7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/153


Член 237

(предишен член 204 от ДЕО)

Съветът се свиква от своя председател по негова инициатива, по искане на един от неговите членове или на Комисията.