7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/183


Член 313

(предишен член 272, параграф 1 от ДЕО)

Бюджетната година започва на 1 януари и изтича на 31 декември.