7.6.2016   

BG

Официален вестник на Европейския съюз

C 202/89


Член 102

(предишен член 82 от ДЕО)

Забранена като несъвместима с вътрешния пазар е всяка злоупотреба от страна на едно или повече предприятия с господстващо положение в рамките на вътрешния пазар или в съществена част от него, доколкото тя може да повлияе върху търговията между държавите-членки.

Такава злоупотреба в частност може да се изразява в:

а)

пряко или косвено налагане на нелоялни покупни или продажни цени или на други несправедливи условия за търговия;

б)

ограничаване на производството, пазарите или технологичното развитие във вреда на потребителите;

в)

прилагане на различни условия по отношение на еквивалентни сделки с други търговски партньори, като по този начин ги поставя в сравнително по-неблагоприятно положение;

г)

поставяне на сключването на договори в зависимост от приемането на допълнителни задължения от другите страни, които по своя характер или в съответствие с търговската практика нямат връзка с предмета на тези договори.