7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/337


3.   Декларация по член 8 от Договора за Европейския съюз

Съюзът ще вземе предвид конкретната ситуация на държавите с малка територия, които поддържат с него специфични отношения на близост.