7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/395


Член 7

Зачитане на личния и семейния живот

Всеки има право на зачитане на неговия личен и семеен живот, на неговото жилище и тайната на неговите съобщения.