19.2.2019   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

CI 66/1


СПОРАЗУМЕНИЕ

за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия

(2019/C 66 I/01)

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ЕВРОПЕЙСКАТА ОБЩНОСТ ЗА АТОМНА ЕНЕРГИЯ,

И

ОБЕДИНЕНОТО КРАЛСТВО ВЕЛИКОБРИТАНИЯ И СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че на 29 март 2017 г. Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“), вследствие на резултатите от проведения в Обединеното кралство референдум и суверенното решение на страната да напусне Европейския съюз, уведоми за намерението си да се оттегли от Европейския съюз („Съюза“) и Европейската общност за атомна енергия („Евратом“) в съответствие с член 50 от Договора за Европейския съюз („ДЕС“), който се прилага по отношение на Евратом по силата на член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия („Договора за Евратом“),

КАТО ЖЕЛАЯТ да определят реда и условията за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и Евратом, вземайки предвид рамката за техните бъдещи отношения,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ насоките от 29 април 2017 г., 15 декември 2017 г. и 23 март 2018 г., предоставени от Европейския съвет, с оглед на които Съюзът трябва да сключи споразумението, в което се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза и Евратом,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че съгласно член 50 от ДЕС във връзка с член 106а от Договора за Евратом и при спазване на реда и условията, определени в настоящото споразумение, правото на Съюза и на Евратом в своята цялост престава да се прилага спрямо Обединеното кралство от датата на влизане в сила на настоящото споразумение,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че целта на настоящото споразумение е да се гарантира организирано оттегляне на Обединеното кралство от Съюза и Евратом,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че е необходимо да се осигури реципрочна защита на гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство, както и на съответните членове на техните семейства, когато те са упражнили правото си на свободно движение преди определената в настоящото споразумение дата, и да се гарантира, че правата им по настоящото споразумение могат да бъдат упражнени и се основават на принципа на недискриминация; като признават също, че правата, произтичащи от периодите на социално осигуряване, следва да бъдат защитени,

РЕШЕНИ да осигурят организирано оттегляне посредством редица разпоредби за разделяне, с които се цели да се предотвратят смущения и да се осигури правна сигурност за гражданите и икономическите оператори, както и за съдебните и административните органи в Съюза и в Обединеното кралство, без да се изключва възможността съответните разпоредби за разделяне да бъдат заменени от споразумението (споразуменията) относно бъдещите отношения,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е в интерес както на Съюза, така и на Обединеното кралство да се определи преходен период или период на изпълнение, през който — независимо от всички последици от оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза по отношение на участието на Обединеното кралство в институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, и по-специално, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение, края на мандатите на всички членове на институции, органи и агенции на Съюза, номинирани, назначени или избрани по силата на членството на Обединеното кралство в Съюза — правото на Съюза, включително международните споразумения, да се прилага за и във Обединеното кралство, и като общо правило, със същото действие както по отношение на държавите членки, за да се избегнат смущения в периода, през който споразумението(споразуменията) относно бъдещите отношения ще бъдe (бъдат) договорено(и),

КАТО ПРИЗНАВАТ, че въпреки че правото на Съюза ще бъде приложимо за и във Обединеното кралство през преходния период, поради спецификата на Обединеното кралство като държава, която се е оттеглила от Съюза, за Обединеното кралство ще бъде важно да може да предприема стъпки за изготвянето и установяването на нови самостоятелни международни договорености, включително в области от изключителната компетентност на Съюза, при условие че такива споразумения не влизат в сила или не се прилагат през този период, освен ако това не е разрешено от Съюза,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Съюзът и Обединеното кралство са се договорили да изпълнят взаимните ангажименти, поети по време на членството на Обединеното кралство в Съюза, чрез единно финансово споразумение,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че за да се гарантира правилното тълкуване и прилагане на настоящото споразумение, както и спазването на задълженията, произтичащи от настоящото споразумение, от съществено значение е да се определят разпоредби, които уреждат цялостното управление, по-специално задължителни правила за уреждане на спорове и за изпълнение, които изцяло зачитат автономността на съответните правни системи на Съюза и на Обединеното кралство, както и статуса на Обединеното кралство като трета държава,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че за постигането на организирано оттегляне на Обединеното кралство от Съюза е необходимо също така да се установят в отделни протоколи към настоящото споразумение трайни договорености във връзка с много специфичните ситуации, свързани с Ирландия/Северна Ирландия и със зоните на суверенните бази в Кипър,

КАТО ПРИЗНАВАТ също така, че за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза е необходимо също да се определят в отделен протокол към настоящото споразумение конкретните ред и условия по отношение на Гибралтар, които са приложими по-специално по време на преходния период,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ, че настоящото споразумение се основава на цялостно равновесие между ползи, права и задължения за Съюза и за Обединеното кралство,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че успоредно с настоящото споразумение страните договориха Политическа декларация, очертаваща рамката на бъдещите отношения между Европейския съюз и Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия,

КАТО ИМАТ ПРЕДВИД, че е необходимо както Обединеното кралство, така и Съюзът да предприемат всички необходими стъпки, за да започнат възможно най-скоро след 29 март 2019 г. официалните преговори по едно или повече споразумения, уреждащи бъдещите им отношения, с оглед да се гарантира, доколкото е възможно, че тези споразумения се прилагат от края на преходния период,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:

ПЪРВА ЧАСТ

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Член 1

Цел

С настоящото споразумение се определят редът и условията за оттеглянето на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия („Обединеното кралство“) от Европейския съюз („Съюзът“) и Европейската общност за атомна енергия („Евратом“).

Член 2

Определения

За целите на настоящото споразумение се прилагат следните определения:

а)

„право на Съюза“ означава:

i)

Договорът за Европейския съюз („ДЕС“), Договорът за функционирането на Европейския съюз („ДФЕС“) и Договорът за създаване на Европейската общност за атомна енергия („Договорът за Евратом“), с измененията и допълненията, както и Договорите за присъединяване и Хартата на основните права на Европейския съюз, наричани заедно „Договорите“;

ii)

общите принципи на правото на Съюза;

iii)

актовете, приети от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза;

iv)

международните споразумения, по които Съюзът е страна, и международните споразумения, сключени от държавите членки, действащи от името на Съюза;

v)

споразуменията между държавите членки, сключени в качеството им на държави — членки на Съюза;

vi)

актовете на представителите на правителствата на държавите членки, заседаващи в рамките на Европейския съвет или на Съвета на Европейския съюз („Съвета“);

vii)

декларациите, направени в контекста на междуправителствените конференции, които приеха Договорите;

б)

„държави членки“ означава Кралство Белгия, Република България, Чешката република, Кралство Дания, Федерална република Германия, Република Естония, Ирландия, Република Гърция, Кралство Испания, Френската република, Република Хърватия, Италианската република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Великото херцогство Люксембург, Унгария, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Австрия, Република Полша, Португалската република, Румъния, Република Словения, Словашката република, Република Финландия и Кралство Швеция;

в)

„гражданин на Съюза“ означава лице, което има гражданство на държава членка;

г)

„гражданин на Обединеното кралство“ означава гражданин на Обединеното кралство съгласно определението в Новата декларация на правителството на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от 31 декември 1982 г. относно определението на понятието „граждани“ (1) заедно с Декларация № 63, приложена към Заключителния акт на Междуправителствената конференция, която прие Договора от Лисабон (2);

д)

„преходен период“ означава периодът, предвиден в член 126.

е)

„ден“ означава календарен ден, освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение или в разпоредбите на правото на Съюза, станали приложими по силата на настоящото споразумение.

Член 3

Териториален обхват

1.   Освен ако в настоящото споразумение или в правото на Съюза, станало приложимо по силата на настоящото споразумение, не е предвидено друго, всяко позоваване в настоящото споразумение на Обединеното кралство или на неговата територия се разбира като позоваване на:

а)

Обединеното кралство;

б)

Гибралтар, доколкото правото на Съюза е било приложимо по отношение на Гибралтар преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

в)

Англо-нормандските острови и остров Ман, доколкото правото на Съюза е било приложимо по отношение на Англо-нормандските острови и остров Ман преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

г)

зоните на суверенните бази на Акротири и Декелия в Кипър, доколкото е необходимо за осигуряването на изпълнението на ангажиментите, предвидени в Протокола за зоните на суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър, приложен към Акта относно условията за присъединяване на Чешката република, Република Естония, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Република Унгария, Република Малта, Република Полша, Република Словения и Словашката република към Европейския съюз;

д)

отвъдморските страни и територии, изброени в приложение II към ДФЕС, които имат специални отношения с Обединеното кралство (3), когато разпоредбите на настоящото споразумение се отнасят до специалните договорености за асоцииране на отвъдморските страни и територии към Съюза.

2.   Освен ако в настоящото споразумение или в правото на Съюза, станало приложимо по силата на настоящото споразумение, не е предвидено друго, всяко позоваване в настоящото споразумение на държавите членки или на тяхната територия се разбира като отнасящо се до териториите на държавите членки, за които се прилагат Договорите, както е предвидено в член 355 от ДФЕС.

Член 4

Методи и принципи, свързани с действието, изпълнението и прилагането на настоящото споразумение

1.   Разпоредбите на настоящото споразумение и разпоредбите на правото на Съюза, станали приложими по силата на настоящото споразумение, пораждат по отношение на и в Обединеното кралство същите правни последици като тези, които пораждат в рамките на Съюза и неговите държави членки.

В съответствие с това юридическите или физическите лица могат по-специално да се позовават пряко на разпоредбите, съдържащи се или посочени в настоящото споразумение, които отговарят на условията за пряко действие съгласно правото на Съюза.

2.   Обединеното кралство гарантира спазването на параграф 1, включително що се отнася до правомощията, необходими на съдебните и административните органи на Обединеното кралство да не прилагат непоследователни или несъвместими национални разпоредби посредством националното първично законодателство.

3.   Разпоредбите на настоящото споразумение, които се позовават на правото на Съюза или на неговите понятия или разпоредби, се тълкуват и прилагат в съответствие с методите и общите принципи на правото на Съюза.

4.   При изпълнението и прилагането им разпоредбите на настоящото споразумение, които се позовават на правото на Съюза или на неговите понятия или разпоредби, се тълкуват в съответствие с приложимата съдебна практика на Съда на Европейския съюз, постановена преди края на преходния период.

5.   При тълкуването и прилагането на настоящото споразумение съдебните и административните органи на Обединеното кралство надлежно вземат предвид съответната съдебна практика на Съда на Европейския съюз, постановена след края на преходния период.

Член 5

Добросъвестност

Съюзът и Обединеното кралство си съдействат взаимно при пълно взаимно зачитане и добросъвестност при изпълнението на задачите, произтичащи от настоящото споразумение.

Те предприемат всички подходящи мерки, общи или конкретни, за да гарантират изпълнението на задълженията, произтичащи от настоящото споразумение, и се въздържат от всякакви мерки, които биха застрашили постигането на целите на настоящото споразумение.

Настоящият член не засяга прилагането на правото на Съюза съгласно настоящото споразумение, по-специално принципа на лоялно сътрудничество.

Член 6

Позовавания на правото на Съюза

1.   С изключение на четвърта и пета част, освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, всяко позоваване в настоящото споразумение на правото на Съюза се разбира като позоваване на правото на Съюза, включително в неговата изменена или заменена версия, така както е приложимо в последния ден от преходния период.

2.   Когато в настоящото споразумение се прави позоваване на актове на Съюза или разпоредби от тях, това позоваване, когато е уместно, се счита, че включва позоваване на правото на Съюза или разпоредби от него, които въпреки че са заменени или отменени с посочения акт, продължават да се прилагат в съответствие с посочения акт.

3.   За целите на настоящото споразумение позоваванията на разпоредби на правото на Съюза, станали приложими по силата на настоящото споразумение, се разбират като включващи позовавания на съответните актове на Съюза, които допълват или изпълняват тези разпоредби.

Член 7

Позовавания на Съюза и на държавите членки

1.   За целите на настоящото споразумение всички позовавания на държавите членки и на компетентните органи на държавите членки в разпоредби на правото на Съюза, станали приложими по силата на настоящото споразумение, се разбират като включващи Обединеното кралство и неговите компетентни органи, освен по отношение на:

а)

предлагането на кандидатурата, назначаването или избирането на членове на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, както и участието в процеса на вземане на решения и присъствието на заседанията на институциите;

б)

участието в процеса на вземане на решения и в управлението на органите, службите и агенциите на Съюза;

в)

присъствието на заседанията на комитетите, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011 на Европейския парламент и на Съвета (4), на експертните групи на Комисията или на други подобни структури, или на заседанията на експертни групи или други подобни структури на органи, служби и агенции на Съюза, освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго.

2.   Освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, всяко позоваване на Съюза се разбира като включващо Евратом.

Член 8

Достъп до мрежи, информационни системи и бази данни

Освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, в края на преходния период Обединеното кралство престава да има право на достъп до всички мрежи, информационни системи и бази данни, създадени въз основа на правото на Съюза. Обединеното кралство предприема подходящи мерки, за да гарантира, че няма достъп до мрежи, информационни системи или бази данни, до които то вече няма право на достъп.

ВТОРА ЧАСТ

ПРАВА НА ГРАЖДАНИТЕ

ДЯЛ I

Общи разпоредби

Член 9

Определения

За целите на настоящата част и без да се засяга дял III се прилагат следните определения:

а)

„членове на семейството“ означава следните лица, независимо от тяхното гражданство, които попадат в рамките на персоналния обхват, предвиден в член 10 от настоящото споразумение:

i)

членове на семейството на граждани на Съюза или членове на семейството на граждани на Обединеното кралство по смисъла на член 2, точка 2 от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (5);

ii)

лица, различни от тези, определени в член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО, чието присъствие се изисква от граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, за да не бъдат лишени тези граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство от право на пребиваване, предоставено по силата на настоящата част;

б)

„погранични работници“ означава граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, които упражняват икономическа дейност в съответствие с член 45 или 49 от ДФЕС в една или повече държави, в които не пребивават;

в)

„приемаща държава“ означава:

i)

по отношение на граждани на Съюза и членове на техните семейства —Обединеното кралство, ако те са упражнили правото си на пребиваване там в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да пребивават там след това;

ii)

по отношение на граждани на Обединеното кралство и членове на техните семейства — държавата членка, в която те са упражнили правото си на пребиваване в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и в която продължават да пребивават след това;

г)

„държава на месторабота“ означава:

i)

по отношение на граждани на Съюза — Обединеното кралство, ако те са извършвали стопанска дейност като погранични работници преди края на преходния период и продължават да извършват стопанска дейност след това;

ii)

по отношение на гражданите на Обединеното кралство — държавата членка, в която те са извършвали стопанска дейност като погранични работници преди края на преходния период и в която продължават да извършват стопанска дейност след това;

д)

„право на упражняване на родителски права“ означава правото на упражняване на родителски права по смисъла на член 2, точка 9 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета (6), включително правото на упражняване на родителски права, придобито по силата на съдебно решение, на закона или на споразумение, пораждащо правни последици.

Член 10

Персонален обхват

1.   Без да се засяга дял III, настоящата част се прилага за следните лица:

а)

граждани на Съюза, които са упражнили правото си на пребиваване в Обединеното кралство в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да пребивават там след това;

б)

граждани на Обединеното кралство, които са упражнили правото си на пребиваване в държава членка в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да пребивават там след това;

в)

граждани на Съюза, които са упражнили правото си като погранични работници в Обединеното кралство в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да го упражняват след това;

г)

граждани на Обединеното кралство, които са упражнили правото си като погранични работници в една или повече държави членки в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да го упражняват след това;

д)

членове на семейството на лицата, посочени в букви а) — г), при условие че отговарят на едно от следните условия:

i)

те са пребивавали в приемащата държава в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и продължават да пребивават там след това;

ii)

те са били пряко свързани с лице, посочено в букви а) — г), и са пребивавали извън приемащата държава преди края на преходния период, при условие че отговарят на условията, определени в член 2, точка 2 от Директива 2004/38/ЕО към момента, в който поискат разрешение за пребиваване съгласно настоящата част, за да се присъединят към лицето, посочено в букви а) — г) от настоящия параграф;

iii)

те са били родени или законно осиновени от лица, посочени в букви а) — г), след края на преходния период, във или извън приемащата държава, и отговарят на условията, определени в член 2, точка 2, буква в) от Директива 2004/38/ЕО към момента, в който поискат разрешение за пребиваване съгласно настоящата част, за да се присъединят към лицето, посочено в букви а) — г) от настоящия параграф, и отговарят на едно от следните условия:

и двамата родители са лица, посочени в букви а) — г);

единият от родителите е лице, посочено в букви а) — г), а другият е гражданин на приемащата държава; или

единият от родителите е лице, посочено в букви а) — г), и има изключително или споделено право на упражняване на родителски права върху детето, в съответствие с приложимите норми на семейното право на държава членка или на Обединеното кралство, включително приложимите норми на международното частно право, по силата на които правото на упражняване на родителски права, установено съгласно правото на трета държава, се признава в държавата членка или в Обединеното кралство, по-специално във връзка с висшия интерес на детето, и без да се засяга нормалното действие на такива приложими норми на международното частно право (7);

е)

членове на семейството, които са пребивавали в приемащата държава в съответствие с членове 12 и 13, член 16, параграф 2 и членове 17 и 18 от Директива 2004/38/ЕО преди края на преходния период и продължават да пребивават там след това.

2.   Лицата, попадащи в обхвата на член 3, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2004/38/ЕО, чието пребиваване е било улеснено от приемащата държава съгласно нейното национално законодателство преди края на преходния период в съответствие с член 3, параграф 2 от посочената директива, запазват правото си на пребиваване в приемащата държава в съответствие с настоящата част, при условие че продължават да пребивават в приемащата държава след това.

3.   Параграф 2 се прилага и за лицата, попадащи в обхвата на член 3, параграф 2, букви а) и б) от Директива 2004/38/ЕО, които са кандидатствали за улесняване на влизането и пребиваването преди края на преходния период и чието пребиваване се улеснява от приемащата държава в съответствие с националното ѝ законодателство след това.

4.   Без да се засяга правото на пребиваване, което заинтересованите лица могат да имат сами по себе си, приемащата държава, в съответствие със своето национално законодателство и с член 3, параграф 2, буква б) от Директива 2004/38/ЕО, улеснява влизането и пребиваването на партньора, с който лицето, посочено в параграф 1, букви а) — г) от настоящия член, има трайна връзка, която е надлежно удостоверена, ако този партньор е пребивавал извън приемащата държава преди края на преходния период, при условие че връзката е била трайна преди края на преходния период и продължава към момента, в който партньорът поиска разрешение за пребиваване съгласно настоящата част.

5.   В случаите, посочени в параграфи 3 и 4, приемащата държава провежда обстойна проверка на личното положение на заинтересованите лица и обосновава всеки отказ за влизане или пребиваване на такива лица.

Член 11

Непрекъснатост на пребиваването

Непрекъснатостта на пребиваването за целите на членове 9 и 10 не се влияе от отсъствията, посочени в член 15, параграф 2.

Правото на постоянно пребиваване, придобито по силата на Директива 2004/38/ЕО преди изтичането на преходния период, не се счита за изгубено поради отсъствие от приемащата държава за срок, посочен в член 15, параграф 3.

Член 12

Забрана за дискриминация

В рамките на обхвата на настоящата част и без да се засягат специалните разпоредби, съдържащи се в нея, в приемащата държава и в държавата на месторабота се забранява всяка дискриминация на основание гражданство по смисъла на член 18, първа алинея от ДФЕС по отношение на лицата, посочени в член 10 от настоящото споразумение.

ДЯЛ II

Права и задължения

Глава 1

Права, свързани с пребиваването, документи за пребиваване

Член 13

Права на пребиваване

1.   Гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство имат право да пребивават в приемащата държава съгласно ограниченията и условията, определени в членове 21, 45 или 49 от ДФЕС и в член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, буква а), б) или в), член 7, параграф 3, член 14, член 16, параграф 1 или член 17, параграф 1 от Директива 2004/38/ЕО.

2.   Членовете на семейството, които са граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, имат право да пребивават в приемащата държава, както е предвидено в член 21 от ДФЕС и в член 6, параграф 1, член 7, параграф 1, буква г), член 12, параграф 1 или 3, член 13, параграф 1, член 14, член 16, параграф 1 или член 17, параграфи 3 и 4 от Директива 2004/38/ЕО, при спазване на ограниченията и условията, определени в тези разпоредби.

3.   Членовете на семейството, които не са нито граждани на Съюза, нито граждани на Обединеното кралство, имат право да пребивават в приемащата държава съгласно член 21 от ДФЕС, както и съгласно член 6, параграф 2, член 7, параграф 2, член 12, параграф 2 или 3, член 13, параграф 2, член 14, член 16, параграф 2, член 17, параграф 3 или 4 или член 18 от Директива 2004/38/ЕО, при спазване на ограниченията и условията, определени в тези разпоредби.

4.   Приемащата държава не може да налага каквито и да е ограничения или условия за получаване, запазване или загуба на права на пребиваване на лицата, посочени в параграфи 1, 2 и 3, различни от предвидените в настоящия дял. При прилагането на ограниченията и условията, предвидени в настоящия дял, може да се упражнява право на преценка единствено в полза на заинтересованото лице.

Член 14

Право на излизане и влизане

1.   Гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство, членовете на техните семейства и други лица, които пребивават на територията на приемащата държава в съответствие с условията, предвидени в настоящия дял, имат право да напускат и да влизат на територията на приемащата държава, както е посочено в член 4, параграф 1 и член 5, параграф 1, първа алинея от Директива 2004/38/ЕО, с валиден паспорт или национална карта за самоличност в случая на граждани на Съюза и граждани на Обединеното кралство, и с валиден паспорт в случая на членовете на техните семейства и други лица, които не са граждани на Съюза или на Обединеното кралство.

Пет години след края на преходния период приемащата държава може да реши да не приема повече национални карти за самоличност за целите на влизането на нейната територия или излизането от нея, ако тези карти не съдържат чип, който съответства на приложимите стандарти на Международната организация за гражданско въздухоплаване във връзка с биометричното установяване на самоличността.

2.   От притежателите на валиден документ, издаден в съответствие с член 18 или 26, не се изисква изходна виза, виза за влизане или еквивалентна формалност.

3.   Когато приемащата държава изисква от членовете на семейството, които се присъединяват към гражданина на Съюза или гражданина на Обединеното кралство след края на преходния период, да притежават входна виза, приемащата държава предоставя на тези лица всички улеснения за получаването на необходимите визи. Тези визи се издават безплатно, в най-кратък срок и въз основа на ускорена процедура.

Член 15

Право на постоянно пребиваване

1.   Гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство, както и членовете на техните семейства, които са пребивавали законно в приемащата държава в съответствие с правото на Съюза за непрекъснат период от 5 години или за периода, посочен в член 17 от Директива 2004/38/ЕО, имат право да пребивават постоянно в приемащата държава при условията, определени в членове 16, 17 и 18 от Директива 2004/38/ЕО. При изчисляването на периода, необходим за придобиването на право на постоянно пребиваване, се вземат предвид периодите на законно пребиваване или работа в съответствие с правото на Съюза преди и след края на преходния период.

2.   Непрекъснатостта на пребиваването за целите на придобиване на право на постоянно пребиваване се определя в съответствие с член 16, параграф 3 и член 21 от Директива 2004/38/ЕО.

3.   След като бъде придобито, правото на постоянно пребиваване се губи само при отсъствие от приемащата държава за срок, надвишаващ пет последователни години.

Член 16

Натрупване на периоди

Граждани на Съюза и граждани на Обединеното кралство, както и членовете на техните семейства, които преди края на преходния период са пребивавали законно в приемащата държава в съответствие с условията на член 7 от Директива 2004/38/ЕО за срок от по-малко от 5 години, имат право да придобият правото на постоянно пребиваване съгласно условията, определени в член 15 от настоящото споразумение, след като бъдат завършени необходимите периоди на пребиваване. При изчисляването на периода, необходим за придобиването на право на постоянно пребиваване, се вземат предвид периодите на законно пребиваване или работа в съответствие с правото на Съюза преди и след края на преходния период.

Член 17

Статус и промени

1.   Правото на граждани на Съюза и на граждани на Обединеното кралство и на членове на техните семейства да се позовават пряко на настоящата част не се засяга, когато те сменят своя статус, например между учащ, работник, самостоятелно заето лице или икономически неактивно лице. Лицата, които в края на преходния период се ползват от право на пребиваване като членове на семейството на граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, не могат да станат лицата, посочени в член 10, параграф 1, букви а) — г).

2.   Правата, предвидени в настоящия дял за членове на семейството, които са на издръжка на граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство преди края на преходния период, се запазват дори след като лицата престанат да бъдат на издръжка.

Член 18

Издаване на документи за пребиваване

1.   Приемащата държава може да поиска от гражданите на Съюза или гражданите на Обединеното кралство, членовете на техните семейства и други лица, които пребивават на нейна територия в съответствие с условията, установени в настоящия дял, да подадат заявление за нов статус на пребиваване, който предоставя правата по настоящия дял, както и за удостоверяващ този статус документ, който може да бъде в цифров формат.

Подаването на заявление за такъв статус на пребиваване е подчинено на следните условия:

а)

целта на процедурата за подаване на заявление е да се провери дали заявителят има право на правата на пребиваване, установени в настоящия дял. Ако случаят е такъв, заявителят има право да му бъде предоставен статусът на пребиваване и документът, удостоверяващ този статус;

б)

срокът за подаване на заявлението не може да бъде по-кратък от 6 месеца след края на преходния период за лица, които пребивават в приемащата държава преди края на преходния период.

За лицата, които имат право да започнат своето пребиваване в приемащата държава след края на преходния период в съответствие с настоящия дял, срокът за подаване на заявлението е 3 месеца след тяхното пристигане или изтичането на срока, посочен в първата алинея, която от двете дати е по-късна.

Незабавно се издава удостоверение за подаване на заявление за статус на пребиваване.

в)

срокът за подаване на заявлението, посочен в буква б), се удължава автоматично с 1 година, в случай че Съюзът уведоми Обединеното кралство или Обединеното кралство уведоми Съюза, че технически проблеми възпрепятстват приемащата държава да регистрира заявлението или да издаде посоченото в буква б) удостоверение за подаване на заявление. Приемащата държава публикува това уведомление и своевременно предоставя подходяща публична информация на заинтересованите лица;

г)

когато заинтересованите лица не спазят срока за подаване на заявление, посочен в буква б), компетентните органи преценяват всички обстоятелства и причини за неспазването на срока и ако са налице основателни причини за това неспазване, дават възможност на тези лица да подадат заявление в рамките на разумен допълнителен срок;

д)

приемащата държава гарантира, че всички административни процедури във връзка със заявленията са безпрепятствени, прозрачни и опростени и че се избягва ненужната административна тежест;

е)

формулярите за заявления са кратки, опростени, лесни за ползване и адаптирани към контекста на настоящото споразумение; заявленията, подадени едновременно от семейства, се разглеждат заедно;

ж)

документът, удостоверяващ статуса, се издава безплатно или срещу такса, която не надхвърля тази, наложена на гражданите на приемащата държава за издаването на подобни документи;

з)

лица, които преди края на преходния период притежават валиден документ за постоянно пребиваване, издаден съгласно член 19 или член 20 от Директива 2004/38/ЕО, или притежават валиден национален имиграционен документ, който дава право на постоянно пребиваване в приемащата държава, имат право да разменят този документ в срока, посочен в буква б) от настоящия параграф, за нов документ за пребиваване, след като подадат заявление за това и след извършване на удостоверяване на тяхната самоличност, проверка за съдимост и проверка за сигурност в съответствие с буква п) от настоящия параграф, и след потвърждение, че продължават да пребивават в приемащата държава; такива нови документи за пребиваване се издават безплатно;

и)

самоличността на заявителите се удостоверява чрез представяне на валиден паспорт или национална лична карта за гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство и чрез представяне на валиден паспорт за съответните членовете на тяхното семейство и други лица, които не са граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство; приемането на такива документи за самоличност не се поставя в зависимост от други критерии освен валидността на документа. Ако документът за самоличност е задържан от компетентните органи на приемащата държава, докато заявлението е в процес на разглеждане, приемащата държава незабавно връща този документ при поискване, преди да е взето решение по заявлението;

й)

могат да бъдат представени копия от други придружаващи документи, различни от документи за самоличност, като например документи за гражданско състояние. Оригиналите на придружаващите документи могат да бъдат поискани само в определени случаи, когато има основателно съмнение относно автентичността на представените придружаващи документи;

к)

приемащата държава може единствено да поиска от гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство да представят в допълнение към документите за самоличност, посочени в буква и) от настоящия параграф, следните придружаващи документи, посочени в член 8, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО:

i)

когато лицата пребивават в приемащата държава в съответствие с член 7, параграф 1, буква а) от Директива 2004/38/ЕО като работници или самостоятелно заети лица — потвърждение за наемане на работа от работодателя или удостоверение за трудова заетост, или доказателство, че са самостоятелно заети лица;

ii)

когато лицата пребивават в приемащата държава в съответствие с член 7, параграф 1, буква б) от Директива 2004/38/ЕО като икономически неактивни лица — доказателство, че разполагат с достатъчно средства за себе си и за членовете на семейството си, за да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава през времето на пребиваването си, както и доказателство за пълно здравно застрахователно покритие в приемащата държава; или

iii)

когато лицата пребивават в приемащата държава в съответствие с член 7, параграф 1, буква в) от Директива 2004/38/ЕО като студенти — доказателство за записване в учебно заведение, което е акредитирано или финансирано от приемащата държава въз основа на нейното законодателство или административна практика, доказателство за сключване на пълна здравна застраховка и декларация или еквивалентно доказателство, че разполагат с достатъчно средства за себе си и за членовете на семейството си, за да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане на приемащата държава по времето на пребиваването си. Приемащата държава не може да изисква в тези декларации да се посочва конкретната сума на средствата.

По отношение на условието за достатъчни средства се прилага член 8, параграф 4 от Директива 2004/38/ЕО;

л)

приемащата държава може единствено да поиска от членовете на семейството, които попадат в обхвата на член 10, параграф 1, буква д), подточка i) или член 10, параграф 2 или 3 от настоящото споразумение и които пребивават в приемащата държава в съответствие с член 7, параграф 1, буква г) или член 7, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО, да представят в допълнение към документите за самоличност, посочени в буква и) от настоящия параграф, следните придружаващи документи, посочени в член 8, параграф 5 или член 10, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО:

i)

документ, удостоверяващ наличието на семейна връзка или регистрирано партньорство;

ii)

удостоверение за регистрация или при липса на система за регистрация — всяко друго доказателство, че гражданинът на Съюза или гражданинът на Обединеното кралство, с когото те съжителстват, действително пребивава в приемащата държава;

iii)

за низходящи, които са на възраст под 21 години или са лица на издръжка, и за преки роднини по възходяща линия на издръжка, както и тези на съпруга/та или на регистрирания партньор — документи, доказващи, че условията, определени в член 2, точка 2, буква в) или г) от Директива 2004/38/ЕО, са изпълнени;

iv)

за лицата, посочени в член 10, параграф 2 или 3 от настоящото споразумение — документ, издаден от съответния орган в приемащата държава в съответствие с член 3, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО.

Във връзка с условието за достатъчни средства по отношение на членовете на семейството, които са граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, се прилага член 8, параграф 4 от Директива 2004/38/ЕО;

м)

приемащата държава може единствено да поиска от членове на семейството, които попадат в обхвата на член 10, параграф 1, буква д), подточка ii) или член 10, параграф 4 от настоящото споразумение, да представят в допълнение към документите за самоличност, посочени в буква и) от настоящия параграф, следните придружаващи документи, посочени в член 8, параграф 5 и член 10, параграф 2 от Директива 2004/38/ЕО:

i)

документ, удостоверяващ наличието на семейна връзка или регистрирано партньорство;

ii)

удостоверение за регистрация или при липса на система за регистрация — всяко друго доказателство за пребиваване в приемащата държава на гражданина на Съюза или гражданина на Обединеното кралство, към когото те се присъединяват в приемащата държава;

iii)

за съпрузи или регистрирани партньори — документ, удостоверяващ наличието на семейна връзка или регистрирано партньорство преди края на преходния период;

iv)

за низходящи, които са на възраст под 21 години или са лица на издръжка, и за преки роднини по възходяща линия на издръжка, както и тези на съпруга/та или на регистрирания партньор — документи, доказващи, че те са били свързани с гражданите на Съюза или гражданите на Обединеното кралство преди края на преходния период и че изпълняват условията, определени в член 2, точка 2, буква в) или г) от Директива 2004/38/ЕО по отношение на възрастта или изискването за издръжка;

v)

за лицата, посочени в член 10, параграф 4 от настоящото споразумение — доказателство, че преди края на преходния период съществува трайна връзка с граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, която продължава да съществува и след това;

н)

за случаи, различни от посочените в букви к), л) и м), приемащата държава не изисква от заявителите да представят придружаващи документи, които надхвърлят строго необходимото и пропорционалното за доказване, че са изпълнени условията, свързани с правото на пребиваване съгласно настоящия дял;

о)

компетентните органи на приемащата държава помагат на заявителите да докажат, че отговарят на условията, и да избегнат евентуални грешки или пропуски в заявленията си; те дават на заявителите възможност да представят допълнителни доказателства и да отстранят евентуални неточности, грешки или пропуски;

п)

могат да се извършват систематични проверки за съдимост и проверки за сигурност по отношение на заявителите единствено с цел да се установи дали могат да бъдат приложими ограниченията, установени в член 20 от настоящото споразумение. За тази цел от заявителите може да бъде поискано при подаване на заявлението да декларират предишни осъждания, вписани в тяхното досие за съдимост в съответствие с правото на държавата, в която е произнесена присъдата. Ако сметне, че това е от съществено значение, приемащата държава може да приложи процедурата, определена в член 27, параграф 3 от Директива 2004/38/ЕО, по отношение на запитвания към други държави относно предишни осъждания;

р)

в новия документ за пребиваване е обозначено, че е издаден в съответствие с настоящото споразумение;

с)

заявителят има достъп до съдебни и, когато е целесъобразно, административни процедури за защита в приемащата държава срещу всяко решение за отказ да се предостави статусът на пребиваване. Процедурите за защита дават възможност да се разгледа законосъобразността на решението, както и да се проверят фактите и обстоятелствата, на които се основава предложеното решение. Такива процедури за защита гарантират, че решението не е непропорционално.

2.   По време на периода, посочен в параграф 1, буква б) от настоящия член, и възможното му удължаване с една година съгласно буква в) от същия параграф всички права, предвидени в настоящата част, се счита, че се прилагат за гражданите на Съюза или гражданите на Обединеното кралство, техните съответни членове на семейството и за други лица, които пребивават в приемащата държава, в съответствие с условията и ограниченията, посочени в член 20.

3.   До постановяването на окончателно решение от компетентните органи по заявлението, посочено в параграф 1, и до постановяването на окончателно съдебно решение, постановено в случай на упражнено право на съдебна защита срещу отхвърлянето на такова заявление от компетентните административни органи, всички права, предвидени в настоящата част, се счита, че се прилагат за заявителя, включително член 21 относно гаранциите и правото на обжалване, при условията, определени в член 20, параграф 4.

4.   Когато приемащата държава е избрала да не изисква от гражданите на Съюза или гражданите на Обединеното кралство, членовете на техните семейства и други лица, пребиваващи на нейна територия в съответствие с условията, установени в настоящия дял, да подават заявление за новия статус на пребиваване, посочен в параграф 1, като условие за законно пребиваване, лицата, отговарящи на условията за право на пребиваване съгласно настоящия дял, имат право да получат в съответствие с условията, определени в Директива 2004/38/ЕО, документ за пребиваване, който може да бъде в цифров формат и в който е обозначено, че е издаден в съответствие с настоящото споразумение.

Член 19

Издаване на документи за пребиваване по време на преходния период

1.   По време на преходния период приемащата държава може да разреши заявленията за статус на пребиваване или за документ за пребиваване, посочени в член 18, параграфи 1 и 4, да бъдат подавани доброволно от датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

2.   Решенията за уважаване или отхвърляне на такива заявления се вземат в съответствие с член 18, параграфи 1 и 4. Решенията по член 18, параграф 1 не пораждат действие преди края на преходния период.

3.   Ако заявление по член 18, параграф 1 е уважено преди края на преходния период, приемащата държава не може да оттегли решението, с което се дава статус на пребиваване преди края на преходния период на основание, различно от това, посочено в глава VI и член 35 от Директива 2004/38/ЕО.

4.   Ако заявлението е било отхвърлено преди края на преходния период, заявителят може отново да подаде заявление по всяко време преди изтичането на срока, предвиден в член 18, параграф 1, буква б).

5.   Без да се засяга параграф 4, процедурите за защита по член 18, параграф 1, буква с) се предоставят от датата на решение за отхвърляне на заявлението, посочено в параграф 2 от настоящия член.

Член 20

Ограничения на правата на пребиваване и влизане

1.   Деянията, извършени преди края на преходния период от граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, членове на техните семейства и други лица, които упражняват права по настоящия дял, се разглеждат в съответствие с глава VI от Директива 2004/38/ЕО.

2.   Деянията, извършени след края на преходния период от граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, членове на техните семейства и други лица, които упражняват права по настоящия дял, могат да представляват основание за ограничаване на правото на пребиваване от страна на приемащата държава или на правото на влизане в държавата на месторабота в съответствие с националното законодателство.

3.   Приемащата държава или държавата на месторабота може да приеме необходимите мерки, за да откаже, прекрати или отнеме всяко право, предоставено с настоящия дял, в случай на злоупотреба с тези права или измама, както е посочено в член 35 от Директива 2004/38/ЕО. Тези мерки са предмет на процедурните гаранции, предвидени в член 21 от настоящото споразумение.

4.   Приемащата държава или държавата на месторабота може да изведе от територията си заявители, които са подали заявление с невярно съдържание, при условията, определени в Директива 2004/38/ЕО, и по-специално в членове 31 и 35 от нея, дори преди да е постановено окончателно съдебно решение в случай на упражнено право на съдебна защита срещу отхвърлянето на такова заявление.

Член 21

Гаранции и право на обжалване

Гаранциите, предвидени в член 15 и глава VI от Директива 2004/38/ЕО, се прилагат по отношение на всяко решение на приемащата държава, което ограничава правата на пребиваване на лицата, посочени в член 10 от настоящото споразумение.

Член 22

Сродни права

В съответствие с член 23 от Директива 2004/38/ЕО, независимо от своето гражданство, членовете на семейството на гражданин на Съюза или гражданин на Обединеното кралство, които имат право на пребиваване или право на постоянно пребиваване в приемащата държава или държавата на месторабота, имат право да започнат работа там като заето или самостоятелно заето лице.

Член 23

Равно третиране

1.   В съответствие с член 24 от Директива 2004/38/ЕО, при спазване на специфичните разпоредби, предвидени в настоящия дял и дялове I и IV от настоящата част, всички граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, които пребивават по силата на настоящото споразумение на територията на приемащата държава, се ползват от равно третиране с гражданите на тази държава в обхвата на настоящата част. От това право се ползват и членовете на семейството на граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, които имат право на пребиваване или постоянно пребиваване.

2.   Чрез дерогация от параграф 1 приемащата държава не е задължена да предоставя право на социално подпомагане през периодите на пребиваване по силата на член 6 или член 14, параграф 4, буква б) от Директива 2004/38/ЕО, нито е задължена преди придобиването на право на постоянно пребиваване в съответствие с член 15 от настоящото споразумение да отпуска помощ за издръжка за обучение, включително професионално обучение, състояща се от безвъзмездна помощ или студентски заеми за лица, различни от работници, самостоятелно заети лица, лица, които запазват такъв статус или членове на техните семейства.

Глава 2

Права на работниците и самостоятелно заетите лица

Член 24

Права на работниците

1.   При спазване на ограниченията, предвидени в член 45, параграфи 3 и 4 от ДФЕС, работниците в приемащата държава и пограничните работници в държавата или държавите на месторабота се ползват от правата, гарантирани в член 45 от ДФЕС, и правата, предоставени с Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета (8). Тези права включват:

а)

правото на недискриминация на основание гражданство по отношение на заетостта, трудовото възнаграждение и другите условия на труд и заетост;

б)

правото на достъп до и упражняване на дейност в съответствие с правилата, приложими по отношение на гражданите на приемащата държава или държавата на месторабота;

в)

правото на помощ, предоставяна от службите по заетостта на приемащата държава или държавата на месторабота, като тази, предлагана на гражданите на тази държава;

г)

правото на равно третиране по отношение на условията за наемане и условията на труд, по-специално по отношение на трудовото възнаграждение, уволнението и в случай на безработица — по отношение на възстановяването или новото наемане на работа;

д)

правото на социални и данъчни предимства;

е)

колективните права;

ж)

правата и предимствата, които се предоставят на местните работници в областта на жилищното настаняване;

з)

правото техните деца да бъдат допускани до общото образование и курсовете за производствено и професионално обучение при същите условия като гражданите на приемащата държава или държавата на месторабота, ако тези деца пребивават на територията, на която работи работникът.

2.   Когато низходящ на работник, който е престанал да пребивава в приемащата държава, се обучава в тази държава, лицето, което полага основните грижи за този низходящ, има право да пребивава в тази държава, докато низходящият достигне пълнолетие, и след навършване на пълнолетие, ако този низходящ продължава да се нуждае от присъствието и грижите на лицето, полагащо основните грижи, за да продължи и завърши своето образование.

3.   Заетите погранични работници имат право да влизат и да напускат държавата на месторабота в съответствие с член 14 от настоящото споразумение и запазват правата, от които се ползват в качеството си на работници там, при условие че се намират в една от ситуациите, посочени в член 7, параграф 3, букви а), б), в) и г) от Директива 2004/38/ЕО, дори ако не се преместват да живеят в държавата на месторабота.

Член 25

Права на самостоятелно заетите лица

1.   При спазване на ограниченията, предвидени в членове 51 и 52 от ДФЕС, самостоятелно заетите лица в приемащата държава и самостоятелно заетите погранични работници в държавата или държавите на месторабота се ползват от правата, гарантирани в членове 49 и 55 от ДФЕС. Тези права включват:

а)

правото на достъп до и упражняване на дейност като самостоятелно заето лице, както и да се създават и ръководят предприятия при условията, определени от приемащата държава за нейните собствени граждани, както е посочено в член 49 от ДФЕС;

б)

правата по член 24, параграф 1, букви в) — з) от настоящото споразумение.

2.   Член 24, параграф 2 се прилага за низходящи на самостоятелно заети лица.

3.   Член 24, параграф 3 се прилага за самостоятелно заети погранични работници.

Член 26

Издаване на документ за удостоверяване на правата на погранични работници

Държавата на месторабота може да изиска от гражданите на Съюза и гражданите на Обединеното кралство, които имат права на погранични работници по силата на настоящия дял, да подадат заявление за документ, удостоверяващ, че имат такива права съгласно настоящия дял. Такива граждани на Съюза и граждани на Обединеното кралство имат право да им бъде издаден такъв документ.

Глава 3

Професионална квалификация

Член 27

Признати професионални квалификации

1.   Признаването, преди края на преходния период, на професионалните квалификации, както са определени в член 3, параграф 1, буква б) от Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (9), на граждани на Съюза или на граждани на Обединеното кралство и на членовете на техните семейства от приемащата ги държава или държавата им на месторабота запазва своето действие в съответната държава, включително правото да упражняват професията си при същите условия като собствените граждани на тази държава, когато това признаване е извършено в съответствие с една от следните разпоредби:

а)

дял III от Директива 2005/36/ЕО във връзка с признаването на професионалните квалификации в контекста на упражняването на свободата на установяване, независимо дали признаването е било в обхвата на общата система за признаване на удостоверения за обучение, системата за признаване на професионален стаж или системата за признаване на минималните квалификационни изисквания въз основа на координация;

б)

Член 10, параграфи 1 и 3 от Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (10) по отношение на получаването н достъп до упражняване на адвокатската професия в приемащата държава или държавата на месторабота;

в)

Член 14 от Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (11) по отношение на одобряването на задължителни одитори от друга държава членка;

г)

Директива 74/556/ЕИО на Съвета (12) по отношение на приемането на доказателства за знанията и уменията, необходими за достъп до или упражняване на дейностите на самостоятелно заети лица и посредници, участващи в търговията и в разпространението на токсични продукти или дейности, свързани с професионалното използване на токсични продукти.

2.   Признаването на професионалните квалификации за целите на параграф 1, буква а) от настоящия член включва:

а)

признаване на професионални квалификации в случаите, уредени в член 3, параграф 3 от Директива 2005/36/ЕО;

б)

решения за предоставяне на частичен достъп до професионална дейност в съответствие с член 4е от Директива 2005/36/ЕО;

в)

признаване на професионални квалификации за целите на установяването по силата на член 4г от Директива 2005/36/ЕО.

Член 28

Текущи процедури относно признаването на професионални квалификации

По отношение на разглеждането от компетентен орган на приемащата държава или държавата на месторабота на заявление за признаване на професионални квалификации, подадено преди края на преходния период от граждани на Съюза или граждани на Обединеното кралство, и по отношение на решението по такова заявление се прилагат член 4, член 4г във връзка с признаването на професионални квалификации за целите на установяването, член 4е и дял III от Директива 2005/36/ЕО, член 10, параграфи 1, 3 и 4 от Директива 98/5/ЕО, член 14 от Директива 2006/43/ЕО и Директива 74/556/ЕИО.

Членове 4а, 4б и 4д от Директива 2005/36/ЕО също се прилагат, доколкото това е целесъобразно за приключването на процедурите за признаване на професионални квалификации за целите на установяването съгласно член 4г от посочената директива.

Член 29

Административно сътрудничество относно признаването на професионални квалификации

1.   По отношение на заявленията, по които не е взето решение, посочени в член 28, Обединеното кралство и държавите членки си сътрудничат с цел да улеснят прилагането на член 28. Сътрудничеството може да включва обмен на информация, включително информация за взети дисциплинарни мерки или наложени наказателноправни санкции, или за други сериозни и специфични обстоятелства, които е вероятно да имат последствия за упражняването на дейностите, попадащи в обхвата на директивите, посочени в член 28.

2.   Чрез дерогация от член 8 за срок, който не надвишава 9 месеца след края на преходния период, Обединеното кралство има право да използва информационната система за вътрешния пазар по отношение на заявленията, посочени в член 28, доколкото те се отнасят до процедури за признаване на професионални квалификации за целите на установяването по член 4г от Директива 2005/36/ЕО.

ДЯЛ III

Координация на системите за социална сигурност

Член 30

Персонален обхват

1.   Настоящият дял се прилага за следните лица:

а)

граждани на Съюза, спрямо които се прилага законодателството на Обединеното кралство в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

б)

граждани на Обединеното кралство, спрямо които се прилага законодателството на държава членка в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

в)

граждани на Съюза, които пребивават в Обединеното кралство и спрямо които се прилага законодателството на държава членка в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

г)

граждани на Обединеното кралство, които пребивават в държава членка и спрямо които се прилага законодателството на Обединеното кралство в края на преходния период, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

д)

лица, които не попадат в обхвата на букви а) — г), но са:

i)

граждани на Съюза, които упражняват дейност като заето или самостоятелно заето лице в Обединеното кралство в края на преходния период и спрямо които въз основа на дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (13) се прилага законодателството на държава членка, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица; или

ii)

граждани на Обединеното кралство, които упражняват дейност като заето или самостоятелно заето лице в една или повече държави членки в края на преходния период и спрямо които въз основа на дял II от Регламент (ЕО) № 883/2004 се прилага законодателството на Обединеното кралство, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

е)

лица без гражданство и бежанци, които пребивават в държава членка или в Обединеното кралство и които се намират в една от ситуациите, описани в букви а)—д), както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

ж)

граждани на трети държави, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица, които се намират в една от ситуациите, описани в букви а)—д), при условие че отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета (14).

2.   Лицата, посочени в параграф 1, попадат в персоналния обхват дотогава, докогато продължават да се намират без прекъсване в една от ситуациите, посочени в същия параграф, обхващащи едновременно държава членка и Обединеното кралство.

3.   Настоящият дял се прилага и по отношение на лица, които не попадат или които вече не попадат в обхвата на параграф 1, букви а) — д) от настоящия член, но които попадат в обхвата на член 10 от настоящото споразумение, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица.

4.   Лицата, посочени в параграф 3, са обхванати, докато продължават да имат право на пребиваване в приемащата държава съгласно член 13 от настоящото споразумение или право на работа в държавата на месторабота съгласно член 24 или 25 от настоящото споразумение.

5.   В случаите, когато настоящият член се отнася за членове на семейството и за преживели лица, тези лица са обхванати от настоящия дял само доколкото техните права и задължения произтичат от това им качество съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004.

Член 31

Правила за координация на социалната сигурност

1.   По отношение на лицата, попадащи в обхвата настоящия дял, се прилагат правилата и целите, определени в член 48 от ДФЕС, Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета (15).

Съюзът и Обединеното кралство надлежно вземат предвид решенията и препоръките на Административната комисия за координация на системите за социална сигурност към Европейската комисия, създадена съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 („Административната комисия“), изброени в част I от приложение I към настоящото споразумение.

2.   Чрез дерогация от член 9 от настоящото споразумение, за целите на настоящия дял се прилагат определенията в член 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004.

3.   По отношение на граждани на трети държави, които отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 859/2003, както и членовете на техните семейства или преживелите ги лица, попадащи в обхвата на настоящия дял, позоваванията на Регламент (ЕО) № 883/2004 и Регламент (ЕО) № 987/2009 в настоящия дял се разбират като позовавания съответно на Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета (16) и Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета (17). Позоваванията на определени разпоредби от Регламент (ЕО) № 883/2004 и на Регламент (ЕО) № 987/2009 се разбират като позовавания на съответните разпоредби от Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72.

Член 32

Обхванати специални случаи

1.   Следните правила се прилагат в следните случаи до степента, определена в настоящия член, доколкото те се отнасят за лица, които не попадат или вече не попадат в обхвата на член 30:

а)

следните лица попадат в обхвата на настоящия дял за целите на използването и сумирането на периоди на осигуряване, заетост, самостоятелна заетост или пребиваване, включително права и задължения, произтичащи от такива периоди, в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004:

i)

граждани на Съюза, както и лица без гражданство и бежанци, пребиваващи в държава членка, и граждани на трети държави, отговарящи на условията на Регламент (ЕО) № 859/2003, по отношение на които преди края на преходния период се е прилагало законодателството на Обединеното кралство, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

ii)

граждани на Обединеното кралство, както и лица без гражданство и бежанци, пребиваващи в Обединеното кралство, и граждани на трети държави, отговарящи на условията на Регламент (ЕО) № 859/2003, по отношение на които преди края на преходния период се е прилагало законодателството на държава членка, както и членовете на техните семейства и преживелите ги лица;

за целите на сумирането на периоди периодите, които са завършили преди и след края на преходния период, се вземат предвид в съответствие с Регламент (ЕО) № 883/2004;

б)

правилата, определени в членове 20 и 27 от Регламент (ЕО) № 883/2004, продължават да се прилагат по отношение на лицата, които преди края на преходния период са поискали разрешение да следват курс на планирано лечение съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004, до края на лечението. Съответните процедури за възстановяване на разходите се прилагат дори и след приключване на лечението. Тези лица и придружаващите ги лица имат право да влизат в държавата по местолечение и да я напускат в съответствие с член 14 mutatis mutandis;

в)

правилата, определени в членове 19 и 27 от Регламент (ЕО) № 883/2004, продължават да се прилагат по отношение на лицата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004, които престояват в края на преходния период в държава членка или в Обединеното кралство, до края на престоя им. Съответните процедури за възстановяване на разходите се прилагат дори и след приключване на престоя или лечението.

г)

правилата, определени в членове 67, 68 и 69 от Регламент (ЕО) № 883/2004, продължават да се прилагат, докато са изпълнени условията, по отношение на отпускането на семейни обезщетения, за които е налице право на получаване в края на преходния период, за следните лица:

i)

граждани на Съюза, лица без гражданство и бежанци, пребиваващи в държава членка, както и граждани на трети държави, които отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 859/2003 и пребивават в държава членка, спрямо които се прилага законодателството на държава членка и членове на чието семейството, пребивават в Обединеното кралство в края на преходния период;

ii)

граждани на Обединеното кралство, както и лица без гражданство и бежанци, пребиваващи в Обединеното кралство, и граждани на трети държави, които отговарят на условията на Регламент (ЕО) № 859/2003 и пребивават в Обединеното кралство, спрямо които се прилага законодателството на Обединеното кралство и членове на чието семейството, пребивават в държава членка в края на преходния период;

д)

в случаите, посочени в буква г), подточки i) и ii) от настоящия параграф, за лицата, които имат права на членове на семейството в края на преходния период съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004, като например производни права на обезщетения за болест в натура, посоченият регламент и съответните разпоредби на Регламент (ЕО) № 987/2009 продължават да се прилагат, докато са изпълнени предвидените в тях условия.

2.   По отношение на лицата, които получават обезщетения съгласно параграф 1, буква а) от настоящия член, се прилагат разпоредбите на дял III, глава 1 от Регламент (ЕО) № 883/2004 по отношение на обезщетенията за болест.

Настоящият параграф се прилага mutatis mutandis по отношение на семейните обезщетения въз основа на членове 67, 68 и 69 от Регламент (ЕО) № 883/2004.

Член 33

Граждани на Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария

1.   Разпоредбите на настоящия дял, приложими за граждани на Съюза, се прилагат за граждани на Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария, при условие че:

а)

Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария, според случая, са сключили и прилагат съответните споразумения с Обединеното кралство, които се прилагат за гражданите на Съюза; и

б)

Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария, според случая, са сключили и прилагат съответните споразумения със Съюза, които се прилагат за гражданите на Обединеното кралство.

2.   След получаване на уведомление от Обединеното кралство и от Съюза за датата на влизане в сила на споразуменията, посочени в параграф 1 от настоящия член, Съвместният комитет, създаден съгласно член 164 („Съвместен комитет“), определя датата, от която разпоредбите на настоящия дял се прилагат по отношение на гражданите на Исландия, Княжество Лихтенщайн, Кралство Норвегия и Конфедерация Швейцария, според случая.

Член 34

Административно сътрудничество

1.   Чрез дерогация от член 7 и член 128, параграф 1, считано от датата на влизане в сила на настоящото споразумение Обединеното кралство има статус на наблюдател в Административната комисия. Когато точките от дневния ред във връзка с настоящия дял засягат Обединеното кралство, Обединеното кралство може да изпрати представител, който да присъства със съвещателни функции, на заседанията на Административната комисия и на заседанията на органите, посочени в членове 73 и 74 от Регламент (ЕО) № 883/2004, когато се обсъждат такива точки.

2.   Чрез дерогация от член 8 Обединеното кралство участва в електронния обмен на данни за социалната сигурност (EESSI) и поема свързаните с това разходи.

Член 35

Възстановяване, събиране и прихващане

Разпоредбите на Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 относно възстановяването, събирането и прихващането продължават да се прилагат по отношение на събития, доколкото те се отнасят до лица, които не попадат в обхвата на член 30, които:

а)

са настъпили преди края на преходния период; или

б)

настъпват след края на преходния период и се отнасят до лица, които попадат в обхвата на член 30 или 32 при настъпване на събитието.

Член 36

Развитие на законодателството и адаптиране на актовете на Съюза

1.   В случай че регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 бъдат изменени или заменени след края на преходния период, позоваванията на тези регламенти в настоящото споразумение се разбират като отнасящи се до тези регламенти, така както са изменени или заменени, в съответствие с актовете, изброени в част II от приложение I към настоящото споразумение.

Съвместният комитет преразглежда част II от приложение I към настоящото споразумение и го привежда в съответствие с всеки акт за изменение или замяна на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, веднага след като Съюзът приеме такъв акт. За тази цел Съюзът информира Обединеното кралство в рамките на Съвместния комитет за всеки акт за изменение или замяна на посочените регламенти във възможно най-кратък срок след приемането му.

2.   Чрез дерогация от параграф 1, втора алинея Съвместният комитет оценява последиците на акт за изменение или замяна на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009, когато този акт:

а)

изменя или заменя въпросите, обхванати от член 3 от Регламент (ЕО) № 883/2004; или

б)

превръща парично обезщетение в прехвърляемо обезщетение, когато това парично обезщетение е било непрехвърляемо по силата на Регламент (ЕО) № 883/2004 в края на преходния период, или превръща парично обезщетение в непрехвърляемо обезщетение, когато това обезщетение е било прехвърляемо в края на преходния период; или

в)

превръща парично обезщетение в прехвърляемо обезщетение за неограничен период от време, когато в края на преходния период това парично обезщетение е било прехвърляемо само за ограничен период от време съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004, или превръща парично обезщетение в прехвърляемо обезщетение само за ограничен период от време, когато в края на преходния период това парично обезщетение е било прехвърляемо за неограничен период от време съгласно посочения регламент.

При извършване на оценката си Съвместният комитет добросъвестно разглежда мащаба на промените, посочени в първа алинея от настоящия параграф, както и значението на непрекъснатото добро функциониране на регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 между Съюза и Обединеното кралство, а така също и важността на това да е определена компетентна държава по отношение на лицата, попадащи в обхвата на Регламент (ЕО) № 883/2004.

Ако Съвместният комитет вземе решение за това в срок от 6 месеца от получаване на информацията, предоставена от Съюза в съответствие с параграф 1, част II от приложение I към настоящото споразумение не се привежда в съответствие с акта, посочен в първа алинея от настоящия параграф.

За целите на настоящия параграф:

а)

„прехвърляем“ означава платим съгласно Регламент (ЕО) № 883/2004 на или във връзка с лице, което пребивава в държава членка или в Обединеното кралство, ако институцията, която отговаря за предоставянето на обезщетението, не се намира в тази държава; „непрехвърляем“ се тълкува съответно; и

б)

„прехвърляем за неограничен период от време“ означава прехвърляем, докато са изпълнени условията, по силата на които се ползва правото.

3.   За целите на настоящото споразумение се разбира, че Регламенти (ЕО) № 883/2004 и (ЕО) № 987/2009 включват адаптациите, изброени в част III от приложение I към настоящото споразумение. Във възможно най-кратък срок след приемането на промени в национални разпоредби, които са от значение за част III от приложение I към настоящото споразумение Обединеното кралство информира Съюза в рамките на Съвместния комитет.

4.   За целите на настоящото споразумение решенията и препоръките на Административната комисия включват решенията и препоръките, посочени в част I от приложение I. Съвместният комитет изменя част I от приложение I, за да отрази всяко ново решение или препоръка, приети от Административната комисия. За тази цел във възможно най-кратък срок след приемането на решения и препоръки на Административната комисия Съюзът информира Обединеното кралство за това в рамките на Съвместния комитет. Тези изменения се правят от Съвместния комитет по предложение на Съюза или на Обединеното кралство.

ДЯЛ IV

Други разпоредби

Член 37

Публичност

Държавите членки и Обединеното кралство разпространяват информация относно правата и задълженията на лицата, попадащи в обхвата на настоящата част, по-специално посредством кампании за повишаване на осведомеността, провеждани, по целесъобразност, чрез национални и местни медии и други средства за комуникация.

Член 38

По-благоприятни разпоредби

1.   Настоящата част не засяга законовите, подзаконовите или административните разпоредби, приложими в приемаща държава или в държава на месторабота, които биха били по-благоприятни за заинтересованите лица. Настоящият параграф не се прилага по отношение на дял III.

2.   Член 12 и член 23, параграф 1 не засягат договореностите относно общата зона за пътуване между Обединеното кралство и Ирландия по отношение на по-благоприятно третиране, до което може да се стигне в резултат от тези договорености, за засегнатите лица.

Член 39

Защита през целия живот

Лицата, попадащи в обхвата на настоящата част, се ползват от правата, предвидени в съответните дялове на настоящата част, през целия си живот, освен ако не престанат да отговарят на условията, определени в посочените дялове.

ТРЕТА ЧАСТ

РАЗПОРЕДБИ ЗА РАЗДЕЛЯНЕ

ДЯЛ I

Стоки, пуснати на пазара

Член 40

Определения

За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

а)

„предоставяне на пазара“ означава всяка доставка на стока за дистрибуция, потребление или използване на пазара в процеса на търговска дейност, срещу заплащане или безплатно;

б)

„пускане на пазара“ означава предоставянето за първи път на стока на пазара в Съюза или в Обединеното кралство;

в)

„доставка на стока за дистрибуция, потребление или използване“ означава, че съществуваща стока, която може да бъде индивидуално идентифицирана, след етапа на производство, е предмет на писмено или устно споразумение между две или повече юридически или физически лица за прехвърляне на право на собственост, всяко друго вещно право или владение, свързано с въпросната стока, или е предмет на предложение към юридическо или физическо лице или лица за сключване на такова споразумение;

г)

„пускане в действие“ означава първото използване на стока в рамките на Съюза или на Обединеното кралство от крайния ползвател за целите, за които тя е предназначена, или в случая на морско оборудване —монтирането на борда;

д)

„надзор на пазара“ означава извършвани дейности и предприемани мерки от органите за надзор на пазара с цел да се гарантира, че стоките отговарят на приложимите изисквания и не представляват опасност за здравето, безопасността или други аспекти на защитата на обществения интерес;

е)

„орган за надзор на пазара“ означава орган на държава членка или на Обединеното кралство, който отговаря за извършването на надзора на пазара на територията на съответната държава;

ж)

„условия за предлагане на стоки на пазара“ означава изисквания относно характеристиките на стоките, като например нива на качество, функционални характеристики, безопасност или размери, включително относно състава на тези стоки или относно терминологията, символите, изпитването и методите за изпитване, опаковката, маркирането, етикетирането и процедурите за оценяване на съответствието, използвани във връзка с тези стоки; терминът включва и изискванията относно производствените методи и процеси, когато те оказват влияние върху характеристиките на продукта;

з)

„орган за оценяване на съответствието“ означава орган, който извършва дейности по оценяване на съответствието, включително калибриране, изпитване, сертификация и контрол;

и)

„нотифициран орган“ означава орган за оценяване на съответствието, който е оправомощен да извършва задачи по оценяване на съответствието като трета страна съгласно правото на Съюза, с което се хармонизират условията за предлагане на стоки на пазара;

й)

„животински продукти“ означава продукти от животински произход, странични животински продукти и производни продукти, посочени съответно в член 4, точки 29), 30) и 31) от Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета (18), фуражи от животински произход и храни и фуражи, съдържащи продукти от животински произход.

Член 41

Продължаващо обращение на стоки, пуснати на пазара

1.   Всяка стока, която е била законно пусната на пазара в Съюза или в Обединеното кралство преди края на преходния период, може:

а)

да продължи да бъде предоставяна на пазара на Съюза или на Обединеното кралство и да е в обращение между тези два пазара, докато достигане крайния ползвател;

б)

когато е предвидено в приложимите разпоредби на правото на Съюза, да бъде пусната в действие в Съюза или в Обединеното кралство.

2.   По отношение на стоките, посочени в параграф 1, се прилагат изискванията, определени в членове 34 и 35 от ДФЕС и в съответното право на Съюза, уреждащо предлагането на стоки на пазара, включително условията за предлагане на стоки на пазара, приложими за съответните стоки.

3.   Параграф 1 се прилага за всички съществуващи стоки, които могат да бъдат индивидуално идентифицирани, по смисъла на трета част, дял II от ДФЕС, с изключение на обращението между пазара на Съюза и пазара на Обединеното кралство или обратно, на:

а)

живи животни и зародишни продукти;

б)

животински продукти.

4.   По отношение на движението на живи животни или зародишни продукти между държава членка и Обединеното кралство или обратно се прилагат разпоредбите на правото на Съюза, посочени в приложение II, при условие че датата на отпътуване е преди края на преходния период.

5.   Настоящият член не засяга възможността Обединеното кралство, държава членка или Съюзът да предприемат мерки за забрана или ограничаване на предоставянето на пазара на стока, посочена в параграф 1, или на категория такива стоки, когато и доколкото това е разрешено от правото на Съюза.

6.   Разпоредбите на настоящия дял не засягат приложимите правила относно реда и условията за продажбата, правото върху интелектуалната собственост, митническите процедури, тарифите и данъците.

Член 42

Доказателство за пускане на пазара

Когато икономически оператор се позовава на член 41, параграф 1 по отношение на конкретна стока, този оператор носи тежестта за доказване, въз основа на съответния документ, че стоката е пусната на пазара в Съюза или в Обединеното кралство преди края на преходния период.

Член 43

Надзор на пазара

1.   Органите за надзор на пазара на държавите членки и органите за надзор на пазара на Обединеното кралство обменят незабавно всяка съответна информация, събрана по отношение на стоките, посочени в член 41, параграф 1, в контекста на съответните им дейности по надзор на пазара. По-специално те си съобщават взаимно и на Европейската комисия всяка информация, свързана с тези стоки, които представляват сериозен риск, както и всички мерки, предприети във връзка с несъответстващи на изискванията стоки, включително съответната информация, извлечена от мрежи, информационни системи и бази данни, създадени съгласно правото на Съюза или на Обединеното кралство по отношение на тези стоки.

2.   Държавите членки и Обединеното кралство предават незабавно всяко искане, получено от органите за надзор на пазара съответно на Обединеното кралство или на държава членка, на орган за оценяване на съответствието, установен на тяхната територия, когато това искане се отнася до оценяване на съответствието, извършено от този орган в качеството му на нотифициран орган преди края на преходния период. Държавите членки и Обединеното кралство гарантират, че органът за оценяване на съответствието своевременно разглежда всяко такова искане.

Член 44

Прехвърляне на досиета и документи, свързани с текущи процедури

Обединеното кралство незабавно предава на компетентния орган на държава членка, определен в съответствие с процедурите, предвидени в приложимото право на Съюза, всички релевантни досиета или документи във връзка с процедурите по оценка, одобрение и разрешение, които са в ход в деня преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение и са под ръководството на компетентен орган на Обединеното кралство в съответствие с Регламент (ЕС) № 528/2012 (19), Регламент (ЕО) № 1107/2009 (20), Директива 2001/83/ЕО (21) и Директива 2001/82/ЕО (22) на Европейския парламент и на Съвета.

Член 45

Предоставяне на информация във връзка с предишни процедури по издаване на разрешения за лекарствени продукти

1.   При обосновано искане от страна на държава членка или Европейската агенция по лекарствата Обединеното кралство незабавно предоставя на разположение досието на разрешението за пускане на пазара на лекарствен продукт, разрешен от компетентен орган на Обединеното кралство преди края на преходния период, когато това досие е необходимо за оценката на заявление за издаване на разрешение за пускане на пазара в съответствие с членове 10 и 10а от Директива 2001/83/ЕО или с членове 13 и 13а от Директива 2001/82/ЕО.

2.   При обосновано искане от страна на Обединеното кралство държава членка незабавно предоставя на разположение досието на разрешението за пускане на пазара на лекарствен продукт, разрешен от компетентен орган на тази държава членка преди края на преходния период, когато това досие е необходимо за оценката на заявление за издаване на разрешение за пускане на пазара в Обединеното кралство в съответствие със законодателните изисквания на Обединеното кралство, доколкото тези законодателни изисквания възпроизвеждат условията на членове 10 и 10а от Директива 2001/83/ЕО или на членове 13 и 13а от Директива 2001/82/ЕО.

Член 46

Предоставяне на информация, притежавана от нотифицирани органи, установени в Обединеното кралство или в държава членка

1.   Обединеното кралство гарантира, че информацията, притежавана от орган за оценяване на съответствието, установен в Обединеното кралство, във връзка с неговите дейности като нотифициран орган съгласно правото на Съюза преди края на преходния период се предоставя незабавно по искане на притежателя на сертификата на нотифициран орган, установен в държава членка, посочен от притежателя на сертификата.

2.   Държавите членки гарантират, че информацията, притежавана от нотифициран орган, установен в съответната държава членка, във връзка с неговите дейности преди края на преходния период се предоставя незабавно по искане на притежателя на сертификата на орган за оценяване на съответствието, установен в Обединеното кралство, посочен от притежателя на сертификата.

ДЯЛ II

Текущи митнически процедури

Член 47

Съюзен статус на стоки

1.   Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (23) се прилага по отношение на съюзните стоки, посочени в член 5, точка 23) от посочения регламент, когато тези стоки се движат от митническата територия на Обединеното кралство към митническата територия на Съюза или обратно, при условие че движението е започнало преди края на преходния период и е приключило след това. Движение на стоки, което е започнало преди края на преходния период и приключва след това, се третира като движение в рамките на Съюза по отношение на изискванията за лицензиране на вноса и износа в правото на Съюза.

2.   За целите на параграф 1 не се прилага презумпцията за митнически статус на съюзни стоки, посочена в член 153, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 952/2013. Митническият статус на тези стоки като съюзни стоки, както и фактът, че движението, посочено в параграф 1, е започнало преди края на преходния период, трябва за всяко движение да бъдат доказани от заинтересованото лице чрез средствата, посочени в член 199 от Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията (24). Доказателството за започване на движението се представя посредством транспортен документ, отнасящ се до стоките.

3.   Параграф 2 не се прилага по отношение на съюзни стоки, които се превозват по въздух и са били натоварени или претоварени на летище на митническата територия на Обединеното кралство за изпращане до митническата територия на Съюза или са били натоварени или претоварени на летище на митническата територия на Съюза за изпращане до митническата територия на Обединеното кралство, когато тези стоки се превозват с единен транспортен документ, издаден в една от въпросните митнически територии, при условие че движението по въздуха е започнало преди края на преходния период и движението е приключило след това.

4.   Параграф 2 не се прилага по отношение на съюзни стоки, които се превозват по море и са били превозени между пристанища на митническата територия на Обединеното кралство и пристанища на митническата територия на Съюза с редовна корабна линия, посочена в член 120 от Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията (25), при условие че:

а)

пътуването, което обхваща пристанища на митническата територия на Обединеното кралство и пристанища на митническата територия на Съюза, е започнало преди края на преходния период и е приключило след това; и

б)

плавателният съд за редовна корабна линия е осъществил престой на едно или няколко пристанища на митническата територия на Обединеното кралство или на митническата територия на Съюза преди края на преходния период.

5.   Когато по време на пътуването, посочено в параграф 4, буква а), плавателният съд за редовна корабна линия осъществява престой в едно или няколко пристанища на митническата територия на Обединеното кралство след края на преходния период:

а)

за стоки, натоварени преди края на преходния период и разтоварени в тези пристанища, митническият статус на съюзни стоки не се променя;

б)

за стоки, натоварени в пристанища, в които е осъществен престой след края на преходния период, митническият статус на съюзни стоки не се променя, при условие че е доказан в съответствие с параграф 2.

Член 48

Обобщена декларация за въвеждане и предварителна декларация за заминаване

1.   Регламент (ЕС) № 952/2013 се прилага по отношение на обобщените декларации за въвеждане, подадени в митническо учреждение на първо въвеждане в съответствие с дял IV, глава I от посочения регламент преди края на преходния период, и тези декларации пораждат същите правни последици на митническата територия на Съюза и митническата територия на Обединеното кралство след края на преходния период.

2.   Регламент (ЕС) № 952/2013 се прилага по отношение на предварителните декларации за заминаване, подадени в съответствие с дял VIII, глава I от посочения регламент преди края на преходния период, и когато е приложимо — когато стоките са били вдигнати в съответствие с член 194 от посочения регламент преди края на преходния период. Тези декларации пораждат същите правни последици на митническата територия на Съюза и митническата територия на Обединеното кралство след края на преходния период.

Член 49

Завършване на временно складиране или приключване на митнически режими

1.   Регламент (ЕС) № 952/2013 се прилага по отношение на несъюзни стоки, които са били на временно складиране, посочено в член 5, точка 17) от посочения регламент, в края на преходния период, и по отношение на стоки, които са били под някой от митническите режими, посочени в член 5, точка 16) от посочения регламент, на митническата територия на Обединеното кралство в края на преходния период, дотогава, докато завърши това временно складиране, докато приключи един от специалните митнически режими, докато стоките бъдат допуснати за свободно обращение или докато стоките бъдат изведени от територията, при условие че това събитие настъпи след края на преходния период, но не по-късно от края на съответния срок, посочен в приложение III.

Член 148, параграф 5, букви б) и в) и член 219 от Регламент (ЕС) № 952/2013 обаче не се прилагат по отношение на движения на стоки между митническата територия на Обединеното кралство и митническата територия на Съюза, които приключват след края на преходния период.

2.   Регламент (ЕС) № 952/2013, Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета (26), Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета (27) и Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета (28) се прилагат по отношение на всяко митническо задължение, възникнало след края на преходния период, считано от завършването на временното складиране или приключването, посочени в параграф 1.

3.   Дял II, глава 1, раздел 1 от Регламент (ЕС) 2015/2447 се прилага по отношение на искания за ползване на тарифни квоти, които са приети от митническите органи на митническата територия на Обединеното кралство и за които изискваните придружаващи документи са предоставени в съответствие с член 50 от посочения регламент от митническите органи на митническата територия на Обединеното кралство преди края на преходния период, и се прилага по отношение на анулирането на искания и връщането на неизползвани разпределени количества по такива искания.

Член 50

Достъп до съответните мрежи, информационни системи и бази данни

Чрез дерогация от член 8 Обединеното кралство има достъп до мрежите, информационните системи и базите данни, изброени в приложение IV, доколкото това е строго необходимо, за да спазва задълженията си по настоящия дял. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на улесняването на този достъп. Съюзът съобщава на Обединеното кралство размера на тези разходи до 31 март на всяка година до края на периода, посочен в приложение IV. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

ДЯЛ III

Текущи въпроси във връзка с данъка върху добавената стойност и акцизите

Член 51

Данък върху добавената стойност (ДДС)

1.   Директива 2006/112/ЕО на Съвета (29) се прилага по отношение на стоки, изпратени или превозени от територията на Обединеното кралство до територията на държава членка и обратно, при условие че изпращането или превозът са започнали преди края на преходния период и са приключили след това.

2.   Директива 2006/112/ЕО продължава да се прилага до 5 години след края на преходния период по отношение на правата и задълженията на данъчно задълженото лице във връзка със сделки с трансграничен елемент между Обединеното кралство и държава членка, които са била осъществени преди края на преходния период, както и във връзка със сделки, попадащи в обхвата на параграф 1.

3.   Чрез дерогация от параграф 2 и от член 15 от Директива 2008/9/ЕО на Съвета (30) заявленията за възстановяване, които се отнасят до ДДС, платен в държава членка от данъчно задължено лице, установено в Обединеното кралство, или платен в Обединеното кралство от данъчно задължено лице, установено в държава членка, се подават съгласно условията на посочената директива най-късно до 31 март 2021 г.

4.   Чрез дерогация от параграф 2 и от член 61, параграф 2 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета (31) измененията на справки-декларации за ДДС, подадени в съответствие с член 364 или член 369е от Директива 2006/112/ЕО или в Обединеното кралство по отношение на услуги, предоставени в държави членки по потребление преди края на преходния период, или в държава членка по отношение на услуги, предоставени в Обединеното кралство преди края на преходния период, се представят най-късно до 31 декември 2021 г.

Член 52

Акцизни стоки

Директива 2008/118/ЕО на Съвета (32) се прилага по отношение на движенията на акцизни стоки под режим отложено плащане на акциз и по отношение на движението на акцизни стоки след освобождаване за потребление от територията на Обединеното кралство към територията на държава членка или обратно, при условие че движението е започнало преди края на преходния период и е приключило след това.

Член 53

Достъп до съответните мрежи, информационни системи и бази данни

Чрез дерогация от член 8 Обединеното кралство има достъп до мрежите, информационните системи и базите данни, изброени в приложение IV, доколкото това е строго необходимо, за да спазва задълженията си по настоящия дял. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на улесняването на този достъп. Съюзът съобщава на Обединеното кралство размера на тези разходи до 31 март на всяка година до края на периода, посочен в приложение IV. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

ДЯЛ IV

Интелектуална собственост

Член 54

Продължаваща закрила в Обединеното кралство за регистрирани или предоставени права

1.   Притежателят на някое от следните права върху интелектуална собственост, регистрирани или предоставени преди края на преходния период, става притежател, без каквото и да е преразглеждане, на сравнимо регистрирано и приложимо право върху интелектуална собственост в Обединеното кралство съгласно правото на Обединеното кралство:

а)

притежателят на марка на Европейския съюз, регистрирана в съответствие с Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета (33), става притежател на марка в Обединеното кралство, състояща се от същия знак, за същите стоки или услуги;

б)

притежателят на промишлен дизайн на Общността, регистриран и, когато е приложимо, публикуван след отлагане на публикация в съответствие с Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета (34), става притежател на право върху регистриран промишлен дизайн в Обединеното кралство за същия промишлен дизайн;

в)

титулярят на право на закрила на Общността на сорт растение, предоставено съгласно Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета (35), става титуляр на право на закрила на сорт растение в Обединеното кралство за същия сорт растение.

2.   Когато географско указание, наименование за произход или храна с традиционно специфичен характер по смисъла на Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета (36), географско указание, наименование за произход или традиционно наименование за вино по смисъла на Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета (37), географско указание по смисъла на Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета (38) или географско указание по смисъла на Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета (39) е защитено в Съюза на последния ден от преходния период по силата на посочените регламенти, лицата, които имат право да използват въпросното географско указание, наименование за произход, храна с традиционно специфичен характер или традиционно наименование за вино, имат право, считано от края на преходния период, без преразглеждане, да използват в Обединеното кралство въпросното географско указание, наименование за произход, храна с традиционно специфичен характер или традиционно наименование за вино, на което се предоставя най-малко същото ниво на защита съгласно правото на Обединеното кралство, както съгласно следните разпоредби на правото на Съюза:

а)

Член 4, параграф 1, букви и), й) и к) от Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета (40); и

б)

с оглед на въпросното географско указание, наименование за произход, храна с традиционно специфичен характер или традиционно наименование за вино, член 13, член 14, параграф 1, член 24, член 36, параграф 3, член 38, член 44 и член 45, параграф 1, буква б) от Регламент (ЕС) № 1151/2012; член 90, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета (41); член 100, параграф 3, член 102, параграф 1, член 103, член 113 и член 157, параграф 1, буква в), подточка x) от Регламент (ЕС) № 1308/2013; член 62, параграфи 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията (42); член 15, параграф 3, първа алинея, член 16 и член 23, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 110/2008 и, доколкото е свързано със съответствието на тези разпоредби с посочения регламент, член 24, параграф 1 от посочения регламент; или член 19, параграф 1 и член 20 от Регламент (ЕС) № 251/2014.

Когато географско указание, наименование за произход, храна с традиционно специфичен характер или традиционно наименование за вино, посочено в първа алинея, престава да бъде защитено в Съюза след изтичането на преходния период, първа алинея престава да се прилага по отношение на въпросното географско указание, наименование за произход, храна с традиционно специфичен характер или традиционно наименование за вино.

Първа алинея не се прилага, когато защитата в Съюза произтича от международни споразумения, по които Съюзът е страна.

Настоящият параграф се прилага, освен ако и докато не влезе в сила или не започне да се прилага споразумение, което заменя настоящия параграф, както е посочено в член 184.

3.   Независимо от параграф 1, ако в резултат на административна или съдебна процедура, която е била в ход в последния ден от преходния период, посочено в този параграф право върху интелектуална собственост е обявено за недействително или е отменено, или, в случая на право на закрила на Общността на сорт растение, е обявено за нищожно или е отнето в Съюза, съответното право в Обединеното кралство също се обявява за недействително или се отменя, или се обявява за нищожно или се отнема. Обявяването на недействителност/нищожност, отмяната или отнемането в Обединеното кралство пораждат действие на същата дата като в Съюза.

Чрез дерогация от първа алинея Обединеното кралство не е длъжно да обяви за недействително или да отмени съответното право в Обединеното кралство, когато основанията за недействителност или отмяна на марката на Европейския съюз или на регистриран промишлен дизайн на Общността не се прилагат в Обединеното кралство.

4.   Първата дата на подновяване на право върху марка или регистриран промишлен дизайн, което възниква в Обединеното кралство в съответствие с параграф 1, буква а) или б), е датата на подновяване на съответното право върху интелектуална собственост, регистрирано в съответствие с правото на Съюза.

5.   По отношение на марките в Обединеното кралство, посочени в параграф 1, буква а) от настоящия член, се прилага следното:

а)

марката се ползва от датата на подаване на заявка за марка или от датата на приоритета на марката на Европейския съюз и, когато е уместно, от предходността на марка на Обединеното кралство, поискана съгласно член 39 или 40 от Регламент (ЕС) 2017/1001;

б)

марката не подлежи на отмяна поради това, че съответната марка на Европейския съюз не е била реално използвана на територията на Обединеното кралство преди края на преходния период;

в)

притежателят на марка на Европейския съюз, която е придобила известност в Съюза, има право да упражнява в Обединеното кралство права, равностойни на предвидените в член 9, параграф 2, буква в) от Регламент (ЕС) 2017/1001 и член 5, параграф 3, буква а) от Директива (ЕС) 2015/2436, по отношение на съответната марка въз основа на известността, придобита в Съюза до края на преходния период, а след това продължаващата известност на тази марка се основава на използването на марката в Обединеното кралство.

6.   По отношение на правата върху регистриран промишлен дизайн и правата на закрила на сортове растения в Обединеното кралство, посочени в параграф 1, букви б) и в), се прилага следното:

а)

срокът на закрила съгласно правото на Обединеното кралство е най-малкото равен на оставащия съгласно правото на Съюза срок на закрила на съответния регистриран промишлен дизайн на Общността или на съответното право на закрила на Общността на сорт растение;

б)

датата на подаване на заявка или датата на приоритет е тази на съответния регистриран промишлен дизайн на Общността или на съответното право на закрила на Общността на сорт растение.

Член 55

Процедура по регистрация

1.   Регистрацията, предоставянето или закрилата съгласно член 54, параграфи 1 и 2 от настоящото споразумение се извършват безплатно от съответните образувания в Обединеното кралство, като се използват наличните данни в регистрите на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Службата на Общността за сортовете растения и Европейската комисия. Приложение III към Регламент (ЕО) № 110/2008 се счита за регистър за целите на настоящия член.

2.   За целите на параграф 1 от носителите на права върху интелектуална собственост, посочени в член 54, параграф 1, и лицата, които имат право да използват географско указание, наименование за произход, храна с традиционно специфичен характер или традиционно наименование за вина, посочени в член 54, параграф 2, не се изисква да подават заявление или да преминават конкретна административна процедура. От носителите на права върху интелектуална собственост, посочени в член 54, параграф 1, не се изисква да разполагат с адрес за кореспонденция в Обединеното кралство през трите години, следващи края на преходния период.

3.   Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Службата на Общността за сортовете растения и Европейската комисия предоставят на съответните образувания в Обединеното кралство информацията, необходима за регистрацията, предоставянето или закрилата в Обединеното кралство съгласно член 54, параграф 1 или 2.

4.   Настоящият член не засяга таксите за подновяване, които може да са приложими към момента на подновяване на правата, или възможността съответните носители да се откажат от своите права върху интелектуална собственост в Обединеното кралство в съответствие с приложимата процедура съгласно правото на Обединеното кралство.

Член 56

Продължаваща закрила в Обединеното кралство на международните регистрации, посочващи Съюза

Обединеното кралство предприема мерки, за да гарантира, че физическите или юридическите лица, които преди края на преходния период са получили закрила за международно регистрирани марки или дизайни, посочващи Съюза, съгласно Мадридската система за международна регистрация на марките или съгласно Хагската система за международно заявяване на промишлени образци, се ползват със защита в Обединеното кралство за своите търговски марки или промишлени дизайни във връзка с тези международни регистрации.

Член 57

Продължаваща закрила в Обединеното кралство за нерегистрираните промишлени дизайни на Общността

Носителят на право, което е свързано с нерегистриран промишлен дизайн на Общността и е възникнало преди края на преходния период в съответствие с Регламент (ЕО) № 6/2002, става, що се отнася до този нерегистриран промишлен дизайн на Общността, ipso iure носител на приложимо право върху интелектуална собственост в Обединеното кралство съгласно правото на Обединеното кралство, което предоставя същото ниво на закрила като предвиденото в Регламент (ЕО) № 6/2002. Срокът на закрила на това право съгласно правото на Обединеното кралство е най-малко равен на оставащия срок на закрила на съответния нерегистриран промишлен дизайн на Общността съгласно член 11, параграф 1 от посочения регламент.

Член 58

Продължаваща закрила на базите данни

1.   Носителят на право във връзка с база данни по отношение на Обединеното кралство в съответствие с член 7 от Директива № 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (43), което е възникнало преди края на преходния период, продължава да се ползва, по отношение на тази база данни, с приложимо право върху интелектуална собственост в Обединеното кралство съгласно правото на Обединеното кралство, което осигурява същото ниво на закрила като предвиденото в Директива 96/9/ЕО, при условие че носителят на това право продължава да спазва изискванията на член 11 от посочената директива. Срокът на закрила на това право съгласно законодателството на Обединеното кралство е най-малко равен на оставащия срок на закрила съгласно член 10 от Директива 96/9/ЕО.

2.   За следните лица и предприятия се счита, че отговарят на изискванията на член 11 от Директива 96/9/ЕО:

а)

граждани на Обединеното кралство;

б)

физически лица с обичайно местопребиваване в Обединеното кралство;

в)

предприятия, установени в Обединеното кралство, при условие че когато тези предприятия имат само седалище в Обединеното кралство, техните дейности реално и постоянно са свързани с икономиката на Обединеното кралство или на държава членка.

Член 59

Право на приоритет по отношение на подадени заявки за марки на Съюза, промишлени дизайни на Общността и права на закрила на Общността на сортове растения

1.   Когато дадено лице е подало заявка за марка на Европейския съюз или промишлен дизайн на Общността в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период и когато на тази заявка е дадена дата на подаване, това лице има правото — за същата марка по отношение на стоки или услуги, идентични със или съдържащи се в тези, за които е била подадена заявката, или за същия дизайн — да подаде заявка в Обединеното кралство в рамките на 9 месеца от края на преходния период. Счита се, че заявката, подадена съгласно настоящия член, има същата дата на подаване и дата на приоритет като съответната заявка, подадена в Съюза, и когато е целесъобразно — предходността на марка на Обединеното кралство, за която е претендирано съгласно член 39 или 40 от Регламент (ЕС) 2017/1001.

2.   Когато дадено лице е подало заявка за право на закрила на Общността на сорт растение в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период, това лице има — за целите на подаването на заявка за същото право на закрила на сорт растение в Обединеното кралство — ad hoc право на приоритет в Обединеното кралство за срок от 6 месеца, считано от края на преходния период. Вследствие от правото на приоритет датата на приоритет на заявката за право на закрила на Общността на сорт растение се счита за датата на подаване на заявката за право на закрила на сорт растение в Обединеното кралство с цел определяне на различимостта, новостта и основанието на правото.

Член 60

Висящи заявления за сертификати за допълнителна закрила в Обединеното кралство

1.   Регламенти (ЕО) № 1610/96 (44) и № 469/2009 (45) на Европейския парламент и на Съвета се прилагат съответно по отношение на заявленията за сертификати за допълнителна закрила на продуктите за растителна защита и на лекарствените продукти, както и по отношение на заявленията за удължаване на срока на действие на тези сертификати, когато тези заявления са подадени пред орган в Обединеното кралство преди края на преходния период в случаите, в които към края на преходния период административната процедура за предоставяне на съответния сертификат или за удължаването на неговия срок на действие е била в ход.

2.   Всички сертификати, предоставени съгласно параграф 1, осигуряват същото ниво на защита като предвиденото в Регламент (ЕО) № 1610/96 или в Регламент (ЕО) № 469/2009.

Член 61

Изчерпване на правата

Правата върху интелектуалната собственост, които са били изчерпани както в Съюза, така и в Обединеното кралство преди края на преходния период при условията, предвидени в правото на Съюза, остават изчерпани както в Съюза, така и в Обединеното кралство.

ДЯЛ V

Текущо полицейско и съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

Член 62

Текущи процедури за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси

1.   В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, долупосочените актове се прилагат, както следва:

а)

Конвенцията, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз (46), и Протоколът, съставен от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, към Конвенцията за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз (47), се прилагат по отношение на молбите за правна взаимопомощ, получени в рамките на съответния инструмент преди края на преходния период от централния орган или от съдебен орган;

б)

Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета (48) се прилага по отношение на европейските заповеди за арест, когато издирваното лице е задържано преди края на преходния период за целите на изпълнението на европейска заповед за арест, независимо от решението на изпълняващия съдебен орган за това дали издирваното лице трябва да остане задържано или да бъде временно освободено;

в)

Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета (49) се прилага по отношение на решенията за обезпечаване, получени преди края на преходния период от централния орган или компетентния съдебен орган за изпълнение, или от съдебен орган в изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на решение за обезпечаване, но който предава решението за обезпечаване ex officio на компетентния съдебен орган за изпълнение;

г)

Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета (50) се прилага по отношение на решенията, получени преди края на преходния период от централния орган или компетентния орган на изпълняващата държава или от орган на изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на решение, но който предава решението ex officio на компетентния орган за изпълнение;

д)

Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета (51) се прилага по отношение на решенията за конфискация, получени преди края на преходния период от централния орган или компетентния орган на изпълняващата държава, или от орган в изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на решение за конфискация, но който предава решението за конфискация ex officio на компетентния орган за изпълнение;

е)

Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета (52) се прилага:

i)

по отношение на съдебните решения, получени преди края на преходния период от компетентния орган на изпълняващата държава или от орган на изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на съдебно решение, но който предава съдебното решение ex officio на компетентния орган за изпълнение;

ii)

за целите на член 4, параграф 6 или член 5, параграф 3 от Рамково решение 2002/584/ПВР, когато това рамково решение е приложимо по силата на буква б) от настоящия параграф.

ж)

Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета (53) се прилага по отношение на новообразуваните наказателни производства по смисъла на член 3 от това рамково решение, започнати преди края на преходния период;

з)

Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета (54) се прилага по отношение на исканията за информация за присъди, получени преди края на преходния период от централния орган; при все това след края на преходния период отговорите на тези искания не се предават чрез Европейската информационна система за регистрите за съдимост, създадена съгласно Решение 2009/316/ПВР на Съвета (55);

и)

Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета (56) се прилага по отношение на актовете за налагане на мерки за процесуална принуда, получени преди края на преходния период от централния орган или компетентния орган на изпълняващата държава, или от орган на изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на такъв акт, но който предава този акт ex officio на компетентния орган за изпълнение;

й)

Член 10, параграф 3 от Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (57) се прилага по отношение на исканията за информация, получени от централния орган преди края на преходния период; при все това след края на преходния период отговорите на тези искания не се предават чрез Европейската информационна система за регистрите за съдимост, създадена съгласно Решение 2009/316/ПВР на Съвета;

к)

Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (58) се прилага по отношение на европейските заповеди за защита, получени преди края на преходния период от централния орган или компетентния орган на изпълняващата държава, или от орган на изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на европейска заповед за защита, но я предава ex officio на компетентния орган за изпълнение;

л)

Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (59) се прилага по отношение на европейските заповеди за разследване, получени преди края на преходния период от централния орган или от изпълняващия орган, или от орган на изпълняващата държава, който няма компетентност за признаване или изпълнение на европейска заповед за разследване и който я препраща ex officio на изпълняващия орган за изпълнение.

2.   Компетентните органи на Обединеното кралство могат да продължат да участват в съвместните екипи за разследване, в които са участвали преди края на преходния период, когато тези екипи за разследване са били сформирани съгласно член 13 от Конвенцията, съставена от Съвета в съответствие с член 34 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ по наказателноправни въпроси между държавите — членки на Европейския съюз, или съгласно Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета (60).

Чрез дерогация от член 8 от настоящото споразумение Обединеното кралство има право да използва, за срок, не по-дълъг от една година след края на преходния период, приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) до степента, строго необходима за целите на обмена на информация в рамките на съвместните екипи за разследване, посочени в първа алинея от настоящия параграф. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на подпомагането на използването от страна на Обединеното кралство на SIENA. Съюзът съобщава размера на тези разходи на Обединеното кралство до 31 март 2021 г. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

3.   По искане на Обединеното кралство Евроюст може, при спазване на член 26а, параграф 7, буква а) и член 27 от Решение 2002/187/ПВР на Съвета (61), да предоставя информация, включително лични данни, от своята система за управление на случаите, ако това е необходимо за приключване на текущите процедури, посочени в букви а), б), в), д) и л) от параграф 1 на настоящия член, или дейностите на съвместните екипи за разследване, посочени в параграф 2 от настоящия член. Компетентните органи на Обединеното кралство могат при поискване да предоставят на Евроюст информация, с която разполагат, ако това е необходимо за приключване на текущите процедури, посочени в букви а), б), в), д) и л) от параграф 1 на настоящия член, или дейностите на съвместните екипи за разследване, посочени в параграф 2 от настоящия член. Когато от прилагането на настоящия параграф произтичат разходи от извънреден характер, Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа по отношение на тези разходи.

Член 63

Текущи процедури за сътрудничество в областта на правоприлагането, полицейско сътрудничество и обмен на информация

1.   В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, долупосочените актове се прилагат, както следва:

а)

членове 39 и 40 от Конвенцията за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. („Шенгенската конвенция“) (62) във връзка с членове 42 и 43 от нея се прилагат по отношение на:

i)

молбите в съответствие с член 39 от Шенгенската конвенция, които са получени преди края на преходния период от централния орган на договаряща страна, отговарящ за международното полицейско сътрудничество, или от компетентните органи на замолената страна, или от замолените полицейски органи, които нямат правомощия за изпълнение на молбата, но препращат молбата на компетентните органи;

ii)

молбите за помощ в съответствие с член 40, параграф 1 от Шенгенската конвенция, които са получени преди края на преходния период от орган, посочен от договаряща страна;

iii)

трансграничното наблюдение, което се извършва без предварително разрешение в съответствие с член 40, параграф 2 от Шенгенската конвенция, когато това наблюдение е започнало преди края на преходния период;

б)

Конвенцията, съставена на основание член К.3 от Договора за Европейския съюз, за взаимопомощ и сътрудничество между митническите администрации (63) се прилага по отношение на:

i)

исканията за информация, които са получени преди края на преходния период от запитания орган;

ii)

исканията за наблюдение, които са получени преди края на преходния период от запитания орган;

iii)

исканията за проверки, които са получени преди края на преходния период от запитания орган;

iv)

исканията за уведомяване, които са получени преди края на преходния период от запитания орган;

v)

исканията за разрешение на трансгранично наблюдение или за възлагане на наблюдение на служителите на държавата членка, на чиято територия се извършва наблюдението, които са получени преди края на преходния период от орган, определен от запитаната държава членка, който е оправомощен да дава исканото разрешение или да препраща искането;

vi)

трансграничното наблюдение, което се извършва без предварително разрешение в съответствие с член 40, параграф 2 от Шенгенската конвенция, когато това наблюдение е започнало преди края на преходния период;

vii)

исканията за извършване на контролирана доставка, които са получени преди края на преходния период от запитания орган;

viii)

исканията за разрешаване на разследвания под прикритие, които са получени преди края на преходния период от запитания орган;

ix)

съвместните екипи за специални разследвания, които са създадени съгласно член 24 от тази конвенция преди края на преходния период;

в)

Решение 2000/642/ПВР на Съвета (64) се прилага по отношение на молбите, получени преди края на преходния период от замоленото звено за финансово разследване;

г)

Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета (65) се прилага по отношение на исканията, получени преди края на преходния период от запитания компетентен правоприлагащ орган;

д)

Решение 2007/533/ПВР на Съвета (66) се прилага по отношение на обмена на допълнителна информация, когато е било намерено съответствие преди края на преходния период по сигнал в Шенгенската информационна система, при условие че неговите разпоредби се прилагат по отношение на Обединеното кралство в последния ден на преходния период. Чрез дерогация от член 8 от настоящото споразумение Обединеното кралство има право да използва за срок, не по-дълъг от 3 месеца след края на преходния период, комуникационната инфраструктура, посочена в член 8, параграф 1 от Решение 2007/533/ПВР, до степента, строго необходима за целите на обмена на такава допълнителна информация. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на подпомагането на използването от страна на Обединеното кралство на комуникационната инфраструктура. Съюзът съобщава на Обединеното кралство размера на тези разходи до 31 март 2021 г. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

е)

Решение 2007/845/ПВР на Съвета (67) се прилага по отношение на исканията, получени преди края на преходния период от служба за възстановяване на активи;

ж)

Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета (68) се прилага по отношение на исканията, получени от звеното за данни за пътниците в съответствие с членове 9 и 10 от посочената директива преди края на преходния период.

2.   Чрез дерогация от член 8 от настоящото споразумение Обединеното кралство има право да използва за срок, не по-дълъг от една година след края на преходния период, приложението за мрежа за сигурен обмен на информация (SIENA) до степента, строго необходима за приключването на текущите процедури, посочени в букви в), г), е) и ж) от параграф 1 на настоящия член. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на подпомагането на използването от страна на Обединеното кралство на SIENA. Съюзът съобщава на Обединеното кралство размера на тези разходи до 31 март 2021 г. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

Член 64

Потвърждение за получаване или задържане

1.   В срок от 10 дни след края на преходния период компетентният издаващ или молещ орган може да поиска потвърждение за получаването на съдебно решение или искане, посочено в член 62, параграф 1, буква а), букви в)—д), буква е), подточка i) и букви з)—л) и в член 63, параграф 1, буква а), подточки i) и ii), буква б), подточки i)—v) и подточки vii), viii) и ix), и букви в), г), е) и ж), когато има съмнения дали въпросното съдебно решение или искане е било получено от изпълняващия или замоления орган преди края на преходния период.

2.   В случаите, посочени в член 62, параграф 1, буква б), когато компетентният издаващ съдебен орган има съмнения относно това дали издирваното лице е било задържано съгласно член 11 от Рамково решение 2002/584/ПВР преди края на преходния период, той може да поиска от компетентния изпълняващ съдебен орган потвърждение за задържането в срок от 10 дни след края на преходния период.

3.   Освен ако вече е било предоставено потвърждение в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза, изпълняващият или замоленият орган, посочени в параграфи 1 и 2, отговарят на искането за потвърждение на получаването или задържането в срок от 10 дни след получаване на искането.

Член 65

Други приложими актове на Съюза

Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (69) и Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (70) се прилагат по отношение на процедурите, посочени в член 62, параграф 1, буква б) от настоящото споразумение.

ДЯЛ VI

Текущо съдебно сътрудничество по гражданскоправни и търговскоправни въпроси

Член 66

Приложимо право към договорните и извъндоговорните въпроси

Долупосочените актове се прилагат в Обединеното кралство, както следва:

а)

Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета (71) се прилага по отношение на договорите, сключени преди края на преходния период;

б)

Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета (72) се прилага по отношение на вредоносни факти, когато тези факти са настъпили преди края на преходния период.

Член 67

Компетентност, признаване и изпълнение на съдебни решения и свързано с това сътрудничество между централните органи

1.   В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, по отношение на съдебни производства, образувани преди края на преходния период, и по отношение на производства или искове, които са свързани с такива съдебни производства съгласно членове 29, 30 и 31 от Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета (73), член 19 от Регламент (ЕО) № 2201/2003 или членове 12 и 13 от Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета (74), се прилагат следните актове или разпоредби:

а)

разпоредбите относно компетентността от Регламент (ЕС) № 1215/2012;

б)

разпоредбите относно компетентността от Регламент (ЕС) 2017/1001, Регламент (ЕО) № 6/2002, Регламент (ЕО) № 2100/94, Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета (75) и Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (76);

в)

разпоредбите относно компетентността от Регламент (ЕО) № 2201/2003;

г)

разпоредбите относно компетентността от Регламент (ЕО) № 4/2009;

2.   В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, долупосочените актове или разпоредби се прилагат по отношение на признаването и изпълнението на съдебни решения, решения, автентични правни инструменти, съдебни спогодби и споразумения, както следва:

а)

Регламент (ЕС) № 1215/2012 се прилага по отношение на признаването и изпълнението на съдебни решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди края на преходния период, и по отношение на автентични правни инструменти, официално съставени или вписани преди края на преходния период, и съдебни спогодби, одобрени или сключени преди края на преходния период;

б)

разпоредбите на Регламент (ЕС) № 2201/2003 относно признаването и изпълнението се прилагат по отношение на съдебни решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди края на преходния период, и по отношение на документи, официално съставени или вписани като автентични правни инструменти преди края на преходния период, и споразумения, сключени преди края на преходния период;

в)

разпоредбите на Регламент (ЕС) № 4/2009 относно признаването и изпълнението се прилагат по отношение на решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди края на преходния период, и по отношение на съдебни спогодби, одобрени или сключени преди края на преходния период, и автентични правни инструменти, съставени преди края на преходния период;

г)

Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета (77) се прилага по отношение на съдебни решения, постановени в рамките на съдебни производства, образувани преди края на преходния период, и по отношение на съдебни спогодби, одобрени или сключени преди края на преходния период, както и автентични правни инструменти, съставени преди края на преходния период, при условие че за удостоверяването като европейско изпълнително основание е било подадено заявление преди края на преходния период.

3.   В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, долупосочените разпоредби се прилагат, както следва:

а)

глава IV от Регламент (ЕО) № 2201/2003 се прилага по отношение на исканията и заявленията, получени от централния орган или друг компетентен орган на замолената държава преди края на преходния период;

б)

глава VII от Регламент (ЕО) № 4/2009 се прилага по отношение на молбите за признаване или изпълнение, посочени в параграф 2, буква в) от настоящия член, и исканията, получени от централния орган на замолената държава преди края на преходния период;

в)

Регламент (ЕС) 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета (78) се прилага по отношение на производствата по несъстоятелност и исковете, посочени в член 6, параграф 1 от същия регламент, при условие че главното производство е образувано преди края на преходния период;

г)

Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета (79) се прилага по отношение на европейските заповеди за плащане, за които е подадена молба преди края на преходния период; когато, след като е била подадена такава молба, производството е прехвърлено в съответствие с член 17, параграф 1 от посочения регламент, производството се счита за образувано преди края на преходния период;

д)

Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета (80) се прилага по отношение на процедурите за искове с малък материален интерес, за които е подадена молба преди края на преходния период;

е)

Регламент (ЕО) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета (81) се прилага по отношение на удостоверенията, издадени преди края на преходния период;

Член 68

Текущи процедури за съдебно сътрудничество

В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, долупосочените актове се прилагат, както следва:

а)

Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета (82) се прилага по отношение на съдебните и извънсъдебните документи, получени, с цел да бъдат връчени, преди края на преходния период от:

i)

получаващ орган;

ii)

централен орган на държавата, в която следва да се извърши връчването; или

iii)

дипломатически или консулски представителства, пощенски служби или съдебни служители, длъжностни лица или други компетентни лица от държавата адресат, както са посочени в членове 13, 14 и 15 от въпросния регламент;

б)

Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета (83) се прилага по отношение на исканията, получени преди края на преходния период от:

i)

замолен съд;

ii)

централен орган на държавата, в която се иска събирането на доказателства; или

iii)

централен орган или компетентен орган, посочен в член 17, параграф 1 от посочения регламент;

в)

Решение № 2001/470/ЕО на Съвета (84) се прилага по отношение на исканията, получени преди края на преходния период; отправящото искането звено за контакт може да поиска потвърждение за получаване в срок от 7 дни от края на преходния период, когато има съмнения относно това дали искането е било получено преди края на преходния период.

Член 69

Други приложими разпоредби

1.   В Обединеното кралство, а така също и в държавите членки в ситуации, засягащи Обединеното кралство, долупосочените актове се прилагат, както следва:

а)

Решение 2003/8/ЕО на Съвета (85) се прилага по отношение на молбите за правна помощ, получени от получаващия орган преди края на преходния период. Отправящият молбата орган може да поиска потвърждение за получаване в срок от 7 дни от края на преходния период, когато има съмнения относно това дали молбата е била получена преди тази дата.

б)

Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (86) се прилага в случаите, в които преди края на преходния период:

i)

страните са се съгласили да използват медиация след възникването на спора;

ii)

медиацията е разпоредена от съд; или

iii)

съд е приканил страните да използват медиация;

в)

Директива 2004/80/ЕО на Съвета (87) се прилага по отношение на молбите, получени от органа, вземащ решение, преди края на преходния период.

2.   Член 67, параграф 1, буква а) и параграф 2, буква а) от настоящото споразумение се прилагат и по отношение на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1215/2012, приложими по силата на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно компетентността и признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (88).

3.   Член 68, буква а) от настоящото споразумение се прилага и по отношение на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 1393/2007, приложими по силата на Споразумението между Европейската общност и Кралство Дания относно връчването на съдебни и извънсъдебни документи по граждански и търговски дела (89).

ДЯЛ VII

Данни и информация, обработени или получени преди края на преходния период или въз основа на настоящото споразумение

Член 70

Определение

За целите на настоящия дял „право на Съюза относно защитата на личните данни“ означава:

а)

Регламент (ЕС) 2016/679, с изключение на глава VII от него;

б)

Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета (90);

в)

Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (91);

г)

всички други разпоредби на правото на Съюза, уреждащи защитата на личните данни.

Член 71

Защита на личните данни

1.   Правото на Съюза относно защитата на личните данни се прилага в Обединеното кралство по отношение на обработването на лични данни на субекти на данни извън Обединеното кралство, при условие че личните данни:

а)

са били обработени съгласно правото на Съюза в Обединеното кралство преди края на преходния период; или

б)

са обработени в Обединеното кралство след края на преходния период въз основа на настоящото споразумение.

2.   Параграф 1 не се прилага, доколкото обработването на личните данни, посочени в него, подлежи на адекватно ниво на защита съгласно установеното в приложимите решения в съответствие с член 45, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2016/679 или член 36, параграф 3 от Директива (ЕС) 2016/680.

3.   Доколкото решение, посочено в параграф 2, вече не е приложимо, Обединеното кралство гарантира ниво на защита, което по същество е равностойно на предвиденото съгласно правото на Съюза относно защитата на личните данни, що се отнася до обработването на лични данни на субектите на данни, посочени в параграф 1.

Член 72

Поверително третиране и ограничено използване на данни и информация в Обединеното кралство

Без да се засяга член 71, в допълнение към правото на Съюза относно защитата на личните данни разпоредбите на правото на Съюза относно поверителното третиране, ограничаването на използването, ограничението на съхранението и изискването за заличаване на данни и информация се прилагат спрямо данните и информацията, получени от органи или официални организации от или във Обединеното кралство или от възложители, както са определени в член 4 от Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (92), които са от или във Обединеното кралство:

а)

преди края на преходния период; или

б)

въз основа на настоящото споразумение.

Член 73

Третиране на данни и информация, получени от Обединеното кралство

Съюзът не третира данни и информация, получени от Обединеното кралство преди края на преходния период или получени след края на преходния период въз основа на настоящото споразумение, по различен начин от данните и информацията, получени от държава членка, единствено поради съображението, че Обединеното кралство се е оттеглило от Съюза.

Член 74

Сигурност на информацията

1.   Разпоредбите на правото на Съюза относно защитата на класифицирана информация на ЕС и класифицирана информация на Евратом се прилагат по отношение на класифицираната информация, която Обединеното кралство е получило преди края на преходния период или въз основа на настоящото споразумение или която Съюзът или държава членка са получили от Обединеното кралство преди изтичането на преходния период или въз основа на настоящото споразумение.

2.   Задълженията, произтичащи от правото на Съюза в областта на индустриалната сигурност, се прилагат по отношение на Обединеното кралство в случаите, в които процедурата за възлагане на поръчката или за отпускане на безвъзмездно финансиране за класифицирания договор, класифицирания договор за подизпълнение или класифицираното споразумение за безвъзмездно финансиране е стартирана преди края на преходния период.

3.   Обединеното кралство гарантира, че криптографските продукти, които използват класифицирани криптографски алгоритми, разработени под контрола на органа за криптографско одобрение на държава членка или на Обединеното кралство и оценени и одобрени от него, и които са били одобрени от Съюза преди края на преходния период и се намират в Обединеното кралство, не се прехвърлят в трета държава.

4.   Всички изисквания, ограничения и условия, съдържащи се в одобрението от Съюза на криптографските продукти, се прилагат спрямо тези продукти.

ДЯЛ VIII

Текущи процедури за възлагане на обществени поръчки и подобни процедури

Член 75

Определение

За целите на настоящия дял „съответни правила“ означава общите принципи на правото на Съюза, приложими към възлагането на обществени поръчки, директиви 2009/81/ЕО (93), 2014/23/ЕС (94), 2014/24/ЕС (95) и 2014/25/ЕС (96) на Европейския парламент и на Съвета, регламенти (ЕО) № 2195/2002 (97) и (ЕО) № 1370/2007 (98) на Европейския парламент и на Съвета, член 4 от Регламент (ЕИО) № 3577/92 (99), членове 11 и 12 Директива 96/67/ЕО (100) на Съвета, членове 16, 17 и 18 от Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета (101), членове 6 и 7 от Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета (102), както и всички други конкретни разпоредби на правото на Съюза, уреждащи процедурите за възлагане на обществени поръчки.

Член 76

Правила, приложими към текущите процедури

1.   Съответните правила се прилагат:

а)

без да се засяга буква б), по отношение на процедурите, които са били започнати от възлагащи органи или възложители от държавите членки или Обединеното кралство съгласно тези правила преди края на преходния период и които все още не са приключени на последния ден от преходния период, включително процедурите с използване на динамични системи за покупки, както и процедурите, за които поканата за участие в състезателна процедура е под формата на обявление за предварителна информация или на периодично индикативно обявление или обявление за съществуването на квалификационна система; и

б)

по отношение на процедурите, посочени в член 29, параграфи 2, 3 и 4 от Директива 2009/81/ЕО, член 33, параграфи 2—5 от Директива 2014/24/ЕС и член 51, параграф 2 от Директива 2014/25/ЕС, които са свързани с изпълнението на следните рамкови споразумения, сключени от възлагащи органи или възложители от държавите членки или от Обединеното кралство, включително възлагането на поръчки въз основа на такива рамкови споразумения:

i)

рамкови споразумения, сключени преди края на преходния период, чието действие нито е изтекло, нито е прекратено на последния ден от преходния период; или

ii)

рамкови споразумения, сключени след края на преходния период в съответствие с процедура, която попада в обхвата на буква а) от настоящия параграф.

2.   Без да се засяга прилагането на ограничения в съответствие с правото на Съюза, възлагащите органи и възложителите спазват принципа за недискриминация по отношение на оферентите или, когато е приложимо, лицата, които по друг начин имат право да подават заявления, от държавите членки и Обединеното кралство във връзка с процедурите, посочени в параграф 1.

3.   Процедура, посочена в параграф 1, се счита за започнала, когато е била отправена покана за участие в състезателна процедура или друга покана за подаване на заявления съгласно съответните правила. Когато съответните правила позволяват използването на процедури, при които не се изисква използването на покана за участие в състезателна процедура или други покани за подаване на заявления, процедурата се счита за започнала, когато възлагащият орган или възложителят е установил връзка с икономическите оператори относно конкретната процедура.

4.   Процедура, посочена в параграф 1, се счита за приключила:

а)

в момента на публикуването на обявление за възложена поръчка съгласно съответните правила или когато тези правила не изискват публикуването на обявление за възложена поръчка — в момента на сключване на съответния договор; или

б)

в момента на информирането на оферентите или лицата, които по друг начин имат право да подават заявления, според случая, за причините, поради които поръчката не е възложена, ако възлагащият орган или възложителят е решил да не възложи договор.

5.   Настоящият член не засяга правилата на Съюза или Обединеното кралство в областта на митниците, движението на стоки, предоставянето на услуги, признаването на професионални квалификации или интелектуалната собственост.

Член 77

Производства по обжалване

Директиви 89/665/ЕИО (103) и 92/13/ЕИО (104) на Съвета се прилагат по отношение на процедурите за възлагане на обществени поръчки, посочени в член 76 от настоящото споразумение, които попадат в приложното поле на посочените директиви.

Член 78

Сътрудничество

Чрез дерогация от член 8 от настоящото споразумение член 61, параграф 2 от Директива 2014/24/ЕС се прилага за период, ненадвишаващ 9 месеца, считано от края на преходния период, по отношение на процедурите съгласно посочената директива, които са били започнати от възлагащи органи от Обединеното кралство преди края на преходния период и все още не са били приключени на последния ден от преходния период.

ДЯЛ IX

Въпроси, свързани с ЕВРАТОМ

Член 79

Определения

За целите на настоящия дял се прилагат следните определения:

а)

„Общност“ означава Европейската общност за атомна енергия;

б)

„контрол на сигурността“ означава дейности за проверка на това, че ядреният материал и ядреното оборудване не се отклоняват от декларираната от потребителите употреба, за която са предназначени, и дейности за проверка на спазването на международните правни задължения за използването на ядрения материал и ядреното оборудване за мирни цели;

в)

„специални делящи се материали“ означава специалните делящи се материали, както са определени в член 197, точка 1 от Договора за Евратом;

г)

„руди“ означава рудите, както са определени в член 197, точка 4 от Договора за Евратом;

д)

„суровини“ означава суровините, както са определени в член 197, точка 3 от Договора за Евратом;

е)

„ядрен материал“ означава руди, суровини и специални делящи се материали;

ж)

„отработено гориво“ и „радиоактивни отпадъци“ означава отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, както са определени в член 3, точки 7 и 11 от Директива 2011/70/Евратом на Съвета (105).

Член 80

Край на отговорността на Общността по въпроси, свързани с Обединеното кралство

1.   Обединеното кралство носи цялата отговорност за това да гарантира, че всички руди, суровини и специални делящи се материали, обхванати от Договора за Евратом и намиращи се на територията на Обединеното кралство в края на преходния период, се третират съгласно съответните и приложими международни договори и конвенции, включително, но не само, международни договори и конвенции за ядрена безопасност, контрол на сигурността, неразпространение и физическа защита на ядрените материали, както и международни договори и конвенции за безопасност при управлението на отработено гориво и за безопасност при управление на радиоактивни отпадъци.

2.   Обединеното кралство носи цялата отговорност за осигуряване на спазването на международните задължения, произтичащи от членството му в Международната агенция за атомна енергия или от Договора за неразпространение на ядреното оръжие или други приложими международни договори или конвенции, по които Обединеното кралство е страна.

Член 81

Контрол на сигурността

Обединеното кралство прилага режим на контрол на сигурността. С този режим на контрол на сигурността се прилага система, осигуряваща ефективност и обхват, равностойни на предоставяните от Общността на територията на Обединеното кралство в съответствие със Споразумението между Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия, Европейската общност за атомна енергия и Международната агенция за атомна енергия за прилагане на контрол на сигурността в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия във връзка с Договора за неразпространение на ядреното оръжие [INFCIRC/263], с измененията.

Член 82

Специфични задължения по силата на международни споразумения

Обединеното кралство гарантира изпълнението на всички специфични задължения по силата на споразумения, сключени от Общността с трети държави или международни организации, във връзка с ядрено оборудване, ядрен материал или други ядрени изделия, намиращи се на територията на Обединеното кралство в края на преходния период, или по друг начин определя подходящи договорености в съгласие със съответната трета държава или международна организация.

Член 83

Собственост и права на използване и употреба на специални делящи се материали в Обединеното кралство

1.   Специалните делящи се материали, намиращи се на територията на Обединеното кралство, по отношение на които член 86 от Договора за Евратом се е прилагал до края на преходния период, престават да бъдат собственост на Общността в края на преходния период.

2.   Специалните делящи се материали, посочени в параграф 1, стават собственост на лицата или предприятията, които са имали неограничено право на използване и употреба на тези материали в края на преходния период в съответствие с член 87 от Договора за Евратом.

3.   Когато правото на използване и употреба на специалните делящи се материали, посочени в параграф 2 („въпросните материали“), принадлежи на държава членка или лица или предприятия, установени на територията на държава членка, с цел да се защити целостта на общата политика за снабдяване, установена съгласно дял II, глава 6 от Договора за Евратом, и на общия ядрен пазар, установен съгласно глава 9 от посочения дял, включително по отношение на приложимото спрямо въпросните материали равнище на контрол на безопасността, се прилага следното:

а)

като взема предвид член 5 от настоящото споразумение, Общността има правото да изиска въпросните материали да бъдат поставени на склад в Агенцията, създадена съгласно член 52, параграф 2, буква б) от Договора за Евратом, или в други складове, които са или могат да бъдат контролирани от Европейската комисия;

б)

Общността има правото да сключва договори, свързани с доставката на въпросните материали за всяко лице или предприятие, установено на територията на Обединеното кралство или в трета държава, в съответствие с член 52, параграф 2 от Договора за Евратом;

в)

Член 20 от Регламент (Евратом) № 302/2005 на Комисията (106), с изключение на параграф 1, букви б) и в), се прилага спрямо въпросните материали;

г)

износът на въпросните материали за трета държава се разрешава от компетентните органи на държавата членка, в която е установено лицето или предприятието с право на използване и употреба на въпросните материали, в съответствие с член 9, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета (107);

д)

по отношение на въпросните материали Общността има правото да упражнява всички други права, произтичащи по силата на Договора за Евратом от собствеността съгласно член 86 от този договор.

4.   Държавите членки, лицата или предприятията, които имат неограничено право на използване и употреба на специални делящи се материали, намиращи се на територията на Обединеното кралство в края на преходния период, запазват това право.

Член 84

Оборудване и друга собственост, свързана с осигуряването на контрол на сигурността

1.   Оборудването и друга собственост на Общността, свързана с осигуряването на контрол на сигурността по силата на Договора за Евратом, намиращи се в Обединеното кралство в края на преходния период, както е посочено в приложение V, стават собственост на Обединеното кралство. Обединеното кралство възстановява на Съюза стойността на това оборудване и друга собственост, като изчисляването ѝ се основава на стойността, определена за това оборудване и друга собственост в консолидираните отчети за 2020 г.

2.   Обединеното кралство поема всички права, отговорности и задължения на Общността, свързани с оборудването и другата собственост, посочени в параграф 1.

Член 85

Отработено гориво и радиоактивни отпадъци

Член 4, параграфи 1 и 2 и член 4, параграф 4, първа алинея от Директива 2011/70/Евратом се прилагат по отношение на крайната отговорност на Обединеното кралство за отработеното гориво и радиоактивните отпадъци, които са били генерирани в Обединеното кралство и се намират на територията на държава членка в края на преходния период.

ДЯЛ X

Съдебни и административни производства на съюза

Глава 1

Съдебни производства

Член 86

Висящи дела пред Съда на Европейския съюз

1.   Съдът на Европейския съюз продължава да е компетентен по всички дела, заведени от или срещу Обединеното кралство преди края на преходния период. Тази компетентност се прилага за всички етапи на производството, в това число производствата по обжалване пред Съда и производствата пред Общия съд, когато делото е върнато на Общия съд.

2.   Съдът на Европейския съюз продължава да е компетентен да се произнася преюдициално по запитвания от съдилища и трибунали на Обединеното кралство, отправени преди края на преходния период.

3.   За целите на настоящата глава производството се считат за образувано пред Съда на Европейския съюз, а преюдициалните запитвания се считат за отправени в момента, в който исковата молба е била регистрирана от секретариата на Съда или на Общия съд, според случая.

Член 87

Нови дела пред Съда

1.   Ако Европейската комисия счита, че Обединеното кралство не е изпълнило задължение съгласно Договорите или съгласно част четвърта от настоящото споразумение преди края на преходния период, Европейската комисия може, в срок от 4 години след края на преходния период, да отнесе въпроса пред Съда на Европейския съюз в съответствие с изискванията, определени в член 258 от ДФЕС или член 108, параграф 2, втора алинея от ДФЕС, според случая. Съдът на Европейския съюз има компетентност по такива дела.

2.   Ако Обединеното кралство не спази решение, посочено в член 95, параграф 1 от настоящото споразумение, или не придаде правна сила в правния ред на Обединеното кралство на решение, посочено в същата разпоредба, чийто адресат е физическо или юридическо лице, което пребивава или е установено в Обединеното кралство, Европейската комисия може, в срок от 4 години от датата на въпросното решение, да отнесе въпроса до Съда на Европейския съюз в съответствие с изискванията, определени в член 258 от ДФЕС или член 108, параграф 2, втора алинея от ДФЕС, според случая. Съдът на Европейския съюз има компетентност по такива дела.

3.   При вземането на решение за отнасяне на въпросите съгласно настоящия член Европейската комисия прилага същите принципи спрямо Обединеното кралство, както и спрямо която и да е държава членка.

Член 88

Процесуални правила

Разпоредбите на правото на Съюза, уреждащи производството пред Съда на Европейския съюз, се прилагат по отношение на производствата и преюдициалните запитвания, посочени в настоящия дял.

Член 89

Задължителна сила и изпълнителна сила на съдебните решения и определенията

1.   Съдебните решения и определенията на Съда на Европейския съюз, постановени преди края на преходния период, както и съдебните решения и определенията, постановени след края на преходния период в производствата, посочени в членове 86 и 87, имат задължителна сила в своята цялост спрямо Обединеното кралство и на негова територия.

2.   Ако със съдебно решение по параграф 1 Съдът на Европейския съюз установи, че Обединеното кралство не е изпълнило задължение съгласно Договорите или настоящото споразумение, Обединеното кралство предприема необходимите мерки, за да се съобрази с това съдебно решение.

3.   Членове 280 и 299 от ДФЕС се прилагат в Обединеното кралство по отношение на принудителното изпълнение на съдебните решения и определенията на Съда на Европейския съюз, посочени в параграф 1 от настоящия член.

Член 90

Право на встъпване и участие в производството

Докато съдебните решения и определенията на Съда на Европейския съюз по всички производства и преюдициални запитвания, посочени в член 86, не станат окончателни, Обединеното кралство може да встъпва по същия начин като държава членка или в случая на дела, заведени пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 267 от ДФЕС — да участва в производството пред Съда на Европейския съюз по същия начин като държава членка. По време на този период секретарят на Съда на Европейския съюз уведомява Обединеното кралство, по същото време и по същия начин като държавите членки, за всеки случай, отнесен до Съда на Европейския съюз за преюдициално заключение от съд или трибунал на държава членка.

Обединеното кралство може също така да встъпва или да участва в производството пред Съда на Европейския съюз по същия начин както държавите членки:

а)

във връзка с делата, които се отнасят до неизпълнение на задължения съгласно Договорите, когато спрямо Обединеното кралство са се прилагали същите задължения преди края на преходния период и когато тези дела са заведени пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 258 от ДФЕС преди изтичането на срока, посочен в член 87, параграф 1, или, в зависимост от случая, до момента след изтичането на този срок, в който последното съдебно решение или определение, постановено от Съда на Европейския съюз въз основа на член 87, параграф 1 от Договора, е станало окончателно;

б)

във връзка с делата, които се отнасят до актове и разпоредби на правото на Съюза, които са били приложими преди края на преходния период спрямо и в Обединеното кралство, и които са заведени пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 267 от ДФЕС преди изтичането на срока, посочен в член 87, параграф 1, или, в зависимост от случая, до момента след изтичането на този срок, в който последното съдебно решение или определение, постановено от Съда на Европейския съюз въз основа на член 87, параграф 1 от Договора, е станало окончателно; и

в)

във връзка с делата, посочени в член 95, параграф 3.

Член 91

Представителство пред Съда

1.   Без да се засяга член 88, когато преди края на преходния период адвокат, имащ право да практикува пред съдилищата или трибуналите на Обединеното кралство, е представлявал или подпомагал страна в производство пред Съда на Европейския съюз или във връзка с преюдициални запитвания, направени преди края на преходния период, този адвокат има право да продължи да представлява или да подпомага тази страна в това производство или във връзка с тези запитвания. Това право се прилага за всички етапи на производството, в това число производствата по обжалване пред Съда и производствата пред Общия съд, след като му е било върнато дело.

2.   Без да се засяга член 88, адвокатите, имащи право да практикуват пред съдилищата или трибуналите на Обединеното кралство, могат да представляват или да подпомагат страна пред Съда на Европейския съюз в случаите, посочени в член 87 и член 95, параграф 3. Адвокати, имащи право да практикуват пред съдилищата или трибуналите на Обединеното кралство, могат да представляват или подпомагат Обединеното кралство в производства, обхванати от член 90, в които Обединеното кралство е решило да встъпи или да участва.

3.   Когато представляват или подпомагат страна пред Съда на Европейския съюз в случаите, посочени в параграфи 1 и 2, адвокатите, имащи право да практикуват пред съдилищата или трибуналите на Обединеното кралство, се третират във всяко отношение като адвокати, които имат право да практикуват пред съдилищата или трибуналите на държавите членки и които представляват или подпомагат страна пред Съда на Европейския съюз.

Глава 2

Административни производства

Член 92

Текущи административни производства

1.   Институциите, органите, службите и агенциите на Съюза продължават да са компетентни по административните производства, които са образувани преди края на преходния период относно:

а)

спазването на правото на Съюза от Обединеното кралство или от физически или юридически лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство; или

б)

спазването на правото на Съюза във връзка с конкуренцията в Обединеното кралство.

2.   Без да се засяга параграф 3, за целите на настоящата глава административно производство се счита за образувано в момента, в който е било официално регистрирано в институцията, органа, службата или агенцията на Съюза.

3.   За целите на настоящата глава:

а)

административната процедура в областта на държавната помощ, уредена с Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета (108), се счита за образувана в момента, в който на процедурата е разпределен номер на дело;

б)

производството по прилагане на член 101 или член 102 от ДФЕС, водено от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета (109), се счита за образувано в момента, в който Европейската комисия реши да образува производство в съответствие с член 2, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията (110);

в)

производството във връзка с контрола върху концентрациите между предприятия, уредено от Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета (111), се счита за образувано в момента, в който:

i)

концентрация със съюзно измерение е била нотифицирана на Европейската комисия в съответствие с членове 1, 3 и 4 от Регламент (ЕО) № 139/2004;

ii)

срокът от 15 работни дни, посочен в член 4, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 139/2004, е изтекъл, без никоя от държавите членки, компетентни да разгледат концентрацията съгласно националното си законодателство в областта на конкуренцията, да е изразила несъгласието си по отношение на искането за отнасяне на случая до Европейската комисия; или

iii)

Европейската комисия реши или се счита, че е решила, да оцени концентрацията в съответствие с член 22, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 139/2004;

г)

разследване от страна на Европейския орган за ценни книжа и пазари на предполагаемо нарушение, посочено в приложение III към Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета (112) или в приложение I към Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета (113), се счита за образувано в момента, в който този орган е назначил независим разследващ служител в съответствие с член 23д, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1060/2009 или член 64, параграф 1 от Регламент (ЕС) № 648/2012.

4.   Европейският съюз предоставя на Обединеното кралство списък на всички отделни текущи административни производства, попадащи в обхвата на параграф 1, в срок от 3 месеца след края на преходния период. Чрез дерогация от първото изречение, в случай на отделни текущи административни производства на Европейския банков орган, Европейския орган за ценни книжа и пазари и Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване, Европейският съюз предоставя на Обединеното кралство списък с тези текущи административни производства в срок от 1 месец след края на преходния период.

5.   В административна процедура в областта на държавната помощ, уредена от Регламент (ЕС) 2015/1589, Европейската комисия е обвързана по отношение на Обединеното кралство от приложимата съдебна практика и най-добрите практики по същия начин, както ако Обединеното кралство все още беше държава членка. По-специално, Европейската комисия приема в разумен срок едно от следните решения:

а)

решение, с което се установява, че мярката не представлява помощ, в съответствие с член 4, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2015/1589;

б)

решение да не се повдигат възражения в съответствие с член 4, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2015/1589;

в)

решение за започване на официална процедура по разследване в съответствие с член 4, параграф 4 от Регламент (ЕС) 2015/1589;

Член 93

Нови процедури в областта на държавната помощ и нови процедури на Европейската служба за борба с измамите

1.   По отношение на помощ, предоставена преди края на преходния период, за срок от 4 години след края на преходния период Европейската комисия е компетентна да започва нови административни процедури в областта на държавната помощ, уредени от Регламент (ЕС) 2015/1589, по отношение на Обединеното кралство.

След изтичането на 4-годишния срок Европейската комисия продължава да е компетентна по процедурите, започнати преди изтичането на този срок.

Член 92, параграф 5 от настоящото споразумение се прилага mutatis mutandis.

Европейската комисия уведомява Обединеното кралство за всяка нова административна процедура в областта на държавната помощ, започната съгласно първа алинея от настоящия параграф, в срок от 3 месеца от започването ѝ.

2.   Без да се засягат членове 136 и 138 от настоящото споразумение, за срок от 4 години след края на преходния период Европейската служба за борба с измамите (OLAF) е компетентна да започва нови разследвания, уредени от Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (114), по отношение на:

а)

факти, настъпили преди края на преходния период; или

б)

митнически задължения, възникнали след края на преходния период от приключването на митнически режими, посочено в член 49, параграф 1 от настоящото споразумение.

След изтичането на 4-годишния срок OLAF продължава да е компетентна по процедурите, започнати преди изтичането на този срок.

OLAF уведомява Обединеното кралство за всяко ново разследване, започнато съгласно първа алинея от настоящия параграф, в срок от 3 месеца от започването на това разследване.

Член 94

Процесуални правила

1.   Разпоредбите на правото на Съюза, уреждащи различните видове административни производства, обхванати от настоящата глава, се прилагат за производствата, посочени в членове 92, 93 и 96.

2.   Когато представляват или подпомагат страна във връзка с административните производства, посочени в членове 92 и 93, адвокатите, имащи право да практикуват пред съдилищата или трибуналите на Обединеното кралство, се третират във всяко отношение като адвокати, които имат право да практикуват пред съдилищата или трибуналите на държавите членки и които представляват или подпомагат страна във връзка с такива административни производства.

3.   Член 128, параграф 5 се прилага до степента, необходима за производствата, посочени в членове 92 и 93, след края на преходния период.

Член 95

Задължителна сила и изпълнителна сила на решенията

1.   Решенията, приети от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза преди края на преходния период или приети в рамките на производствата, посочени в членове 92 и 93, след края на преходния период и адресирани до Обединеното кралство или до физически и юридически лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство, стават задължителни за и във Обединеното кралство.

2.   Освен ако не е договорено друго между Европейската комисия и определения национален орган за защита на конкуренцията на Обединеното кралство, Европейската комисия продължава да бъде компетентна да наблюдава и да налага изпълнението на поетите ангажименти или корективните мерки, наложени в Обединеното кралство или във връзка с него, свързани с производства за прилагането на членове 101 или 102 от ДФЕС, провеждани от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 1/2003, или производства, провеждани от Европейската комисия съгласно Регламент (ЕО) № 139/2004 във връзка с контрола върху концентрациите между предприятия. Ако бъде договорено между Европейската комисия и определения национален орган за защита на конкуренцията на Обединеното кралство, Европейската комисия прехвърля наблюдението и изпълнението на тези ангажименти или корективни мерки в Обединеното кралство на определения национален орган за защита на конкуренцията на Обединеното кралство.

3.   Законността на решение, посочено в параграф 1 от настоящия член, се преразглежда единствено от Съда на Европейския съюз в съответствие с член 263 от ДФЕС.

4.   Член 299 от ДФЕС се прилага в Обединеното кралство по отношение на изпълнението на решенията, посочени в параграф 1 от настоящия член, с които се налагат парични задължения на физическите и юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство.

Член 96

Други текущи производства и задължения за докладване

1.   Техническите прегледи, провеждани от службите за проверка на Обединеното кралство в сътрудничество със Службата на Общността за сортовете растения съгласно Регламент (ЕО) № 2100/94, които са били в ход в деня преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, продължават и се приключват в съответствие с посочения регламент.

2.   Член 12, параграфи 2а и 3 и членове 14, 15 и 16 от Директива № 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (115) се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на емисиите на парникови газове, отделяни през последната година от преходния период.

3.   Член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета (116) и членове 26 и 27 от Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета (117) се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на докладването на данни за последната година от преходния период.

4.   Член 8, параграфи 1, 2, 3 и 7 от Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета (118) и приложение II към същия регламент и член 8, параграфи 1, 2, 3, 8 и 10 от Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (119) и приложение II към същия регламент, както и членове 2—5, член 7 и член 8, параграфи 2 и 3 от Регламент (ЕС) № 1014/2010 на Комисията и членове 3—6, член 8 и член 9, параграфи 2 и 3 от Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията (120) се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на наблюдението и докладването на емисиите на въглероден диоксид от съответните превозни средства през последната година от преходния период.

5.   Членове 5, 7, 9 и 10, член 11, параграф 3, член 17, параграф 1, букви а) и г) и членове 19, 22 и 23 от Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (121) и членове 3, 7 и 11 от Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета (122) се прилагат спрямо Обединеното кралство по отношение на емисиите на парникови газове, отделяни през 2019 г. и 2020 г., а член 5 от Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията (123) се прилага спрямо Обединеното кралство до приключването на втория период на задължения по Протокола от Киото.

6.   Чрез дерогация от член 8 от настоящото споразумение:

а)

доколкото това е необходимо за спазване на параграфи 2, 4 и 5 от настоящия член, Обединеното кралство и оператори в Обединеното кралство имат достъп до:

i)

Регистъра на ЕС и регистъра на Обединеното кралство по Протокола от Киото, създадени с Регламент (ЕС) № 389/2013; и

ii)

Централното хранилище за данни на Европейската агенция за околната среда, както е предвидено в Регламент (ЕС) № 1014/2010, Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 и Регламент за изпълнение (ЕС) № 749/2014 на Комисията (124);

б)

доколкото това е необходимо за спазване на 3 от настоящия член, предприятията в Обединеното кралство имат достъп до:

i)

инструмента за докладване, основаващ се на формáта, определен в приложението към Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията (125), за целите на управлението и докладването относно флуорсъдържащите парникови газове; и

ii)

хранилището за бизнес данни, използвано за докладване от предприятията в съответствие с член 27 от Регламент (ЕО) № 1005/2009.

По искане на Обединеното кралство за период от една година след края на преходния период Съюзът предоставя необходимата информация, така че Обединеното кралство:

а)

да спазва задълженията си за докладване съгласно член 7 от Монреалския протокол за веществата, които нарушават озоновия слой; и

б)

да прилага санкции в съответствие с член 25 от Регламент (ЕС) № 517/2014 и член 29 от Регламент (ЕО) № 1005/2009.

Член 97

Представителство в текущи производства пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост

Ако преди изтичането на преходния период лице, което е упълномощено да представлява физическо или юридическо лице пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в съответствие с правото на Съюза, е представлявало страна в производство, образувано пред тази служба, този представител може да продължи да представлява тази страна в посоченото производство. Това право се прилага за всички етапи на производството пред службата.

Когато представлява страна пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в производствата, посочени в първа алинея, такъв представител във всяко едно отношение се третира като професионален представител, упълномощен да представлява физически или юридически лица пред Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост в съответствие с правото на Съюза.

ДЯЛ XI

Процедури за административно сътрудничество между държавите членки и Обединеното кралство

Член 98

Административно сътрудничество в областта на митниците

1.   Процедурите за административно сътрудничество между държава членка и Обединеното кралство, посочени в приложение VI, които започнати в съответствие с правото на Съюза преди края на преходния период, се приключват от тази държава членка и Обединеното кралство в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза.

2.   Процедурите за административно сътрудничество между държава членка и Обединеното кралство, посочени в приложение VI, които са започнати в срок от 3 години след края на преходния период, но засягат факти, които са настъпили преди края на преходния период, се приключват от тази държава членка и Обединеното кралство в съответствие с приложимите разпоредби на правото на Съюза.

Член 99

Административно сътрудничество по въпросите, свързани с косвените данъци

1.   Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета (126) се прилага до 4 години след края на преходния период по отношение на сътрудничеството между компетентните органи, отговарящи за прилагането на законодателството за ДДС в държавите членки и в Обединеното кралство, във връзка със сделките, осъществени преди края на преходния период, и във връзка със сделките, попадащи в обхвата на член 51, параграф 1 от настоящото споразумение.

2.   Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета (127) се прилага до 4 години след края на преходния период по отношение на сътрудничеството между компетентните органи, отговарящи за прилагането на законодателството за акцизите в държавите членки и в Обединеното кралство, във връзка с движенията на акцизни стоки, осъществени преди края на преходния период, и във връзка с движенията на акцизни стоки, попадащи в обхвата на член 52 от настоящото споразумение.

3.   Чрез дерогация от член 8 Обединеното кралство има достъп до мрежите, информационните системи и базите данни, изброени в приложение IV, доколкото това е строго необходимо, за да упражнява правата си и да спазва задълженията по настоящия член. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на улесняването на този достъп. Съюзът съобщава на Обединеното кралство размера на тези разходи до 31 март на всяка година до края на периода, посочен в приложение IV. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

Член 100

Взаимна помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки

1.   Директива 2010/24/ЕС на Съвета (128) се прилага до 5 години след края на преходния период между държавите членки и Обединеното кралство по отношение на вземанията, свързани със суми, станали дължими преди края на преходния период, вземанията, които са свързани със сделки, извършени преди края на преходния период, но сумите по които са станали дължими след този период, както и вземанията, свързани със сделки, попадащи в обхвата на член 51, параграф 1 от настоящото споразумение, или движения на акцизни стоки, попадащи в обхвата на член 52 от настоящото споразумение.

2.   Чрез дерогация от член 8 Обединеното кралство има достъп до мрежите, информационните системи и базите данни, изброени в приложение IV, доколкото това е строго необходимо, за да упражнява правата си и да спазва задълженията по настоящия член. Обединеното кралство възстановява на Съюза действителните разходи, направени от Съюза вследствие на улесняването на този достъп. Съюзът съобщава на Обединеното кралство размера на тези разходи до 31 март на всяка година до края на периода, посочен в приложение IV. Ако съобщеният размер на действително направените разходи значително се отклонява от размера съгласно най-добрите предварителни оценки, съобщен от Съюза на Обединеното кралство преди подписването на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща незабавно на Съюза размера съгласно най-добрите предварителни оценки, а Съвместният комитет определя начина, по който следва да се действа във връзка с разликата между действително направените разходи и размера съгласно най-добрите предварителни оценки.

ДЯЛ XII

Привилегии и имунитети

Член 101

Определения

1.   За целите на настоящия дял „членове на институциите“ означава, независимо от тяхното гражданство, председателят на Европейския съвет, членовете на Европейската комисия, съдиите, генералните адвокати, секретарите и помощник-докладчиците на Съда на Европейския съюз, членовете на Сметната палата, членовете на органите на Европейската централна банка, членовете на органите на Европейската инвестиционна банка, както и всички други лица, приравнени към някоя от тези категории лица съгласно правото на Съюза за целите на Протокол (№ 7) за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз („Протокол за привилегиите и имунитетите“). Терминът „членове на институциите“ не включва членовете на Европейския парламент.

2.   Регламент (ЕВРАТОМ, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета (129) се прилага за определяне на категориите длъжностни лица и други служители, попадащи в обхвата на членове 110—113 от настоящото споразумение.

Глава 1

Собственост, средства, активи и операции на Съюза

Член 102

Неприкосновеност

Член 1 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага по отношение на помещенията, сградите, собствеността и активите на Съюза в Обединеното кралство, използвани от Съюза преди края на преходния период, до момента, в който те вече не се използват за служебни цели или са изнесени от Обединеното кралство. Съюзът уведомява Обединеното кралство, когато помещенията, сградите, собствеността или активите му вече не се използват за посочените цели или са били изнесени от Обединеното кралство.

Член 103

Архиви

Член 2 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага по отношение на всички архиви на Съюза в Обединеното кралство в края на преходния период до момента, в който бъдат изнесени от Обединеното кралство. Съюзът уведомява Обединеното кралство, когато изнася свои архиви от Обединеното кралство.

Член 104

Данъчно облагане

Член 3 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага по отношение на активите, приходите и друга собственост на Съюза в Обединеното кралство в края на преходния период, до момента, в който те вече не се използват за служебни цели или са изнесени от Обединеното кралство.

Глава 2

Комуникации

Член 105

Комуникации

Член 5 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Обединеното кралство по отношение на официалните комуникации, официалната кореспонденция и изпращането на документи във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение.

Глава 3

Членове на Европейския парламент

Член 106

Имунитет на членовете на Европейския парламент

Член 8 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Обединеното кралство по отношение на мненията, които са били изразени, или гласовете, които са били подадени преди края на преходния период, от членове на Европейския парламент, включително бивши членове, независимо от тяхното гражданство, при изпълнението на техните задължения.

Член 107

Социална сигурност

Бивши членове на Европейския парламент, независимо от тяхното гражданство, които получават пенсия в това си качество, както и лица, които имат право на наследствени пенсии като преживели лица на бивши членове, независимо от тяхното гражданство, се освобождават от задължително включване и изплащане на вноски в националните системи за социална сигурност в Обединеното кралство при същите условия като тези, приложими на последния ден от преходния период, при условие че бившите членове на Европейския парламент са били членове на Европейския парламент преди края на преходния период.

Член 108

Избягване на двойното данъчно облагане на пенсиите и временните обезщетения

Членове 12, 13 и 14 от Решение № 2005/684/ЕО, Евратом на Европейския парламент (130) се прилагат в Обединеното кралство по отношение на пенсиите и временните обезщетения, изплащани на бивши членове на Европейския парламент, независимо от тяхното гражданство, а член 17 от посоченото решение се прилага по отношение на лицата, имащи право на наследствени пенсии като преживели лица на бивши членове, независимо от тяхното гражданство, доколкото правото на пенсия или на временно обезщетение е било придобито преди края на преходния период.

Глава 4

Представители на държавите членки и на Обединеното кралство, които участват в работата на институциите на европейския Съюз

Член 109

Привилегии, имунитети и улеснения

1.   Член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Обединеното кралство по отношение на представителите на държавите членки и на Обединеното кралство, които участват в работата на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, техните съветници и технически експерти и членовете на консултативните органи на Съюза, независимо от тяхното гражданство, във връзка с участието им в работа:

а)

която е извършена преди края на преходния период;

б)

която се извършва след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение.

2.   Член 10 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Съюза по отношение на представителите на Обединеното кралство, които участват в работата на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза, и техните съветници и технически експерти във връзка с участието им в работа:

а)

която е извършена преди края на преходния период;

б)

която се извършва след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение.

Глава 5

Членове на институциите, длъжностни лица и други служители

Член 110

Привилегии и имунитети

1.   Член 11, буква а) от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Обединеното кралство по отношение на осъществените действия, включително казаното или написаното, от членове на институциите, длъжностни лица и други служители на Съюза, включително бивши членове, бивши длъжностни лица и бивши други служители, независимо от тяхното гражданство:

а)

преди края на преходния период;

б)

след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение.

2.   Член 3, първа, втора и трета алинея от Протокол (№ 3) относно статута на Съда на Европейския съюз се прилага в Обединеното кралство по отношение на съдиите от Съда на Европейския съюз и генералните адвокати, докато решенията на Съда на Европейския съюз по всички производства и искания за преюдициални заключения, посочени в членове 86 и 87 от настоящото споразумение, станат окончателни, и се прилага след това, включително по отношение на бившите съдии и бившите генерални адвокати, във връзка с всички действия, предприети от тях в изпълнение на служебните им задължения, в това число казаното или написаното от тях, преди края на преходния период или относно производствата, посочени в членове 86 и 87.

3.   Член 11, букви б)—д) от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Обединеното кралство по отношение на длъжностните лица и другите служители на Съюза с каквото и да било гражданство, както и по отношение на техните съпрузи и членовете на семействата им на тяхна издръжка, независимо от тяхното гражданство, ако тези длъжностни лица или други служители са постъпили на работа в Съюза преди края на преходния период, докато тези лица завършат своето преместване в Съюза.

Член 111

Данъчно облагане

Член 12 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага в Обединеното кралство по отношение на членовете на институциите, длъжностните лица и другите служители на Съюза с каквото и да било гражданство, включително бившите членове, бившите длъжностни лица и бившите други служители, ако тези членове, длъжностни лица или други служители са постъпили на работа в Съюза преди края на преходния период, при условие че съответните лица подлежат на данъчно облагане в полза на Съюза върху изплатените им от Съюза заплати, надници, възнаграждения и пенсии.

Член 112

Местоживеене за данъчни цели

1.   Член 13 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага по отношение на членове на институциите, длъжностните лица и другите служители на Съюза с каквото и да било гражданство, които са постъпили на работа в Съюза преди края на преходния период, както и, независимо от тяхното гражданство, по отношение на съпрузите, които не упражняват дейност срещу заплащане, и децата, които са зависими от и са под грижата на такива членове, длъжностни лица или други служители.

2.   Параграф 1 се прилага само по отношение на лицата, които са установили своето пребиваване в държава членка единствено с оглед на изпълнението на задълженията си в служба на Съюза и чието местоживеене за данъчни цели към момента на постъпване на работа в Съюза е било в Обединеното кралство, както и по отношение на лицата, които са установили своето пребиваване в Обединеното кралство единствено с оглед на изпълнението на задълженията си в служба на Съюза и чието местоживеене за данъчни цели е било в държава членка към момента на постъпване на работа в Съюза.

Член 113

Социалноосигурителни вноски

Членовете на институциите, длъжностните лица и другите служители на Съюза с каквото и да било гражданство, включително бивши членове, бивши длъжностни лица и бивши други служители, които са постъпили на работа в Съюза преди края на преходния период и които пребивават в Обединеното кралство, както и, независимо от тяхното гражданство, съпрузите, които не упражняват дейност срещу заплащане, и децата, които са зависими от и се намират под грижата на такива членове, длъжностни лица или други служители, се освобождават от задължително включване и изплащане на вноски в националните системи за социална сигурност в Обединеното кралство при същите условия като тези, приложими на последния ден от преходния период, при условие че съответните лица са включени в схемата за социална сигурност на Съюза.

Член 114

Прехвърляне на пенсионни права

По отношение на длъжностните лица и другите служители на Съюза с каквото и да било гражданство, включително бившите длъжностни лица и бившите други служители, които са постъпили на работа в Съюза преди края на преходния период и които искат да прехвърлят пенсионни права от или към Обединеното кралство съгласно член 11, параграф 1, 2 или 3 и член 12 от приложение VIII към Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз (131) или членове 39, 109 и 135 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, задълженията на Обединеното кралство са същите като тези, които са били налице преди края на преходния период.

Член 115

Осигуряване за безработица

Членове 28а, 96 и 136 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз се прилагат по отношение на другите служители на Съюза с каквото и да било гражданство, включително бившите други служители, които са участвали в схемата на Съюза за безработица преди края на преходния период, при условие че пребивават в Обединеното кралство и са регистрирани в службите по безработица на Обединеното кралство след края на преходния период.

Глава 6

Други разпоредби

Член 116

Отнемане на имунитети и сътрудничество

1.   Членове 17 и 18 от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилагат по отношение на привилегиите, имунитетите и улесненията, предоставени съгласно настоящия дял.

2.   Когато взема решение съгласно член 17 от Протокола за привилегиите и имунитетите дали да отнеме имунитет по искане на органите на Обединеното кралство, Съюзът изхожда от същите съображения, от които изхожда в сравними ситуации при искания на органите на държавите членки.

3.   По искане на органите на Обединеното кралство Съюзът уведомява тези органи за статуса на всяко лице, имащ отношение към правото на това лице на привилегия или имунитет съгласно настоящия дял.

Член 117

Европейска централна банка

1.   Настоящият дял се прилага по отношение на Европейската централна банка („ЕЦБ“), членовете на нейните органи, служителите ѝ и представителите на националните централни банки в Европейската система на централните банки („ЕСЦБ“), които участват в дейностите на ЕЦБ.

2.   Член 22, втора алинея от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага по отношение на ЕЦБ, членовете на нейните органи, служителите ѝ, представителите на националните централни банки в ЕСЦБ, които участват в дейностите на ЕЦБ, както и по отношение на всички обекти на собственост, активи и операции на ЕЦБ в Обединеното кралство, които съответно се държат, управляват или провеждат съгласно Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

3.   Параграф 2 се прилага по отношение на:

а)

собствеността и активите на ЕЦБ, които се държат в Обединеното кралство в края на преходния период; и

б)

операциите на ЕЦБ в Обединеното кралство или с партньори от Обединеното кралство и свързаните с тях подпомагащи дейности, които са били в ход в края на преходния период или които са започнали след края на преходния период като част от дейности за поддържане на операциите, които са били в ход в края на преходния период, до окончателния им падеж, тяхното прекратяване или тяхното приключване.

Член 118

Европейска инвестиционна банка

1.   Настоящият дял се прилага по отношение на Европейската инвестиционна банка („ЕИБ“), членовете на нейните органи, служителите ѝ и представителите на държавите членки, които участват в нейните дейности, както и по отношение на всички клонове или други образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка, и по-специално Европейския инвестиционен фонд.

2.   Член 21, втора алинея от Протокола за привилегиите и имунитетите се прилага по отношение на ЕИБ, членовете на нейните органи, служителите ѝ и представителите на държавите членки, които участват в дейностите ѝ, както и всички клонове или други образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка, и по-специално Европейския инвестиционен фонд.

3.   Параграф 2 се прилага по отношение на:

а)

собствеността и активите на ЕИБ или на клоновете и другите образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка, и по-специално Европейския инвестиционен фонд, които се държат в Обединеното кралство в края на преходния период; и

б)

операциите по получаване на заеми, финансиране и предоставяне на гаранции, инвестиционните операции, касовите операции и операциите по предоставяне на техническа помощ от страна на ЕИБ и на клоновете и другите образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка, и по-специално Европейския инвестиционен фонд, в Обединеното кралство или с партньори от Обединеното кралство и свързаните с тях подпомагащи дейности, които са били в ход в края на преходния период или които са започнали след края на преходния период като част от дейности за поддържане на операциите, които са били в ход в края на преходния период, до окончателния им падеж, тяхното прекратяване или тяхното приключване.

Член 119

Споразумения за седалището

Споразумението за седалището между Обединеното кралство и Европейския банков орган от 8 май 2012 г., размяната на писма относно прилагането в Обединеното кралство на Протокола за привилегиите и имунитетите на Европейските общности по отношение на Европейската агенция за оценка на лекарствените продукти от 24 юни 1996 г. и Споразумението относно седалището на Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“ от 17 юли 2013 г. се прилагат съответно по отношение на Европейския банков орган, Европейската агенция по лекарствата и Центъра за наблюдение на сигурността на „Галилео“, докато приключи преместването им в държава членка. На датата на уведомлението от Съюза за датата на приключване на преместването тези споразумения за седалището се считат за прекратени.

ДЯЛ XIII

Други въпроси, свързани с функционирането на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза

Член 120

Задължение за опазване на професионална тайна

Член 339 от ДФЕС и други разпоредби на правото на Съюза, с които се налага задължение на определени физически лица и институции, органи, служби и агенции на Съюза за опазване на професионална тайна, се прилагат в Обединеното кралство по отношение на всяка информация, включена в обхвата на професионалната тайна, която е била получена преди края на преходния период или е била получена след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение. Обединеното кралство зачита тези задължения на физическите лица и на институциите, органите, службите и агенциите и гарантира, че те се спазват на неговата територия.

Член 121

Задължение за професионална дискретност

Член 19 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз и други разпоредби на правото на Съюза, с които се налага задължение за професионална дискретност на определени физически лица, се прилагат в Обединеното кралство по отношение на всяка информация, която е била получена преди края на преходния период или е била получена след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение. Обединеното кралство зачита тези задължения на физическите лица и гарантира, че те се спазват на неговата територия.

Член 122

Достъп до документи

1.   За целите на разпоредбите на правото на Съюза относно достъпа до документи на институциите, органите, службите и агенциите на Съюза всички позовавания на държавите членки и техните органи се разбират като включващи Обединеното кралство и неговите органи, що се отнася до документи, изготвени или получени от институциите, органите, службите и агенциите на Съюза:

а)

преди края на преходния период; или

б)

след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение.

2.   Член 5 и член 9, параграф 5 от Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета (132) и член 5 от Решение ЕЦБ/2004/3 на Европейската централна банка (133) се прилагат в Обединеното кралство по отношение на всички документи, попадащи в обхвата на тези разпоредби, които са получени от Обединеното кралство:

а)

преди края на преходния период; или

б)

след края на преходния период във връзка с дейностите на Съюза съгласно настоящото споразумение.

Член 123

Европейска централна банка

1.   Членове 9.1, 17, 35.1, 35.2 и 35.4 от Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка се прилага по отношение на ЕЦБ, членовете на нейните органи, служителите ѝ, представителите на националните централни банки в ЕСЦБ, които участват в дейностите на ЕЦБ, както и всички обекти на собственост, активи и операции на ЕЦБ в Обединеното кралство, които се държат, управляват или провеждат съгласно посочения протокол. ЕЦБ е освободена от изискванията за регистрация в Обединеното кралство или за придобиване на каквато и да е форма на лиценз, разрешително или друг вид разрешение от Обединеното кралство за извършване на своите операции.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на:

а)

собствеността и активите на ЕЦБ, които се държат в Обединеното кралство в края на преходния период; и

б)

операциите на ЕЦБ в Обединеното кралство или с партньори от Обединеното кралство и свързаните с тях подпомагащи дейности, които са били в ход в края на преходния период или които са започнали след края на преходния период като част от дейности за поддържане на операциите, които са били в ход в края на преходния период, до окончателния им падеж, тяхното прекратяване или тяхното приключване.

Член 124

Европейска инвестиционна банка

1.   Член 13, член 20, параграф 2, член 23, параграфи 1 и 4, член 26 и член 27, първа алинея от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка се прилага по отношение на ЕИБ, членовете на нейните органи, служителите ѝ и представителите на държавите членки, които участват в дейностите ѝ, както и всички клонове или други образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от посочения протокол, по-специално Европейския инвестиционен фонд. ЕИБ и Европейският инвестиционен фонд са освободени от изискванията за регистрация в Обединеното кралство или за придобиване на каквато и да е форма на лиценз, разрешително или друго разрешение от страна на Обединеното кралство за извършване на своите операции. Валутата на Обединеното кралство остава свободно прехвърляема и конвертируема при спазване на член 23, параграф 2 от Протокол (№ 5) относно устава на Европейската инвестиционна банка по отношение на конвертируемостта на валутата на Обединеното кралство във валута на държава, която не е държава членка, за целите на тези операции.

2.   Параграф 1 се прилага по отношение на:

а)

собствеността и активите на ЕИБ или на клоновете и другите образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка, и по-специално Европейския инвестиционен фонд, които се държат в Обединеното кралство в края на преходния период; и

б)

операциите по получаване на заеми, финансиране и предоставяне на гаранции, инвестиционните операции, касовите операции и операциите по предоставяне на техническа помощ от страна на ЕИБ или на клоновете и другите образувания, създадени от ЕИБ преди края на преходния период в съответствие с член 28, параграф 1 от Протокол (№ 5) за устава на Европейската инвестиционна банка, и по-специално Европейския инвестиционен фонд, в Обединеното кралство или с партньори от Обединеното кралство и свързаните с тях подпомагащи дейности, които са били в ход в края на преходния период или които са започнали след края на преходния период като част от дейности за поддържане на операциите, които са били в ход в края на преходния период, до окончателния им падеж, прекратяване или приключване.

Член 125

Европейски училища

1.   Обединеното кралство е обвързано от Конвенцията за определяне на статута на Европейските училища (134), както и от Регламента относно акредитираните Европейски училища, приет от Управителния съвет на Европейските училища, до края на текущата учебна година в края на преходния период*.

2.   По отношение на учениците, които преди 31 август 2021 г. са придобили европейска степен бакалавър, и учениците, които са записани в цикъл от средно-образователни дисциплини в европейско училище преди 31 август 2021 г. и придобият европейска степен бакалавър след тази дата, Обединеното кралство гарантира, че те се ползват от правата, предвидени в член 5, параграф 2 от Конвенцията за определяне на статута на Европейските училища.

ЧЕТВЪРТА ЧАСТ

ПРЕХОД

Член 126

Преходен период

Определя се преходен период или период на изпълнение, който започва да тече от датата на влизане в сила на настоящото споразумение и приключва на 31 декември 2020 г.

Член 127

Обхват на прехода

1.   Освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, по време на преходния период правото на Съюза е приложимо по отношение на и в Обединеното кралство.

Следните разпоредби на Договорите и актове, приети от институциите, органите, службите или агенциите на Съюза, обаче не са приложими по отношение на и в Обединеното кралство по време на преходния период:

а)

разпоредбите на Договорите и актовете, които съгласно Протокол (№ 15) за някои разпоредби, отнасящи се до Обединеното Кралство Великобритания и Северна Ирландия, Протокол (№ 19) относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз или Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие или съгласно разпоредбите на Договорите относно засиленото сътрудничество не са били обвързващи за Обединеното кралство и в него преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, както и актовете за изменение на тези актове;

б)

Член 11, параграф 4 от ДЕС, член 20, параграф 2, буква б), член 22 и член 24, първа алинея от ДФЕС, членове 39 и 40 от Хартата на основните права на Европейския съюз и актовете, приети въз основа на тези разпоредби.

2.   В случай че Съюзът и Обединеното кралство постигнат споразумение, уреждащо техните бъдещи отношения в областите на общата външна политика и политика на сигурност и общата политика за сигурност и отбрана, което стане приложимо по време на преходния период, дял V, глава 2 от ДЕС и актовете, приети въз основа на тези разпоредби, престават да се прилагат по отношение на Обединеното кралство от датата на прилагане на посоченото споразумение.

3.   По време на преходния период правото на Съюза, приложимо съгласно параграф 1, поражда по отношение на Обединеното кралство и в него същите правни последици като тези, които поражда в Съюза и неговите държави членки, и се тълкува и прилага в съответствие със същите методи и общи принципи като тези, приложими в Съюза.

4.   Обединеното кралство не участва в засилено сътрудничество:

а)

по отношение на което е било дадено разрешение след датата на влизане в сила на настоящото споразумение; или

б)

в рамките на което не са били приети актове преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

5.   По време на преходния период по отношение на мерки, които изменят, доразвиват или заменят съществуваща мярка, приета съгласно трета част, дял V от ДФЕС, с която Обединеното кралство е обвързано преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, член 5 от Протокол (№ 19) относно достиженията на правото от Шенген, включени в рамките на Европейския съюз, и член 4а от Протокол (№ 21) относно позицията на Обединеното кралство и Ирландия по отношение на пространството на свобода, сигурност и правосъдие продължават да се прилагат mutatis mutandis. Обединеното кралство обаче няма право да уведомява за желанието си да участва в прилагането на нови мерки съгласно трета част, дял V от ДФЕС, различни от мерките, посочени в член 4а от Протокол № 21.

С цел да се подкрепи по-нататъшното сътрудничество между Съюза и Обединеното кралство, при условията, определени за сътрудничество с трети държави в съответните мерки, Съюзът може да отправи покана до Обединеното кралство за сътрудничество във връзка с нови мерки, приети съгласно част III, дял V от ДФЕС.

6.   Освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, по време на преходния период всяко позоваване на държавите членки в правото на Съюза, приложимо съгласно параграф 1, включително както то е въведено и приложено от държавите членки, се разбира като включващо Обединеното кралство.

7.   Чрез дерогация от параграф 6:

а)

за целите на член 42, параграф 6 и член 46 от ДЕС и на Протокол (№ 10) относно постоянното структурирано сътрудничество, установено с член 42 от ДЕС, всяко позоваване на държавите членки се разбира като изключващо Обединеното кралство. Това не изключва възможността Обединеното кралство да бъде поканено да участва като трета държава в отделни проекти при условията, определени в Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета (135), по изключение, или в друга форма на сътрудничество, доколкото това е позволено и съгласно условията, установени в бъдещи актове на Съюза, приети въз основа на член 42, параграф 6 и член 46 от ДЕС;

б)

когато актове на Съюза предвиждат участието на държави членки, граждани на държави членки или физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държава членка, в обмен на информация, процедура или програма, които продължават да се прилагат или започват след края на преходния период, и когато такова участие ще предостави достъп до чувствителна информация, свързана със сигурността, която следва да е известна единствено на държавите членки, граждани на държави членки или физически или юридически лица, пребиваващи или установени в държава членка, то при такива изключителни обстоятелства, позоваването на държавите членки в тези актове на Съюза се разбира като изключващо Обединеното кралство. Съюзът уведомява Обединеното кралство за прилагането на тази дерогация;

в)

за целите на назначаването на длъжностни лица и други служители на институциите, органите, службите или агенциите на Съюза всяко позоваване на държавите членки в член 27 и член 28, буква а) от Правилника за длъжностните лица и в член 1 от приложение X към него, както и в членове 12, 82 и 128 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, или в съответните разпоредби на други правила за персонала, приложими за тези институции, органи, служби или агенции, се разбира като изключващо Обединеното кралство.

Член 128

Институционална уредба

1.   Независимо от член 127, по време на преходния период се прилага член 7.

2.   За целите на Договорите по време на преходния период парламентът на Обединеното кралство не се счита за национален парламент на държава членка, освен във връзка с член 1 от Протокол (№ 1) относно ролята на националните парламенти в Европейския съюз и що се отнася до предложенията, които са обществено достояние — член 2 от посочения протокол.

3.   По време на преходния период разпоредбите на Договорите, с които на държавите членки се предоставят институционални права, позволяващи им да представят предложения, инициативи или искания до институциите, се разбират като изключващи Обединеното кралство (136).

4.   За целите на участието в институционалната уредба, предвидена в членове 282 и 283 от ДФЕС и в Протокол (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка, с изключение на член 21, параграф 2 от посочения протокол, по време на преходния период Bank of England не се счита за национална централна банка на държава членка.

5.   Чрез дерогация от параграф 1 от настоящия член и от член 7, по време на преходния период представители или експерти на Обединеното кралство или експерти, определени от Обединеното кралство, могат, ако бъдат поканени, по изключение да присъстват на заседания или части от заседания на комитетите, посочени в член 3, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 182/2011, на заседания или на части от заседания на експертни групи на Комисията, на заседания или части от заседания на други подобни органи, както и на заседания или части от заседания на органи, служби или агенции, където и когато участват представители или експерти от държавите членки или експерти, определени от държавите членки, при условие че е изпълнено едно от следните условия:

а)

обсъждането засяга отделни актове, които трябва да бъдат адресирани по време на преходния период до Обединеното кралство или физически или юридически лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство;

б)

присъствието на Обединеното кралство е необходимо и е в интерес на Съюза, по-специално с оглед на ефективното прилагане на правото на Съюза по време на преходния период.

По време на такива заседания или части от заседания представителите или експертите на Обединеното кралство или експертите, определени от Обединеното кралство, нямат право на глас и тяхното присъствие се ограничава до конкретните точки от дневния ред, изпълняващи условията, посочени в буква а) или б).

6.   По време на преходния период Обединеното кралство не действа в ръководно качество за оценки на риска, разглеждания, одобрения или разрешения на равнището на Съюза или на равнището на държавите членки, действащи съвместно, както е посочено в актовете и разпоредбите, изброени в приложение VII.

7.   По време на преходния период, когато в проекти на актове на Съюза се определят или пряко се посочват конкретни органи, процедури или документи на държави членки, Съюзът се консултира с Обединеното кралство по тези проекти с оглед на осигуряването на правилното изпълнение и прилагане на съответните актове от Обединеното кралство и в Обединеното кралство.

Член 129

Специфична уредба относно външната дейност на Съюза

1.   Без да се засяга член 127, параграф 2, по време на преходния период Обединеното кралство е обвързано със задълженията, произтичащи от посочените в член 2, буква а), подточка iv) международни споразумения, сключени от Съюза, от държавите членки, действащи от негово име, или от Съюза и неговите държави членки, действащи съвместно (*1).

2.   По време на преходния период представители на Обединеното кралство не участват в работата на органите, създадени по силата на международни споразумения, сключени от Съюза или от държавите членки, действащи от негово име, или от Съюза и неговите държави членки, действащи съвместно, освен ако:

а)

Обединеното кралство участва на собствено основание; или

б)

Съюзът по изключение покани Обединеното кралство да присъства като част от делегацията на Съюза в заседания или части от заседания на такива органи, когато Съюзът счита, че присъствието на Обединеното кралство е необходимо и е в интерес на Съюза, по-специално с оглед на ефективното прилагане на тези споразумения по време на преходния период; такова присъствие се допуска само когато участието на държавите членки е разрешено съгласно приложимите споразумения.

3.   В съответствие с принципа на лоялно сътрудничество през преходния период Обединеното кралство се въздържа от всякакви действия или инициативи, които е вероятно да накърнят интересите на Съюза, по-специално в рамките на международни организации, агенции, конференции или форуми, в които Обединеното кралство е страна на собствено основание.

4.   Независимо от параграф 3 по време на преходния период Обединеното кралство може да договаря, подписва и ратифицира международни споразумения, сключени от него в негово собствено качество, в областите на изключителна компетентност на Съюза, при условие че тези споразумения не влизат в сила или не се прилагат по време на преходния период, освен ако това не е разрешено от Съюза.

5.   Без да се засяга член 127, параграф 2, в случаите, в които е необходима координация, може да се проведе консултация с Обединеното кралство за всеки случай поотделно.

6.   След решение на Съвета, попадащо в обхвата на дял V, глава 2 от ДЕС, Обединеното кралство може да направи официална декларация пред върховния представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, в която посочва, че по жизненоважни причини, които излага, свързани с националната политика, в тези изключителни случаи няма да приложи решението. В дух на взаимна солидарност Обединеното кралство се въздържа от всякакво действие, което би могло да противоречи или да попречи на действието на Съюза, основаващо се на това решение, а държавите членки зачитат позицията на Обединеното кралство.

7.   По време на преходния период Обединеното кралство не предоставя командващи граждански операции, ръководители на мисии, командващи операции или командващи силите за мисии или операции, провеждани съгласно членове 42, 43 и 44 от ДЕС, нито осигурява щаб на операцията за такива мисии или операции или служи за рамкова държава за бойни групи на Съюза. По време на преходния период Обединеното кралство не предоставя ръководител за оперативни действия по член 28 от ДЕС.

Член 130

Специфична уредба относно възможностите за риболов

1.   Що се отнася на определянето на възможностите за риболов по смисъла на член 43, параграф 3 от ДФЕС, за всеки период, попадащ в преходния период, се провеждат консултации с Обединеното кралство по отношение на възможностите за риболов, свързани с Обединеното кралство, включително в контекста на подготовката на съответните международни консултации и преговори.

2.   За целите на параграф 1 Съюзът дава възможност на Обединеното кралство за всеки период, попадащ в преходния период, да предоставя коментари относно годишното съобщение на Европейската комисия относно възможностите за риболов, научните становища на съответните научни органи и предложенията на Европейската комисия за възможностите за риболов.

3.   Независимо от член 129, параграф 2, буква б), с цел да се даде възможност на Обединеното кралство да подготви бъдещото си членство в съответните международни форуми, Съюзът може по изключение да покани Обединеното кралство да присъства като част от делегацията на Съюза на международните консултации и преговори, посочени в параграф 1 от настоящия член, доколкото това е позволено за държавите членки и се разрешава от конкретния форум.

4.   Без да се засяга член 127, параграф 1, процентите за гарантиране на относителната стабилност при разпределението на посочените в параграф 1 от настоящия член възможности за риболов се запазват.

Член 131

Надзор и прилагане

По време на преходния период институциите, органите, службите и агенциите на Съюза разполагат с предоставените им от правото на Съюза правомощия по отношение на Обединеното кралство и на физическите и юридическите лица, пребиваващи или установени в Обединеното кралство. По-специално Съдът на Европейския съюз е компетентен в съответствие с предвиденото в Договорите.

Първата алинея се прилага по време на преходния период и по отношение на тълкуването и прилагането на настоящото споразумение.

Член 132

Удължаване на преходния период

1.   Независимо от член 126, Съвместният комитет може, преди 1 юли 2020 г., да приеме решение за удължаване на преходния период до 1 или 2 години (*2).

2.   В случай че Съвместният комитет приеме решение съгласно параграф 1, се прилага следното:

а)

чрез дерогация от член 127, параграф 6 Обединеното кралство се счита за трета държава за целите на изпълнението на програмите и дейностите на Съюза, за които са поети задължения съгласно многогодишната финансова рамка, приложима, считано от 2021 г.;

б)

чрез дерогация от член 127, параграф 1 и без да се засягат разпоредбите на пета част от настоящото споразумение, приложимото право на Съюза, отнасящо се до собствените ресурси на Съюза във връзка с финансовите години, обхванати от удължаването на преходния период, не се прилага по отношение на Обединеното кралство след 31 декември 2020 г.;

в)

чрез дерогация от член 127, параграф 1 от настоящото споразумение, членове 107, 108 и 109 от ДФЕС не се прилагат за мерки, приети от компетентните органи на Обединеното кралство, включително за развитието на селските райони, които са насочени към подпомагане на производството и търговията със селскостопански продукти в Обединеното кралство, до годишно ниво на подпомагане, което не може да надвишава общата сума на разходите, направени в Обединеното кралство в рамките на Общата селскостопанска политика през 2019 г., и при условие че минимален процент на това освободено подпомагане е в съответствие с разпоредбите на приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство. Този минимален процент се определя въз основа на последния наличен процент, за който общите разходи в рамките на общата селскостопанска политика в Съюза са били в съответствие с разпоредбите на приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство. В случай че срокът, с който е удължен преходният период, не е кратен на дванадесет месеца, максималното годишно равнище на освободено подпомагане в годината, в която удълженият преходен период обхваща по-малко от 12 месеца, се намалява pro rata;

г)

за периода от 1 януари 2021 г. до края на преходния период Обединеното кралство прави вноска в бюджета на Съюза, както е определено в съответствие с параграф 3;

д)

при спазване на параграф 3, буква г), пета част от настоящото споразумение не се засяга.

3.   С решение на Съвместния комитет съгласно параграф 1:

а)

се определя подходящият размер на вноската на Обединеното кралство в бюджета на Съюза за периода от 1 януари 2021 г. до края на преходния период, като се взема предвид статуса на Обединеното кралство през този период, както и условията за изплащане на тази сума;

б)

се посочва максималното равнище на освободено подпомагане, както и минималният процент от него, който трябва да отговаря на разпоредбите на приложение 2 към Споразумението на СТО за селското стопанство, както е посочено в параграф 2, буква в);

в)

се предвиждат всички други мерки, необходими за прилагането на параграф 2;

г)

се адаптират датите или сроковете, посочени в членове 51, 62, 63, 84, 96, 125, 141, 156, 157 и приложения IV и V, така че да бъде отразено удължаването на преходния период.

ПЕТАЧАСТ

ФИНАНСОВИ РАЗПОРЕДБИ

ГЛАВА 1

Общи разпоредби

Член 133

Валута, която трябва да се използва между Съюза и Обединеното кралство

Без да се засяга приложимото право на Съюза относно собствените ресурси на Съюза, всички суми, задължения, изчисления, отчети и плащания, посочени в настоящата част, се съставят и изпълняват в евро.

Член 134

Улеснения, предлагани на одиторите във връзка с финансовите разпоредби

Обединеното кралство уведомява Съюза за субектите, на които е възложило извършването на одита на изпълнението на финансовите разпоредби, обхванати от настоящата част.

По искане на Обединеното кралство Съюзът предоставя на субектите, на които е възложена тази задача, всяка информация, която може основателно да бъде поискана във връзка с правата и задълженията на Обединеното кралство съгласно настоящата част, и им оказва подходящото съдействие, за да им позволи да изпълнят своята задача. При предоставянето на информация и съдействие по настоящия член Съюзът действа в съответствие с приложимото право на Съюза, по-специално с правилата на Съюза относно защитата на данните.

Органите на Обединеното кралство и на Съюза могат да договорят подходящи административни разпоредби, с които да се улесни прилагането на първа и втора алинея.

ГЛАВА 2

Принос и участие на обединеното кралство в бюджета на Съюза

Член 135

Принос и участие на Обединеното кралство в изпълнението на бюджетите на Съюза за 2019 г. и 2020 г.

1.   За 2019 г. и 2020 г., в съответствие с част четвърта, Обединеното кралство допринася за изпълнението на бюджета на Съюза и участва в това изпълнение.

2.   Чрез дерогация от част четвърта измененията на Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета (137) или Решение 2014/335/ЕС, Евратом, които са приети на или след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, не се прилагат по отношение на Обединеното кралство, доколкото тези изменения оказват въздействие върху финансовите задължения на Обединеното кралство.

Член 136

Разпоредби, приложими след 31 декември 2020 г. във връзка със собствените ресурси

1.   Приложимото право на Съюза относно собствените ресурси на Съюза за финансовите години до 2020 г. продължава да се прилага за Обединеното кралство след 31 декември 2020 г., включително когато съответните собствени ресурси следва да се предоставят или коригират след тази дата.

2.   Без да се засяга член 135, параграф 2, правото на Съюза, посочено в параграф 1 от настоящия член, включва по-специално следните актове и разпоредби, включително всяко изменение в тях, независимо от датата на приемане, влизане в сила или прилагане на изменението:

а)

Решение 2014/335/ЕС, Евратом;

б)

Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, и по-специално член 12 от него във връзка с лихвата върху сумите, предоставени със закъснение, и член 11 от него във връзка с това как се процедира в случай на неучастие;

в)

Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014, и по-специално член 1 от него във връзка с изчисляването на баланса и членове 2—8 от него във връзка с мерките за прилагане на системата на собствените ресурси;

г)

Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета (138);

д)

Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета (139);

е)

Решение за изпълнение (EC, Евратом) 2018/195 на Комисията (140);

ж)

Решение за изпълнение (EC, Евратом) 2018/194 на Комисията (141);

з)

Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета (142) („Финансовият регламент“);

и)

Член 287 от ДФЕС относно ролята на Сметната палата, както и други правила, отнасящи се до тази институция;

й)

Член 325 от ДФЕС относно борбата с измамите и свързаните с него актове, по-специално Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета (143) и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета (144);

к)

годишните бюджети за финансовите години до 2020 г. или в случай че годишният бюджет не е приет — правилата, приложими в съответствие с член 315 от ДФЕС.

3.   Чрез дерогация от параграфи 1 и 2 следните правила се прилагат за Обединеното кралство след 31 декември 2020 г.:

а)

всички суми, произтичащи по отношение на Обединеното кралство от корекции на собствените ресурси, записани в бюджета, и от корекции, свързани с излишъка или дефицита, във връзка с финансирането на бюджетите на Съюза до 2020 г. в съответствие с правото на Съюза, посочено в параграфи 1 и 2, са дължими от или на Обединеното кралство;

б)

ако в съответствие с приложимото право на Съюза относно собствените ресурси на Съюза датата, на която собствените ресурси трябва да бъдат предоставени е след 28 февруари 2021 г., плащането се извършва на най-ранната дата, посочена в член 148, параграф 1, след датата, на която трябва да бъдат предоставени собствените ресурси;

в)

за целите на плащането от Обединеното кралство на традиционните собствени ресурси след 28 февруари 2021 г., размерът на правата, констатирани съгласно член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, след приспадане на разходите по събирането в съответствие с член 2, параграф 3 и член 10, параграф 3 от Решение 2014/335/ЕС, Евратом, се намалява с дела на Обединеното кралство от тази сума;

г)

чрез дерогация от член 7 от настоящото споразумение представителите или експертите на Обединеното кралство или експертите, определени от Обединеното кралство, могат, ако бъдат поканени, по изключение да присъстват, без да разполагат с право на глас, на заседанията на всеки комитет, създаден съгласно приложимото право на Съюза, посочено в параграфи 1 и 2 от настоящия член, като например заседанията на Консултативния комитет по собствените ресурси, създаден съгласно член 7 от Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014, или Комитета по БНД, създаден съгласно член 4 от Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003, доколкото работата на тези комитети се отнася за финансовите години до 2020 г.;

д)

корекции на собствените ресурси на база ДДС и брутен национален доход се правят единствено ако решение за съответните мерки съгласно разпоредбите, посочени в параграфи 1 и 2, е взето не по-късно от 31 декември 2028 г.;

е)

отделната сметка за традиционните собствени ресурси, посочена в член 6, параграф 3, втора алинея от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, се закрива изцяло до 31 декември 2025 г. Преди 20 февруари 2026 г. дял от сумите, които все още са в тази сметка към 31 декември 2025 г. и които не са предмет на констатациите от инспекциите на Европейската комисия, съобщени преди тази дата съгласно законодателството за собствените ресурси, се предоставя на разположение на бюджета на Съюза, като този дял съответства на съотношението на сумите, предоставени на Съюза, към сумите, докладвани от Обединеното кралство пред Европейската комисия в рамките на процедурата, определена в член 13 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014, в периода от 1 януари 2014 г. до 31 декември 2020 г.

Член 137

Участие на Обединеното кралство в изпълнението на програмите и дейностите на Съюза през 2019 и 2020 г.

1.   В съответствие с част четвърта програмите и дейностите на Съюза, за които са поети задължения съгласно многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 г. („МФР за периода 2014—2020 г.“) или предходните финансови перспективи, се изпълняват през 2019 и 2020 г. по отношение на Обединеното кралство въз основа на приложимото право на Съюза.

Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета (145), както е приложим през 2020 г., не се прилага в Обединеното кралство за референтната 2020 година. Въпреки това член 13 от посочения регламент се прилага по отношение на схемата за директни плащания на Обединеното кралство за референтната 2020 година, при условие че тази схема е еквивалентна на схемата по Регламент (ЕС) № 1307/2013, приложима през 2020 г.

2.   Чрез дерогация от четвърта част Обединеното кралство и проекти, намиращи се в Обединеното кралство, отговарят на условията за финансови операции, извършвани в рамките на финансови инструменти, управлявани пряко или непряко съгласно дял X от Финансовия регламент, или финансови операции, гарантирани от бюджета на Съюза по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), създаден с Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета (146), и на Европейския фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), създаден с Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета (147), само при условие че тези финансови операции са били одобрени от субектите и органите, включително ЕИБ и Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ), или от лицата, на които е възложено изпълнението на част от тези действия преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, дори ако подписването на посочените финансови операции се е състояло след тази дата. По отношение на финансовите операции, одобрени след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, субектите, установени в Обединеното кралство, се третират като субекти, намиращи се извън Съюза.

Член 138

Право на Съюза, приложимо след 31 декември 2020 г. по отношение на участието на Обединеното кралство в изпълнението на програмите и дейностите на Съюза, за които са поети задължения съгласно МФР за периода 2014—2020 г. или предходни финансови перспективи

1.   По отношение на изпълнението на програмите и дейностите на Съюза, за които са поети задължения съгласно МФР за периода 2014—2020 г. или предходни финансови перспективи, приложимото право на Съюза, включително правилата за финансови корекции и уравняване на сметките, продължава да се прилага спрямо Обединеното кралство след 31 декември 2020 г. до приключването на тези програми и дейности на Съюза.

2.   Приложимото право на Съюза, посочено в параграф 1, включва по-специално следните разпоредби, включително измененията на тези разпоредби, независимо от датата на приемане, влизане в сила или прилагане на изменението:

а)

Финансовия регламент;

б)

основните актове по смисъла на член 2, точка 4 от Финансовия регламент, с които се създават програмите или дейностите на Съюза, посочени в бюджетните забележки относно дяловете, главите, статиите или позициите, по които са поети задължения за бюджетните кредити;

в)

Член 299 от ДФЕС относно изпълняемостта на парични задължения;

г)

Член 287 от ДФЕС относно ролята на Сметната палата, както и други правила, отнасящи се до тази институция;

д)

Член 325 от ДФЕС относно борбата с измамите и свързаните с него актове, по-специално Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 и Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95.

3.   Чрез дерогация от член 7 представителите или експертите от Обединеното кралство или експертите, определени от Обединеното кралство, могат, ако бъдат поканени, по изключение да присъстват, без да разполагат с право на глас, на заседанията на комитетите, които подпомагат Европейската комисия в изпълнението и управлението на програмите, установени с правото на Съюза, посочено в параграф 1, или установени от Европейската комисия във връзка с прилагането на това право, доколкото тяхната работа се отнася до финансовите години до 2020 г.

4.   Чрез дерогация от член 8 Обединеното кралство има достъп до мрежите, информационните системи и базите данни, създадени съгласно съответните основни актове или със съответните правила за изпълнение, произтичащи от тези основни актове, доколкото това е строго необходимо за изпълнението на програмите и дейностите, посочени в параграф 2, буква б).

5.   По предложение на Комитета по финансовите разпоредби, посочен в член 165, параграф 1, буква е), Съвместният комитет може да приема, в съответствие с правилата, установени в член 166, технически мерки за улесняване на приключването на програмите и дейностите, посочени в параграф 1 от настоящия член, или за освобождаване на Обединеното кралство от задължения за предприемането на действия, по време на или след приключването на тези програми и дейности, които не са релевантни за бивша държава членка, при условие че тези технически мерки спазват принципа на добро финансово управление и не водят до предимство в полза на Обединеното кралство или на бенефициери от Обединеното кралство спрямо държави членки или трети държави, участващи в същите програми и дейности, финансирани от бюджета на Съюза.

Член 139

Дял на Обединено кралство

Делът на Обединеното кралство, посочен в член 136, параграф 3, букви а) и в) и в членове 140—147 е процент, изчислен като съотношението между собствените ресурси, предоставени от Обединеното кралство за периода 2014—2020 г., и собствените ресурси, предоставени през този период от всички държави членки и Обединеното кралство, като при изчислението се взема предвид корекцията на тези два елемента със сумата, съобщена на държавите членки преди 1 февруари 2022 г. в съответствие с член 10б, параграф 5 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

Член 140

Неизпълнени поети задължения

1.   Освен ако не е предвидено друго в настоящото споразумение, Обединеното кралство носи отговорност спрямо Съюза за своя дял от бюджетните задължения в бюджета на Съюза и бюджетите на децентрализираните агенции на Съюза, дължими към 31 декември 2020 г., както и за своя дял от поетите през 2021 г. задължения за преноса на бюджетни кредити за поети задължения от бюджета за 2020 г.

Първа алинея не се прилага по отношение на следните поети задължения, неизпълнени към 31 декември 2020 г.:

а)

задълженията, свързани с програмите и органите, за които се прилага член 11 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 по отношение на Обединеното кралство;

б)

задълженията, финансирани чрез целеви приходи в бюджета на Съюза.

По отношение на децентрализираните агенции на Съюза размерът на техните задължения, посочени в първа алинея, се взема предвид пропорционално на дела на вноските от бюджета на Съюза в общите им приходи за периода 2014—2020 г.

2.   Съюзът изчислява размера на задълженията, посочени в параграф 1, към 31 декември 2020 г. Съюзът съобщава тази сума на Обединеното кралство до 31 март 2021 г., като добавя списък с референтния коефициент за всяко задължение, съответните бюджетни редове и сумата за всеки съответен бюджетен ред.

3.   До 31 март всяка година, считано от 2022 г., във връзка със задълженията, посочени в параграф 1, Съюзът предоставя на Обединеното кралство:

а)

информация относно размера на неизпълнените поети задължения към 31 декември на предходната година и относно плащанията и отменените бюджетни задължения, извършени през предходната година, включително актуализация на списъка, посочен в параграф 2;

б)

прогнозна стойност на очакваните плащания през текущата година въз основа на равнището на бюджетните кредити за плащания в бюджета;

в)

прогнозна стойност на очаквания принос на Обединеното кралство за покриване на плащанията, посочени в буква б); и

г)

друга информация, като например средносрочна прогноза за плащанията.

4.   Дължимата годишна сума се изчислява като дела на Обединеното кралство от прогнозната стойност, посочена в параграф 3, буква б), коригирана с разликата между плащанията, извършени от Обединеното кралство през предходната година, и дела на Обединеното кралство от плащанията, извършени от Съюза през предходната година по неизпълнените поети задължения, посочени в параграф 1, намален с размера на нетните финансови корекции по отношение на програми и дейности, финансирани в рамките на МФР за периода 2014—2020 г. или предходни финансови перспективи, и намален с постъпленията от процедури за нарушение относно непредоставяне от страна на държава членка на собствени ресурси, свързани с финансовите години до 2020 г., при условие че тези суми са били получени в бюджета през предходната година и са окончателни. Годишната сума, дължима от Обединеното кралство, не се коригира през съответната година.

През 2021 г. годишната сума, дължима от Обединеното кралство, се намалява с дела на Обединеното кралство при финансирането на бюджета за 2020 г. от размера на бюджетните кредити за плащания, пренесени от 2020 г. за 2021 г. в съответствие с членове 12 и 13 от Финансовия регламент, и с дела на Обединеното кралство от общия размер на традиционните собствени ресурси, предоставени на Съюза през януари и февруари 2021 г., по отношение на които правата на Съюза са установени в съответствие с член 2 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 през ноември и декември 2020 г. Съюзът също така възстановява на Обединеното кралство дела на Обединеното кралство от общия размер на традиционните собствени ресурси, предоставени от държавите членки след 31 декември 2020 г. за стоки, допуснати за свободно обращение след завършване или приключване на временно складиране или на митнически режими по член 49, параграф 2, започнали преди или на тази дата.

5.   По искане на Обединеното кралство, направено най-рано след 31 декември 2028 г., Съюзът прави прогнозна оценка на оставащите суми, които трябва да бъдат платени от Обединеното кралство съгласно настоящия член, въз основа на правило, отчитащо размера на неизпълнените поети задължения в края на годината, както и прогнозна оценка на отменените бюджетни задължения по тези неизпълнени поети задължения, финансовите корекции и постъпленията от процедурите за нарушение след края на годината. След потвърждението от страна на Обединеното кралство на приемането на предложението до Комитета по финансовите разпоредби, посочен в член 165, параграф 1, буква е), и Съвместния комитет Обединеното кралство изплаща прогнозната сума, коригирана в съответствие с параграф 4 от настоящия член, във връзка с плащанията, извършени от Обединеното кралство през предходната година. Плащането на сумите, посочени в настоящия параграф, погасява оставащите задължения на Обединеното кралство или на Съюза по настоящия член.

Член 141

Глоби, за които е взето решение преди или на 31 декември 2020 г.

1.   По отношение на глоба, за която Съюзът е взел решение преди или на 31 декември 2020 г. и която е станала окончателна и не представлява целеви приход, Съюзът възстановява на Обединеното кралство неговия дял от размера на глобата, събрана от Съюза, освен ако тази сума вече не е записана като бюджетен приход в бюджета на Съюза преди или на 31 декември 2020 г.

2.   По отношение на глоба, за която Съюзът е взел решение след 31 декември 2020 г. в рамките на процедура по член 92, параграф 1, Съюзът възстановява на Обединеното кралство дела му от размера на глобата, събрана от Съюза, след като тази глоба е станала окончателна.

Член 142

Задължения на Съюза към края на 2020 г.

1.   Обединеното кралство носи отговорност по отношение на Съюза за дела си от финансирането на задълженията на Съюза, поети до 31 декември 2020 г., с изключение на следното:

а)

задължения, за които има съответни активи, включително: активи, свързани със заеми за финансова помощ от Съюза, и свързаните с тях пасиви от счетоводния баланс, активи, които съответстват на имоти, машини и съоръжения, и провизии, свързани с демонтирането на ядрени обекти на Съвместния изследователски център, както и всички свързани с отдаване под наем задължения, нематериални активи и инвентар, всички активи и пасиви, свързани с управлението на валутен риск, начислени приходи и приходи за бъдещи периоди и всички провизии, различни от тези, които са свързани с глоби, съдебни производства и задължения по финансови гаранции; и

б)

пасиви и активи, които са свързани с управлението на бюджета и управлението на собствените ресурси, включително непогасени аванси по предварително финансиране, вземания, пари в брой, задължения и начислени разходи, включително тези, свързани с Европейския фонд за гарантиране на земеделието или вече включени в неизпълнените поети задължения (RAL).

2.   По-специално Обединеното кралство носи отговорност за дела си от задължението на Съюза по отношение на пенсионните права и правата на други свързани със заетостта доходи, натрупани на или преди 31 декември 2020 г. Плащанията, свързани с това задължение, се извършват в съответствие с параграфи 5 и 6.

3.   До 31 март всяка година, считано от 2022 г., Съюзът предоставя на Обединеното кралство информация за плащанията, извършени през предходната година, съответстващи на неизпълнените задължения към 31 декември 2020 г., и за размера на приноса на Обединеното кралство за тези плащания.

4.   До 31 март всяка година, считано от 2022 г., Съюзът предоставя на Обединеното кралство специален документ за пенсиите, разглеждащ положението към 31 декември на предходната година по отношение на задължението, посочено в параграф 2, в който документ се посочват:

а)

оставащите суми, които все още не са изплатени във връзка със задълженията, описани в параграф 5;

б)

изчисленията, данните и предположенията, използвани за определяне на сумата, която Обединеното кралство трябва да плати до 30 юни на текущата година, по отношение на плащанията за пенсии на персонала и вноските от бюджета на Съюза към общата схема за здравно осигуряване (ОЗОС), извършени през предходната година в съответствие с параграф 6, и прогноза за тези суми за текущата година;

в)

по отношение на популацията към 31 декември 2020 г. — информация за броя на действителните бенефициери и за очакваните бъдещи бенефициери на пенсионноосигурителната и здравноосигурителната схема на персонала в края на предходната година, както и за натрупаните им към посочения момент права след заетост; и

г)

непогасените задължения на Обединеното кралство, изчислени въз основа на актюерски оценки, направени в съответствие с международните счетоводни стандарти за публичния сектор, и обяснение на развитието на тези задължения в сравнение с предходната година.

Посоченият документ може да бъде актуализиран до 30 септември на същата година, за да се отразят окончателните данни за предходната година.

5.   Що се отнася до отговорността на Обединеното кралство по отношение на пенсионните права и правата на други свързани със заетостта доходи, посочени в параграф 2, по отношение на пенсиите на членовете на европейските институции и на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност, попадащи в обхвата на Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета (148), Решение 2005/684/ЕО, Евратом на Европейския парламент (149) и Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета (150), Обединеното кралство участва в задълженията, които са записани в консолидираните отчети на Съюза за 2020 финансова година, с 10 вноски, считано от 31 октомври 2021 г.

6.   Що се отнася до отговорността на Обединеното кралство по отношение на пенсионните права и правата на други свързани със заетостта доходи, посочени в параграф 2, по отношение на пенсиите на длъжностните лица на Съюза, установени в съответствие с членове 77—84 от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, и по отношение на пенсиите на срочно наетите служители, договорно наетите служители и парламентарните сътрудници, установени в съответствие съответно с членове 33—40, членове 101—114 и член 135 от Условията за работа на другите служители на Европейския съюз, Обединеното кралство допринася годишно към нетните плащания, извършвани от бюджета на Съюза за всеки бенефициер, и към свързаната с това вноска към бюджета на Съюза за ОЗОС за всеки бенефициер или лице, което се ползва с права, на основание връзката си с бенефициера. Плащанията по тази вноска започват на 30 юни 2022 г.

Що се отнася до пенсиите, посочени в първа алинея, плащането от страна на Обединеното кралство е сборът от нетните плащания, извършени от бюджета на Съюза през предходната година за всеки бенефициер, умножен по дела на Обединеното кралство и по процент, който е специфичен за всеки бенефициер („специфичният процент“). Специфичният процент е, както следва:

а)

за бенефициер, получаващ пенсия на 1 януари 2021 г., специфичният процент е 100 %;

б)

за всеки друг бенефициер на пенсия специфичният процент се изчислява като съотношението между пенсионните права, придобити в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, и по-специално приложение VIII към него, на или преди 31 декември 2020 г., включително пенсионните права, прехвърлени към тази дата, и придобитите пенсионни права към датата на пенсиониране или на смъртта, ако това събитие е настъпило по-рано, или към датата, на която лицето напуска схемата;

в)

за целите на вноската от бюджета в ОЗОС специфичният процент се изчислява като съотношението между броя на годините до 31 декември 2020 г., през които бенефициерът е осъществявал вноски в пенсионноосигурителната схема, и общия брой години към момента на излизане в пенсия, през които бенефициерът или лицето, обхванато от Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, който представлява основание за пораждане на права по ОЗОС, са осъществявали вноски в пенсионноосигурителната схема.

За бенефициер на наследствена пенсия или на пенсия за сираци, установени в съответствие с Правилника за длъжностните лица на Европейския съюз, изчислението се извършва въз основа на кариерата на лицето, попадащо в обхвата на посочения правилник, който представлява правното основание за наследствената пенсия или пенсията за сираци.

Докато задължението по настоящия параграф не бъде погасено, през която и да е година („година N“) Обединеното кралство може, преди 1 март на година N, да изпрати на Съюза искане за плащане на неизплатеното задължение към 31 декември на година N. Съюзът определя размера на неизплатеното задължение по отношение на пенсиите и на получаваните след заетост доходи от ОЗОС, като използва същата методология, като тази в параграф 4, буква г). Ако Обединеното кралство се съгласи, то изплаща тази сума на пет вноски, като първото плащане се извършва през година N+1. Обединеното кралство покрива също така своето задължение за година N по процедурата, определена в настоящия параграф. След извършване на плащането и при условие че плащанията, посочени в параграф 5, са извършени, оставащите задължения по настоящия член се погасяват. Комитетът по финансовите разпоредби, посочен в член 165, параграф 1, буква е), и Съвместният комитет се уведомяват за тази ситуация.

Член 143

Условни финансови задължения, свързани със заеми за финансова помощ, ЕФСИ, ЕФУР и мандата за външно кредитиране

1.   Обединеното кралство носи отговорност по отношение на Съюза за своя дял от условните финансови задължения на Съюза, произтичащи от финансови операции, които са:

а)

приети от Европейския парламент и от Съвета или от Европейската комисия преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, когато тези финансови операции се отнасят до заеми за финансова помощ, приети в съответствие с Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета (151), Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета (152) или решенията на Европейския парламент и на Съвета за предоставяне на макрофинансова помощ на различни държави въз основа на финансиране в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета (153) или Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 на Съвета (154);

б)

одобрени преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение от органите, образуванията или лицата, на които пряко е поверено изпълнението на финансови операции във връзка с бюджетни гаранции, които са били предоставени в полза на ЕИБ чрез ЕФСИ в съответствие с Регламент (ЕС) 2015/1017 или чрез мандата за външно кредитиране в съответствие с Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 или Регламент (ЕО, Евратом) № 2728/94 и Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (155) или Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета (156) или са били предоставени в полза на отговарящи на условията за допустимост партньори (ЕФУР).

На 31 юли 2019 г. Съюзът предоставя на Обединеното кралство специален доклад относно тези финансови операции, като предоставя за всеки вид инструмент информация за:

а)

финансовите задължения, произтичащи от тези финансови операции към датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

б)

когато е приложимо, провизиите, държани към датата на влизане в сила на настоящото споразумение в съответните гаранционни фондове или доверителни сметки с цел покриване на финансовите задължения, посочени в буква а), и на съответните провизии, за които са поети задължения, но все още не са платени.

В консолидираните отчети на Съюза за 2019 г. и 2020 г. плащанията от провизиите, посочени във втора алинея, буква б), извършени от датата на влизане в сила на настоящото споразумение до съответно 31 декември 2019 г. и 31 декември 2020 г., се оповестяват за същите финансови операции, посочени в настоящия параграф, но за които е взето решение на или след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Отговорността на Обединеното кралство по отношение на Съюза във връзка с финансовите операции, посочени в настоящия параграф, не се засяга от преструктурирането на тези финансови операции. По-специално финансовата експозиция на Обединеното кралство не се увеличава в номинално изражение в сравнение с положението непосредствено преди преструктурирането.

2.   Що се отнася до финансовите операции, посочени в параграф 1, Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за своя дял от:

а)

всички суми, събрани от Съюза от неизправни длъжници или свързани с недължими плащания; и

б)

всички нетни приходи, произтичащи от разликата между финансовите и оперативните приходи и финансовите и оперативните разходи, записани в бюджета на Съюза като приходи — общи или целеви.

Що се отнася до приходите от управлението на активите във връзка с финансирането на инструментите, за които се осигурява финансиране, Съюзът изчислява процент от приходите като съотношението между нетните приходи от управлението на активите за предходната година и общото финансиране, съществуващо към края на предходната година. Размерът на задължението по отношение на Обединеното кралство за приходите от управлението на активите във връзка с финансирането е сумата, която се получава, като се умножи текущото финансиране на Обединеното кралство, посочено в параграф 5, по този процент от приходите.

3.   До 31 март 2021 г. за всеки инструмент, посочен в параграф 1, за който е предвидено финансиране от бюджета на Съюза, Съюзът съобщава на Обединеното кралство:

а)

първоначалното му финансиране, изчислено като дела на Обединеното кралство от сбора от:

i)

провизиите, осигурени в съответния гаранционен фонд до 31 декември 2020 г.;

ii)

размера на провизиите, за които са поети задължения, но които все още не са платени до 31 декември 2020 г.; и

iii)

плащанията, извършени от датата на влизане в сила на настоящото споразумение до 31 декември 2020 г. във връзка с финансови операции, за които е взето решение на или след датата на влизане в сила на настоящото споразумение; и

б)

неговия процент на финансиране по подразбиране, изчислен като съотношението между първоначалното финансиране на Обединеното кралство за този инструмент и размера на финансовите операции, посочени в параграф 1, към 31 декември 2020 г., за които е взето решение преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

4.   На 31 март всяка година, считано от 2021 г., до амортизирането, изтичането или прекратяването на финансовите операции, посочени в параграф 1, Съюзът предоставя на Обединеното кралство информация за тези финансови операции. За всеки вид инструмент информацията съдържа:

а)

условните задължения, неизпълнени към 31 декември на предходната година;

б)

плащанията, извършени от Съюза през предходната година във връзка с тези финансови операции, и размерите на тези плащания, натрупани след 31 декември 2020 г.;

в)

текущото финансиране на Обединеното кралство и неговия текущ процент на финансиране съгласно параграф 5;

г)

възстановяванията, извършени в полза на Обединеното кралство през предходната година в съответствие с параграф 6, буква а), и размерите на тези възстановявания, натрупани след 31 декември 2020 г.;

д)

събраните суми и нетните приходи, записани в бюджета на Съюза съгласно параграф 2, за предходната година;

е)

при необходимост — друга полезна информация за финансовите операции, извършени през предходната година.

5.   До 31 март всяка година за всеки инструмент, посочен в параграф 1, когато основният акт предвижда финансиране от бюджета на Съюза, Съюзът:

а)

изчислява текущото финансиране на Обединеното кралство, определено като размера на първоначалното финансиране на Обединеното кралство, намален със следното:

i)

дела на Обединеното кралство от натрупаните плащания, посочени в параграф 4, буква б), извършени от бюджета на Съюза след 31 декември 2020 г. във връзка с финансови операции, за които е взето решение преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

ii)

дела на Обединеното кралство от размера на отменените бюджетни задължения през предходните години по неизпълнените поети задължения, посочени в параграф 3, буква а), подточка ii) от настоящия член, съобщени съгласно член 140, параграф 3;

iii)

натрупаното равнище на възстановяванията, извършени в полза на Обединеното кралство от 1 януари 2021 г. нататък, както е посочено в параграф 4, буква г);

б)

съобщава на Обединеното кралство текущия процент на финансиране, определен като съотношението между текущото финансиране на Обединеното кралство и размера на финансовите операции, посочени в параграф 4, буква а).

6.   Всяка година от 2022 г. нататък:

а)

ако текущият процент на финансиране на Обединеното кралство за даден инструмент надвишава неговия процент на финансиране по подразбиране за този инструмент, Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за този инструмент за сумата, получена чрез умножаване на размера на финансовите задължения, посочени в параграф 4, буква а), по разликата между текущия процент на финансиране и процента на финансиране по подразбиране. Задължението на Съюза не надвишава текущото финансиране на Обединеното кралство, изчислено в параграф 5;

б)

ако през дадена година текущият процент на финансиране на Обединеното кралство за даден инструмент стане отрицателен, Обединеното кралство носи отговорност по отношение на Съюза за този инструмент за сумата на отрицателното текущо финансиране. През следващите години Обединеното кралство е отговорно по отношение на Съюза за този инструмент за дела си от извършените плащания, съобщени в съответствие с параграф 4, буква б) от настоящия член, и за дела на Обединеното кралство от размера на отменените бюджетни задължения през предходната година по неизпълнените поети задължения, посочени в параграф 3, буква а), подточка ii) от настоящия член, съобщени съгласно член 140, параграф 3.

7.   Ако текущото финансиране на Обединеното кралство е положително, след като финансовите операции на Съюза, свързани с инструмент, посочен в параграф 1, бъдат погасени, Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за размера на текущото финансиране на Обединеното кралство, изчислен в съответствие с параграф 5.

8.   След 31 декември 2020 г., ако от бюджета на Съюза се извършват плащания за финансовите операции, посочени в параграф 1, във връзка с инструмент, за който основният акт не предвижда финансиране, Обединеното кралство носи отговорност по отношение на Съюза за този инструмент за своя дял от извършените плащания, съобщени в съответствие с параграф 4, буква б).

9.   За целите на настоящия член, когато финансови задължения, плащания, събирания или други суми са свързани с финансови операции, посочени в параграф 1, но не може да бъде пряко определено дали произтичат от конкретна финансова операция вследствие на прилагането на механизми за споделяне на риска или за подчиненост, съответните финансови задължения, плащания, събирания или други суми, които трябва да бъдат определени с цел прилагане на настоящия член, се изчисляват пропорционално въз основа на съотношението между размера на финансовите операции, за които е взето решение или които са одобрени преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, към 31 декември на годината, предхождаща извършването на изчислението, и общия размер на финансовите операции към тази дата.

10.   Когато финансовите операции, посочени в параграф 1, не се амортизират, тези финансови операции се считат след 10 години за амортизиращи се операции, пропорционално на амортизацията на оставащите амортизиращи се операции.

Член 144

Финансови инструменти под режим на пряко или непряко изпълнение, финансирани от програмите от МФР за периода 2014—2020 г. или в рамките на предходни финансови перспективи

1.   От датата на влизане в сила на настоящото споразумение до пълното амортизиране на финансовите операции, посочени в буква а) от настоящата алинея, Съюзът определя следните финансови операции:

а)

преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение — Европейската комисия е взела решение за тях и когато е необходимо, са одобрени от финансовите институции, на които Европейската комисия е възложила изпълнението на финансов инструмент по програма от МФР за периода 2014—2020 г. или в рамките на предходни финансови перспективи под режим на пряко или непряко изпълнение; и

б)

е взето решение за тях и когато е необходимо, са одобрени на или след датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

На 31 юли 2019 г. в доклада, посочен в член 143, параграф 1, втора алинея, Съюзът предоставя следната информация относно финансовите инструменти под режим на пряко или непряко изпълнение, които се финансират от програмите от МФР за периода 2014—2020 г. или се финансират в рамките на предходни финансови перспективи:

а)

финансовите задължения, произтичащи от операциите, за които е взето решение преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение от Европейската комисия или от субекта, на който Европейската комисия е възложила изпълнението на финансовия инструмент; и

б)

плащанията, извършени от Европейската комисия за финансовите инструменти, и сумите, заделени за финансовите инструменти, които все още не са платени към тази дата.

Отговорността на Съюза по отношение на Обединеното кралство във връзка с финансовите операции, посочени в настоящия параграф, не се засяга от преструктурирането на тези финансови операции, доколкото това преструктуриране не увеличава финансовата експозиция спрямо контрагента в номинално изражение, каквато тя е била непосредствено преди преструктурирането.

2.   Считано от 2021 г., на 31 март всяка година, до амортизирането, изтичането или прекратяването им, за всеки финансов инструмент, посочен в параграф 1, Съюзът съобщава на Обединеното кралство наличната информация за посочените в параграф 1 финансови операции, за които е взето решение или които са одобрени преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, както и за тези, за които е взето решение или които са одобрени на или след тази дата. За всеки инструмент информацията съдържа:

а)

финансовите задължения към 31 декември на предходната година, произтичащи от финансовите операции, за които е взето решение от Европейската комисия или които са одобрени от субекта, на който Европейската комисия е възложила изпълнението на финансовия инструмент, преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

б)

общите финансови задължения към 31 декември на предходната година, произтичащи от финансовите операции, за които е взето решение от Европейската комисия или от субекта, на който Европейската комисия е възложила изпълнението на инструмента;

в)

съотношението между сумите, посочени в букви а) и б);

г)

плащанията, извършени от обезпечителния фонд или от доверителните сметки към упълномощените субекти, когато тези плащания са свързани с финансови операции, за които е взето решение от Европейската комисия или които са одобрени от субекта, на който Европейската комисия е възложила изпълнението на финансовия инструмент, след датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

д)

частта от сумите, върнати на Съюза в съответствие с член 209, параграф 3 от Финансовия регламент, с изключение на върнатите средства, предвидени в буква е) от настоящия параграф, във връзка с финансови операции, за които е взето решение или които са одобрени преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

е)

приходите от ресурсите на финансовия инструмент в обезпечителния фонд или в доверителните сметки;

ж)

частта от сумата на обезпечителния фонд или доверителните сметки, която не е била изплатена и която е била събрана от Европейската комисия;

з)

при необходимост — друга полезна информация за финансовите операции, извършени през предходната година.

3.   Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за дела на Обединеното кралство от всяка сума, посочена в параграф 2, букви г)—ж).

4.   За целите на настоящия член, когато финансови задължения, плащания, събирания или други суми са свързани с финансови операции, посочени в параграф 1, но не може да бъде пряко определено, че произтичат от конкретна финансова операция вследствие на прилагането на механизми за споделяне на риска или за подчиненост, съответните финансови задължения, плащания, събирания или други суми, които трябва да бъдат определени с цел прилагане на настоящия член, се изчисляват пропорционално въз основа на съотношението, посочено в параграф 2, буква в).

Член 145

Европейска общност за въглища и стомана

Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за дела му от нетните активи на Европейската общност за въглища и стомана в ликвидация към 31 декември 2020 г.

Съюзът възстановява съответната сума на Обединеното кралство под формата на пет равни годишни вноски на 30 юни всяка година, като първата вноска става дължима на 30 юни 2021 г.

Член 146

Инвестиции на Съюза в ЕИФ

Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за дела му от инвестициите на Съюза във внесения капитал на ЕИФ към 31 декември 2020 г.

Съюзът възстановява съответната сума на Обединеното кралство под формата на пет равни годишни вноски на 30 юни всяка година, като първата вноска става дължима на 30 юни 2021 г.

Член 147

Условни задължения, свързани със съдебни дела

1.   Обединеното кралство носи отговорност за своя дял от плащанията, необходими за изпълняване на условните задължения на Съюза, които стават дължими във връзка със съдебни дела, засягащи финансовите интереси на Съюза, свързани с бюджета, и по-специално във връзка с Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 или във връзка със съдебни дела, произтичащи от изпълнението на програми и политики на Съюза, при условие че фактите, формиращи предмета на тези дела, са настъпили не по-късно от 31 декември 2020 г.

Съюзът носи отговорност по отношение на Обединеното кралство за дела му от всички събрани впоследствие суми, свързани с плащанията, посочени в първа алинея.

2.   До 31 март всяка година Съюзът съобщава на Обединеното кралство посочените в параграф 1 суми.

Член 148

Плащания след 2020 г.

1.   Референтните дати за плащанията от Обединеното кралство към Съюза или от Съюза към Обединеното кралство, извършвани след 31 декември 2020 г., са 30 юни и 31 октомври всяка година за сумите:

а)

посочени в член 49, параграф 2, членове 50 и 53, член 62, параграф 2, член 63, параграф 1, буква д), член 63, параграф 2, член 99, параграф 3 и член 100, параграф 2;

б)

посочени в член 84, параграф 1;

в)

посочени в член 136, параграф 3, букви а), б), в), д) и е) до следващата референтна дата след датата на корекцията;

г)

в резултат на коригиращи мерки, които Обединеното кралство трябва да предприеме по отношение на собствените ресурси, дължими за финансовите години до 2020 г. вследствие на проверки, извършени съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 или Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 или по някаква друга причина, до следващата референтна дата след датата на коригиращата мярка;

д)

посочени в член 140, параграф 4 под формата на две вноски на референтните дати за плащанията, като размерът на първата вноска възлиза на половината от втората;

е)

посочени в член 140, параграф 5 на 30 юни, след като Обединеното кралство потвърди, че приема предложението на Съюза до Комитета по финансовите разпоредби, посочен в член 165, параграф 1, буква е), и до Съвместния комитет;

ж)

посочени в член 141 до следващата референтна дата след коригирането на собствените ресурси за държавите членки, произтичащо от окончателното вписване на глобата в бюджета на Съюза;

з)

посочени в член 142, параграф 1 до следващата референтна дата след датата на съобщението по параграф 3;

и)

посочени в член 142, параграф 5 и член 142, параграф 6, четвърта алинея на 31 октомври всяка година;

й)

посочени в член 142, параграф 6, първа алинея на 30 юни всяка година;

к)

посочени в членове 143 и 144 до следващата референтна дата след датата на съобщението, посочено в член 143, параграф 4 и член 144, параграф 2;

л)

посочени в членове 145 и 146;

м)

посочени в член 147, параграф 2 до следващата референтна дата след датата на съобщението, посочена в него;

н)

посочени в параграф 3 като евентуални начислени лихви.

Плащанията се извършват на четири равни месечни вноски за плащанията с референтна дата 30 юни и на осем равни месечни вноски за плащанията с референтна дата 31 октомври. Всички плащания се извършват до последния работен ден на всеки месец, считано от референтната дата или, когато референтната дата не е работен ден, от последния работен ден преди референтната дата.

2.   Докато съществуват плащания, които трябва да бъдат извършвани от Съюза към Обединеното кралство или от Обединеното кралство към Съюза, Съюзът предоставя на Обединеното кралство на 16 април и на 16 септември всяка година документ, в който се посочват съответните суми за плащане, изразени в евро и в британски лири въз основа на обменния курс, прилаган от Европейската централна банка на първия работен ден от месеца. Съюзът и Обединеното кралство плащат нетните суми до датите, посочени в параграф 1.

3.   За всяко забавяне на плащанията от Обединеното кралство към Съюза или от Съюза към Обединеното кралство се плаща лихва в съответствие с член 12 от Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014.

ГЛАВА 3

Европейска централна банка

Член 149

Възстановяване на внесения капитал

Европейската централна банка възстановява, от името на Съюза, на Bank of England внесения капитал, предоставен от Bank of England. Датата на възстановяването и другите практически договорености се определят в съответствие с Протокола (№ 4) за устава на Европейската система на централните банки и на Европейската централна банка.

ГЛАВА 4

Европейска инвестиционна банка

Член 150

Продължаваща отговорност на Обединеното кралство и възстановяване на внесения капитал

1.   Обединеното кралство остава отговорно, както е посочено в настоящия член, за финансовите операции, одобрени от ЕИБ преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, както е посочено по-долу в параграф 2 („финансови операции на ЕИБ“), дори ако произтичащата финансова експозиция е поета на или след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, и остава отговорно за други рискове, поети от ЕИБ, както е посочено във втора алинея.

Отговорността на Обединеното кралство обхваща финансовите операции на ЕИБ и рисковете, свързани с управлението на активите и пасивите, както и оперативните рискове, дължащи се на финансовите операции на ЕИБ, в съответствие с параграф 6. За други такива рискове, които не са свързани с конкретни финансови операции и не могат да се припишат на набора от финансови операции, натрупани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, размерът на задължението на Обединеното кралство е пропорционален на съотношението между оставащата експозиция вследствие на финансовите операции на ЕИБ и общия размер на финансовите операции към момента, в който задължението на Обединеното кралство става изискуемо в съответствие с параграф 6.

Прилагането на всяка стратегия на ЕИБ за растеж след оттеглянето не попада в обхвата на настоящия член.

2.   Финансовите операции на ЕИБ включват заеми, гаранции, инвестиции във фондове, капиталови инвестиции, облигации и други продукти заместители на заеми, както и всякакви други операции по финансиране, с контрагенти или по проекти в рамките на и извън територията на държавите членки, включително операции, гарантирани от трети страни, включително държавите членки или Съюза.

Отговорността на Обединеното кралство за финансовите операции на ЕИБ се прилага, когато финансовата експозиция на ЕИБ:

а)

се основава на одобрение от Съвета на директорите на ЕИБ, дадено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, или се основава на решение, прието въз основа на делегиране от Съвета на директорите, постановено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение;

б)

е следствие от преструктурирането на финансова операция на ЕИБ, доколкото това преструктуриране не увеличава финансовата експозиция спрямо контрагента в номинално изражение, каквато тя е била непосредствено преди преструктурирането;

в)

е следствие от промяна във финансова операция на ЕИБ, когато тази промяна е одобрена от Съвета на директорите на ЕИБ на или след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, доколкото тази промяна не увеличава финансовата експозиция спрямо контрагента, каквато тя е била непосредствено преди промяната; или

г)

е следствие от институционалното участие на ЕИБ в капитала на ЕИФ и на Европейската банка за възстановяване и развитие, каквото то е било непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

За целите на определянето на границите на отговорността на Обединеното кралство съгласно параграфи 3 и 5 се счита, че експозицията на ЕИБ вследствие на финансовите операции на ЕИБ, които поради естеството си не подлежат на амортизиране, по-специално инвестициите от типа на капиталовите инвестиции, револвиращите мандати, предоставяни на ЕИФ, и участието в капитала на ЕИФ и на Европейската банка за възстановяване и развитие, се амортизира, както следва: за период от 10 години от влизането в сила на настоящото споразумение се счита, че размерът на неамортизиращата се експозиция по финансовата операция на ЕИБ остава равен на размера, одобрен от ЕИБ преди влизането в сила на настоящото споразумение, намален с всички продажби, направени от ЕИБ от тази дата нататък. След този период сумата се третира като намаляваща пропорционално на амортизацията на оставащата амортизираща се експозиция вследствие на финансовите операции на ЕИБ.

3.   За целите на параграф 1 Обединеното кралство носи отговорност за дела си от непоискания записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Обединеното кралство извършва плащания в полза на ЕИБ до размера на задължението си съгласно настоящия параграф, когато задължението му стане изискуемо в съответствие с параграф 6.

Общото задължение съгласно настоящия параграф в нито един момент не надвишава размера на дела на Обединеното кралство от непоискания записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Когато размерът на оставащата експозиция на ЕИБ по финансовите операции на ЕИБ, посочени в параграф 1, е по-малък от общия размер на записания капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, размерът на задължението на Обединеното кралство съгласно настоящия параграф се ограничава по всяко време до размера, който се получава чрез прилагане на съотношението между притежавания от Обединеното кралство записан капитал на ЕИБ и общия размер на записания капитал на ЕИБ, каквито те са били непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение („дял на Обединеното кралство от записания капитал“), към разликата между размера на тази оставаща експозиция към този момент и общия размер на внесения записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

4.   ЕИБ плаща на Обединеното кралство от името на Съюза сума, равна на дела на Обединеното кралство от внесения записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Това плащане се извършва в съответствие с Протокол № 5 за устава на Европейската инвестиционна банка. То се извършва на 12 годишни вноски. Първите 11 вноски, всяка от които възлиза на 300 000 000 EUR, стават дължими на 15 декември всяка година, считано от 2019 г. Остатъкът от 195 903 950 EUR става дължим на 15 декември 2030 г. Плащанията, извършени в съответствие с настоящия параграф, не освобождават Обединеното кралство от отговорността му по параграф 5.

5.   В допълнение към отговорността му по параграф 3, за целите на параграф 1 Обединеното кралство носи отговорност за своя внесен записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение. Обединеното кралство извършва плащания в полза на ЕИБ до размера на задължението си съгласно настоящия параграф, когато задължението му стане изискуемо в съответствие с параграф 6.

Общото задължение съгласно настоящия параграф в нито един момент не надвишава внесения записан капитал на Обединеното кралство в ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

Когато оставащата експозиция на ЕИБ вследствие на финансовите операции на ЕИБ, посочени в параграф 1, е по-малка от общия внесен записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, размерът на задължението на Обединеното кралство съгласно настоящия параграф се ограничава по всяко време до сума, получена чрез прилагане на съотношението между дела на Обединеното кралство от записания капитал и размера на тази оставаща експозиция към този момент.

6.   Задължението на Обединеното кралство в съответствие с настоящия член става изискуемо, при равни условия по отношение на държавите членки, ако ЕИБ изиска от държавите членки да извършат плащания по непоискания си записан капитал или когато се използва внесеният записан капитал на държавите членки.

Когато задължението на Обединеното кралство съгласно параграф 3 стане изискуемо, Обединеното кралство плаща дължимата сума на ЕИБ при условията, които се прилагат за държавите членки (включително графика и условията на плащане), съгласно решението на Съвета на директорите на ЕИБ в съответния момент. Решението на ЕИБ, с което се отправя искане към държавите членки да извършат плащания по непоискания си записан капитал, може по-специално да бъде свързано с естеството на рисковите събития и финансовото състояние на ЕИБ с оглед на задълженията ѝ за плащания, състоянието на активите и пасивите ѝ, положението ѝ на капиталовите пазари и разпоредбите на планирането ѝ за действия при извънредни ситуации и за събиране на средства, приложими към съответния момент.

Когато задължението на Обединеното кралство съгласно параграф 5 стане изискуемо, Обединеното кралство плаща дължимата сума на ЕИБ, в евро, в срок от 30 дни от първото искане, отправено от ЕИБ, и при спазване на четвъртата алинея от настоящия параграф.

Задължението на Обединеното кралство, което е станало изискуемо в съответствие с параграф 5, се изпълнява от дела на Обединеното кралство от внесения записан капитал на ЕИБ, какъвто той е бил непосредствено преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, до размера, който все още не е изплатен на Обединеното кралство в съответствие с параграф 4. Размерът на годишните вноски, посочени в параграф 4, се намалява в съответната степен. Ако задължението на Обединеното кралство не може да бъде изпълнено изцяло съгласно този метод, Обединеното кралство плаща на ЕИБ оставащата дължима сума.

Във всеки отделен случай ЕИБ определя, от името на Съюза, начина, по който събитията, въз основа на които задължението на Обединеното кралство става изискуемо, се отнасят към съответния набор от финансови операции или рискове, както и сумата, която Обединеното кралство има задължението да плати на ЕИБ, както следва:

а)

доколкото основните събития могат да се припишат на финансовите операции на ЕИБ или на свързания с тези финансови операции риск при управлението на активите и пасивите или оперативен риск, Обединеното кралство плаща на ЕИБ съответно сума, равна на дела на притежавания от Обединеното кралство записан капитал от общата сума, която държавите членки трябва да платят, или сума, равна на дела на притежавания от Обединеното кралство записан капитал от общата сума, която се използва от внесения записан капитал на държавите членки;

б)

доколкото основните събития могат да се припишат на други рискове и не могат да се припишат на конкретна финансова операция или на набора от финансови операции, натрупани след датата на влизане в сила на настоящото споразумение, Обединеното кралство плаща на ЕИБ сумата, получена от буква а), умножена по съотношението на оставащата експозиция вследствие на финансовите операции на ЕИБ към общия размер на финансовите операции към момента, в който задължението на Обединеното кралство става изискуемо.

7.   С изключение на плащанията, предвидени в параграф 4, ЕИБ не е задължена да извършва други плащания, връщане или възнаграждение поради прекратяване на членството на Обединеното кралство в ЕИБ или поради задържането от Обединеното кралство на задължение в съответствие с настоящия член.

8.   На 31 юли 2019 г. ЕИБ съобщава на Обединеното кралство експозицията на Обединеното кралство по финансовите операции на ЕИБ и тавана на задължението на Обединеното кралство в съответствие с параграфи 3 и 5, като отразява финансовото състояние на ЕИБ и задължението на Обединеното кралство към датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

На 31 март всяка година, считано от 2020 г., до погасяването на задължението на Обединеното кралство в съответствие с настоящия член, ЕИБ съобщава на Обединеното кралство оставащата експозиция на Обединеното кралство по финансовите операции на ЕИБ и тавана на задължението на Обединеното кралство в съответствие с параграфи 3 и 5, като отразява финансовото състояние на ЕИБ и задължението на Обединеното кралство към 31 декември на предходната година. В доклада се оповестяват също всички съществени промени, които според ЕИБ имат съществено въздействие върху задължението на Обединеното кралство. ЕИБ предоставя също така навременна информация, ако такива промени настъпят в хода на годината.

ЕИБ предоставя на Обединеното кралство навременна информация за всеки предстоящ случай, в който задължението на Обединеното кралство става изискуемо съгласно настоящия член, в съответствие с информацията, предоставена на държавите членки. Тази информация включва информация за естеството на събитието, вследствие на което задължението става изискуемо, и изчислението на сумите, които следва да бъдат платени. Обединеното кралство третира тази информация като строго поверителна до отмяна на поверителността от страна на ЕИБ или докато задължението на Обединеното кралство стане изискуемо, в зависимост от това кое от тези събития настъпи първо.

Член 151

Участие на Обединеното кралство в групата на ЕИБ след датата на оттегляне

От датата на влизане в сила на настоящото споразумение нито Обединеното кралство, нито проектите, изпълнявани в Обединеното кралство, могат да участват в нови финансови операции от групата на ЕИБ, които са запазени за държавите членки, включително тези, попадащи в рамките на мандати на Съюза. Субектите, установени в Обединеното кралство, се третират като субекти, намиращи се извън Съюза.

Подписването на финансови операции, свързани с Обединеното кралство, със субекти в Обединеното кралство или с проекти на Обединеното кралство, одобрени от групата на ЕИБ преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, може да се извършва след тази дата на същото основание като основанието, на което те са били първоначално одобрени.

ГЛАВА 5

Европейски фонд за развитие и гаранцията на Обединеното кралство по вътрешните споразумения за ЕФР

Член 152

Участие в Европейския фонд за развитие

1.   Обединеното кралство остава страна по Европейския фонд за развитие (ЕФР) до приключването на 11-ия ЕФР и на всички предходни неприключени ЕФР и в тази връзка поема същите задължения като държавите членки съгласно Вътрешното споразумение, с което е създаден 11-ият ЕФР („Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР“) (157), и поема задълженията, произтичащи от предходни ЕФР, до тяхното приключване, включително всички такива задължения съгласно регламенти (ЕС) 2015/322 (158) и (ЕС) 2015/323 (159) на Съвета, при условията, определени в настоящото споразумение. Обединеното кралство е обвързано от решенията на Съвета за определяне на годишните вноски на държавите членки, приети съгласно член 21 от Регламент (ЕС) 2015/323. Бенефициерите от Обединеното кралство запазват правото да участват в проекти по 11-ия ЕФР и по предходни ЕФР при същите условия като преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение.

2.   Чрез дерогация от член 7 от настоящото споразумение Обединеното кралство може да участва като наблюдател без право на глас в Комитета за ЕФР, създаден в съответствие с член 8 от Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР, и в Комитета за Инвестиционния инструмент, създаден в съответствие с член 9 от Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР.

3.   Посочените в член 3, параграф 1, буква д) отвъдморски страни и територии се ползват от 11-ия ЕФР до неговото приключване и от предходни ЕФР до тяхното приключване.

4.   Делът на Обединеното кралство от Инвестиционния инструмент на ЕФР от последователни периоди на ЕФР се възстановява на Обединеното кралство с настъпването на падежа на инвестицията. Методът за извършване на това възстановяване е същият като метода в член 144. Освен ако не е уговорено друго, не се поема задължение за капиталовото участие на Обединеното кралство след края на периода за поемане на задължения по 11-ия ЕФР и това капиталово участие не се пренася за следващи периоди.

Член 153

Повторно използване на отменените средства

Когато сумите от проекти по 10-ия ЕФР или сумите от предходни ЕФР не са заделени в съответствие с член 1, параграф 3 от Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР или са отменени в съответствие с член 1, параграф 4 от Вътрешното споразумение за 11-ия ЕФР на датата на влизане в сила на настоящото споразумение, делът на Обединеното кралство от тези суми не се използва повторно.

Първа алинея се прилага за дела на Обединеното кралство от средствата, които са заделени или които са отменени по линия на 11-ия ЕФР след 31 декември 2020 г.

Член 154

Гаранция на Обединеното кралство по следващите вътрешни споразумения за ЕФР

Обединеното кралство продължава да носи отговорност по отношение на своите гаранции съгласно член 9 от Вътрешното споразумение за 4-ия ЕФР (160), член 8 от Вътрешното споразумение за 5-и (161) я, 6-ия (162), 7-ия (163) и 8-ия (164) ЕФР, член 6 от Вътрешното споразумение за 9-ия ЕФР (165) и член 4 от Вътрешното споразумение за 10-ия (166) и 11-ия ЕФР.

Обединеното кралство продължава да има право на дела си от всички събрани суми по гаранциите на държавите членки, както и на остатъка по сметката си за внасяне на средства. Делът на Обединеното кралство по настоящата алинея е пропорционален на съответното участие на Обединеното кралство във всяко споразумение за гаранция.

ГЛАВА 6

Доверителни фондове и механизъм за бежанците в Турция

Член 155

Поети задължения към доверителните фондове и Механизма за бежанците в Турция

1.   Обединеното кралство изпълнява задълженията, които е поело преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение по отношение на Извънредния доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка, създаден с Решение на Комисията от 20 октомври 2015 г. (167), по отношение на всеки бъдещ доверителен фонд на Европейския съюз, създаден преди датата на влизане в сила на настоящото споразумение, както и по отношение на Механизма за бежанците в Турция, създаден с Решение на Комисията от 24 ноември 2015 г. (168), и всяко изменение в него, прието преди влизането в сила на настоящото споразумение.

2.   Обединеното кралство може да участва в съответните органи, свързани с Механизма за бежанците в Турция, съгласно правилата, установени по отношение на донорите в съответствие с член 234, параграф 4 от Финансовия регламент.

ГЛАВА 7

Агенции на Съвета и операции в областта на общата политика за сигурност и отбрана

Член 156

Задължения на Обединеното кралство от датата на влизане в сила на настоящото споразумение

До 31 декември 2020 г. Обединеното кралство участва във финансирането на Европейската агенция по отбрана, Института на Европейския съюз за изследване на сигурността и Сателитния център на Европейския съюз, както и в поемането на разходите за операции в областта на общата политика за сигурност и отбрана въз основа на алгоритмите за вноски, определени съответно в член 14, параграф 9, буква а) от Решение (ЕС) 2016/1353 на Съвета (169), в член 10, параграф 3 от Решение 2014/75/ОВППС на Съвета (170), в член 10, параграф 3 от Решение 2014/401/ОВППС на Съвета (171) и в член 41, параграф 2, втора алинея от Договора за Европейския съюз, и в съответствие с член 5 от настоящото споразумение.

Член 157

Задължения на Обединеното кралство след 31 декември 2020 г.

1.   Въз основа на отчетите на агенциите, доколкото съответните задължения не са били покрити на 31 декември 2020 г., в съответствие със своя алгоритъм за определяне на вноските Обединеното кралство изплаща своя дял от следните задължения за всяка от тези агенции въз основа на одитираните им отчети на 31 декември 2020 г.:

а)

пенсионните задължения за персонала на Европейската агенция по отбрана, Института на Европейския съюз за изследване на сигурността и Сателитния център на Европейския съюз;

б)

всички задължения, произтичащи от прекратяването на дейността на Западноевропейския съюз.

2.   Плащането по отношение на задълженията, посочени в параграф 1, се извършва до 30 юни 2021 г.

ШЕСТА ЧАСТ

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

ДЯЛ I

Последователно тълкуване и прилагане

Член 158

Отправяне на запитвания до Съда на Европейския съюз във връзка с втора част

1.   Когато по дело, започнало на първа инстанция в срок от 8 години след края на преходния период, пред юрисдикция в Обединеното кралство, се повдигне въпрос относно тълкуването на втора част от настоящото споразумение и когато тази юрисдикция счете, че по този въпрос е необходимо решение, за да ѝ се даде възможност да постанови решение по това дело, тя може да поиска от Съда на Европейския съюз да даде преюдициално заключение по този въпрос.

Когато обаче предметът на делото пред юрисдикцията в Обединеното кралство е решение по заявление, подадено съгласно член 18, параграф 1 или 4 или съгласно член 19, преюдициално запитване може да бъде отправено само ако делото е започнало на първа инстанция в срок от 8 години от датата, от която се прилага член 19.

2.   Съдът на Европейския съюз е компетентен да постановява преюдициални заключения по запитвания съгласно параграф 1. Правните последици в Обединеното кралство от тези преюдициални заключения са същите като правните последици от преюдициалните заключения, постановени в съответствие с член 267 от ДФЕС, в Съюза и в неговите държави членки.

3.   Ако Съвместният комитет приеме решение по член 132, параграф 1, осемгодишният, посочен в параграф 1, втора алинея, автоматично се удължава със съответния брой месеци, с който е удължен преходният период.

Член 159

Мониторинг на изпълнението и прилагането на втора част

1.   В Обединеното кралство върху изпълнението и прилагането на втора част се осъществява мониторинг от независим орган („Органът“), който разполага с правомощия, равностойни на тези на Европейската комисия, действаща съгласно Договорите, да провежда разследвания по своя собствена инициатива във връзка с предполагаеми нарушения на втора част от административните органи на Обединеното кралство и да получава жалби от граждани на Съюза и членове на техните семейства за целите на провеждането на такива разследвания. Органът има право също така, вследствие на такива жалби, да заведе дело пред компетентна юрисдикция в Обединеното кралство в рамките на подходящо съдебно производство с цел получаване на подходяща правна защита.

2.   Всяка година Европейската комисия и Органът информират Специализирания комитет по правата на гражданите, посочен в член 165, параграф 1, буква а), относно изпълнението и прилагането на втора част съответно в Съюза и в Обединеното кралство. Предоставената информация обхваща по-специално мерките, предприети за изпълнение или спазване на втора част, както и броя и естеството на получените жалби.

3.   Съвместният комитет прави оценка на функционирането на Органа не по-рано от 8 години след края на преходния период. След тази оценка той може, съгласно член 164, параграф 4, буква е) и член 166, добросъвестно да реши, че Обединеното кралство може да прекрати съществуването на органа.

Член 160

Компетентност на Съда на Европейския съюз по отношение на определени разпоредби на пета част

Без да се засяга член 87 от настоящото споразумение, членове 258, 260 и 267 от ДФЕС се прилагат по отношение на тълкуването и прилагането на приложимото право на Съюза, посочено в член 136 и член 138, параграф 1 или 2 от настоящото споразумение. За тази цел всяко позоваване в членове 258, 260 и 267 от ДФЕС на държава членка се разбира като включващо Обединеното кралство.

Член 161

Производства пред Съда на Европейския съюз

1.   Когато юрисдикция на държава членка сезира Съда на Европейския съюз с преюдициално запитване относно тълкуването на настоящото споразумение, решението на националната юрисдикция, съдържащо този въпрос, се съобщава на Обединеното кралство.

2.   Разпоредбите на правото на Съюза, уреждащи производствата пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 267 от ДФЕС се прилагат mutatis mutandis към исканията за произнасяне на Съда на Европейския съюз съгласно член 158 от настоящото споразумение.

Разпоредбите на правото на Съюза, уреждащи производствата пред Съда на Европейския съюз, се прилагат по отношение на производствата пред Съда на Европейския съюз и исканията за преюдициални заключения в съответствие с член 160 от настоящото споразумение.

3.   При дела, заведени пред Съда на Европейския съюз в съответствие с член 158, параграф 1 и членове 158 и 160 от настоящото споразумение, както и член 12 от Протокола за зоните на суверенните бази:

а)

Обединеното кралство може да участва в производства пред Съда на Европейския съюз по същия начин, както държава членка;

б)

адвокатите, които имат разрешение да практикуват в съдилищата или трибуналите на Обединеното кралство, имат правото да представляват или подпомагат всички страни по такива производства пред Съда на Европейския съюз; в такива случаи тези адвокати трябва във всяко едно отношение да бъдат третирани като адвокати, които имат разрешение да практикуват в съдилищата на държавите членки, когато представляват или подпомагат страна пред Съда на Европейския съюз.

Член 162

Участие на Европейската комисия във висящи дела в Обединеното кралство

Когато последователното тълкуване и прилагане на настоящото споразумение го изисква, Европейската комисия може да представя писмено становище пред съдилищата и трибуналите на Обединеното кралство по висящи дела, в които се засяга тълкуването на настоящото споразумение. Европейската комисия може, с разрешение на въпросния съд или трибунал, да направи и устно становище. Европейската комисия уведомява Обединеното кралство за намерението си да представи становище, преди официално да направи това.

Член 163

Редовен диалог и обмен на информация

С цел да се улесни последователното тълкуване на настоящото споразумение и при пълно зачитане на независимостта на съдилищата, Съдът на Европейския съюз и най-висшите съдилища на Обединеното кралство участват в редовен диалог помежду си, аналогичен на диалога, който Съдът на Европейския съюз води с най-висшите съдилища на държавите членки.

ДЯЛ II

Институционални разпоредби

Член 164

Съвместен комитет

1.   Създава се Съвместен комитет, съставен от представители на Съюза и на Обединеното кралство. Съвместният комитет се председателства съвместно от Съюза и Обединеното кралство.

2.   Съвместният комитет заседава по искане на Съюза или на Обединеното кралство и във всеки случай поне веднъж годишно. Съвместният комитет определя графика на своите заседания и своя дневен ред по взаимно съгласие. Работата на Съвместния комитет се урежда от процедурния правилник, съдържащ се в приложение VIII към настоящото споразумение.

3.   Съвместният комитет отговаря за изпълнението и прилагането на настоящото споразумение. Съюзът и Обединеното кралство могат да отнасят до Съвместния комитет всеки въпрос, свързан с изпълнението, прилагането и тълкуването на настоящото споразумение.

4.   Съвместният комитет:

а)

упражнява надзор и улеснява изпълнението и прилагането на настоящото споразумение;

б)

взема решения относно задачите на специализираните комитети и упражнява надзор върху тяхната работа;

в)

търси подходящи начини и методи за предотвратяване на проблеми, които могат да възникнат в областите, попадащи в обхвата от настоящото споразумение, или за разрешаване на спорове, които могат да възникнат във връзка с неговото тълкуване и прилагане;

г)

разглежда всякакви въпроси, които представляват интерес и са свързани с област, попадаща в обхвата на настоящото споразумение;

д)

приема решения и отправя препоръки, както е посочено в член 166; и

е)

приема изменения на настоящото споразумение в случаите, предвидени в него.

5.   Съвместният комитет може:

а)

да делегира отговорности на специализираните комитети, с изключение на отговорностите, посочени в параграф 4, букви б), д), и е);

б)

да създава специализирани комитети, различни от създадените съгласно член 165, с цел да се подпомага Съвместния комитет при изпълнението на неговите задачи;

в)

да променя задачите, възложени на специализираните комитети, и да разпуска всеки един от тези комитети;

г)

освен по отношение на първа, четвърта и шеста част, до края на четвъртата година след края на преходния период, да приема решения за изменение на настоящото споразумение, при условие че тези изменения са необходими за отстраняване на грешки, пропуски или други недостатъци, или за справяне със ситуации, които не са били предвидени при подписването на настоящото споразумение, и при условие че такива решения не могат да изменят съществени елементи на настоящото споразумение;

д)

да приема изменения на процедурния правилник, съдържащ се в приложение VIII; и

е)

да предприема такива други действия при изпълнението на своите функции, за каквито приемат решение Съюзът и Обединеното кралство.

6.   Съвместният комитет изготвя годишен доклад за функционирането на настоящото споразумение.

Член 165

Специализирани комитети

1.   Създават се следните специализирани комитети:

а)

Комитет по правата на гражданите;

б)

Комитет по другите разпоредби за разделяне;

в)

Комитет по въпроси, свързани с прилагането на Протокола за Ирландия/Северна Ирландия;

г)

Комитет по въпроси, свързани с прилагането на Протокола за зоните на суверенните бази в Кипър;

д)

Комитет по въпроси, свързани с прилагането на Протокола за Гибралтар; и

е)

Комитет по финансовите разпоредби.

Посочените специализирани комитети включват представители на Съюза и Обединеното кралство.

2.   Работата на специализираните комитети се определя от процедурния правилник, съдържащ се в приложение VIII към настоящото споразумение.

Освен ако в настоящото споразумение не е предвидено друго, или ако съпредседателите не решат друго, специализираните комитети заседават поне веднъж годишно. По искане на Съюза, на Обединеното кралство или на Съвместния комитет могат да се провеждат допълнителни заседания. Те се председателстват съвместно от Съюза и Обединеното кралство. Специализираните комитети определят графика и дневния ред на своите заседания по взаимно съгласие. Специализираните комитети могат да изготвят проекти на решения и препоръки и да ги изпращат за приемане от Съвместния комитет.

3.   Съюзът и Обединеното кралство гарантират, че съответните им представители в специализираните комитети притежават необходимия експертен опит по отношение на обсъжданите въпроси.

4.   Специализираните комитети уведомяват Съвместния комитет достатъчно рано за графика и дневния ред на заседанията си и му докладват относно резултатите и заключенията от всяко едно от тях. Създаването или съществуването на специализиран комитет не възпрепятства Съюза или Обединеното кралство да отнасят който и да било въпрос пряко до Съвместния комитет.

Член 166

Решения и препоръки

1.   За целите на настоящото споразумение Съвместният комитет има правомощието да приема решения по всички въпроси, за които това е предвидено в настоящото споразумение, и да отправя съответни препоръки към Съюза и Обединеното кралство.

2.   Решенията, приети от Съвместния комитет, са задължителни за Съюза и Обединеното кралство и Съюзът и Обединеното кралство изпълняват тези решения. Те имат същото правно действие като настоящото споразумение.

3.   Съвместният комитет приема своите решения и отправя своите препоръки по взаимно съгласие.

ДЯЛ III

Уреждане на спорове

Член 167

Сътрудничество

Съюзът и Обединеното кралство винаги се стремят да постигнат съгласие относно тълкуването и прилагането на настоящото споразумение и полагат всички усилия посредством сътрудничество и консултации да постигнат взаимно удовлетворяващо решение по всеки въпрос, който може да засегне неговото функциониране.

Член 168

Изключителност

По отношение на всеки спор между Съюза и Обединеното кралство, възникнал във връзка с настоящото споразумение, Съюзът и Обединеното кралство използват единствено процедурите, предвидени в настоящото споразумение.

Член 169

Консултации и съобщения в рамките на Съвместния комитет

1.   Съюзът и Обединеното кралство се стремят да разрешат всеки спор, свързан с тълкуването и прилагането на разпоредбите на настоящото споразумение, като започват добросъвестни консултации в рамките на Съвместния комитет с цел постигане на решение по взаимно съгласие. Страната, желаеща да започне консултации, отправя писмено известие до Съвместния комитет.

2.   Всички съобщения или уведомления между Европейския съюз и Обединеното кралство, предвидени в настоящия дял, се извършват в рамките на Съвместния комитет.

Член 170

Започване на арбитражната процедура

1.   Без да се засяга член 160, ако не се стигне до решение по взаимно съгласие в срок от 3 месеца след подаване на писмено уведомление до Съвместния комитет в съответствие с член 169, параграф 1 Съюзът или Обединеното кралство могат да поискат сформирането на арбитражен състав. Искането се отправя писмено до другата страна и до Международното бюро на Постоянния арбитражен съд. Искането съдържа предмета на спора, който да бъде разгледан от арбитражния състав, както и резюме на правните доводи в подкрепа на искането.

2.   Съюзът и Обединеното кралство могат да се споразумеят сформирането на арбитражен състав да може да бъде поискано преди изтичането на срока, определен в параграф 1.

Член 171

Сформиране на арбитражния състав

1.   Не по-късно от края на преходния период Съвместният комитет съставя списък от 25 лица, които желаят и могат да изпълняват функцията на членове на арбитражен състав. За тази цел Съюзът и Обединеното кралство предлагат по десет лица. Съюзът и Обединеното кралство предлагат съвместно и пет лица, които да изпълняват функцията на председател на арбитражния състав. Съвместният комитет прави необходимото списъкът да съответства на тези изисквания във всеки един момент.

2.   Списъкът, съставен съгласно параграф 1, включва само лица, чиято независимост е извън съмнение, които притежават необходимата квалификация за назначаване на най-висшите съдебни длъжности в собствените си държави, или са юристи с призната компетентност, и които притежават специализирани познания или опит в областта на правото на Съюза и международното публично право. Този списък не включва лица, които са членове, длъжностни лица или други служители на институциите на Съюза, на правителството на държава членка или на правителството на Обединеното кралство.

3.   Арбитражният състав се състои от петима членове.

4.   В срок от 15 дни от датата на искане, отправено в съответствие с член 170, съставът се сформира в съответствие с параграфи 5 и 6.

5.   Съюзът и Обединеното кралство номинират по двама членове измежду лицата в списъка, изготвен съгласно параграф 1. Председателят се избира с консенсус от членовете на състава измежду лицата, номинирани съвместно от Съюза и Обединеното кралство да изпълняват функцията на председател.

В случай че членовете на състава не могат да се споразумеят за избор на председател в срока, установен в параграф 4, Съюзът или Обединеното кралство може да поиска от генералния секретар на Постоянния арбитражен съд да избере председателя чрез жребий измежду лицата, предложени съвместно от Съюза и Обединеното кралство да изпълняват функцията на председател.

6.   Генералният секретар на Постоянния арбитражен съд прави избора, посочен в параграф 5, втора алинея, в срок от 5 дни от датата на искането, посочено в параграф 5. Представители на Съюза и Обединеното кралство имат право да присъстват на избора.

7.   Датата на сформиране на арбитражния състав е датата, на която е приключила процедурата на избор.

8.   В случай че списъкът, посочен в параграф 1, не е съставен към изтичането на срока, посочен в параграф 4, Съюзът и Обединеното кралство в срок от 5 дни номинират по две лица, които да изпълняват функцията на членове на състава. Ако са били предложени лица съгласно параграф 1, номинациите се извършват измежду тези лица. Председателят се назначава в съответствие с процедурата, установена в параграф 5. В случай че в срок от още 5 дни Съюзът и Обединеното кралство не са предложили съвместно поне едно лице, което да изпълнява функциите на председател, генералният секретар на Постоянния арбитражен съд в срок от пет дни, след консултации със Съюза и Обединеното кралство, предлага председател, който да отговаря на изискванията на параграф 2. Освен ако Съюзът или Обединеното кралство се противопостави на това предложение в срок от 5 дни, лицето, предложено от генералния секретар на Постоянния арбитражен съд, се счита за назначено.

9.   В случай на несформиране на арбитражен състав в срок от 3 месеца, считано от датата на искането, направено съгласно член 170, генералният секретар на Постоянния арбитражен съд, по искане на Съюза или на Обединеното кралство, в срок от 15 дни след отправянето на такова искане, след консултации със Съюза и Обединеното кралство, назначава лица, които отговарят на изискванията на параграф 2 от настоящия член за сформиране на арбитражния състав.

Член 172

Процедурен правилник

Процедурите за уреждане на спорове, предвидени в настоящия дял, се уреждат от процедурния правилник, установен в част А от Приложение IX („Процедурен правилник“). Съвместният комитет постоянно преразглежда функционирането на тези процедури за уреждане на спорове и може да изменя Процедурния правилник.

Член 173

Срокове за процедурата пред арбитражния състав

1.   Арбитражният състав съобщава решението си на Съюза, Обединеното кралство и Съвместния комитет в срок от 12 дни от датата на сформиране на арбитражния състав. Когато арбитражният състав прецени, че не е в състояние да спази този срок, неговият председател уведомява Съюза и Обединеното кралство писмено, като посочва причините за закъснението и датата, на която съставът предвижда да приключи своята работа.

2.   В срок от 10 дни от сформирането на арбитражния състав Съюзът или Обединеното кралство може да подаде мотивирано искане за това случаят да се разглежда като спешен. В такъв случай арбитражният състав постановява решение относно спешността в срок от 15 дни след получаването на такова искане. Ако е установил спешността на случая, арбитражният състав прави всичко необходимо, за да уведоми Съюза и Обединеното кралство за решението си в срок от 6 месеца от датата на сформирането си.

Член 174

Спорове, повдигащи въпроси, свързани с правото на Съюза

1.   Когато при спор, отнесен за арбитраж в съответствие с настоящия дял, се повдигне въпрос, свързан с тълкуването на понятие от правото на Съюза, въпрос, свързан с тълкуването на разпоредба от правото на Съюза, посочена в настоящото споразумение, или въпрос дали Обединеното кралство е спазило своите задължения по член 89, параграф 2, арбитражният състав не се произнася по такъв въпрос. В такъв случай той трябва да поиска от Съда на Европейския съюз да се произнесе по въпроса. Съдът на Европейския съюз е компетентен да се произнася с подобно решение, което има задължителна сила за арбитражния състав.

Арбитражният състав отправя искането, посочено в първа алинея, след като е изслушал страните.

2.   Без да се засяга първото изречение на параграф 1, първа алинея, ако Съюзът или Обединеното кралство счита, че трябва да бъде отправено искане в съответствие с параграф 1, той/то може да направи изявление пред арбитражния състав за тази цел. В такъв случай арбитражният състав отправя искането в съответствие с параграф 1, с изключение на случаите, когато повдигнатият въпрос не се отнася до тълкуването на понятие на правото на Съюза, тълкуване на разпоредба на правото на Съюза, посочена в настоящото споразумение, или не касае дали Обединеното кралство е изпълнило задълженията си по член 89, параграф 2. Арбитражният състав представя мотиви в подкрепа на своята преценка. В срок от 10 дни след преценката всяка от страните може да поиска от арбитражния състав да преразгледа своята преценка, както и да бъде организирано заседание в срок от 15 дни от искането, за да могат страните да бъдат изслушани по въпроса. Арбитражният състав представя мотиви в подкрепа на своята преценка.

3.   В случаите, посочени в параграфи 1 и 2, сроковете, предвидени в член 173, спират да текат, докато Съдът на Европейския съюз не постанови своето решение. От арбитражния състав не се изисква да се произнесе в срок, по-кратък от 60 дни от датата, на която Съдът на Европейския съюз е постановил своето решение.

4.   Член 161, параграф 2, първа алинея и член 161, параграф 3 се прилагат mutatis mutandis към производствата пред Съда на Европейския съюз в съответствие с настоящия член.

Член 175

Изпълнение на решението на арбитражния състав

Решението на арбитражния състав има задължителна сила за Съюза и Обединеното кралство. Съюзът и Обединеното кралство предприемат необходимите мерки, за да изпълнят добросъвестно решението на арбитражния състав, и се стремят да договорят срока, в който да изпълнят решението в съответствие с процедурата, предвидена в член 176.

Член 176

Разумен срок за изпълнение

1.   Не по-късно от 30 дни, след като Съюзът и Обединеното кралство бъдат уведомени за решението на арбитражния състав, ответникът, ако съставът е постановил решение в полза на ищеца, уведомява ищеца за срока, който счита, че ще му бъде необходим за изпълнение на решението („разумния срок“).

2.   Ако между Съюза и Обединеното кралство има несъгласие по отношение на разумния срок за изпълнение на решението на арбитражния състав, ищецът, в срок от 40 дни от уведомлението от страна на ответника съгласно параграф 1, отправя писмено искане до първоначалния арбитражен състав да определи продължителността на разумния срок. Едновременно с това искането се съобщава на ответника. Арбитражният състав обявява своето решение относно срока за изпълнение на Съюза и Обединеното кралство в срок от 40 дни от датата на подаване на искането.

3.   В случай на невъзможност първоначалният арбитражен състав или някои от неговите членове да бъдат свикани отново, за да разгледат искането по параграф 2, се сформира нов арбитражен състав, както е посочено в член 171. Срокът за обявяване на решението е 60 дни от датата на сформиране на новия арбитражен състав.

4.   Ответникът уведомява писмено ищеца за напредъка, постигнат от него при изпълнението на решението на арбитражния състав, посочено в член 173, най-малко 1 месец преди изтичането на разумния срок.

5.   Разумният срок може да бъде удължен по взаимно съгласие на Съюза и Обединеното кралство.

Член 177

Преглед на мярка, предприета в изпълнение на решението на арбитражния състав

1.   Ответникът уведомява ищеца преди изтичането на разумния срок за всяка мярка, която той е предприел, за да изпълни решението на арбитражния състав.

2.   Ако в края на разумния срок ищецът смята, че ответникът не е изпълнил решението на арбитражния състав, посочено в член 173, ищецът може да поиска писмено от първоначалния арбитражен състав да се произнесе по въпроса. Арбитражният състав обявява своето решение на Съюза и Обединеното кралство в срок от 90 дни от датата на подаване на искането.

3.   В случай на невъзможност първоначалният арбитражен състав или някои от неговите членове да бъдат свикани отново, за да разгледат искането по параграф 2, се сформира нов арбитражен състав, както е посочено в член 171. Срокът за обявяване на решението е 60 дни от датата на сформиране на новия арбитражен състав.

4.   Когато при случай, отнесен до арбитражния състав съгласно параграф 2, се повдигне въпрос, свързан с тълкуването на понятие от правото на Съюза, или въпрос, свързан с тълкуването на разпоредба от правото на Съюза, посочена в настоящото споразумение, член 174 се прилага mutatis mutandis.

Член 178

Временни средства за правна защита в случай на неизпълнение

1.   Ако арбитражният състав реши в съответствие с член 177, параграф 2, че ответникът не е изпълнил решението на арбитражния състав, посочено в член 173, по искане на ищеца той може да наложи еднократно платима сума или периодична имуществена санкция да бъде изплатена на ищеца. Когато определя еднократно платимата сума или периодичната имуществена санкция, арбитражният състав взема предвид тежестта на неспазването и основното нарушение на задължението, продължителността на неспазването и основното нарушение на задължение.

2.   Ако 1 месец след решението на арбитражния състав, посочено в параграф 1, ответникът не е платил наложената му еднократно платима сума или периодична имуществена санкция, или ако 6 месеца след решението на арбитражния състав, посочено в член 177, параграф 2, ответникът продължава да не спазва решението на арбитражния състав, посочено в член 173, ищецът има правото, след като уведоми ответника, да спре изпълнението на задълженията, произтичащи от:

а)

всяка разпоредба на настоящото споразумение, различна от съдържащите се във втора част; или

б)

части от друго споразумение между Съюза и Обединеното кралство съгласно условията, предвидени в това споразумение.

В уведомлението се посочват разпоредбите, чието изпълнение ищецът възнамерява да спре. Преди да реши да спре действието на части от споразумението по буква б), ищецът първо обмисля дали спирането на действието на разпоредба от настоящото споразумение в съответствие с буква а) би представлявало подходящ отговор на нарушението. Всяко спиране трябва да е пропорционално на нарушаването на съответното задължение, при отчитане на тежестта на нарушението и на въпросните права и, когато спирането се основава на обстоятелството, че ответникът продължава да не спазва решението на арбитражния състав, посочено в член 173, дали на ответника е наложена имуществена санкция и дали той я е платил или все още я изплаща.

Ищецът може да приведе в действие спирането във всеки момент, но не по-рано от 10 дни след датата на уведомлението, освен ако ответникът е поискал арбитраж съгласно параграф 3.

3.   Ако ответникът счита, че степента на спирането, определена в уведомлението, посочено в параграф 2, не е пропорционална, той може да поиска писмено първоначалният арбитражен състав да се произнесе по въпроса. Ищецът се уведомява за това искане преди изтичането на 10-дневния период, посочен в параграф 2. Арбитражният състав обявява своето решение на Съюза и Обединеното кралство в срок от 60 дни от датата на подаване на искането. Изпълнението на задълженията не се спира, докато арбитражният комитет не обяви решението си, като всяко спиране трябва да е в съответствие с решението на арбитражния комитет.

4.   В случай на невъзможност първоначалният арбитражен състав или някои от неговите членове да бъдат свикани отново, за да разгледат искането по параграф 2, се сформира нов арбитражен състав, както е посочено в член 171. В такива случаи срокът за обявяване на решението е 90 дни от датата на сформиране на новия арбитражен състав.

5.   Спирането на изпълнението на задълженията е временно и се прилага само докато всяка мярка, за която е установено, че е несъвместима с разпоредбите на настоящото споразумение, не бъде отменена или изменена така, че да бъде постигнато съответствие с разпоредбите на настоящото споразумение, или докато Съюзът и Обединеното кралство не постигнат съгласие за уреждане на спора по друг начин.

Член 179

Преглед на всяка мярка, предприета след приемането на временни средства за правна защита

1.   Когато ищецът е спрял изпълнението на задължения в съответствие с член 178 или когато арбитражният състав е наложил периодична имуществена санкция на ответника в съответствие с член 178, параграф 1, ответникът уведомява ищеца за всяка мярка, която е взел, за да изпълни решението на арбитражния състав, и за искането си за прекратяване на спирането на изпълнението на задължения, приложено от ищеца, или на периодичната имуществена санкция.

2.   Ако в срок от 45 дни от датата на подаване на уведомлението Съюзът и Обединеното кралство не постигнат споразумение относно това дали с мярката, за която е направил уведомление, ответникът e изпълнил разпоредбите на настоящото споразумение, всяка от страните може да поиска писмено от първоначалния арбитражен състав да се произнесе по въпроса. Едновременно с това искането се съобщава на другата страна. Решението на арбитражния състав се съобщава на Съюза, Обединеното кралство и Съвместния комитет в срок от 75 дни от датата на подаване на искането.

Ако арбитражният състав постанови, че ответникът е изпълнил разпоредбите на настоящото споразумение, или ако ищецът не поиска, в срок от 45 дни от датата на подаване на уведомлението, посочено в параграф 1, от първоначалния арбитражен състав да се произнесе по въпроса:

а)

спирането на изпълнението на задължения се прекратява в срок от 15 дни от постановяването на решението на арбитражния състав или от изтичането на 45-дневния срок;

б)

периодичната имуществена санкция се прекратява в деня след постановяването на решението на арбитражния състав или изтичането на 45-дневния срок.

3.   В случай на невъзможност първоначалният арбитражен състав или някои от неговите членове да бъдат свикани отново, за да разгледат искането по параграф 2, се сформира нов арбитражен състав, както е посочено в член 171. Срокът за съобщаване на решението е 90 дни от датата на сформиране на новия арбитражен състав.

4.   Когато при случай, отнесен до арбитражния състав съгласно параграф 2, се повдигне въпрос, свързан с тълкуването на понятие от правото на Съюза, или въпрос, свързан с тълкуването на разпоредба от правото на Съюза, посочена в настоящото споразумение, член 174 се прилага mutatis mutandis.

Член 180

Решения на арбитражния състав

1.   Арбитражният състав полага всички усилия за вземане на решения с консенсус. Ако въпреки това не може да се стигне до вземане на решение с консенсус, спорният въпрос се решава с мнозинство на гласовете. При все това особените мнения на членовете на арбитражния състав в никакъв случай не се публикуват.

2.   Всяко решението на арбитражния състав има задължителна сила за Съюза и Обединеното кралство. В решението се излагат констатациите по съществото на спора, приложимостта на съответните разпоредби от настоящото споразумение и мотивите, на които са основават констатациите и заключенията. Съюзът и Обединеното кралство правят обществено достояние решенията на арбитражния състав в тяхната цялост при спазване на условията за защита на поверителната информация.

Член 181

Членове на арбитражен състав

1.   Членовете на арбитражен състав са независими, изпълняват функциите си в лично качество, не приемат указания от нито една организация или правителство и спазват кодекса за поведение, установен в част Б от приложение IX. Съвместният комитет може да изменя посочения кодекс за поведение.

2.   Членовете на даден арбитражен състав от момента на сформирането му се ползват със съдебен имунитет в Съюза и Обединеното кралство по отношение на извършените от тях действия в изпълнение на техните функции в този арбитражен състав.

ДЯЛ IV

Заключителни разпоредби

Член 182

Протоколи и приложения

Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия, Протоколът за зоните на суверенните бази в Кипър, Протоколът за Гибралтар и приложения I—IX съставляват неразделна част от настоящото споразумение.

Член 183

Автентични текстове и депозитар

Настоящото споразумение е съставено в един-единствен оригинал на английски, български, гръцки, датски, естонски, ирландски, испански, италиански, латвийски, литовски, малтийски, немски, нидерландски, полски, португалски, румънски, словашки, словенски, унгарски, фински, френски, хърватски, чешки и шведски език, като текстовете на всеки от тези езици са еднакво автентични.

Генералният секретар на Съвета е депозитар на настоящото споразумение.

Член 184

Преговори относно бъдещите отношения

Европейският съюз и Обединеното кралство полагат всички усилия, добросъвестно и при пълно зачитане на съответния им правен ред, да предприемат необходимите стъпки за договаряне във възможно най-кратък срок на споразуменията относно бъдещите им отношения, посочени в политическата декларация от 25 ноември 2018 г., и за провеждане на съответните процедури за ратифициране или сключване на тези споразумения с цел да се гарантира, че тези споразумения се прилагат, доколкото е възможно, считано от края на преходния период.

Член 185

Влизане в сила и прилагане

Настоящото споразумение влиза в сила на 30 март 2019 г. Ако депозитарят на настоящото споразумение не е получил преди тази дата писменото уведомление от Съюза и от Обединеното кралство относно изпълнението на необходимите вътрешни процедури, настоящото споразумение не влиза в сила.

При извършването на писменото уведомление, посочено в първа алинея, Съюзът може, по отношение на всяка държава членка, която е изложила основания, свързани с основните принципи на своето национално право, да направи декларация, че през преходния период, в допълнение към основанията за неизпълнение на европейска заповед за арест, посочени в Рамковото решение 2002/584/ПВР, изпълняващите съдебни органи на тази държава членка могат да отказват да предават граждани на тази държава членка на Обединеното кралство съгласно европейска заповед за арест. В такъв случай Обединеното кралство може да направи декларация, не по-късно от 1 месец след получаване на декларацията на Съюза, че изпълняващите съдебни органи на Обединеното кралство могат да отказват да предават граждани на Обединеното кралство на тази държава членка.

Втора и трета част, с изключение на член 19, член 34, параграф 1, член 44 и член 96, параграф 1, а така също и шеста част, дял I и членове 169—181 се прилагат, считано от края на преходния период.

Протоколът за Ирландия/Северна Ирландия се прилага, считано от края на преходния период, с изключение на следните разпоредби от Протокола, които се прилагат от датата на влизане в сила на настоящото споразумение:

членове 1, 2 и 3;

Член 6, параграф 1, трета алинея, последно изречение, четвърта алинея, пета алинея, последно изречение и шеста алинея;

Член 6, параграф 2, първа алинея, второ изречение;

Член 12, параграф 2, последно изречение;

Член 14, параграф 3;

Член 16;

Член 17, параграфи 1—4 и 6;

Член 21;

приложение 2, член 4, параграф 3, трето изречение и член 5, параграф 2;

приложение 3, член 4, параграф 1, второ изречение, член 8, параграф 1 и член 13, втора алинея, първо изречение.

приложение 4, член 1, параграф 4, член 2, параграф 3, член 7, параграф 2, последно изречение и член 8, първа алинея; и

приложение 9, първа алинея.

Протоколът за зоните на суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър, с изключение на член 11 от него, се прилага, считано от края на преходния период.

Протоколът за Гибралтар, с изключение на член 1 от него, престава да се прилага в края на преходния период.

Съставено на …

 


(1)  ОВ C 23, 28.1.1983 г., стр. 1.

(2)  ОВ C 306, 17.12.2007 г., стр. 270.

(3)  Ангила, Бермудски острови, Британска антарктическа територия, Британски територии в Индийския океан, Британски Вирджински острови, Кайманови острови, Фолкландски острови, Монтсерат, Питкерн, Света Елена, Възнесение и Тристан да Куня, Южна Джорджия и Южни Сандвичеви острови, острови Търкс и Кайкос.

(4)  Регламент (ЕС) №182/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. за установяване на общите правила и принципи относно реда и условията за контрол от страна на държавите членки върху упражняването на изпълнителните правомощия от страна на Комисията (ОВ L 55, 28.2.2011 г., стр.13).

(5)  Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО (ОВ L 158, 30.4.2004 г., стр. 77).

(6)  Регламент (ЕО) № 2201/2003 на Съвета от 27 ноември 2003 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по брачни дела и делата, свързани с родителската отговорност, с който се отменя Регламент (ЕО) № 1347/2000 (ОВ L 338, 23.12.2003 г., стр. 1).

(7)  Понятието за право на упражняване на родителски права трябва да се тълкува в съответствие с член 2, точка 9 от Регламент (ЕО) № 2201/2003. Следователно то обхваща правото на упражняване на родителски права, придобито по силата на съдебно решение, на закона или на споразумение, пораждащо правни последици.

(8)  Регламент (ЕС) № 492/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 5 април 2011 г. относно свободното движение на работници в Съюза (ОВ L 141, 27.5.2011 г., стр. 1).

(9)  Директива 2005/36/EC на Европейския парламент и на Съвета от 7 септември 2005 г. относно признаването на професионалните квалификации (ОВ L 255, 30.9.2005 г., стр. 22).

(10)  Директива 98/5/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 1998 г. относно улесняване на постоянното упражняване на адвокатската професия в държава членка, различна от държавата, в която е придобита квалификацията (ОВ L 77, 14.3.1998 г., стр. 36).

(11)  Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 17 май 2006 г. относно задължителния одит на годишните счетоводни отчети и консолидираните счетоводни отчети, за изменение на Директиви 78/660/ЕИО и 83/349/ЕИО на Съвета и за отмяна на Директива 84/253/ЕИО на Съвета (ОВ L 157, 9.6.2006 г., стр. 87).

(12)  Директива 74/556/ЕИО на Съвета от 4 юни 1974 г. относно определяне на подробни разпоредби за преходните мерки, свързани с дейности в търговията и в разпространението на токсични продукти и за дейности, които предполагат професионално използване на тези продукти, включително дейности на посредници (ОВ L 307, 18.11.1974 г., стр. 1).

(13)  Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 г. за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 166, 30.4.2004 г., стр. 1).

(14)  Регламент (ЕО) № 859/2003 на Съвета от 14 май 2003 г. за разширяване на приложното поле на разпоредбите на Регламент (ЕИО) № 1408/71 и Регламент (ЕИО) № 574/72 за граждани на трети страни, които все още не са субект на тези разпоредби единствено на основание тяхното гражданство (ОВ L 124, 20.5.2003 г., стр. 1).

(15)  Регламент (ЕО) № 987/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. за установяване процедурата за прилагане на Регламент (ЕО) № 883/2004 за координация на системите за социална сигурност (ОВ L 284, 30.10.2009 г., стр. 1).

(16)  Регламент (ЕИО) № 1408/71 на Съвета от 14 юни 1971 г. за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица, самостоятелно заети лица и членове на техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 149, 5.7.1971 г., стр. 2).

(17)  Регламент (ЕИО) № 574/72 на Съвета от 21 март 1972 г. относно определяне на реда за прилагане на Регламент (ЕИО) № 1408/71 за прилагането на схеми за социална сигурност на заети лица и техните семейства, които се движат в рамките на Общността (ОВ L 74, 27.3.1972 г. стр. 1).

(18)  Регламент (ЕС) 2016/429 на Европейския парламент и на Съвета от 9 март 2016 г. за заразните болести по животните и за изменение и отмяна на определени актове в областта на здравеопазването на животните (Законодателство за здравеопазването на животните) (ОВ L 84, 31.3.2016 г., стр. 1).

(19)  Регламент (ЕС) № 528/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно предоставянето на пазара и употребата на биоциди (ОВ L 167, 27.6.2012 г., стр. 1).

(20)  Регламент (ЕО) № 1107/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 21 октомври 2009 г. относно пускането на пазара на продукти за растителна защита (ОВ L 309, 24.11.2009 г., стр. 1).

(21)  Директива 2001/83/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. за утвърждаване на кодекс на Общността относно лекарствени продукти за хуманна употреба (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 67).

(22)  Директива 2001/82/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 6 ноември 2001 г. относно кодекса на Общността за ветеринарните лекарствени продукти (ОВ L 311, 28.11.2001 г., стр. 1).

(23)  Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 9 октомври 2013 г. за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 269, 10.10.2013 г., стр. 1).

(24)  Регламент за изпълнение (ЕС) 2015/2447 на Комисията от 24 ноември 2015 г. за определяне на подробни правила за прилагането на някои разпоредби на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за създаване на Митнически кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 558).

(25)  Делегиран регламент (ЕС) 2015/2446 на Комисията от 28 юли 2015 г. за допълнение на Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета за определяне на подробни правила за някои от разпоредбите на Митническия кодекс на Съюза (ОВ L 343, 29.12.2015 г., стр. 1).

(26)  Решение 2014/335/ЕС, Евратом на Съвета от 26 май 2014 г. относно системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 105).

(27)  Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. за определяне на мерки за прилагане на системата на собствените ресурси на Европейския съюз (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 29).

(28)  Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета от 26 май 2014 г. относно методите и процедурата за предоставяне на традиционните собствени ресурси, собствените ресурси на база ДДС и на база БНД и относно мерките за удовлетворяване на потребностите от парични средства (ОВ L 168, 7.6.2014 г., стр. 39).

(29)  Директива 2006/112/ЕО на Съвета от 28 ноември 2006 г. относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 347, 11.12.2006 г., стр. 1).

(30)  Директива 2008/9/ЕО на Съвета от 12 февруари 2008 г. за определяне на подробни правила за възстановяването на данъка върху добавената стойност, предвидено в Директива 2006/112/ЕО, на данъчно задължени лица, неустановени в държавата членка по възстановяване, но установени в друга държава членка (ОВ L 44, 20.2.2008 г., стр. 23).

(31)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 282/2011 на Съвета от 15 март 2011 г. за установяване на мерки за прилагане на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност (ОВ L 77, 23.3.2011 г., стр. 1).

(32)  Директива 2008/118/ЕО на Съвета от 16 декември 2008 г. относно общия режим на облагане с акциз и за отмяна на Директива 92/12/ЕИО (ОВ L 9, 14.1.2009 г., стр. 12).

(33)  Регламент (ЕС) 2017/1001 на Европейския парламент и на Съвета от 14 юни 2017 г. относно марката на Европейския съюз (ОВ L 154, 16.6.2017 г., стр. 1.).

(34)  Регламент (ЕО) № 6/2002 на Съвета от 12 декември 2001 г. относно промишления дизайн на Общността (ОВ L 3, 5.1.2002 г., стр. 1).

(35)  Регламент (ЕО) № 2100/94 на Съвета от 27 юли 1994 г. относно правната закрила на Общността на сортовете растения (ОВ L 227, 1.9.1994 г., стр. 1).

(36)  Регламент (ЕС) № 1151/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 21 ноември 2012 г. относно схемите за качество на селскостопанските продукти и храни (ОВ L 343, 14.12.2012 г., стр. 1).

(37)  Регламент (ЕС) № 1308/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 922/72, (ЕИО) № 234/79, (ЕО) № 1037/2001 и (ЕО) № 1234/2007(ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 671).

(38)  Регламент (ЕО) № 110/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 15 януари 2008 г. относно определението, описанието, представянето, етикетирането и защитата на географските указания на спиртните напитки и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1576/89 на Съвета (ОВ L 39, 13.2.2008 г., стр. 16).

(39)  Регламент (ЕС) № 251/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за определяне, описание, представяне, етикетиране и правна закрила на географските указания на ароматизирани лозаро-винарски продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 1601/91 на Съвета (ОВ L 84, 20.3.2014 г., стр. 14).

(40)  Директива (ЕС) 2015/2436 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г. за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките (ОВ L 336, 23.12.2015 г., стр. 1).

(41)  Регламент (ЕС) № 1306/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. относно финансирането, управлението и мониторинга на общата селскостопанска политика (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 549).

(42)  Регламент (ЕО) № 607/2009 на Комисията от 14 юли 2009 г. за определяне на някои подробни правила за прилагането на Регламент (ЕО) № 479/2008 на Съвета по отношение на защитените наименования за произход и защитените географски указания, традиционните наименования, етикетирането и представянето на определени лозаро-винарски продукти (ОВ L 193, 24.7.2009 г., стр. 60).

(43)  Директива 96/9/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 11 март 1996 г. за правна закрила на базите данни (ОВ L 77, 27.3.1996 г., стр. 20).

(44)  Регламент (ЕО) № 1610/96 на Европейския парламент и на Съвета от 23 юли 1996 г. относно създаването на сертификат за допълнителна защита на продуктите за растителна защита (ОВ L 198, 8.8.1996 г., стр. 30).

(45)  Регламент (ЕО) № 469/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 6 май 2009 г. относно сертификата за допълнителна закрила на лекарствените продукти (ОВ L 152, 16.6.2009 г., стр. 1).

(46)  ОВ C 197, 12.7.2000 г., стр. 3.

(47)  ОВ C 326, 21.11.2001 г., стр. 2.

(48)  Рамково решение 2002/584/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно европейската заповед за арест и процедурите за предаване между държавите членки (ОВ L 190, 18.7.2002 г., стр. 1).

(49)  Рамково решение 2003/577/ПВР на Съвета от 22 юли 2003 г. за изпълнение в Европейския съюз на решения за обезпечаване на имущество или доказателства (ОВ L 196, 2.8.2003 г., стр. 45).

(50)  Рамково решение 2005/214/ПВР на Съвета от 24 февруари 2005 г. относно прилагането на принципа за взаимно признаване на финансови санкции (ОВ L 76, 22.3.2005 г., стр. 16).

(51)  Рамково решение 2006/783/ПВР на Съвета от 6 октомври 2006 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване на решения за конфискация (ОВ L 328, 24.11.2006 г., стр. 59).

(52)  Рамково решение 2008/909/ПВР на Съвета от 27 ноември 2008 г. за прилагане на принципа за взаимно признаване към съдебни решения по наказателни дела, с които се налагат наказания лишаване от свобода или мерки, включващи лишаване от свобода, за целите на тяхното изпълнение в Европейския съюз (ОВ L 327, 5.12.2008 г., стр. 27).

(53)  Рамково решение 2008/675/ПВР на Съвета от 24 юли 2008 г. за вземане предвид присъдите, постановени в държавите — членки на Европейския съюз, в хода на новообразувани наказателни производства (ОВ L 220, 15.8.2008 г., стр. 32)

(54)  Рамково решение 2009/315/ПВР на Съвета от 26 февруари 2009 г. относно организацията и съдържанието на обмена на информация, получена от регистрите за съдимост, между държавите членки (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 23).

(55)  Решение 2009/316/ПВР на Съвета от 6 април 2009 г. за създаване на Европейска информационна система за съдимост (ECRIS) в изпълнение на член 11 от Рамково решение 2009/315/ПВР (ОВ L 93, 7.4.2009 г., стр. 33).

(56)  Рамково решение 2009/829/ПВР на Съвета от 23 октомври 2009 г. за прилагане между държавите — членки на Европейския съюз, на принципа за взаимно признаване към актове за налагане на мерки за процесуална принуда като алтернатива на предварителното задържане (ОВ L 294, 11.11.2009 г., стр. 20).

(57)  Директива 2011/93/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно борбата със сексуалното насилие и със сексуалната експлоатация на деца, както и с детската порнография и за замяна на Рамково решение 2004/68/ПВР на Съвета (ОВ L 335, 17.12.2011, стр. 1).

(58)  Директива 2011/99/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно европейската заповед за защита (ОВ L 338, 21.12.2011 г., стр. 2);

(59)  Директива 2014/41/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 3 април 2014 г. относно Европейска заповед за разследване по наказателноправни въпроси (ОВ L 130, 1.5.2014 г., стр. 1).

(60)  Рамково решение 2002/465/ПВР на Съвета от 13 юни 2002 г. относно съвместните екипи за разследване (ОВ L 162, 20.6.2002 г., стр. 1).

(61)  Решение 2002/187/ПВР на Съвета от 28 февруари 2002 г. за създаване на Евроюст с оглед засилване на борбата срещу сериозната престъпност (ОВ L 63, 6.3.2002 г., стр.1).

(62)  Конвенция за прилагане на Споразумението от Шенген от 14 юни 1985 г. между правителствата на държавите от Икономическия съюз Бенелюкс, Федерална република Германия и Френската република за постепенното премахване на контрола по техните общи граници (ОВ L 239, 22.9.2000 г., стр. 19).

(63)  ОВ C 24, 23.1.1998 г., стр. 2.

(64)  Решение 2000/642/ПВР на Съвета от 17 октомври 2000 г. относно условията за сътрудничество и обмен на информация между звената за финансово разузнаване на държавите членки (ОВ L 271, 24.10.2000 г., стр. 4).

(65)  Рамково решение 2006/960/ПВР на Съвета от 18 декември 2006 г. за опростяване обмена на информация и сведения между правоприлагащите органи на държавите — членки на Европейския съюз (ОВ L 386, 29.12.2006 г., стр. 89).

(66)  Решение 2007/533/ПВР на Съвета от 12 юни 2007 г. относно създаването, функционирането и използването на Шенгенска информационна система от второ поколение (ШИС II) (ОВ L 205, 7.8.2007 г., стр. 63).

(67)  Решение 2007/845/ПВР на Съвета от 6 декември 2007 г. относно сътрудничеството между Службите за възстановяване на активи на държавите членки при проследяване и установяване на облаги или друго имущество, свързани с престъпления (ОВ L 332, 18.12.2007 г., стр. 103).

(68)  Директива (ЕС) 2016/681 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно използването на резервационни данни на пътниците с цел предотвратяване, разкриване, разследване и наказателно преследване на терористични престъпления и тежки престъпления (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 132).

(69)  Директива 2010/64/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 20 октомври 2010 г. относно правото на устен и писмен превод в наказателното производство (ОВ L 280, 26.10.2010 г., стр. 1).

(70)  Директива 2012/13/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 22 май 2012 г. относно правото на информация в наказателното производство (ОВ L 142, 1.6.2012 г., стр. 1).

(71)  Регламент (ЕО) № 593/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 17 юни 2008 г. относно приложимото право към договорни задължения (Рим I) (ОВ L 177, 4.7.2008 г., стр. 6)

(72)  Регламент (ЕО) № 864/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. относно приложимото право към извъндоговорни задължения („Рим II“) (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 40).

(73)  Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 г. относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 351, 20.12.2012 г., стр. 1)

(74)  Регламент (ЕО) № 4/2009 на Съвета от 18 декември 2008 г. относно компетентността, приложимото право, признаването и изпълнението на съдебни решения и сътрудничеството по въпроси, свързани със задължения за издръжка (ОВ L 7, 10.1.2009 г., стр. 1).

(75)  Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

(76)  Директива 96/71/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги (ОВ L 18, 21.1.1997 г., стр. 1).

(77)  Регламент (ЕО) № 805/2004 на Европейския парламент и на Съвета от 21 април 2004 г. за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания (ОВ L 143, 30.4.2004 г., стр. 15).

(78)  Регламент (ЕС) № 2015/848 на Европейския парламент и на Съвета от 20 май 2015 г. относно производството по несъстоятелност (ОВ L 141, 5.6.2015 г., стр. 19)

(79)  Регламент (ЕО) № 1896/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. за създаване на процедура за европейска заповед за плащане (ОВ L 399, 30.12.2006 г., стр. 1).

(80)  Регламент (ЕО) № 861/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 11 юли 2007 г. за създаване на европейска процедура за искове с малък материален интерес (ОВ L 199, 31.7.2007 г., стр. 1).

(81)  Регламент (ЕС) № 606/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 12 юни 2013 г. относно взаимното признаване на мерки за осигуряване на защита по граждански дела (ОВ L 181, 29.6.2013 г., стр. 4).

(82)  Регламент (ЕО) № 1393/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 13 ноември 2007 г. относно връчване в държавите членки на съдебни и извънсъдебни документи по граждански или търговски дела („връчване на документи“) и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1348/2000 на Съвета (ОВ L 324, 10.12.2007 г., стр. 79).

(83)  Регламент (ЕО) № 1206/2001 на Съвета от 28 май 2001 г. относно сътрудничеството между съдилища на държавите членки при събирането на доказателства по граждански или търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 1).

(84)  Решение 2001/470/ЕО на Съвета от 28 май 2001 г. за създаване на Европейска съдебна мрежа по граждански и търговски дела (ОВ L 174, 27.6.2001 г., стр. 25).

(85)  Директива-2003/8/ЕО на Съвета от 27 януари 2003 г. за подобряване на достъпа до правосъдие при презгранични спорове чрез установяването на минимални общи правила за правната помощ при такива спорове (ОВ L 26, 31.1.2003 г., стр. 41).

(86)  Директива 2008/52/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2008 г. относно някои аспекти на медиацията по гражданскоправни и търговскоправни въпроси (ОВ L 136, 24.5.2008 г., стр. 3).

(87)  Директива 2004/80/ЕО на Съвета от 29 април 2004 г. относно обезщетението на жертвите на престъпления (ОВ L 261, 6.8.2004 г., стр. 15).

(88)  ОВ L 299, 16.11.2005 г., стр. 62.

(89)  ОВ L 300, 17.11.2005 г., стр. 55.

(90)  Директива (ЕС) 2016/680 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни от компетентните органи за целите на предотвратяването, разследването, разкриването или наказателното преследване на престъпления или изпълнението на наказания и относно свободното движение на такива данни, и за отмяна на Рамково решение 2008/977/ПВР на Съвета (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 89).

(91)  Директива 2002/58/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 юли 2002 г. относно обработката на лични данни и защита на правото на неприкосновеност на личния живот в сектора на електронните комуникации (Директива за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации) (ОВ L 201, 31.7.2002 г., стр. 37).

(92)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

(93)  Директива 2009/81/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно координирането на процедурите за възлагане на някои поръчки за строителство, доставки и услуги от възлагащи органи или възложители в областта на отбраната и сигурността и за изменение на директиви 2004/17/ЕО и 2004/18/ЕО (ОВ L 216, 20.8.2009 г., стр. 76).

(94)  Директива 2014/23/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за възлагане на договори за концесия (ОВ L 94, 28.3.2014 г, стр. 1).

(95)  Директива 2014/24/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. за обществените поръчки и за отмяна на Директива 2004/18/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 65).

(96)  Директива 2014/25/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 26 февруари 2014 г. относно възлагането на поръчки от възложители, извършващи дейност в секторите на водоснабдяването, енергетиката, транспорта и пощенските услуги, и за отмяна на Директива 2004/17/ЕО (ОВ L 94, 28.3.2014 г., стр. 243).

(97)  Регламент (ЕО) № 2195/2002 на Европейския парламент и на Съвета от 5 ноември 2002 г. относно Общия терминологичен речник, свързан с обществените поръчки (CPV) (ОВ L 340, 16.12.2002 г., стр. 1).

(98)  Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 г. относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета (ОВ L 315, 3.12.2007 г., стр. 1).

(99)  Регламент (ЕИО) № 3577/92 на Съвета от 7 декември 1992 г. относно прилагането на принципа на свободно предоставяне на услуги в областта на морския превоз в рамките на държавите членки (морски каботаж) (ОВ L 364, 12.12.1992 г., стр. 7).

(100)  Директива 96/67/ЕО на Съвета от 15 октомври 1996 г. относно достъп до пазара на наземни услуги в летищата на Общността (ОВ L 272, 25.10.1996 г., стр. 36).

(101)  Регламент (ЕО) № 1008/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 24 септември 2008 г. относно общите правила за извършване на въздухоплавателни услуги в Общността (ОВ L 293, 31.10.2008 г., стр. 3).

(102)  Регламент (ЕС) 2017/352 на Европейския парламент и на Съвета от 15 февруари 2017 г. за създаване на рамка за предоставянето на пристанищни услуги и общи правила за финансовата прозрачност на пристанищата (ОВ L 57, 3.3.2017 г., стр. 1).

(103)  Директива 89/665/ЕИО на Съвета от 21 декември 1989 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби, отнасящи се до прилагането на производства по обжалване при възлагането на обществени поръчки за доставки и за строителство (ОВ L 395, 30.12.1989 г., стр. 33).

(104)  Директива 92/13/ЕИО на Съвета от 25 февруари 1992 г. относно координирането на законовите, подзаконовите и административните разпоредби относно прилагането на правилата на Общността по възлагане на обществени поръчки на субекти, извършващи дейност във водния, енергийния, транспортния и телекомуникационния сектор (ОВ L 76, 23.3.1992 г., стр. 14).

(105)  Директива 2011/70/Евратом на Съвета от 19 юли 2011 г. за създаване на рамка на Общността за отговорно и безопасно управление на отработено гориво и радиоактивни отпадъци (ОВ L 199, 2.8.2011 г., стр. 48).

(106)  Регламент (Евратом) № 302/2005 на Комисията от 8 февруари 2005 г. за прилагане на предпазните мерки по Евратом (ОВ L 54, 28.2.2005 г., стр. 1).

(107)  Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба (ОВ L 134, 29.5.2009 г., стр. 1).

(108)  Регламент (ЕС) 2015/1589 на Съвета от 13 юли 2015 г. за установяване на подробни правила за прилагането на член 108 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 248, 24.9.2015 г., стр. 9).

(109)  Регламент (ЕО) № 1/2003 на Съвета от 16 декември 2002 г. относно изпълнението на правилата за конкуренция, предвидени в членове 81 и 82 от Договора (ОВ L 1, 4.1.2003 г., стр. 1).

(110)  Регламент (ЕО) № 773/2004 на Комисията от 7 април 2004 г. относно водените от Комисията производства съгласно членове 81 и 82 от Договора за ЕО (ОВ L 123, 27.4.2004 г., стр. 18).

(111)  Регламент (ЕО) № 139/2004 на Съвета от 20 януари 2004 г. относно контрола върху концентрациите между предприятия (ОВ L 24, 29.1.2004 г., стр. 1).

(112)  Регламент (ЕО) № 1060/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно агенциите за кредитен рейтинг (ОВ L 302, 17.11.2009 г., стр. 1).

(113)  Регламент (ЕС) № 648/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 4 юли 2012 г. относно извънборсовите деривати, централните контрагенти и регистрите на транзакции (ОВ L 201, 27.7.2012 г., стр. 1).

(114)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(115)  Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 13 октомври 2003 г. за установяване на система за търговия с квоти за емисии на парникови газове в рамките на Съюза и за изменение на Директива 96/61/ЕО на Съвета (ОВ L 275, 25.10.2003 г., стр. 32).

(116)  Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за флуорсъдържащите парникови газове и за отмяна на Регламент (ЕО) № 842/2006 (ОВ L 150, 20.5.2014, стр. 195).

(117)  Регламент (ЕО) № 1005/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно вещества, които нарушават озоновия слой (ОВ L 286, 31.10.2009 г., стр. 1).

(118)  Регламент (ЕО) № 443/2009 на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки пътнически автомобили като част от цялостния подход на Общността за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 1).

(119)  Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета от 11 май 2011 г. за определяне на стандарти за емисиите от нови леки търговски превозни средства като част от цялостния подход на Съюза за намаляване на емисиите на CO2 от лекотоварните превозни средства (ОВ L 145, 31.5.2011 г., стр. 1).

(120)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 293/2012 на Комисията от 3 април 2012 г. относно наблюдението и докладването на данни за регистрацията на леки търговски превозни средства съгласно Регламент (ЕС) № 510/2011 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 98, 4.4.2012 г., стр. 1).

(121)  Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 21 май 2013 г. относно механизъм за мониторинг и докладване на емисиите на парникови газове и за докладване на друга информация, свързана с изменението на климата, на национално равнище и на равнището на Съюза и отмяна на Решение № 280/2004/ЕО (ОВ L 165, 18.6.2013 г., стр. 13).

(122)  Решение № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 23 април 2009 г. относно усилията на държавите членки за намаляване на техните емисии на парникови газове, необходими за изпълнение на ангажиментите на Общността за намаляване на емисиите на парникови газове до 2020 г. (ОВ L 140, 5.6.2009 г., стр. 136).

(123)  Регламент (ЕС) № 389/2013 на Комисията от 2 май 2013 г. за създаване на Регистър на ЕС съгласно Директива 2003/87/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и решения № 280/2004/ЕО и № 406/2009/ЕО на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (ЕС) № 920/2010 и (ЕС) № 1193/2011 на Комисията (ОВ L 122, 3.5.2013 г., стр. 1).

(124)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 749/2014 на Комисията от 30 юни 2014 г. относно структурата, формата, процедурите за предоставяне и прегледа на информация, докладвана от държавите членки съгласно разпоредбите на Регламент (ЕС) № 525/2013 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 203, 11.7.2014 г., стр. 23).

(125)  Регламент за изпълнение (ЕС) № 1191/2014 на Комисията от 30 октомври 2014 г. за определяне на формата и средствата за подаване на доклада по член 19 от Регламент (ЕС) № 517/2014 на Европейския парламент и на Съвета за флуорсъдържащите парникови газове (ОВ L 318, 5.11.2014 г., стр. 5).

(126)  Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7 октомври 2010 г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност (ОВ L 268, 12.10.2010 г., стр. 1).

(127)  Регламент (ЕС) № 389/2012 на Съвета от 2 май 2012 г. относно административното сътрудничество в областта на акцизите и за отмяна на Регламент (ЕО) № 2073/2004 (ОВ L 121, 8.5.2012 г., стр. 1).

(128)  Директива 2010/24/ЕС на Съвета от 16 март 2010 г. относно взаимната помощ при събиране на вземания, свързани с данъци, такси и други мерки (ОВ L 84, 31.3.2010 г., стр. 1).

(129)  Регламент (ЕВРАТОМ, ЕОВС, ЕИО) № 549/69 на Съвета от 25 март 1969 г. относно определяне на категориите на длъжностните лица и други служители на Европейските общности, за които се прилагат разпоредбите на член 12, на член 13, втори параграф и член 14 от Протокола за привилегиите и имунитетите на Общностите (ОВ L 74, 27.3.1969 г., стр. 1).

(130)  Решение 2005/684/ЕО, Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1).

(131)  Правилник за длъжностните лица на Европейския съюз, установен с Регламент (ЕИО, Евратом, ЕОВС) № 259/68 на Съвета от 29 февруари 1968 г. относно определяне на Правилника за длъжностните лица и Условията за работа на другите служители на Европейските общности и относно постановяване на специални мерки, временно приложими за длъжностните лица на Комисията (ОВ L 56, 4.3.1968 г., стр. 1).

(132)  Регламент (ЕО) № 1049/2001 на Европейския парламент и на Съвета от 30 май 2001 г. относно публичния достъп до документи на Европейския парламент, на Съвета и на Комисията (ОВ L 145, 31.5.2001 г., стр. 43).

(133)  Решение на Европейската централна банка от 4 март 2004 г. относно публичния достъп до документите на Европейската централна банка (ЕЦБ/2004/3) (2004/258/ЕО) (ОВ L 80, 18.3.2004 г., стр. 42).

(134)  ОВ L 212, 17.8.1994 г., стр. 3.

(135)  Решение (ОВППС) 2017/2315 на Съвета от 11 декември 2017 г. за установяване на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) и определяне на списъка на участващите държави членки (ОВ L 331, 14.12.2017 г., стр. 57).

(136)  Това следва да се отнася по-специално до член 7, член 30, член 42, параграф 4, член 48, параграфи 2—6 и член 49 от ДЕС, а така също и до член 25, член 76, буква б), член 82, параграф 3, член 83, параграф 3, член 86, параграф 1, член 87, параграф 3, член 135, член 218, параграф 8, член 223, параграф 1, член 262, член 311 и член 341 от ДФЕС.

(*1)  Съюзът ще уведоми останалите страни по тези споразумения, че по време на преходния период Обединеното кралство трябва да се третира като държава членка за целите на тези споразумения.

(*2)  В случай на удължаване Съюзът ще уведоми за това другите страни по международни споразумения.

(137)  Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).

(138)  Регламент (ЕИО, Евратом) № 1553/89 на Съвета от 29 май 1989 г. за окончателни унифицирани схеми за събирането на собствените ресурси, набирани от данък добавена стойност (ОВ L 155, 7.6.1989 г., стр. 9).

(139)  Регламент (ЕО, Евратом) № 1287/2003 на Съвета от 15 юли 2003 г. за хармонизиране на брутния национален доход по пазарни цени (Регламент за БНД) (ОВ L 181, 19.7.2003 г., стр. 1).

(140)  Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/195 на Комисията от 8 февруари 2018 г. за установяване на формуляри за докладване на измами и нередности, засягащи вземания по традиционните собствени ресурси, и за докладите за проверките във връзка с традиционните собствени ресурси съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 608/2014 на Съвета (ОВ L 36, 9.2.2018 г., стр. 33).

(141)  Решение за изпълнение (ЕС, Евратом) 2018/194 на Комисията от 8 февруари 2018 г. за установяване на образци на отчетите за вземанията по собствените ресурси и на формуляр за докладите за несъбираемите суми, съответстващи на вземанията по собствените ресурси, съгласно Регламент (ЕС, Евратом) № 609/2014 на Съвета (ОВ L 36, 9.2.2018 г., стр. 20).

(142)  Регламент (ЕС, Евратом) 2018/1046 на Европейския парламент и на Съвета от 18 юли 2018 г. за финансовите правила, приложими за общия бюджет на Съюза, за изменение на регламенти (ЕС) № 1296/2013, (ЕС) № 1301/2013, (ЕС) № 1303/2013, (ЕС) № 1304/2013, (ЕС) № 1309/2013, (ЕС) № 1316/2013, (ЕС) № 223/2014 и (ЕС) № 283/2014 и на Решение № 541/2014/ЕС и за отмяна на Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 (ОВ L 193, 30.7.2018 г., стр. 1).

(143)  Регламент (ЕС, Евратом) № 883/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 11 септември 2013 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (OLAF), и за отмяна на Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (Евратом) № 1074/1999 на Съвета (ОВ L 248, 18.9.2013 г., стр. 1).

(144)  Регламент (ЕО, Евратом) № 2988/95 на Съвета от 18 декември 1995 г. относно защитата на финансовите интереси на Европейските общности (ОВ L 312, 23.12.1995 г., стр. 1).

(145)  Регламент (ЕС) № 1307/2013 на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. за установяване на правила за директни плащания за земеделски стопани по схеми за подпомагане в рамките на общата селскостопанска политика и за отмяна на Регламент (ЕО) № 637/2008 на Съвета и Регламент (ЕО) № 73/2009 на Съвета (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 608).

(146)  Регламент (ЕС) 2015/1017 на Европейския парламент и на Съвета от 25 юни 2015 г. за Европейския фонд за стратегически инвестиции, Европейския консултантски център по инвестиционни въпроси и Европейския портал за инвестиционни проекти и за изменение на регламенти (ЕС) № 1291/2013 и (ЕС) № 1316/2013 — Европейски фонд за стратегически инвестиции (ОВ L 169, 1.7.2015 г., стр. 1).

(147)  Регламент (ЕС) 2017/1601 на Европейския парламент и на Съвета от 26 септември 2017 г. за създаване на Европейски фонд за устойчиво развитие (ЕФУР), гаранция от ЕФУР и Гаранционен фонд на ЕФУР (ОВ L 249, 27.9.2017 г., стр. 1).

(148)  Регламент № 422/67/ЕИО, № 5/67/Евратом на Съвета от 25 юли 1967 г. за определяне на възнаграждението на председателя и на членовете на Комисията и на председателя, съдиите, генералните адвокати и секретаря на Съда на Европейските общности (ОВ 187, 8.8.1967 г., стр. 1).

(149)  Решение 2005/684/ЕО, Евратом на Европейския парламент от 28 септември 2005 г. за приемане на Устав на членовете на Европейския парламент (ОВ L 262, 7.10.2005 г., стр. 1).

(150)  Регламент (ЕС) 2016/300 на Съвета от 29 февруари 2016 г. за определяне на възнагражденията на високопоставените служители на ЕС, заемащи публична длъжност (ОВ L 58, 4.3.2016 г., стр. 1).

(151)  Регламент (ЕС) № 407/2010 на Съвета от 11 май 2010 г. за създаване на европейски механизъм за финансово стабилизиране (ОВ L 118, 12.5.2010 г., стр. 1).

(152)  Регламент (ЕО) № 332/2002 на Съвета от 18 февруари 2002 г. за установяване на механизъм, осигуряващ средносрочно финансово подпомагане за платежния баланс на държавите членки (ОВ L 53, 23.2.2002 г., стр. 1).

(153)  Регламент (ЕО, Евратом) № 480/2009 на Съвета от 25 май 2009 г. относно създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 145, 10.6.2009 г., стр. 10).

(154)  Регламент (EО, Eвратом) № 2728/94 на Съвета от 31 октомври 1994 г. за създаване на Гаранционен фонд за външни дейности (ОВ L 293, 12.11.1994 г., стр. 1).

(155)  Решение № 466/2014/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 април 2014 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по операции по финансиране на инвестиционни проекти извън Съюза (ОВ L 135, 8.5.2014 г., стр. 1).

(156)  Решение № 1080/2011/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 г. за предоставяне на гаранция от ЕС на Европейската инвестиционна банка за загуби по заеми и гаранции по заеми за проекти, осъществявани извън Съюза, и за отмяна на Решение № 633/2009/ЕО (ОВ L 280, 27.10.2011 г., стр. 1).

(157)  Вътрешно споразумение между представителите на правителствата на държавите — членки на Европейския съюз, заседаващи в рамките на Съвета, относно финансирането на помощта от Европейския съюз съгласно многогодишната финансова рамка за периода 2014—2020 г. в съответствие със Споразумението за партньорство АКТБ—ЕС и за разпределението на финансовата помощ за отвъдморските страни и територии, за които се прилага част четвърта от Договора за функционирането на Европейския съюз (ОВ L 210, 6.8.2013 г., стр. 1).

(158)  Регламент (ЕС) 2015/322 на Съвета от 2 март 2015 г. относно изпълнението на 11-ия Европейски фонд за развитие (ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 1).

(159)  Регламент (ЕС) 2015/323 на Съвета от 2 март 2015 г. относно финансовия регламент, приложим за 11-ия Европейски фонд за развитие (ОВ L 58, 3.3.2015 г., стр. 17).

(160)  ОВ L 25, 30.1.1976 г., стр. 168.

(161)  ОВ L 347, 22.12.1980 г., стр. 210.

(162)  ОВ L 86, 31.3.1986 г., стр. 210.

(163)  ОВ L 229, 17.8.1991 г., стр. 288.

(164)  ОВ L 156, 29.5.1998 г., стр. 108.

(165)  ОВ L 317, 15.12.2000 г., стр. 355.

(166)  ОВ L 247, 9.9.2006 г., стр. 32.

(167)  Решение на Комисията от 20 октомври 2015 г. за създаване на Извънреден доверителен фонд на Европейския съюз за стабилност и преодоляване на първопричините за незаконната миграция и разселването на хора в Африка (C (2015) 7293).

(168)  Решение на Комисията от 24 ноември 2015 г. относно координацията на действията на Съюза и на държавите членки посредством механизъм за координация — Механизма за Турция в полза на бежанците (ОВ C 407, 8.12.2015 г., стр. 8).

(169)  Решение (ЕС) 2016/1353 на Съвета от 4 август 2016 г. относно финансовите правила на Европейската агенция по отбрана и за отмяна на Решение 2007/643/ОВППС (ОВ L 219, 12.8.2016 г., стр. 98).

(170)  Решение 2014/75/ОВППС на Съвета от 10 февруари 2014 г. относно Института на Европейския съюз за изследване на сигурността (ОВ L 41, 12.2.2014 г., стр. 13).

(171)  Решение 2014/401/ОВППС на Съвета от 26 юни 2014 г. относно Сателитния център на Европейския съюз и за отмяна на Съвместно действие 2001/555/ОВППС за създаването на Сателитен център на Европейския съюз (ОВ L 188, 27.6.2014 г., стр. 73).


ПРОТОКОЛИ

 


ПРОТОКОЛ ЗА ИРЛАНДИЯ/СЕВЕРНА ИРЛАНДИЯ

Европейският съюз и Обединеното кралство,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД историческите връзки и трайния характер на двустранните отношения между Ирландия и Обединеното кралство,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза представлява съществено и уникално предизвикателство за остров Ирландия, и потвърждават отново, че постиженията, ползите и ангажиментите на мирния процес ще продължат да бъдат от първостепенна важност за мира, стабилността и помирението там,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че е необходимо да се отговори на уникалните обстоятелства на остров Ирландия чрез уникално решение, за да се осигури организираното оттегляне на Обединеното кралство от Съюза,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Споразумението за оттегляне на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия от Европейския съюз и Европейската общност за атомна енергия („Споразумението за оттегляне“), основаващо се на член 50 от ДЕС, няма за цел да установи постоянни бъдещи отношения между Съюза и Обединеното кралство,

КАТО ПРИПОМНЯТ намерението на Съюза и Обединеното кралство да заменят предпазния механизъм за Северна Ирландия с последващо споразумение, с което да се установят алтернативни договорености за гарантиране на постоянното отсъствие на „твърда“ граница на остров Ирландия,

КАТО ВЗЕХА ПРЕДВИД общата цел на Съюза и Обединеното кралство за тесни бъдещи отношения, в рамките на които ще се установят амбициозни митнически разпоредби, основаващи се на единната митническа територия, която е предвидена в настоящия протокол, при пълно зачитане на съответните им правни системи,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ, че Споразумението от Разпети петък или Белфасткото споразумение от 10 април 1998 г. между правителството на Обединеното кралство, правителството на Ирландия и другите участници в многостранните преговори („Споразумението от 1998 г.“), което е приложено към Британско-ирландското споразумение от същата дата („Британско-ирландското споразумение“), включително последващите споразумения и договорености за неговото прилагане, следва да бъде защитено във всичките му части,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че сътрудничеството между Северна Ирландия и Ирландия е основна част от Споразумението от 1998 г. и е от съществено значение за постигането на помирение и нормализиране на отношенията на остров Ирландия, и като припомнят ролята, функциите и гаранциите на Изпълнителния орган на Северна Ирландия, Събранието на Северна Ирландия и Съвета на министрите от Севера и Юга (включително междуобщностните разпоредби), както е посочено в Споразумението от 1998 г.,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че правото на Съюза предоставя поддържаща рамка за разпоредбите относно правата, гаранциите и равните възможности в Споразумението от 1998 г.,

КАТО ПРИЗНАВАТ, че ирландските граждани в Северна Ирландия по силата на гражданството си на Съюза ще продължат да се ползват, да упражняват и да имат достъп до права, възможности и ползи и че настоящият протокол следва да зачита и да не засяга правата, възможностите и идентичността, които произтичат от гражданството на Съюза за хората в Северна Ирландия, които изберат да предявят правото си на ирландско гражданство, както е определено в приложение 2 към Британско-ирландското споразумение „Декларация относно прилагането на параграф vi) от член 1 по отношение на гражданството“,

КАТО ПРИПОМНЯТ ангажимента на Обединеното кралство да защити сътрудничеството между Севера и Юга и гаранцията му за избягване на „твърда“ граница, включително на физическа инфраструктура или на съответни проверки и контрол, и имат предвид, че бъдещите договорености трябва да бъдат съвместими с тези основни изисквания,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че нищо в настоящия протокол не възпрепятства Обединеното кралство да гарантира свободен пазарен достъп за стоките, които се превозват от Северна Ирландия към останалата част от вътрешния пазар на Обединеното кралство,

КАТО ПОДЧЕРТАВАТ споделената цел на Съюза и Обединеното кралство да избегнат проверките в пристанищата и на летищата в Северна Ирландия, доколкото това е възможно в съответствие с приложимото законодателство и като се вземат предвид съответните им регулаторни режими, както и тяхното изпълнение,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че в съвместния доклад на преговарящите от името на Европейския съюз и правителството на Обединеното кралство от 8 декември 2017 г. относно напредъка през първия етап на преговорите по член 50 от ДЕС за организираното оттегляне на Обединеното кралство от Европейския съюз се очертават три различни сценария за защита на сътрудничеството между Севера и Юга и за избягване на „твърда“ граница, но че настоящият протокол се основава на третия сценарий за запазване на пълно съответствие с тези правила на Съюза в областта на вътрешния пазар и митническия съюз, които понастоящем или в бъдеще подкрепят сътрудничеството между Севера и Юга, икономиката на целия остров и защитата на Споразумението от 1998 г., и ще се прилага, освен ако и докато не се одобри договореност, изпълняваща друг сценарий,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че в съответствие с член 132 от Споразумението за оттегляне, преходният период може да бъде удължен по взаимно съгласие,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Съюзът и Обединеното кралство са извършили преглед, който показва, че сътрудничеството между Севера и Юга почива до голяма степен на обща правна и свързана с политиката рамка на Европейския съюз,

КАТО ОТБЕЛЯЗВАТ, че следователно оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза води до значителни предизвикателства за поддържането и развитието на сътрудничеството между Севера и Юга,

КАТО ПРИПОМНЯТ, че Обединеното кралство запазва ангажимента си да защитава и подкрепя непрекъснатото сътрудничество между Севера и Юга и Изтока и Запада в целия спектър от области и рамки за сътрудничество по отношение на политиката, икономиката, сигурността, обществото и селското стопанство, включително продължаване на дейността на органите за прилагане от Севера и Юга,

КАТО ПРИЗНАВАТ необходимостта от прилагане на настоящия протокол, за да се поддържат необходимите условия за непрекъснато сътрудничество между Севера и Юга, включително за възможни нови договорености в съответствие със Споразумението от 1998 г.,

КАТО ПРИПОМНЯТ ангажиментите на Съюза и Обединеното кралство към програмите за финансиране на PEACE и INTERREG на Севера и Юга в рамките на действащата многогодишна финансова рамка и запазването на настоящия дял на финансиране за бъдещата програма,

КАТО ПОТВЪРЖДАВАТ ангажимента на Обединеното кралство да улесни ефикасния и навременен транзит през нейната територия на стоките, движещи се от Ирландия към друга държава членка или трета държава, и в обратна посока,

РЕШЕНИ, че прилагането на настоящия протокол следва да се отрази във възможно най-малка степен върху всекидневния живот на общностите в Ирландия и Северна Ирландия,

ОСЪЗНАВАЩИ, че правата и задълженията на Ирландия съгласно правилата на вътрешния пазар на Съюза и митническия съюз, трябва да се спазват напълно,

СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА следните разпоредби, които се прилагат към Споразумението за оттегляне:

Член 1

Цели и връзки с последващо споразумение

1.   Настоящият протокол не засяга разпоредбите на Споразумението от 1998 г. по отношение на конституционния статут на Северна Ирландия и принципа на съгласие, който предвижда, че всяка промяна в този статут, може да се направи само със съгласието на мнозинството от хората там.

2.   Настоящият протокол зачита съществените функции на държавата и териториалната цялост на Обединеното кралство.

3.   Настоящият протокол установява необходимите разпоредби, съобразени с уникалните обстоятелства на остров Ирландия, поддържа необходимите условия за непрекъснато сътрудничество между Севера и Юга, избягва „твърда“ граница и защитава Споразумението от 1998 г. във всичките му измерения.

4.   Целта на Споразумението за оттегляне не е да установи постоянни отношения между Съюза и Обединеното кралство. Разпоредбите на настоящия протокол следователно са предназначени да се прилагат само временно, като се вземат предвид задълженията на Съюза и на Обединеното кралство, определени в член 2, параграф 1. Разпоредбите на настоящия протокол се прилагат, освен ако и докато не бъдат заменени изцяло или отчасти от последващо споразумение.

Член 2

Последващо споразумение

1.   Съюзът и Обединеното кралство полагат всички усилия, за да сключат до 31 декември 2020 г. споразумение, което да замени настоящия протокол изцяло или отчасти.

2.   Всяко последващо споразумение между Съюза и Обединеното кралство посочва кои части от настоящия протокол заменя. Когато, след влизането в сила на Споразумението за оттегляне, стане приложимо последващо споразумение между Съюза и Обединеното кралство, от датата на прилагане на това последващо споразумение и в съответствие с неговите разпоредби, които оказват въздействие върху настоящия протокол, последният не се прилага или спира да се прилага в зависимост от случая изцяло или отчасти, независимо от член 20.

Член 3

Удължаване на преходния период

Обединеното кралство, като взема предвид напредъка към сключването на споразумението по член 1, параграф 4 и член 2, параграф 1 от настоящия протокол, може по всяко време преди 1 юли 2020 г. да поиска удължаване на преходния период по член 126 от Споразумението за оттегляне. Ако Обединеното кралство отправи такова искане, преходният период може да бъде удължен в съответствие с член 132 от Споразумението за оттегляне.

Член 4

Права на физическите лица

1.   Обединеното кралство гарантира, че от оттеглянето му от Съюза няма да произтече никакво намаляване на правата, гаранциите или равните възможности, както са определени в частта на Споразумението от 1998 г., озаглавена „Права, гаранции и равни възможности“, включително в областта на защитата срещу дискриминация, както е заложено в разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение 1 към настоящия протокол, и прилага настоящия параграф чрез специални механизми.

2.   Обединеното кралство ще продължи да улеснява съответната работа на институциите и органите, създадени съгласно Споразумението от 1998 г., включително Комисията по правата на човека на Северна Ирландия, Комисията по въпросите на равенството на Северна Ирландия и съвместния комитет от представители на комисиите по правата на човека на Северна Ирландия и Ирландия, за спазване на правата на човека и стандартите за равенство.

Член 5

Обща зона за пътуване

1.   Обединеното кралство и Ирландия могат да продължат да сключват договорености помежду си, свързани с движението на хора между техните територии („общата зона за пътуване“), при пълно зачитане на правата на физическите лица, предоставени от правото на Съюза.

2.   Обединеното кралство гарантира, че общата зона за пътуване и свързаните с нея права и привилегии могат да продължат да се прилагат, без да се засягат задълженията на Ирландия съгласно правото на Съюза, по-специално по отношение на свободното движение към, от и в рамките на Ирландия на гражданите на Съюза и членовете на техните семейства, независимо от тяхната националност.

Член 6

Единна митническа територия, движение на стоки

1.   Докато започнат да се прилагат бъдещите отношения, се създава единна митническа територия между Съюза и Обединеното кралство („единната митническа територия“). В съответствие с това Северна Ирландия е в същата митническа територия като Великобритания.

Единната митническа територия се състои от:

а)

митническата територия на Съюза, определена в член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013 на Европейския парламент и на Съвета (1); и

б)

митническата територия на Обединеното кралство.

Правилата, определени в приложение 2 към настоящия протокол, се прилагат по отношение на цялата търговия със стоки между териториите, посочени във втора алинея, както и, когато това е предвидено, между единната митническа територия и трети държави. С оглед да се осигури запазване на условията на равнопоставеност, необходими за правилното функциониране на настоящия параграф, се прилагат разпоредбите, определени в приложение 4 към настоящия протокол. По целесъобразност съвместният комитет може да измени приложение 4 с цел да се определят по-високи стандарти за тези условия на равнопоставеност.

Съвместният комитет приема преди 1 юли 2020 г. подробните правила във връзка с търговията със стоки между двете части на единната митническа територия за целите на прилагането на настоящия параграф. Ако подобно решение не бъде прието до 1 юли 2020 г., се прилага приложение 3 към настоящия протокол.

Чрез дерогация от трета алинея продуктите от риболов и аквакултури, посочени в приложение I към Регламент (ЕС) № 1379/2013 на Европейския парламент и на Съвета (2) („продукти от риболов и аквакултури“), не са обхванати нито от правилата, установени в приложения 2 и 4 към настоящия протокол, нито от правилата, посочени в четвърта алинея от настоящия параграф, освен ако не е приложимо споразумение за достъп до водите и възможностите за риболов между Съюза и Обединеното кралство. В съответствие с член 184 от Споразумението за оттегляне, Съюзът и Обединеното кралство полагат всички усилия, за да сключат и ратифицират такова споразумение преди 1 юли 2020 г.

Съвместният комитет може да приема решения за изменение на приложение 3 към настоящия протокол, когато такива изменения са необходими за правилното функциониране на настоящия параграф. Тези решения не могат да изменят съществени елементи от настоящия протокол или от Споразумението за оттегляне.

Втората алинея не засяга специфичните разпоредби, предвидени в Протокола за суверенните бази на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в Кипър.

2.   Законодателството, както е определено в член 5, точка 2) от Регламент (ЕС) № 952/2013, се прилага спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия (без да се включват териториалните води на Обединеното кралство). Съвместният комитет обаче определя условията, включително в количествено отношение, съгласно които някои продукти от риболов и аквакултури, които се въвеждат на митническата територия на Съюза, определена в член 4 от Регламент (ЕС) № 952/2013, от страна на плавателни съдове под флага на Обединеното кралство и чието пристанище на регистрация е в Северна Ирландия, са освободени от мита.

Разпоредбите на правото на Съюза, изброени в приложение 5 към настоящия протокол, също се прилагат съгласно условията, определени в посоченото приложение, спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия.

Членове 30 и 110 от ДФЕС се прилагат спрямо и в Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия. Количествените ограничения върху износа и вноса между Съюза и Северна Ирландия са забранени.

Член 7

Защита на вътрешния пазар на Обединеното кралство

1.   Нищо в настоящия протокол не възпрепятства Обединеното кралство да гарантира свободен пазарен достъп за стоките, които се движат от Северна Ирландия към останалата част от вътрешния пазар на Обединеното кралство. Разпоредбите на правото на Съюза, приложими по силата на настоящия протокол, които забраняват или ограничават износа на стоки, се прилагат спрямо търговията между териториите по член 6, параграф 1, втора алинея само до степента, строго изисквана от международните задължения на Съюза. Обединеното кралство гарантира пълна защита съгласно международните изисквания и задължения, които се отнасят до забрани и ограничения на износа на стоки от Съюза към трети държави, както е установено в правото на Съюза.

2.   Като имат предвид, че Северна Ирландия е неразделна част от вътрешния пазар на Обединеното кралство, Съюзът и Обединеното кралство полагат всички усилия, за да улеснят търговията между частта от територията на Обединеното кралство, към която се прилага Регламент (ЕС) № 952/2013 по силата на член 6, параграф 2 от настоящия протокол, и други части от територията на Обединеното кралство в съответствие с приложимото законодателство и като вземат предвид съответните си регулаторни режими, както и тяхното прилагане. Съвместният комитет следи постоянно прилагането на настоящия параграф и приема подходящи препоръки с оглед да се избегнат проверките в пристанищата и на летищата в Северна Ирландия, доколкото това е възможно.

3.   Нищо в настоящия протокол не възпрепятства продукт с произход от Северна Ирландия да бъде представен като продукт с произход от Обединеното кралство, когато се пуска на пазара във Великобритания.

4.   Нищо в настоящия протокол не засяга правото на Обединеното кралство, регулиращо пускането на пазара в други части на Обединеното кралство на стоки от Северна Ирландия, които отговарят или се ползват от технически регламенти, оценки, регистрации, сертификати, одобрения или разрешения, уредени в разпоредбите на правото на Съюза, посочени в приложение 5 към настоящия протокол.

Член 8

Технически регламенти, оценки, регистрации, сертификати, одобрения и разрешения

1.   Без да се засягат разпоредбите на правото на Съюза, посочени в приложение 5 към настоящия протокол, законосъобразността на пускането на стоки на пазара в Северна Ирландия се урежда от правото на Обединеното кралство, както и, по отношение на стоки, внесени от Съюза, от членове 34 и 36 от ДФЕС.

2.   Когато разпоредбите на правото на Съюза, приложими по силата на настоящия протокол, предвиждат посочването на държава членка, включително в съкратена форма, в маркировки, етикети, тагове или по какъвто и да е друг начин, Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия се посочва като „UK(NI)“ или „Обединено кралство (Северна Ирландия)“. Когато разпоредбите на правото на Съюза, приложими по силата на настоящия протокол, предвиждат посочване под формата на цифров код, Обединеното кралство по отношение на Северна Ирландия се обозна