7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/41


Член 47

Съюзът има юридическа правосубектност.