07/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

140


21982A0526(04)


L 230/39

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОГОДБА

за международни случайни автомобилни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR)

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСПАНИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ,

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ,

ФЕДЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ШВЕЙЦАРИЯ,

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ,

КАТО ЖЕЛАЯТ да съдействат за развитието на международния транспорт и особено да улеснят организацията и функционирането му,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че някои международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси в Европейската икономическа общност са либерализирани с Регламент № 117/66/ЕИО на Съвета от 28 юли 1966 г. относно въвеждане на общи правила за международен превоз на пътници с автобуси (1) и с Регламент (ЕИО) № 1016/68 на Комисията от 9 юли 1968 г., предписващ образци на документите за контрол, предвидени в членове 6 и 9 от Регламент № 117/66/ЕИО на Съвета (2);

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, освен това, че Европейската конференция на министрите на транспорта (ECMT) прие на 16 декември 1969 г. Резолюция № 20 за създаването на общи правила за международен автобусен транспорт (3), който също се отнася за либерализацията на някои международни случайни превози на пътници, извършвани с автобуси;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е желателно да се предвидят хармонизирани мерки за либерализация по отношение на международните случайни превози на пътници, извършвани с автобуси и да се опростят процедурите за контрол чрез въвеждане на единен документ;

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е желателно да се поставят някои административни задачи във връзка със Спогодбата на Секретариата на Европейската конференция на министрите на транспорта;

РЕШИХА да въведат единни правила за международен случаен превоз на пътници, извършвани с автобуси,

КАТО ЗА ЦЕЛТА определиха за свои упълномощени представители:

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ:

 

Г-н Херман Де КРОО,

 

Министър на съобщенията на Кралство Белгия,

 

Изпълняващ функциите на председател на Съвета на Европейските общности;

 

Г-н М. Г. КОНТОГЕОРГИС,

 

Член на Комисията на Европейските общностти;

ФЕДЕРАЛНИЯТ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ:

 

Г-н Карл ЛАУЗЕКЕР,

 

Федерален министър на транспорта;

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСПАНИЯ:

 

Дон Емилио ПАН ДЕ СОРАЛУСЕ,

 

Посланик;

ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ:

 

Г-н Ярмо ВАЛСТРЬОМ,

 

Mинистър на транспорта;

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ:

 

Г-н Ерик РИБУ,

 

Генерален секретар на Министъра на транспорта и съобщенията;

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ:

 

Г-н Хосе Карлос ВИАНА БАТИСТА,

 

Министър на жилищния фонд, благоустройството и транспорта;

ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ:

 

Г-н Нилс Ерик БРАМСВИК,

 

Зам. държавен секретар към Министерство на съобщенията;

ФЕДЕРАЛНИЯТ СЪВЕТ НА ШВЕЙЦАРИЯ:

 

Г-н Леон ШЛУМПФ,

 

Федерален съветник,

 

Федерален министър на транспорта, на съобщенията и на енергията;

ЗА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ:

 

Д-р Мустафа А. АЙСАН,

 

Mинистър на транпорта;

КОИТО, след като си размениха установените за валидни и съставени в надлежна форма пълномощни,

СЕ ДОГОВОРИХА, КАКТО СЛЕДВА:

РАЗДЕЛ I

Обхват и определения

Член 1

1.   Настоящото споразумение се отнася:

а)

за международните случайни превози на пътници, извършвани с автобуси, осъществявани:

между териториите на две договарящи страни, или

като започват и завършват на територията на една и съща договаряща страна, а, при възникване на необходимост по време на тези услуги, при транзитно преминаване през територията на друга договаряща страна или през територията на недоговаряща се страна, и

като се използват превозни средства, регистрирани на територията на договаряща страна, които поради тяхната конструкция и оборудване са подходящи за превоз на повече от девет лица, включително шофьора, и са предназначени за тази цел;

б)

за празни курсове на превозните средства, свързани с тези услуги.

2.   За целите на настоящото споразумение под международни услуги се разбират услугите, при които се пресича територията на поне две договарящи страни.

3.   За целите на настоящото споразумение понятието „територия на договаряща страна“ обхваща, по отношение на Европейската икономическа общност, териториите, на които се прилага Договорът за създаване на тази общност, при условията, предвидени в този договор.

Член 2

1.   За целите на настоящото споразумение „случайни услуги“ означава услуги, които не попадат нито в определението за „редовни услуги“ от член 3, нито в определението за „совалкови услуги“ от член 4. Те включват:

а)

пътувания при затворени врати, т.е., услуги, при които едно и също превозно средство се използва за превоз на една и съща група от пътници през цялото време на пътуването и за връщането им на изходното място;

б)

услуги, при които пътуването на връщане е празен курс, а на отиване — не;

в)

всички останали услуги.

2.   С изключение на освобождаванията, разрешени от компетентните органи на заинтересованата договаряща страна, при случайните услуги не се допуска качване и слизане на пътник по време на пътуването. Тези услуги могат да се извършват с определена степен на честота, без да престават да бъдат случайни услуги поради това.

Член 3

1.   За целите на настоящото споразумение „редовни услуги“ означава услуги, които предлагат превоз на пътници с определена честота по определени маршрути, като пътниците могат да се качват и слизат на предварително определени спирки. На редовните услуги може да бъде наложено задължението да спазват предварително установени графици и тарифи.

2.   За целите на настоящото споразумение, „услуги“, независимо от това кой ги организира, които осигуряват превоз на определени категории пътници, изключвайки останалите пътници, когато тези услуги се извършват съгласно условията от параграф 1, се смятат също за редовни услуги. Тези услуги, по-специално услугите, осигуряващи превоза на работници до и от работното им място, или на ученици до и от училище, се наричат „специални редовни услуги“.

3.   Обстоятелството, че една услуга може да варира в зависимост от нуждите на заинтересованите, не влияе върху класификацията ѝ като редовна услуга.

Член 4

1.   За целите на настоящото споразумение „совалкови услуги“ означава услуги, при които чрез многократни пътувания на отиване и връщане, се превозват предварително сформирани групи от пътници от един и същ изходен пункт до една и съща дестинация. Всяка група, състояща се от пътниците, превозени на отиване, се връща обратно в изходния пункт с по-късно пътуване.

Изходният пункт и дестинацията означават съответно мястото на начало и край на пътуването, заедно с, при всички случаи, околната местност.

2.   При совалковите услуги не се допуска вземането за превоз или оставянето на пътници през време на пътуването.

3.   При поредица от совалки, при които първото пътуване в права посока и пътуването в обратна посока са без пътници.

4.   Все пак, класификацията на дадена транспортна операция като совалкова услуга не се повлиява от факта, че със съгласието на компетентните органи в заинтересованата/ите договаряща/и страна/и:

пътниците, независимо от разпоредбите на параграф 1, извършват пътуването на отиване с друга група,

пътниците, независимо от разпоредбите на параграф 2, се качват или слизат по пътя,

първото пътуване в права посока и последното пътуване в обратна посока от серия совалки са, независимо от разпоредбите на параграф 3, празни курсове.

РАЗДЕЛ II

Мерки за либерализация

Член 5

1.   Случайните услуги, предвидени в член 2, параграф 1, букви а) и б) се освобождават от изискването за разрешение за транспорт на територията на всички договарящи страни, освен на тази, в която е регистрирано превозното средство.

2.   Случайните услуги, предвидени в член 2, параграф 1, буква в), се освобождават от изискването за разрешение за транспорт на територията на всички договарящи страни, освен на тази, в която е регистрирано превозното средство, когато се характеризират със следното:

пътуването на излизане от страната е празен курс и всички пътници се вземат от едно и също място, и

пътниците:

а)

договаряща страна, и образуват групи на територията на недоговаряща страна или на договаряща страна, различна от страната, в която е регистрирано превозното средство, или от която са качени пътниците, сформирани съгласно договори за превоз, сключени преди тяхното пристигане на територията на последната, и

се извършват на територията на договарящата страна, в която е регистрирано превозното средство; или

б)

са докарани предварително от същия превозвач при обстоятелствата, предвидени по член 2, параграф 1, буква б), на територията на договарящата страна, където са качени отново и докарани до територията на договарящата страна, в която е регистрирано превозното средство; или

в)

са поканени да пътуват на територията на друга договаряща страна, като цената на превоза се поема от лицето, издало поканата. Тези пътници трябва да бъдат хомогенна група, която не е сформирана единствено с цел да се предприеме това конкретно пътуване, и която е докарана на територията на договарящата страна, в която е регистрирано превозното средство.

3.   Ако условията от параграф 2 не са изпълнени за случайните услуги, предвидени в член 2, параграф 1, буква в), тези услуги могат да се извършат при разрешително за превоз на територията на съответната договаряща страна.

РАЗДЕЛ III

Документ за контрол

Член 6

Превозвачите, извършващи случайни услуги по смисъла на настоящото споразумение, представят при всяко поискване от упълномощен служител по контрола пътен лист за пътниците, представляващ част от документ за контрол, издаден от компетентните органи в договарящата страна, където е регистрирано превозното средство, или от която и да било надлежно упълномощена служба. Този документ за контрол заменя съществуващите документи за контрол.

Член 7

1.   Документът за контрол, предвиден в член 6, представлява кочани от по 25 подвижни двойни пътни листа за пътниците. Документът за контрол отговаря на образеца, показан в приложението към настоящото споразумение. Това приложение представлява неразделна част от спогодбата.

2.   Всеки кочан, както и пътните листове за пътниците, от които е съставен, има номер. Номерата на пътните листове са последователни от 1 — 25.

3.   Текстът върху корицата на кочана и текстът върху пътните листове за пътниците трябва да бъде отпечатан на официалния език или на няколкото официални езика на държавите-членки на Европейската икономическа общност или на друга договаряща страна, в която е регистрирано използваното превозно средство.

Член 8

1.   Кочанът, предвиден в член 7, се издава на името на превозвача; той не може да се прехвърля.

2.   Първият екземпляр от всеки пътен лист остава в превозното средство през цялото пътуване, за което се отнася.

3.   Превозвачът отговаря за това пътните листове за пътниците да бъдат надлежно и вярно попълнени.

Член 9

1.   Пътният лист за пътниците се попълва от превозвача в два екземпляра за всяко пътуване преди началото на пътуването.

2.   За да разполага с имената на пътниците, превозвачът може да използва предварително попълнен списък на отделен лист, който трябва да бъде здраво закрепен на предвиденото за него място под точка № 6 в пътния лист за пътниците. Върху списъка и върху пътния лист за пътниците трябва да стои печатът на превозвача, или където е необходимо — подписът му, или подписът на шофьора на превозното средство.

3.   За услугите, включващи пътуване без товар на излизане от страната, предвидени в член 5, параграф 2 от настоящото споразумение, списъкът на пътниците може да се попълни съгласно предвиденото в параграф 2 по време на качването на пътниците.

Член 10

Компетентните органи в две или повече договарящи страни могат да се договорят двустранно или многостранно изготвянето на списъка на пътниците под точка № 6 от пътния лист за пътниците да не бъде задължително. В такъв случай трябва да се укаже броят на пътниците.

Член 11

1.   В превозното средство трябва да има образец с твърда зелена корица, съдържащ recto verso текста на корицата на образеца на документа за контрол, показан в приложението към настоящото споразумение на всички официални езици на всяка договаряща страна.

2.   На лицевата корица на образеца трябва да бъде напечатан с главни букви на официалния език или на няколкото официални езика на държавата, в която е регистрирано превозното средство:

„Текст на образеца на документа за контрол на датски, холандски, английски, финландски, френски, немски, гръцки, италиански, норвежки, португалски, испански, шведски и турски език“.

3.   Този образец трябва да се представя при всяко поискване от упълномощен служител по контрола.

Член 12

Независимо от разпоредбите на член 6, документите за контрол, използвани за случайни услуги преди влизането в сила на настоящото споразумение, могат да се използват в продължение на две години след влизане в сила на въпросното споразумение съгласно член 18, параграф 2.

РАЗДЕЛ IV

Общи и окончателни разпоредби

Член 13

1.   Компетентните органи в договарящите страни приемат необходимите мерки за прилагане на настоящото споразумение.

Тези мерки включват, по-специално:

организацията, процедурата и средствата за контрол и наказанията в случай на нарушение,

срока на валидност на кочана,

обработката и попълването на първия екземпляр и на дубликата на пътните листове за пътниците,

определенията на компетентните органи, предвидени в членове 2, 6, 10 и 14, както и на органите, предвидени в член 6,

подпечатването, ако е необходимо, на пътния лист за пътниците от упълномощените служители по контрола.

2.   Мерките, приети съгласно параграф 1, се съобщават на Секретариата на Европейската конференция на министрите на транспорта (ЕСМТ), която информира останалите договарящи страни за тях.

Член 14

1.   Компетентните органи в договарящите страни трябва да се погрижат превозвачите да спазват разпоредбите на настоящото споразумение.

2.   Те се уведомяват взаимно съгласно националното законодателство на всяка от тях за нарушенията, извършени на техните територии от превозвачите, установени на територията на друга договаряща страна и, когато е необходимо, за наложените наказания.

Член 15

Разпоредбите на членове 5 и 6 не се прилагат в пълна степен, ако между две или повече договарящи страни са в сила спогодби или други споразумения, или предстои да бъдат сключени споразумения, предвиждащи по-либерално отношение. Понятията „споразумения или други спогодби, които са в сила между две или повече договарящи страни“ обхващат, по отношение на Европейската икономическа общност, споразуменията и другите спогодби, сключени от държавите-членки на тази общност.

Член 16

1.   Ако изпълнението на настоящото споразумение или на мерките, приети съгласно член 13, налагат това, всяка договаряща страна може да поиска свикване на събрание на страните по спогодбата за съвместно разглеждане на възникналите проблеми и предлаганите решения.

2.   Председателството на събранията, предвидени в параграф 1, се заема последователно от Европейската икономическа общност и друга договаряща страна, избрана за целта.

3.   Исканията за свикване на събрание съгласно предвиденото в член 1 се адресират към Секретариата на ЕСМТ.

4.   Секретариатът на ЕСМТ уведомява незабавно другите договарящи страни за исканията, предвидени по параграф 1; ако това искане не бъде оттеглено в четириседмичен срок, при изтичане на този срок Секретариатът на ЕСМТ заедно с председателя от последното пленарно събрание, определя дата и място на събранието и свиква събранието на първата възможна дата.

Член 17

1.   При подписване на настоящото споразумение всяка договаряща страна може да заяви чрез съобщение, изпратено до останалите договарящи страни чрез Секретариата на ЕСМТ, че не се счита за обвързана от член 5, параграф 2, буква б) на спогодбата. В такъв случай останалите договарящи страни не са обвързани от член 5, параграф 2, буква б) по отношение на договарящата страна, направила резервата.

2.   Заявлението, предвидено в параграф 1, може да се оттегли по всяко време чрез съобщение, адресирано до останалите договарящи страни чрез Секретариата на ЕСМТ.

Член 18

1.   Настоящото споразумение се одобрява или ратифицира от договарящите страни съгласно техните собствени процедури. Договарящите страни представят инструментите за одобряване или за ратифициране в Секретариата на ЕСМТ.

2.   Настоящото споразумение влиза в сила след утвърждаването или ратифицирането му от пет договарящи страни, включително Европейската икономическа общност, на първия ден от третия месец след датата на депозиране на петия инструмент за одобряване или за ратификация.

3.   Настоящото споразумение влиза в сила за всяка договаряща страна, която го е одобрила или ратифицирала, след влизането в сила, предвидено в параграф 2, на първия ден от третия месец след датата, на която съответната договаряща страна е депозирала своя инструмент за одобряване или за ратификация в Секретариата на ЕСМТ.

4.   Разпоредбите от раздели II и III на настоящото споразумение ще се прилагат седем месеца след влизане в сила на спогодбата, съгласно предвиденото съответно в параграфи 2 и 3.

Член 19

1.   След тригодишно прилагане на настоящото споразумение, съгласно условията, предвидени в член 18, параграф 2, всяка договаряща страна може, чрез предизвестие до Секретариата на ЕСМТ, да поиска свикването на конференция за ревизиране на спогодбата. Секретариатът информира незабавно останалите договарящи страни за искането и, заедно с председателя от последното пленарно събрание, определя дата и място на конференцията и свиква конференцията на първата възможна дата. Председателството на тези конференции се урежда по аналогия с разпоредбите на член 16, параграф 2.

2.   По отношение на утвърждаването или ратификацията на ревизията на спогодбата между всички договарящи страни, както и на влизането в сила на ревизията, се прилагат разпоредбите на член 18.

Член 20

1.   Настоящото споразумение се сключва за срок от пет години от датата на влизането му в сила.

2.   Всяка договаряща страна може, що се отнася до нея, да денонсира настоящото споразумение с едногодишно предизвестие, считано от 1 януари, чрез едновременно предизвестие до останалите договарящи страни отправено чрез Секретариата на ЕСМТ. Денонсирането на спогодбата, обаче, е невъзможно през първите четири години след влизането му в сила съгласно предвиденото в член 18, параграф 2.

3.   С изключение на случая, когато пет договарящи страни, включително Европейската икономическа общност, го денонсират, срокът на действие на настоящото споразумение, след изтичане на петгодишния период, предвиден в параграф 1, се подновява автоматично за нови пет години.

Член 21

Настоящото споразумение, изготвено на френски език, като този текст е автентичен, се депозира в архивите на Секретариата на ЕСМТ, който изпраща легализирано копие на всяка от договарящите страни.

В потвърждение на което долуподписаните пълномощници положиха подписите си под настоящото.

Съставено в Дъблин на двадесет и шести май хиляда деветстотин осемдесет и втора година.

За Съвета на Европейските общности

Image

За федералния президент на Република Австрия

Image

За правителството на Испания

Image

За президента на Република Финландия

Image

За правителството на Кралство Норвегия

Image

За правителството на Република Португалия

Image

За правителството на Швеция

Image

За федералният съвет на Швейцария

Image

За президента на Република Турция

Image


(1)  ОВ 147, 9.8.1966 г., стр. 2688/66.

(2)  ОВ L 173, 22.7.1968 г., стр. 8.

(3)  Том с резолюции на ЕСМТ, 1969 г., стр.67; том с резолюции на ЕСМТ, 1971 г., стр.133.


ПРИЛОЖЕНИЕ

Image

Image

Image

Image

Image


ЗАКЛЮЧИТЕИЕН АКТ

Представителите

НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

НА ФЕДЕРАЛНИЯ ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКА АВСТРИЯ,

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ИСПАНИЯ,

НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ФИНЛАНДИЯ,

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА РЕПУБЛИКА ПОРТУГАЛИЯ,

НА ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ШВЕЦИЯ,

НА ФЕДЕРАЛНИЯ СЪВЕТ НА ШВЕЙЦАРИЯ,

НА ПРЕЗИДЕНТА НА РЕПУБЛИКА ТУРЦИЯ,

на срещата си в Дъблин, състояла се на двадесет и шести май хиляда деветстотин осемдесет и втора година, за подписване на Спогодбата за международни случайни автомобилни превози на пътници, извършвани с автобуси (ASOR),

По време на подписването на настоящото споразумение взеха под внимание и одобриха следните декларации:

1.

Декларация на договарящите страни относно приложението на спогодбата;

2.

Декларация на Европейската икономическа общност относно член 5 от спогодбата;

3.

Декларация на договарящите страни относно развитието на спогодбата.

Съставено в Дъблин на двадесет и шести май хиляда деветстотин осемдесет и втора година.

За Съвета на Европейските общности

Image

За федералния президент на Република Австрия

Image

За правителството на Испания

Image

За президента на Република Финландия

Image

За правителството на Кралство Норвегия

Image

За правителството на Република Португалия

Image

За правителството на Швеция

Image

За федералният съвет на Швейцария

Image

За президента на Република Турция

Image

Декларация на договарящите страни относно приложението на спогодбата

Договарящите страни са съгласни, че мерките за либерализация, предвидени в член 5, параграф 2 от спогодбата ще бъдат приложими само между договарящите страни, които прилагат разпоредбите на Европейското споразумение за работа на екипажите на превозни средства, ангажирани с международен пътен транспортен (АЕТR) от 1 юли 1970 г., или еквивалентни условия на предвидените по АЕТR на случайните услуги, уредени с настоящото споразумение.

Всяка договаряща страна, която има намерение по гореизложените съображения да вземе мерки за неприлагане или за прекратяване на разпоредбите за либерализация по член 5, параграф 2 от спогодбата, декларира готовността си да се консултира със съответните договарящи страни преди евентуалното приемане на такива мерки.

Декларация на Европейската икономическа общност относно член 5 от спогодбата

Относно член 5, Европейската икономическа общност декларира, че предвидените мерки за либерализация по отношение на влизането на превозни средства, извършващи празен курс, в друга договаряща страна с цел вземане на пътници за обратно пътуване до територията на договарящата страна, в която е регистрирано превозното средство, ще се прилагат само, когато става дума за връщане до територията на Европейската икономическа общност, за обратни пътувания до държавата-членка, в която е регистрирано превозното средство.

Декларация на договарящите страни относно развитието на спогодбата

Договарящите страни декларират, че мерките за либерализация, предвидени в член 5 от спогодбата, отговарят на желаното развитие на международния пътнически транспорт и по отношение на случайните услуги представляват сериозен принос за осъществяването на тези услуги. В контекста на настоящото споразумение и на двустранните споразумения те ще се стараят, като вземат предвид напредъка в хармонизацията на условията за конкуренция, да разширяват обхвата на тази либерализация на базата на натрупания опит. Освен това, договарящите страни декларират, че ще положат всички усилия да опростят процедурата на издаване на разрешителните, изисквани за услугите, предвидени в член 5, параграф 3 от спогодбата.