7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/157


Член 250

(предишен член 219 от ДЕО)

Комисията приема актовете си с мнозинството от своите членове.

Кворумът се определя от нейния процедурен правилник.