04/ 01

BG

Официален вестник на Европейския съюз

10


21978A1024(01)


L 378/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


КОНВЕНЦИЯ ЗА БЪДЕЩОТО МНОГОСТРАННО СЪТРУДНИЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА РИБОЛОВА В СЕВЕРОЗАПАДНАТА ЧАСТ НА АТЛАНТИЧЕСКИЯ ОКЕАН

ДОГОВАРЯЩИТЕ СЕ СТРАНИ,

като отчитат, че съобразно съответните принципи на международното право крайбрежните държави от северозападната част на Атлантическия океан са разширили своята юрисдикция върху биологичните ресурси в прилежащите води до граници, разположени най-много на двеста морски мили от изходните линии, от които се измерва ширината на териториалните води, и упражняват върху тези води суверенни права на проучване, експлоатация, съхраняване и стопанисване на тези ресурси;

като имат предвид работата на третата конференция на Организацията на обединените нации за морските права в областта на риболова;

в желанието си да насърчават съхраняването и оптималното използване на риболовните ресурси в северозападната част на Атлантическия океан в рамки, съответстващи на режима на разширена юрисдикция на крайбрежната държава върху риболовните дейности и да насърчават по този начин международното сътрудничество и консултации по отношение на въпросните ресурси,

СЕ ДОГОВОРИХА ЗА СЛЕДНОТО:

Член 1

1.   Зоната, за която се прилага настоящата конвенция, наричана по-нататък „зона на конвенцията“, включва водите от северозападната част на Атлантическия океан, разположени северно от 35°00′ северна ширина и на запад от линията, простираща се в посока пълен север от 35°00′ северна ширина и 42°00′ западна дължина до 59°00′ северна ширина, след това в посока пълен запад до 44°00′ западна дължина и оттам в посока пълен север до бреговете на Гренландия, както и водите на залива St. Laurent, на пролива Davis и на залива Baffin на юг от 78°10′ северна ширина.

2.   Зоната, наричана по-долу „зона на регламентиране“, обозначава частта от зоната на конвенцията, която се простира отвъд регионите, върху които крайбрежните държави упражняват своята юрисдикция в областта на риболова.

3.   По смисъла на настоящата конвенция терминът „крайбрежна държава“ означава по-долу договаряща се страна, упражняваща юрисдикция в областта на риболова, извършван във води, които формират част от зоната на конвенцията.

4.   Настоящата конвенция се прилага за всички риболовни ресурси в зоната на конвенцията, с изключение на сьомгата, тона, марлина, стадата от видовете китове, управлявани от Международната китоловна комисия или всяка организация, която може да поеме нейните функции, и немигриращите видове от континенталния шелф, тоест организмите, които в стадия на експлоатация са или неподвижни на дъното на морето, или под дъното на морето, или са неспособни да се придвижват освен като остават в непрекъснат контакт с дъното или със земните слоеве под морското дъно.

5.   Нито една разпоредба от настоящата конвенция не накърнява или обезсилва позициите или претенциите на коя да е от договарящите се страни по отношение вътрешните води, на териториалните води или границите, или обхвата на юрисдикцията на дадена договаряща се страна в областта на риболова, нито влияе върху или нарушава вижданията или позициите на която и да е договаряща се страна по отношение морското право.

Член II

1.   Договарящите се страни се споразумяват да създадат и да поддържат международна организация, имаща за цел за способства чрез консултации и сътрудничество за оптималното използване, за разумното стопанисване и за съхраняване на риболовните ресурси в зоната на конвенцията. Тази организация се обозначава под името Организация за риболова в северозападната част на Атлантическия океан, оттук нататък наричана „организацията“, и изпълнява функциите, определени в настоящата конвенция.

2.   Организацията се състои от:

а)

генерален съвет;

б)

научен съвет;

в)

комисия за риболова и

г)

секретариат.

3.   Организацията е юридическо лице и в своите отношения с други международни организации и на териториите на договарящите се страни се ползва с правния статут, необходим за осъществяване на своите цели. Имунитетът и привилегиите, които организацията и нейните представители ползват на територията на една договаряща се страна, се определят чрез споразумение между организацията и съответната договаряща се страна.

4.   Седалището на организацията е в Dartmouth, в Нова Скотия (Канада), или на което и да е друго място, което Генералният съвет може да определи.

Член III

Генералният съвет има следните функции:

а)

да надзирава и координира структурните, административните, финансовите и другите вътрешни работи на организацията, включително отношенията между нейните органи;

б)

да координира външните отношения на организацията;

в)

да преразглежда и определя състава на Комисията за риболова в съответствие с член ХIII;

г)

да упражнява останалите правомощия, която са му предоставени с настоящата конвенция.

Член IV

1.   Всяка договаряща се страна е член на Генералния съвет и назначава в него до трима представители, които на всяко заседание на Съвета могат да бъдат придружавани от заместници, специалисти и съветници.

2.   Генералният съвет избира председател и заместник-председател, всеки от които с мандат от две години и които могат да бъдат преизбирани, но без възможност за заемане на длъжността повече от четири последователни години. Председателят е представител на договаряща се страна, която е членка на Комисията за риболова. Председателят и заместник-председателят са представители на различни договарящи се страни.

3.   Председателят на Генералния съвет е председател и главен представител на организацията.

4.   Председателят на Генералния съвет свиква редовно годишно събрание на организацията на място, определено от Генералния съвет и по принцип намиращо се в Северна Америка.

5.   Председателят може да свика Генералния съвет на друго заседание, освен годишното, в момент и на място по свой избор, по искане от договаряща се страна, съгласувано с друга договаряща се страна.

6.   Генералният съвет може да създава комитети и подкомитети, които счита за необходими при изпълнението на неговите функции и задължения.

Член V

1.   Всяка договаряща се страна разполага с един глас по време на заседанията на Генералния съвет.

2.   Освен ако не е предвидено друго, решенията на Генералния съвет се вземат с мнозинство от гласовете на присъстващите договарящи се страни, които гласуват „за“ или „против“, при положение че гласуване не може да се състои без наличие на кворум от две трети от договарящите се страни.

3.   Генералният съвет приема и изменя при необходимост правилника за провеждането на заседанията и изпълнението на функциите си.

4.   Генералният съвет представя на договарящите се страни годишен отчет за дейностите на организацията.

Член VI

1.   Научният съвет има следните функции:

а)

да осигури форум за консултации и сътрудничество между договарящите се страни по отношение проучването, оценката и обмена на научна информация и становища, свързани с риболова в зоната на конвенцията, включително за факторите на околната среда и екологичните фактори, които влияят върху тези зони, както и да насърчава и пропагандира сътрудничеството между договарящите се страни в научноизследователската дейност, предназначена да допълва научните познания в тази област;

б)

да събира и поддържа статистически данни и регистри, да публикува или разпространява доклади, информация и материали, свързани с риболова в зоната на конвенцията, включително и за факторите на природната среда и екологичните фактори, които влияят върху тези риболовни зони;

в)

да представя научни становища на крайбрежните държави при поискване, в съответствие с член VII;

г)

да представя научни становища на комисията за риболова в съответствие с член VIII или по собствена инициатива, в зависимост от нуждите на комисията.

2.   Научният съвет може при необходимост да изпълнява функциите си в сътрудничество с други публични или частни организации със сходни цели.

3.   Договарящите се страни предоставят на научния съвет всякакви статистически и научни данни, поискани от него по смисъла на настоящия член.

Член VII

1.   По искане на крайбрежна държава научният съвет проучва и изготвя доклади по всякакви въпроси, свързани с научните основи на управлението и съхраняването на риболовните ресурси във водите от зоната на конвенцията, върху които съответната крайбрежна държава упражнява юрисдикция в областта на риболова.

2.   Крайбрежната държава определя след консултации с научния съвет основните критерии, приложими за проучване на всякакви въпроси, представени на съвета в съответствие параграф 1. Тези основни критерии съдържат освен всеки въпрос, считан за полезен, и следните елементи, в зависимост от това дали са приложими или не:

а)

изложение на поставения въпрос, включително описание на риболовните зони и на района за проучване;

б)

в случай че бъдат поискани научни оценки или прогнози — описание на всеки фактор или на всяка хипотеза, които трябва да бъдат взети под внимание;

в)

където е приложимо — описание на целите, които си е поставила крайбрежната държава, и указание относно това дали следва да се представи конкретен съвет или поредица от възможности;

Член VIII

Научният съвет проучва всякакви въпроси, поставени му от Комисията за риболова относно научните основи на стопанисването и съхраняването на риболовните ресурси във водите на зоната на регламентиране, и изготвя доклади по поставените въпроси. При изпълнението на тези задачи съветът държи сметка за основните критерии, определени от Комисията за риболова по съответния въпрос.

Член IХ

1.   Всяка договаряща се страна е член на научния съвет и назначава собствени представители, които на всяко заседание на съвета могат да бъдат придружавани от заместници, специалисти и съветници.

2.   Научният съвет избира председател и заместник-председател, всеки от които с мандат от две години и които могат да бъдат преизбирани, но не могат да заемат длъжността повече от четири последователни години. Председателят и заместник-председателят са представители на различни договарящи се страни.

3.   По искане на крайбрежна държава или на договаряща се страна, подкрепена от друга договаряща се страна, председателят може да свика на дата и на място по свой избор заседание на научния съвет, различно от годишното събрание, предвидено в член IV.

4.   Научният съвет може да създава комитети и подкомитети, които счита че са необходими за изпълнението на неговите функции и задължения.

Член Х

1.   Научните становища, представени от научния съвет по силата на настоящата конвенция, се изготвят с консенсус. Когато не може да бъде постигнат консенсус, съветът представя в доклада си всички становища, изразени по поставения въпрос.

2.   Решенията на научния съвет относно избора на кадри, приемането и промяната на правилника и останалите въпроси, свързани с организацията на работата, се приемат с мнозинство на гласовете на всички присъстващи договарящи се страни, които гласуват със „за“ или „против“, като всяка от тях има право на един глас. Гласуване не може да се проведе без наличие на кворум от две трети от договарящите се страни.

3.   Научният съвет приема и изменя при необходимост правилника за провеждането на заседанията и изпълнението на неговите функции.

Член ХI

1.   Комисията за риболова, наричана по-нататък „комисията“, отговаря за управлението и съхраняването на риболовните ресурси в зоната на регламентиране в съответствие с разпоредбите на настоящия член.

2.   Комисията може да приема предложения, целящи съвместни действия на договарящите се страни за постигане на оптимално използване на риболовните ресурси в зоната на регламентиране. Разглеждайки тези предложения, комисията държи сметка за най-достоверните сведения или становища, предоставени от научния съвет.

3.   В изпълнение на функциите по параграф 2 комисията се уверява, че съществува съгласуваност между:

а)

всяко предложение, приложимо за стадо или група стада риби, налични както в зоната на регламентиране, така и в зоната, поставена под юрисдикцията в областта на риболова на дадена крайбрежна държава, или предложение, което поради взаимната зависимост на видовете би имало отражение върху дадено стадо или група стада, налични изцяло или частично в зона, поставена под юрисдикцията в областта на риболова на крайбрежна държава,

и

б)

мерките или решенията, отнасящи се за управлението и съхраняването на въпросното стадо или група стада от риби, приети от крайбрежна държава по отношение риболовните дейности, извършвани в зоната, поставена под нейна юрисдикция.

Вследствие на това комисията и съответната крайбрежна държава улесняват координирането на тези предложения, мерки и решения. Всяка крайбрежна държава уведомява комисията за мерките и решенията, взети от нея за целите на настоящия член.

4.   Предложенията, приети от комисията относно разпределението на улова в зоната на регламентиране, отчитат интересите на членовете на комисията, чиито кораби са осъществявали улов по традиция в тази зона; що се отнася до разпределението на улова в риболовните полета на Grand Banks и на Flemish Cap, членовете на комисията обръщат особено внимание на договарящата се страна, чиито крайбрежни общности зависят на първо място от експлоатацията на стадата, свързани с тези риболовни полета и които са положили значителни усилия за осигуряване съхраняването на тези стада посредством международни мерки, организирайки преди всичко надзора и инспекцията на международния риболов, извършван в тези риболовни полета, в рамките на международна програма за съвместна инспекция.

5.   Комисията може също да приема предложения относно международните мерки за контрол и надзор в зоната на регламентиране с цел да осигури прилагането на настоящата конвенция, както и на мерките, влезли в сила по силата на настоящата конвенция.

6.   Изпълнителният секретар предава всяко от приетите от комисията предложения на всички договарящи се страни, като уточнява датата на предаване за целите на член ХII, параграф 1.

7.   Без да се нарушават разпоредбите на член ХII, всяко предложение, прието от комисията по силата на настоящия член, се превръща в мярка, задължителна за изпълнение от всички договарящи се страни, считано от датата, определена от комисията.

8.   Комисията може да предложи за разглеждане от научния съвет всякакъв въпрос, свързан с научните основи на управлението и съхраняването на риболовните ресурси в зоната на регламентиране, като определи основните критерии, приложими при разглеждането на този въпрос.

9.   Комисията може да привлече вниманието на всички или част от членовете на комисията върху всякакъв въпрос, свързан с целите и задачите на настоящата конвенция в зоната на регламентиране.

Член ХII

1.   Ако член на комисията внесе пред изпълнителния секретар възражение по внесено предложение до шестдесет дни след датата на предаване, уточнена в нотификацията на изпълнителния секретар за направеното предложение, предложението се превръща в задължителна мярка след изтичането на четиридесет пълни дни от датата на внасяне, определена в нотификацията за възражението, изпратено до договарящите се страни. От този момент друг член на комисията може по същия начин да внесе възражение преди изтичане на допълнителния срок от четиридесет дни, или до тридесет дни след датата на предаване, определена в нотификацията до договарящите се страни за всякакво възражение, внесено през въпросния допълнителен срок от четиридесет дни, съобразно най-късната дата на изтичане на срока. Тогава предложението се превръща в задължителна мярка за всички договарящи се страни, освен за тези, които са внесли възражение по време на удължения или удължените срокове за представяне на възражения. Независимо от това, ако по време на този или тези удължени срокове са внесени и поддържани възражения от болшинството от членовете на комисията, предложението не се превръща в задължителна мярка, освен ако всички или част от членовете на комисията не решат помежду си да бъдат обвързани от тази мярка на договорена дата.

2.   Член на комисията, внесъл възражение по предложение, може да го оттегли по всяко време. Тогава предложението незабавно става задължително за него, без да се нарушава приложението на процедурата за възражения, предвидена в настоящия член.

3.   Една година след датата на влизане в сила на дадена мярка всеки член на комисията може по всяко време да нотифицира изпълнителния секретар за намерението си да не приема като задължителна тази мярка и ако това съобщение не е оттеглено, тази мярка представа да бъде задължителна за въпросния член една година след датата на получаване на нотификацията от изпълнителния секретар. По всяко време, след като дадена мярка е престанала да бъде задължителна за член на комисията по силата на настоящия параграф, тя престава да бъде задължителна за всеки друг член на комисията от деня на получаване от изпълнителния секретар на нотификация, представена от въпросния член, указваща неговото намерение да не приема като задължителна въпросната мярка.

4.   Изпълнителният секретар нотифицира незабавно всички договарящи се страни:

а)

за получаването на всяко възражение и оттеглянето на възражения съгласно параграфи 1 и 2;

б)

за датата, на която предложенията се превръщат в задължителни мерки съгласно разпоредбите на параграф 1, и

в)

за получаването на всяко съобщение по параграф 3.

Член ХIII

1.   След като по време на годишното заседание генералният съвет го разгледа и приеме, членове на комисията са следните:

а)

всички договарящи се страни, които участват в риболова в зоната на регламентиране, и

б)

всяка договаряща се страна, която представи на генералния съвет достатъчни доказателства, че очаква да участва в риболова в зоната на регламентиране през годината на съответното годишно заседание или през следващата календарна година.

2.   Всеки член на комисията назначава в нея до трима представители, които на всяко заседание на комисията могат да бъдат придружавани от заместници, специалисти и съветници.

3.   Всяка договаряща се страна, която не е член на комисията, може да присъства на заседанията в качеството си на наблюдател.

4.   Комисията избира председател и заместник-председател, всеки от които с мандат от две години и които могат да бъдат преизбирани, но не могат да изпълняват длъжността повече от четири последователни години. Председателят и заместник-председателят са представители на различни членове на комисията.

5.   По искане на член на комисията председателят може да свика на дата и на място по свой избор заседание на комисията, различно от годишното събрание, предвидено в член IV.

6.   Комисията може да създава комитети и подкомитети, които счита за необходими при изпълнението на своите функции и задължения.

Член ХIV

1.   Всеки член на комисията има правото на един глас на заседанията на комисията.

2.   Решенията на комисията се приемат с мнозинство от гласовете на всички присъстващи членове на комисията, които гласуват със „за“ или „против“, при условие че гласуване не може да се проведе без наличие на кворум от две трети от договарящите се страни.

3.   Комисията приема и изменя при необходимост правилника за провеждането на заседанията и изпълнението на функциите си.

Член ХV

1.   Секретариатът осигурява обслужването на организацията при изпълнението на неговите функции и задължения.

2.   Главният администратор на секретариата е изпълнителният секретар, назначен от генералния съвет съобразно реда и условията, определени от последния.

3.   Персоналът на секретариата се назначава от изпълнителния секретар съобразно правилника и реда, и условията, определени от генералния съвет.

4.   Под общия надзор на генералния съвет изпълнителният секретар има пълна власт върху персонала на секретариата и изпълнява и останалите функции, които са предписани за него от генералния съвет.

Член ХVI

1.   Всяка договаряща се страна поема разходите за собствената си делегация на всички заседания, свиквани по силата на настоящата конвенция.

2.   Генералният съвет приема годишния бюджет на организацията.

3.   Генералният съвет определя вноската на всяка договаряща се страна в годишния бюджет съобразно следната формула:

а)

10 % от бюджета се разделя между крайбрежните страни пропорционално на номиналните им улови в зоната на конвенцията през годината, приключила две години преди началото на бюджетната година;

б)

30 % от бюджета се разделя поравно между всички договарящи се страни;

в)

60 % от бюджета се разделя между договарящите се страни пропорционално на номиналните им улови в зоната на конвенцията през годината, приключила две години преди началото на бюджетната година.

Номиналните улови, предвидени по-горе, обхващат регистрираните улови на видовете, изброени в приложение I, което е неразделна част от настоящата конвенция.

4.   Изпълнителният секретар нотифицира всяка договаряща се страна за нейната вноска, изчислена съобразно параграф 3 от настоящия член, и договарящата се страна я внася в организацията колкото е възможно по-скоро след това съобщение.

5.   Вноската се заплаща във валутата на страната, в която се намира седалището на организацията, освен ако от генералния съвет е дадено разрешение за друго.

6.   Без да се нарушава параграф 11 от настоящия член, генералният съвет одобрява на първото си заседание бюджета за останалата част от текущата финансова година, по време на която функционира организацията, и изпълнителният секретар предава на договарящите се страни копия от бюджета, придружени от съобщенията за съответната им вноска.

7.   За следващите финансови години изпълнителният секретар представя на вниманието на всяка договаряща се страна проект за годишен бюджет, придружен от таблица на вноските, най-малко шестдесет дни преди годишното заседание на организацията, по време на което трябва да бъде разгледан бюджетът.

8.   Договаряща се страна, която се присъединява към настоящата конвенция през финансовата година, внася за тази финансова година част от вноската, изчислена съобразно разпоредбите на настоящия член и която е пропорционална на броя пълни месеци, оставащи до края на годината.

9.   Договаряща се страна, която не е внесла своята вноска в продължение на две последователни години, губи правото си на глас и на внасяне на възражения по силата на настоящата конвенция, докато изпълни задълженията си, освен ако генералният съвет не реши друго.

10.   Финансовите въпроси на организацията се разглеждат ежегодно от външни одитори, избрани от генералния съвет.

11.   В случай на влизане в сила на Конвенцията на 1 януари 1979 г., разпоредбите на приложение II, което представлява неразделна част от настоящата конвенция, се прилагат вместо разпоредбите на параграф 6.

Член ХVII

Договарящите се страни се споразумяват да вземат необходимите мерки, включително налагане на достатъчни санкции в случай на нарушения, за въвеждане в сила на разпоредбите на конвенцията и за прилагане на мерките, които стават задължителни съгласно член ХI, параграф 7 и тези, които са в сила в съответствие с член ХХIII. Всяка договаряща се страна предава на комисията годишен отчет за мерките, взети за тази цел.

Член ХVIII

Договарящите се страни се споразумяват да поддържат в сила и да приведат в изпълнение в зоната на регламентиране програма за взаимни инспекции, каквато се прилага съгласно член ХХIII или както е променена с мерките, посочени в член ХI, параграф 5. Тази програма дава на договарящите се страни реципрочни права за оглед и инспекция на корабите и за преследване на държавата на флага и налагане на санкции срещу нея въз основа на доказателства, произтичащи от такива огледи и инспекции. Доклад за започнатите преследвания и за наложените парични санкции се включва в годишния доклад, посочен в член ХVII.

Член ХIХ

Договарящите се страни се споразумяват да обърнат внимание на всяка държава, която не е страна по настоящата конвенция за всеки въпрос, свързан с риболовните дейности, упражнявани в зоната на регламентиране от граждани или кораби на тази държава и за които може да се смята, че имат вредно влияние върху изпълнението на целите на настоящата конвенция. Договарящите се страни се споразумяват също да се консултират при необходимост относно стъпките, които трябва да бъдат предприети за отстраняване на тези вредни отражения.

Член ХХ

1.   Зоната на конвенцията е разделена на научни и статистически подзони, сектори и подсектори, чиито граници са определените в член III от настоящата конвенция.

2.   По искане от научния съвет генералният съвет може с гласуване от две трети от всички договарящи се страни да промени, ако счете за необходимо за научни или статистически нужди, границите на научните и статистически подзони, сектори и подсектори, определени в приложение III, при условие че има съгласието на всяка крайбрежна държава, упражняваща юрисдикция в областта на риболова в части от засегнатата зона.

3.   По искане от Комисията за риболова и след консултации с научния съвет генералният съвет може с гласуване от две трети от всички договарящи се страни да раздели, ако счете за необходимо за административни нужди, зоната на регламентиране в подходящи сектори и подсектори на регламентиране, които впоследствие могат да бъдат променени съобразно същата процедура. Границите на тези сектори и подсектори се определят в приложение III.

4.   Приложение III към настоящата конвенция в настоящата си форма или така, както е последователно изменено съгласно настоящия член, е неразделна част от настоящата конвенция.

Член ХХI

1.   Всяка договаряща се страна може да предложи изменения на настоящата конвенция. Генералният съвет ги разглежда и отговаря по време на годишното заседание или по време на извънредно заседание. Всеки проект за изменение се изпраща на изпълнителния секретар най-малко деветдесет дни преди заседанието, на което се предвижда разглеждане на поправката, а последният го предава незабавно на всички договарящи се страни.

2.   Проектите за изменения на настоящата конвенция се приемат от генералния съвет с мнозинство от три четвърти от всички договарящи се страни, след което се предават на депозитара и на всички договарящи се страни.

3.   Изменението влиза в сила за всички договарящи се страни сто и двадесет дни след датата на предаване, определена в нотификацията, с което депозитарът потвърждава получаването на писмена нотификация за приемането от три четвърти от всички договарящи се страни на изменението, освен ако друга договаряща се страна не нотифицира депозитара за своето възражение по поправката в срок от деветдесет дни след датата на предаване, определена в нотификацията на депозитара, в който случай изменението не влиза в сила за нито една от договарящите се страни. Всяка договаряща се страна, внесла възражение по изменение, може да го оттегли по всяко време. Ако всички възражения са оттеглени, поправката влиза в сила за всички договарящи се страни в срок от 120 дни след датата на предаване, определена в нотификацията, с което депозитарът потвърждава получаването на последното оттегляне на възражение.

4.   Всяка страна, която се присъединява към настоящата конвенция след приемането на изменение съгласно параграф 2 от настоящия член, се счита че е одобрила това изменение.

5.   Депозитарът нотифицира незабавно всички договарящи се страни за получаването на нотификацията за одобряване на изменението, за съобщенията за възражения или за оттегляне на възражения, както и за влизането в сила на измененията.

Член ХХII

1.   Страните, представени на дипломатическата конференция за бъдещето на многостранното сътрудничество в риболовна в северозападната част на Атлантическия океан, състояла се в Отава от 11 до 21 октомври 1977 г., разполагат с времето до 31 декември 1978 г., за да подпишат настоящата конвенция в Отава. След това конвенцията ще бъде открита за присъединяване.

2.   Настоящата конвенция е предмет на ратификация, приемане или одобряване от договарящите се страни и инструментите за ратификация, приемане или одобряване се депозират пред правителството на Канада, наречено в настоящата конвенция „депозитар“.

3.   Настоящата конвенция влиза в сила от първия ден на месец януари след внасянето на инструментите за ратификация, приемане или одобряване на най-малко шест подписващи страни, като поне един от тях на страна, упражняваща юрисдикция в областта на риболова във води, представляващи част от зоната на конвенцията.

4.   Страна, която не е подписала настоящата конвенция, може да се присъедини към нея, като изпрати до депозитара писмена нотификация в този смисъл. Присъединяванията, получени от депозитара преди датата на влизане в сила на настоящата конвенция, влизат в сила от тази дата. Присъединяванията, получени от депозитара след датата на влизане в сила на настоящата конвенция, влизат в сила от датата на тяхното получаване от депозитара.

5.   Депозитарът уведомява всички подписали се страни и всички присъединяващи се страни за всички внесени ратификации, приемания или одобрения и за всички получени присъединявания.

6.   Депозитарът насрочва първото заседание на организацията най-късно до шест месеца след влизането в сила на конвенцията и съобщава проекта за дневен ред на всяка договаряща се страна най-малко един месец преди датата на заседанието.

Член XXIII

В момента на влизане в сила на настоящата конвенция всяко предложение, което е предадено или което е влязло в сила съгласно член VIII от Международната конвенция за риболова в северозападната част на Атлантическия океан от 1949 г. („Конвенцията ICNAF“) се превръща, без да се нарушават разпоредбите на Конвенцията ICNAF, в задължителна мярка за всяка договаряща се страна по отношение на зоната на регламентиране или незабавно, ако предложението вече е влязло в сила съгласно Конвенцията ICNAF, или в момента, в който то трябва да влезе в сила съгласно въпросната конвенция. Без да се нарушава член ХII, параграф 3, всяка мярка от този вид остава задължителна за всяка договаряща се страна до изтичането на срока ѝ или до замяната ѝ от мярка, станала задължителна съгласно член ХI от настоящата конвенция, при условие че такава замяна не може да влезе в сила преди изтичане на една година от влизането в сила на настоящата конвенция.

Член XXIV

1.   Всяка договаряща се страна може да се оттегли от конвенцията на 31 декември на която и да е година, като изпрати на или преди 30 юни на същата година съобщение в този смисъл на вниманието на депозитара, който предава копия от него на всички останали договарящи се страни.

2.   От този момент всяка друга договаряща се страна може да се оттегли от конвенцията на същия 31 декември, като изпрати за тази цел съобщение до депозитара в рамките на един месец след получаването на копие от съобщението за оттегляне, изпратено в съответствие с параграф 1 от настоящия член.

Член ХХV

1.   Оригиналът на конвенцията се внася в правителството на Канада, което изпраща заверени копия от него до всички страни, които са го подписали и до всички присъединяващи се страни.

2.   Депозитарът регистрира конвенцията в секретариата на Организацията на обединените нации.

В доказателство за което долуподписаните надлежно упълномощени представители подписаха настоящата конвенция.

Съставено в Отава на 24 октомври 1978 година в един екземпляр на английски и на френски език, като всеки един от тези текстове е еднакво автентичен.

 


ПРИЛОЖЕНИЕ I КЪМ КОНВЕНЦИЯТА

Списък на видовете за определяне на номиналните улови, служещи за изчисляване на годишния бюджет съгласно член ХVI

Треска атлантическа …

Gadus morrhua

Пикша …

Melanogrammus aeglefinus

Бибан морски обикновен …

Sebastes marinus

Сребрист хек …

Merluccius bilinearis

Атлантически тънкопер налим …

Urophycis chuss

Сайда …

Pollachius virens

Канадска писия …

Hippoglossoides platessoides

Писия червена …

Glyptocephalus cynoglossus

Лиманда …

Limanda ferruginea

Палтус …

Reinhardtius hippoglossoides

Макрурус …

Macrourus rupestris

Селда океанска …

Clupea harengus

Скумрия черноморска …

Scomber scombrus

Маслена риба …

Peprilus triacanthus

Алоза …

Alosa pseudoharengus

Аргентина атлантическа …

Argentina silus

Мойва …

Mallotus villosus

Калмар …

Loligo pealei

Късоопашат калмар …

Illex illecebrosus

Скарида …

Pandalus sp


ПРИЛОЖЕНИЕ II КЪМ КОНВЕНЦИЯТА

Временни финансови разпоредби

1.

Договаряща се страна, която е страна и по Международната конвенция за риболовна в северозападната част на Атлантическия океан, през цялата 1979 г. не заплаща вноска на организацията за тази година. Останалите договарящи се страни, които са внесли своите инструменти за ратификация, приемане или одобрение или които са се присъединили към конвенцията преди 31 декември 1979 г., заплащат вноска съгласно допълнението към настоящото приложение. Вноската на всяка договаряща се страна, която не е включена в допълнението, се определя от генералния съвет.

2.

Договарящите се страни заплащат вноските съгласно параграф 1 възможно най-скоро след 1 януари 1979 г. или след тяхното присъединяване към конвенцията, като се прилага по-късният срок.

Допълнение към приложение II към Конвенцията

Договарящи се страни

Членски внос за 1979 г.

(вдолари)

България

16 325

Канада

82 852

Европейска икономическа общност

20 211

Куба

6 473

Дания (Фарьорски острови)

74 254

ГДР

19 266

Исландия

12 293

Япония

16 697

Норвегия

21 107

Полша

29 316

Португалия

22 716

Румъния

15 472

Испания

26 224

СССР

72 133

САЩ

29 947


ПРИЛОЖЕНИЕ III КЪМ КОНВЕНЦИЯТА

Научни и статистически подзони, сектори и подсектори

Научните и статистически подзони, сектори и подсектори, предвидени в член ХХ от настоящата конвенция, са следните:

1. а)

подзона 0 —

Частта от зоната на конвенцията, простираща се от паралел 61°00′ северна ширина; ограничена от изток от линията, простираща се в посока пълен север от точка разположена на 61°00′ северна ширина и 59°00′ западна дължина до паралел 69°00′ северна ширина, оттам в посока северозапад, следвайки линия на румб до точка разположена на 75°00′ северна ширина и 73°30′ западна дължина и оттам в посока пълен север до паралел 78°10′ северна ширина; и ограничена от запад от линия започваща от 61°00′ северна ширина и 65°00′ западна дължина и простираща се в посока северозапад, следвайки линия на румб до бреговете на остров Baffin до East Bluff (61°55′ северна ширина и 66°20′ западна дължина) и оттам в посока север покрай бреговете на остров Baffin, остров Bylot, остров Devon и остров Ellesmere и следвайки осемдесетия меридиан западна дължина във водите, разположени между тези острови, до паралел 78°10′ северна ширина;

1. б)

подзона 0 включва два сектора:

сектор 0-А —

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 66°15′ северна ширина,

сектор 0-Б —

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 65°15′ северна ширина;

2. а)

подзона 1 —

частта от зоната на конвенцията, простираща се на изток от подзона 0 и на север и изток от линия на румб свързваща точка, разположена на 61°00′ северна ширина и 59°00′ западна дължина до точка, разположена на 52°15′ северна ширина и 42°00′ западна дължина;

2. б)

подзона 1 включва шест сектора:

сектор 1А —

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 68°50′ северна ширина (Christianshaab),

сектор 1B —

частта от подзоната, простираща се между паралел 66°15′ северна ширина (на 5 морски мили северно от Umanarsugssuak) и паралел 68°50′ северна ширина (Christianshaab),

сектор 1C —

частта от подзоната, простираща се между паралел 64°15′ северна ширина (на 4 морски мили северно от Godthaab) и паралел 66°15′ северна ширина на 5 морски мили северно от d'Umanarsugssuak),

сектор 1D —

частта от подзоната, простираща се между паралел 62°30′ северна ширина (ледника на Frederikshaab) и паралел 64°15′ северна ширина (на 4 морски мили северно от Godthaab),

сектор 1E —

частта от подзоната, простираща се между паралел 60°45′ северна ширина (нос Désolation) и паралел 62°30′ северна ширина (ледника на Frederikshaab),

сектор 1F —

частта от подзоната, простираща се на юг от 60°45′ северна ширина (нос Désolation);

3. а)

подзона 2 —

частта от зоната на конвенцията, простираща се на изток от меридиан 64°30′ западна дължина в района на протока Hudson, на юг от подзона 0, на югоизток от подзона 1 и на север от паралел 52°15′ северна ширина;

3. б)

подзона 2 включва три сектора:

сектор 2G —

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 57°40′ северна ширина (нос Mugford),

сектор 2H —

частта от подзоната, простираща се между паралел 55°20′ северна ширина (Hopedale) и паралел 57°40′ северна ширина (нос Mugford),

сектор 2J —

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 55°20′ северна ширина (Hopedale).

4. а)

подзона 3 —

частта от зоната на конвенцията, простираща се на юг от паралел 52°15′ северна ширина; на изток от линия, простираща се в посока пълен север от нос Bauld на брега на Terre-Neuve, до 52°15′ северна ширина; на север от паралел 39°00′ северна ширина; и на изток и на север от линия на румб, започваща от 39°00′ северна ширина и 50°00′ западна дължина и простираща се в посока северозапад до пресичане на точка, разположена на 43°30′ северна ширина и 55°00′ западна дължина в посока точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, докато тази линия пресече права, свързваща нос Ray на брега на Нюфаундленд, до нос Nord на остров Cap-Breton; оттам в посока североизток, следвайки въпросната линия до нос Ray;

4. б)

подзона 3 включва шест сектора:

сектор 3К —

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 49°15′ северна ширина (нос Fréhel, Terre-Neuve),

сектор 3L —

частта от подзоната, простираща се между брега на Нюфаундленд от нос Fréhel до нос Sainte-Marie и линия, прекарана както следва: започваща от нос Fréhel, простираща се в посока пълен изток до меридиан 46°30′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 46°00′ северна ширина, оттам в посока пълен запад до меридиан 54°30′ западна дължина и оттам, следвайки линия на румб до нос Sainte-Marie (Нюфаундленд),

сектор 3M —

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 49°15′ северна ширина и на изток от меридиан 46°30′ западна дължина,

сектор 3N —

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 46°00′ северна ширина и между меридиани 46°30′ и 51°00′ западна дължина,

сектор 3О —

частта от подзоната, простираща се на юг от паралел 46°00′ северна ширина и между меридиани 51°00′ и 54°30′ западна дължина,

сектор 3P —

частта от подзоната, простираща се на юг от Нюфаундленд и на запад от линия, простираща се от нос Sainte-Marie (Нюфаундленд) до точка, разположена на 46°00′ северна ширина и 54°30′ западна дължина и оттам в посока пълен юг до границата на подзоната.

Сектор 3Р съдържа два подсектора:

3Pn —

подсектор северозапад, частта от сектор 3Р, простираща се на северозапад от лития, започваща от остров Burgeo (Нюфаундленд) по посока приблизително югозапад до точка, разположена на 46°50′ северна ширина и 58°50′ западна дължина,

3Ps —

подсектор югоизток, частта от сектор 3Р, простираща се на югоизток от линията, прокарана за определяне на подсектор 3Pn;

5. а)

подзона 4 —

частта от зоната на конвенцията, простираща се на север от паралел 39°00′ северна ширина, на запад от подзона 3 и на изток от линия, прокарана както следва: започваща от края на международната граница между Съединените американски щати и Канада в канал Grand-Maman в точка, разположена на 44°46′ 35,346′′ северна ширина и66°54′ 11,253′′ западна дължина, оттам простираща се в посока пълен юг до паралел 43°50′ северна ширина; оттам до меридиан 67°40′ западна дължина; оттам в посока пълен юг до паралел 42°20′ северна ширина; оттам пълен изток до точка, разположена на 66°00′ западна дължина; оттам, следвайки линия на румб в посока югоизток до точка, разположена на 42°00′ северна ширина и 65°40′ западна дължина; и оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина;

5. б)

подзона 4 включва шест сектора:

Сектор 4R —

частта от подзоната, простираща се от Нюфаундленд от нос Bauld до нос Ray и линия, прокарана както следва: започваща от нос Bauld и простираща се в посока пълен север до паралел 52°15′ северна ширина, оттам пълен запад до бреговете на Лабрадор, оттам покрай бреговете на Лабрадор до края на границата между Лабрадор и Квебек, оттам следвайки линия на румб в посока югозапад до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам, следвайки линия на румб в посока югоизток до точката, в която границата на подзона 3 пресича правата линия, съединяваща нос Nord (Нова Скотия) и нос Ray (Нюфаундленд), и оттам до нос Ray (Нюфаундленд),

Сектор 4 S —

частта от подзоната, простираща се от южния бряг на провинция Квебек от края на границата между Лабрадор и Квебек до Pointe-des-Monts и линия, прокарана както следва: започваща от Pointe-des-Monts и простираща се в посока пълен изток до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 64°40′ западна дължина, оттам следвайки линия на румб в посока изток-юг-югоизток до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен север до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, и оттам, следвайки линия на румб в посока североизток до края на границата между Лабрадор и Квебек,

Сектор 4 T —

частта от подзоната, простираща се от бреговете на Нова Скотия, на New Brunswick и на Québec от нос North до Pointe-des-Monts и линия, прокарана както следва: започваща от Pointe-des-Monts и простираща в посока пълен изток до точка, разположена на 49°25′ северна ширина и 64°40′ западна дължина, оттам, следвайки линия на румб в посока югоизток до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам, следвайки линия на румб в посока юг до нос North (Нова Скотия),

Сектор 4 V —

частта от подзоната, простираща се между Нова Скотия бреговете на от нос North до Fourchu и линия, прокарана както следва: започваща от Fourchu и следваща линия на румб в посока изток до точка, разположена на 45°40′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг, преминавайки покрай меридиан и 60°00′ западна дължина до паралел, оттам в посока пълен изток до меридиан 44°10′ северна ширина и 59°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина, оттам пълен изток до точка, в която границата между подзони 3 и 4 пресича паралел 39°00′ северна ширина, оттам покрай границата между подзони 3 и 4 и линия продължаваща в посока северозапад до точка, разположена на 47°50′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, и оттам следвайки линия на румб в посока юг до нос Nord (Нова Скотия),

Сектор 4V съдържа два подсектора:

4Vn —

подсектор север — частта от сектор 4V, простираща се на север от паралел 45°40′ северна ширина,

4Vs —

подсектор север — частта от сектор 4V, простираща се на юг от паралел 45°40′ северна ширина,

Сектор 4W —

частта от подзоната, простираща се от Нова Скотия от Халифакс до Fourchu и линия, прокарана както следва: започваща от Fourchu и следваща линия на румб в посока изток до точка разположена на 45°40′ северна ширина и 60°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг покрай меридиан 60°00′ северна ширина до паралел 44°10′ северна ширина, оттам в посока пълен изток до меридиан 59°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина, оттам пълен запад до меридиан 63°20′ западна дължина, оттам пълен север до точка на този меридиан, разположена на 44°20′ северна ширина и оттам, следвайки линия на румб в посока северозапад с Халифакс (Нова Скотия),

Сектор 4X —

частта от подзоната, простираща се между западната граница между зона 4 и бреговете на New Brunswick и на Нова Скотия от края на границата между New Brunswick и Maine до Халифакс, и линия, прокарана както следва: започваща от Халифакс и следваща линия на румб в посока югоизток до точка, разположена на 44°20′ северна ширина и 63°20′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до паралел 39°00′ северна ширина и оттам в посока пълен запад до меридиан 65°40′ западна дължина,

6. а)

подзона 5 —

частта от зоната на конвенцията, простираща се на запад от западната граница на зона 4, на север от паралел 39°00′ северна ширина и на изток от меридиан 71°40′ западна дължина;

6. б)

подзона 5 съдържа два сектора:

Сектор 5Y —

частта от подзоната, простираща се от бреговете на Мейн, на Ню Хампшър и на Масачузетс от границата между Maine и New Brunswick до 70°00′ западна дължина до нос Cod (разположен на приблизително 42°00′ северна ширина) и линия прекарана както следва: започваща от точка на нос Cod, разположена на 70°00′ западна дължина (приблизително на 42°00′ северна ширина) и простираща се в посока пълен север до 42°20′ северна ширина, оттам в посока пълен изток и до 67°40′ западна дължина до границата между подзони 4 и 5, и оттам следвайки тази граница до границата между Канада и САШ,

Сектор 5Z —

частта от подзоната, простираща се на юг и на изток от сектор 5Y,

Сектор 5Z се състои от две части:

5Ze —

част изток, частта от сектор 5Z, простираща се на изток от меридиан 70°00′ западна дължина,

5Zw —

част запад, частта от сектор 5Z, простираща се на запад от меридиан 70°00′ западна дължина,

7. а)

подзона 6 —

частта от зоната на конвенцията, ограничена от линия, започваща от точка, разположена на бреговете на Rhode Island, разположена на 71°40′ западна дължина и простираща се в посока пълен юг до 39°00′ северна ширина, оттам в посока пълен изток до 42°00′ западна дължина, оттам в посока пълен юг до 35°00′ северна ширина и оттам в посока пълен запад до бреговете на Северна Америка, и оттам в посока север покрай бреговете на Северна Америка до точка на брега на Rhode Island, разположена на 71°40′ западна дължина,

7. б)

подзона 6 се състои от осем сектора:

Сектор 6А —

частта от подзоната, простираща се на север от паралел 39°00′ северна ширина и на запад от подзона 5,

Сектор 6В —

частта от подзоната, простираща се на запад от 70°00′ западна дължина, на юг от паралел 39°00′ северна ширина и на запад от линия, простираща се в посока запад от паралел 37°00′ северна ширина до 76°00′ западна дължина и оттам простираща се в посока пълен юг до нос Henry (Вирджиния),

Сектор 6C —

частта от подзоната, простираща се на запад от 70°00′ западна дължина и на юг от паралел 35°00′ северна ширина,

Сектор 6D —

частта от подзоната, простираща се на изток от сектори 6В и 6С и на запад от 65°00′ западна дължина.

Сектор 6E —

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6D и на запад от 60°00′ западна дължина,

Сектор 6F —

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6Е и на запад от 55°00′ западна дължина,

Сектор 6G —

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6F и на запад от 50°00′ западна дължина,

Сектор 6H —

частта от подзоната, простираща се на изток от сектор 6G и на запад от 42°00′ западна дължина.