L 271, 27.9.1991 г., стр. 67),

391 L 0620: Директива 91/620/ЕИО на Комисията от 22 ноември 1991 г. (ОВ L 334, 5.12.1991 г., стр. 62),

392 L 0064: Директива 92/64/ЕИО на Комисията от 13 юли 1992 г. (ОВ L 221, 6.8.1992 г., стр. 51),

392 L 0099: Директива 92/99/ЕИО на Комисията от 17 ноември 1992 г. (ОВ L 350, 1.12.1992 г., стр. 83),

392 L 0113: Директива 92/113/ЕИО на Комисията от 16 декември 1992 г. (ОВ L 16, 25.1.1993 г., стр. 2),

393 L 0027: Директива 93/27/ЕИО на Комисията от 4 юни 1993 г. (ОВ L 179, 22.7.1993 г., стр. 5),

393 L 0055: Директива 93/55/ЕИО на Комисията от 25 юни 1993 г. (ОВ L 206, 18.8.1993 г., стр. 11).“

2.   Следните тирета се добавят към точка 4 (Директива 79/373/ЕИО на Съвета):

„—

391 L 0681: Директива 91/681/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. (ОВ L 376, 31.12.1991 г., стр. 20),

393 L 0074: Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. (ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23).“

3.   След точка 4 (Директива 79/373/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„4a.

391 D 0516: Решение 91/516/ЕИО на Комисията от 9 септември 1991 г. за създаване на списък от съставки, чието използване е забранено в смесени хранителни вещества (ОВ L 281, 9.10.1991 г., стр. 23), в съответствие с измененията, въведени от:

392 D 0508: Решение 92/508/ЕИО на Комисията от 20 октомври 1992 г. (ОВ L 312, 29.10.1992 г., стр. 36).

Независимо от разпоредбите на решението, Швеция може да запази националното си законодателство относно месните и други продукти, направени от високорисков материал, по смисъла на член 3 от Директива 90/667/ЕИО на Съвета. Договарящите се страни преразглеждат въпроса през 1995 г.

4б.

392 L 0087: Директива 92/87/ЕИО на Комисията от 26 октомври 1992 г. за създаване на неизключителен списък на основните съставки, които обикновено се използват и пускат на пазара за изготвянето на смесени хранителни вещества за животни различни от домашните любимци (ОВ L 319, 4.11.1992 г., стр. 19).

Независимо от разпоредбите на решението, Швеция може да запази националното си законодателство относно месните и други продукти, направени от високорисков материал, по смисъла на член 3 от Директива 90/667/ЕИО на Съвета. Договарящите се страни преразглеждат въпроса през 1995 г.

4в.

393 L 0074: Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. относно хранителните вещества, предназначени за специфични хранителни цели (ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23).“

4.   Следните тирета се добавят към точка 9 (Директива 82/471/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

393 L 0026: Директива 93/26/ЕИО на Комисията от 4 юни 1993 г.(ОВ L 179, 22.7.1993 г., стр. 2),

393 L 0056: Директива 93/56/ЕИО на Комисията от 29 юни 1993 г.(ОВ L 206, 18.8.1993 г., стр. 13),

393 L 0074: Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. (ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23).“

5.   Следното тире се добавя към точка 15 (Трета директива 72/199/ЕИО на Комисията):

„—

393 L 0028: Директива 93/28/ЕИО на Комисията от 4 юни 1993 г. (ОВ L 179, 22.7.1993 г., стр. 8).“

6.   Следното тире се добавя към точка 16 (Четвърта директива 73/46/ЕИО на Комисията):

„—

392 L 0089: Директива 92/89/ЕИО на Комисията от 3 ноември 1992 г. (ОВ L 344, 26.11.1992 г., стр. 35).“

7.   Следното тире се добавя към точка 20 (Седма директива 76/372/ЕИО на Комисията):

„—

392 L 0095: Директива 92/95/ЕИО на Комисията от 9 ноември 1992 г. (ОВ L 327, 13.11.1992 г., стр. 54).“

8.   След точка 23 (Десета директива 84/425/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова точка:

„23a.

393 L 0070: Единадесета директива 93/70/ЕИО на Комисията от 28 юли 1993 г. за създаване на аналитични методи на Общността за официален контрол на хранителните вещества (ОВ L 234, 17.9.1993 г., стр. 17).“

9a.   В точка 24 (Директива 74/63/ЕИО на Съвета) се добавят следните тирета:

„—

392 L 0063: Директива 92/63/ЕИО на Комисията от 10 юли 1992 г. (ОВ L 221, 6.8.1992 г., стр. 49),

392 L 0088: Директива 92/88/ЕИО на Съвета от 26 октомври 1992 г. (ОВ L 321, 6.11.1992 г., стр. 24),

393 L 0074: Директива 93/74/ЕИО на Съвета от 13 септември 1993 г. (ОВ L 237, 22.9.1993 г., стр. 23).“

9б.   Следната адаптация се добавя към точка 24 (Директива 74/63/ЕИО на Съвета):

„По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на настоящото решение се четат със следната адаптация:

Член 11 не се прилага.“

В. Глава III.   ФИТОСАНИТАРНИ ВЪПРОСИ

I.   ОСНОВНИ ТЕКСТОВЕ

1.   Следното тире се добавя към точка 2 (Директива 66/401/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0019: Директива 92/19/ЕИО на Комисията от 23 март 1992 г. (ОВ L 104, 22.4.1992 г., стр. 61).“

2.   Следното тире се добавя към точка 3 (Директива 66/402/ЕИО на Съвета):

„—

393 L 0002: Директива 93/2/ЕИО на Комисията от 28 януари 1993 г.(ОВ L 54, 5.3.1993 г., стр. 20).“

3.   Следното тире се добавя към точка 4 (Директива 69/208/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0009: Директива 92/9/ЕИО на Комисията от 19 февруари 1992 г. (ОВ L 70, 17.3.1992 г., стр. 25).“

II.   ТЕКСТОВЕ ПО ПРИЛОЖЕНИЕТО

4.   Следният текст се добавя към точка 16 (Решение 89/374/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0520: Решение 92/520/ЕИО на Комисията от 3 ноември 1992 г. (ОВ L 325, 11.11.1992 г., стр. 25).“

5.   След точка 18 (Решение 90/639/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„18a.

392 D 0195: Решение 92/195/ЕИО на Комисията от 17 март 1992 г. относно организирането на временен експеримент по Директива 66/401/ЕИО на Съвета за пускането на пазара на семена от фуражни растения с цел увеличаване на максималното тегло на артикула (ОВ L 88, 3.4.1992 г., стр. 59).

18б.

393 D 0213: Решение 93/213/ЕИО на Комисията от 18 март 1993 г. относно организирането на временни експерименти с оглед максималното съдържание на инертно вещество в соевите семена (ОВ L 91, 15.4.1993 г., стр. 27).“

III.   АКТОВЕ, КОИТО СТРАНИТЕ ОТ ЕАСТ И НАДЗОРНИЯТ ОРГАН НА ЕАСТ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

6.   Следният текст се добавя към точка 42 (Решение 77/147/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

7.   Следният текст се добавя към точка 54 (Решение 79/92/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

8.   Следният текст се добавя към точка 62 (Решение 80/1359/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

9.   Следният текст се добавя към точка 70 (Решение 82/949/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

10.   Следният текст се добавя към точка 73 (Решение 84/23/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

11.   Следният текст се добавя към точка 76 (Решение 85/624/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

12.   Следният текст се добавя към точка 84 (Решение 89/422/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

13.   Следният текст се добавя към точка 87 (Решение 91/37/ЕИО на Комисията):

„изменено с:

392 D 0227: Решение 92/227/ЕИО на Комисията от 3 април 1992 г. (ОВ L 108, 25.4.1992 г., стр. 55).“

14.   След точка 87 (Решение 91/37/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„88.

392 D 0168: Решение 92/168/ЕИО на Комисията от 4 март 1992 г. за разрешаване на Гърция да ограничи предлагането на пазара на някои сортове земеделски растителни видове (ОВ L 74, 20.3.1992 г., стр. 46).

89.

393 D 0208: Решение 93/208/ЕИО на Комисията от 17 март 1993 г. за освобождаване на Кралство Дания от изискванията за посочване върху официалния етикет на ботаническото наименование по отношение на семена от зърнени култури съгласно Директива 66/402/ЕИО на Съвета (ОВ L 88, 8.4.1993 г., стр. 49).“


(1)  ОВ L 26, 31.1.1977 г., стр. 67.“


ПРИЛОЖЕНИЕ 3

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение II (ТЕХНИЧЕСКИ ПРАВИЛА, СТАНДАРТИ, ТЕСТВАНЕ И СЕРТИФИКАЦИЯ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

A.   Глава I. МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

1.   В адаптацията на глава I като нова втора алинея се въвежда следния текст:

„По смисъла на настоящото споразумение и за да се осигури свободно движение в съответствие с „достиженията на правото на Общността“, считано от 1 януари 1995 г., разпоредбите на член 3 от Директива 91/441/ЕИО, Директива 91/542/ЕИО, Директива 92/97/ЕИО и Директива 93/59/ЕИО се прилагат по отношение на страните от ЕАСТ по следния начин:

Когато създават разпоредби, свързани с данъчни облекчения, страните от ЕАСТ гарантират, че тези облекчения няма да нарушат конкуренцията в ЕИП. По-специално тези инициативи трябва да отговарят на следните условия:

те не трябва да възпрепятстват свободното движение;

те трябва да се прилагат за всички превозни средства, предложени за продажба на пазара на дадена страна от ЕАСТ;

те не се прилагат към превозни средства, които отговарят на задължителни стандарти;

със своя размер или обхват те не представляват субсидия, която нарушава търговията.

Надзорният орган на ЕАСТ получава информация в съответния срок за всички планове за въвеждане или изменение на данъчно облекчение.

Комисията на ЕО и надзорният орган на ЕАСТ обменят информация, която са получили от държавите — членки на ЕО, и от страните от ЕАСТ.“

2a.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Директива 70/156/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 L 0053: Директива 92/53/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. (ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 1),

393 L 0081: Директива 93/81/ЕИО на Комисията от 29 септември 1993 г. (ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 49).“

2б.   Настоящата адаптация на точка 1 (Директива 70/156/ЕИО на Съвета) става адаптация а) и след нея се добавят следните адаптации:

б)

В приложение VII към точка 1, раздел 1 се добавя следният текст:

„12

за Австрия

17

за Финландия

IS

за Исландия

16

за Норвегия

5

за Швеция“.

в)

В приложение IX, към точки 37 на части I и II се добавя следният текст:

„Австрия: .…,

Финландия: .…,

Исландия: .…,

Норвегия: .…,

Швеция: .…“.

3.   Следното тире се добавя към точка 2 (Директива 70/157/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 L 0097: Директива 92/97/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. (ОВ L 371, 19.2.1992 г., стр. 1).“

4.   Следното тире се добавя към точка 3 (Директива 70/220/ЕИО на Съвета):

„—

393 L 0059: Директива 93/59/ЕИО на Съвета от 28 юни 1993 г. (ОВ L 186, 28.7.1993 г., стр. 21).“

5.   Следното тире се добавя към точка 6 (Директива 70/311/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0062: Директива на Съвета 92/62/ЕИО от 2 юли 1992 г. (ОВ L 199, 18.7.1992, стр. 33).“

6.   Следното тире се добавя към точка 10 (Директива 71/320/ЕИО на Съвета):

„—

391 L 0422: Директива 91/422/ЕИО на Комисията от 15 юли 1991 г. (ОВ L 233, 22.8.1991 г., стр. 21).“

7.   Следният текст се добавя към точка 15 (Директива 74/297/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

391 L 0662: Директива 91/662/ЕИО на Комисията от 6 декември 1991 г. (ОВ L 366, 31.12.1991 г., стр. 1).“

8.   Следното тире се добавя към точка 20 (Директива 76/115/ЕИО на Съвета):

„—

390 L 0629: Директива 90/629/ЕИО на Комисията от 30 октомври 1990 г. (ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 14).“

9.   Следното тире се добавя към точка 21 (Директива 76/756/ЕИО на Съвета):

„—

391 L 0663: Директива 91/663/ЕИО на Комисията от 10 декември 1991 г. (ОВ L 366, 31.12.1991 г., стр. 17).“

10.   Следното тире се добавя към точка 33 (Директива 77/649/ЕИО на Съвета):

„—

390 L 0630: Директива 90/630/ЕИО на Комисията от 30 октомври 1990 г. (ОВ L 341, 6.12.1990 г., стр. 20).“

11.   Следният текст се добавя към точка 34 (Директива 78/316/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0091: Директива 93/91/ЕИО на Комисията от 29 октомври 1993 г. (ОВ L 284, 19.11.1993 г., стр. 25).“

12.   Следното тире се добавя към точка 42 (Директива 80/1268/ЕИО на Съвета):

„—

393 L 0116: Директива 93/116/ЕИО на Комисията от 17 декември 1993 г. (ОВ L 329, 30.12.1993 г., стр. 39).“

13.   Следният текст се добавя към точка 44 (Директива 88/77/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

391 L 0542: Директива 91/542/ЕИО на Съвета от 1 октомври 1991 г. (ОВ L 295, 25.10.1991 г., стр. 1).“

14.   След точка 45 (Директива 89/297/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„45a.

391 L 0226: Директива 91/226/ЕИО на Съвета от 27 март 1991 г. за сближаване на законите на държавите-членки относно системите за подтискане на пръскането при някои категории моторни превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 103, 23.4.1991 г., стр. 5).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

В приложение II, към точка 3.4.1 се добавя следният текст:

„12 за Австрия, 17 за Финландия, IS за Исландия, 16 за Норвегия, 5 за Швеция“.

45б.

392 L 0021: Директива 92/21/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. за масата и размерите на моторните превозни средства от категория M1 (ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 1).

45в.

392 L 0022: Директива 92/22/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. за безопасното поставяне на стъкла и материали за стъкла за моторните превозни средства и техните ремаркета (ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 11).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

В приложение II към точка 4.4.1, бележка под линия 1, се добавя следният текст:

„12 за Австрия, 17 за Финландия, IS за Исландия, 16 за Норвегия, 5 за Швеция“.

45 г.

392 L 0023: Директива 92/23/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно гумите за моторни превозни средства и техните ремаркета и относно тяхното монтиране (ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 95).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

В приложение I в края на първото изречение на точка 4.2 се добавя следният текст:

„12 за Австрия, 17 за Финландия, IS за Исландия, 16 за Норвегия, 5 за Швеция“.

45д.

392 L 0024: Директива 92/24/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно устройствата за ограничаване на скоростта или подобни бордови системи за ограничаване на скоростта на някои категории моторни превозни средства (ОВ L 129, 14.5.1992 г., стр. 154).

45е.

392 L 0061: Директива 92/61/ЕИО на Съвета от 30 юни 1992 г. относно типовото одобрение на двуколесните и триколесни моторни превозни средства (ОВ L 225, 10.8.1992 г., стр. 72).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

В приложение V към точка 1.1 се добавя следният текст:

„—

12 за Австрия,

17 за Финландия,

IS за Исландия,

16 за Норвегия,

5 за Швеция.“

45ж.

392 L 0114: Директива 92/114/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. относно външните изпъкнали части пред задния панел на кабината на моторни превозни средства от категория N (ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 17).

45з.

393 L 0014: Директива 93/14/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно спирачната уредба на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 1).

45и.

393 L 0029: Директива на Съвета 93/29/ЕИО от 14 юни 1993 г. за идентифициране на устройствата за осветяване, светлинната сигнализация и предните и задни светлини на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (ОВ L 188, 29.7.1993, стр. 1).

45й.

393 L 0030: Директива 93/30/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно устройствата за звуков сигнал на двуколесните и триколесните моторни, превозни средства (ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 11).

45к.

393 L 0031: Директива 93/31/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно подпорите за двуколесните моторни превозни средства (ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 19).

45л.

393 L 0032: Директива 93/32/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно ръкохватките за пътници при двуколесните превозни средства (ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 28).

45м.

393 L 0033: Директива 93/33/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно предпазните устройства, предназначени да предотвратят непозволено ползване на двуколесни или триколесни моторни превозни средства (ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 32).

45н.

393 L 0034: Директива 93/34/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно законовото маркировка на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (ОВ L 188, 29.7.1993 г., стр. 38).

45о.

393 L 0092: Директива 93/92/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно монтирането на устройства за осветяване и светлинна сигнализация на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (ОВ L 311, 14.12.1993 г., стр. 1).

45п.

393 L 0093: Директива 93/93/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно масата и размерите на двуколесните и триколесните моторни превозни средства (ОВ L 311, 14.12.1993 г., стр. 76).

45р.

393 L 0094: Директива 93/94/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно мястото за монтиране на задната регистрационна табела при двуколесните и триколесните моторни превозни средства (ОВ L 311, 14.12.1993 г., стр. 83).“

Б.   Глава IV. ДОМАШНИ УРЕДИ

1.   Текстът на точка 1 (Директива 79/530/ЕИО на Съвета) се заличава.

2.   След точка 3 (Директива 86/594/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„4.

392 L 0075: Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. за изискванията за етикетиране на битови уреди по отношение на консумацията на енергия и други ресурси (ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 16).“

В.   Глава V. ГАЗОВИ УРЕДИ

1.   Следният текст се добавя към точка 2 (Директива 90/396/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

2.   След точка 2 (Директива 90/396/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„3.

392 L 0042: Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за изискванията за ефикасност на нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво (ОВ L 167, 22.6.1992 г., стр. 17), изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

Г.   Глава VIII. СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ

1.   Следното тире се добавя към точка 6 (Директива 87/404/ЕИО на Съвета):

„—

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

2.   След точка 7 (Препоръка 89/349/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова точка:

„8.

C/328/92/стр. 3: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива 87/404/ЕИО на Съвета от 25 юни 1987 г. за обикновените съдове под налягане, изменена с Директива 90/488/ЕИО от 17 септември 1990 г. (ОВ C 328, 12.12.1992 г., стр. 3).“

Д.   Глава IX. ИНСТРУМЕНТИ ЗА ИЗМЕРВАНЕ

1.   Текстът на точка 16 (Директива 76/764/ЕИО на Съвета) се заличава, считано от 1 януари 1995 г.

2.   Следният текст се добавя към точка 27 (Директива 90/384/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

3.   След точка 27 (Директива 90/384/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„27a.

393 L 0042: Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските уреди (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).“

4.   След точка 45 (C/297/81/стр. 1) се въвежда следната нова точка:

„46.

C/104/93/стр. 9: Известие на Комисията в съответствие с член 5, параграф 2 от Директива 90/384/ЕИО на Съвета от 20 юни 1990 г. относно везните с неавтоматично действие (ОВ C 104, 15.4.1993 г., стр. 9).“

Е.   Глава X: ЕЛЕКТРИЧЕСКИ МАТЕРИАЛ

1.   Следният текст се добавя към точка 1 (Директива 73/23/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

2.   Следният текст се добавя към точка 5 (Директива 84/539/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0042: Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).“

3.   Следният текст се добавя към точка 6 (Директива 89/336/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

392 L 0031: Директива 92/31/ЕИО на Съвета от 28 април 1992 г. (ОВ L 126, 12.5.1992 г., стр. 11),

393 L 0068: Директива на Съвета 93/68/ЕИО от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

4.   Следният текст се добавя към точка 7 (Директива 90/385/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0042: Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

5.   След точка 21 (C/311/87/стр. 3) се въвеждат следните нови точки:

„22.

C/44/92/стр. 12: Известие на Комисията в рамките на прилагането на директивите за „нов подход“ и Директива 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. за „електромагнитната съвместимост“ (ОВ C 44, 19.2.1992 г., стр. 12).

23.

C/90/92/стр. 2: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива 89/336/ЕИО на Съвета от 3 май 1989 г. във връзка с електромагнитната съвместимост (ОВ C 90, 10.4.1992 г., стр. 2).

24.

C/210/92/стр. 1: Известие на Комисията в рамките на Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г. относно хармонизация на законите на държавите-членки по отношение на електрическото оборудване, предназначено за използване в рамките на някои ограничения на волтажа (ОВ C 210, 15.8.1992 г., стр. 1).

25.

C/18/93/стр. 4: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива 73/23/ЕИО на Съвета от 19 февруари 1973 г. за хармонизиране на законите на държавите-членки по отношение на електрическото оборудване, предназначено за използване в рамките на някои ограничения на волтажа (ОВ C 18, 23.1.1993 г., стр. 4).“

Ж.   Глава XII: ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ

1.   Текстът на точка 10 (Директива75/726/ЕИО на Съвета) се заличава.

2.   Следното тире се добавя към точка 13 (Директива 76/895/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

393 L 0058: Директива 93/58/ЕИО на Съвета от 29 юни 1993 г. (ОВ L 211, 23.8.1993 г., стр. 6).“

3.   Следното тире се добавя към точка 16 (Директива 78/663/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0004: Директива 92/4/ЕИО на Комисията от 10 февруари 1992 г. (ОВ L 55, 29.2.1992 г., стр. 96).“

4.   Следното тире се добавя към точка 18 (Директива 79/112/ЕИО на Съвета):

„—

393 L 0102: Директива 93/102/EО на Комисията от 16 ноември 1993 г. (ОВ L 291, 25.11.1993 г., стр. 14).“

5.   Следният текст се добавя към точка 30 (Директива 82/711/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0008: Директива 93/8/ЕИО на Комисията от 15 март 1993 г. (ОВ L 90, 14.4.1993 г., стр. 22).“

6.   Текстът на точка 31 (Директива 83/229ЕИО на Съвета) се заличава.

7.   Следното тире се добавя към точка 38 (Директива 86/362/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

393 L 0057: Директива 93/57/ЕИО на Съвета от 29 юни 1993 г. (ОВ L 211, 23.8.1993 г., стр. 1).“

8.   Следният текст се добавя към точка 39 (Директива 86/363/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

393 L 0057: Директива 93/57/ЕИО на Съвета от 29 юни 1993 г. (ОВ L 211, 23.8.1993 г., стр. 1).“

9.   Следният текст се добавя към точка 43 (Директива 88/344/ЕИО на Съвета):

„, в съответствие с измененията, въведени от:

392 L 0115: Директива 92/115/ЕИО на Съвета от 17 декември 1992 г. (ОВ L 409, 31.12.1992 г., стр. 31).“

10.   Следният текст се добавя към точка 49 (Директива 89/396/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0011: Директива 92/11/ЕИО на Съвета от 3 март 1992 г. (ОВ L 65, 11.3.1992 г., стр. 32).“

11.   Следният текст се добавя към точка 52 (Директива 90/128/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

392 L 0039: Директива 92/39/ЕИО на Съвета от 14 май 1992 г. (ОВ L 168, 23.6.1992 г., стр. 21),

393 L 0009: Директива на Комисията 93/9/ЕИО от 15 март 1993 г. (ОВ L 90, 14.4.1993 г., стр. 26).“

12.   Следният текст се добавя към точка 54 (Директива 90/642/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0058: Директива 93/58/ЕИО на Съвета от 29 юни 1993 г. (ОВ L 211, 23.8.1993 г., стр. 6).“

13.   След точка 54 (Директива 90/642/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„54a.

391 L 0321: Директива 91/321/ЕИО на Комисията от 14 май 1991 г. относно храните за кърмачета и предходните храни (ОВ L 175, 4.7.1991 г., стр. 35).

Независимо от разпоредбите на директивата, Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция забраняват търговията с продукти, които не са в съответствие с настоящата директива от 1 януари 1995 г.

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

В член 7.1 към първия параграф се добавят следните тирета:

на фински:

„äidinmaidonkorvike“ и „vierotusvalmiste“,

на исландски:

„ungbarnablanda“ и „stoðblanda“,

на норвежки:

„morsmelkerstatning“ и „tilskuddsblanding“,

на шведски:

„modersmjölksersättning“ и „tillskottsnäring“;

б)

В член 7.1 към втория параграф се добавят следните тирета:

на фински:

„maitopohjainen äidinmaidonkorvike“ и „maitopohjainen vierotusvalmiste“,

на исландски:

„ungbarnamjólk“ и „mjólkurstoðblanda“,

на норвежки:

„morsmelkerstatning basert utelukkende på melk“ и „tilskuddsblanding basert utelukkende på melk“

на шведски:

„modersmjölksersättning uteslutande baserad på mjölk“ и „tillskottsnäring uteslutande baserad på mjölk“.

54б.

391 R 2092: Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета от 24 юни 1991 г. относно биологичното производство на земеделски продукти и означенията към тях, поставени на земеделски продукти и храни (ОВ L 198, 22.7.1991 г., стр. 1), изменен с:

392 R 0094: Регламент (ЕИО) № 94/92 на Комисията от 14 януари 1992 г. (ОВ L 11, 17.1.1992 г., стр. 14),

392 R 1535: Регламент (ЕИО) № 1535/92 на Комисията от 15 юни 1992 г. (ОВ L 162, 16.6.1992 г., стр. 15),

392 R 2083: Регламент (ЕИО) № 2083/92 на Съвета от 14 юли 1992 г. (ОВ L 208, 24.7.1992 г., стр. 15),

393 R 2608: Регламент (ЕИО) № 2608/93 на Комисията от 23 септември 1993 г. (ОВ L 239, 24.9.1993 г., стр. 10).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

Член 2 се изменя, както следва:

a)

Добавят се следните тирета:

„— на финландски:

luonnonmukainen

— на исландски:

lífrænt

— на норвежки:

økologisk

— на шведски:

ekologisk“;

б)

думите „— на немски: ökologisch“ се заличават;

в)

добавят се следните тирета:

„— на немски:

ökologisch

— в Австрия:

biologisch“.

54в.

392 L 0001: Директива 92/1/ЕИО на Комисията от 13 януари 1992 г. за мониторинг на температурата в транспортните средства, съхраняване и складиране на бързо замразени храни, предназначени за консумация от човека (ОВ L 34, 11.2.1992 г., стр. 28).

Страните от ЕАСТ се съобразяват с разпоредбите на директивата най-късно до 1 септември 1994 г. Независимо от това те разрешават свободното движение на храни, третирани в съответствие с директивата, от момента на влизане в сила на Споразумението.

54 г.

392 L 0002: Директива 92/2/ЕИО на Комисията от 13 януари 1992 г. за въвеждане на процедура за вземане на проби и метод на анализ на Общността за официален контрол на температурата на бързо замразени храни, предназначени за консумация от човека (ОВ L 34, 11.2.1992 г., стр. 30).

Страните от ЕАСТ се съобразяват с разпоредбите на директивата най-късно до 1 септември 1994 г. Независимо от това те разрешават свободното движение на храни, третирани в съответствие с директивата, от момента на влизане в сила на Споразумението.

54д.

393 R 0207: Регламент (ЕИО) № 207/93 на Комисията от 29 януари 1993 г. за определяне съдържанието на приложение VI към Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета за биологично производство на земеделски продукти продукти и означенията към тях, поставени на земеделски продукти и храни, и за въвеждане на подробни правила за прилагането на член 5, параграф 4 от него (ОВ L 25, 2.2.1993 г., стр. 5).

54е.

393 R 0315: Регламент (ЕИО) № 315/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за въвеждане на процедури на Общността относно заразни вещества в храните (ОВ L 37, 13.2.1993 г., стр. 1).

54ж.

393 L 0005: Директива 93/5/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1993 г. относно помощта, оказвана на Комисията и сътрудничеството между държавите-членки в научните изследвания по въпроси, свързани с храните (ОВ L 52, 4.3.1993 г., стр. 18).

54з.

393 L 0010: Директива 93/10/ЕИО на Комисията от 15 март 1993 г. относно материалите и предметите, изработени от регенерирана целулоза, предназначени за контакт с храни (ОВ L 93, 17.4.1993 г., стр. 27), в съответствие с измененията, въведени от:

393 L 0111: Директива 93/111/ЕИО на Комисията от 10 декември 1993 г. (ОВ L 310, 14.12.1993 г., стр. 41).

54и.

393 L 0011: Директива 93/11/ЕИО на Комисията от 15 март 1993 г. относно изпускането на N-нитрозамини и N-нитрозиращи вещества от биберони и залъгалки, произведени от еластомер или каучук (ОВ L 93, 17.4.1993 г., стр. 37).

54й.

393 L 0043: Директива 93/43/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно хигиената на храните (ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 1).

54к.

393 L 0045: Директива 93/45/ЕИО на Комисията от 17 юни 1993 г. относно производството на нектари без прибавяне на захар или мед (ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 133).

54л.

393 R 1593: Регламент (ЕИО) № 1593/93 на Комисията от 24 юни 1993 г. за изменение на Регламент (ЕИО) 3713/92 на Съвета за отлагане на датата на приложение на член 11, параграф 1 от Регламент (ЕИО) № 2092/91 на Съвета за биологичното производство на земеделски продукти и означенията към тях, поставяни на земеделски продукти и храни по отношение на вноса от някои трети страни (ОВ L 153, 25.6.1993 г., стр. 15).

54м.

393 L 0077: Директива 93/77/ЕИО на Съвета от 21 септември 1993 г. относно плодови сокове и някои сходни продукти (ОВ L 244, 30.9.1993 г., стр. 23).

54н.

393 L 0099: Директива 93/99/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. относно допълнителни мерки по отношение на официалния контрол на храните (ОВ L 290, 24.11.1993 г., стр. 14).“

14.   След точка 57 (C/271/89/стр. 3) се въвеждат следните нови точки:

„58.

C/270/91/стр. 2: Тълкувателно известие на Комисията относно наименованията, под които се продават храните (ОВ C 270, 15.10.1991 г., стр. 2).

59.

C/345/93/стр. 3: Известие на Комисията относно езика, използван при пускането на пазара на храни с оглед на решението по делото Пийтърс (ОВ C 345, 23.12.1993 г., стр. 3).“

З.   Глава XIII. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

1.   Следното тире се добавя към точка 1 (Директива 65/65/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0073: Директива 92/73/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. (ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 8).“

2.   Следното тире се добавя към точка 2 (Директива 75/318/ЕИО на Съвета):

„—

391 L 0507: Директива 91/507/ЕИО на Комисията от 19 юли 1991 г. (ОВ L 270, 26.9.1991 г., стр. 32).“

3.   Следното тире се добавя към точка 3 (Директива 75/319/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0073: Директива 92/73/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. (ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 8).“

4.   Следното тире се добавя към точка 5 (Директива 81/851/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0074: Директива 92/74/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. (ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 12).“

5.   Следното тире се добавя към точка 6 (Директива 81/852/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0018: Директива 92/18/ЕИО на Комисията от 20 март 1992 г. (ОВ L 97, 10.4.1992 г., стр. 1).“

6.   Към точка 14 (Регламент (ЕИО) № 2377/90 на Съвета) се добавя следното:

„изменен с:

392 R 0675: Регламент (ЕИО) № 675/92 на Комисията от 18 март 1992 г. (ОВ L 73, 19.3.1992 г., стр. 8),

392 R 0762: Регламент (ЕИО) № 762/92 на Комисията от 27 март 1992 г. (ОВ L 83, 28.3.1992 г., стр. 14),

392 R 3093: Регламент (ЕИО) № 3093/92 на Комисията от 27 октомври 1992 г. (ОВ L 311, 28.10.1992 г., стр. 18),

393 R 0895: Регламент (ЕИО) № 895/93 на Комисията от 16 април 1993 г. (ОВ L 93, 17.4.1993 г., стр. 10),

393 R 2901: Регламент (ЕИО) № 2901/93 на Съвета от 18 октомври 1993 г. (ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 1),

393 R 3425: Регламент (ЕИО) № 3425/93 на Комисията от 14 декември 1993 г. (ОВ L 312, 15.12.1993 г., стр. 12),

393 R 3426: Регламент (ЕИО) № 3426/93 на Комисията от 14 декември 1993 г. (ОВ L 312, 15.12.1993 г., стр. 15).

Австрия може да запази националното си законодателство по отношение са спирамицина до 1 януари 1995 г., а по отношение на фуралозолидона — до 1 юли 1995 г.“

7.   След точка 15 (Директива 91/356/ЕИО на Комисията) се въвеждат следните нови точки:

„15a.

391 L 0412: Директива 91/412/ЕИО на Комисията от 23 юли 1991 г. за въвеждане на принципите и насоките за добри производствени практики за ветеринарни, медицински изделия (ОВ L 228, 17.8.1991 г., стр. 70).

15б.

392 L 0025: Директива 92/25/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. за дистрибуцията на едро на медицински изделия, използвани от човека (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 1).

Норвегия се съобразява с разпоредбите на директивата най-късно на 1 януари 1995 г. Независимо от това този преходен период не накърнява задълженията, произтичащи за Норвегия от разпоредбите на член 16 от Споразумението.

15в.

392 L 0026: Директива 92/26/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. относно класификацията за доставяне на медицински изделия, ползвани от човека (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 5).

15 г.

392 L 0027: Директива 92/27/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. за етикетирането на медицински изделия, ползвани от човека и за упътванията върху опаковките (ОВ L 113, 30.4.1992, стр. 8).

15д.

392 L 0028: Директива 92/28/ЕИО на Съвета от 31 март 1992 г. за рекламата на медицински изделия, ползвани от човека (ОВ L 113, 30.4.1992 г., стр. 13).

15е.

392 L 0109: Директива 92/109/ЕИО на Съвета от 14 декември 1992 г. за производството и предлагането на пазара на някои вещества, ползвани при незаконното производство на наркотици и психотропни вещества (ОВ L 370, 19.12.1992 г., стр. 76), изменена с:

393 L 0046: Директива 93/46/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. (ОВ L 159, 1.7.1993 г., стр. 134).“

И.   Глава XIV. ТОРОВЕ

1.   Следното тире се добавя към точка 1 (Директива 76/116/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

393 L 0069: Директива 93/69/ЕИО на Комисията от 23 юли 1993 г. (ОВ L 185, 28.7.1993 г., стр. 30).“

2.   Следното тире се добавя към точка 2 (Директива 77/535/ЕИО на Комисията):

„—

393 L 0001: Директива 93/1/ЕИО на Комисията от 21 януари 1993 г. (ОВ L 113, 7.5.1993 г., стр. 17).“

Й.   Глава XV. ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА

1.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Директива 67/548/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

391 L 0410: Директива 91/410/ЕИО на Комисията от 22 юли 1991 г. (ОВ L 228, 17.8.1991 г., стр. 67),

391 L 0632: Директива 91/632/ЕИО на Комисията от 28 октомври 1991 г. (ОВ L 338, 10.12.1991 г., стр. 23),

392 L 0032: Директива 92/32/ЕИО на Съвета от 30 април 1992 г.(ОВ L 154, 5.6.1992 г., стр. 1),

392 L 0037: Директива 92/37/ЕИО на Комисията от 30 април 1992 г. (ОВ L 154, 5.6.1992 г., стр. 30),

392 L 0069: Директива 92/69/ЕИО на Комисията от 31 юли 1992 г. (ОВ L 383, 29.12.1992 г., стр. 113),

393 L 0021: Директива 93/21/ЕИО на Комисията от 27 април 1993 г. (ОВ L 110, 4.5.1993 г., стр. 20),

393 L 0072: Директива 93/72/ЕИО на Комисията от 1 септември 1993 г. (ОВ L 258, 16.10.1993 г., стр. 29),

393 L 0090: Директива 93/90/ЕИО на Комисията от 29 октомври 1993 г. (ОВ L 277, 10.11.1993 г., стр. 33),

393 L 0101: Директива 93/101/ЕО на Комисията от 11 ноември 1993 г. (ОВ L 13, 15.1.1994 г., стр. 1),

393 L 0105: Директива 93/105/ЕО на Комисията от 25 ноември 1993 г. (ОВ L 294, 30.11.1993 г., стр. 21).“

2.   Следното тире се добавя към точка 4 (Директива 76/769/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

393 L 0659: Директива 91/659/ЕИО на Комисията от 3 декември 1991 г. (ОВ L 363, 31.12.1991 г., стр. 36.“

3.   Следното тире се добавя към точка 6 (Директива 79/117/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

390 L 0335: Директива 90/335/ЕИО на Комисията от 7 юни 1990 г. (ОВ L 162, 28.6.1990 г., стр. 37).“

4.   Следните тирета се добавят към точка 10 (Директива 88/379/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

393 L 0018: Директива 93/18/ЕИО на Комисията от 5 април 1993 г. (ОВ L 104, 29.4.1993 г., стр. 46),

393 L 0112: Директива 93/112/ЕИО на Комисията от 10 декември 1993 г. (ОВ L 314, 16.12.1993 г., стр. 38).“

5.   Следният текст се добавя към точка 11 (Директива 91/157/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

393 L 0086: Директива 93/86/ЕИО на Комисията от 4 октомври 1993 г. (ОВ L 264, 23.10.1993 г., стр. 51).“

6.   Следният текст се добавя към точка 12 (Регламент (ЕИО) № 594/91 на Съвета) преди адаптацията:

„изменен с:

392 R 3952: Регламент (ЕИО) № 3952/92 на Съвета от 30 декември 1992 г. (ОВ L 405, 31.12.1993 г., стр. 41).“

7.   След точка 12 (Регламент (ЕИО) № 594/91на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„12a.

391 L 0414: Директива 91/414/ЕИО на Съвета от 15 юли 1991 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 230, 19.8.1991 г., стр. 1), изменена с:

393 L 0071: Директива 93/71/ЕИО на Комисията от 27 юли 1993 г. (ОВ L 221, 31.8.1993 г., стр. 27).

Страните от ЕАСТ ще са свободни да ограничават достъпа до своите пазари, в съответствие с изискванията на своето законодателство, действащо към датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за интегриране на настоящата директива към Споразумението. Новите правила на ЕО ще се третират в съответствие с процедурите, залегнали в членове 97—104 от Споразумението.

12б.

391 L 0442: Директива 91/442/ЕИО на Комисията от 23 юли 1991 г. за опасните препарати, чиито опаковки трябва да притежават закопчалки, предпазващи от деца (ОВ L 238, 27.8.1991 г., стр. 25).

12в.

392 R 2455: Регламент (ЕИО) № 2455/92 на Съвета от 23 юли 1992 г. относно износа и вноса на някои опасни химикали (ОВ L 251, 29.8.1992 г., стр. 13).

12 г.

393 L 0067: Директива 93/67/ЕИО на Комисията от 20 юли 1993 г. относно принципите на оценка на рисковете за хората и околната среда от вещества, нотифицирани в съответствие с Директива 67/548/ЕИО на Съвета (ОВ L 227, 8.9.1993 г., стр. 9).

Договарящите се страни се съгласяват, че целта е до 1 януари 1995 г. да е започнало приложението на разпоредбите на актовете на Общността относно опасните вещества и препарати. Финландия се съобразява с разпоредбите на актовете от влизането в сила на седмото изменение на Директива 67/548/ЕИО на Съвета. В съответствие със сътрудничеството, което ще започне с подписването на настоящото споразумение, с цел да се разрешат оставащите проблеми, ситуацията ще бъде преразгледана през 1994 г., включително и в сфери, които не са обхванати от законодателството на Общността. Ако дадена страна от ЕАСТ достигне до заключението, че е необходимо да дерогира някои актове на Общността относно класификацията и етикетирането, последните не се прилагат, освен ако Съвместният комитет на ЕИП не стигне до друго разрешение.

По отношение на обмена на информация се прилага следното:

i)

Страните от ЕАСТ, които се съобразяват с достиженията на правото на Общността по отношение на опасните вещества и препарати, дават гаранции, еквивалентни на онези, съществуващи в Общността, че:

когато дадена информация се третира като конфиденциална на основата на промишлена или търговска тайна в рамките на Общността в съответствие с разпоредбите на директивата, в обмена на информация ще участват само онези страни от ЕАСТ, които са приели съответните достижения на правото на Общността,

конфиденциалната информация се ползва в страните от ЕАСТ със същата степен на защита, каквато получава и в Общността;

ii)

Всички страни от ЕАСТ ще участват в обмена на информация относно всички други аспекти, предвидени в директивата.“

8.   След точка 15 (C/146/90/стр. 4) се въвеждат следните нови точки:

„16.

C/1/93/стр. 3: Европейското химическо бюро. Известие на Комисията до Съвета и Европейския парламент (ОВ C 1, 5.1.1993 г., стр. 3).

17.

C/130/93/стр. 1: Известие — Трета публикация на Elincs (Европейски списък на нотифицираните химически вещества) (ОВ C 130, 10.5.1993 г., стр. 1).

18.

C/130/93/стр. 2: Известие на Комисията в съответствие с член 2 от Решение 85/71/ЕИО на Комисията от 21 декември 1984 г. относно списъка с химически вещества, посочени в съответствие с Директива на 67/548/ЕИО Съвета за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно класификацията, опаковането и етикетирането на опасни вещества (ОВ C 130, 10.5.1993 г., стр. 2).“

К.   Глава XVI. КОЗМЕТИКА

1.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Директива 76/768/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0008: Четиринадесета директива 92/8/ЕИО на Комисията от 18 февруари 1992 г. (ОВ L 70, 17.3.1992 г., стр. 23),

392 L 0086: Петнадесета директива 92/86/ЕИО на Комисията от 21 октомври 1991 г. (ОВ L 325, 11.11.1992 г., стр. 18),

393 L 0035: Директива 93/35/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 151, 23.6.1993 г., стр. 32),

393 L 0047: Шестнадесета директива 93/47/ЕИО на Комисията от 22 юни 1993 г. (ОВ L 203, 13.8.1993 г., стр. 24).“

2.   След точка 5 (Четвърта директива 85/490/ЕИО на Комисията) се въвежда следната нова точка:

„6.

393 L 0073: Пета директива 93/73/ЕИО на Комисията от 9 септември 1993 г. относно методите на анализ, необходими за проверките на състава на козметичните продукти (ОВ L 231, 14.9.1993 г., стр. 34).“

Л.   Глава XVII. ЗАЩИТА НА ОКОЛНАТА СРЕДА

1.   След точка 5 (Директива 89/629/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„6.

393 L 0012: Директива 93/12/ЕИО на Съвета от 23 март 1993 г. относно съдържанието на сяра в някои течни горива (ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 81).

По отношение съдържанието на сяра в дизеловите горива:

Австрия и Финландия могат да запазят своите национални законодателства до 1 октомври 1996 г.;

Исландия може да запази националното си законодателство до 1 октомври 1996 г. договарящите се страни преразглеждат положението преди изтичане на преходния период.

По отношение съдържанието на сяра в газовите горива, които са различни или се използват за цели, различни от тези на дизеловите горива, с изключение на керосина за авиацията, Австрия и Финландия могат да запазят своите национални законодателства до 1 октомври 1996 г. Независимо от това новите правила на ЕО ще се третират в съответствие с процедурите, постановени в членове 97—104 от Споразумението.“

М.   ГЛАВА XVIII. ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ, ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ И ОБРАБОТВАНЕ НА ДАННИ

1.   Следният текст се добавя след точка 4 (Директива 91/263/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1),

393 L 0097: Директива 93/97/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 (ОВ L 290, 24.11.1993 г., стр. 1).“

2.   След точка 4 (Директива 91/263/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„4

a. 394 D 0011: Решение 94/11/ЕО на Комисията от 21 декември 1993 г. за общо техническо регулиране на общите изисквания за прикрепване за обществените, общоевропейски, клетъчни, цифрови наземно базирани мобилни комуникации (ОВ L 8, 12.1.1994 г., стр. 20).

4

б. 394 D 0012: Решение 94/12/ЕО на Комисията от 21 декември 1993 г. за общо техническо регулиране на изискванията за приложение на телефонията за обществените, общоевропейски, клетъчни, цифрови, наземно базирани мобилни комуникации (ОВ L 8, 12.1.1994 г., стр. 23).“

Н.   Глава XIX. ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ В ОБЛАСТТА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕЧКИ ПРЕД ТЪРГОВИЯТА

1.   Следното тире се добавя към точка 1 (Директива 83/189/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 D 0400: Решение 92/400/ЕИО на Комисията от 15 юли 1992 г. (ОВ L 221, 6.8.1992 г., стр. 55).“

2.   Текстът на точка 2 (Решение 89/45/ЕИО на Съвета) се заличава, считано от 19 юни 1994 г.

3.   Текстът на точка 3 (Директива 90/683/ЕИО на Съвета) се заличава.

4.   Следните точки се въвеждат като нови точки от 3а до 3г:

„3a.

392 L 0059: Директива 92/59/ЕИО на Съвета от 29 юни 1992 г. за общата безопасност на продуктите (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 24).

3б.

393 R 0339: Регламент (ЕИО) № 339/93 на Съвета от 8 февруари 1993 г. за проверките за съответствие с правилата за безопасност на продуктите при продукти, внасяни от трети страни (ОВ L 40, 17.2.1993 г., стр. 1), изменен с:

393 D 0583: Решение 93/583/ЕИО на Комисията от 28 юли 1993 г. (ОВ L 279, 12.11.1993 г., стр. 39).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на регламента се четат със следната адаптация:

a)

В член 6.1 се добавят следните тирета:

„Vaarallinen tuote — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen — asetus (ETY) N:o 339/93“ (фински)

„Hættuleg vara — afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð — reglugerð (EB) nr. 339/93“ (исландски)

„Farlig produkt — overgang til fri omsetning ikke tillatt — forordning (EØF) nr. 339/93“ (норвежки),

„Farlig produkt — får inte börja omsättas fritt — förordning (EEG) nr. 339/93“ (шведски)

б)

В член 6.2 се добавят следните тирета:

„Tuote ei vaatimusten mukainen — ei saa laskea vapaaseen liikkeeseen — asetus (ETY) N:o 339/93“ (фински)

„Vara ekki í samræmi — afhending til frjálsrar dreifingar ekki leyfð — reglugerð (EB) nr. 339/93“ (исландски)

„Ikke samsvarende produkt — overgang til fri omsetning ikke tillatt — forordning (EØF) nr. 339/93“ (норвежки)

„Icke överensstämmande produkt — får inte börja omsättas fritt — förordning (EEG) nr. 339/93“ (шведски)

3в.

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно изменение на Директиви 87/404/ЕИО (обикновени уреди под налягане), 88/378/ЕИО (за безопасност на детски играчки), 89/106/ЕИО (строителни материали), 89/336/ЕИО (електромагнитна съвместимост), 89/392/ЕИО (машини и машинно оборудване), 89/686/ЕИО (средства за лична защита), 90/384/ЕИО (теглилки, различни от автоматичните), 90/385/ЕИО (активни медицински имплантируеми уреди), 90/396/ЕИО (домакински уреди, работещи с газообразни горива), 91/263/ЕИО (оборудване за телекомуникационни терминали), 92/42/ЕИО (нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво) и 73/23/ЕИО (електрооборудване, проектирано за работа при ограничено напрежение) (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

3г.

393 D 0465: Решение 93/465/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. относно модулите на различните фази на процедурите на оценка на съответствието и правилата за поставяне и използване на маркировката за съответствие CE, които са предназначени за използване в директивите за техническо хармонизиране (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 23).“

5.   След точка 9 (Зелена книга на Комисията 590 DC 0456) се въвеждат следните нови точки:

„10.

392 Y 0709(01): Резолюция на Съвета от 18 юни 1992 г. за ролята на европейската стандартизация в европейската икономика (ОВ C 173, 9.7.1992 г., стр. 1).

11.

392 X 0579: Препоръка 92/579/ЕИО на Комисията от 27 ноември 1992 г., която призовава държавите-членки да създадат инфраструктурата, необходима за идентифицирането на опасни продукти на външните граници (ОВ L 374, 22.12.1992 г., стр. 66).“

О.   Глава XXI. СТРОИТЕЛНИ МАТЕРИАЛИ

1.   Следният текст се добавя към точка 1 (Директива 89/106/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

П.   Глава XXII. СРЕДСТВА ЗА ЛИЧНА ЗАЩИТА

1.   Следният текст се добавя към точка 1 (Директива 89/686/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

393 L 0095: Директива 93/95/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. (ОВ L 276, 9.11.1993 г., стр. 11).“

2.   След точка 1 (Директива 89/686/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови позиции и точки:

„АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТБЕЛЯЗВАТ

Договарящите се страни отбелязват следните актове:

2.   C/44/92/стр. 13: Известие на Комисията в рамките на прилагането на директивите за „нов подход“ и Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г.„Лична, предпазна екипировка“ (ОВ C 44, 19.2.1992 г., стр. 13).

3.   C/240/92/стр. 6: Известие на Комисията в рамките на имплементацията на Директива 89/686/ЕИО на Съвета във връзка с личната, предпазна екипировка (ОВ C 240, 19.9.1992, стр. 6).

4.   C/345/93/стр. 8: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива 89/686/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно средствата за лична защита, изменена с Директиви 93/68/ЕИО и 93/95/ЕИО на Съвета (ОВ C 345, 23.12.1993 г., стр. 8).“

Р.   Глава XXIII. ДЕТСКИ ИГРАЧКИ

1.   Следният текст се добавя към точка 1 (Директива 88/378ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

2.   След точка 1 (Директива 88/378ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови позиции и точки:

„АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

Договарящите се страни отбелязват следните актове:

2.   C/87/93/стр. 3: Известие на Комисията в съответствие с член 9, параграф 2 от Директива 88/378/ЕИО на Съвета за разглеждане на списъка с органи, одобрени от държавите – членки, отговорни за осъществяването на контрол за къответствие с изискванията на ЕО, предвиден в член 8, параграф 2 и член 10 от тази директива (ОВ C 87, 27.3.1993 г., стр. 3).

3.   C/155/89/стр. 2: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива на Съвета 88/378/ЕИО от 3 май относно сближаването на законодателството на държавите-членки във връзка с безопасността на детските играчки (ОВ C 155, 23.6.1989 г., стр. 2).“

С.   Глава XXIV. МАШИНИ И МАШИННО ОБОРУДВАНЕ

1.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Директива 89/392/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„—

393 L 0044: Директива 93/44/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. (ОВ L 175, 19.7.1993 г., стр. 12),

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).“

2.   След точка 1 (Директива 89/392/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови позиции и точки:

„АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТБЕЛЯЗВАТ

Договарящите се страни отбелязват следните актове:

2.   C/157/92/стр. 4: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива 89/392/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно машините и машинното оборудване, изменена с Директива 91/368/ЕИО на Съвета (ОВ C 157, 24.6.1992 г., стр. 4).

3.   C/229/93/стр. 3: Известие на Комисията в рамките на прилагането на Директива 89/392/ЕИО на Съвета от 14 юни 1989 г. относно машините и машинното оборудване, изменена с Директива 91/368/ЕИО на Съвета (ОВ C 229, 25.8.1993 г., стр. 3).“

Т.   Глава XXV. ТЮТЮН

1.   Следният текст се добавя към точка 1 (Директива 89/622/ЕИО на Съвета):

„изменена с:

392 L 0041: Директива 92/41/ЕИО на Съвета от 15 май 1992 г. (ОВ L 158, 11.6.1992 г., стр. 30).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

Забраната в член 8 от Директива 89/622/ЕИО, изменена с Директива 92/41/ЕИО, не се прилага за пускането на пазара в Исландия, Норвегия и Швеция на продукта, посочен в член 2.4 от Директива 89/622/ЕИО, изменена с Директива 92/41/ЕИО. Независимо от това тази дерогация не се прилага по отношение забраната за продажба на снус (вид тютюн за дъвчене) във форма, наподобяваща хранителни продукти. В допълнение на това Исландия, Норвегия и Швеция налагат забрана върху износа на продукта, дефиниран в член 2.4 от Директива 89/622/ЕИО, изменена с Директива 92/41/ЕИО, за всички други договарящи се страни от настоящото споразумение.

б)

Продукти, съществуващи на 1 януари 1994 г., които не съответстват на изискванията на Директива 89/622/ЕИО, изменена с Директива 92/41/ЕИО, все още могат да бъдат предлагани на пазара в Австрия.“

У.   Глава XXVII. СПИРТНИ НАПИТКИ

1.   Следният текст се добавя към точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета) преди адаптациите:

„изменен с:

392 R 3280: Регламент (ЕИО) № 3280/92 на Съвета от 9 ноември 1992 г.(ОВ L 327, 13.11.1992 г., стр. 3).“

2.   Следната подточка се добавя към точка 2 (Регламент (ЕИО) № 1014/90 на Комисията) преди адаптацията:

„—

392 R 3458: Регламент (ЕИО) № 3458/92 на Комисията от 30 ноември 1992 г.(ОВ L 350, 1.12.1992 г., стр. 59).“

3.   Следният текст се добавя към точка 3 (Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета) преди адаптациите:

„изменен с:

392 R 3279: Регламент (ЕИО) № 3279/92 на Съвета от 9 ноември 1992 г. (ОВ L 327, 13.11.1992 г., стр. 1).“

4.   След точка 3 (Регламент (ЕИО) № 1601/91на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„4.

391 R 3664: Регламент (ЕИО) № 3664/91 на Комисията от 16 декември 1991 г. за въвеждане на временни мерки по отношение на ароматизираните напитки на основата на вино и ароматизираните коктейли от грозде и вино (ОВ L 348, 17.12.1991 г., стр. 53), изменен с:

392 R 0351: Регламент (ЕИО) № 351/92 на Комисията от 13 февруари 1992 г. (ОВ L 37, 14.2.1992 г., стр. 9),

392 R 1914: Регламент (ЕИО) № 1914/92 на Комисията от 10 юли 1992 г.(ОВ L 192, 11.7.1992 г., стр. 39),

392 R 3568: Регламент (ЕИО) № 3568/92 на Комисията от 10 декември 1992 г. (ОВ L 362, 11.12.1992 г., стр. 47),

393 R 1791: Регламент (ЕИО) № 1791/93 на Комисията от 30 юни 1993 г.(ОВ L 163, 6.7.1993 г., стр. 20).

5.

392 R 1238: Регламент (ЕИО) № 1238/92 на Комисията (от 8 май 1992 г. за определяне методите на Общността, приложими при анализа на неутрален алкохол във винения сектор (ОВ L 130, 15.5.1992 г., стр. 13).

6.

392 R 2009: Регламент (ЕИО) № 2009/92 на Комисията от 20 юли 1992 г. за определяне методите на Общността за анализ за етилов алкохол от селскостопански произход, използван в приготвянето на спиртни напитки, ароматизираните напитки на основата на вино и ароматизираните коктейли от грозде и вино (ОВ L 203, 21.7.1992 г., стр. 10).“

Ф.   Добавят се следните нови глави:

„XXVIII. ПАМЕТНИЦИ НА КУЛТУРАТА

АКТОВЕ, КЪМ КОИТО ИМА ПРЕПРАЩАНЕ

1.

393 L 0007: Директива 93/7/ЕИО на Съвета от 15 март 1993 г. относно връщането на паметници на културата, които са незаконно изнесени от територията на държава – членка (ОВ L 74, 27.3.1993 г., стр. 74).

Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция се съобразяват с разпоредбите на директивата от 1 януари 1995 г.

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

В член 13, по отношение на Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция, посочената дата „на или след 1 януари 1993 г.“ се чете „на или след 1 януари 1995 г.“

XXIX. ВЗРИВНИ ВЕЩЕСТВА С ГРАЖДАНСКО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

АКТОВЕ, КЪМ КОИТО ИМА ПРЕПРАЩАНЕ

1.

393 L 0015: Директива 93/15/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно хармонизиране на разпоредбите, свързани с пускането на пазара и надзора на взривни вещества с гражданско предназначение (ОВ L 121, 15.5.1993 г., стр. 20).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

В член 9, параграф 2 по отношение контрола на трансферите страните от ЕАСТ могат да осъществяват граничен контрол в съответствие с националните правила, по недискриминационен начин.

XXX. МЕДИЦИНСКИ ИЗДЕЛИЯ

АКТОВЕ, КЪМ КОИТО ИМА ПРЕПРАЩАНЕ

1.

393 L 0042: Директива 93/42/ЕИО на Съвета от 14 юни 1993 г. относно медицинските изделия (ОВ L 169, 12.7.1993 г., стр. 1).“


ПРИЛОЖЕНИЕ 4

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение IV (ЕНЕРГЕТИКА) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

1.   След точка 3 (Директива 76/491/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„3a.

377 D 0190: Решение 77/190/ЕИО на Комисията от 26 януари 1977 г. за прилагане на Директива 76/491/ЕИО относно процедурите на Общността за информация и консултация по въпросите на цените на суровите петролни продукти в Общността (ОВ L 61, 5.3.1977 г., стр. 34), изменена с:

381 D 0883: Решение 81/883/ЕИО на Комисията от 14 октомври 1981 г. (ОВ L 324, 12.11.1981 г., стр. 19).

Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция се съобразяват с разпоредбите на решението от 1 януари 1995 г.

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

 

Допълнения A, Б и В към решението се допълват с таблици 1, 2 и 3, както е посочено в допълнение 3 към настоящото приложение.“

2.   След точка 9 (Директива 91/296/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови точки:

„10.

392 L 0042:Директива 92/42/ЕИО на Съвета от 21 май 1992 г. за изискванията за ефикасност на нови бойлери за топла вода, работещи с течно или газообразно гориво (ОВ L 167, 22.6.1992, р. 17), изменена с (1):

393 L 0068: Директива 93/68/ЕИО на Съвета от 22 юли 1993 г. (ОВ L 220, 30.8.1993 г., стр. 1).

11.

392 L 0075: Директива 92/75/ЕИО на Съвета от 22 септември 1992 г. относно посочване на консумацията на енергия и други ресурси от домакински уреди в етикети и стандартна информация, свързана с продуктите (ОВ L 297, 13.10.1992 г., стр. 6) (2).

3.   По отношение на Австрия в допълнение 1 се добавят следните графи:

„Tiroler Wasserkraftwerke AG

Преносна мрежа с високо напрежение

Vorarlberger Kraftwerke AG

Преносна мрежа с високо напрежение

Vorarlberger Illwerke AG

Преносна мрежа с високо напрежение“

4.   В допълнение 1 позоваването за Финландия на организацията „Imatran Voima Oy“ се заменя с „Imatran Voima Oy/IVO Voimansiirto Oy“.

5.   В допълнение 1 позоваването за Швеция на „Statens Vattenfallsverk“ се заменя с „Affärsverket svenska kraftnät“.

6.   В допълнение 2 позоваването за Швеция на „Swedegas AB“ се заменя с „Vattenfall Naturgas AB“.

7.   Следният текст се добавя като допълнение 3:

„Допълнение 3

Таблици за добавяне към допълнения А, Б и В към Решение 77/190/ЕИО на Комисията:

Таблица 1

Към допълнение А

НАЗВАНИЯ НА ПЕТРОЛНИТЕ ПРОДУКТИ

 

Австрия

Финландия

Исландия

Норвегия

Швеция

I.   

Моторни горива

1

Superbenzin 98 (Superplus)

Moottoribensiini 99

Bensín 98 oktan

Høyoktanbensin 98

Motorbensin 98

2

Euro-Super 95 Normalbenzin 91

Moottoribensiini 95 lyijytön

Bensín 95 oktan, blýlaust Bensín 92 oktan, blýlaust

Lavoktanbensin 95, blyfri

Motorbensin 95, blyfri

3

Dieselkraftstoff

Dieselöljy

Dísilolía

Autodiesel

Dieselolja

II.   

Горива за домашно отопление

4

Gasöl für Heizzwecke (Heizöl ekstra leicht)

Kevyt polttoöljy

Gasolía

Fyringsolje nr 1

Eldningsolja 1

5

Heizöl leicht

Kevyt polttoöljy suurkiinteistökäyttöön

Svartolía

 

Lätt eldningsolja

6

Heizöl mittel

Lämmityspetroli

Steinolía

Fyringsparafin

Eldningsfotogen

III.   

Промишлени горива

7

Heizöl schwer HS 2

Raskas polttoöljy

Tung fyringsolje

 

8

Heizöl schwer HS 1

Raskas polttoöljy vähärikkinen

 

Tung brännolja lågsvavlig


Таблица 2

Към допълнение Б

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА МОТОРНИТЕ ГОРИВА

 

Австрия

Финландия

Исландия

Норвегия

Швеция

a) Бензин с високо качество

Безоловен

 

 

 

 

относително тегло (15 °C)

0,735-0,790 (3)

0,725-0,770

max. 0,755

0,730-0,770

0,725-0,775

Октаново число: RON

min. 98,0

min. 99,0

min. 98,0

min. 98,0

min. 98,0

Октаново число: MON

min. 87,0

min. 87,4

min. 88,0

min. 87,0

min. 87,0

Калоричност (Kcal/kg)

10 400

10 200

10 400 (4)

Съдържание на олово (g/l)

max. 0,13

max. 0,15

max. 0,15

max. 0,15

max. 0,15

б) Euro-Super 95

 

 

 

 

 

относително тегло (15 °C)

max. 780 (3)

0,725-0,770

max. 0,755

0,730-0,770

0,725-0,780

Октаново число: RON

min. 95,0

min. 95,0

min. 95,0

min. 95

min. 95,0

Октаново число: MON

min. 85,0

min. 85,0

min. 85,0

min. 85

min. 85,0

Калоричност (Kcal/kg)

 

10 400

10 200

10 400 (4)

Съдържание на олово (g/l)

max. 0,013

max. 0,003

max. 0,005

max. 0,013

max. 0,013

в) Обикновен бензин Безоловен

 

 

 

 

 

относително тегло (15 °C)

0,720-0,770

 

max. 0,745

 

 

Октаново число: RON

min. 91,0

 

min. 92,0

 

 

Октаново число: MON

min.. 82,5

 

min.. 81,0

 

 

Калоричност (Kcal/kg)

 

10 200

 

 

Съдържание на олово (g/l)

max. 0,013

 

max. 0,005

 

 

г) Автомобилно газово гориво

 

 

 

 

 

относително тегло (15 °C)

0,820-0,860

0,800-0,860

0,845

0,800-0,870

0,800-0,860

Цетаново число:

min. 48

min. 45

min. 47

min. 45

min. 45

Калоричност (Kcal/kg)

10 250

max. 10 200

10 300 (4)

Съдържание на сяра (%)

max. 0,15

max. 0,2

0,2

max. 0,2

max. 0,2


Таблица 3

Към допълнение В

СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ГОРИВАТА

 

Австрия

Финландия

Исландия

Норвегия

Швеция

a)

Гориво, използвано за домашно отопление

 

 

 

 

 

Газово гориво

 

 

 

 

 

Относително тегло (15 °C)

0,820-0,860

max. 0,845

0,820-0,870

0,82-0,86 (5)

Калоричност (Kcal/kg)

10 250

max. 10 200

10 200 (5)

Съдържание на сяра (%)

< 0,2

0,2

0,2

max. 0,2

Температура на течливост (°C)

≤ – 15

–15

–8

max. – 6

Течно гориво

 

 

 

 

 

Относително тегло (15 °C)

max. 0,848

0,840-0,890

max. 0,918

0,88-0,92 (5)

Калоричност (Kcal/kg)

10 140

9 870

10 000 (5)

Съдържание на сяра (%)

max. 0,10

< 0,2

max. 2,0

max. 0,8

Температура на течливост (°C)

max. 6,0

≤ 2

–5

max. 15

Парафин

 

 

 

 

 

Относително тегло (15 °C)

0,775-0,840

 

0,780-0,820

max. 0,83

Калоричност (Kcal/kg)

10 300

 

10 350 (5)

б) Промишлени горива

 

 

 

 

 

Високо съдържание на сяра

 

 

 

 

 

Относително тегло (15 °C)

< 1,040

 (5)

 (5)

Калоричност (Kcal/kg)

9 460

 

 

Съдържание на сяра (%)

max. 2,00

< 2,7

 

2,5

 

Ниско съдържание на сяра

 

 

 

 

 

Относително тегло (15 °C)

0,910-0,990

 (5)

0,92-0,96 (5)

Калоричност (Kcal/kg)

9 670

 

9 900 (5)

Съдържание на сяра (%)

max. 1,00

< 1,0

 

1,0

max. 0,8


(1)  Изброена тук само с информационна цел. За прилагането виж приложение II, „Технически правила, стандарти, тестване и сертификация“

(2)  Изброена тук само с информационна цел. За прилагането виж приложение II, „Технически правила, стандарти, тестване и сертификация“ (2)Изброена тук само с информационна цел. За прилагането виж приложение II, „Технически правила, стандарти, тестване и сертификация“.“

(3)  Неуточнено в шведските стандарти; посочените числа са обичайните стойности на търгуваните изделия.

(4)  Не се прилага.

(5)  Не се прилага.“


ПРИЛОЖЕНИЕ 5

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение V (СВОБОДНО ДВИЖЕНИЕ НА РАБОТНИЦИ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

1.

Следното тире се добавя към точка 2 (Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 R 2434: Регламент (ЕИО) № 2434/92 на Съвета от 27 юли 1992 г. (ОВ L 245, 26.8.1992 г., стр. 1).“

2.

Текстът на адаптация а) в точка 2 (Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета) се заличава.

3.

След точка 6 (Директива 77/468/ЕИО на Съвета) се въвежда следната точка:

„7.

393 D 0569: Решение 93/569 на Комисията от 22 октомври 1993 г. относно прилагането на Регламент (ЕИО) № 1612/68 на Съвета относно свободното движение на работници в Общността, по-специално по отношение на мрежата, наречена Eures (Европейски служби за заетост) (ОВ L 274, 6.11.1993 г., стр. 32).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следната адаптация:

 

в приложение I, точка 2.2.1 „Определение“, изразът „държави, които не са членки“ не се прилага по отношение на договарящите се страни от ЕАСТ (Австрия, Финландия, Исландия, Норвегия и Швеция).“


ПРИЛОЖЕНИЕ 6

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение VI (СОЦИАЛНА СИГУРНОСТ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

АКТОВЕ, КЪМ КОИТО ИМА ПРЕПРАЩАНЕ

1.   Следните тирета се добавят към точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета) преди адаптацията:

„—

392 R 1247: Регламент (ЕИО) № 1247/92 на Съвета от 30 април 1992 г. (ОВ L 136, 19.5.1992 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1247/92 на Съвета се четат със следната адаптация:

Член 2 не се прилага.

392 R 1248: Регламент (ЕИО) № 1248/92 на Съвета от 30 април 1992 г. (ОВ L 136, 19.5.1992 г., стр. 7).

392 R 1249: Регламент (ЕИО) № 1249/92 на Съвета от 30 април 1992 г. (ОВ L 136, 19.5.1992 г., стр. 28).

393 R 1945: Регламент на Съвета (ЕИО) № 1945/93 от 30 юни 1993 г. (ОВ L 181, 23.7.1993 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1945/93 на Съвета се четат със следните адаптации:

Член 3 не се прилага.“

2.   Текстът на точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета) адаптация i) се заменя със следното:

„М.

АВСТРИЯ

Осигурителни институции и институции за социално подпомагане (Versicherungs- und Fürsorgeeinrichtungen) за доктори, ветеринарни хирурзи, адвокати и съветници и строителни инженери (Fürsorgeeinrichtungen) включително социално подпомагане (erweiterte Honorarverteilung) и системата за разширено разпределение на таксите (Ziviltechniker).“

3.   Следните адаптации се въвеждат в точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета) между съществуващите адаптации й) и к):

„йа)

Следнияттекст се добавя към приложение II (III):

„М.

АВСТРИЯ

Облагите, предоставени от законодателството на Bundesländer за хора с увреждания и лица, които се нуждаят от грижи.

Н.

ФИНЛАНДИЯ

Няма.

О.

ИСЛАНДИЯ

Няма.

П.

Р.

НОРВЕГИЯ

Няма.

С.

ШВЕЦИЯ

Няма.“

йб)

Следният текст се добавя към приложение IIa:“

„М.

АВСТРИЯ

a)

Компенсаторно допълнение (Федерален закон от 9 септември 1955 г. за общото социално осигуряване — ASVG, Федерален закон от 11 октомври 1978 г. за социалното осигуряване на лица, занимаващи се с търговия — GSVG и Федерален закон от 11 октомври 1978 г. за социалното осигуряване на фермерите — BSVG).

б)

Издръжка за гледане (Pflegegeld) по австрийския федерален Закон за издръжката за гледане (Bundespflegegeldgesetz), с изключение на издръжките за гледане, предоставени от институции, осигуряващи срещу злополука, когато увреждането е причинено от трудова злополука или професионално заболяване.

Н.

ФИНЛАНДИЯ

a)

Издръжка за гледане на дете (Закон за издръжката за гледане на дете, 444/88).

б)

Издръжка при инвалидност (Закон за издръжката при инвалидност, 124/88).

в)

Подпомагане на домакинството на пенсионери (Закон относно подпомагане домакинствата на пенсионерите, 592/78).

г)

Основно обезщетение за безработица (Закон за обезщетенията при безработица, 602/84), в случаите когато дадено лице не отговаря на условията необходими за получаването на обезщетение за безработица, свързано с доходите му.

О.

ИСЛАНДИЯ

Няма.

П.

Р.

НОРВЕГИЯ

a)

Основни обезщетения или издръжка за гледане, в съответствие с член 8, параграф 2 от Закона за националното осигуряване от 17 юни 1966 г. № 12 за покриване на извънредни разходи или нуждата от специални грижи, или помощ в домакинството, породени от инвалидност, с изключение на случаите, когато ползвателят получава пенсия за старост, инвалидност или като преживяло лице от Националната осигурителна схема.

б)

Гарантирана минимална допълнителна пенсия за лица, които са инвалиди по рождение или са станали инвалиди на млада възраст, в съответствие с членове 7-3 и 8-4 от Закона за националното осигуряване от 17 юни 1966 г. № 12.

в)

Помощи за отглеждане на дете и образование за преживели съпрузи, в съответствие с членове 10-2 и 10-3 от Закона за националното осигуряване от 17 юни 1966 г. № 12.

С.

ШВЕЦИЯ

a)

Общински помощи за домакинството в допълнение на основните пенсии (Закон 1962:392, препечатан 1976:1014)

б)

Помощи при инвалидност, които не се изплащат на лице, получаващо пенсия (Закон1962:381, препечатан 1982:120).

в)

Издръжка за гледане на деца с увреждания (Закон 1962:381, препечатан 1982:120).“

4.   Текстът на адаптация н) в точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета) се замества със следния текст:

„м)

Следният текст се добавя към приложение IV позиция A:

„М.

АВСТРИЯ

Няма.

Н.

ФИНЛАНДИЯ

Национални пенсии за лица, които са родени инвалиди или са станали инвалиди на млада възраст (нов Закон за националните пенсии).

О.

ИСЛАНДИЯ

Няма.

П.

Р.

НОРВЕГИЯ

Няма.

С.

ШВЕЦИЯ

Няма.“

мa)

Следнияттекст се добавя към приложение IV, позиция Б:

„М.

АВСТРИЯ

Няма.

Н.

ФИНЛАНДИЯ

Няма.

О.

ИСЛАНДИЯ

Няма.

П.

Р.

НОРВЕГИЯ

Няма.

С.

ШВЕЦИЯ

Няма.“

мб)

Следният текст се добавя към приложение IV, позиция В:

„М.

АВСТРИЯ

Няма.

Н.

ФИНЛАНДИЯ

Няма.

О.

ИСЛАНДИЯ

Всички молби за основни и допълнителни пенсии за старост.

П.

Р.

НОРВЕГИЯ

Всички молби за пенсии за старост, с изключение на онези, посочени в приложение IV Г.

С.

ШВЕЦИЯ

Всички молби за основни и допълнителни пенсии за старост, с изключение на онези, посочени в приложение IV Г.“

мв)

Следният текст се добавя към приложение IV, позиция Г1:

„ж)

Финландските национални пенсии, определени в съответствие с Закона за националните пенсии от 8 юни 1956 г. и предоставени при условията на преходните разпоредби на новия Закон за националните пенсии.

з)

Пълният размер на основната пенсия в Швеция, предоставяна по законодателството за основната пенсия, приложимо преди 1 януари 1993 г. и пълният размер на основната пенсия, предоставена по преходните разпоредби на законодателството, приложимо след тази дата.“

мг)

Следният текст се добавя към приложение IV, позиция Г 2:

„д)

Финландските пенсии за трудов стаж, при които се взимат предвид бъдещи периоди, в съответствие с националното законодателство.

е)

Норвежките пенсии за инвалидност, също и в случаите, когато са трансформирани в пенсии за старост при достигане на възраст за пенсиониране, и всички пенсии (на преживели лица и за старост), основани на пенсионните доходи на починалото лице.

ж)

Шведските пенсии за инвалидност и за преживяло лице, при които е взет предвид кредитен период на осигуряване и шведските пенсии за старост, при които е взет предвид вече осъществен кредитен период.“

мд)

Следният текст се добавя към приложение IV, позиция Г 3, последният раздел (споразумения, посочени в член 46 б, параграф 2, буква б), i) от регламента):

„Северна конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.“.“

5.   Следният текст се въвежда като нов параграф 3 на точка 1 (Регламент (ЕИО) № 1408/71на Съвета) адаптация н), позиция Р. НОРВЕГИЯ:

„3.

Доколкото норвежката пенсия за преживели лица и инвалидност подлежи на плащане по този регламент, изчислена в съответствие с член 46, параграф 2 и с прилагането на член 45, разпоредбите на членове 8, параграфи 1, точка 3 и член 10, параграф 11, точка 3 от Закона за националното осигуряване, по силата на които може да се предостави пенсия като се направи изключение от общото изискване за наличие на осигуряване по Закона за националното осигуряване през последните дванадесет месеца преди настъпването на събитието, не се прилагат.“

6.   Следните тирета се добавят към точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 R 1248: Регламент (ЕИО) № 1248/92 на Съвета от 30 април 1992 г. (ОВ L 136, 19.5.1992 г., стр. 7).

392 R 1249: Регламент (ЕИО) № 1249/92 на Съвета от 30 април 1992 г. (ОВ L 136, 19.5.1992 г., стр. 28).

393 R 1945: Регламент (ЕИО) № 1945/93 на Съвета от 30 юни 1993 г. (ОВ L 181, 23.7.1993, стр. 1).“

7.   Текстът на точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета), адаптация б) се замества от следното:

„Н.

ФИНЛАНДИЯ

1.

Болест и майчинство:

a)

Парични суми:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, или

работният фонд, в който е осигурено засегнатото лице

б)

Помощи в натура

i)

рефинансиране по осигуряването срещу заболяване

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, или

работният фонд, в който е осигурено засегнатото лице

ii)

обществено здраве и болнични услуги:

местните поделения, които предоставят услуги по схемата.

2.

Старост, инвалидност, смърт (пенсии):

a)

Национални пенсии:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

б)

Пенсии за трудов стаж:

институциите за пенсии за трудов стаж, които предоставят и изплащат пенсиите.

3.

Трудови злополуки, професионални заболявания:

Осигурителната институция, която отговаря за осигуряването срещу злополука на засегнатото лице.

4.

Помощи при смърт:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, или

осигурителната институция, която отговаря за плащането на помощи в случаи на осигуряване срещу злополука.

5.

Безработица:

a)

Основна схема:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

б)

Схема, свързана с доходите:

компетентния фонд за осигуряване срещу безработица.

6.

Семейни помощи:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.“

8.   Текстът на точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета), адаптация в) се замества със следното:

„Н.

ФИНЛАНДИЯ

1.

Болест и майчинство:

a)

Парични суми:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

б)

Помощи в натура

i)

рефинансиране по осигуряването срещу заболяване:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки;

ii)

Обществено здраве и болнични услуги:

местните поделения, които предоставят услуги по схемата.

2.

Старост, инвалидност, смърт (пенсии):

a)

Национални пенсии:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

б)

Пенсии за трудов стаж:

Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен пенсионен осигурителен институт), Хелзинки.

3.

Помощи при смърт:

Общи помощи при смърт

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

4.

Безработица:

a)

Основна схема:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

б)

Схема, свързана с доходите:

i)

Относно член 69: Kansaneläkelaitos Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

ii)

в други случаи:

компетентният фонд за осигуряване срещу безработица.

5.

Семейни помощи:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.“

9.   Текстът на точка 2 (Регламент на Съвета (ЕИО) № 574/72), адаптация в), позиция Т. ШВЕЦИЯ, подпараграф 2, се заменя със следното:

„2.

За обезщетения за безработица:

Областният борд по труда по пребиваване или престой.“

10.   Текстът на точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета), адаптация г), се заменя със следното:

„Н.

ФИНЛАНДИЯ

1.

Осигуровки за болест и майчинство, национални пенсии, семейни помощи, обезщетения за безработица и помощи при смърт:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

2.

Пенсии за трудов стаж:

Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен, пенсионен осигурителен институт), Хелзинки.

3.

Трудови злополуки, професионални заболявания:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olyckfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Федерация на осигурителните институти срещу злополука,) Хелзинки.“

11.   Следните адаптации се въвеждат в точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета) между адаптации г) и д):

„гa)

Къмприложение 5 се добавя следният текст:

„67.

АВСТРИЯ—БЕЛГИЯ

Няма.

68.

АВСТРИЯ—ДАНИЯ

Няма.

69.

АВСТРИЯ—ГЕРМАНИЯ

Раздел II, номер 1 и раздел III от Спогодбата от 2 август 1979 г. за прилагането на Конвенцията за осигуряване срещу безработица от 19 юли 1978 г.

70.

АВСТРИЯ—ИСПАНИЯ

Няма.

71.

АВСТРИЯ—ФРАНЦИЯ

Няма.

72.

АВСТРИЯ—ГЪРЦИЯ

Няма.

73.

АВСТРИЯ—ИРЛАНДИЯ

Няма.

74.

АВСТРИЯ—ИТАЛИЯ

Няма.

75.

АВСТРИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ

Няма.

76.

АВСТРИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

Няма.

77.

АВСТРИЯ—ПОРТУГАЛИЯ

Няма.

78.

АВСТРИЯ—ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

a)

Член 18, параграфи 1 и 2 от Спогодбата от 10 ноември 1980 г. за прилагането на Конвенцията за социално осигуряване от 22 юли 1980 г., изменена с допълнителната спогодба от 26 март 1986 г. по отношение на лицата, които не могат да претендират да бъдат третирани съгласно предвиденото в глава 1 на дял III от регламента.

б)

Член 18, параграф 1 от посочената спогодба по отношение на лица, които могат да претендират да бъдат третирани съгласно предвиденото в глава 1 на дял III от регламента, като се разбира условието, че за австрийски граждани с пребиваване в Австрия и за граждани на Обединеното кралство с пребиваване в Обединеното кралство (с изключение на Гибралтар) съответният паспорт замества формуляр 111 Е за всички вземания, които са включени в този формуляр.

79.

АВСТРИЯ—ФИНЛАНДИЯ

Няма.

80.

АВСТРИЯ—ИСЛАНДИЯ

Не се прилага

81.

82.

АВСТРИЯ—НОРВЕГИЯ

Няма.

83.

АВСТРИЯ—ШВЕЦИЯ

Няма.

84.

ФИНЛАНДИЯ—БЕЛГИЯ

Не се прилага.

85.

ФИНЛАНДИЯ—ДАНИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (суми на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламента по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

86.

ФИНЛАНДИЯ—ГЕРМАНИЯ

Няма.

87.

ФИНЛАНДИЯ—ИСПАНИЯ

Няма.

88.

ФИНЛАНДИЯ—ФРАНЦИЯ

Не се прилага.

89.

ФИНЛАНДИЯ—ГЪРЦИЯ

Няма.

90.

ФИНЛАНДИЯ—ИРЛАНДИЯ

Не се прилага.

91.

ФИНЛАНДИЯ—ИТАЛИЯ

Не се прилага.

92.

ФИНЛАНДИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ

Няма.

93.

ФИНЛАНДИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

Не се прилага.

94.

ФИНЛАНДИЯ—ПОРТУГАЛИЯ

Не се прилага.

95.

ФИНЛАНДИЯ—ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Няма.

96.

ФИНЛАНДИЯ—ИСЛАНДИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура относно болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламента по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

97.

98.

ФИНЛАНДИЯ—НОРВЕГИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

99.

ФИНЛАНДИЯ—ШВЕЦИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

100.

ИСЛАНДИЯ—БЕЛГИЯ

Не се прилага.

101.

ИСЛАНДИЯ—ДАНИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

102.

ИСЛАНДИЯ—ГЕРМАНИЯ

Не се прилага.

103.

ИСЛАНДИЯ—ИСПАНИЯ

Не се прилага.

104.

ИСЛАНДИЯ—ФРАНЦИЯ

Не се прилага.

105.

ИСЛАНДИЯ—ГЪРЦИЯ

Не се прилага.

106.

ИСЛАНДИЯ—ИРЛАНДИЯ

Не се прилага.

107.

ИСЛАНДИЯ—ИТАЛИЯ

Не се прилага.

108.

ИСЛАНДИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ

Няма.

109.

ИСЛАНДИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

Не се прилага.

110.

ИСЛАНДИЯ—ПОРТУГАЛИЯ

Не се прилага.

111.

ИСЛАНДИЯ—ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Няма.

112.

113.

ИСЛАНДИЯ—НОРВЕГИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

114.

ИСЛАНДИЯ—ШВЕЦИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

115.

116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

НОРВЕГИЯ—БЕЛГИЯ

Не се прилага.

130.

НОРВЕГИЯ—ДАНИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

131.

НОРВЕГИЯ—ГЕРМАНИЯ

Не се прилага.

132.

НОРВЕГИЯ—ИСПАНИЯ

Не се прилага.

133.

НОРВЕГИЯ—ФРАНЦИЯ

Няма.

134.

НОРВЕГИЯ—ГЪРЦИЯ

Няма.

135.

НОРВЕГИЯ—ИРЛАНДИЯ

Не се прилага.

136.

НОРВЕГИЯ—ИТАЛИЯ

Няма.

137.

НОРВЕГИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ

Няма.

138.

НОРВЕГИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

Няма.

139.

НОРВЕГИЯ—ПОРТУГАЛИЯ

Няма.

140.

НОРВЕГИЯ—ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

Член 7, параграф 3 от административното споразумение от 28 август 1990 г. за прилагането на Конвенцията за социална сигурност.

141.

НОРВЕГИЯ—ШВЕЦИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

142.

ШВЕЦИЯ—БЕЛГИЯ

Не се прилага.

143.

ШВЕЦИЯ—ДАНИЯ

Член 23 от Северната конвенция за социална сигурност от 15 юни 1992 г.: Споразумение за взаимно премахване на рефинансирането, в съответствие с член 36, параграф 3, член 63, параграф 3 и член 70, параграф 3 от регламента (стойност на плащанията в натура по отношение на болест и майчинство, трудови злополуки и професионални заболявания, и обезщетения за безработица) и член 105, параграф 2 от регламент по прилагането (стойност на административните проверки и медицинските прегледи).

144.

ШВЕЦИЯ—ГЕРМАНИЯ

Няма.

145.

ШВЕЦИЯ—ИСПАНИЯ

Няма.

146.

ШВЕЦИЯ—ФРАНЦИЯ

Няма.

147.

ШВЕЦИЯ—ГЪРЦИЯ

Няма.

148.

ШВЕЦИЯ—ИРЛАНДИЯ

Не се прилага.

149.

ШВЕЦИЯ—ИТАЛИЯ

Няма.

150.

ШВЕЦИЯ—ЛЮКСЕМБУРГ

Няма.

151.

ШВЕЦИЯ—НИДЕРЛАНДИЯ

Няма.

152.

ШВЕЦИЯ—ПОРТУГАЛИЯ

Няма.

153.

ШВЕЦИЯ—ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО

Няма.““

12.   Следните адаптации се въвеждат в точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета) между адаптации е) и ж):

„еa)

Следнияттекст се въвежда в приложение 8, в края на точка A. a):“

„Австрия и Белгия

Австрия и Германия

Австрия и Испания

Австрия и Франция

Австрия и Ирландия

Австрия и Люксембург

Австрия и Нидерландия

Австрия и Португалия

Австрия и Обединеното кралство

Австрия и Финландия

Австрия и Исландия

Австрия и Норвегия

Австрия и Швеция

Финландия и Белгия

Финландия и Германия

Финландия и Испания

Финландия и Франция

Финландия и Ирландия

Финландия и Люксембург

Финландия и Нидерландия

Финландия и Португалия

Финландия и Обединеното кралство

Финландия и Исландия

Финландия и Норвегия

Финландия и Швеция

Исландия и Белгия

Исландия и Германия

Исландия и Испания

Исландия и Франция

Исландия и Люксембург

Исландия и Нидерландия

Исландия и Обединеното кралство

Исландия и Норвегия

Исландия и Швеция

Норвегия и Белгия

Норвегия и Германия

Норвегия и Испания

Норвегия и Франция

Норвегия и Ирландия

Норвегия и Люксембург

Норвегия и Нидерландия

Норвегия и Португалия

Норвегия и Обединеното кралство

Норвегия и Швеция

Швеция и Белгия

Швеция и Германия

Швеция и Испания

Швеция и Франция

Швеция и Ирландия

Швеция и Люксембург

Швеция и Нидерландия

Швеция и Португалия

Швеция и Обединеното кралство.“

13.   Текстът на точка 2 (Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета), адаптация ж) се заменя със следното:

„Н.

ФИНЛАНДИЯ

Средната годишна стойност на плащанията в натура се изчислява, като се вземат предвид схемите за обществено здраве и болнични услуги, и рефинансирането по Осигуряването за болест, и рехабилитационните услуги, предоставяни от Kansaneläkelaitos — Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.“

14.   Текстът на точка 2 (Регламент (ЕИО) 574/72 на Съвета), адаптация з) се заменя със следното:

„Н.

ФИНЛАНДИЯ

1.

С цел прилагането на член 14, параграф 1, буква б), член 14a, параграф 1, буква б) от регламента и член 11, параграф 1, член 11a, параграф 1, член 12a, член 13, параграфи 2 и 3, и член 14, параграфи 1 и 2 от регламента по прилагането:

Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен пенсионен осигурителен институт), Хелзинки.

2.

С цел прилагането на член 10б от регламента по прилагането:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

3.

С цел прилагането на членове 36 и 90 от регламента по прилагането:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, или

Työeläkelaitokset (институции, предоставящи пенсии за трудов стаж) и Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен пенсионен осигурителен институт), Хелзинки.

4.

С цел прилагането на член 37, буква б) и член 38, параграф 1, член 70, параграф 1, член 82, параграф 2, член 85, параграф 2 и член 86, параграф 2 от регламента по прилагането:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.

5.

С цел прилагането на членове 41 до 59 от регламента по прилагането:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, или

Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен пенсионен осигурителен институт), Хелзинки.

6.

С цел прилагането на членове 60—67, 71, 75, 76 и 78 от регламента по прилагането:

Като институция по пребиваване или престой, институцията, посочена от

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Федерация на осигурителните институти срещу злополука,) Хелзинки.

7.

С цел прилагането на членове 80 и 81 от регламента по прилагането:

Компетентният фонд за безработица в случаи на обезщетения за безработица, свързани с доходите.

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, в случаи на основни обезщетения за безработица.

8.

С цел прилагането на членове 102 и 113 от регламента по прилагането:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки, или Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Федерация на осигурителните институти срещу злополука,) Хелзинки, в случаи на осигуровки срещу злополука.

9.

С цел прилагането на член 110 от регламента по прилагането:

a)

Пенсии за трудов стаж:

Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен пенсионен осигурителен институт), Хелзинки, в случаи на пенсии за трудов стаж.

б)

Трудови злополуки, професионални заболявания:

Tapaturmavakuutuslaitosten Liitto – Olycksfallsförsäkringsanstalternas Förbund (Федерация на осигурителните институти срещу злополука,) Хелзинки, в случаи на осигуровки срещу злополука.

в)

в други случаи:

Kansaneläkelaitos – Folkpensionsanstalten (Социален осигурителен институт), Хелзинки.“

АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ВЗЕМАТ ПРЕДВИД

15.   След точка 42 (Решение № 147) се въвеждат следните нови точки:

„42a.

393 D 0068: Решение № 148 от 25 юни 1992 г. относно използването на удостоверение относно приложимото законодателство (формуляр Е101), когато срокът на плащане по пощата не надвишава три месеца (ОВ L 22, 30.1.1993 г., стр. 124)

42б.

C/229/93/стр. 4: Решение № 149 от 26 юни 1992 г. относно възстановяването от страна на компетентната институция на държавата-членка на разходите, направени по време на престой в друга държава-членка, във връзка с процедурата, посочена в член 34, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 574/72 (ОВ C 229, 25.8.1993 г., стр. 4)

42в.

C/229/93/стр. 5: Решение № 150 от 26 юни 1992 г. относно приложението на член 77, член 78 и член 79, параграф 3 от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и на член 10, параграф 1, буква б), ii) от Регламент (ЕИО) № 574/72 (ОВ C 229, 25.8.1993 г., стр. 5)

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на решението се четат със следните адаптации:

Към приложението се добавя следният текст:“

„М.

АВСТРИЯ

1.

В случаи на семейни издръжки: компетентната Finanzamt (Финансова служба)

2.

Във всички други случаи: компетентната пенсионноосигурителна институция

Н.

ФИНЛАНДИЯ

1.

Ainult peretoetuste korral: pädev Finanzamt (Социален осигурителен институт), Хелзинки;

и

2.

Eläketurvakeskus – Pensionsskyddscentralen (Централен пенсионен осигурителен институт), Хелзинки.

О.

ИСЛАНДИЯ

Tryggingastofnun rikisins (Държавният социалноосигурителен институт, Laugavegur 114, 150 Рейкявик

П.

Р.

НОРВЕГИЯ

Folketrygdkontoret for Utenlandssaker (Националната осигурителна служба за социално осигуряване в чужбина), Осло

С.

ШВЕЦИЯ

За бенефициери с пребиваване в Швеция: Социалноосигурителна служба по мястото на пребиваване.

За бенефициери, чието пребиваване не е в Швеция: Stockholms läns allmänna försäkringskassa, utlandsavdelningen (Социалноосигурителна служба на Стокхолм, отдел „Външни отношения“)”

АКТОВЕ, КОИТО ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ ОТБЕЛЯЗВАТ:

16.   След точка 47 (Препоръка № 18) се въвежда следната нова точка:

„47a.

C/199/93 стр. 11: Препоръка № 19 от 24 ноември 1992 г. за подобряване сътрудничеството между държавите-членки при прилагане на регламентите на Общността (ОВ C 199, 23.7.1993 г., стр. 11).“


ПРИЛОЖЕНИЕ 7

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение VII (ВЗАИМНО ПРИЗНАВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

A.   ОБЩА СИСТЕМА

1.   След точка 1 (Директива 89/48/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„1a.

392 L 0051: Директива 92/51/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно втората обща система за признаване на професионално образование и обучение за допълнение на Директива 89/48/ЕИО (ОВ L 209, 24.7.1992 г., стр. 25).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

Измененията в приложения В и Г в съответствие с член 15 от директивата се осъществяват по следните процедури:

I.

Изменения относно курсове за образование и обучение в държава — членка на ЕО

1.

Когато мотивираното искане е подадено от държава — членка на ЕО:

a)

експертите на ЕАСТ участват във вътрешната процедура на Общността за вземане на решения, предвидена в член 15 от директивата, в съответствие с член 100 от Споразумението.

б)

Решението на Общността се препраща към Съвместния комитет на ЕИП, в съответствие с член 102 от Споразумението.

2.

Когато мотивираното искане е подадено от страна от ЕАСТ:

a)

Страната от ЕАСТ подава искане за изменение пред Съвместния комитет на ЕИП.

б)

Съвместният комитет на ЕИП изпраща искането на Комисията.

в)

Комисията отнася искането до комитета, предвиден в член 15 от директивата; експертите от ЕАСТ участват в съответствие с член 100 от Споразумението.

г)

Решението на Общността се препраща към Съвместния комитет на ЕИП в съответствие с член 102 от Споразумението.

II.

Изменения относно курсове за образование и обучение в страна от ЕАСТ:

1.

Когато мотивираното искане и подадено от страна от ЕАСТ:

a)

Страната от ЕАСТ подава искане за изменение пред Съвместния комитет на ЕИП.

б)

Съвместният комитет на ЕИП предава искането чрез компетентния подкомитет на работна група, съставена от: от страна на ЕО — членове на комитета на ЕО, създаден по силата на член 15 от директивата; от страна на ЕАСТ — експерти на страните от ЕАСТ.

в)

Съвместният комитет на ЕИП взема решение относно измененията в приложения В и Г на основата на доклада, представен от работната група, посочена в буква б).

2.

Когато мотивираното искане е подадено от държава — членка на ЕО:

a)

Държавата — членка на ЕО, подава искането до Комисията.

б)

Комисията изпраща искането на Съвместния комитет на ЕИП.

в)

Съвместният комитет на ЕИП следва процедурите предвидени в точка 1, букви б) и в).

б)

Следният текст се добавя към приложение В:

„СПИСЪК НА КУРСОВЕТЕ СЪС СПЕЦИАЛНА СТРУКТУРА, КАКТО Е ПОСОЧЕНО В ЧЛЕН 1, БУКВА a), ПЪРВАТА АЛИНЕЯ, ВТОРОТО ТИРЕ, ii)

a)

Под позицията „1. Курсове за парамедици и за полагане грижи за децата“ се въвежда следният текст:

„в Австрия

 

обучение за

оптик, специалист по контактни лещи (Kontaktlinsenoptiker)

педикюрист (Fusspfleger)

техник по озвучаване (Hörgeräteakustiker)

аптекар (Drogist)

което представлява образователни курсове и курсове за обучение с обща продължителност от най-малко четиринадесет години, включително най-малко петгодишно обучение, провеждано в структурирана рамка на обучение, разделено на практически стаж от поне три години, включващ обучение, получавано отчасти на работното място и отчасти в професионално учебно заведение, и срок на професионална практика и обучение, завършващи с изпит за придобиване на професия, който дава правото да се упражнява професия и да се обучават стажанти,

 

масажист (Masseur),

което представлява образователни курсове и курсове за обучение с обща продължителност от най-малко четиринадесет години, включително най-малко петгодишно обучение, провеждано в структурирана рамка на обучение, включващо практически стаж от поне две години, период на професионална практика и обучение с две годишна продължителност, и курс на обучение от една година, завършващи с изпит за придобиване на професия, който дава правото да се упражнява професия и да се обучават стажанти,

 

детски учител/ка (Kindergärtner/in),

възпитател (Erzieher),

което представлява образователни и обучаващи курсове с обща продължителност от най-малко тринадесет години, включващи пет години професионално обучение в специализирано училище, завършващи с изпит.“

б)

Под позиция „2. Сектор на майсторите-занаятчии („Mester/Meister/Maître“), които представляват образователни курсове и курсове за обучение за придобиване на умения, които не са обхванати от директивите, изброени в приложение А“, се въвежда следният текст:

„В Австрия

 

обучение за:

производител на хирургически превръзки (Bandagist)

производител на корсети (Miederwarenerzeuger)

оптик (Optiker)

обущар-ортопед (Orthopädieschuhmacher)

техник-ортопед (Orthopädietechniker)

зъботехник (Zahntechniker)

градинар („Gärtner“),

което представлява образователни курсове и курсове за обучение с обща продължителност от най-малко четиринадесет години, включително най-малко петгодишно обучение, провеждано в структурирана рамка на обучение, разделено на практически стаж от поне три години, включващ обучение, получавано отчасти на работното място и отчасти в професионално учебно заведение, и период на професионална практика и обучение от поне две години, завършващи с признат изпит за занаятчийска дейност, който дава правото да се упражнява професия и да се обучават стажанти, и да се носи званието Meister,

 

Обучение за майстори — занаятчии в областта на земеделието и горското стопанство, а именно:

майстор по земеделие (Meister in der Landwirtschaft),

майстор по управление на лично стопанство в селските райони (Meister in der ländlichen Hauswirtschaft),

майстор по градинарство (Meister im Gartenbau),

майстор по зеленчукопроизводство (Meister im Feldgemüsebau),

майстор по овощарство и обработка на плодове (Meister im Obstbau und in der Obstverwertung),

майстор по лозарство и винопроизводство (Meister im Weinbau und in der Kellerwirtschaft),

майстор по производство на мляко и млечни продукти (Meister in der Molkerei und Käsereiwirtschaft),

майстор по коневъдство (Meister in der Pferdewirtschaft),

майстор по рибарство (Meister in der Fischereiwirtschaft),

майстор по птицевъдство (Meister in der Geflügelwirtschaft),

майстор по пчеларство (Meister in der Bienenwirtschaft),

майстор по горско стопанство (Meister in der Forstwirtschaft),

майстор по залесяване и управление на горите (Meister in der Forstgarten- und Forstpflegewirtschaft),

майстор по продажба на едро на земеделски продукти (Meister in der landwirtschaftlichen Lagerhaltung).

Тези курсове са с обща продължителност от най-малко петнадесет години, включително най-малко шест годишно обучение, провеждано в структурирана рамка на обучение, разделено на практически стаж от поне три години, включващ обучение, получавано отчасти на работното място и професионално учебно заведение, и период на професионална практика от три години, завършващи с признат изпит за занаятчийска дейност, който дава правото да се упражнява професия и да се обучават стажанти, и да се носи званието Meister.

В Норвегия

 

Обучение за:

майстор по естетично оформление в градинарството, (anleggsgartner)

зъботехник (tanntekniker)

Тези курсове са с обща продължителност от най-малко четиринадесет години, включително най-малко петгодишно обучение, провеждано в структурирана рамка на обучение, разделено на практически стаж от поне три години, включващ обучение, получавано отчасти на работното място и отчасти в професионално учебно заведение, и период на професионална практика от три години, завършващи с признат изпит за занаятчийска дейност, който дава правото да се упражнява професия и да се обучават стажанти, и да се носи званието Meister.“

в)

Под позиция 3. Сектор мореплаване се въвежда следният текст:

i)

под подпозиция a) Морски транспорт:

„В Исландия

 

обучение за:

капитан на кораб (skipstjóri)

главен помощник (stýrimaður)

дежурен офицер на кораб (undirstýrimaður)

корабен инженер, първа степен (yélstjóri 1. stigs)

В Норвегия

 

обучение за

капитан/палубен офицер, клас 1 (skipsfører),

главен помощник) палубен офицер, клас 2 (overstyrmann),

капитан вътрешна търговия/палубен офицер, клас 3 (kystskipper),

помощник/вахтен офицер/палубен офицер, клас 4 (kystskipper),

главен корабен инженер/инженерен офицер, клас 1 (maskinsjef),

втори, корабен инженер/инженерен офицер, клас 2 (1. maskinist),

корабен инженер) инженерен офицер, клас 3 (enemaskinist),

вахтен инженер) инженерен офицер, клас 4 (maskinoffiser),

което представлява обучение

в Исландия — девет или десет години училищно обучение, последвани от две години служба по море, допълнени с три години професионално обучение (пет години за морски инженер),

в Норвегия — девет години начално училищно обучение, последвано от основен подготвителен курс и корабна служба от три години (две и половина години за военните инженери), допълнени с

една година специализирано професионално обучение за вахтените офицери,

две години специализирано професионално обучение за останалите,

и всяка по-нататъшна корабна служба, призната съгласно Международната конвенция STCW (Международна конвенция за вахтената служба и нормите за подготовка и освидетелстване на моряците, 1978 г.).

В Норвегия

 

обучение за

офицер по електрооборудването (корабен електротехник) (elektroautomasjonstekniker/skipselektriker),

което представлява девет години училищно обучение, последвано от основен подготвителен курс от две години, допълнен с една година практически опит и корабна служба, и една година на специализирано професионално обучение.“

ii)

Под подпозиция б) Риболов:

„В Исландия

 

обучение за:

капитан на кораб (skipstjóri),

главен помощник (stýrimaður),

вахтен офицер (undirstýrimaður),

което представлява девет или десет години училищно обучение, последвано от две години корабна служба, допълнени с две години специализирано професионално обучение, завършващи с изпит за придобиване на професия и признати от Конвенцията от Торемолинос (Международна конвенция за безопасността на риболовните кораби от 1977 г.).“

iii)

Под подпозиция в) Персонал на мобилни петролни сонди:

„В Норвегия

 

обучение за

ръководител на платформа (plattformsjef),

ръководител на сектор по устойчивост (stabilitetssjef),

оператор контролна зала (kontrollromoperatør),

ръководител техническа секция (teknisk sjef),

помощник-ръководител на техническа секция (teknisk assistent),

което представлява девет години училищно обучение, последвано от две годишен основен курс на обучение и допълнително най-малко едногодишна служба извън бреговата зона, и

за операторите контролна зала една година специализирано, професионално обучение

за останалите, две и половина години специализирано, професионално обучение.“

г)

Под позиция 4. Технически сектор се въвежда следният текст:

„В Австрия

 

обучение за

лесовъд (Förster),

технически консултант (Technisches Büro),

наемане на работна сила (Überlassung von Arbeitskräften – Arbeitsleihe),

агент по заетостта (Arbeitsvermittlung),

съветник по инвестициите (Vermögensberater),

частен детектив (Berufsdetektiv)

охранител (Bewachungsgewerbe),

агент по недвижими имоти (Immobilienmakler),

управител на агенция за недвижими имоти (Immobilienverwalter),

рекламна агенция (Werbeagentur),

организатор на строителни проекти (Bauträger/Bauorganisator/Baubetreuer),

бюро по събиране на дългове (Inkassobüro/Inkassoinstitut),

което представлява образователни курсове и курсове за обучениес обща продължителност от най-малко петнадесет години, включващи осем години задължително училищно обучение, последвано от пет години техническо или търговско образование в средно училище, завършващо със зрелостен изпит за придобиване на техническа квалификация или квалификация в областта на търговията, и допълнително най-малко двегодишно образование и обучение на работното място, завършващи с професионален изпит,

 

застрахователен консултант (Berater in Versicherungsangelegenheiten),

което представлява образователни курсове и курсове за обучение с обща продължителност от най-малко 15 години и включва шестгодишно обучение, провеждано в структурирана рамка на обучение, разделено на практически стаж от три години и период на професионална практика и обучение с продължителност три години, и курс на обучение от една година, които завършват с изпит за придобиване на професия,

 

майстор строител/планиране и технически изчисления (Planender Baumeister),

майстор мебелиране/планиране и технически изчисления (Planender Zimmermeister)

което представлява образователни курсове и курсове за обучение с обща продължителност от най-малко осемнадесет години, включително най-малко девет години професионално обучение, разделено на четири години основно техническо обучение и пет години професионална практика и обучение, завършващи с изпит за придобиване на професия, който дава правото да се упражнява професията и да се обучават стажанти, доколкото това обучение е свързано с правото да се проектират сгради, да се извършват технически изчисления и да се осъществява надзор на строителни дейности (привилегията Мария Тереза) (1).

Б.   МЕДИЦИНСКИ И ПАРАМЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

1.   Следният текст се добавя към точка 3 (Директива 81/1057/ЕИО на Съвета):

„, изменена с:

393 L 0016: Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. (ОВ L 165, 7.7.1993 г., стр. 1).“

2.   Актовете, посочени в точка 4 (Директива 75/362/ЕИО на Съвета и изменящите я актове) се заменят със следния текст:

„4.

393 L 0016: Директива 93/16/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 г. относно улесняване свободното движение на лекарите и взаимното признаване на техните дипломи, удостоверения и други официални документи за професионална квалификация (ОВ L 165, 7.7.1993 г., стр. 1).“

Следният текст се въвежда преди съществуващите адаптации:

„Норвегия, чрез дерогация от разпоредбите на член 30 от Директива 93/16/ЕИО, адаптирана за целите на настоящото споразумение, изпълнява задълженията, посочени в него най-късно до 1 януари 1995 г., а не до датата на влизане в сила на Споразумението.“

3.   Текстът на точки 5 и 6 се заличава.


(1)  Дейностите, свързани със строителството, попадат в рамките на Директива 64/427 на Съвета от 7 юли 1964 г. за въвеждане на подробни разпоредби относно преходните мерки по отношение на дейностите на самонаетите лица в производството и преработвателната промишленост, попадащи в главните групи 23—40 на Промишленост и малки промишлени занаяти (ISIC) (ОВ 117, 23.7.1964 г., стр. 1863), в съответствие с адаптациите, въведени за целите на Споразумението за Европейското икономическо пространство от член 30 на Споразумението и точка 31 от приложение VII към него.“““


ПРИЛОЖЕНИЕ 8

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение VIII (ПРАВО НА УСТАНОВЯВЯНЕ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

Точка 8 (Директива 90/366/ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„8.

393 L 0096: Директива 93/96/ЕИО на Съвета от 29 октомври 1993 г. за правото на пребиваване на студентите (ОВ L 317, 18.12.1993 г., стр. 59).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

 

В член 2, параграф 1, втората алинея думите „разрешение за пребиваване за гражданин на държава — членка на Общността“ се заменят с думите „разрешение за пребиваване“.“


ПРИЛОЖЕНИЕ 9

към Решение № 7/94 на Съвместния комитет на ЕИП

Приложение IX (ФИНАНСОВИ УСЛУГИ) към Споразумението за ЕИП се изменя, както е посочено по-долу.

АКТОВЕ, КЪМ КОИТО ИМА ПРЕПРАЩАНЕ

A.   Глава I. ЗАСТРАХОВАНЕ

1.

Следното тире се добавя към точка 2 (Първа директива на Съвета 73/239/ЕИО) преди адаптациите:

„—

392 L 0049: Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1).“

2.

Следното тире се добавя към точка 7 (Втора директива 88/357/ЕИО на Съвета):

„—

392 L 0049: Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1).“

3.

След точка 7 (Втора директива 88/357/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„7a.

392 L 0049: Директива 92/49/ЕИО на Съвета от 18 юни 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото застраховане, различно от животозастраховането и за изменение на Директиви 73/239/EИО и 88/357/EИО (Трета директива за застраховането, различно от животозастраховане) (ОВ L 228, 11.8.1992 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

a)

в член 48 думите „нотификация на настоящата директива“ се четат „решение на Съвместния комитет на ЕИП за включване на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“;

б)

настоящата директива не се прилага във Финландия.“

4.

Следното тире се добавя към точка 11 (Първа директива 79/267/ЕИО на Съвета) преди адаптациите:

„—

392 L 0096: Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. (ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1).“

5.

В точка 11 (Първа директива 79/267/ЕИО на Съвета), адаптация а) се заменя със следния текст:

„a)

Следният текст се добавя към член 4:

Настоящата директива не се отнася за пенсионните дейности на пенсионноосигурителни предприятия, предвидени в Закона за пенсиите на работниците и служителите, и други актове на финландското законодателство, при условие че:

1.

пенсионноосигурителните дружества, които по силата на финландското право вече са задължени да имат отделни системи за счетоводство и управление на пенсионноосигурителната си дейност наред с това, от датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за включване на Третата директива 92/96/ЕИО относно животозастраховането към Споразумението за ЕИП, учредяват отделни юридически лица за осъществяването на тези дейности;

2.

финландските власти разрешават по недискриминационен начин на всички граждани и дружества от договарящите се страни да осъществяват, в съответствие с финландското законодателство, дейностите, посочени в член 1 и свързани с това изключение, чрез:

собственост или участие в съществуващо застрахователно дружество или група;

създаване или участие в нови застрахователни дружества или групи, включително и в пенсионноосигурителни дружества;

3.

преди датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за включването на Трета директива 92/96/ЕИО относно животозастраховането към Споразумението за ЕИП, финландските власти представят за одобрение пред Съвместния комитет на ЕИП доклад, който посочва мерките, предприети за отделяне на дейностите по Закона за пенсиите на работниците и служителите (TEL) от обикновените застрахователни дейности, осъществявани от финландските застрахователни дужества, с цел да се спазят изискванията на Третата дяиректива относно животозастраховането.

Приема се, че съгласно съответните разпоредби на Първа директива 79/267/ЕИО на Съвета, финландските власти отнемат разрешителното на застрахователни дружества, които не са спазили разпоредбите на параграф 1 до датата на влизане в сила на решението на Съвместния комитет на ЕИП за включването на Третата директива 92/96/ЕИО относно животозастраховането към Споразумението за ЕИП.“

6.

Следният текст се добавя към точка 12 (Директива 90/619/ЕИО на Съвета) преди адаптацията:

„изменена с:

392 L 0096: Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. (ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1).“

7.

След точка 12 (Директива 90/619/ЕИО на Съвета) се въвежда следната нова точка:

„12a.

392 L 0096: Директива 92/96/ЕИО на Съвета от 10 ноември 1992 г. относно координацията на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, свързани с прякото животозастраховане, и за изменение на Директиви 79/267/ЕИО и 90/619//ЕИО (Трета директива относно животозастраховането) (ОВ L 360, 9.12.1992 г., стр. 1).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

Член 2: виж адаптация а) към Директива 79/267/ЕИО на Съвета;

б)

1.

Швеция приема законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с изискванията по член 22, параграф 1, буква б) от настоящата директива не по-късно от 1 януари 2000 г.

2.

До 1 юли 1994 г. шведските власти представят за одобрение пред Съвместния комитет на ЕИП график за мерките, които трябва да бъдат предприети, за да се вместят в посочените граници рисковите експозиции, които превишават ограниченията от член 22, параграф 1, буква б) от настоящата директива.

3.

Най-късно до 31 декември 1997 г. шведските власти представят пред Съвместния комитет на ЕИП доклад за напредъка, постигнат по отношение на мерките, предприети за съобразяването с настоящата директива.

4.

Съвместният комитет на ЕИП разглежда мерките на основата на докладите, посочени в параграфи 2 и 3. С оглед на съществуващото развитие при необходимост тези мерки се адаптират, за да се ускори процесът за намаляване на рисковите експозиции.

5.

Шведските власти изискват от съответните животозастрахователни дружества да започнат незабавно процес на намаляване на съответните рисковите експозиции. Засегнатите дружества не могат в нито един момент да увеличават тези рискове, освен ако те не са вече в рамките на ограниченията, предписани от директивата, и увеличението не води до надвишаване на тези ограничения.

6.

В края на преходния период шведските власти представят заключителен доклад за резултатите от горепосочените мерки;

в)

в член 45 думите „датата на нотифициране на настоящата директива“ се четат „датата на решението на Съвместния комитет на ЕИП за включване на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“.“

8.

След точка 12а (Директива 92/96/ЕИО на Съвета) се въвеждат следните нови позиции и точки:

„iv)

Наблюдение и счетоводство

12б.

391 L 0674: Директива 91/674/ЕИО на Съвета от 19 декември 1991 г. относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на застрахователните предприятия (ОВ L 374, 31.12.1991 г., стр. 7).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на Директивата се четат със следните адаптации:

a)

в член 2, параграф 1, „член 58 от Договора“ се чете „член 34 от Споразумението за ЕИП“;

б)

Норвегия и Швеция приемат законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобразят с директивата преди 1 януари 1995 г.;

в)

в член 46, параграф 3 думите „датата на нотифицирането за настоящата директива“ се четат „датата на решението на Съвместния комитет на ЕИП за включване на настоящата директива в Споразумението за ЕИП“, а позоваването на „датата, посочена в член 70, параграф 1“ се разбира като позоваване на датата, до която съответната страна от ЕАСТ трябва да приеме законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими за да се съобрази с настоящата директива.“

9.

След точка 12б (Директива 91/674/ЕИО на Съвета), позицията „iv) Други въпроси“ се заменя със следната позиция:

„v)

Други въпроси

Б.   Глава II. БАНКИ И ДРУГИ КРЕДИТНИ ИНСТИТУЦИИ

1.

Следният текст се добавя към точка 17 (Директива 89/299/ЕИО на Съвета):

"изменена с:

391 L 0633: Директива 91/633/ЕИО на Съвета от 3 декември 1991 г. (ОВ L 339, 11.12.1991 г., стр. 33),

392 L 0016: Директива 92/16/ЕИО на Съвета от 16 март 1992 г. (ОВ L 75, 21.3.1992 г., стр. 48)."По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следната адаптация:

„Член 4a от Директива 89/299/ЕИО не се прилага за Норвегия.“

2.

Точка 20 (Директива 83/350/ЕИО на Съвета) се заменя със следния текст:

„20.

392 L 0030: Директива 92/30/ЕИО на Съвета от 6 април 1992 г. за надзор на кредитните институции на консолидирана основа (ОВ L 110, 28.4.1992 г., стр. 52).

По смисъла на настоящото споразумение разпоредбите на директивата се четат със следните адаптации:

a)

когато дадена договаряща се страна е решила да започне преговори, както е посочено в член 8 от Директивата, тя информира за това Съвместния комитет на ЕИП. Винаги когато това е от взаимен интерес, договарящите се страни се консултират в рамките на Съвместния комитет на ЕИП относно това какви действия да предприемат;

б)

Норвегия и Швеция могат да прилагат своите национални счетоводни стандарти и обхват на консолидиране до края на преходния период, предоставен им в адаптацията на Директива 86/635/ЕИО на Съвета относно годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети на банки и други финансови институции.“