11/ 02

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3


21973A0514(01)


L 171/2

ОФИЦИАЛЕН ВЕСТНИК НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ


СПОРАЗУМЕНИЕ

между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия

ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ,

от една страна, и

КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

от друга страна,

ВОДЕНИ ОТ ЖЕЛАНИЕ, във връзка с разширяването на Европейската икономическа общност, да укрепват и разширяват съществуващите икономически отношения между Общността и Норвегия и да осигурят, при спазване на равни условия на конкуренция, хармоничното развитие на търговските отношения между тях, с цел да допринесат за изграждането на общия европейски дом,

РЕШЕНИ за постигането на тази цел да премахнат постепенно пречките пред по-голямата част от техния търговски обмен, в съответствие с разпоредбите на Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ), свързани с изграждането на зони за свободна търговия,

КАТО ЗАЯВЯВАТ, че са готови да разглеждат в зависимост от всеки значим фактор и по-специално в зависимост от развитието на Общността, възможността за развиване и задълбочаване на техните отношения, и когато се окаже полезно и в интерес на техните икономики, да ги разширяват, като включват области, които не са предмет на настоящото споразумение,

РЕШИХА, за постигането на тези цели и като приемат, че никаква разпоредба от настоящото споразумение не може да бъде тълкувана като освобождаваща договарящите се страни от задълженията, които те са поели по силата на други международни споразумения,

ДА СКЛЮЧАТ НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ:

Член 1

Настоящото споразумение има за цел:

а)

да подпомага, чрез разширяване на взаимния търговски обмен, хармоничното развитие на икономическите отношения между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия, и по този начин да спомага за икономическия подем, подобряването на условията на живот и на труд, увеличаването на производителността и на финансовата стабилност в Общността и в Норвегия,

б)

да осигурява равни условия на конкуренция при търговския обмен между договарящите се страни,

в)

да допринася, чрез премахването на пречките пред търговския обмен, за хармоничното развитие и за разширяването на световната търговия.

Член 2

Споразумението се прилага спрямо стоките с произход от Общността и от Норвегия:

i)

посочени в глави 25—99 на Брюкселската номенклатура, с изключение на стоките, изброени в приложението;

ii)

посочени в Протокол № 2, като се имат предвид предвидените в него специални изисквания.

Член 3

1.   При търговския обмен между Общността и Норвегия не могат да се въвеждат никакви нови мита по вноса.

2.   Вносните мита се премахват постепенно при съблюдаване на следния график:

към датата на влизане в сила на споразумението всяко мито се намалява на 80 % от базовото мито,

останалите четири намаления, всяко от които е в размер от 20 %, се извършват:

на 1 януари 1974 г.,

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

Член 4

1.   Разпоредбите за постепенното премахване на вносните мита се прилагат също и към митата от фискално естество.

Договарящите се страни могат да заменят определено мито от фискално естество или фискалния компонент на определено мито с вътрешен данък.

2.   Дания, Ирландия и Обединеното кралство могат да продължат прилагането до 1 януари 1976 г. на определено мито от фискално естество или на фискалния компонент на определено мито, в случай на прилагане на член 38 от Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите.

3.   Норвегия може да продължи временно прилагането на определено мито от фискално естество или на фискалния компонент на определено мито, но най-късно до 31 декември 1975 г., при спазване на условията на член 18.

Член 5

1.   За всяка стока базовото мито, към което трябва да се прилагат последователните намаления, предвидени в настоящия член 3 и в Протокол № 1, е митото, което действително се прилага към 1 януари 1972 г.

2.   Ако след 1 януари 1972 г. намаленията на митата, извършени по силата на тарифните споразумения, сключени на конференцията по търговските преговори в Женева (1964-1967) станат приложими, намалените по този начин мита ще заменят базовите мита, посочени в параграф 1.

3.   Намалените мита, изчислени в съответствие с член 3 и Протоколи № 1 и 2, се прилагат със закръгляне до първия десетичен знак.

Във връзка с прилагането от Общността на член 39, параграф 5 от Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите, по отношение на специалните мита или до специалната част на смесените мита от митническата тарифа на Ирландия, член 3 и Протоколи № 1 и 2 ще се прилагат със закръгляне до четвъртия десетичен знак.

Член 6

1.   При търговския обмен между Общността и Норвегия няма да се въвеждат нови такси, имащи равностоен ефект на вносни мита.

2.   Таксите с равностоен на вносно мито ефект, въведени от 1 януари 1972 г. при търговския обмен между Общността и Норвегия, се премахват от датата на влизане в сила на споразумението.

Всяка такса с равностоен на вносно мито ефект, размерът на която към 31 декември 1972 г. е по-висок от действително прилаганата ставка към 1 януари 1972 г., се намалява до размера на тази ставка при влизане в сила на споразумението.

3.   Таксите с равностоен на вносно мито ефект се премахват постепенно по следния график:

най-късно към 1 януари 1974 г. всяка такса се намалява до 60 % от ставката, прилагана към 1 януари 1972 г.;

три последващи намаления, всяко от които е в размер от 20 %, се извършват:

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

Член 7

1.   При търговския обмен между Общността и Норвегия няма да се въвеждат никакви износни мита или такси с равностоен ефект.

Износните мита и таксите с равностоен ефект се премахват най-късно до 1 януари 1974 г.

Член 8

Протокол № 1 определя тарифния режим и условията и реда, приложими за някои стоки.

Член 9

Протокол № 2 определя тарифния режим и условията и редът, приложими за някои стоки, получени от преработването на селскостопански продукти.

Член 10

1.   В случай на въвеждане на специална нормативна уредба, която е резултат от прилагането на нейната селскостопанска политика или от промяна в съществуващата нормативна уредба, съответната договаряща се страна може по отношение на продуктите, които са обхванати в нея, да адаптира режима, произтичащ от Споразумението.

2.   В тези случаи въпросната договаряща се страна трябва да зачете интересите и на другата договаряща се страна. За тази цел договарящите се страни могат да проведат консултации в рамките на Съвместния комитет, предвиден в член 29.

Член 11

Протокол № 3 определя правилата за произход.

Член 12

Договарящата се страна, която възнамерява да намали ефективния размер на своите мита или такси с равностоен ефект, прилагани към трети страни, ползващи се със статут на най-облагодетелствана нация, или да преустанови тяхното прилагане, информира Съвместния комитет за това намаление или това преустановяване най-малко тридесет дни преди датата на неговото влизане в сила, при положение че това е възможно. Тя се запознава с всички забележки на другата договаряща се страна относно нарушенията, които биха могли да възникнат.

Член 13

1.   При търговския обмен между Общността и Норвегия няма да бъдат въвеждани никакви нови количествени ограничения на вноса или мерки с равностоен ефект.

2.   Количествените ограничения на вноса се премахват от датата на влизане в сила на споразумението, а мерките с равностоен ефект на количествените ограничения по вноса, се премахват най-късно до 1 януари 1975 г.

Член 14

1.   Общността си запазва правото да изменя и допълва режима относно петролните продукти от тарифни позиции 27.10, 27.11, 27.12, ex. 27.13 (парафин, нефтени восъци или на основата на битуминозни минерали, парафинови отпадъци или остатъци) и 27.14 от Брюкселската номенклатура по време на приемането на общо определение на понятието „произход“ относно петролните продукти, по време на изработването на решения, взети в рамките на общата търговска политика по въпросните продукти, или по време на въвеждането на обща енергийна политика.

В този случай Общността трябва да зачете интересите на Норвегия и за тази цел информира Съвместния комитет, който се събира при условията, посочени в член 31.

2.   Норвегия си запазва правото да действа по същия начин, ако е изправена пред подобна ситуация.

3.   Като се имат предвид разпоредбите на параграфи 1 и 2, споразумението не трябва да нарушава нетарифния режим, прилаган при внос на петролни продукти.

Член 15

1.   Договарящите се страни декларират своята готовност да подпомагат, при спазване на водената от всяка от тях селскостопанска политика, хармоничното развитие на търговията със селскостопански стоки, спрямо които настоящото споразумение не се прилага.

2.   Договарящите се страни ще прилагат своите ветеринарни, фитосанитарни и здравни нормативни изисквания по недискриминационен начин, и ще се въздържат от въвеждане на нови мерки, които могат да възпрепятстват неоправдано търговския обмен.

3.   Договарящите се страни ще разглеждат при условията, посочени в член 31, затрудненията, които биха могли да се появят при тяхната търговия със селскостопански продукти, и ще търсят подходящи решения за тях.

Член 16

От 1 юли 1977 г. продуктите с произход от Норвегия не могат да се ползват от по-благоприятен режим при внасяне в Общността от този, който нейните държавите-членки са възприели помежду си.

Член 17

Споразумението не може да създава пречки пред запазването на съществуващи или установяването на нови митнически съюзи, зони за свободна търговия или режими на погранична търговия, при положение, че те не предизвикват промяна в предвидения от споразумението търговски режим, и по-специално не променят разпоредбите относно правилата за произход.

Член 18

Договарящите се страни трябва да се въздържат от всякакви мерки от вътрешно-фискално естество или действия с подобен характер, които установяват пряко или косвено дискриминация между стоките, произхождащи от една от страните и подобните стоки с произход от другата страна.

По отношение на стоките, изнасяни към територията на една от договарящите се страни, не могат да се възстановяват суми, платени като вътрешни данъци, в размер по-голям от размера на преките или косвени данъци, наложени върху тях.

Член 19

Плащанията, свързани с търговските сделки, както и трансферът на такива плащания към държавата-членка на Общността, в която пребивава кредиторът, или към Норвегия, трябва да бъдат свободни от всякакви ограничения.

Договарящите се страни трябва да се въздържат от въвеждането на всякакви валутни или административни ограничения, свързани с предоставянето, изплащането или акцептирането на краткосрочните и средносрочните кредити, свързани с търговските сделки, в които участва физическо лице с местоживеене или дружество със седалище в една от страните.

Член 20

Това споразумение не изключва налагането на забрани или ограничения по вноса, износа или транзита на стоки, основани от съображения, свързани с обществения морал, обществения ред и обществената сигурност; защитата на здравето и живота на хората и животните или растенията; защитата на националните ценности с художествена, историческа или археологическа стойност или защитата на търговската и интелектуалната собственост, нито пък ще ограничава действието на нормативните уредби относно златото или среброто. Въпреки това тези забрани или ограничения не могат да представляват средство за произволна дискриминация или прикрито ограничение на търговията между договарящите се страни.

Член 21

Нищо в споразумението не може да възпрепятства някоя от договарящите се страни да вземе мерки:

а)

които тя счете за необходими, за да предотврати разкриването на информация, противоречащо на основните интереси на нейната сигурност;

б)

по отношение на търговията с оръжие, муниции или военно оборудване или свързани с научните изследвания, развитието или производството, необходими за целите на отбраната, при положение че тези мерки не влияят неблагоприятно на условията на конкуренция по отношение на стоки, които не са предназначени за строго военни цели;

в)

които тя счете за необходими за своята сигурност по време на война или в случай на сериозно международно напрежение.

Член 22

1.   Договарящите се страни ще се въздържат от всякакви мерки, които могат да поставят под заплаха осъществяването на целите на споразумението.

2.   Те ще вземат всички мерки с общ или специален характер, които биха могли да осигурят изпълнението на задълженията, произтичащи от споразумението.

Ако някоя от договарящите се страни счете, че другата страна не е изпълнила някое от задълженията си по това споразумение, засегнатата страна може да предприеме съответни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 23

1.   Несъвместими с правилното функциониране на споразумението, доколкото биха могли да повлияят на търговията между Общността и Норвегия, са:

i)

всички споразумения между предприятия, решения на сдружения на предприятия и съгласувани практики имащи за цел или резултат предотвратяването, ограничаването или нарушаването на конкуренцията по отношение на производството и търговията със стоки;

ii)

злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение на територията на договарящите се страни като цяло или на съществена част от нея;

iii)

всяка публична помощ, която нарушава или заплашва да наруши конкуренцията чрез поставяне в по-благоприятно положение на определени предприятия или производства.

2.   Ако някоя от страните счете, че определена практика е несъвместима с настоящия член, тя може да предприеме съответни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 24

Когато увеличението на вноса на определена стока предизвиква или рискува да сериозна да увреди определена производствена дейност, извършвана на територията на една от договарящите се страни, и ако това увеличение се дължи:

на предвиденото в споразумението частично или пълно намаляване на митата и таксите с равностоен ефект върху тази стока в страната вносител; и

на факта, че митата и таксите с равностоен ефект, събирани от страната износител върху вноса на суровини или междинни продукти, използвани за производството на въпросната стока, са чувствително по-ниски от съответните мита или такси, събирани от страната вносител;

заинтересуваната договаряща се страна може да предприеме съответни мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 25

Ако някоя от страните по това споразумение установи наличието на дъмпинг в своите отношения с другата договаряща се страна, тя може да вземе подходящи мерки срещу такава практика в съответствие със Споразумението за прилагането на член VI от Общото споразумение за митата и търговията (ГАТТ) при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27 от това споразумение.

Член 26

В случай на сериозни смущения в някой от секторите, свързани с икономическата дейност, или на затруднения, които могат да предизвикат значително влошаване на икономическата ситуация в даден регион, засегнатата страна може да вземе подходящи мерки при условията и в съответствие с процедурите, предвидени в член 27.

Член 27

1.   В случай, че някоя от договарящите страни подложи вноса на стоки, който може да предизвика затрудненията, посочени в членове 24 и 26, на административна процедура, имаща за цел бързото получаване на информация за тенденциите в търговския обмен, тя следва да информира другата страна.

2.   В случаите, посочени в членове 22—26, преди да се вземат мерките, предвидени в тях, или в случаите, за които се прилага параграф 3, буква г), колкото е възможно по-бързо, заинтересуваната страна следва да предостави на Съвместния комитет цялата необходима информация, за да се даде възможност за задълбочено проучване на ситуацията и намиране на решение, приемливо и за двете страни.

При избора на мерките приоритет трябва да бъде даден на тези, които в най-малка степен разстройват действието на споразумението.

Защитните мерки следва да бъдат съобщени незабавно на Съвместния комитет и следва да бъдат предмет на периодични консултации в рамките на този орган, в частност с оглед установяването на схема за тяхното премахване, когато обстоятелствата позволят това.

3.   За изпълнението на параграф 2 се прилагат следните разпоредби:

а)

По отношение на член 23 — всяка заинтересувана страна може да поиска въпросът да бъде разгледан в Съвместния комитет, ако счете че определена практика е несъвместима с нормалното действие на споразумението по смисъла на член 23, параграф 1.

Договарящите се страни предоставят на Съвместния комитет всяка полезна информация и му оказват необходимото съдействие за разглеждане на случая и, при необходимост, за отстраняване на въпросната несъвместима практика.

Когато съответната страна не прекрати тази практика в определения от Съвместния комитет срок, или при липса на споразумение в рамките на комитета в срок до три месеца от датата на неговото сезиране, заинтересуваната страна може да приеме предпазните мерки, които счита за необходими, за да преодолее сериозните затруднения произтекли от посочените практики, в частност като оттегли тарифните намаления.

б)

По отношение на член 24 — затрудненията, породени от ситуациите, посочени в този член, следва да бъдат внесени за разглеждане в Съвместния комитет, който може да вземе всяко решение, необходимо за тяхното прекратяване.

Ако Съвместният комитет или страната-износител не вземе решение, прекратяващо затрудненията, в рамките на 30 дни от неговото сезиране, заинтересуваната страна-вносител има право да наложи компенсаторна такса върху внасяната стока.

Тази компенсаторна такса се изчислява в зависимост от влиянието, оказвано от констатираните тарифни разлики при суровините или при използваните междинни продукти, върху стойността на въпросните стоки.

в)

По отношение на член 25 — преди засегнатата страни да вземе съответните мерки, в рамките на Съвместния комитет се провеждат консултации.

г)

Когато извънредни обстоятелства, налагащи незабавни действия, изключват възможността за предварително разглеждане, засегнатата страна може, в ситуациите, посочени в членове 24, 25 и 26, както и в случаите на отпускане на експортни субсидии, оказващи пряко и непосредствено влияние върху търговския обмен, да приложи незабавно предпазните мерки, стриктно необходими за преодоляване на ситуацията.

Член 28

В случай на затруднения или на сериозна заплаха от затруднения по отношение на платежния баланс на една или на няколко държави-членки на Общността или по отношение на платежния баланс на Норвегия, заинтересованата страна може да вземе необходимите предпазни мерки. Тя трябва да уведоми незабавно другата договаряща се страна.

Член 29

1.   Създава се Съвместен комитет, който е натоварен да администрира споразумението и да следи за неговото правилно прилагане. За тази цел той изготвя препоръки. Съвместният комитет взема решения в случаите, предвидени в това споразумение. Решенията се привеждат в изпълнение от страните в съответствие със собствените им правила.

2.   За правилното изпълнение на споразумението договарящите се страни ще обменят информация и, по искане на една от тях, ще провеждат консултации в рамките на Съвместния комитет.

3.   Съвместният комитетът приема свой процедурен правилник.

Член 30

1.   Съвместният комитет се състои от представители на Общността, от една страна, и от представители на Норвегия, от друга страна.

2.   Съвместният комитет взема решения с общо съгласие.

Член 31

1.   Председателството на Съвместния комитет се упражнява на ротационен принцип от всяка от договарящите се страни в съответствие с условията и начините, предвидени в процедурните правила.

2.   Съвместният комитет заседава най-малко веднъж годишно, по инициатива на неговия председател, за извършване на преглед на цялостното действие на споразумението.

Освен това той ще заседава винаги, когато това се налага от някаква особена необходимост, по искане на една от договарящите се страни, в съответствие с условията, предвидени в неговия вътрешен правилник.

3.   Съвместният комитет може да реши да създаде всякакъв вид работни групи, за които сметне, че могат да му съдействат за изпълнение на неговите задачи.

Член 32

1.   Когато някоя от договарящите се страни счете, че би било ползотворно и в интерес на двете страни да развиват отношенията, установени с това споразумение, чрез разширяването им в области, които не са обхванати от него, тя следва да представи мотивирано искане за това пред другата страна.

Страните могат да възложат на Съвместния комитет да разгледа това искане и при необходимост да отправи съответни препоръки, по-специално относно започването на преговори. Ако е необходимо в тези препоръки може да са насочени към постигането на съгласувано хармонизиране, при условие че не се засяга независимостта при вземане на решение на всяка една от страните.

2.   Договореностите, постигнати като резултат от преговорите, упоменати в параграф 1, трябва да бъдат ратифицирани или одобрени от договарящите се страни в съответствие със собствените им процедури.

Член 33

Приложението и протоколите към споразумението са неразделна част от него.

Член 34

Всяка от договарящите се страни може да денонсира това споразумение, като писмено нотифицира другата страна. Прекратяването на споразумението влиза в сила дванадесет месеца след датата на нотифициране.

Член 35

Споразумението се прилага от една страна на териториите, на които се прилага Договорът за създаване на Европейската икономическа общност при определените от него условия, и, от друга страна — на територията на Кралство Норвегия.

Член 36

Настоящото споразумение се съставя в два екземпляра на английски, датски, италиански, немски, нидерландски, френски и норвежки език, като текстовете на всеки един от тези езици са еднакво автентични.

Настоящото споразумение се одобрява от договарящите се страни в съответствие със собствените им процедури.

То влиза в сила на 1 юли 1973 г., при условие че договарящите се страни се уведомят взаимно преди тази дата за изпълнението на необходимите за тази цел процедури.

След тази дата настоящото споразумение влиза в сила на първия ден от втория месец, следващ датата на уведомлението. Крайната дата за това уведомление е 30 ноември 1973 г.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Image

For Kongeriket Norge

Image


ПРИЛОЖЕНИЕ

Списък на стоките, посочени в член 2 от споразумението

№ по Брюкселската номенклатура

Наименование на стоките

35.02

Албумини, албуминати и други производни на албумините:

А.

Албумини:

II.

други:

а)

Яйчен албумин и лакталбумин:

1.

сушени (на листи, люспи, кристали, прах и др.)

2.

други

45.01

Естествен необработен корк и отпадъци от корк; натрошен, гранулиран или пулверизиран корк

54.01

Необработен лен, отопен, мънен, пениран или обработен по друг начин, но непреден; ленени кълчища и дреб (включително и развлакнените отпадъци)

57.01

Необработен коноп („Сannabis sativa“), отопен, мънен, пениран или обработен по друг начин, но непреден; конопени кълчища и дреб (включително и развлакнените отпадъци)


ПРОТОКОЛ № 1

относно режима, който се прилага спрямо някои стоки

РАЗДЕЛ А

РЕЖИМ, ПРИЛАГАН ПРИ ВНОС В ОБЩНОСТТА НА НЯКОИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ НОРВЕГИЯ

Член 1

Митата при внос в Общността в нейния първоначален състав на стоки, влизащи в състава на глави 48 и 49 от Общата митническа тарифа, с изключение на позиция 48.09 (плочи за строителство от дървесна маса, от дефибрирана дървесина или от различни растителни дефибрирани материали, дори и агломерирани с естествени или изкуствени смоли или други подобни свързващи вещества), ще бъдат постепенно премахнати в съответствие със следния календарен график:


Календарен график

Стоки, влизащи в състава на позиции и подпозиции

№ 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13

и 48.15 B

Прилагани ставки на

митата (в проценти)

Други стоки

Прилагани проценти от базовите

мита

Към датата на влизане в сила на споразумението

11,5

95

от 1 януари 1974 г.

11

90

от 1 януари 1975 г.

10,5

85

от 1 януари 1976 г.

10

80

от 1 юли 1977 г.

8

65

от 1 януари 1979 г.

6

50

от 1 януари 1980 г.

6

50

от 1 януари 1981 г.

4

35

от 1 януари 1982 г.

4

35

от 1 януари 1983 г.

2

20

от 1 януари 1984 г.

0

0

Митата при внос, прилагани в Ирландия за стоките, посочени в параграф 1, се премахват постепенно в съответствие със следния календарен график:


Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

Към датата на влизане в сила на споразумението

85

от 1 януари 1974 г.

70

от 1 януари 1975 г.

55

от 1 януари 1976 г.

40

от 1 юли 1977 г.

20

от 1 януари 1979 г.

15

от 1 януари 1980 г.

15

от 1 януари 1981 г.

10

от 1 януари 1982 г.

10

от 1 януари 1983 г.

5

от 1 януари 1984 г.

0

Независимо от разпоредбите на член 3 от споразумението, Дания и Обединеното кралство прилагат следните мита при внос на посочените в параграф 1 стоки с произход от Норвегия:


Календарен график

Стоки, влизащи в състава на позиции и подпозиции № 48.01 C II, 48.01 E, 48.07 B, 48.13 и 48.15 B

Прилагани ставки на митата (в проценти)

Други продукти

Прилагани проценти от митата от Общата митническа тарифа

Към датата на влизане в сила на споразумението

0

0

от 1 януари 1974 г.

3

25

от 1 януари 1975 г.

4,5

37,5

от 1 януари 1976 г.

6

50

от 1 юли 1977 г.

8

65

от 1 януари 1979 г.

6

50

от 1 януари 1980 г.

6

50

от 1 януари 1981 г.

4

35

от 1 януари 1982 г.

4

35

от 1 януари 1983 г.

2

20

от 1 януари 1984 г.

0

0

4.   През периода от 1 януари 1974 г. до 31 декември 1983 г. Дания и Обединеното кралство могат да предоставят годишно тарифни квоти с нулево мито за внос на продукти с произход от Норвегия, чийто размер, фигуриращ в приложение А за 1974 г., е равен на средния размер на вноса, извършен в периода от 1968 до 1971 г., увеличен на принципа на натрупване с четири пъти по 5 %; от 1 януари 1975 г. размерът на тези тарифни квоти се увеличава годишно с по 5 %.

5.   През периода от датата на влизане в сила на споразумението до 31 декември 1982 г. Ирландия може да предостави годишно тарифни квоти с нулево мито до 31 декември 1980 г. и с мито от 2 % след това за внос на продукти с произход от Норвегия, влизащи в състава на позиции от 48.01 до 48.07 включително, чиито базови количества са равни на средния размер на вноса, извършен в периода от 1968 г. до 1971 г., увеличен годишно с 5 % за периода от 1974 г. до 1976 г. включително.

Базовите количества на тези тарифни квоти са посочени в приложение Б. За 1973 г. те са намалени на принципа prorata в зависимост от датата на влизане в сила на споразумението.

6.   Изразът „Общността в нейния първоначален състав“ означава Кралство Белгия, Федерална република Германия, Република Франция, Република Италия, Великото Херцогство Люксембург и Кралство Нидерландия.

Член 2

1.   Митата при вноса, прилагани в Общността в нейния първоначален състав и в Ирландия за стоки, фигуриращи в параграф 2, се привеждат постепенно до долните нива в съответствие със следния календарен график:

Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

Към датата на влизане в сила на споразумението

 

95

 

от 1 януари 1974 г.

 

90

 

от 1 януари 1975 г.

 

85

 

от 1 януари 1976 г.

 

75

 

от 1 януари 1977 г.

 

60

 

от 1 януари 1978 г.

 

40

с максимална удръжка на 3 % ad valorem (с изключение на подпозиция 79.01 A)

от 1 януари 1979 г.

 

30

20

за подпозиция 28.56 A

за останалите стоки

от 1 януари 1980 г.

 

0

 

За подпозиция 79.01 А, посочена в таблицата, която фигурира в параграф 2, тарифните намаления се извършват по отношение на Общността в нейния първоначален състав и като изключение от разпоредбите на член 5, параграф 3 от споразумението, като се прилага закръгляне до втория десетичен знак.

Стоките, упоменати в параграф 1, са както следва:


№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

28.56

Карбиди (силициев карбид, борен карбид; метални карбиди, и т. н.):

А.

силициев

56.01

Синтетични и изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

В.

Изкуствени щапелни влакна

56.02

Кабели от нишки за изработване на синтетични и изкуствени щапелни влакна:

В.

за изработване на изкуствени щапелни влакна

ex 73.02

Феросплави, с изключение на фероникел и материали, които влизат в Договора за Европейската общност за въглища и стомана (ЕОВС)

77.01

Необработен магнезий; отпадъци и скрап от магнезий (включително и некалибровани стружки):

А.

необработен

79.01

Необработен цинк; отпадъци и скрап от цинк:

А.

необработен

Член 3

Митата при внос, прилагани в Общността в нейния първоначален състав и в Ирландия за стоки, влизащи в състава на подпозиция 76.01 A и на позиции 76.02 и 76.03 от Общата митническа тарифа, се привеждат постепенно до долните равнища в съответствие със следния календарен график:

Календарен график

Ставки на митата, прилагани в проценти ad valorem

Позиции 76.02 и 76.03

Подпозиция 76.01 A

Към датата на влизане в сила на споразумението

11,4

6,6

от 1 януари 1974 г.

10,8

6,3

от 1 януари 1975 г.

10,2

5,9

от 1 януари 1976 г.

9

5,6

от 1 януари 1977 г.

7,2

4,2

от 1 януари 1978 г.

3

3

от 1 януари 1979 г.

2,7

2,7

от 1 януари 1980 г.

0

0

Член 4

Вносът на стоки, към които се прилага тарифният режим, предвиден в членове 1, 2 и 3, предвижда съблюдаване на индикативни годишни тавани, при надвишаването на които могат да бъдат възстановени митата, прилагани по отношение на трети страни в съответствие със следните разпоредби:

а)

Предвид възможността на Общността да отложи прилагането на таваните за някои стоки, базовите количества за определяне на тези тавани за 1973 г. са посочени в приложение В. Таваните за 1973 г. се изчисляват, като се намалят на принципа prorata temporis тези базови количества в зависимост от датата на влизане в сила на споразумението.

От 1974 г. размерът на таваните трябва да съответства на базовото количество за 1973 г., увеличавано годишно на принципа на натрупването с 5 %, с изключение на подпозиция 76.01 A, за която се прилага увеличение със следните годишни проценти:

за 1974 г.

3 %,

за 1975 г.

3 %,

за 1976 г.

3 %,

за 1977 г.

5 %,

за 1978 г.

5 %,

за 1979 г.

10 %,

за 1980 г.

10 %,

за 1981 г.

10 %.

За стоките, включени в настоящия протокол, които, обаче не са посочени в това приложение, Общността си запазва възможността да определи тавани, размерите на които ще бъдат равни на средната стойност на вноса, осъществен от Общността през последните четири години, за които се разполага със статистически данни, увеличена с 5 %; през следващите години размерът на тези тавани ще се увеличава годишно с 5 %.

б)

Ако през две последователни години вносът на определена стока, за която е определен таван, е по-нисък от 90 % от определеното количество, Общността прекратява прилагането на този таван.

в)

В случай на затруднения, свързани с икономическата конюнктура, Общността си запазва правото, след провеждане на консултации в рамките на Съвместния комитет, да продължи прилагането за една година на количеството, определено за предишната година.

г)

На 1 декември всяка година Общността съобщава на Съвместния комитет списъка на стоките, за които се прилагат тавани през следващата година и техните размери.

д)

Вносът, извършен в рамките на тарифните квоти, предоставени съгласно член 1, параграфи 4 и 5, също така се приспада от размера на определените за тези стоки тавани.

е)

Независимо от разпоредбите на член 3 от споразумението и на членове 1 и 2 от настоящия протокол, щом се достигне лимитът на някой от таваните, определени за внос на стока, посочена в горепосочения протокол, събирането на митата от общата митническа тарифа може да бъде възобновено при внос на въпросната стока за периода до края на календарната година.

В този случай преди 1 юли 1977 г.:

Дания и Обединеното кралство ще възобновят събирането на мита, както следва:

Година

Прилагани проценти от митата от Общата митническа тарифа

1974

40

1975

60

1976

80

Ирландия ще възобнови събирането на мита, прилагани спрямо третите страни.

Митата, събирани по силата на членове 1, 2 и 3 от настоящия протокол, се възстановяват от следващия 1 януари.

ж)

След 1 юли 1977 г. страните ще разгледат в рамките на Съвместния комитет възможността за ревизиране на процента на увеличение на размера на таваните, като се вземе под внимание развитието на потреблението и на вноса в Общността, както и натрупания опит при прилагането на този член.

з)

Таваните се премахват след периодите на отпадане на митата, предвидени в членове 1, 2 и 3 от настоящия протокол, с изключение на подпозиция 76.01 A, за която таваните се премахват на 31 декември 1981 г.

РАЗДЕЛ Б

РЕЖИМ, ПРИЛАГАН ПРИ ВНОС В НОРВЕГИЯ НА НЯКОИ СТОКИ С ПРОИЗХОД ОТ ОБЩНОСТТА

Член 5

Митата при внос в Норвегия на стоки с произход от Общността в нейния първоначален състав и от Ирландия, фигуриращи в приложение Г, се привеждат постепенно до посочените по-долу равнища в съответствие със следния календарен график:


Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

Към датата на влизане в сила на споразумението

95

от 1 януари 1974 г.

90

от 1 януари 1975 г.

85

от 1 януари 1976 г.

80

от 1 юли 1977 г.

65

от 1 януари 1979 г.

50

от 1 януари 1980 г.

50

от 1 януари 1981 г.

35

от 1 януари 1982 г.

35

от 1 януари 1983 г.

20

от 1 януари 1984 г.

0

Митата при внос в Норвегия на стоки с произход от Общността в нейния първоначален състав и от Ирландия, фигуриращи в приложение Д, се привеждат постепенно до долните равнища в съответствие със следния календарен график:


Календарен график

Прилагани проценти от базовите мита

Към датата на влизане в сила на споразумението

95

от 1 януари 1974 г.

90

от 1 януари 1975 г.

85

от 1 януари 1976 г.

75

от 1 януари 1977 г.

60

от 1 януари 1978 г.

40

от 1 януари 1979 г.

20

от 1 януари 1980 г.

0

Член 6

За стоките, фигуриращи в раздел Б на настоящия протокол, Норвегия си запазва възможността, в случай че се окаже абсолютно наложително на по-късен етап и след провеждане на консултации в рамките на Съвместния комитет, да въведе индикативни пределни тавани, както са определени в раздел А на гореупоменатия протокол, като начините на прилагането им ще бъдат същите, както отбелязаните там. За вноса, който надвишава пределните тавани, могат да бъдат въведени отново мита, които не надвишават прилаганите такива по отношение на трети страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Списък на тарифните квоти за 1974 г.

ДАНИЯ, ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО

№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

Количество (в метрични тонове)

Дания

Обединено кралство

Глава 48

ХАРТИИ И КАРТОНИ; ИЗДЕЛИЯ ОТ ЦЕЛУЛОЗНА МАСА, ОТ ХАРТИЯ ИЛИ ОТ КАРТОН

 

 

48.01

Хартия и картон, получени по механичен способ, включително целулозна вата, на роли или на листи:

 

 

С.

Крафтхартия и крафткартон:

 

 

II.

други:

 

 

Крафтхартия и крафткартон, използвани за покриване, наречени „крафтлайнер“

303

7 669

Крафткартия за торби с голяма вместимост

2 615

15 428

други

2 391

15 138

ех E.

други:

 

 

Тънка непрозрачна хартия тип библия, копирна хартия (пелюр); други хартии за печатане и други хартии за писане без дървесни влакна, получени по механичен способ или получени по механичен способ със съдържание на дървесни влакна, по-голямо или равно на 5 %

7 484

15 419

Хартия за печатане и хартия за писане със съдържание на дървесни влакна, получена по механичен способ, с изключение на копирна хартия (пелюр)

8 460

27 192

Хартия за навълняване (за вълнообразен слой на велпапе), получена по полухимичен способ, наречена „флутинг“

558

21 108

Сулфитна амбалажна хартия

1 208

12 582

други, с изключение на целулозна вата и платна от целулозни влакна, наречени „ТИШУ“:

4 855

други хартии

12 168

други картони

10 903

48.03

Пергаментни хартии и картони и техни имитации, включително хартия „кристал“, на роли или на листи

2 495

18 433

48.04

Хартии и картони плоско съединени чрез слепване, неимпрегнирани, нито повърхностно промазани, дори вътрешно подсилени, на роли или на листи

304

48.05

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, гофрирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листи:

 

 

В.

други

573

-

48.07

Хартия и картон, които са грундирани, проклеяни, импрегнирани или с оцветена повърхност (мраморирани, на линии и други подобни) или печатани (различни от посочените в позиция № 48.06 и в глава № 49), на роли или на листи:

 

 

В.

други:

 

 

Грундирана хартия за печатане или писане

1 694

5 988

други

5 132

48.15

Други видове хартии и картони, нарязани за определена употреба:

 

 

В.

други

1 218

48.16

Кутии, торби, пликове, кесии и други амбалажни изделия от хартия или картон

1 011

48.21

Други изделия от хартиена маса, хартия, картон или целулозна вата:

 

 

B.

други

231

ex

глава 48

Други стоки от глава 48, с изключение на стоките от подпозиция 48.01 A и позиция 48.09

1 000

7 399

ex

глава 49

Книжарски стоки и изделия на графичната промишленост, подлежащи на обмитяване по Общата митническа тарифа (49.03, 49.05 A, 49.07 A, 49.07 C II, 49.08, 49.09, 49.10, 49.11 B)

175

45 396 (1)


(1)  В лири стерлинги.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Списък на тарифните квоти за 1973 г.

ИРЛАНДИЯ

№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

Количество

(в метрични тонове)

48.01

Хартия и картон, получени по механичен способ, включително целулозна вата, на роли или на листи:

 

С.

Крафтхартии и крафткартони:

 

II.

други:

 

Крафткартия за торби с голяма вместимост

2 058

ех E.

други:

 

Хартия за печатане и хартия за писане със съдържание на дървесна маса, получена по механичен способ, с изключение на копирна хартия (пелюр)

61

Сулфитна амбалажна хартия

1,7

други, с изключение на целулозна вата и платна от целулозни влакна, наречени „ТИШУ“

435,5

други хартии и картони от позиция № 48.01, с изключение на 48.01 А и изделията, спрямо които има наложени пределни тавани

398,4

48.05

Хартии и картони, навълнени (дори с покритие чрез залепване), крепирани, плисирани, гофрирани, релефно щамповани или перфорирани, на роли или на листи:

 

B.

други

4 008

48.07

Хартия и картон, които са грундирани, проклеяни, импрегнирани или с оцветена повърхност (мраморирани, на линии и други подобни) или печатани (различни от посочените в позиция № 48.06 и в глава 49), на роли или на листи:

 

B.

други:

 

Грундирана хартия за печатане или писане

484

други

965,5

ПРИЛОЖЕНИЕ В

Базови количества за 1973 г.

№ по Общата

митническа

тарифа

Наименование на стоките

Базово количество

(в метрични тонове)

28.56

Карбиди (силициев карбид, борен карбид; метални карбиди, и т. н.):

 

А.

силициев

34 500

48.01

Хартия и картон, получени по механичен способ, включително целулозна вата, на роли или на листи:

 

С.

Крафтхартии и крафткартони:

 

II.

други:

 

Крафтхартии и крафткартони, използвани за покриване, наречени „крафтлайнер“

15 000

Крафткартия за торби с голяма вместимост

28 500

други

27 000

ех Е.

други:

 

Непрозрачна тънка хартия тип библия, копирна хартия (пелюр); други хартии за печатане и други хартии за писане без дървесна маса, получени по механичен способ или получени по механичен способ със съдържание на дървесна маса, по-голямо или равно на 5 %

35 000

Хартия за печатане и хартия за писане със съдържание на дървесна маса, получена по механичен способ, с изключение на копирна хартия (пелюр)

114 000

Хартия за навълняване (за вълнообразен слой на велпапе), наречена „флутинг“

43 500

Сулфитна амбалажна хартия

20 000

други, с изключение на целулозна вата и платна от целулозни влакна, наречени „ТИШУ“

33 000

48.03

Пергаментни хартии и картони и техни имитации, включително хартия „кристал“, на роли или на листи

21 000

48.07

Хартия и картон, които са грундирани, проклеяни, импрегнирани или с оцветена повърхност (мраморирани, на линии и други подобни) или печатани (различни от посочените в позиция № 48.06 и в глава 49), на роли или на листи:

 

ех B.

други:

 

други, с изключение на грундирана хартия за печатане или писане

22 000

73.02

Феросплави:

 

А.

Фероманганови сплави:

135 000

II.

други

D.

Феросиликоманганови сплави

С.

Феросилициева сплав

180 000

Е.

Ферохромна и феросиликохромна сплав

23 000

ех G.

други:

 

Ферованадиева сплав

490

Други, с изключение на феромолибден

11 000

76.01

Необработен алуминий; отпадъци и скрап от алуминий:

 

А.

необработен

190 000

76.02

Пръти, профилни заготовки и пълнопрофилна тел от алуминий

12 000

76.03

Листове, плоскости, фолио и ленти от алуминий, с дебелина над 0,20 мм

18 000

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

№ по Норвежката митническа тарифа

Наименование на стоките

ex 51.04

Тъкани от синтетични и изкуствени нишки (включително тъкани от монофиламенти или от ленти от позиции № 51.01 или № 51.02), с изключение на тъканите, изработени от въжета, и на тъканите, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи

53.10

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косъм, пригодени за продажба на дребно

ex 53.11

Тъкани от вълна или фини животински косми, с изключение на тъкани, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи

54.05

Тъкани от лен или от рами (китайски коноп)

55.06

Памучни прежди, пригодени за продажба на дребно

55.08

Памучни хавлиени тъкани

ex 55.09

Други тъкани от памук с изключение на тъкани, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи

56.06

Прежди от синтетични и изкуствени щапелни влакна (или от отпадъци от синтетични и изкуствени влакна), пригодени за продажба на дребно

ex 56.07

Тъкани от синтетични и изкуствени щапелни влакна, с изключение на тъкани, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи

ex 58.04

Кадифета, плюшове, хавлиени тъкани (букле) и рипсени тъкани (от шенилна прежда), с изключение на артикулите от позиции № 55.08 и № 58.05, и с изключение на тъканите, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи

А.

съдържащи синтетични и изкуствени нишки

B.

други:

1.

от вълна

58.05

Панделки и ленти от основа без вътък от успоредни нишки или влакна, които са свързани с лепило (bolduc), с изключение на артикулите от позиция № 58.06:

А.

съдържащи коприна или синтетични и изкуствени нишки

B.

други:

2.

други

58.06

Етикети, гербове и подобни артикули от текстилни материали, на парчета, на ленти или изрязани по форма или големина, изтъкани, но небродирани

58.07

Шенилни прежди; обвити прежди (различни от фигуриращите в позиция № 52.01 и от обвитите конски косми); галони и ширити на парче; други пасмантерийни артикули и други подобни орнаментни артикули, на парче, пискюли, помпони и подобни артикули

58.09

Тюл и фини мрежести тъкани (със завързани бримки), с релефна повърхност; дантели (машинно или ръчно изработени) на парчета, на ленти или на мотиви

59.01

Вати и артикули от вата; нетъкани артикули, възли и пъпки от текстилни материали:

А.

Бинтове и дамски превръзки

С.

други

59.02

Филцове и изделия от филц, дори импрегнирани или промазани:

B.

други филцове

С.

Изделия от филц

59.03

Нетъкани текстилни материали и изделия от нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани или промазани

59.04

Канапи, тънки и дебели въжета, плетени или не:

А.

плетени

B.

други:

1.

съдържащи синтетични и изкуствени нишки

2.

други:

а)

от памук или юта

б)

от други материи:

2.

други

ex 59.08

Тъкани, които са импрегнирани или промазани, производни от целулозата или от други изкуствени пластмаси, с изключение на тъканите, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи:

B.

други

59.13

Еластични тъкани (без плетени изделия), от текстилни материи комбинирани с каучукови нишки

59.15

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материи, дори армирани или с допълнения от други материали

ex 60.01

Трикотажни или плетени платове, нееластични, нито гумирани, на парчета, с изключение на платовете, предназначени за използване в промишлеността за производството на дрехи

60.03

Дълги дамски чорапи, чорапи, носени под други чорапи, три-четвърти и къси чорапи, терлички за предотвратяване на контакт на чорапа с обувката и други подобни артикули, нееластични, нито гумирани

60.04

Долно облекло от трикотажни или плетени материали, нееластично, нито гумирано

60.05

Връхно облекло, аксесоари към облеклото и други артикули от трикотажни или плетени материали, нееластични, нито гумирани

61.01

Връхно облекло за мъже и момчета

В.

гарнирано с кожа с косъм

С.

чийто основен материал съдържа коприна или синтетични и изкуствени нишки

D.

други

61.02

Връхно облекло за жени, момичета и малки деца

61.03

Долно облекло (бельо) за мъже и момчета, включително яки, подвижни яки, пластрони и маншети

61.04

Долно облекло (бельо) за жени, момичета и малки деца

61.07

Вратовръзки

61.09

Корсети, корсетни колани, ластични колани, сутиени, тиранти, жартиери, ластици за чорапи, жартиери за мъжки чорапи и подобни артикули от плат или трикотажни или плетени, дори и еластични

62.01

Завивки

62.02

Постелъчно бельо, покривки и кърпи за маса, тоалетни кърпи, кърпи за офиси, кухненски кърпи; завеси, прозрачни леки пердета и други артикули за обзавеждане

64.01

Обувки с външни ходила и с горна част от каучук или синтетична пластмаса

ex 85.15

Цветни телевизионни приемници

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

№ по Норвежката митническа тарифа

Наименование на стоките

33.06

Парфюмерийни или тоалетни препарати и козметични препарати

36.01

Пиротехнически барути

36.02

Експлозивни препарати

36.03

Фитили; детонаторни шнурове

39.01

Продукти от кондензация, поликондензация и полиприсъединяване, модифицирани или не, полимеризирани или не, линейни или не (фенопласти, аминопласти, алкиди, алилови полиестери и други ненаситени полиестери, силикони и др.):

С.

други

39.02

Продукти от полимеризация и съполимеризация (полиетилен, политетрахалоетилени, полиизобутилен, полистирен, поливинилхлорид, поливинилов ацетат, поливинилов хлорацетат и други поливинилни производни, полиакрилни и полиметакрилни производни, кумаронинденови смоли и др.):

А.

Полиетилен, под формите, посочени в бележка 3, букви а), б) и д) от настоящата глава

ех В.

Паважни плочки, със съдържание, не по-малко от 60 % минерални съставки, с изключение на полипропилен и полиакрилати

ех С.

други паркетни покрития, с изключение на полипропилен и полиакрилати

ех Е.

Обвивки за колбаси, с изключение на полипропилен и полиакрилати

ех F.

други, с изключение на полипропилен и полиакрилати

39.03

Регенерирана целулоза; нитрати, ацетати и други естери на целулозата, целулозни етери и други химични производни на целулозата, пластифицирани или непластифицирани (целоидин и колодий, целулоид, и др.); вулканизирано влакно:

А.

Вулканизирано влакно:

2.

други

В.

Колоксилин (колодиева вълна), пироксилин и колодий

С.

други:

1.

необработени:

а)

формовъчен прах от целулозен ацетат

в)

други

2.

Обработени:

б)

Порести материали

в)

други

39.04

Втвърдени албуминоидни субстанции (втвърден казеин, втвърден желатин и др.):

А.

Обвивки за колбаси

Парфюмерийни или тоалетни препарати и козметични препарати

39.05

Естествени смоли, модифицирани чрез топене (топени смоли); изкуствени смоли, получени чрез естерифициране от естествени смоли или смолни киселини (естерни смоли); химични производни на естествения каучук (каучук hlориран, hlорхидратиран, циклен, оксидиран, и др.)

39.06

Други високомолекулни полимери, изкуствени смоли и пластмаси, включително алгинова киселина, нейните соли и естери; линоксин

39.07

Изделия от материали, фигуриращи в позиции от № 39.01 до 39.06 включително:

В.

Обвивки за колбаси

С.

Торби, торбички и подобни амбалажи за повърхностно тънко покритие, влизащи в състава на позиция № 39.03; лампи и части за лампи

D.

Гъби от вискоза

Е.

Транспортни и трансмисионни ремъци

F.

други

40.09

Тръби и маркучи от невтвърден вулканизиран каучук

40.10

Транспортни или трансмисионни ремъци от вулканизиран каучук

40.11

ех точка А.

Пневматични гуми за автомобилни превозни средства, самолети, велосипеди и мотопеди, с изключение на пневматични гуми за мотоциклети, скутери и трактори; вътрешни гуми за автомобили и трактори; плътни предпазни ленти и бандажи за автомобилни превозни средства

B.

други

40.14

Други изделия от невтвърден вулканизиран каучук:

B.

други

48.21

Други изделия от хартиена маса, хартия, картон или целулозна вата:

А.

Абажури; кори от хартиена маса с преградни клетки, използвани за амбалаж на яйца

D.

други

58.02

Други килими, дори и конфекционирани; тъкани, наречени „Kélim“ или „Kilim“, „Schumacks“ или „Soumak“, „Karamanie“ и други подобни изделия, дори и конфекционирани

59.10

Линолеуми за всякаква употреба, изрязани или не; подови покрития, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, изрязани или не:

B.

други

64.02

Обувки с външни ходила от естествена, изкуствена или възстановена кожа; обувки (различни от обувките от позиция № 64.01) с външни ходила от каучук или от синтетична пластмаса

69.11

Домакински съдове, кухненска посуда, домакински изделия или тоалетни принадлежности от порцелан

69.12

Домакински съдове, кухненска посуда, домакински изделия или тоалетни принадлежности от други керамични материали

70.05

Изтеглено или издухано стъкло, наречено „прозоречно стъкло“, необработено (дори плакирано по време на изработката), на листове с квадратна или правоъгълна форма

70.06

Лято или валцовано стъкло и „прозоречно стъкло“ (дори армирано или плакирано по време на изработката), шлифовано или полирано от едната или от двете страни, на плочи или листи с квадратна или правоъгълна форма

70.07

Лято или валцовано стъкло и „прозоречно стъкло“ (гланцирано или полирано или не), нарязано на форми, които са различни от квадратни или правоъгълни, или извито или обработено по друг начин (със скосени ръбове, гравирано и др.); многостенни изолиращи витражи; сглобено във витражи стъкло

70.08

Предпазни стъкла, дори и орнаментни, състоящи се от закалени (темперирани) стъкла или формирани от два или няколко залепени листове (слоесто стъкло)

70.09

Огледала от стъкло, в рамки или не, включително огледалата за обратно виждане:

B. други

ex 70.13

Стъклени предмети за сервиране, за кухня, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, с изключение на изделията от позиция № 70.19, и с изключение на предмети от кристал (със съдържание най-малко 24 % PbO и плътност, равна или надвишаваща 2,9), изработени ръчно или механично, шлифовани или не, украсени или не

70.14

Стъклени изделия за осветление, сигнализация и стъклени оптични елементи, които не са обработени оптически и не са от оптично стъкло

73.17

Тръби от чугун:

A.

оребрени

В.

канализационни

73.18

Тръби (включително заготовки за тях) от желязо или стомана, с изключение на артикулите от позиция № 73.19:

А.

с нитовани или подгънати ръбове

B.

други:

ех 1.

с дебелина на стената над 1,8 мм, с изключение на безшевните тръби

73.20

Фитинги за тръбопроводи (свръзки, колена, уплътнители, маншони, фланци и др.) от чугун, желязо или стомана:

А.

Фитинги за канализационни тръбопроводи

73.38

Изделия за домакинството и поддържането на хигиена, домашни потреби и техните части, от чугун, желязо или стомана

А.

Изделия за домакинството и домашни потреби:

2.

други

В.

Изделия за поддържане на хигиена:

2.

други

76.02

Пръти, профили и тел от алуминий с плътно напречно сечение:

B.

други

76.03

Листи, плоскости, фолио и ленти от алуминий, с дебелина над 0,20 мм:

B.

други

82.04

Ръчни инструменти и сечива, с изключение на артикулите, фигуриращи в други позиции на настоящата глава; наковални, менгемета, поялни лампи, преносими ковашки огнища, приспособления за шлайфане, монтирани на стойки, задвижвани ръчно или с педал и диаманти за рязане на стъкло

82.07

Пластини, пръчки, остриета и подобни изделия за инструменти, немонтирани, направени от метални карбиди (волфрам, молибден, ванадий и др.) агломерирани чрез пресоване и формоване на прахови субстанции (прахова металургия)

82.09

Ножове (различни от посочените в позиция № 82.06) с режещо или назъбено острие, включително и затварящи се градинарски ножчета (косери)

82.14

Лъжици, черпаци, вилици, лопатки за торти, специални ножове за риба или за масло, щипки за захар и подобни артикули

83.01

Брави (включително закопчалки и рамки със закопчалки с ключалка), резета и катинари, задвижвани с ключ, със секретен механизъм или с електрическо действие, и техните части, от неблагородни метали; ключове от неблагородни метали за тези изделия

83.02

Гарнитури, обкови и други подобни артикули от неблагородни метали за мебели, врати, стълбища, прозорци, капаци на прозорци, каросерии, седларски артикули, куфари, сандъци, ковчежета и други изделия от този род; куки за закачване, закачалки за шапки, станоци, конзоли и подобни артикули за закачване, от неблагородни метали (включително приспособления за автоматично затваряне на врати)

84.15

Агрегати, машини и устройства за охлаждане и замразяване с електрическо или друго оборудване:

ех А.

Хладилни шкафове, комбинирани с фризер с капацитет, ненадвишаващ 0,284 m3

ех С.

Фризери и хладилни шкафове, комбинирани с фризер

84.47

Инструментални машини, различни от фигуриращите в позиция № 84.49 за обработка на дърво, корк, кост, ебонит, изкуствени пластмаси и други подобни твърди материали:

B.

Многосвредлови пробивни машини

С.

Дълбачни и шепингмашини за обработка на дърво

D.

други

84.61

Водопроводна арматура и други подобни изделия (включително редуцирвентили и термостатични клапани) за тръбопроводи, парни котли, резервоари, вани и други подобни съдове

85.04

Електрически акумулатори

85.12

Електрически бойлери, водонагреватели за вани и бързовари; електрически уреди за отопление на помещения и за други подобни нужди; електротермични уреди за правене на прически (сешоари, фризьорски уреди, маши и др.); електрически ютии; електротермични уреди за домашна употреба; реотани, различни от посочените в позиция № 85.24:

B.

други

85.23

Жици, шнурове, кабели (включително коаксиални кабели), лентови, прътовидни и други подобни изолирани електрически проводници (дори лакирани или анодно оксидирани), снабдени или не с части за свързване

85.25

Изолатори от всякакви материали

85.26

Изолационни части, изцяло от изолиращи материали или съдържащи обикновени метални части за сглобяване (например фасунги с резба), вградени в масата им, за електрически машини, апарати или инсталации, с изключение на изолаторите от позиция № 85.25

87.05

Каросерии на автомобилни превозни средства, посочени в позиции № 87.01, 87.02 или 87.03, заедно с кабините:

В.

На автомобилни превозни средства за превоз на хора, и на автобуси

С.

други

87.09

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; представени отделно кошове за мотоциклети и всички видове велосипеди

87.10

Велосипеди (включително и велосипеди с три колела за пренасяне на товари и други подобни), без двигател

87.13

Колички без задвижващо устройство за превоз на деца и болни; компоненти и части за тях:

А.

Детски колички; компоненти и части за тях

90.28

Електрически или електронни инструменти и уреди за измерване, контрол, тестване, регулиране или анализ:

А.

Ехолоти и сонари

92.11

Фонографи, устройства за диктуване и други устройства за записване или възпроизвеждане на звук, включително грамофони, устройства за възпроизвеждане на филми и ленти, със или без устройства за възпроизвеждане на звук; устройства за запис и възпроизвеждане на телевизионни изображения и звук, работещи на магнитен принцип

94.03

Други мебели и части от тях:

А.

от стомана:

1.

никелирани или хромирани

96.02

Четкарски артикули (четки, метли-четки, четки за рисуване и други подобни), включително четки, представляващи части от машини; валяци за боядисване, чистачки от каучук или от аналогични меки материали

98.01

Копчета, копчета тик-так, копчета за маншети и други подобни (включително заготовки за копчета, форми за копчета и части от копчета)

98.02

Ципове и части за тях (плъзгачи и др.)


ПРОТОКОЛ № 2

относно стоките, спрямо които се прилага специален режим за отчитане разликите в стойността на включените в тях селскостопански продукти

Член 1

За отчитане на разликите в стойността на селскостопанските продукти, вложени в стоките, фигуриращи в приложените към настоящия протокол таблици, споразумението не трябва да създава пречки:

i)

за заплащане на променлив компонент от митническа такса или на фиксирана сума при извършване на внос, или за прилагане на вътрешни мерки за ценово компенсиране;

ii)

за прилагане на съответни мерки при износ.

Член 2

1.   За стоките, фигуриращи в приложените към настоящия протокол таблици, базовите мита са, както следва:

а)

за Общността в нейния първоначален състав: митата, които действително се прилагат към 1 януари 1972 г.;

б)

за Дания, Ирландия и Обединеното кралство:

i)

що се отнася до стоките, които са посочени в Регламент (ЕИО) № 1059/69:

за Ирландия, от една страна,

за Дания и Обединеното кралство, от друга страна — по отношение на стоките, които не са обхванати от Конвенцията за създаването на Европейската асоциация за свободна търговия:

се прилагат митата, налагани по силата на член 47 от Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите; тези базови мита се нотифицират своевременно пред Съвместния комитет и във всички случаи преди първото намаление, предвидено в параграф 2;

ii)

що се отнася до останалите стоки: митата, които действително се прилагат към 1 януари 1972 г.;

в)

за Норвегия: митата, които фигурират в приложената към настоящия протокол таблица II.

2.   Разликата между така определените базови мита и митата, прилагани към 1 юли 1977 г., посочени в приложените към настоящия протокол таблици, се премахва постепенно на траншове от по 20 %, като те се прилагат съответно:

към датата на влизане в сила на споразумението,

на 1 януари 1974 г.

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

Въпреки това, ако митото, прилагано към 1 юли 1977 г., надвишава базовото мито, разликата между тези мита се намалява с 40 % на 1 януари 1974 г. и отново се намалява на траншове от по 20 %, като тези намаления се прилагат съответно:

на 1 януари 1975 г.,

на 1 януари 1976 г.,

на 1 юли 1977 г.

3.   Независимо от разпоредбите на член 5, параграф 3 от споразумението и в зависимост от прилагането от Общността на член 39, параграф 5 от Акта относно условията за присъединяване и промените в Договорите, по отношение на специалните мита или на специалната част от смесените мита от митническата тарифа на Обединеното кралство, за посочените по-долу стоки параграфи 1 и 2 се прилагат със закръгляне до четвъртия десетичен знак:

№ по митническата тарифа на Обединеното кралство

Наименование на стоките

22.06

Вермути и други видове вина от прясно грозде, ароматизирани с растения или ароматични вещества

ex 22.09

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80°; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни препарати (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

Спиртни напитки, различни от ром, арак, тафия, джин, уиски, водка, със съдържание на етилов алкохол 45,2° или по-малко, сливови, крушови или черешови ракии, съдържащи яйца или яйчен жълтък и/или захар (захароза или инвертна захар)

Член 3

1.   Настоящият протокол се прилага също така за алкохолните напитки от подпозиция № 22.09 С на Общата митническа тарифа, които не са посочени в приложените към гореупоменатия протокол таблици I и II. Правилата относно тарифните намаления, прилагани спрямо тези стоки, се определят от Съвместния комитет.

По време на определянето на тези правила или по-късно, Съвместният комитет взема решение относно евентуалното включване в настоящия протокол на други стоки от глави 1—24 на Брюкселската номенклатура, които не са предмет на селскостопанските нормативни уредби на договарящите се страни.

2.   Във връзка с това, при необходимост, Съвместният комитет допълва приложения II и III към Протокол № 3.

ТАБЛИЦА I

ЕВРОПЕЙСКА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ

№ по Общата митническа тарифа

Наименование на стоките

Базови мита

Мито, прилагано към 1 юли 1977 г.

15.10

Мастни киселини с промишлена употреба, кисели рафинирани масла, мастни алкохоли с промишлена употреба

 

 

ех С.

други мастни киселини с промишлена употреба; рафинирани масла:

 

 

Продукти, получени от борова дървесина със съдържание на мастни киселини, по-високо или равно на 90 тегловни %

4,5 %

0

17.04

Захарни изделия без какао:

 

 

А.

Екстракт от сладка папрат, съдържащ тегловно повече от 10 % захароза, без добавяне на други вещества

21 %

12 %

В.

Дъвки за дъвчене от вида „chewing gum“

8 % + пк, като максимумът е 23 %

пк

С.

Бял шоколад

13 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

D.

други

13 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

 

 

А.

Какао на прах, подсладено само с добавяне на захароза

10 % + пк

пк

В.

Сладоледи за консумация

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

С.

Шоколад и шоколадови изделия, със или без пълнеж; захарни изделия и техните заместители, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

D.

други:

 

 

I.

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини:

 

 

а)

в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 500 g

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

б)

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо от 500 г и по-малко или равно на 1 kg

19 % + пк

пк

други

19 % + пк

6 % + пк

II.

с тегловно съдържание на млечни мазнини:

 

 

а)

равно или по-голямо на 1,5 % и по-малко или равно на 6,5 %:

 

 

1.

в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 500 г

12 % + пк, като максимумът е 27 % + дмз

пк

2.

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо или равно на 500 g и по-малко или равно на 1 kg

19 % + пк

пк

други

19 % + пк

6 % + пк

б)

по-голямо от 6,5 % и по-малко от 26 %:

 

 

1.

в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 500 g

12 % + пк

пк

2.

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо или равно на 500 g и по-малко или равно на 1 kg

19 % + пк

пк

други

19 % + пк

6 % + пк

в)

по-голямо или равно на 26 %:

 

 

1.

в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 500 g

12 % + пк

пк

2.

други:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо от 500 г и по-малко или равно от 1 kg

19 % + пк

пк

други

19 % + пк

6 % + пк

19.01

Малцов екстракт

8 % + пк

пк

19.02

Продукти за хранене на деца или за диетична или кулинарна употреба, на основата на брашно, грис, скорбяла, нишесте или малцов екстракт, дори с добавка на какао в съотношение, по-малко от 50 тегловни %

11 % + пк

пк

19.03

Тестени храни (макаронени изделия)

12 % + пк

пк

19.04

Тапиока, включително нейните заместители от картофено нишесте

10 % + пк

пк

19.05

Продукти на базата на житни растения, получени чрез набъбване или печене: от вида „puffed rice“, „corn-flаkes“ и подобни

8 % + пк

пк

19.06

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, безквасно тесто (за лепeне на писма), сухи тестени листове от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

7 % + пк

пк

19.07

Хляб, сухари и други обикновени хлебарски изделия без добавяне на захар, мед, яйца, мазнини, сирене или плодове

 

 

А.

Хрупкав хляб тип Кнекброт

9 % + пк, като максимумът е 24 % + дмб

пк

В.

Безквасен хляб (Мазот)

6 % + пк, като максимумът е 20 % + дмб

пк

С.

Глутенов хляб за диабетици

14 % + пк

пк

D.

други

14 % + пк

пк

19.08

Фини хлебарски изделия, сладкарски изделия и бисквитени продукти, дори с прибавяне на какао във всякакво съотношение:

 

 

А.

Хлебарски изделия тип „медени хлебчета“

13 % + пк

пк

B.

други

13 % + пк, като максимумът е 30 % + дмб или

35 % + дмз

пк

21.01

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти:

 

 

А.

Печена цикория и други печени заместители на кафе:

 

 

II.

други

8 % + пк

пк

B.

Екстракти:

 

 

II.

други

14 % + пк

пк

21.04

Сосове; комбинирани подправки:

 

 

B.

други:

 

 

със съдържание на домати

18 %

10 %

други, неуказани по-горе

18 %

6 %

21.05

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони; смесени хомогенизирани готови храни:

 

 

А.

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони:

 

 

със съдържание на домати

18 %

10 %

други

18 %

6 %

21.06

Натурални маи, активни или неактивни; изкуствено получени маи:

 

 

А.

Активни натурални маи:

 

 

II.

Маи за хлебопроизводството

15 % + пк

пк

А.

Неактивни натурални маи:

 

 

I.

на таблетки, на кубчета или в подобни форми, или в директни опаковки, с нетно съдържание от 1 kg или по-малко

13 %

4 %

II.

други

8 %

4 %

21.07

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

A.

Зърна или класове от зърнени култури, предварително печени или приготвени по друг начин

13 % + пк

пк

В.

Тестени храни (макаронени изделия) без пълнеж, печени; тестени храни (макаронени изделия) с пълнеж

13 % + пк

пк

С.

Сладолед за консумация

13 % + пк

пк

D.

Приготвено кисело мляко; приготвено мляко на прах за храна на деца или за диетична или кулинарна употреба

13 % + пк

пк

Е.

Продуктови изделия тип „сирене fondue“

13 % + пк, като максимумът е 35 счетоводни единици (СЕ) за 100 kg нетно тегло

пк, като максимумът е 25 счетоводни единици (СЕ) за 100 kg нетно тегло

F.

други:

 

 

I.

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 1,5 % млечни мазнини:

 

 

а)

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 5 % захароза, (включително инвертна захар, изчислена в захароза):

 

 

ех 1.

несъдържащи или съдържащи тегловно по-малко от 5 % скорбяла или нишесте:

 

 

Протеинови хидролизати; автолизати на мая

20 %

6 %

2.

с тегловно съдържание на скорбяла или нишесте, по-голямо или равно на 5 %

13 % + пк

пк

б)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза), по-голямо или равно на 5 % и по-ниско от 15 %

13 % + пк

пк

в)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза), по-голямо или равно на 15 % и по-малко от 30 %

13 % + пк

пк

г)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза), по-голямо или равно на 30 % и по-ниско от 50 %

13 % + пк

пк

д)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза) по-голямо или равно на 50 % и по-ниско от 85 %

13 % + пк

пк

е)

с тегловно съдържание на захароза (включително инвертната захар, изчислена в захароза), по-голямо или равно на 85 %

13 % + пк

пк

II.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 1,5 % и по-ниско от 6 %

13 % + пк

пк

III.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 6 % и по-ниско от 12 %

13 % + пк

пк

IV.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 12 % и по-ниско от 18 %

13 % + пк

пк

V.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 18 % и по-ниско от 26 %

13 % + пк

пк

VI.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 26 % и по-малко от 45 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-малко или равно на 1 kg

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

VII.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 45 % и по-ниско от 65 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание по-малко или равно на 1 kg

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

VIII.

С тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 65 % и по-малко от 85 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо или равно на 1 kg

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

IX.

с тегловно съдържание на млечни мазнини, по-голямо или равно на 85 %:

 

 

в директни опаковки с нетно съдържание, по-голямо или равно на 1 kg

13 % + пк

пк

други

13 % + пк

6 % + пк

22.02

Лимонада, ароматизирана газирана вода (включително обработената по този начин минерална вода) и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от позиция № 20.07:

 

 

ех А.

несъдържащи мляко или млечни мазнини:

 

 

съдържащи захар (захароза или инвертна захар)

15 %

0

B.

други

8 % + пк

пк

22.03

Бира

24 %

10 %

22.06

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с използване на ароматни растения или вещества:

 

 

А.

с действително алкохолно съдържание, по-малко или равно на 18o, и представени в съдове с вместимост:

 

 

I.

два литра или по-малко

17 РВЕ (разчетни валутни единици)/hl (на хектолитър)

0

II.

повече от два литра

14 РВЕ/hl

0

В.

с действително алкохолно съдържание над 18o, но не повече от 22o, и представени в съдове с вместимост:

 

 

I.

два литра или по-малко

19 РВЕ/hl

0

II.

повече от два литра

16 РВЕ/hl

0

С.

с действително алкохолно съдържание, превишаващо 22o, и представени в съдове с вместимост:

 

 

I.

два литра или по-малко

1,60 РВЕ/hl на алкохолен градус + 10 РВЕ/hl

0

II.

повече от два литра

1,60 РВЕ/hl на алкохолен градус

0

22.09

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80°; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни препарати (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

 

 

С.

Спиртни напитки:

 

 

ех V.

други:

 

 

съдържащи яйца или яйчен жълтък и/или захар (захароза или инвертна захар), представени в съдове с вместимост:

 

 

а)

два литра или по-малко

1,60 РВЕ/hl на алкохолен градус + 10 РВЕ/hl

1 РВЕ/hl на алкохолен градус + 6 РВЕ/hl

б)

повече от два литра

1,60 РВЕ/hl на алкохолен градус

1 РВЕ/hl на алкохолен градус

29.04

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

 

С.

Полиалкохоли:

 

 

II.

Манитол

12 % + пк

8 % + пк

III.

Сорбитол

 

 

а)

във воден разтвор:

 

 

1.

съдържащ манитол в съотношение, по-малко или равно на 2 тегловни %, изчислено спрямо съдържанието на сорбитол

12 % + пк

6 % + пк

2.

друго

9 % + пк

6 % + пк

б)

друго:

 

 

1.

съдържащ манитол в съотношение, по-малко или равно на 2 теглови %, изчислено спрямо съдържанието на сорбитол

12 % + пк

6 % + пк

2.

друго

9 % + пк

6 % + пк

29.10

Ацетали, полуацетали и ацетали и полуацетали, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

ех B.

други:

 

 

Метилглюкозиди

14,4 %

8 %

29.14

Монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

ех А.

Наситени монокарбоксилни ациклени киселини:

 

 

Естери на манитола и естери на сорбитола (глюцитол)

от 8,8 % до 18,4 %

8 %

ех В.

Ненаситени монокарбоксилни ациклени киселини:

 

 

Естери на манитола и естери на сорбитола (глюцитол)

от 12 % до 13,6 %

8 %

29.15

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

А.

Поликарбоксилни ациклени киселини:

 

 

ех V.

други:

 

 

Итаконова (метиленянтарна) киселина, нейните соли и естери

10,4 %

0

29.16

Карбоксилни киселини с алкохолна, фенолна, алдехидна или кетонна функционални групи и други карбоксилни киселини, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

А.

Карбоксилни киселини с алкохолна функционална група:

 

 

I.

Млечна киселина, нейните соли и естери

13,6 %

0

IV.

Лимонена киселина, нейните соли и естери:

 

 

а)

Лимонена киселина

15,2 %

0

б)

Суров калциев цитрат

5,6 %

0

в)

други

16 %

0

ех VIII.

други:

 

 

Глицеринова киселина, глюконова киселина, захарна киселина, изозахарна киселина, хептазахарна киселина, техните соли и естери

12 %

8 %

29.35

Хетероциклени съединения, включително нуклеиновите киселини:

 

 

ех Q.

други:

 

 

Анхидридни съединения на манитол или сорбитол, с изключение на малтол и на изомалтол

10,4 %

8 %

29.43

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, глюкозата и лактозата; захарни етери и естери и техните соли, различни от продуктите от позиции № 29.39, 29.41 и 29.42:

 

 

B.

други

20 %

8 %

29.44

Антибиотици:

 

 

А.

Пеницилини

16,8 %

0

35.01

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

 

 

А.

Казеини:

 

 

I.

предназначени за производство на изкуствени текстилни влакна (1)

2 %

0

II.

предназначени за промишлени цели, различни от производството на хранителни или фуражни продукти (1):

 

 

с тегловно съдържание на вода над 50 %

5 %

0

други

5 %

3 %

III.

други

14 %

12 %

В.

Казеинови лепила

13 %

11 %

С.

други

10 %

8 %

35.05

Декстрин и декстринови лепила; модифицирани (разтворими или изпечени), скорбяла и нишесте; лепила от скорбяла или нишесте:

 

 

А.

Декстрин; модифицирани (разтворими или изпечени) скорбяла и нишесте

14 % + пк

пк

В.

Лепила от декстрин, скорбяла или нишесте

13 % + пк, като максимумът е 18 %

пк

35.06

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно, като лепила в опаковки с нетно тегло, по-малко или равно на 1 kg:

 

 

А.

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

ех II.

други лепила:

 

 

на основата на емулсия от натриев силикат

12,8 %

0

ех В.

Всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно, като лепила в опаковки с нетно тегло, по-малко или равно на 1 kg:

 

 

на основата на емулсия от натриев силикат

15,2 %

0

38.12

Готови препарати за скробване, за апретура и препарати за фиксиране на багрила от вида на използваните при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства:

 

 

А.

Готови препарати за скробване и за апретура:

 

 

I.

на основата на продукти, съдържащи скорбяла

13 % + пк, като максимумът е 20 %

пк

38.19

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

Q.

Свързващи вещества за леярски сърца, приготвени на базата на синтетични смоли

12,8 %

8 %

ех T.

други:

 

 

Продукти, получени от крекинг на сорбитол

14,4 %

8 %

39.02

Продукти от полимеризация и съполимеризация (полиетилен, политетрахалоетилени, полиизобутилен, полистирен, поливинилхлорид, поливинилов ацетат, поливинилов хлорацетат и други поливинилни производни, полиакрилни и полиметакрилни производни, кумаронинденови смоли и др.):

 

 

ех С.

други:

 

 

Лепилни вещества на базата на емулсии от смоли

от 12 % до 18,4 %

0

39.06

Други високомолекулни полимери, изкуствени смоли и пластмаси, включително алгинова киселина, нейните соли и естери; линоксин:

 

 

ех B.

други:

 

 

Декстран

16 %

6 %

други неупоменати, с изключение на линоксина

16 %

8 %

Бележка: Съкращенията „пк“, „дмб“ и „дмз“, които са използвани в тази таблица, означават: „променлив компонент“, „допълнително мито върху брашното“, „допълнително мито върху захарта“.


(1)  Включването в тази подпозиция ще зависи от условията, които ще бъдат определени от компетентните органи.

ТАБЛИЦА II

НОРВЕГИЯ

№ по Норвежката митническа тарифа

Наименование на стоките

Базови мита

(в норвежки крони за kg)

Мито, прилагано към 1 юли 1977 г.

15.10

Мастни киселини с промишлена употреба, кисели рафинирани масла, мастни алкохоли с промишлена употреба:

 

 

ех С.

други:

 

 

Продукти, получени от борова дървесина с тегловно съдържание на мастни киселини, по-голямо или равно на 90 %

0,16

0

17.04

Захарни изделия без какао:

 

 

А.

Екстракт от сладка папрат

2,00

0 (1)

B.

други

1,00

0 (1)

18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао:

 

 

А.

Шоколод; подсладено какао на прах; млечен сладолед; млечен сладолед на прах и пудинг на прах:

 

 

Подсладено какао на прах

1,00

0

Шоколоад; млечен сладолед на прах и пудинг на прах

1,00

0 (1)

Млечен сладолед

15 %, като минимумът е 0,90 норвежки крони за kg

0,90

B.

други

0,50

0 (1)

19.01

Малцов екстракт

0,40

0

19.02

Продукти за хранене на деца или за диетична или кулинарна употреба, на основата на брашно, грис, скорбяла, нишесте или малцов екстракт, дори с добавка на какао в съотношение, по-малко от 50 тегловни %:

 

 

Заготокви за торти в съдове с нетно съдържание, по-малко от 2 kg

0,80

0 (1)

други

0,80

0,50 (1)

19.03

Тестени храни (макаронени изделия)

0,40

0,20 (1)

19.04

Тапиока, включително нейните заместители от картофено нишесте

0,60

0,20 (1)

19.05

Продукти на базата на житни растения, получени чрез набъбване или печене: от вида „puffed rice“, „cornflаkes“ и други подобни

0,40

0

19.06

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, безквасно тесто (за лепене на писма), сухи тестени листове от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

1,60

0

19.07

Хляб, сухари и други обикновени хлебарски изделия без добавяне на захар, мед, яйца, мазнини, сирене или плодове:

 

 

Хрупкав хляб тип Кнекброт

20 %

10 % (1)

Хрупкав хляб тип Флатбрад:

 

 

със съдържание на пшеница

0,80

0

друго

0,20

0

Сухари, галета и бисквитни изделия:

 

 

със съдържание на пшеница

0,80

0

други

0,20

0

други:

 

 

със съдържание на пшеница

0,80

0,50 (1)

други

0,20

0

19.08

Фини хлебарски изделия, сладкарски изделия и бисквитни продукти, дори с прибавяне на какао във всякакво съотношение

2,00

0 (1)

21.01

Печена цикория и други печени заместители на кафе и техните екстракти:

без мито

без мито

21.04

Сосове; комбинирани подправки

18 % + пк, като максимумът е 1,50 норвежки крони за kg

пк (1)

21.05

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони, смесени хомогенизирани готови храни:

 

 

В.

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони:

 

 

1.

в херметично затворени съдове:

 

 

а)

Месни бульони, дори и в концентрирано състояние

8 % + пк, като максимумът е 0,70 норвежки крони за kg

пк (1)

б)

Зеленчукови супи, дори и в концентрирано състояние, несъдържащи месо или екстракти от месо

8 % + пк, като максимумът е 0,35 норвежки крони за kg

пк (1)

в)

други

8 % + пк

пк (1)

2.

в други съдове:

 

 

а)

съдържащи месо или екстракти от месо

8 % + пк

пк (1)

б)

други

8 % + пк

пк (1)

21.06

Натурални маи, активни или неактивни; изкуствено приготвени маи:

 

 

ех А.

Натурални маи:

 

 

1.

Винена мая (дрожди)

1,20

0

2.

Мая за хранителни изделия за животни

без мито

без мито

3.

други, с изключение на маи за хлебопроизводство

30 %

0

21.07

Хранителни продукти, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

А.

Полуготови изделия за производството на продукти от позиция № 19.05

0,20

0

В.

Бонбони и дъвки без съдържание на захар

1,00

0 (1)

С.

1.

Безалкохолни продукти (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

 

 

а)

Концентрирани екстракти от ябълков сок или от касис

15 %

10 % (1)

б)

други

15 %

0

2.

Консервирани в кутии житни продукти, включително царевица, приготвена по друг начин

15 %

0

D.

други:

 

 

1.

Млечен сладолед, млечен сладолед на прах и пудинг на прах:

 

 

а)

Млечен сладолед, съдържащ мазнини

30 %, като минимумът е 1,70 норвежки крони за kg

1,70 норвежки крони за kg

б)

други

30 %

0 (1)

2.

Подсладени хранителни мазнини; мастни емулсии и подобни продукти от рода на използваните в хлебопроизводството или в сладкарството, със съдържание на мазнини:

 

 

а)

по-малко от 10 % в тегловно отношение

30 %

0 (1)

б)

повече или равно на 10 % в тегловно отношение

30 %

25 % (1)

3.

Ароматизирани кисели млека или с добавка на плодове

30 %, като минимумът е 1,70 норвежки крони за kg

1,70 норвежки крони за kg

4.

Бързоприготвящ се ориз и подобни продукти

30 %

0

5.

Екстракти от кафе в твърди форми; равиоли, макарони, спагети и други подобни термично обработени тестени храни

30 %

0

6.

други

30 %

0 (1)

22.02

Лимонада, ароматизирана газирана вода (включително обработената по този начин минерална вода) и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от позиция № 20.07

1,00

0 (1)

22.03

Бира:

 

 

А.

в бутилки или буренца

2,00 норвежки крони за литър

0

В.

в други вид съдове

1,80

0

22.06

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с използване на ароматни растения или ароматни вещества

без мито

без мито

ex 22.09

Етилов алкохол, неденатуриран, с алкохолно съдържание под 80°; ракии, ликьори и други спиртни напитки; комбинирани алкохолни препарати (наречени „концентрирани екстракти“), предназначени за производство на напитки:

 

 

Спиртни напитки, съдържащи яйца или яйчен жълтък и/или захар (захароза или инвертна захар)

без мито

без мито

29.04

Ациклени алкохоли и техните халогено-, сулфо-, нитро- или нитрозопроизводни:

 

 

ех С.

други:

 

 

Манитол и сорбитол

15 %

0

ex 29.10

Ацетали, полуацетали и ацетали и полуацетали, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, и техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

Метилглюкозиди

15 %

0

ex 29.14

Монокарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

Естери на манитола и естери на сорбитола (глюцитол)

24 %

0

29.15

Поликарбоксилни киселини, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

ех А.

Итаконова (метиленянтарна) киселина и нейните соли

без мито

без мито

ех B.

Естери на итаконова (метиленянтарна) киселина

24 %

0

ex 29.16

Карбоксилни киселини с алкохолна, фенолна, алдехидна или кетонна функционални групи и други карбоксилни киселини, съдържащи прости или сложни кислородни функционални групи, техните анхидриди, халогениди, пероксиди и пероксикиселини; техните халогено-, сулфо-, нитро- и нитрозопроизводни:

 

 

i)

Млечна киселина, лимонена киселина, глицеринова киселина, глюконова киселина, захарна киселина, изозахарна киселина, хептазахарна киселина и техните соли

без мито

без мито

ii)

Естери на киселините, посочени в i)

15 %

0

ex 29.35

Хетероциклени съединения, включително нуклеиновите киселини:

 

 

Анхидридни съединения на манитола или сорбитола, с изключение на малтола и на изомалтола

15 %

0

ex 29.43

Химически чисти захари, с изключение на захарозата, глюкозата и лактозата; захарни етери и естери и техните соли, различни от продуктите от позиции № 29.39, 29.41 и 29.42:

 

 

различни от рамноза, рафиноза и маноза

0,10

0

ex 29.44

Антибиотици:

 

 

Пеницилини, техните соли и други производни

без мито

без мито

35.01

Казеини, казеинати и други казеинови производни; казеинови лепила:

 

 

А.

Казеини

1,50

0 (1)

В.

Казеинови лепила

25 %

0 (1)

С.

други

15 %

0 (1)

35.05

Декстрин и декстринови лепила; модифицирани (разтворими или изпечени), скорбяла и нишесте; лепила от скорбяла или нишесте:

 

 

А.

Модифицирани (разтворими или изпечени), скорбяла и нишесте:

 

 

1.

получени от картофи:

 

 

а)

предназначени за хранителната промишленост или за храна на човека

0,51 + пк, като максимумът е 0,51 норвежки крони за kg

0,17 + пк (2)

б)

други

0,51

0

2.

други

0,51

0

B.

други

0,51

0

ex 35.06

Готови лепила, неупоменати, нито включени другаде; всякакви продукти, употребявани за лепене, пригодени за продажба на дребно като лепила в опаковки с нетно тегло, по-малко или равно на 1 kg:

 

 

на основата на емулсия от натриев силикат

12,5 %

0

ex 38.12

Готови препарати за скробване, за апретура и препарати за фиксиране на багрила от вида на използваните при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства:

 

 

на основата на скорбяла или нишесте

0,51

0 (1)

ex 38.19

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, неупоменати, нито включени другаде:

 

 

Свързващи вещества за леярски сърца, приготвени на базата на синтетични смоли

0,10

0

Продукти, получени от крекинг на сорбитол

15 %

0

ex 39.02

Продукти от полимеризация и съполимеризация (полиетилен, политетрахалоетилени, полиизобутилен, полистирен, поливинилхлорид, поливинилов ацетат, поливинилов хлорацетат, и други поливинилни производни, полиакрилни и полиметакрилни производни, кумаронинденови смоли и др.):

 

 

Лепилни вещества на базата на емулсии от смоли

10-20 %

0

ex 39.06

Други високомолекулни полимери, изкуствени смоли и пластмаси, включително алгинова киселина, нейните соли и естери; линоксин:

 

 

други високомолекулни полимери, изкуствени смоли и пластмаси, техните соли и естери, с изключение на алгинова киселина, нейните соли и естери

15 %

0

Бележка:Съкращението „пк“, което е използвано в таблицата, означава „променлив компонент“.


(1)  Норвегия си запазва правото да избере системата, която ще приложи за отчитане на разликите в цените на базовите селскостопански продукти.

(2)  Като изключение от разпоредбите на член 2, параграфи 1 и 2 от Протокол № 2, условията и редът на прилагане на предвидените намаления за тази позиция и датата на първото намаление се определят от Съвместния комитет.


ПРОТОКОЛ № 3

относно определението на понятието „стоки с произход“ и методите на административно сътрудничество

ДЯЛ I

Дефиниция на понятието „стоки с произход“

Член 1

За целите на прилагането на споразумението и без да се накърняват разпоредбите на членове 2 и 3 от настоящия протокол, се приема, че:

1.

стоки с произход от Общността са:

а)

стоките, които са изцяло получени в Общността;

б)

стоките, получени в Общността и при производство на които са използвани продукти, различни от посочените в буква а), при положение че въпросните стоки са достатъчно обработени или преработени по смисъла на член 5. Това условие не се прилага по отношение на стоки, които по смисъла на настоящия протокол произхождат от Норвегия.

2.

стоки с произход от Норвегия са:

а)

стоките, които са изцяло получени в Норвегия;

б)

стоките, получени в Норвегия, при производство на които са използвани продукти, различни от посочените в буква а), при положение че въпросните стоки са достатъчно обработени или преработени по смисъла на член 5. Това условие не се прилага по отношение на стоки, които по смисъла на настоящия протокол произхождат от Общността.

Продуктите, посочени в списък В, са временно изключени от прилагането на настоящия протокол.

Член 2

1.   Доколкото търговският обмен между Общността и Австрия, Финландия, Исландия, Португалия, Швеция и Швейцария, и между Норвегия и последните шест страни, както и между коя да е от тези шест страни, се управлява от споразумения, които съдържат правила, идентични на правилата от настоящия протокол, се приемат:

А.

като стоки с произход от Общността, стоките, посочени в член 1, параграф 1, които след изнасянето им от Общността не са преминали в коя да е от тези шест страни през никаква обработка или преработка, или са претърпели недостатъчни обработки или преработки, за да може да бъдат считани, че произхождат от някоя от тях по силата на техните разпоредби, които съответстват на разпоредбите на член 1, параграф 1, буква б), или параграф 2, буква б) от настоящия протокол, фигуриращ в посочените по-горе споразумения, и при условие че:

а)

при обработката или преработката са били използвани единствено продукти с произход от някоя от тези шест страни или от Общността или от Норвегия;

б)

когато дадено правило за пределно процентно съотношение в посочените в член 5 списъци А и Б ограничава съотношението в стойностно изражение на продуктите без произход, които биха могли да бъдат вложени при някои условия, добавената стойност е придобита, като във всяка от страните се спазват правилата за процентно съотношение, както и останалите правила, фигуриращи в горепосочените списъци, без възможност за извършване на натрупване при преминаване от една страна в друга.

Б.

като стоки с произход от Норвегия, стоките, посочени в член 1, параграф 2, които след изнасянето им от Норвегия не са преминали в коя да е от тези шест страни през никаква обработка или преработка, или са претърпели недостатъчни обработки или преработки, за да може да бъдат считани, че произхождат от някоя от тях по силата на техните разпоредби, които съответстват на разпоредбите на член 1, параграф 1, буква б), или параграф 2, буква б) от настоящия протокол, фигуриращ в посочените по-горе споразумения, и при условие че:

а)

при обработката или преработката са били използвани единствено продукти с произход от някоя от тези шест страни или от Общността или от Норвегия;

б)

когато дадено правило за пределно процентно съотношение в посочените в член 5 списъци А и Б ограничава съотношението в стойностно изражение на продуктите без произход, които биха могли да бъдат вложени при някои условия, добавената стойност е придобита, като във всяка от страните се спазват правилата за процентно съотношение, както и останалите правила, фигуриращи в горепосочените списъци, без възможност за извършване на натрупване при преминаване от една страна в друга.

2.   За целите на прилагането на параграф 1, точка А, буква а), и точка Б, буква а), фактът, че са използвани продукти, различни от посочените там, в съотношение, което в стойностно изражение не надвишава общо 5 % от стойността на получените стоки, внесени в Норвегия или в Общността, е без значение за определянето на произхода на тези получени стоки, при условие, че използваните за производството продукти не биха отнели на първоначално изнесените от Общността или от Норвегия стоки, произхода им на стоки от Общността или Норвегия, дори и тези продукти да биха били вложени в тях там.

3.   В случаите, визирани в параграф 1, точка А, буква б), точка Б), буква б), и в параграф 2, не трябва да бъде влаган никакъв продукт без произход, който е преминал само през обработките или преработките, предвидени в член 5, параграф 3.

Член 3

Независимо от разпоредбите на член 2 и при условие, че всички предвидени условия в този член са изпълнени, се приема, че получените стоки придобиват произход съответно от Общността или от Норвегия, само ако стойността на използваните обработени и преработени продукти с произход от Общността или от Норвегия представлява най-високия процент от стойността на получените стоки. Ако това не е така, получените стоки се считат като стоки с произход от страната, в която придобитата добавена стойност представлява най-висок процент от тяхната стойност.

Член 4

Следните продукти се считат за изцяло получени или в Общността или в Норвегия по смисъла на член 1, параграф 1, буква а), и параграф 2, буква а):

а)

минерални продукти, добити от тяхната почва или от тяхното морско или океанско дъно;

б)

растителни продукти, събрани на техните територии;

в)

живи животни, родени и отгледани на техните територии;

г)

продукти, получени от живи животни, отгледани на техните територии;

д)

продукти, получени чрез лов и риболов, извършен на техните територии;

е)

продукти, получени от морски риболов, и други продукти, уловени в морето от техните кораби;

ж)

продукти, произведени на борда на техните кораби-заводи изключително от продукти, посочени в буква е);

з)

употребявани продукти, събрани на техните територии, годни само за възстановяване на суровини;

и)

отпадъци, получени от производствени операции, извършени на техните територии;

й)

стоки, произведени на тяхна територия изключително от продуктите, посочени в букви от а) до и).

Член 5

1.   За прилагането на член 1, параграф 1, буква б), и параграф 2, буква б), се приемат за достатъчни:

а)

обработките и преработките, които имат за цел да включат получените стоки в тарифна позиция, различна от позицията, в която влиза всеки от използваните обработени и преработени материали, с изключение въпреки това на позициите, които са изброени в списък А и спрямо които се прилагат специалните разпоредби на този списък;

б)

обработките и преработките, изброени в списък Б.

Под термините „раздели“, „глави“ и „тарифни позиции“ се разбират разделите, главите и тарифните позиции на Брюкселската номенклатура за класификация на стоките в митническите тарифи.

2.   Когато за определена получена стока, някое от правилата в списъци А и Б за пределното процентно съотношение ограничава стойността на материалите, които биха могли да бъдат използвани, общата стойност на тези материали, без значение дали те са променили или не тарифната си позиция при операциите по обработка, преработка или монтаж в предвидените във всеки един от двата списъка рамки и условия, не може да превишава по отношение на получената стока стойността, която съответства или на това общо процентно съотношение, ако процентите са еднакви в двата списъка, или, при положение че процентите са различни, стойността на по-високия от двата.

3.   За целите на прилагането на член 1, параграф 1, буква б), и параграф 2, буква б), следните обработки или преработки винаги се приемат за недостатъчни за придобиване на произход, независимо дали е имало или не промяна на тарифната позиция:

а)

манипулациите, предназначени да осигурят съхраняването на стоките по време на тяхното транспортиране и складиране (аерация, разстилане, сушене, оhlаждане, поставяне в солена вода, сярна вода или вода с други добавени субстанции, отстраняване на развалени части и други подобни операции);

б)

обикновени операции по обезпрашаване, пресяване, сортиране, категоризиране, комплектуване (включително съставянето на комплекти от стоки), миене, боядисване, нарязване;

в)

i)

смяната на амбалажа и разделянето и събирането на пратки;

ii)

обикновено бутилиране, наливане във флакони, поставяне в торби, калъфи, кутии, върху дъски и т. н. и всякакви други обикновени операции по опаковане;

г)

поставяне върху самите продукти или върху техния амбалаж на марки, етикети или други подобни отличителни знаци;

д)

просто смесване на продукти, дори и от различни видове, когато една или няколко от съставките на сместа не отговарят на установените условия от настоящия протокол, за да могат да бъдат считани като произхождащи от Общността или от Норвегия;

е)

просто събиране на части на артикули за комплектуване на цял артикул;

ж)

едновременно извършване на две или няколко от операциите, посочени в букви от а) до е);

з)

клане на животни.

Член 6

1.   Когато посочените в член 5 списъци А и Б предвиждат, че стоките, получени в Общността или в Норвегия, се считат за стоки с произход от тези страни, при условие че стойността на използваните обработени и преработени материали не надвишава определен процент от стойността на получените стоки, стойностите, които трябва да се вземат под внимание за определянето на този процент, са:

от една страна,

що се отнася до материалите, внасянето на които може да бъде доказано: тяхната митническа стойност в момента на вноса;

що се отнася до материалите с неопределен произход: първата проверима цена, платена за тези материали на територията на договарящата се страна, в която се извършва производството;

от друга страна,

цената „на производител“ на получените стоки, като се приспаднат вътрешните данъци, които са възстановени или ще бъдат възстановени в случай на износ.

Настоящият член важи също така за прилагането на членове 2 и 3.

2.   При прилагане на членове 2 и 3, под „придобита добавена стойност“ се разбира разликата от една страна между цената „на производител“ на получените стоки, като се приспаднат вътрешните такси, които са възстановени или ще бъдат възстановени в случай на износ от съответната страна или от Общността, и, от друга страна, митническата стойност на всички материали, които са внесени и обработени или преработени в тази страна или в Общността.

Член 7

Стоки с произход от Норвегия или от Общността, които съставляват една единствена и неразделна пратка, могат да бъдат транспортирани с преминаване през територии, които са различни от териториите на Общността, Норвегия, Австрия, Финландия, Исландия, Португалия, Швеция или Швейцария, като при необходимост се извършва претоварване или временно складиране на тези територии, при положение че преминаването през тях е оправдано от географска гледна точка и че стоките остават под надзора на митническите власти на страната на транзитно преминаване или на страната на складиране, че те не се пускат в продажба в търговската мрежа и не се подлагат на други операции, освен разтоварване или повторно натоварване или всяка друга операция, предназначена да осигури тяхното съхраняване в добро състояние.

ДЯЛ II

Методи на административно сътрудничество

Член 8

1.   При внос в Общността или в Норвегия, продуктите с произход по смисъла на член 1 от настоящия протокол се ползват от разпоредбите на споразумението само след представяне на сертификат за движение на стоките A.N.1, образец на който фигурира в приложение V към настоящия протокол и който се издава от митническите власти на Норвегия или на държавите-членки на Общността.

2.   Когато се прилага член 2 и, при необходимост, член 3, се използват сертификати за движение на стоките A.W.1, образец на които фигурира в приложение VI към настоящия протокол и които се издават от митническите власти на всяка една от заинтересованите страни, в които тези стоки или са пребивавали преди тяхното реекспортиране в състоянието в което са внесени, или са били обработени или преработени по смисъла на член 2, след представяне на издадените по-рано сертификати за движение на стоките.

3.   За да могат митническите власти да контролират условията, при които стоките са пребивавали на територията на всяка от заинтересованите страни, когато те не са били оставени в митнически склад, и трябва да бъдат реекспортирани в състоянието, в което са внесени, сертификатите за движение на стоките, които са издадени преди това и са представени по време на вноса, по искане на притежателя на стоките трябва да бъдат съответно заверявани от горепосочените органи в момента на вноса, а след това веднъж на всеки шест месеца.

4.   Митническите власти на Норвегия или на държавите-членки на Общността имат право да издават сертификатите за движение на стоките, предвидени в споразуменията, посочени в член 2, при спазване на определените в тези споразумения условия и при положение че стоките, за които тези сертификати се отнасят, се намират на територията на Норвегия или на Общността. Образецът на използвания сертификат фигурира в приложение VI към настоящия протокол.

5.   Когато в настоящия протокол се използват изразите „сертификат за движение на стоките“ или „сертификати за движение на стоките“, без да се уточнява, че се отнася или за образеца, посочен в параграф 1, или до образеца, визиран в параграф 2, съответните разпоредби се прилагат към двете категории сертификати, без да се прави разлика между тях.

Член 9

Сертификатът за движение на стоките се издава само по писмено искане на износителя, направено според определения за тази цел формуляр.

Член 10

1.   Сертификатът за движение на стоките се издава при износ на стоките, за които той се отнася, от митническите власти на държавата, от която се изнася. Той трябва да бъде предоставен на разположение на износителя, веднага щом бъде осъществен или осигурен реалният износ.

По изключение сертификатът за движение на стоките може също така да се издаде след износа на стоките, за които той се отнася, когато той не е бил издаден по време на този износ поради грешки, неволни пропуски или особени обстоятелства. В този случай той съдържа специална бележка, която посочва условията, при които е бил издаден.

Сертификатът за движение на стоките се издава само ако може да представлява документно доказателство за прилагането на предвидения преференциален режим в споразумението.

2.   Сертификатите за движение на стоките, съставени според предвидените в член 8, параграфи 2 и 4 условия, трябва да съдържат позовавания на издадения/ите преди това сертификат/и за движение на стоките, въз основа на представянето, на който/които те са издадени.

3.   Исканията за издаване на сертификати за движение на стоките, както и за сертификатите, посочени в параграф 2, след представянето на които се издават нови сертификати, трябва да бъдат съхранявани в продължение на най-малко две години от митническите власти на страната, от която се извършва износът.

Член 11

1.   Сертификатът за движение на стоките трябва да бъде представен в срок от четири месеца, считано от датата на неговото издаване от митницата на държавата на износ, на митническата служба на страната на вноса.

2.   Сертификатите за движение на стоките, които са представени на митническите власти на държавата на вноса след изтичането на посочения в параграф 1 срок за представяне, могат да бъдат приети за целите на прилагането на преференциалния режим, когато неспазването на срока се дължи на непреодолима сила или на извънредни обстоятелства.

В други случаи на забавено представяне, митническите власти на държавата на вноса могат да приемат сертификатите, ако стоките са им представени преди изтичането на посочения краен срок.

3.   Сертификатите за движение на стоките, независимо дали съдържат или не заверки съгласно условията, определени в член 8, параграф 3, се съхраняват от митническите власти на държавата на вноса съгласно действащите в нея правила.

Член 12

За съставяне на сертификата за движение на стоките се използва подходящия за случая формуляр по един от образците в приложения V и VI към настоящия протокол. Той се попълва на един от езиците, на които е съставено споразумението, и в съответствие с разпоредбите на националното законодателство на страната-износител. Ако е попълнен на ръка, това трябва да стане с мастило и с печатни букви.

Форматът на сертификата е 210 x 297 мм. Трябва да се използва бяла хартия, която не съдържа получена по механичен способ целулозна маса, и с тегло най-малко 25 г/м2. Тя трябва да бъде покрита с фон от зелени на цвят преплитащи се орнаментни линии (гийоше), даваща възможност за разпознаване с невъоръжено око на всякаква фалшификация, извършена с механични или химични средства.

Държавите-членки на Общността и Норвегия могат да си запазят правото сами да отпечатват сертификатите, или да го предоставят на лицензирани от тях печатници. В този случай върху всеки сертификат се прави позоваване на тази лицензия. Всеки сертификат трябва да съдържа отпечатано името и адреса на печатницата или някакъв друг знак, който позволява нейното идентифициране. Освен това той трябва да има сериен номер, позволяващ неговото индивидуализиране.

Член 13

В държавата на вноса сертификатът за движение на стоките се представя на митническите власти съгласно условията и начините, предвидени в нормативната уредба на тази държава. Горепосочените власти имат право да поискат негов превод. Освен това те могат да изискат декларацията за внос да бъде допълнена от вносителя с отбелязване, което удостоверява, че стоките отговарят на необходимите условия за прилагането на споразумението.

Член 14

1.   Общността и Норвегия ще приемат като стоки с произход, които могат да се възползват от разпоредбите на споразумението, без да е необходимо да се представя сертификат за движение, стоките, които представляват малки пратки, предназначени за частни лица или съдържащи се в личния багаж на пътниците, доколкото става дума за внос без всякакъв търговски характер, при положение че те са декларирани като отговарящи на предвидените условия за прилагането на тези разпоредби, и не съществува никакво съмнение по отношение достоверността на тази декларация.

2.   За лишен от търговски характер се приема вносът, които има случаен характер и които се отнася изключително до стоки за лично или семейно ползване на получателите или пътниците, ако от характера и количество на стоките е видно, че не се преследва никаква търговска цел. Освен това общата стойност на тези стоки не трябва да надвишава 60 счетоводни единици в случая на малки пратки или 200 счетоводни единици в случая на съдържанието на личния багаж на пътниците.

3.   Една счетоводна единица (СЕ) има стойност, равна на 0,88867088 г чисто злато. В случай на промяна на стойността на счетоводната единица, договарящите се страни ще осъществят връзка помежду си на равнище Съвместен комитет, за да определят отново стойността ѝ в злато.

Член 15

1.   Стоките, изпратени от Общността или от Норвегия за изложба в държава, различна от посочените в член 2, и продадени след изложбата, за да бъдат внесени в Норвегия или в Общността, се възползват при внос от разпоредбите на Споразумението, при положение че те отговарят на предвидените условия в настоящия протокол за признаването на произхода им от Общността или Норвегия и при положение че представят убедително доказателство пред митническите власти, че:

а)

износителят е експедирал тези стоки от територията на Общността или от Норвегия в страната, където се е провела изложбата, и че те са били изложени там;

б)

същият износител е продал или по друг начин е отчуждил стоките в полза на лице в Норвегия или в Общността;

в)

стоките са били експедирани по време на изложбата или непосредствено след нея в Норвегия или в Общността, в състоянието в което те са били изпратени за изложбата;

г)

от момента на тяхното експедирани за изложбата, стоките не са били използвани за други цели, освен за излагане по време на тази изложба.

2.   На митническите власти трябва да бъде представен сертификат за движение на стоките според обичайните изисквания. Наименованието и адресът на изложбата трябва да бъдат отбелязани. При необходимост може да бъде поискано допълнително доказателство във вид на документи за характера на стоките и условията, при които те са били изложени.

3.   Параграф 1 трябва да се прилага за всички изложби, панаири или подобни публични събития с търговски, промишлен, селскостопански или занаятчийски характер, които не са организирани за частни цели в магазини или търговски обекти с цел продажбата на чуждестранни стоки, и по време на които стоките остават под контрола на митницата.

Член 16

С цел да се осигури правилното прилагане на настоящия дял, държавите-членки на Общността и Норвегия ще си оказват взаимопомощ чрез посредничеството на техните митнически администрации относно контрола на автентичността и редовността на сертификатите за движение на стоките, включително и на тези, които са издадени по силата на член 8, параграф 4.

Съвместният комитет има право да взема необходимите решения, с цел своевременното прилагане на методите на административно сътрудничество в Общността и в Норвегия.

Член 17

Ще бъде санкционирано всяко лице, което състави или направи така, че да бъде съставен документ с невярно съдържание, с цел получаване на сертификат за движение на стоките, позволяващ допускането на дадена стока до преференциалния режим.

ДЯЛ III

Заключителни разпоредби

Член 18

Общността и Норвегия трябва да вземат всички необходими мерки, така че сертификатите за движение на стоките да започнат да бъдат издавани съгласно разпоредбите на член 13 от настоящия протокол от датата на влизане в сила на споразумението.

Член 19

Общността и Норвегия трябва да вземат съответните мерки, които се отнасят до тях, свързани с изпълнението на настоящия протокол.

Член 20

Обяснителните бележки, списъците А, Б и В и образците на сертификатите за движение на стоките са неразделна част от настоящия протокол.

Член 21

Стоките, които отговарят на разпоредбите на Дял I и които към датата на влизане в сила на споразумението се намират или на път, или са поставени в Общността или в Норвегия в режим на временно складиране в митнически складове или в свободни зони, могат да бъдат допуснати да се възползват от разпоредбите на споразумението при условие, че в срок до 4 месеца, считано от тази дата, на митническите власти на държавата на вноса ще се представи сертификат за движение на стоките, попълнен впоследствие от компетентните власти на страната-износител, както и документи, удостоверяващи условията на транспортиране.

Член 22

Договарящите се страни се ангажират да взимат необходимите мерки, така че сертификатите за движение на стоките, които митническите власти на държавите-членки на Общността и на Норвегия имат право да издават в приложение на споразуменията, посочени в член 2, да могат да бъдат издавани според предвидените в тези споразумения условия. Те се ангажират също така да осигурят необходимото административно сътрудничество за тази цел, по-специално за контролиране изпращането и престоя на търгуваните стоки в рамките на посочените в член 2 споразумения.

Член 23

1.   Без да се накърняват разпоредбите на член 1 от Протокол № 2, за вложените в производството продукти, които не са с произход от Общността, от Норвегия или от страните, посочени в член 2 от настоящия протокол, не могат да се възстановяват платени мита или да се ползва освобождаване от мито под каквато и да е форма, считано от датата, от която митото, прилагано за стоките с произход от същия вид, е било намалено на 40 % от базовото мито в Общността и в Норвегия.

2.   Без да се накърняват разпоредбите на член 1 от Протокол № 2, когато се издава сертификат за движение на стоките от митническите власти на Дания или на Обединеното кралство с цел в Норвегия да се получи възможност за възползване от действащите тарифни разпоредби в Норвегия, посочени в член 3, параграф 1 от споразумението, за стоките, които са внесени и използвани в производството в Дания или във Обединеното кралство не може да се възстановяват платени мита в тези две страни или да се ползва освобождаване от мито под каквато и да е форма, освен ако се отнася до стоките, визирани в член 25, параграф 1, буква а) от настоящия протокол.

3.   Без да се накърняват разпоредбите на член 1 от Протокол № 2, когато се издава сертификат за движение на стоките от митническите власти на Норвегия, с цел в Дания или във Обединеното кралство да се получи възможност за възползване от действащите в тези две страни тарифни разпоредби, и са посочени в член 3, параграф 1 от споразумението, за стоките, внесени и използвани в производството в Норвегия, не може да се възстановяват платени мита в Норвегия или да се ползва освобождаване от мито под каквато и да е форма, освен ако се отнася до стоките, визирани в член 25, параграф 1, буква а) от настоящия протокол.

4.   В настоящия и следващите членове терминът „мита“ обхваща и таксите с равностоен на мито ефект.

Член 24

1.   В сертификатите за движение на стоките евентуално може да се отбележи, че стоките, за които те се отнасят, са придобили статута на стоки с произход и са преминали през допълнителна преработка при условията, визирани в член 25, параграф 1, до датата, след която прилаганата митническа такса за горепосочените стоки се премахва между Общността в нейния първоначален състав и Ирландия, от една страна, и Норвегия, от друга страна.

2.   В останалите случаи в тях може евентуално да се посочи придобитата добавена стойност във всяка от следните територии:

Общността в нейния първоначален състав,

Ирландия,

Дания, Обединеното кралство,

Норвегия,

всяка една от шестте страни, посочени в член 2 от настоящия протокол.

Член 25

1.   Следните стоки могат да се възползват при внос в Норвегия, Дания или Обединеното кралство от действащите тарифни разпоредби в Норвегия или в тези две страни, посочени в член 3, параграф 1 от споразумението:

а)

стоките, които отговарят на условията на настоящия протокол, за които е бил издаден сертификат за движение, от който става ясно, че са придобили статут на стоки с произход и са преминали през всяка допълнителна преработка единствено в Норвегия или в двете посочени по-горе страни или в останалите шест страни, визирани в член 2 на настоящия протокол;

б)

стоките, които са различни от фигуриращите в глави от 50 до 62 и които отговарят на условията на настоящия протокол, и за които е бил издаден сертификат за движение на стоките, от който става ясно, че:

1.

те са получени чрез преработка на стоки, които в момента на износа им от Общността в нейния първоначален състав или от Ирландия вече са били придобили статут на стоки с произход;

2.

и придобитата добавена стойност в Норвегия или в упоменатите по-горе две страни, или в другите шест страни, визирани в член 2 от настоящия протокол, представлява 50 % или повече от стойността на тези стоки;

в)

стоките от глави от 50 до 62, посочени в колона 2 по-долу, които отговарят на условията на настоящия протокол и за които е бил издаден сертификат за движение на стоките, от който става ясно, че те са получени чрез преработка на стоки, посочени в колона 1 по-долу, които в момента на износа им от Общността в нейния първоначален състав или от Ирландия, вече са били придобили статут на стоки с произход.

 

Колона 1

Колона 2

Използвани продукти

1.

50.03

Отпадъци от естествена коприна (включително пашкулите, негодни за свилоточене и развлакнените отпадъци от коприна (шап), от копринена дреб (бурет) и от текстилни материали)

 

 

Всички продукти, които влизат в състава на глави от 50 до 62

56.03

Отпадъци от синтетични и изкуствени нишки и щапелни влакна, включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

 

2.

53.05

Вълна и косми (фини или груби) кардирани или пенирани

 

 

Всички продукти, които влизат в състава на глави от 50 до 57

3.

ex 56.01

Синтетични щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

 

 

Всички изделия от глави от 50 до 57, с изключение на позиция № 56.04:

Синтетични и изкуствени щапелни влакна и отпадъци от синтетични и изкуствени нишки и щапелни влакна, кардирани, пенирани или приготвени по друг начин за изпридане

Следните продукти от глави от 58 до 62:

ex 59.01:

Хигиенни кърпи

ex 56.02

Кабели от нишки за изработване на синтетични щапелни влакна

 

ex 59.04:

Канапи, тънки и дебели въжета, плетени или не, различни от единичните прежди съставени само от синтетични нишки

4

ex 56.01

ex 56.02

Влакна и кабели от полипропилен, при условие че стойността им не надвишава 40 % от стойността на крайното изделие

 

 

ex 59.02

Иглонабити филцове, дори импрегнирани или промазани

5

ex глави от 50 до 57

Прежди

 

 

ex 50.09

Обагрени тъкани, съдържащи тегловно не по-малко от 80 % коприна или отпадъци от коприна (шап)

 

 

ex 51.04

Тъкани от синтетични и изкуствени нишки, флокирани

 

 

ex 55.09

Други памучни тъкани, флокирани

 

 

ex 55.09

Муселинови тъкани органди, избелени, мерсеризирани и пергаментирани

 

 

ex 56.07

Тъкани от синтетични и изкуствени щапелни влакна (или от отпадъци от синтетични и изкуствени влакна), флокирани

 

 

58.01

Килими с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

 

 

ex 59.01

Хигиенни кърпи

 

 

ex 59.15

Маркучи за помпи и подобни маркучи от текстилни материали, в които ленът или конопът, или тези два материала, взети заедно, представляват не повече от 50 % от теглото на текстилните компоненти

 

 

ex 59.17

Марлени материи и платна за пресяване

 

 

ex 59.17

Артикули от текстилни материали, различни от изделията, определени в бележка 5, буква а) от глава 59

 

 

ex 60.03

Дамски дълги чорапи, чорапи, носени под други чорапи, три-четвърти и къси чорапи, терлички за предотвратяване на контакт на чорапа с обувката и други подобни артикули, комплектовани и готови за носене

 

 

ex 60.06

Артикули от характера на тези от позиции от № 60.02 до № 60.05, от еластични или гумирани трикотажни (плетени) материали, комплектовани и готови за носене или за употреба

6

ex глави от 50 до 59

Единични прежди

 

 

59.05

Мрежи, изработени от материалите, фигуриращи в позиция № 59.04, на платна, на части, или по форма; конфекционирани мрежи по определена форма за риболов, от прежда, канапи или въжета

 

 

59.06

Други изделия, произведени от прежда, канапи, тънки или дебели въжета, с изключение на тъканите и артикулите от тъкани

7

ex глави 55 и 56

Единични прежди

 

 

ex 58.08

Тъкани със завързани бримки (мрежести), с отворени и равномерни бримки, с квадратна или ромбоидна форма и завършващи с възли в четирите ъгъла, изцяло изработени от памук или синтенични влакна

8

ex 51.01

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно

 

 

ex 58.08

Тъкани със завързани бримки (мрежести), с отворени и равномерни бримки, с квадратна или ромбоидна форма и завършващи с възли в четирите ъгъла, изцяло изработени от памук или синтенични влакна

ex 51.02

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитации на хирургически конец, от синтетични материи

ex 59.04

Канапи, тънки и дебели въжета, плетени или не, различни от единичните прежди, съставени единствено от синтетични нишки

 

59.05

Мрежи, изработени от материалите, фигуриращи в позиция № 59.04, на платна, на части, или по форма; конфекционирани мрежи по определена форма за риболов, от прежда, канапи или въжета

 

59.06

Други изделия, произведени от прежда, канапи, тънки или дебели въжета, с изключение на тъканите и артикулите от тъкани

9

ex 51.01

ex 51.02

ex 56.05

Прежди, монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитации на хирургически конец, от купроамонячни влакна

 

 

58.06

Етикети, гербове и подобни артикули от текстилни материали, на парчета, на ленти или изрязани по форма или големина, изтъкани, но небродирани

10

ex 51.02

Полиестерни монофиламенти

 

 

ex 59.17

Тъкани (различни от филцовите тъкани от текстилни влакна) от видовете, използвани обикновено за машините за производството на хартиена маса или за производството и довършителните операции на хартия и картон, включително тъканите с тръбна или безконечна форма

11

ex глави от 50 до 59

Тъкани и други изделия, с изключение на фигуриращите в позиции № 59.10 и 59.11

 

 

59.10

Линолеуми за всякаква употреба, изрязани или не; подови покрития, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, изрязани или не

 

 

ex 59.11

Фолио, плоскости и ленти от порест каучук, комбинирани с тъкан

12

ex глави от 50 до 59

Тъкан, при условие че стойността на тъканта (без да се включват подплатите, гарнитурите и аксесоарите) не надвишава 45 % от стойността на крайното изделие

 

 

ex 61.01

Връхно облекло за мъже и момчета, комплектовано и готово за носене

 

 

ex 61.02

Връхно облекло за жени, момичета и малки деца, комплектовано и готово за носене, от следните видове: рокли, поли, сака и панталони (различни от панталоните, тъканта на които е от позиции № 55.08 и 55.09), костюми (съставени от сако и пола или от пола и панталон) и манта

13

ex глави от 50 до 59

Тъкан, при условие че стойността на тъканта не надвишава 40 % от стойността на крайното изделие

 

 

ex 61.09

Сутиени, корсети, корсетни колани, ластични колани, гъвкави колани и други артикули за поддържане на тялото, дори еластични, комплектовани и готови за носене

Разпоредбите на настоящия параграф се прилагат само по отношение на стоките, които по силата на разпоредбите на настоящото споразумение и на приложените протоколи, ще се възползват от премахването на митата след края на предвидения за всяка стока период на отпадане на митата.

Визираните по-горе разпоредби няма да се прилагат след изтичането на предвидения за всяка стока период на отпадане на митата.

2.   В случаите, различни от визираните в параграф 1, Норвегия, от една страна, и Общността, от друга страна, могат да приемат преходни разпоредби с цел да не се събират митата, предвидени в член 3, параграф 2 от Споразумението върху стойността, съответстваща на стойността на стоките с произход от Норвегия или от Общността, които са били обработени или преработени за получаването на други стоки, отговарящи на предвидените в настоящия протокол условия, и които по-късно са внесени в Норвегия или в Общността.

Член 26

Договарящите се страни вземат всички необходими мерки с цел сключване на споразумения с Австрия, Финландия, Исландия, Португалия, Швеция и Швейцария, позволяващи прилагането на настоящия протокол.

Член 27

1.   За целите на прилагането на член 2, параграф 1, точка А от настоящия протокол, всяка стока с произход от една от шестте визирани в този член страни, се третира като стока без произход по време на периода или периодите, когато — за тази стока и по отношение на тази страна — Норвегия налага митата, които прилага спрямо трети страни или съответна предпазна мярка по силата на разпоредбите, които управляват търговския обмен между Норвегия и шестте визирани в горецитирания член страни.

2.   За целите на прилагането на член 2, параграф 1, точка Б от настоящия протокол, всяка стока с произход от една от шестте визирани в този член страни, се третира като стока без произход по време на периода или периодите, когато — за тази стока и по отношение на тази страна — Общността налага митата, които прилага спрямо трети страни по силата на сключеното от нея споразумение с тази страна.

Член 28

Съвместният комитет може да реши да измени разпоредбите на дял I, член 5, параграф 3, на дял II, дял III, членове 23, 24 и 25, както и на приложения I, II, III, V и VI към настоящия протокол. Той по-специално има право да приеме необходимите мерки, за да ги адаптира към изискванията, свързани с определени стоки или с някои начини на транспортиране.

ПРИЛОЖЕНИЕ I

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Бележка 1 —   към член 1

Термините „Общността“ или „Норвегия“ обхващат също така и териториалните води на държавите-членки на Общността или на Норвегия.

За плавателните съдове, които оперират в открито море, включително корабите-заводи, на борда на които се извършва преработката или обработката на продуктите, получени от риболовната им дейност, се приема, че са част от територията на държавата-членка, към която принадлежат, при положение че изпълняват условията, изложени в обяснителна бележка 5.

Бележка 2 —   към членове 1, 2 и 3

За да се определи дали дадена стока е с произход от Общността или от Норвегия, или от някоя от страните, визирани в член 2, не е необходимо да се установи дали енергията, съоръженията, машините и инструментите, използвани за производството на тази стока, произхождат или не от трети страни.

Бележка 3 —   към членове 2 и 5

За целите на прилагането на разпоредбите на член 2, параграф 1, точка А, буква б), и точка Б, буква б), правилото за процентното съотношение трябва да бъде спазвано, като относно придобитата добавена стойност се вземат предвид специалните разпоредби, предвидени в списъци A и Б. Така че когато получената стока фигурира в списък А, това представлява допълнителен критерий, който се добавя към критерия за промяна на тарифната позиция на евентуално използваната стока без произход. Също така разпоредбите относно невъзможността за натрупване на процентите, предвидени в списъци A и Б за един и същ получен продукт, се прилагат във всяка страна относно придобитата добавена стойност.

Бележка 4 —   към членове 1, 2 и 3

Опаковките се считат за образуващи единно цяло със стоките, които се съдържат в тях. Въпреки това, тази разпоредба не се прилага спрямо опаковките, които не са от тип, обичаен за опакования продукт, и които имат собствена потребителска стойност и траен характер, независимо от функциите им на амбалаж.

Бележка 5 —   към член 4, буква е)

Изразът „техните плавателни съдове“ се прилага само по отношение на плавателните съдове:

а)

които са регистрирани или вписани в някоя от държавите-членки на Общността или в Норвегия;

б)

които плават под флага на някоя от държавите-членки на Общността или на Норвегия;

в)

които принадлежат в размер най-малко 50 % на граждани на държавите-членки на Общността и на Норвегия или на дружество, централното управление на което се намира в една от тези държави, на което управителят/ите, председателят на съвета на директорите или на надзорния съвет и по-голямата част от членовете на тези съвети са граждани на държавите-членки на Общността и на Норвегия и, освен това, по отношение персоналните дружества или на дружествата с ограничена отговорност — най-малко половината от капитала на това дружество принадлежи на тези държави или на държавни органи или на граждани от тези държави;

г)

командната част на екипажа на които е съставена изцяло от граждани на държавите-членки на Общността и на Норвегия;

д)

и чиито екипаж е съставен в съотношение най-малко 75 % от граждани на държавите-членки на Общността и на Норвегия.

Бележка 6 —   към член 6

Под „цена на производител“ се разбира цената, заплатена на производителя, в чието предприятие се извършва последната обработка или преработка, като това включва стойността на всички материали, използвани в производството.

Под „митническа стойност“ се разбира стойността, определена съгласно Споразумението за митническата стойност на стоките, подписано в Брюксел на 15 декември 1950 г.

Бележка 7 —   към член 8

Митническите власти, които заверяват сертификатите за движение на стоките при условията, предвидени в член 8, параграф 3, имат възможността да извършват проверки на стоките съгласно законите и подзаконовите нормативни актове, приложими в съответната държава.

Бележка 8 —   към член 10

Когато определен сертификат за движение на стоките се отнася до стоките, които първоначално са внесени от някоя от държавите-членки на Общността или от Норвегия и са изнесени след това в състоянието, в което са внесени, новите сертификати, издадени от държавата, извършила реекспорта, трябва задължително да указват държавата, в която е бил издаден първоначалният сертификат, като се спазват разпоредбите на член 24. В тях също така трябва да бъде отбелязано, когато се отнася до стоки, които не са били поставени в митнически склад, че предвидените в член 8, параграф 3 заверки са били извършвани редовно.

Бележка 9 —   към членове 16 и 22

Когато определен сертификат за движение на стоките е бил издаден при условията, предвидени в член 8, параграф 2 или 4, и се отнася до стоките, изнасяни в състоянието, в което са внесени, митническите власти на страната, за която е предназначен износът, трябва в рамките на административното сътрудничество да могат да получат заверените копия на издадения/ите преди това сертификат/и, който/които се отнася/т до тези стоки.

Бележка 10 —   към членове 23 и 25

Под „действащи тарифни разпоредби“ се има предвид митото, прилагано от 1 януари 1973 г. в Дания, Обединеното кралство или Норвегия към стоките, визирани в член 25, параграф 1, или митото, което съгласно разпоредбите на споразумението ще бъде прилагано по-късно към тези стоки от момента, в който то стане по-ниско от прилаганото към останалите стоки с произход или от Общността, или от Норвегия.

Бележка 11 —   към член 23

Под „възстановяване на мита или освобождаване от мита под каквато и да е форма“ се има предвид всяка разпоредба, която предвижда връщането обратно или пълното или частично несъбиране на мита, прилагани към материалите, използвани в производството, при положение че тази разпоредба изрично или фактически позволява такова връщане или несъбиране когато стоките, получени от тези материали, се изнасят, но не и когато те са предназначени за потребление в рамките на страната.

Бележка 12 —   към членове 24 и 25

Член 24, параграф 1, и член 25, параграф 1, по-специално означават, че не са намерили приложение:

или разпоредбите от последното изречение на член 1, параграф 2, буква б) относно стоките на Общността в нейния първоначален състав и Ирландия, които са обработени или преработени в Норвегия.

или евентуално разпоредбите, съответстващи на това изречение, които са вмъкнати в споразуменията, визирани в член 2 относно продуктите на Общността в нейния първоначален състав и Ирландия, които са обработени или преработени във всяка от шестте страни.

Бележка 13 —   към член 25

Когато стоките с произход, които не отговарят на условията, предвидени в член 25, параграф 1, се внасят в Дания или Обединеното кралство, митото, използвано като база за тарифните намаления, предвидени в член 3, параграф 2 от споразумението, е митото, което действително се прилага към 1 януари 1972 г. от страната на вноса по отношение на трети страни.

ПРИЛОЖЕНИЕ II

СПИСЪК A

Списък на обработките или преработките, които водят до промяна на тарифната позиция, но които не придават характеристиката „стока с произход“ на продуктите, подложени на тези обработки или преработки, или които им я придават при определени условия

Получени продукти

Обработка или преработка, която не придава характеристиката „стоки с произход“

Обработка или преработка, която придава характеристиката „стоки с произход“, когато са изпълнени изброените по-долу условия

№ по митническата тарифа

Наименование

ex 17.04

Захарни изделия без какао, с изключение на екстрактите от сладка папрат, съдържащи повече от 10 тегловни % захароза, без добавяне на други субстанции

Производство от други материали от глава 17, стойността на които не надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

ex 18.06

Шоколад и други хранителни продукти, съдържащи какао, с изключение на продуктите, различни от какаото на прах, подсладени само с прибавка на захароза, сладоледите за директно потребление, шоколадите и шоколадовите изделия, дори и с пълнеж, и захарните изделия и техните заместители, произведени от заместители на захарта, съдържащи какао, в директни опаковки с нетно съдържание над 500 г

Производство от материали от глава 17, стойността на които не надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

19.01

Екстракт от малц

Производство от материали от позиция № 11.07

 

19.02

Продукти за хранене на деца или за диетична или кулинарна употреба на основа на брашно, грис, скорбяла, нишесте или малцов екстракт, дори с добавка на какао в съотношение, по-малко от 50 тегловни %.

Производство от житни растения и техните производни, месо и мляко, или за което са използвани материали от глава 17, стойността на които надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

19.03

Тестени храни (макаронени изделия)

 

Произведени от твърда пшеница

19.04

Тапиока, включително нейните заместители от картофено нишесте

Производство от картофено нишесте

 

19.05

Продукти на базата на житни растения, получени чрез набъбване или печене: от вида „puffed rice“, „cornflаkes“ и подобни

Производство от различни материали или за което са използвани материали от глава 17 (1), стойността на които надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

19.06

Нафора, празни капсули от тесто за медикаменти, безквасно тесто (за лепене на писма), сухи тестени листове от брашно, скорбяла или нишесте и подобни продукти

Производство от материали, влизащи в състава на глава 11

 

19.07

Хляб, сухари и други обикновени хлебарски изделия без добавяне на захар, мед, яйца, мазнини, сирене или плодове

Производство от материали, влизащи в състава на глава 11

 

19.08

Фини хлебарски изделия, сладкарски изделия и бисквитени продукти, дори с прибавяне на какао във всякакво съотношение

Производство от материали, влизащи в състава на глава 11

 

ex 21.05

Заготовки за супи или бульони; приготвени супи или бульони

Производство от материали от позиция № 20.02

 

ex 22.02

Лимонада, ароматизирана газирана вода (включително обработената по този начин минерална вода) и други безалкохолни напитки, с изключение на плодовите или зеленчуковите сокове от позиция № 20.07, несъдържащи мляко или мазнини, получени от мляко, съдържащи захар (захароза или инвертна захар) и други

Производство от плодови сокове (1) или за което са използвани материали от глава 17, стойността на които надвишава 30 % от стойността на крайния продукт

 

22.06

Вермути и други вина от прясно грозде, приготвени с ароматни растения или вещества

Производство от материали от позиции № 08.04, 20.07, 22.04 или 22.05

 

ex 22.09

Спиртни напитки с изключение на ром, оризова ракия, тафия, джин, уиски, водка със съдържание на етилов алкохол от 45,2° или по-малко и сливовите, крушовите или черешовите ракии, съдържащи яйца и/или захар (захароза или инвертна захар)

Производство от материали от позиции № 08.04, 20.07, 22.04 или 22.05

 

ex 28.13

Бромоводородна киселина

Всеки вид производство от материали от позиция № 28.01 (2)

 

ex 28.19

Цинков оксид

Всеки вид производство от материали от позиция № 79.01

 

28.27

Оловен оксид, включително миний и оранжев миний

Всеки вид производство от материали от позиция № 78.01

 

ex 28.28

Литиев хидроксид

Всеки вид производство от материали от позиция № 28.42 (2)

 

ex 28.29

Литиев флуорид

Всеки вид производство от материали от позиции № 28.28 или 28.42 (2)

 

ex 28.30

Литиев хлорид

Всеки вид производство от материали от позиции № 28.28 или 28.42 (2)

 

ex 28.33

Бромиди

Всеки вид производство от материали от позиции № 28.01 или 28.13 (2)

 

ex 28.38

Алуминиев сулфат

 

Производство за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 28.42

Литиев карбонат

Всеки вид производство от материали от позиция № 28.28 (2)

 

ex 29.02

Органични бромиди

Всеки вид производство от материали от позиции № 28.01 или 28.13 (2)

 

ex 29.02

Дихлородифенилтрихлороетан

 

Трансформиране на етанол в хлорал и кондензиране на хлорала с монохлоробензол (2)

ex 29.35

Пиридин; алфа-пиколин; бета-пиколин; гама-пиколин

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 29.35

Винилпиридин

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 29.38

Никотинова киселина

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

30.03

Медикаменти, използвани в хуманитарната или ветеринарната медицина

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

31.05

Други видове торове; продукти от настоящата глава, представени или под формата на таблетки, пастили и други подобни форми, или в опаковки с брутно тегло, непревишаващо 10 kg

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

32.06

Оцветителни лакове

Всеки вид производство от материали от позиции № 32.04 или 32.05 (2)

 

32.07

Други багрилни вещества; неорганични продукти от видовете, използвани като луминофори

Смес от оксиди или соли от глава 28 с пълнители, като например бариев сулфат, креда, бариев карбонат и сатенено бяло (2)

 

33.02

Остатъчни терпенови субпродукти, получени от обезтерпенването на етеричните масла

Производство от материали от позиция № 33.01 (2)

 

33.05

Ароматични дестилирани води и водни разтвори на етерични масла, включително и такива с медицинска употреба

Производство от материали от позиция № 33.01 (2)

 

35.05

Декстрин и декстринови лепила; модифицирани (разтворими или изпечени) скорбяла и нишесте; лепила от скорбяла или нишесте

 

Производство от царевица или картофи

37.01

Чувствителни, неекспонирани фотографски плаки и плоскоформатни филми, които не са от хартия, картон или текстил

Производство от материали от позиция № 37.02 (2)

 

37.02

Чувствителни, неекспонирани фотоленти на рула, перфорирани или не

Производство от материали от позиция № 37.01 (2)

 

37.04

Експонирани, непроявени плаки, ленти и филми във вид на негативи или позитиви

Производство от материали от позиции № 37.01 или 37.02 (2)

 

38.11

Дезинфектанти, инсектициди, фунгициди, хербициди, ратициди, средства против паразити и други подобни, представени във форми или опаковки за продажба на дребно или във вид на артикули като ленти, фитили и свещи, съдържащи сяра, и хартиени мухоловки

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.12

Готови препарати за скробване, за апретура и препарати за фиксиране на багрила от вида на използваните при производството на текстил, хартия, кожи или в подобни производства

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.13

Препарати за декапиране на метали; флюсове за заваряване или спояване и други спомагателни препарати, използвани при заваряване или спояване на метали; пасти и прахове за заваряване или спояване, съставени от метал и от други материали; препарати за обмазване или пълнене на електроди или пръчици за заваряване

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 38.14

Антидетонаторни препарати, инхибитори на окисляването, пептизиращи добавки, подобрители на вискозитета, антикорозионни добавки и други подобни готови препарати за добавяне към минерални масла, с изключение на готовите препарати за добавяне към смазочните продукти

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.15

Препарати, наречени „ускорители на вулканизация“

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.17

Смеси и заряди за пожарогасители; пожарогасителни гранати и бомби

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

38.18

Сложни разтворители и разредители за лакове или подобни продукти

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 38.19

Химически продукти и препарати от химическата промишленост или свързаните с нея промишлени дейности (включително тези, които представляват смеси от естествени продукти), неупоменати, нито включени другаде; отпадъчни продукти от химическата промишленост или свързаните с нея промишлености, които не са упоменати, нито включени другаде, с изключение на:

фюзеловите масла и дипеловото масло,

нафтеновите киселини и техните неразтворими във вода соли; естерите на нафтеновите киселини,

сулфононафтеновите киселини и техните неразтворими във вода соли; естерите на сулфононафтеновите киселини,

нефтените сулфонати, с изключение на нефтените сулфонати на алкалните метали, на амония или на етаноламините; тиофенсъдържащите сулфонови киселини от масла от битуминозни минерали и техните соли,

алкилбензеновите и алкилнафталеновите смеси,

обменителите на йони,

катализаторите,

абсорбиращите смеси за подобряване вакуума в електронните лампи и тръби,

огнеупорните цименти, строителни разтвори и други подобни смеси,

алкалните железни оксиди за пречистване на газове,

въглените (с изключение на въглените от изкуствен графит от позиция № 38.01) с металографитен или друг състав, представени под формата на плочки, пръти или друг вид полуфабрикати

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 39.02

Полимерни продукти

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

39.07

Изделия от материали, фигуриращи в позиции от № 39.01 до 39.06 включително

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

40.05

Невулканизирани плочи, листове или ленти от естествен или синтетичен каучук, различни от листовете опушен каучук и от креп-каучук от позиции № 40.01 и 40.02; гранули от естествен или синтетичен каучук под формата на готови за вулканизиране смеси; „първични“ смеси, съставени от естествен или синтетичен невулканизиран каучук, който се добавя преди или след коагулация, от сажди (с или без минерални масла) или силициев анхидрид (с или без минерални масла), под всички форми

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

41.08

Кожи с лаково покритие или метализирани кожи

 

Лакиране или метализиране на кожите от позиции от № 41.02 до 41.07 включително (различни от кожите от кръстосана индийска овца и от индийска коза, само дъбени с помощта на растителни материали, дори претърпели други обработки, но явно негодни в това си състояние за производство на кожени изделия), като стойността на използваните кожи не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

43.03

Обработени или конфекционирани необезкосмени кожи (кожи с косъм)

Производство на изделия от кожи с косъм от необезкосмени кожи във вид на платна, джобове, карета, кръстове или подобни форми (ex 43.02) (2)

 

44.21

Каси, касетки, щайги, варели и подобни амбалажи от дървен материал

 

Производство от ненарязани по размери дъски

45.03

Изделия от естествен корк

 

Производство от материали от позиция № 45.01

48.06

Хартии и картони, които са линирани, разчертани на редове или карирани, на роли или листи

 

Производство от хартиена маса

48.14

Артикули за кореспонденция: хартия за писма на блокове, пликове за писма, листове-пликове, неилюстрирани пощенски картички и картички за кореспонденция; кутии, папки за документи и други подобни, от хартия или картон, съдържащи комплекти от артикули за кореспонденция

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

48.15

Други видове нарязани хартии и картони за използване за определена цел

 

Производство от хартиена маса

48.16

Кутии, торби, пликове, кесии и други опаковки от хартия или картон

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

49.09

Пощенски картички, поздравителни картички за рождени дни, коледни картички и други подобни, илюстровани, получени по всички възможни технологии, дори и с гарнитури или апликации

Производство от материали от глава № 49.11

 

49.10

Календари от всякакъв вид от хартия или картон, включително календари във вид на блокове с откъсващи се листове

Производство от материали от глава № 49.11

 

50.04 (3)

Прежди от коприна, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция № 50.01 или 50.02

50.05 (3)

Прежди от отпадъци от коприна (шап), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция № 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

50.06 (3)

Прежди от отпадъци от коприна (буретни прежди), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция № 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

50.07 (3)

Прежди от коприна, от отпадъци от коприна (шап) и от копринена дреб (бурет), пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция № 50.01 или 50.02, или от материали от позиция № 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

ex 50.08 (3)

Имитации на хирургически конци от копринени влакна

 

Производство от материали от позиция № 50.01 или от материали от позиция № 50.03, които не са кардирани, нито пенирани

50.09 (4)

Тъкани от коприна или от копринени отпадъци (шап)

 

Производство от материали от позиции № 50.02 или 50.03

50.10 (4)

Тъкани от копринена дреб (бурет)

 

Производство от материали от позиции № 50.02 или 50.03

51.01 (4)

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

51.02 (3)

Монофиламенти, ленти и подобни форми (например изкуствена слама) и имитации на хирургически конец от синтетични и изкуствени материи

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

51.03 (3)

Прежди от синтетични и изкуствени нишки, пригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

51.04 (4)

Тъкани от синтетични и изкуствени нишки (включително монофиламентните и лентовите тъкани от позиции № 51.01 или 51.02

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

52.01 (3)

Метални прежди, комбинирани с текстилни прежди, включително обвити от метал текстилни влакна, и метализирани текстилни прежди

 

Производство от химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци, некардирани, нито пенирани

52.02 (4)

Тъкани от метални прежди и влакна или от метализирани текстилни прежди от позиция № 52.01, използвани за облекло, мебелировка и други подобни

 

Производство от химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци

53.06 (3)

Прежди от кардирана вълна, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиции № 53.01 или 53.03

53.07 (3)

Прежди от камгарна вълна, кардирани или пенирани, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиции № 53.01 или 53.03

53.08 (3)

Прежди от фини животински косми, кардирани или пенирани, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от фини необработени животински косми от позиция № 53.02

53.09 (3)

Прежди от груби животински косми или от конски косъм, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от груби необработени животински косми от позиция № 53.02 или от необработен конски косъм от позиция № 05.03

53.10 (3)

Прежди от вълна, от фини или груби животински косми или от конски косъм, пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материите от позиции № 05.03 и от 53.01 до 53.04 включително

53.11 (4)

Тъкани от вълна или фини животински косми

 

Производство от материите от позиции от № 53.01 до 53.05 включително

53.12 (4)

Тъкани от груби животински косми

 

Производство от материалите от позиции от № 53.02 до 53.05 включително

53.13 (4)

Тъкани от конски косъм

 

Производство от конски косъм от позиция № 05.03

54.03 (3)

Прежди от лен или рами (китайски коноп), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материали от позиция № 54.01 или 54.02, които не са кардирани, нито пенирани

54.04 (3)

Прежди от лен или рами (китайски коноп), пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материи от позиции № 54.01 или 54.02

54.05 (4)

Тъкани от лен или рами (китайски коноп)

 

Производство от материи от позиции № 54.01 или 54.02

55.05 (3)

Прежди от памук, непригодени за продажба на дребно

 

Производство от материи от позиции № 55.01 или 55.03

55.06 (3)

Прежди от памук, пригодени за продажба на дребно

 

Производство от материи от позиции № 55.01 или 55.03

55.07 (4)

Памучна марля

 

Производство от материи от позиции № 55.01, 55.03 или 55.04

55.08 (4)

Памучни хавлиени тъкани

 

Производство от материи от позиции № 55.01, 55.03 или 55.04

55.09 (4)

Други памучни тъкани

 

Производство от материи от позиции № 55.01, 55.03 или 55.04

56.01

Синтетични и изкуствени щапелни влакна, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.02

Кабели от нишки за изработване на синтетични и изкуствени щапелни влакна

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.03

Отпадъци от синтетични и изкуствени нишки и щапелни влакна, включително отпадъци от прежди и развлакнени отпадъци, некардирани, нито пенирани, нито обработени по друг начин за изпридане

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.04

Синтетични и изкуствени щапелни влакна и отпадъци от синтетични и изкуствени нишки и щапелни влакна, кардирани, пенирани или приготвени по друг начин за изпридане

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.05 (3)

Прежди от синтетични и изкуствени щапелни влакна (или от отпадъци от синтетични и изкуствени влакна), непригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.06 (3)

Прежди от синтетични и изкуствени щапелни влакна (или от отпадъци от синтетични и изкуствени влакна), пригодени за продажба на дребно

 

Производство от химически продукти или от предилна маса

56.07 (4)

Тъкани от синтетични и изкуствени щапелни влакна

 

Производство от материите от позиции от № 56.01 до 56.03 включително

57.05 (3)

Прежди от коноп

 

Производство от необработен коноп

57.06 (3)

Прежди от юта или от други видове текстилни ликови влакна от позиция № 57.03

 

Производство от необработена юта или от други видове необработени текстилни ликови влакна от позиция № 57.03

57.07 (3)

Прежди от други растителни текстилни влакна

 

Производство от необработени растителни текстилни влакна от позиции от № 57.02 до 57.04 включително

57.08

Хартиени прежди

 

Производство от материали от глава 47, от химически продукти, от предилна маса или от естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци, некардираниq нито пенирани

57.09 (4)

Тъкани от коноп

 

Производство от материалите от позиция № 57.01

57.10 (4)

Тъкани от юта или от други видове текстилни ликови влакна от позиция № 57.03

 

Производство от необработена юта или от други видове необработени текстилни ликови влакна от позиция № 57.03

57.11 (4)

Тъкани от други растителни текстилни влакна

 

Производство от материи от позиции № 57.02, 57.04 или от прежди от кокосови влакна от № 57.07

57.12

Тъкани от хартиена прежда

 

Производство от хартия, химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци

58.01 (5)

Килими с навързан или ненавързан влас, дори конфекционирани

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, 51.01, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от 57.01 до 57.04 включително

58.02 (5)

Други видове килими, дори конфекционирани; килими, наречени „Kélim“ или „Kilim“, „Schumacks“ или „Soumak“, „Karamanie“ и подобни, дори конфекционирани

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, 51.01, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 включително или от кокосови влакна от позиция № 57.07

58.04 (5)

Кадифе, плюш, тъкани букле (хавлиени) и рипсени тъкани (от шенилна прежда), с изключение на артикулите от позиции № 55.08 и № 58.05

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 включително или от химически продукти или предилна маса

58.05 (5)

Панделки и ленти от основа без вътък от успоредни нишки или влакна, които са свързани с лепило (bolduc), с изключение на артикулите от позиция № 58.06

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 включително или от химически продукти или предилна маса

58.06 (5)

Етикети, гербове и подобни артикули от текстилни материали, на парчета, на ленти или изрязани по форма или големина, изтъкани, но небродирани

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.07 (5)

Шенилни прежди: обвити прежди (различни от фигуриращите в позиция № 52.01 и от обвитите конски косми); галони и ширити на парче; други пасмантерийни артикули и други орнаментни артикули, на парче; пискюли, помпони и подобни артикули

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53,01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.08 (5)

Тюл и фини мрежести тъкани (със завързани бримки), с гладка повърхност

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.09 (5)

Тюл и фини мрежести тъкани (със завързани бримки), с релефна повърхност; дантели (машинно или ръчно изработени) на парчета, на ленти или на мотиви

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53,01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително или от химически продукти или предилна маса

58.10

Бродерии на парче, на ленти или на мотиви

 

Производство за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

59.01 (5)

Вати от текстилни материали и артикули от вата; нетъкани артикули, възли и пъпки от текстилни материали

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса

59.02 (5)

Филцове и изделия от филц, дори импрегнирани или промазани

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса

59.03 (5)

Нетъкани текстилни материали и изделия от нетъкани текстилни материали, дори импрегнирани или промазани

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса

59.04 (5)

Канапи, тънки и дебели въжета, плетени или не

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса или от прежда от кокосови влакна от позиция № 57.07

59.05 (5)

Мрежи, изработени от материалите, фигуриращи в позиция № 59.04, на платна, на части, или по форма; конфекционирани мрежи за риболов, от прежда, канапи или въжета

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса или от прежда от кокосови влакна от позиция № 57.07

59.06 (5)

Други изделия, произведени от прежда, канапи, тънки или дебели въжета, с изключение на тъканите и артикулите от тъкани

 

Производство от естествени влакна или от химически продукти или предилна маса или от прежда от кокосови влакна от позиция № 57.07

59.07

Тъкани, промазани с лепило или нишестени материали от видовете, употребявани за подвързване на книги или в картонажното производство, производството на калъфи или за подобни приложения (напр. промазан перкалин и т. н.); копирни платна или транспаранти за рисуване; платна, подготвени за рисуване; твърдо гумирано платно и подобни твърди тъкани от видовете, използвани в шапкарството

 

Производство от прежди

59.08

Тъкани, които са импрегнирани, промазани или ламинирани с производни на целулозата или с други изкуствени пластмасови материи, и тъкани, покрити с няколко слоя от същите тези материи

 

Производство от прежди

59.09

Брезенти и други импрегнирани с масло тъкани или покрити със слой на маслена основа

 

Производство от прежди

59.10 (5)

Линолеуми за всякаква употреба, изрязани или не; подови покрития, съставени от един слой или от едно покритие, нанесено върху текстилна основа, изрязани или не

 

Производство или от прежди, или от текстилни влакна

59.11

Гумирани тъкани, различни от плетените (трикотажните) изделия

 

Производство от прежди

59.12

Други импрегнирани или промазани тъкани; рисувани платна за театрални декори, за фон на ателиета или за аналогични приложения

 

Производство от прежди

59.13 (5)

Еластични тъкани (без плетени изделия), от текстилни материи комбинирани с каучукови нишки

 

Производство от единични прежди

59.15 (5)

Маркучи за помпи и подобни маркучи, от текстилни материали, дори армирани или с допълнения от други материали

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 включително или от химически продукти или предилна маса

59.16 (5)

Транспортни ленти или трансмисионни ремъци от текстилни материали, дори армирани

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 включително или от химически продукти или предилна маса

59.17 (5)

Тъкани и артикули с техническо предназначение от текстилни материали

 

Производство от материали от позиции от № 50.01 до 50.03 включително, от 53.01 до 53.05 включително, 54.01, от 55.01 до 55.04 включително, от 56.01 до 56.03 включително, от 57.01 до 57.04 включително или от химически продукти или предилна маса

ex глава 60

Трикотажни или плетени изделия с изключение на артикулите, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от естествени кардирани или пенирани влакна, от материали от позиции от № 56.01 до 56.03 включително, от химически продукти или предилна маса (5)

ex 60.02

Ръкавици от трикотажни или плетени материали, нееластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (6)

ex 60.03

Дълги дамски чорапи, чорапи, носени под други чорапи, три четвърти и къси чорапи, терлички за предотвратяване на контакт на чорапа с обувката, и други подобни трикотажни артикули, нееластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (6)

ex 60.04

Долно облекло от трикотажни или плетени материали, нееластично, нито гумирано, получено чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (6)

ex 60.05

Връхно облекло, аксесоари към облеклото и други артикули от трикотажни или плетени материали, нееластични, нито гумирани, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (6)

ex 60.06

Други артикули (включително наколенки и чорапи против разширени вени) от еластични или гумирани трикотажни или плетени материали, получени чрез зашиване или съединяване на парчета от трикотажни изделия (изрязани или получени пряко в съответната форма)

 

Производство от прежди (6)

61.01

Връхно облекло за мъже и момчета

 

Производство от прежди (6)  (7)

ex 61.02

Връхно облекло за жени, момичета и малки деца, небродирано

 

Производство от прежди (6)  (7)

ex 61.02

Връхно облекло за жени, момичета и малки деца, бродирано

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (6)

61.03

Долно облекло (бельо) за мъже и момчета, включително яки, подвижни яки, пластрони и маншети

 

Производство от прежди (6)  (7)

61.04

Долно облекло (бельо) за жени, момичета и малки деца

 

Производство от прежди (6)  (7)

ex 61.05

Носни кърпички и кърпички за джобчета на сака, небродирани

 

Производство от неизбелени единични прежди (6)  (7)  (8)

ex 61.05

Носни кърпички и кърпички за джобчета на сака, бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (6)

ex 61.06

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета за увиване на лицето или врата, мантили, була, воалетки и други подобни артикули, небродирани

 

Производство от неизбелени единични прежди от естествени текстилни влакна или от синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци, или от химически продукти или предилна маса (6)  (7)

ex 61.06

Шалове, ешарпи, кърпи за глава, шалчета за увиване на лицето или врата, мантили, була, воалетки и други подобни артикули, бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (6)

61.07

Вратовръзки

 

Производство от прежди (6)  (7)

ex 61.08

Яки, якички, нагръдници, декоративни аксесоари, пластрони, жабо, ръкавели, маншети, платки и други подобни гарнитури към дамското връхно и долно облекло, небродирани

 

Производство от прежди (6)  (7)

ex 61.08

Яки, якички, нагръдници, декоративни аксесоари, пластрони, жабо, ръкавели, маншети, платки и други подобни гарнитури към дамското връхно и долно облекло, бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (6)

61.09

Корсети, корсетни колани, ластични колани, сутиени, тиранти, жартиери, ластици за чорапи, артикули за придържане на мъжки чорапи и други подобни изделия от плат или трикотажни или плетени, дори и еластични

 

Производство от прежди (6)  (7)

61.10

Ръкавици, дълги чорапи, три четвърти и къси чорапи, различни от плетените (трикотажните) изделия

 

Производство от прежди (6)  (7)

61.11

Други видове конфекционирани аксесоари към облеклото: платки за подмишници (за предпазване при изпотяване), декоративни и поддържащи подплънки за дамски костюми, колани за облекло и униформи, маншони, предпазни наръкавници и др.

 

Производство от прежди (6)  (7)

62.01

Завивки

 

Производство от неизбелени прежди от глави от 50 до 56 включително (7)  (8)

ex 62.02

Постелъчно бельо, покривки и кърпи за маса, тоалетни кърпи, кърпи за офиси, кухненски кърпи; завеси, прозрачни леки пердета и други артикули за обзавеждане; небродирани

 

Производство от неизбелени единични прежди (7)  (8)

ex 62.02

Постелъчно бельо, покривки и кърпи за маса, тоалетни кърпи, кърпи за офиси, кухненски кърпи; завеси, прозрачни леки пердета и други артикули за обзавеждане; бродирани

 

Производство от небродирани тъкани, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

62.03

Амбалажни чували и торбички

 

Производство от химически продукти, предилна маса или естествени текстилни влакна, синтетични и изкуствени щапелни влакна или от техните отпадъци (7)  (8)

62.04

Покривала, корабни платна, външни щори, палатки и изделия за къмпинг

 

Производство от неизбелени единични прежди (7)  (8)

62.05

Други конфекционирани артикули от тъкани, включително кройки за облекла

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

64.01

Обувки с външни ходила и горна част от каучук или синтетични пластмаси

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

64.02

Обувки с външни ходила от естествена, изкуствена или възстановена кожа; обувки (различни от обувките от позиция № 64.01) с външни ходила от каучук или от синтетични пластмаси

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

64.03

Обувки от дърво или с външни ходила от дърво или корк

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

64.04

Обувки с външни ходила от други материали (въжета, картон, плат, филцове, тръстика и др.)

Производство от комплекти, съставени от горни части на обувки, захванати към вътрешните ходила или към други вътрешни части, но без външни ходила, от всички материи, които са различни от метални

 

65.03

Шапки и други артикули за покриване на глава от филцове, произведени от щумпи и дискове от позиция № 65.01, гарнирани или не

 

Производство от текстилни влакна

65.05

Шапки и други артикули за покриване на глава (включително мрежи и филета за коса) от трикотаж или конфекционирани от тъкани, дантели или филц (на парчета, но не и на ленти), гарнирани или не

 

Производство или от прежди, или от текстилни влакна

66.01

Чадъри, сенници и слънчобрани, включително чадъри-бастуни, чадъри-сенници и подобни артикули)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 70.07

Лято или валцовано стъкло и „прозоречно стъкло“ (гланцирано или полирано или не), нарязано на форми, които са различни от квадратни или правоъгълни, или извити или обработени по друг начин (със скосени ръбове, гравирани и др.); многостенни изолиращи витражи

Производство от изтеглено, лято или валцовано стъкло от позиции от № 70.04 до 70.06 включително

 

70.08

Предпазни стъкла, дори и орнаментни, състоящи се от закалени (темперирани) стъкла или формирани от два или няколко залепени листове (слоесто стъкло)

Производство от изтеглено, лято или валцовано стъкло от позиции от № 70.04 до 70.06 включително

 

70.09

Огледала от стъкло, в рамки или не, включително огледалата за обратно виждане

Производство от изтеглено, лято или валцовано стъкло от позиции от № 70.04 до 70.06 включително

 

71.15

Изделия от перли, от скъпоценни камъни или от синтетични или възстановени скъпоценни камъни

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

73.07

Желязо и стомана на блуми, блокове, сляби и правоъгълни плочи; желязо и стомана, които само са изтънени чрез коване или изковаване (първични заготовки)

Производство от материали от позиция № 73.06

 

73.08

Заготовки на рулони за листов прокат от желязо или стомана

Производство от материали от позиция № 73.07

 

73.09

Широк плосък листов прокат от желязо или стомана

Производство от материали от позиции № 73.07 или 73.08

 

73.10

Пръти от желязо или стомана, горещовалцовани, изтеглени или изковани (включително машинна тел); пръти от желязо или стомана, произведени или довършени чрез студена обработка; кухи щанги от стомана за сондажи в минни шахти

Производство от материали от позиция № 73.07

 

73.11

Профили от желязо или стомана, горещовалцовани или изтеглени или изковани, или произведени или довършени чрез студена обработка; шпунтови прегради от желязо или стомана, дори пробити или направени от сглобени елементи

Производство от материалите от позиции от № 73.07 до 73.10 включително, 73.12 или 73.13

 

73.12

Горещовалцовани или студеновалцовани ленти от желязо или от стомана

Производство от материалите от позиции от № 73.07 до 73.09 включително или 73.13

 

73.13

Горещовалцовани или студеновалцовани листи от желязо или от стомана

Производство от материалите от позиции от № 73.07 до 73.09 включително

 

73.14

Тел от желязо или стомана, без или с покритие, с изключение на телове с електрическа изолация

Производство от материали от позиция № 73.10

 

73.16

Елементи за железопътни линии от чугун, желязо или стомана: релси, контрарелси, стрелки, върхове на сърцевини, лостове за насочване на стрелките и други елементи за кръстосване или смяна на посоките, зъбни гребени, траверси, клинове (наставови скрепления), релсови възглавници, клинове, релсови подложки (основи), затягащи планки, планки и щанги за раздалечаване и други части, специално предназначени за поставянето, съединяването или фиксирането на релсите

 

Производство, от материали от позиция № 73.06

73.18

Тръби (включително техни заготовки) от желязо или стомана, с изключение на артикулите от позиция № 73.19

 

Производство, от материалите от позиции № 73.06, 73.07 или от № 73.15 във формите, указани в позиции № 73.06 и 73.07

74.03

Медни пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.04

Листове, плоскости, фолио и ленти от мед с дебелина над 0,15 мм

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.05

Тънко фолио и ленти от мед (дори гофрирани, изрязани, перфорирани, с покритие, отпечатани или фиксирани върху хартия, картон, изкуствени пластмасови материи и подобни подложки), с дебелина 0,15 мм и по-малко (без да се включва подложката)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.06

Меден прах и люспи

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.07

Медни тръби (включително заготовки за тях) и кухи профили от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.08

Тръбни фитинги от мед (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.09

Резервоари, цистерни, вани и други подобни съдове за всякакви субстанции (с изключение на сгъстени или втечнени газове), от мед, с обем над 300 л, без механични или термични устройства, дори и с вътрешно покритие или топлоизолация

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.10

Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули от медна тел, с изключение на изделията с електрическа изолация

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.11

Метални платна (включително непрекъснатите платна), мрежи и решетки от медна тел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.12

Еднокомпонентни решетки от мед, произведени от един изрязан и разтеглен лист или лента

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.13

Медни вериги, верижки и техните части

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.14

Клинове, гвоздеи, заострени куки, скоби и кабари, от мед, или със стебло от желязо или стомана и глава от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.15

Болтове и гайки (с резба или не), винтове, скоби със заострен край, куки с резба, нитове, щифтове, клинове, шпонки и подобни артикули, от мед; шайби (включително и федершайбите и другите шайби, предназначени да поемат вибрации), от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.16

Медни пружини или ресори

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.17

Неелектрически уреди за готвене и отопление от видовете, служещи за домакински цели, както и техните детайли и резервни части, от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.18

Изделия за домакинството и поддържането на хигиена, домашни потреби и техните части, от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

74.19

Други изделия от мед

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

75.02

Пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение от никел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

75.03

Листове, плоскости, фолио и ленти с всякаква дебелина от никел; прах и люспи от никел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

75.04

Никелови тръби (включително заготовки за тях), кухи профили и фитинги (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

75.05

Аноди за никелиране, включително получените чрез електролиза, необработени или обработени

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

75.06

Други изделия от никел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт (2)

76.02

Пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение от алуминий

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.03

Листове, плоскости, фолио и ленти от алуминий с дебелина над 0,20 мм

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.04

Тънко фолио и ленти от алуминий (дори гофрирани, изрязани, перфорирани, с покритие, отпечатани или фиксирани върху хартия, картон, изкуствени пластмасови материи и подобни подложки), с дебелина 0,20 мм и по-малко (без да се включва подложката)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.05

Алуминиев прах и люспи

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.06

Алуминиеви тръби (включително заготовки за тях) и кухи профили от алуминий

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.07

Тръбни фитинги от алуминий (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.08

Конструкции и части от конструкции (хангари, мостове и елементи от мостове, пилони, стълбове, колони, носещи конструкции, покривни конструкции, каси на врати и прозорци, парапети и др.), от алуминий; листове, пръти, профилни заготовки, тръби и др. от алуминий, пригодени за използването им в строителството

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.09

Резервоари, цистерни, вани и други подобни съдове за всякакви субстанции (с изключение на сгъстени или втечнени газове), от алуминий, с обем над 300 l, без механични или термични устройства, дори и с вътрешно покритие или топлоизолация

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.10

Бъчви, барабани, бидони, кутии и подобни съдове за транспортиране или опаковане от алуминий, включително твърди или гъвкави туби

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.11

Алуминиеви съдове за сгъстени или втечнени газове

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.12

Кабели, въжета, сплитки и подобни артикули от алуминиева тел, с изключение на изделията с електрическа изолация

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.13

Метални платна, мрежи и решетки от алуминиева тел

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.14

Еднокомпонентни решетки от алуминий, произведени от един изрязан и разтеглен лист или лента

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.15

Изделия за домакинството и поддържането на хигиена, домашни потреби и техните части, от алуминий

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

76.16

Други изделия от алуминий

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

77.02

Магнезий на пръти, профилни заготовки, тел, листи, фолио, ленти, тръби (включително заготовки за тях), кухи профили, прах, люспи и калибровани стружки

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

77.03

Други изделия от магнезий

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

78.02

Пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение от олово

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

78.03

Плоскости, листи и ленти от олово с тегло над 1 700 kg/m2

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

78.04

Тънко фолио и ленти от олово (дори гофрирани, изрязани, перфорирани, с покритие, отпечатани или фиксирани върху хартия, картон, изкуствени пластмасови материи и подобни подложки), с тегло от 1 700 kg/m2 и по-малко (без да се включва подложката); оловен прах и люспи

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

78.05

Оловни тръби (включително заготовки за тях), кухи профили и фитинги (снадки, колена, S-образни тръби за сифони, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

78.06

Други изделия от олово

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

79.02

Пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение от цинк

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

79.03

Плоскости, листи и ленти с всякаква дебелина от цинк; прах и люспи от цинк

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

79.04

Цинкови тръби (включително заготовки за тях), кухи профили и фитинги (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

79.05

Улуци, билни столици, тавански капандури и други обработени изделия от цинк за използване в сградостроителството

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

79.06

Други изделия от цинк

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

80.02

Пръти, профилни заготовки и тел с плътно напречно сечение от калай

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

80.03

Плоскости (ламарина), плочи, листи и ленти от калай с тегло над 1 kg/m2

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

80.04

Тънко фолио и ленти от калай (дори гофрирани, изрязани, перфорирани, с покритие, отпечатани или фиксирани върху хартия, картон, изкуствени пластмасови материи и подобни подложки), с тегло от 1 kg/m2и по-малко (без да се включва подложката); прах и люспи от калай

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

80.05

Калаени тръби (включително заготовки за тях), кухи профили и фитинги (снадки, колена, уплътнения, муфи, фланци и др.)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

82.05

Сменяеми инструменти за инструментални машини и за ръчни сечива, механични или не (например за щамповане, щанцоване, нарязване на вътрешни резби, разстъргване, нарязване на външни резби, фрезоване, протегляне, нарязване, струговане, завинтване и др.), включително и дюзите за горещо изтегляне или екструдиране на металите, както и инструменти за пробиване на почвата или за сондаж

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (2)

82.06

Ножове и режещи остриета за машини или за механични уреди

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (2)

ex глава 84

Котли, машини, механични апарати и уреди, с изключение на агрегатите, машините и апаратурата, използвани за охлаждане и замразяване, с електрическо или друго оборудване (позиция № 84.15), и шевните машини, включително мебелите за поставяне или вграждане на шевни машини (ex 84.41)

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт (9)

84.15

Агрегати, машини и апаратура за охлаждане и замразяване с електрическо или друго оборудване

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

ex 84.41

Шевни машини (за тъкани, кожи, обувки и др.), включително мебелите за поставяне или вграждане на шевни машини

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че:

най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) за монтирането на главата (с изключение на двигателя) са материали „с произход“

и механизмите за изтегляне на конеца, за плетене и за зигзаг са материали „с произход“

ex глава 85

Електрически машини и апарати и предмети с електротехническа употреба, с изключение на стоките от позиции № 85.14 и 84.15

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

85.14

Микрофони и техните стойки, високоговорители и аудиочестотни електрически усилватели

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че:

най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) са материали „с произход“

и стойността на използваните транзистори без произход не надвишава 3 % от стойността на крайния продукт (11)

85.15

Предавателни и приемателни апарати за радиотелефония и радиотелеграфия; излъчватели и приемници за радиоразпръскване и телевизия (включително приемниците, които са с вграден апарат за записване или за възпроизвеждане на звук) и апарати за заснемане в телевизията; апарати за радионавигация, радиолокация, радиосондиране и радиотелеуправление

 

Обработка, преработка и монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че:

най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) са материали „с произход“

и стойността на използваните транзистори без произход не надвишава 3 % от стойността на крайния продукт (11)

глава 86

Превозни средства и оборудване за железни пътища; неелектрически уреди за сигнализация на комуникационни пътища

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

ex глава 87

Автомобилни превозни средства, трактори, мотоциклети и велосипеди и други сухопътни превозни средства, с изключение на стоките от позиция № 87.09

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

87.09

Мотоциклети и велосипеди със спомагателен двигател, със или без кош; представени отделно кошове за мотоциклети и всички видове велосипеди

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

ex глава 90

Оптически, фотографски или кинематографски инструменти и уреди, измервателни, контролни или точни инструменти и уреди; медицински и хирургически инструменти и уреди, с изключение на стоките от позиции № 90.05, 90.07, 90.08, 90.12 и 90.26

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

90.05

Бинокли и далекогледи със или без призматични огледала

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали„с произход“

90.07

Фотографски апарати; апарати или устройства за произвеждане на светкавици във фотографията

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

90.08

Кинематографски апарати (апарати за заснемане и записване на звук, дори и комбинирани; прожекционни апарати със или без възпроизвеждане на звука)

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

90.12

Оптични микроскопи, включително микроскопите за микрофотография, микрокинематография или микропрожекция

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

90.26

Броячи за газове, течности и електричество, включително броячите на продукция, за еталониране и контролните броячи

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

ех глава 91

Часовникарски изделия, с изключение на стоките от позиции № 91.04 и 91.08

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

91.04

Стенни и настолни часовници, будилници и други подобни часовникарски изделия с часовников механизъм, който е различен от механизма на ръчните часовници

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали„с произход“

91.08

Други видове сглобени часовникови механизми

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (10) се състои от материали „с произход“

ex глава 92

Музикални инструменти; устройства за записване и възпроизвеждане на звук или за записване и възпроизвеждане на телевизионни изображения и звук на магнитен принцип, части и принадлежности за тези апарати и устройства, с изключение на стоките от позиция № 92.11

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

92.11

Фонографи, устройства за диктуване и други устройства за записване и възпроизвеждане на звук, включително грамофони, устройства за възпроизвеждане на филми и ленти, със или без устройства за възпроизвеждане на звук; устройства за запис и възпроизвеждане на телевизионни изображения и звук, работещи на магнитен принцип

 

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че:

най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и част (10)и са материали „с произход“

и стойността на използваните транзистори без произход не надвишава 3 % от стойността на крайния продукт (11)

глава 93

Оръжия и муниции

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

96.02

Четкарски артикули (четки, метли-четки, четки за рисуване и други подобни), включително четки, представляващи части от машини; валяци за боядисване, чистачки от каучук или от аналогични меки материали

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

97.03

Други видове играчки; умалени модели, използвани за развлечение

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

98.01

Копчета, копчета тик-так, копчета за маншети и подобни (включително заготовки за копчета, форми за копчета и части от копчета)

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

98.08

Напоени с мастило ленти за пишещи машини и подобни ленти, навити или не на бобини или ролки; тампони за печат, напоени или ненапоени с мастило, със или без кутия

 

Производство, за което са използвани материали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 98.15

Изолиращи бутилки и други сглобени изотермични съдове, изолацията на които се осигурява чрез вакуум

 

Производство от материали от позиция № 70.12


(1)  Това правило не се прилага, когато се отнася за сок от ананас, лайм (вид лимон) и грейпфрут.

(2)  Тези специални разпоредби не се прилагат, когато продуктите са получени от материали, които са придобили характера на стоки с произход при спазване на условията, предвидени в списък Б.

(3)  За преждите, получени от две или няколко текстилни материи, трябва да се прилагат с кумулативен ефект разпоредбите, които фигурират в настоящия списък, като това се отнася както за позицията, в която е класифицирана смесената прежда, така и за позициите, в които би се класифицирала прежда от всяка от останалите текстилни материи, които влизат в състава на смесената прежда. Въпреки това, това правило не се прилага спрямо една или няколко от смесените текстилни материи, ако нейното или тяхното тегло не надвишава 10 % от общото тегло на всички вложени текстилни материи.

(4)  За тъканите, в състава на които влизат една или няколко текстилни материи, трябва да се прилагат с кумулативен ефект разпоредбите, които фигурират в настоящия списък, като това се отнася както за позицията, в която е класифицирана смесената тъкан, така и за позициите, в които би се класифицирала тъканта от всяка от останалите текстилни материи, които влизат в състава на смесената тъкан. Въпреки това, това правило не се прилага спрямо една или няколко от смесените текстилни материи, ако нейното или тяхното тегло не надвишава 10 % от общото тегло на всички вложени текстилни материи. Този процент е равен на:

i)

20 %, когато се отнася до полиуретанови прежди, сегментирани с полиетерни гъвкави елементи, дори и обвити, от позиции с ех № 51.01 и ех № 58.07;

ii)

30 %, когато се отнася до прежди, образувани от сърцевина, състояща се или от тънко алуминиево фолио, или от лента от изкуствена пластмаса, покрита или не с алуминиев прах, като тази сърцевина е скрепена чрез прозрачно или оцветено лепило между два пласта от лента от изкуствена пластмаса с ширина, непревишаваща 5 мм.

(5)  За стоките, в състава на които влизат една или няколко текстилни материи, трябва да се прилагат с кумулативен ефект разпоредбите, които фигурират в настоящия списък, като това се отнася както за позицията, в която е класифицирана смесената тъкан, така и за позициите, в които би се класифицирала тъканта от всяка от останалите текстилни материи, които влизат в състава на смесената тъкан. Въпреки товаq това правило не се прилага спрямо една или няколко от смесените текстилни материи, ако нейното или тяхното тегло не надвишава 10 % от общото тегло на всички вложени текстилни материи. Този процент е равен на:

i)

20 %, когато се отнася до полиуретанови прежди, сегментирани с полиетерни гъвкави елементи, дори и обвити, от позиции с ех № 51.01 и ех № 58.07;

ii)

30 %, когато се отнася до прежди, образувани от сърцевина, състояща се или от тънко алуминиево фолио, или от лента от изкуствена пластмаса, покрита или не с алуминиев прах, като тази сърцевина е скрепена чрез прозрачно или оцветено лепило между два пласта от лента от изкуствена пластмаса с широчина, непревишаваща 5 мм.

(6)  Използваните гарнитури и аксесоари (с изключение на хастарите и помощните шивашки тъкани), които променят тарифната си позиция, не отнемат характеристиката „стока с произход“ на получения продукт, ако теглото им не надвишава 10 % от общото тегло на всички вложени текстилни материали.

(7)  Тези специални разпоредби не се прилагат, когато продуктите са получени от печатани тъкани при спазване на условията, предвидени в списък Б.

(8)  За стоките, в състава на които влизат две или няколко текстилни материи, това правило не се прилага спрямо една или няколко от смесените текстилни материи, ако нейното или тяхното тегло не надвишава 10 % от общото тегло на всички вложени текстилни материи.

(9)  Тези специални разпоредби не се прилагат по отношение на горивните елементи от позиция № 84.59 до 31 декември 1977 г.

(10)  За определянето на стойността на материалите, компонентите и частите трябва да се вземе под внимание:

a)

що се отнася до материалите, компонентите и частите с произход, се взема предвид първата проверима цена или цената, която би трябвало да се заплати за тези материали в случай на продажбата им на територията на държавата, в която се извършва обработката, преработката или монтажът;

б)

що се отнася до другите материали, компоненти и части, се вземат предвид разпоредбите на член 6 от настоящия протокол, които определят:

i)

стойността на внесените материали,

ii)

стойността на материалите с неопределен произход.

(11)  Този процент не може да се кумулира с посочените по-горе 40 %.

ПРИЛОЖЕНИЕ III

СПИСЪК Б

Списък на обработените или преработени продукти, които не водят до промяна на тарифната позиция, но които въпреки това придават характеристиката „стока с произход“ на продуктите, подложени на тези обработки или преработки

Завършени продукти

Обработка или преработка, която придава характеристиката „стоки с произход“

№ по митническата тарифа

Наименование

 

 

 

Включването на материали, компоненти и части „без произход“ в котлите, машините, уредите и т. н. от глави от 84 до 92, както и в котлите и радиаторите от позиция № 73.37, не води до загубване на характеристиката „стоки с произход“ на тези стоки, при положение че стойността на тези материали, компоненти и части не надвишава 5 % от стойността на завършения продукт

ex 25.09

 

Багрилна пръст, калцинирана или на прах

Смилане и калциниране или разпрашаване на багрилна пръст

ex 25.15

 

Мрамор, само нарязан с трион с дебелина, непревишаваща 25 cm

Нарязване с трион на плочи или елементи, полиране, шлифоване и почистване на грубо обработен мрамор, само нарязан с трион с дебелина надвишаваща 25 cm

ex 25.16

 

Гранит, порфир, базалт, пясъчник и други камъни, използвани в каменоделството и строителството, само нарязани с трион с дебелина, непревишаваща 25 cm

Рязане с трион на гранит, порфир, базалт, пясъчник и други грубо обработени камъни, използвани в строителството, само нарязани с трион с дебелина, надвишаваща 25 cm

ex 25.18

 

Калциниран доломит; агломериран доломит с помощта на свързващи вещества

Калциниране на некалциниран доломит

глави от 28 до 37

 

Изделия на химическата промишленост и на свързаните с нея промишлени дейности

Обработки или преработки, за които са използвани материали без произход, стойността на които не надвишава 20 % от стойността на крайния продукт

ex глава 38

Различни изделия на химическата промишленост, с изключение на рафинираното талово масло

Обработки или преработки, за които са използвани материали с произход, стойността на които не надвишава 20 % от стойността на крайния продукт

ex 38.05

 

Рафинирано талово масло

Рафиниране на сурово талово масло

глава 39

 

Изкуствени пластмаси, етери и естери на целулозата, изкуствени смоли и изделия от тези продукти

Обработки или преработки, за които са използвани материали без произход, стойността на които не надвишава 20 % от стойността на крайния продукт

ex 40.01

 

Листове от креп-каучук за ходила на обувки

Ламиниране на листове от естествен креп-каучук

ex 40.07

 

Нишки и въжета от каучук с текстилно покритие

Производство от голи каучукови нишки и въжета

ex 41.01

 

Обезкосмени овчи кожи

Обезкосмяване или премахване на вълната на овчи кожи

ex 41.02

 

Кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и кожи от еднокопитни, обработени и додъбени, различни от фигуриращите в позиции от № 41.06 до 41.08 включително

Додъбване на кожи от едър рогат добитък (включително биволските) и кожи от еднокопитни, само дъбени

ex 41.03

 

Овчи кожи, обработени и додъбени, различни от фигуриращите в позиции от № 41.06 до 41.08 включително

Додъбване на само дъбени овчи кожи

ex 41.04

 

Кози кожи, обработени и додъбени, различни от фигуриращите в позиции от № 41.06 до 41.08 включително

Додъбване на само дъбени кози кожи

ex 41.05

 

Обработени и додъбени кожи на други животни, с изключение на фигуриращите в позиции от № 41.06 до 41.08 включително

Додъбване на само дъбени кожи на други животни

ex 43.02

 

Съединени кожухарски кожи

Избелване, багрене, апретиране, рязане и съединяване на дъбени или апретирани кожухарски кожи

ex 50.09

 

Печатани тъкани

Печатане, придружено от довършителни операции (избелване апретиране, изсушаване, термофиксиране, почистване от възли, поправяне, импрегниране, санфоризиране, мерсеризиране) на тъканите, стойността на които не надвишава 47,5 % от стойността на крайния продукт

ex 50.10

ex 51.04

ex 53.11

ex 53.12

ex 53.13

ex 54.05

ex 55.07

ex 55.08

ex 55.09

ex 56.07

ex 68.03

 

Изделия от естествени шисти или от агломерирани шисти

Производство на изделия от шисти

ex 68.13

 

Изделия от азбест; изделия от смеси на основата на азбест или на основата на азбест и магнезиев карбонат

Производство на изделия от азбест, от смеси на основата на азбест или на основата на азбест и магнезиев карбонат

ex 68.15

 

Изделия от слюда, включително от слюда, фиксирана върху подложка от хартия или тъкан

Производство на изделия от слюда

ex 70.10

 

Бутилки и флакони от шлифовано стъкло

Шлифоване на стъклени бутилки и флакони, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 70.13

 

Изделия от стъкло за сервиране, за кухнята, тоалетни и канцеларски прибори, стайни украшения или предмети с подобна употреба, с изключение на изделията от позиция № 70.19, шлифовани

Шлифоване на стъклени изделия, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 70.20

 

Изделия от стъклени влакна

Производство от необработени стъклени влакна

ex 71.02

 

Скъпоценни камъни (благородни или полублагородни), шлифовани или обработени по друг начин, необковани, нито монтирани, дори и временно нанизани за улесняване на транспортирането им, но неподбрани

Производство от необработени скъпоценни камъни

ex 71.03

 

Синтетични или възстановени камъни, шлифовани или обработени по друг начин, необковани, нито монтирани, дори и временно нанизани за улесняване на транспортирането им, но неподбрани

Производство от необработени синтетични или възстановени камъни

ex 71.05

 

Сребро и сребърни сплави (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в полуобработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне, изковаване или стриване на необработено сребро и сребърни сплави

ex 71.05

 

Сребро и сребърни сплави (включително позлатеното сребро и платинираното сребро), в необработени форми

Сплавяне или електролитна сепарация на необработено сребро и сребърни сплави

ex 71.06

 

Плакета или дублета от сребро в полуобработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне, изковаване или стриване на плакета или дублета от сребро, в необработени форми

ex 71.07

 

Злато и златни сплави (включително платинираното злато), в полуобработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне, изковаване или стриване на необработено злато и златни сплави

ex 71.07

 

Злато и златни сплави (включително платинираното злато), в необработени форми

Сплавяне или електролитна сепарация на необработено злато и златни сплави

ex 71.08

 

Плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в полуобработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне, изковаване или стриване на плакета или дублета от злато върху неблагородни метали или върху сребро, в необработени форми

ex 71.09

 

Платина и метали от групата на платината (добивани в платинените мини), в полуобработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне, изковаване или стриване на необработена платина и на необработени метали от групата на платината (добивани в платинените мини)

ex 71.09

 

Платина и метали от групата на платината (добивани в платинените мини) и техните сплави, в необработени форми

Сплавяне или електролитна сепарация на необработена платина и метали от групата на платината (добивани в платинените мини) и на техните сплави

ex 71.10

 

Плакета или дублета от платина или метали от групата на платината (добивани в платинените мини) върху неблагородни или благородни метали, в полуобработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне, изковаване или стриване на плакета или дублета от платина или от метали от групата на платината (добивани в платинените мини) върху неблагородни или благородни метали, в необработени форми

ex 73.15

 

Легирани стомани и стомани с високо съдържание на въглерод:

 

 

 

под формите, посочени в позиции от № 73.07 до 73.13 включително

Производство от материали под формите, посочени в позиция № 73.06

 

 

под формите, посочени в позиция № 73.14

Производство от материали под формите, посочени в позиции № 73.06 и 73.07

ex 74.01

 

Нерафинирана мед (аноди от мед за електролитно рафиниране и други)

Конверторна преработка на меден камък

ex 74.01

 

Рафинирана мед

Термично или електролитно рафиниране на нерафинирана мед (аноди от мед за електролитно рафиниране и други), на отпадъци и скрап от мед

ex 74.01

 

Медни сплави

Сплавяне и термична обработка на рафинирана мед, на отпадъци и скрап от мед

ex 75.01

 

Необработен никел (с изключение на анодите от позиция № 75.05)

Рафиниране чрез електролиза, топене или по химически път на никелов камък, шлаки от никелови оксиди (шпайза) и други междинни продукти на никеловата металургия

ex 77.04

 

Берилий в обработени форми

Валцоване, изтегляне, протегляне и стриване на необработен берилий, стойността на който не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 81.01

 

Волфрам в обработени форми

Производство от необработен волфрам, стойността на който не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 81.02

 

Молибден в обработени форми

Производство от необработен молибден, стойността на който не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 81.03

 

Тантал в обработени форми

Производство от необработен тантал, стойността на който не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

ex 81.04

 

Други неблагородни метали в обработени форми

Производство от други необработени неблагородни метали, стойността на които не надвишава 50 % от стойността на крайния продукт

84.06

 

Бутални двигатели с искрово запалване или с вътрешно горене

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт

ex 84.08

 

Други двигатели и задвижващи агрегати, с изключение на реактивните двигатели и газовите турбини

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (1) се състои от материали „с произход“

84.16

 

Каландри и валци, различни от каландрите и валците за машините за валцоване на метали и стъкло; цилиндри за тези машини

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 25 % от стойността на крайния продукт

ex 84.17

 

Уреди и устройства, дори и нагрявани с електричество, за обработка на материи чрез операции, които включват промяна на температурата, използвани в дървообработващата промишленост, обработката на хартиена маса, хартия и картон

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 25 % от стойността на крайния продукт

84.31

 

Машини и уреди, използвани за производството на целулозна маса (хартиена маса), за производството на хартия и картон и довършителни операции, свързани с тях

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 25 % от стойността на крайния продукт

84.33

 

Други машини и уреди за обработване на хартиена маса, хартия и картон, включително машините за рязане на хартия от всякакъв вид

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 25 % от стойността на крайния продукт

ex 84.41

 

Шевни машини (за тъкани, кожи, обувки и др.), включително мебелите за поставяне или вграждане на шевни машини

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части „без произход“, стойността на които не надвишава 40 % от стойността на крайния продукт, и при положение че:

най-малко 50 % от стойността на използваните материали, компоненти и части (1) за монтирането на главата (с изключение на двигателя) са „с произход“

и механизмите за изтегляне на конеца, за плетене и за зигзаг са материали „с произход“

87.06

 

Компоненти, части и принадлежности за автомобили от позиции от № 87.01 до 87.03 включително

Обработка, преработка или монтаж, за които са използвани материали, компоненти и части, стойността на които не надвишава 15 % от стойността на крайния продукт

ex 95.01

 

Изделия от черупки на костенурки

Производство от обработени костенуркови черупки

ex 95.02

 

Изделия от седеф

Производство от обработен седеф

ex 95.03

 

Изделия от слонова кост

Производство от обработена слонова кост

ex 95.04

 

Изделия от костен материал

Производство от обработен костен материал

ex 95.05

 

Изделия от рогова тъкан, от рога на животни, от естествени или възстановени корали и от други използвани за резбарство материали от животински произход

Производство от обработена рогова тъкан, рога на животни, естествени или възстановени корали и други използвани за резбарство материали от животински произход

ex 95.06

 

Изделия от използвани за резбарство материали от растителен произход [орехи от корозо (растителна слонова кост)], орехи, твърди зърна и т. н.)

Производство от обработени използвани за резбарство материали от растителен произход [орехи от корозо (растителна слонова кост)], орехи, твърди зърна и т. н.)

ex 95.07

 

Изделия от морска пяна и кехлибар, естествени или възстановени, и от черен кехлибар и аналогични на черния кехлибар минерални материали

Производство от обработена морска пяна и кехлибар, естествени или възстановени, и от черен кехлибар и аналогични на черния кехлибар минерални материали

ex 98.11

 

Лули, включително главите за лули

Производство от груби заготовки


(1)  За определянето на стойността на компонентите и частите трябва да се вземе под внимание:

a)

що се отнася до компонентите и частите с произход, се взема предвид първата проверима цена или цената, която би трябвало да се заплати в случай на продажба на тези материали на територията на държавата, в която се извършва обработката, преработката или монтажът;

б)

що се отнася до другите компоненти и части, се вземат предвид разпоредбите на член 6 от настоящия протокол, които определят:

i)

стойността на внесените материали,

ii)

стойността на материалите с неопределен произход.

ПРИЛОЖЕНИЕ IV

СПИСЪК C

Списък на продуктите, изключени от приложното поле на настоящия протокол

№ по

митническата

тарифа

Наименование

ex 27.07

Масла с преобладаващи ароматни съставки, които са аналогични на смисъла на бележка 2 от глава 27, дестилиращи повече от 65 % от своя обем при температура 250 °C (включително смесите от петролен спирт и бензол), предназначени за използване като гориво за двигатели или отопление

от 27.09

до 27.16

Минерални масла и продукти от тяхната дестилация; битуминозни материали; минерални восъци

ex 29.01

Въглеводороди:

ациклени,

циклани и циклени, с изключение на азулени,

бензен, толуен, ксилени,

предназначени за използване като гориво за двигатели или за отопление

ex 34.03

Смазочни препарати съдържащи нефтени масла или битуминозни минерали, с изключение на смазочните препарати, които съдържат 70 тегловни % или повече нефтени масла или битуминозни минерали

ex 34.04

Восъци на основата на парафин, на нефтени восъци или битуминозни минерали, на парафинови отпадъци или остатъци

ex 38.14

Готови присадки за смазочни вещества

ПРИЛОЖЕНИЕ V

Image

Image

Image

Image

ПРИЛОЖЕНИЕ VI

Image

Image

Image

Image


ПРОТОКОЛ № 4

съдържащ някои специални разпоредби по отношение на Ирландия

Независимо от разпоредбите на член 13 от споразумението, мерките, предвидени в параграфи 1 и 2 от Протокол № 6 и в член 1 от Протокол № 7 към Акта относно условията за присъединяване и промените в договорите, който се отнася съответно до някои количествени ограничения, засягащи Ирландия, както и до вноса на моторни превозни средства и промишлените дейности по монтаж на моторни превозни средства в Ирландия, трябва да се прилагат и по отношение на Норвегия.


ЗАКЛЮЧИТЕЛЕН АКТ

Представителите

НА ЕВРОПЕЙСКАТА ИКОНОМИЧЕСКА ОБЩНОСТ

и

НА КРАЛСТВО НОРВЕГИЯ,

събрани в Брюксел на четиринадесети май хиляда деветстотин седемдесет и трета година,

за подписването на Споразумението между Европейската икономическа общност и Кралство Норвегия,

в момента на подписването на споразумението,

се запознаха със следните декларации, приложени към настоящия акт:

1.

Декларация на Европейската икономическа общност относно член 23, параграф 1 от споразумението,

2.

Декларация на Европейската икономическа общност относно регионалното прилагане на някои от разпоредбите на споразумението.

Udfærdiget i Bruxelles, den fjortende maj nitten hundrede og treoghalvfjerds.

Geschehen zu Brüssel am vierzehnten Mai neunzehnhundertdreiundsiebzig.

Done at Brussels on this fourteenth day of May in the year one thousand nine hundred and seventy-three.

Fait à Bruxelles, le quatorze mai mil neuf cent soixante-treize.

Fatto a Bruxelles, addì quattordici maggio millenovecentosettantatré.

Gedaan te Brussel, de veertiende mei negentienhonderddrieënzeventig.

Utferdiget i Brussel, fjortende mai nitten hundre og syttitre.

På Rådet for De europæiske Fællesskabers vegne

Im Namen des Rates der Europäischen Gemeinschaften

In the name of the Council of the European Communities

Au nom du Conseil des Communautés européennes

A nome del Consiglio delle Comunità europee

Namens de Raad van de Europese Gemeenschappen

Image

For Kongeriket Norge

Image

ДЕКЛАРАЦИИ

Декларация на Европейската икономическа общност относно член 23, параграф 1 от споразумението

Европейската икономическа общност декларира, че в рамките на самостоятелното прилагане на член 23, параграф 1 от Споразумението от страна на договарящите се страни, тя ще преценява всяка практика, противоречаща на разпоредбите на този член, като се основава на критериите, произтичащи от прилагането на правилата, предвидени в членове 85, 86, 90 и 92 от Договора за създаване на Европейската икономическа общност.

Декларация на Европейската икономическа общност относно регионалното прилагане на някои от разпоредбите на споразумението

Европейската икономическа общност декларира, че прилагането на мерките, които тя би могла да вземе по силата на членове 23, 24, 25 и 26 от споразумението, съгласно процедурата и правилата, предвидени в член 27, както и в член 28, може да бъде ограничено, по силата на нейните общностните правила, до един от нейните региони.