7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/397


Член 16

Свобода на стопанската инициатива

Свободата на стопанската инициатива се признава в съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.