7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/399


Член 29

Право на достъп до услугите за намиране на работа

Всеки има право на достъп до безплатна услуга за намиране на работа.