7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/397


Член 19

Защита в случай на принудително отвеждане, експулсиране и екстрадиране

1.   Колективното експулсиране е забранено.

2.   Никой не може да бъде принудително отведен, експулсиран или екстрадиран към държава, в която съществува сериозен риск да бъде осъден на смърт, да бъде подложен на изтезание или на друго нечовешко или унизително отношение или наказание.