7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/194


Член 344

(предишен член 292 от ДЕО)

Държавите-членки се задължават да не уреждат споровете, отнасящи се до тълкуването или прилагането на Договорите, по начини различни от тези, предвидени в тях.