11/ 05

BG

Официален вестник на Европейския съюз

225


21989A1013(02)


L 295/9

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРОТОКОЛ

към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат равностоен ефект

ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

РЕПУБЛИКА ИСЛАНДИЯ,

от друга страна,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия, подписано в Брюксел на 22 юли 1972 г., наричано по-долу „Споразумението“, и по-специално член 33 от него,

КАТО ПРИПОМНЯТ целта за създаване на Европейско икономическо пространство в съответствие със Съвместната декларация, приета от министрите на Европейската асоциация за свободна търговия и държавите — членки на Общността, и Комисията на Европейските общности в Люксембург на 9 април 1984 г.,

КАТО ОТЧИТАТ необходимостта да развиват своите търговски отношения във взаимен интерес на икономиките си чрез премахването на съществуващите и предотвратяване на налагането на нови бариери, които да повлияят на износа на продукти, предмет на споразумението,

КАТО СЪЗНАВАТ, че въпреки това при определени изключителни обстоятелства някоя от договарящите страни може да бъде принудена на предприеме защитни мерки по отношение на износа и че за тази цел следва да бъдат приети специфични разпоредби,

РЕШИХА ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩИЯ ПРОТОКОЛ:

Член 1

В споразумението се добавят следните членове:

„Член 13а

1.   В търговията между Общността и Исландия няма да се въвеждат нови количествени ограничения върху износа или мерки, които имат равностоен ефект.

2.   Количествените ограничения върху износа и мерките с равностоен ефект се премахват на 1 януари 1990 г., с изключение на мерките, прилагани на 1 януари 1989 г. спрямо продуктите, посочени в протокол № 7, които се премахват в съответствие с разпоредбите на посочения протокол.

Член 13б

Договаряща страна, която предвижда промяна на режима, прилаган от нея спрямо износа към трети страни, нотифицира Съвместния комитет, доколкото това е възможно от практическа гледна точка, не по-късно от 30 дни преди предлаганата промяна да влезе в сила. Тя взема предвид всички коментари на другата договаряща страна по отношение на всички деформации, които могат да се получат в резултат на това.

Член 25а

Когато спазването на разпоредбите на членове 7 и 13а води до:

1.

реекспорт към трета страна, спрямо която изнасящата договаряща страна поддържа за съответния продукт количествени ограничения върху износа, износни мита или мерки, или такси с равностоен ефект; или

2.

сериозен недостиг или заплаха от възникване на сериозен недостиг на продукт от съществено значение за изнасящата договаряща страна;

и когато ситуацията, посочена по-горе, поставя или има голяма вероятност да постави сериозни трудности пред изнасящата договаряща страна, последната може да предприеме съответни мерки при условията и съгласно процедурите, посочени в член 28.“

Член 2

Текстът на член 28 се заменя със следния текст:

„Член 28

1.   В случай че договаряща страна подложи вноса или износа на продукти, които биха могли да предизвикат трудностите, посочени в членове 25, 25а и 27, на административна процедура, имаща за цел да обезпечи бърза информация за тенденцията на търговските потоци, тази договаряща страна информира за това другата договаряща страна.

2.   В случаите, посочени в членове 23 до 27, преди предприемане на мерките, предвидени в тях, или, в случаите, посочени в параграф 3, буква д), колкото е възможно по-скоро, въпросната договаряща страна предоставя на Съвместния комитет цялата информация по случая, необходима за пълно изследване на ситуацията с цел да се потърси решение, приемливо за договарящите страни. При избора на мерки се дава приоритет на тези, които най-малко нарушават действието на споразумението.

Съвместният комитет се нотифицира незабавно за защитните мерки. Те са предмет на периодични консултации в рамките на Комитета, по-специално с оглед на тяхното премахване веднага след като обстоятелствата го позволят.

3.   За изпълнението на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а)

По отношение на член 24 всяка договаряща страна може да повдигне въпроса пред Съвместния комитет, ако счита, че дадена практика е несъвместима с правилното функциониране на споразумението по смисъла на член 24, параграф 1.

Договарящите страни предоставят на Съвместния комитет цялата необходима информация и му оказват исканото от него съдействие за проучване на случая и при необходимост — за прекратяване на оспорваната практика.

Ако въпросната договаряща страна не прекрати оспорваната практика в рамките на срока, определен от Съвместния комитет, или при липса на споразумение в Съвместния комитет в рамките на три месеца от сезирането му с въпроса, заинтересуваната договаряща страна може да приложи защитните мерки, които счита за необходими, за да се справи със сериозните трудности, произтичащи в резултат от въпросната практика; по-специално тя може да прекрати тарифните отстъпки.

б)

По отношение на член 25 трудностите, възникнали в резултат на ситуацията, посочена в същия член, се поставят за разглеждане пред Съвместния комитет, който може да вземе всяко решение, необходимо за отстраняването на тези трудности.

Ако Съвместният комитет или изнасящата договаряща страна не вземат решение, което отстранява трудностите в рамките на 30 - дневен срок от нотификацията, внасящата договаряща страна има право да наложи компенсационна такса върху внасяния продукт.

Компенсационната такса се изчислява в зависимост от ефекта на тарифните несъответствия по отношение на суровините и междинните продукти върху стойността на въпросните стоки.

в)

По отношение на член 25а, трудностите, породени в резултат на ситуациите, посочени в същия член, се нотифицират на Съвместния комитет за разглеждане. По отношение на член 25а, ii) заплахата от недостиг трябва да бъде надлежно констатирана чрез подходящи количествени и ценови индикатори.

Съвместният комитет може да вземе всяко решение, необходимо за отстраняването на тези трудности. Ако Съвместният комитет не вземе такова решение в рамките на 30 - дневен срок от нотификацията, изнасящата договаряща страна има правото да приложи временно съответни мерки спрямо износа на въпросния продукт.

г)

По отношение на член 26, преди заинтересуваната договаряща страна да предприеме съответните мерки, в Съвместния комитет се провеждат консултации.

д)

Когато изключителни обстоятелства, които изискват незабавни действия не позволяват извършването на предварително разглеждане, заинтересуваната договаряща страна може, в случаите, посочени в членове 25, 25а, 26 и 27, както и в случаите на помощи за износа, които имат пряко и непосредствено въздействие върху търговията, да приложи незабавно предпазните мерки, които са строго необходими, за да се излезе от ситуацията.“

Член 3

Към Споразумението се добавя следния текст като протокол 7:

„ПРОТОКОЛ 7

относно премахването на някои количествени ограничения върху износа

Количествените ограничения, прилагани от Общността върху износа за Исландия на продуктите, изброени по-долу, се премахват най-късно на указаните дати.

Хармонизирана система Позиция №

Описание на продукта

Дата на премахване

74.04

Медни отпадъци и скрап

1.1.1992 г.

ех 44.01

Дърва за горене, от иглолистна дървесина и борови и елови трески

1.1.1993 г.

ех 44.03

Необработен дървен материал, дори обелен от кората или просто грубо одялан

— Други, без топола

1.1.1993 г.

Дървен материал, двустранно или четиристранно грубо одялан, но без по-нататъшна обработка

— Други, без топола

1.1.1993 г.

ех 44.07

Дървен материал, нарязан или бичен надлъжно, цепен или кръгообразно нарязан, но без по-нататъшна обработка, с дебелина над 6 mm

— От иглолистна дървесина, но без дъсчици за производство на кутии, сита и други подобни

1.1.1993 г.

ех 41.01

Сурови кожи от едър рогат добитък, с единично тегло под 6 kg

1.1.1992 г.

eх 41.02

Сурови овчи и агнешки кожи

1.1.1992 г.

ех 41.03

Сурови кожи от кози

1.1.1992 г.

ех 43.01

Сурови заешки кожухарски кожи

1.1.1992 г.“

Член 4

Настоящият допълнителен протокол подлежи на одобряване от договарящите страни в съответствие с техните процедури.

Той влиза в сила на 1 януари 1990 г., при условие че договарящите страни са се нотифицирали за приключването на необходимите за тази цел процедури.

Ако Допълнителният протокол не влезе в сила на тази дата, той влиза в сила на първия ден от втория месец след такова нотифициране.

Член 5

Настоящият допълнителен протокол е съставен в еднакви екземпляри на английски, гръцки, датски, испански, италиански, немски, нидерландски, португалски и френски език, като текстовете на всички тези езици са еднакво автентични.

Hecho en Bruselas, a veinticinco de julio de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfaerdiget i Bruxelles, den femogtyvende juli nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Bruessel am fuenfundzwanzigsten Juli neunzehnhundertneunundachtzig.

Έγινε στις Βρυζέλλες, στις είκοσι πέντε Ιουλίου χίλια εννιακόσια ογδόντα εννέα.

Done at Brussels on the twenty-fifth day of July in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Bruxelles, le vingt-cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Fatto a Bruxelles, addì venticinque luglio millenovecentottantanove.

Gedaan te Brussel, de vijfentwintigste juli negentienhonderd negenentachtig.

Feito em Bruxelas, em vinte e cinco de Julho de mil novecentos e oitenta e nove.

Gjört í Brussel, hinn tuttugasta og fimmta dag julímánáÐar nítjan hundruÐ áttatíu og níu.

Por el Consejo de las Comunidades Europeas

For Raadet for De Europaeiske Faellesskaber

Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften

Για το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

For the Council of the European Communities

Pour le Conseil des Communautés européennes

Per il Consiglio delle Comunità europee

Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen

Pelo Conselho das Comunidades Europeias

Fyrir hond ráðs Evrópubandalaganna

Image

Por el Gobierno de la República de Islandia

For regeringen for Republikken Island

Für die Regierung der Republik Island

Για την κυβέρνον της Δημοκρατίας της Ισλανδίας

For the Government of the Republic of Iceland

Pour le gouvernement de la république d'Islande

Per il governo della Repubblica d'Islanda

Voor de Regering van de Republiek IJsland

Pelo Governo da Republica da Islãndia

Fyrir ríkisstjórn lýðveldisins Íslands

Image


СЪВМЕСТНА ДЕКЛАРАЦИЯ НА ДОГОВАРЯЩИТЕ СТРАНИ

към Допълнителния протокол към Споразумението между Европейската икономическа общност и Република Исландия относно премахването на съществуващите и предотвратяването на налагането на нови количествени ограничения върху износа или на мерки, които имат равностоен ефект

Договарящите страни декларират, че членове 7, 13а и 13б от Споразумението се прилагат към продуктите, определени в член 2 от Споразумението,

включително петролните продукти, определени в член 14 от Споразумението,

с изключение на продуктите, предмет на Споразумението между държавите — членки на Европейската общност за въглища и стомана, и Европейската общност за въглища и стомана, от една страна, и Република Исландия, от друга страна.