7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/157


Член 249

(предишни член 218, параграф 2 и член 212 от ДЕО)

1.   Комисията приема процедурен правилник, за да гарантира както нейното функциониране, така и това на нейните служби. Тя осигурява публикуването на този правилник.

2.   Комисията публикува ежегодно, не по-късно от един месец преди откриването на сесията на Европейския парламент, общ доклад за дейностите на Съюза.